ArtisAn™ espresso ApArAt

Comments

Transcription

ArtisAn™ espresso ApArAt
Artisan™ espresso APARAT
Slovenščina
VODNIK ZA STROKOVNI REZULTAT
Model 5KES100
Espresso aparat
1
7053L_5KES100_UCG_Slovenian_10_18_11_FNL.indd 1
10/18/11 3:15 PM
Vsebina
Varnost espresso aparata.........................................................................................2
Kaj je espresso?...........................................................................................................12
Varnostna navodila......................................................................................................3
Preveliko oziroma premajhno izločanje.....................................................12
Električne zahteve........................................................................................................3
Pred kuhanjem: elementi dobrega espressa...........................................12
Model 5KES100..............................................................................................................4
Sveža zrna kave................................................................................................12
Značilnosti aparata......................................................................................................4
Dober okus vode.............................................................................................12
Priprava espresso aparata za uporabo...........................................................6
Pravilno mletje in mlinček .......................................................................12
Pritrdite držalo za skodelice........................................................................6
Tehnika priprave espresso kave.......................................................................13
Oldstranite in umijte vodni kotliček......................................................6
Polnjenje in praznjenje kotlička:...............................................................6
Mletje .....................................................................................................................13
Kuhanje espressa..........................................................................................................7
Doziranje...............................................................................................................13
Penjeno in toplo mleko............................................................................................9
Priprava kapučina...............................................................................................9
Potlačenje.............................................................................................................14
Izpust vroče vode......................................................................................................10
Volumen................................................................................................................14
Čiščenje in vzdrževanje.........................................................................................10
Razmerje izločevanja....................................................................................14
Pred čiščenjem aparata...............................................................................10
Zlata krema.........................................................................................................14
Čiščenje ročke za penjenje in ustnika...............................................10
Problemi, ki se pojavijo med kuhanjem..........................................15
Čiščenje ohišja in dodatkov....................................................................10
Slovarček espresso napitkov..............................................................................15
Čiščenje razpršilnika......................................................................................11
Garancija za gospodinjski KitchenAid™ espresso aparat................16
Priprava po dolgem času neuporabe...............................................11
Servisni centri...............................................................................................................16
Odstranjevanje..................................................................................................11
Servis za kupce............................................................................................................16
Temperatura kuhanja...................................................................................13
Izenačevanje kave...........................................................................................13
Problemi z delovanjem..........................................................................................11
Slovenščina
Varnost espresso aparata
Vaša varnost in varnost drugih uporabnikov aparata sta najpomembnejši.
Zato so v teh navodilih in na vašem aparatu navedena številna pomembna varnostna opozorila. Preberite jih in jih
dosledno upoštevajte.
To je simbol za nevarnost.
Opozarja vas na možne nevarnosti, ki lahko povzročijo poškodbe ali smrt.
Pred vsakim varnostnim opozorilom sta simbol in beseda »NEVARNOST« ali »OPOZORILO«. Ti besedi
pomenita:
NEVARNOST
Če ne boste takoj upoštevali teh navodil, se lahko hudo poškodujete ali umrete.
OPOZORILO
Če ne boste upoštevali teh navodil, se lahko hudo poškodujete ali umrete.
Varnostna opozorila pojasnjujejo, kakšne so možne nevarnosti, kako se izogniti poškodbam in kakšne so posledice
neupoštevanja navodil.
2
7053L_5KES100_UCG_Slovenian_10_18_11_FNL.indd 2
10/18/11 3:15 PM
varnostna navodila
Pri uporabi električnih naprav je potrebno upoštevati osnovna varnostna navodila:
1. Preberite vsa priložena navodila.
2. Ne dotikajte se vročih površin. Uporabljajte in dotikajte se samo gumbov.
3. Za zaščito pred ognjem, električnim šokom ali osebnimi poškodbami ne namakajte vrvi, vtičnic ali naprav v vodo ali druge
tekočine.
4. Aparata ne smejo uporabljati osebe (vključno otroci) z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali umskimi zmogljivostmi oziroma osebe,
ki niso seznanjene ali nimajo izkušenj z njegovo uporabo, razen če jih oseba, odgovorna za njihovo varnost, nadzoruje ali
predhodno pouči o pravilni uporabi aparata. Otroci morajo biti pod nadzorom, da smo prepričani, da se z aparatom ne igrajo.
5. Potegnite kabel iz vtičnice, ko aparata ne uporabljate, ravno tako pred pričetkom čiščenja. Pustite da se shladi predno začnete z
dodajanjem ali odvzemanjem različnih nastavkov oz. Pred samim čiščenjem.
6. Ne uporabljajte aparata s poškodovanim kablom ali vtikačem ali potem, ko je bil aparat na kakeršenkoli način poškodovan.
Vrnite aparat najbližjemu pooblaščenemu prodajalcu na popravilo.
7. Uporaba dodatnih nastavkov, ki niso priporočeni s strani proizvajalca, lahko povzroči izbruh ognja, električni šok ali osebno poškodbo.
8. Aparat ne uporabljajte na odprtem (izven hiše).
9. Kabel ne sme viseti čez delovno površino, ravo tako se ne sme dotikati vročih podlag.
10. Ne postavljajte aparat v bližino električnih plošč, prižganega plina ali pečice.
11. Vedno preverite, da je aparat ugasnjen, predno ga priključite, ravno tako ga po uporabi ugasnite in šele nato izključite iz elektrike.
12. Aparat uporabljajte samo v gospodinjske namene.
13. Bodite posebno previdni pri uporabi pare.
Aparat je označen v skladu z Evropsko direktivo 2002/96/ES o
odpadni električni in elektronski opremi (WEEE).
odpadki, temveč ga je treba oddati na ustrezno zbirno mesto za
recikliranje električne in elektronske opreme.
Če pravilno odstranite odslužen izdelek, lahko preprečite možne
negativne posledice nepravilnega odlaganja odpadkov na okolje
in človekovo zdravje.
Odlaganje se mora izvesti v skladu z lokalnimi okoljskimi
predpisi.
Slovenščina
SHRANITE TA NAVODILA
Za podrobnejše informacije o ravnanju z odsluženim aparatom,
njegovi predelavi ali recikliranju se obrnite na lokalni mestni
urad, servis za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino,
kjer ste aparat kupi.
Simbol
na izdelku ali priloženi dokumentaciji pomeni, da se
z aparatom ne sme ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi
Električne zahteve
Izmenična električna napetost: 230-240 V
Hertz: 50 Hz
OPOZORILO
OPOMBA: Da zmanjšate rizik električnega šoka mora vtičnica v
vtikač nalegati pravilno. Če se vtikač ne prelega vtičnici, pokličite
usposobljenega električarja. Nikakor je predelujte vtičnice.
Da ne bi prišlo do zamotanja ali spotikanja z dolgim kablom, je
priložen kabel kratek. Ne uporabljajte električnega podaljška. V
kolikor je električni kabel prekratek, pokličite usposobljenega
električarja ali serviserja, ki bo nemestil vtičnico blizu aparata.
Nevarnost kratkega stika.
Uporabiti vtičnico z ozemljitvijo
Ne odstranjujte ozemljitvenega kontakta
Ne uporabljajte adapterja
Ne uporabljajte kabla za podaljšanje
Nespoštovanje zgornjih navodil lahko privede do
kratkega stika, požara ali smrti.
3
7053L_5KES100_UCG_Slovenian_10_18_11_FNL.indd 3
10/18/11 3:15 PM
Model 5KES100
Odlagališče skodelic
Kazalec temperature
za vodo ( )
O/I gumb za zagon
Gumb za vročo vodo (
)
Indikator (I), da je aparat vključen
Espresso gumb (
Gumb za paro (
)
)
Nastavek za kuhanje
Držalo za filter
Ročica za penjenje
in razpršilnik
Shramba za vodo
(zadaj)
Kazalec temperature
za paro ( )
Indikator prenapolnjenosti zbiralnika
Zbiralnik za odpadno vodo
Slovenščina
Model 5KES100
Espresso aparat
Vrč za penjenje
Merilec kave in
metlica za čiščenje
Pritiskač
Odlagališče za filtre
Značilnosti aparata
O/I gumb za zagon
Gumb za vročo vodo (
S pritiskom na gumb, aparat prižgete, s ponovnim pritisko
ga ugasnete. Ko je aparat prižgan, se začne dvojni grelec za
vodo segrevati, gumba za espresso “ ” in vročo vodo “ ”
začneta delovati.
Ko je gumb za paro “ ” odprt, pritisnite in držite gumb za vročo
vodo, da aktivirate vodno črpalko in spustite vročo vodo “ ” iz
ročice za penjenje. Črpalka se ugasne avtomatsko, ko je gumb
sproščen.
Indikator (I), da je aparat vključen
Gumb za paro ( )
Ko je aparat prižgan, se prižge luč na indikatorju.
Za izpustitev pare ali vroče vode skozi ročko za penjenje, odprite
gumb za paro “ ” tako, da ga obrnete v nasprotno smer urinega
kazalca. Količina pare je nadzorovana glede na pozicijo gumba.
Zavrtite gumb v nasprotni smeri urinega kazalca za več pare in v
smeri urinega kazalca za manj pare. Da paro ugasnete, zaprite gumb
za paro “ ” z rotiranjem v smeri urinega kazalca, dokler se ne ustavi.
Espresso gumb (
)
Pritisnite gumb za espresso “ ” za aktiviranje vodne črpalke, ki
skuha espresso. Za ustavitev kuhanja ponovno pritisnite gumb
za espresso “ ”.
)
4
7053L_5KES100_UCG_Slovenian_10_18_11_FNL.indd 4
10/18/11 3:15 PM
Značilnosti aparata
Nastavek za kuhanje
Držalo za filter
Standardni nastavek za kuhanje je s kromom prevlečena
medenina, ki ima zelo dolgo obstojnost in stabilno temperaturo
za kuhanje. Grelec je pritrjen direktno na nastavek, tako, da
omogoča hitro in natančno kuhanje.
Standardni držalec za filter je izdelan iz nerjavečega jekla. Na
glavo za varjenje se pripne enostavno z zasukom v desno.
Odlagališče za filtre
Odlagališča iz nerjavečega jekla postavimo v držalo za filter.
Uporabite majhen košek za majhno skodelico espressa in velik
za dve skodelici.
Ročica za penjenje in razpršilnik
Izpustite paro ali vročo vodo skozi ročico za penjenje. Ročica se
obrača horizontalno in vertikalno, tako da zagotovi ustrezno
pozicijo. Ustnik pospeši penjenje, lahko se ga odstrani in očisti.
Vrč za penjenje
255 ml vrč za penjenje iz nerjavečega jekla je nujno potreben
za penjenje.
Zbiralnik za odpadno vodo
Zbiralnik za odpadno vodo ujame vodo, ki se polije. Zbiralnik je
sestavljen iz nerjavečega pladnja za odpadke, ki je odstranljiv.
Pritiskač
Vedno pritisnite kavo v košaro filtra.
Indikator prenapolnjenosti zbiralnika
Konica indikatorja se dvigne nad zbiralnik, ko je ta skoraj polen.
Merilec kave in metlica za čiščenje
Shramba za vodo
Uporabite en merilec kave za vsak espresso. Metlica vam
pomaga pri čiščenju glave aparata.
Kotliček za vodo se premika v levo ali desno in jasno kaže max.
(1,8 l) oz. minimalno količino vode, ki jo vsebuje. Zbiralec lahko
umijte v zgornjem delu pomivalnega stroja.
Ni na sliki:
Dvojni kotel prepreči čakanje ob preklopu varjenja na penjenje.
Elementi za gretje se nikoli ne dotaknejo vode: locirani so na
zunanji strani kotla. Kotel doseže operativno temperaturo v
šestih minutah.
Odlagališče skodelic
Na vrhu aparata lahko odložimo štiri do šest skodelic za
espresso.
Kazalec temperature za vodo (
)
Sistem za preprečevanje kapljanja s tridelnim kontrolnim
ventilom
Kaže, kdaj je kotliček dosegel max. temperaturo.
Tri delni ventil v trenutku prepreči puščanje z redukcijo v skupini
za varjenje, ko je črpalka ugasnjena. Držalec za filter se lahko
odstrani v trenutku po varjenju, ne da bi se zrna kave raztresla.
Kazalec temperature za paro ( )
Kaže, kdaj je kotel za paro dosegel max. temperaturo.
Slovenščina
Dvojni kotel
15 barska črpalka
Samovžigalna vodna pumpa vsebuje 9 barov pritiska, kar
zadostuje za potrebe pripravljanja espressa.
5
7053L_5KES100_UCG_Slovenian_10_18_11_FNL.indd 5
10/18/11 3:15 PM
Priprava espresso aparata za uporabo
Pritrdite držalo za skodelice
Polnjenje in praznjenje kotlička:
Tri pritrjevalce na držalu poravnajte z luknjicami v aparatu in
jih spojite skupaj.
Kotliček mora biti napolnjen in izpraznjen pred prvo uporabo
aparata. Kotliček je potrebno napolniti tudi ko:
• aparata nekaj časa ne uporabljamo
• zmanjka vode med uporabo (to lahko škoduje aparatu)
• ko večkrat zapored uporabljamo paro ne da bi uporabili
varilec ali vročo vodo.
1. Premikajte kotliček za vodo levo ali desno, da odkrijete vrh in
ga napolnite s svežo mrzlo vodo do max.
OPOMBA: Ko napolnite shrambo za vodo, jo vrnite v osnovni
položaj, da ne štrli iz roba. To bo omogočilo, da voda, sproščena
preko varnostnega ventila ne odteka izven shrambe in sčasoma
poškoduje lakirano površino.
OPOMBA: destilirana ali mineralna voda lahko poškodujeta
espresso aparat. Ne uporabljajte nobene od njih.
2. Vtaknite konec električnega kabla v vtičnico na hrbtni
strani aparata.
3. Drugi del vključite v vtičnico na zidu.
4. Prepričajte se, da je gumb za paro “ ” zaprt s tem, da ga
zavrtite v smeri urinega kazalca do konca.
Oldstranite in umijte vodni kotliček
1. Kotliček nežno dvignite, potem odstranite tako, da povlečete
dno iz aparata.
Slovenščina
5. Pritisnite gumb za vklop/izklop “ ”, da prižgete aparat. Ko je
aparat prižgan se bo prižgala lučka, dvojni kotel bo pričel z
gretjem in gumba za temperaturo espressa “ ” ter tople
vode “ ” bosta začela delovati.
2. Umijte kotliček v vroči, milni vodi in ga sperite s čisto vodo.
Lahko ga umijete na zgornji polici pomivalnega stroja.
3. Kotliček umestite nazaj v aparat. Zareze na spodnji strani
kotlička se morajo ujemati z brazdami na zunanji strani
ohišja aparata.
OPOZORILO
Nevarnost kratkega stika.
6. Postavite skodelico za kavo pod varilno glavo. Ne pritrjujte
držalo za filter na varilno glavo.
Uporabiti vtičnico z ozemljitvijo
Ne odstranjujte ozemljitvenega kontakta
Ne uporabljajte adapterja
Ne uporabljajte kabla za podaljšanje
Nespoštovanje zgornjih navodil lahko privede do
kratkega stika, požara ali smrti.
6
7053L_5KES100_UCG_Slovenian_10_18_11_FNL.indd 6
10/18/11 3:15 PM
Priprava espresso aparata za uporabo
7. Pritisnite gumb za espresso “ ” – ni potrebno da čakate, da
se kotel segreje. To aktivira vodno pumpo in napolni kotel z
vodo. Po nekaj sekundah bo voda pritekla iz glave za
varjenje. Ko je skodelica polna pritisnite na espresso gumb
“ ”, da ustavite vodno črpalko. Kotel za varjenje je sedaj
pripravljen za uprabo.
8. Postavite vrč za penjenje pod tulec roke za penjenje.
9. Počasi odprite gumb za paro “ ” z obračanjem v nasprotni
smeri urinega kazalca, potem pritisnite in držite gumb za
vročo vodo “ “. S tem se aktivira vodna črpalka in se
napolni kotliček za penjenje z vodo. Po nekaj sekundah,
začne teči voda iz cevke.
Slovenščina
10.Ko je vrček napol polen, sprostite gumb za vročo vodo “ “
in zaprite gumb za paro “ ” z rotiranjem v smeri urinega
kazalca, dokler se ne ustavi. Kotliček za penjenje je
pripravljen za uporabo.
11.Če v tem času ne želite espressa, pritisnite gumb vklop/
izklop “ ”, da aparat za espresso ugasnete.
OPOMBA: Ne pritiskajte gumba za espresso “ ” ali vročo vodo
“ “ brez vode v kotličku. Lahko se pojavijo poškodbe na vodni
črpalki. Ko ni v uporabi, morate espresso aparat izključiti. To bo
prihranilo energijo in obrabo aparata.
Kuhanje espressa
Za naboljše rezultate pri varjenju si oglejte stran 12-15.
1. Prepričajte se, da je v kotličku zadostna količina vode (nivo
vode mora biti med max. in min. linijo).
2. Izberite majhno ali veliko posodo za filter. Uporabite majhno
posodo za eno skodelico espressa, in veliko posodo za dve
skodelici espressa. Majhno košaro lahko uporabite za kavo
v vrečki.
3. Potisnite posodico za filter v držalo za filter, dokler se ne
zaskoči. V tem času ne polnite držala za filter s kavo.
Začetek
Konec
6. Počakajte da aparat doseže temperaturo delovanja. To bo
trajalo približno 6 minut.
4. Nastavite držalo za filter pod glavo za varjenje in uskladite
držalo za filter z znakom “ ” na levi strani kovinskega
obroča. Dvignite držalo za filter v varilno glavo, potem
odstranite držalo za filter na desno tako, da se izenači z
znakom “ ” na kovinskem obroču.
5. Pritisnite gumb vklop/izklop “ ”, da prižgete espresso aparat.
7
7053L_5KES100_UCG_Slovenian_10_18_11_FNL.indd 7
10/18/11 3:15 PM
Kuhanje espressa
Ko se kazalec na temperaturni skali povzpne do področna “
”, je espresso aparat pripravljen za uporabo.
7. Odstranite držalo za filter iz glave za kuhanje tako, da ročico
premaknete v levo. Položite eno merico kave (ali vrečko s
kavo) v majhno košarico za filter in dve merici v veliko.
Uporabite fino mleto kavo.
8. S pritiskačem trdno potisnite kavo in ga pri tem zasukajte.
Prepričajte se, da je kava čim bolj poravnana. Poglejte so
“Poravnava” in “Potlačenje” na stranema 13 in 14.
9. Pospravite zrna, ki so se nabrala na robu držala za filter, ter
vstavite držalo v glavo za kuhanje.
10.Postavite eno ali dve skodelici za kavo na pladenj pod ustnik
držala za filter. Pritisnite gumb za espresso “ ” in ta bo začel
teči. Ko je željena količina espressa skuhana, ponovno
pritisnite na gumb “ ”, da espresso preneha teči.
OPOMBA: Ne odstranjujte držala za filter med kuhanjem.
11. Espresso aparat je opremljen s trojnim varnostnim ventilom,
12. Po odstranitvi držala za filter, postavite skodelico pod glavo za
kuhanje in pritisnite espresso gumb “ ” za sekundo ali dve. To
očisti glavo za kuhanje vse umazanije, ki se je v njej nabrala.
13.Za kuhanje večje količine espressa ponovite korake od 6
do 12, vendar se držite sledečih namig bariste navodil.
Namig bariste
Slovenščina
Pri kuhanju večjih količin kave.
1. Uporabite brisačo, da obrišete košaro za filter pred
polnjenjem s kavo. To bo preprečilo preveliko izločanje kave.
2. Za obdržitev pravilne temperature za kuhanje je
pomembno, da obdržite enoto za kuhanje toplo, tako:
• Da ne izpirate držala za filter z vodo iz pipe, ker boste s tem
shladili filter. Najboljše je če ostanke pobrišete z brisačo.
• Ko imate opravka z drugimi opravili, na primer z mletjem
ali penjenjem kave, vzdržujte prazno držalo za filter toplo
s tem, da ga pritrdite na kuhalno glavo.
ki v trenutku izenači pritisk, ko je vodna črpalka ugasnjena,
tako, da lahko takoj umaknemo držalo za filter po kuhanju.
Odstranite držalo za filter tako, da ročico premaknete v levo.
Ko odstranjujete kavno usedlino iz košarice za filter, se
izogibajte udarjanju ročice za filter.
8
7053L_5KES100_UCG_Slovenian_10_18_11_FNL.indd 8
10/18/11 3:15 PM
Penjeno in toplo mleko
Penjenje in segrevanje mleka zahteva nekaj prakse, vendar boste
presenečeni, kako hitro lahko te spretnosti razvijete. Artisan™
espresso aparat vam nudi vsa orodja, da to izvedete pravilno: vrč
iz nerjavečega jekla, oblikovan posebej za to opravilo, ročko za
penjenje, ki se lahko pritrdi vertikalno ali horizontalno, tulec za
penjenje, ki zviša stopnjo penjenja in gumb za paro “ “, ki vam
omogoča nadzor nad količino pare za penjenje.
OPOMBA: Priporočamo, da paro ali vročo vodo ne uporabljate
več kot 60 sekund.
1. Pritisnite gumb za vklop/izklop, da prižgete aparat za
espresso.
2. Počakajte, da espresso aparat doseže temperaturo delovanja;
to bo trajalo približno 6 minut. Ko merilec temperature
kotlička za penjenje doseže območje označeno za začetek
“ “ penjenja je espresso aparat pripravljen.
3. Napolnite lonček za penjenje z 1⁄3 hladnega mleka.
4. Z ročko za penjenje usmerjeno v prazen lonček, odprite
gumb za paro “ “, da sprostite ven odvečno vodo. Da
odprete gumb za penjenje “ “ ga počasi obrnite v nasprotni
smeri urinega kazalca; da ga ponovno zaprete, ga obrnite v
smeri urinega kazalca, dokler se ne ustavi.
6. Počasi odprite gumb za paro “ “, tako da ga obrnete v
nasprotni smeri urinega kazalca. Bolj ko gumb “ “ rotirate
večja je moč pare, ki bo izpuščena. Nagnite lonček na eno
stran, da ustvarite vrtinčasto gibanje mleka, vendar držite
ustnik penilca 5 mm pod površino mleka. V primeru, da se
ustvarijo veliki mehurčki ali če mleko začne škropiti, potem
držite ustnik penilca previsoko.
7. Ko se pena razširi, bo potrebno premakniti lonček nižje.
8. Ko se je mleko razširilo na približno ¾ lončka, potisnite
ustnik penilca globje v lonček, da speni še ostalo mleko.
Lonček pustite še naprej nagnjen da ustvarja vrtinčaste gibe.
Mleko parite do 60 ali 74 stopinj celzija (pri tej temperaturi
bo lonček zelo vroč na dotik). Izogibajte se, da bi
temperatura narasla na 80 stopinj.
9. Predno umaknete ročico za penjenje iz mleka, zaprite gumb
za paro “ “ tako da ga zavrtite v smeri urinega kazalca. To
prepreči škropljenje.
Namig bariste
• Očistite ročico za penjenje takoj po uporabi. Poglejte pod
poglavje čiščenje od 10. strani naprej.
• Mleko z manj maščobe je lažje za penjenje. Vendar je
odločitev za katero mleko se odločite predvsem stvar vašega
okusa. Edina pomembna stvar, s katero boste uspeli narediti
dobro peno, so izkušnje in zelo hladno mleko.
Beseda cappuccino izvira iz italijanske besede “capuchin”. To je
bil red menihov čigar barva ogrinjal je bila barva današnjega
cappuccina. Standardni cappuccino je kombinacija vročega
mleka in espressa, ki je pokrit s plastjo spenjenega mleka;
navadno je serviran v skodelici za 180 do 210 ml.
Za pripravo kapučina, spenite in poparite mleko pred
pripravo espressa. To dopušča peni, da se oblikuje počasi in da
se lepo loči od kapučina. Ko je mleko enkrat pripravljeno,
skuhajte eno skodelico espressa v skodelici za kapučino, potem
nalijte spenjeno in poparjeno melko v skodelico z nežnimi gibi.
Za še boljši okus potresite po kapučinu čokolado v prahu.
5. Z zaprtim gumbom za paro “ “, postavite ročko za penjenje
v primeren položaj in potopite ustnik cevke ravno pod
gladino mleka v lončku za penjenje.
Slovenščina
Priprava kapučina
9
7053L_5KES100_UCG_Slovenian_10_18_11_FNL.indd 9
10/18/11 3:15 PM
Izpust vroče vode
Vročo vodo lahko izpustimo iz ročke za penjenje. To je prikladen
način za pripravo kave “Americanos”, čaja ali vroče čokolade.
Napolnite skodelico z vročo vodo, če jo želite pred kuhanjem
kave segreti.
OPOMBA: Priporočamo, da ne uporabljate pare ali vroče vode
dalj kot 60 sekund. Vedno izpustite vročo vodo v prazno
posodo. Izpust vode v skodelico ali vrček, ki vsbuje druge
sestavine lahko povroči škropljenje.
1. Pritisnite gumb za vklop/izklop “ ”, da prižgete aparat
za espresso.
2. Počakajte da espresso aparat doseže temperaturo delovanja.
To bo trajalo približno 6 minut. Ko se kazalec temperature
povzpne na stopnjo vrenja “ “ je aparat za espresso
pripravljen na izpust vroče vode.
3. Z ročko za penjenje usmerjeno v prazno posodico, odprite
gumb za paro “ “ s počasnim obračanjem v nasprotni smeri
urinega kazalca. Potem pritisnite in držite gumb za vročo
vodo “ “, da vodo izpustite.
OPOMBA: Ostanek pare se lahko izpusti pred izpustom vode.
Lahko traje nekaj sekund, da voda ponovno priteče skozi ustnik.
4. Ko je želena količina vode izpuščena, sprostite gumb za
vročo vodo “ “, in zaprite gumb za paro “ “ tako, da ga
obrnete v smeri urinega kazalca.
Čiščenje in vzdrževanje
Čiščenje ohišja in dodatkov
Čist aparat espresso je predpogoj za dobro kuhanje espressa.
Ostanki kave na držalu za filter in v košari za filter, bodo uničili
okus še tako dobro pripravljene kave, odstraniti je potrebno tudi
vse madeže od mleka, ki so ostali na ročici za penjenje.
Slovenščina
Ne uporabljajte grobih krp, ko čistite espresso aparat ali
katerikoli njegov dodatek.
• Zbrišite ohišje aparata s čisto vlažno krpo in ga obrišite z
mehko suho krpo.
• Umijte držalo za filter v topli, milni vodi in splahnite s čisto
vodo. Obrišite z nežno krpo. Ne umivajte držala za filter v
pomivalnem stroju.
• Košara za filter, pladenj za kapljanje, kotliček za vodo in
posoda za penjenje lahko umijete na zgornji polici
pomivalnega stroja ali ročno v topli, milni vodi. Če umivate
ročno, pazite, da umijete s čisto vodo in zbrišete s čisto krpo.
• Uporabite metlico za čiščenje, da očistite glavo, ostanke kave
iz mašila glave za kuhanje in razpršilnika.
Pred čiščenjem aparata
1. Ugasnite aparat.
2. Iztaknite kabel iz vtičnice ali prekinite električni dotok.
3. Pustite, da se aparat oz. vse enote ohladijo.
Čiščenje ročke za penjenje in ustnika
Ročka za penjenje in ustnik morata biti pred penjenjem mleka
vedno čista.
1. Odstranite cevko za penjenje iz ustnika tako, da jo
potegnete navzdol. Cevko lahko operete v topli, milni vodi.
Poskrbite, da so vse odprtine na cevki brez usedlin.
2. Obrišite ročko za penjenje in ustnik s čisto krpo. Ne
uporabljajte krp z grobimi površinami.
3. Priključite v elektriko.
4. Prižgite aparat in pustite, da kotlički dosežejo temperaturo
delovanja. Usmerite ročko za penjenje v prazno skodelico in
odprite gumb za paro “ “ za trenutek, da steče para skozi
ročico za penjenje. To bo očistilo vrh ustnika.
10
7053L_5KES100_UCG_Slovenian_10_18_11_FNL.indd 10
10/18/11 3:15 PM
Čiščenje razpršilnika
Odstranjevanje
Enkrat na 75 do 100 skodelic espressa, je potrebno razpršilnik
odstraniti iz glave za kuhanje, da se ga temeljito očisti.
1. Uporabite izvijač, odstranite vijak v centru razpršilca tako, da
ga obrnete v nasportni smeri urinega kazalca. Ko je vijak
enkrat sproščen, bo razpršilec padel iz glave za kuhanje.
Čez čas se bo v aparatu nabrala usedlina kalcija, kar lahko vpliva
na kvaliteto espressa. Usedlino moramo odstraniti vsake štiri
mesece; v primeru, da imate bolj trdo vodo je to potrebno
odstraniti pogosteje. Uporbite tablete za odstranjevanje kamna.
1. Odstranite razpršilec iz glave za kuhanje. Poglejte pod
poglavje “čiščenje glave za kuhanje” za navodila.
2. Preverite, da je kotliček za vodo prazen. Sledite navodilom
za pripravo raztopine za topljenje usedline. Zmešajte in ulijte
v kotliček.
3. Da ujamete odpadno usedlino, podstavite veliko skodelico
pod glavo za kuhanje (ne pritdite držala za filter) in drugo
skodelico pod ročko za penjenje.
4. Pritisnite gumb vklop/izklop “ ”, da prižgete aparat za
espresso. Ni potrebno, da grelci grejejo predno začnete z
naslednjim korakom.
5. Pritisnite gumb za espresso “ “ in spustite raztopini skozi
glavo za kuhanje za 15 sekund. Pritisnite gumb za espresso
“ “ za prekinitev.
6. Odprite številčnico za paro “ “ tako, da jo zavrtite v nasprotni
smeri urinega kazalca. Potem pritisnite in držite gumb za
vročo vodo “ “ 15 sekund, da izpustite čistilo skozi ročko in
ustnik za penjenje.
7. Pritisnite gumb za vklop/izklop “ ”, da prižgete aparat
za espresso.
8. Počakajte 20 minut, potem ponovite korake 4 do 7. Vsakih 20
minut ponavljajte korake od 4 do 7, dokler vsa raztopina v
grelcu ne steče skozi espresso aparat. Ne pustite, da kotliček
deluje popolnoma suh.
9. Odstranite vodni tank in splahnite s svežo vodo, potem
nadomestite s svežo vodo do maximalne linije. Pritisnite
gumb za vklop/izklop “ ”, da vklopite espresso aparat, in
splaknite aparat z hitrim izpiranjem vsebine kotlička
izmenično skozi glavo za kuhanje in ročko za penjenje. Ne
pustite, da kotliček za vodo postane čisto suh.
10. Pritrdite razpršilec na glavo za kuhanje. Poglejte pod “čiščenje
razpršilca” za nadaljnja navodila. Prepričajte se, da ste dodali
svežo vodo v kotel za kuhanje.
2. Očistite razpršilec v topli milnici in splahnite s čisto vodo.
3. Postavite razpršilec nazaj na glavo za kuhanje, tako, da je
gladka stran obrnjena navzdol in pritrdite z vijakom. Privijte v
smeri urinega kazalca, dokler se ne zaskoči.
opomba: ko je razpršilnik pritrjen, mora biti centralni vijak
poravnan s površino razpršilnika. V primeru, da ni, ga odvijte in
ponovno privijte.
Priprava po dolgem času neuporabe
Za najboljši okus espressa nalijte v espresso vodo, po dolgem
obdobju neuporabe. To bo tudi pomagalo, da bodo kotlički
napolnjeni in da bo aparat pripravljen na delovanje.
1. Odstranite rezervoar, izpraznite ostanke vode. Napolnite
rezervoar z novo svežo vodo, do max označbe na rezervoarju.
2. Napolnite kotličke s svežo vodo. Za napotke poglejte stran 6.
Slovenščina
Čiščenje in vzdrževanje
Problemi z delovanjem
Če je vodna črpalka preglasna…
– vodni kotliček je prazen
– sifonske cevke v kotlu niso pravilno nameščene
– grelci niso napolnjeni
Če voda pušča iz držala za filter…
–držalo za filter ni primerno pritrjeno na glavo za kuhanje
–kavin prah se lahko prijemlje na obroč držala za filter ali
tesnila glave za kuhanje
–tesnilo glave za kuhanje je lahko umazano ali obrabljeno
Če se producira malo pare ali pene…
– kotel za penjenje ni na pravi temperaturi
– kazalec za paro “ “ ni čisto odprt
– potrebno je očisitit ustnik za penjenje
– kotel za vodo je lahko prazen ali grelec za penjenje
ni napolnjen
Če je problem nerešljiv po zgornjih navodilih, poglejte
KitchenAid™ epresso garancijo na strani 16.*
Če indikator za vklop ostane neprižgan in grelci ne grejejo,
ko je gumb za vklop/izklop “ ” prižgan:
Preverite, če je aparat priključen na elektriko; če je, ga izključite,
vključite nazaj in pritisnite gumb za vklop/izklop “ ” ponovno.
Če aparat še vedno ne deluje, peverite varovalko ali stikalo na
električnem krogotoku na katerega je priklopljeno in se
prepričajte da je krogotok zaključen.
Če kava ne teče skozi držalo za filter…
– kotliček za vodo je lahko prazen ali kotliček za kuhanje
ni napolnjen
– sifonske cevke v kotlu niso pravilno nameščene
– mogoče je potrebno očistiti razpršilec
– potrebno je čiščenje aparata
– kava je lahko prefino mleta
– preveč poteptana kava
*Espresso aparata ne vrnite trgovcu - ker ne izvaja servisa.
11
7053L_5KES100_UCG_Slovenian_10_18_11_FNL.indd 11
10/18/11 3:15 PM
Kaj je espresso?
Začetek espressa sega v osemdeseta, kot poskus hitro kuhane
skodelice kave na zahtevo. Cilj je bila postrežba sveže, okusne
kave, s tem, da se izogne okusu zažgane, pogrete kave. Da se
kuhanje pospeši, so prišli na idejo, da se voda z močnim curkom
spusti skozi semena kave. Para je bila s časoma uporabljena za
dodaten pritisk, temu je sledil kompresiran zrak, vzvodni ventil
in končno električna vodna pumpa.
Skozi desetletja so bili elementi kuhanja espressa preizkušeni
in izboljšani, da so dosegli današnje standarde: ena skodelica
pravega espressa se naredi iz 7 gramov kave v vodi pri temperaturi
90 do 96 stopinj celzija pod pritiskom 9-tih barov. V 25 sekundah,
je večina visoko aromatičnih okusov in olj izvlečena, dokler so
bolj grenke sestavine in slabe arome izpuščene.
Ko je kava sveža in je kuhanje končano, voda pod pritiskom
emulgira kavna olja v zlato peno imenovano krema, kar doda
espressu še zadnjo piko na i.
Preveliko oziroma premajhno izločanje
Kuhanje dobrega espressa je v bistvu razumevanje kaj se zgodi, ko
je kava izpostavljena vodi. Približno 30% pražene kave vsebuje
snovi, ki so topljene v vodi. 20% teh snovi se razgradi lahko,
medtem, ko ostalih 10% potrebuje nekoliko več dela-kar je dobra
stvar, saj je teh 10% predvsem kislina, grenčica in na splošno
neugodne sestavine. Cilj je izvleči snovi, ki so lahko topljive, kar
so predvsem olja, dokler je potrebno ostale pustiti v usedlini.
Če se usedlina kave namaka v vodi predolgo, potem bodo vse
topljive snovi izvlečene, in lahko pričakujete zelo grenko kavo. To
imenujemo preizločanje. Nasprotje preizločanja je premajhno
izločanje, ki se pojavi, ko kava ni izpostavljena vodi za kuhanje
zadosti časa, tako pa pusti pomembne okuse in arome v usedlini.
Premajhno izločanje povzroči, da ima kava šibak okus.
Ne glede na to, da je kava premalo ali preveč izvlečena ali
ravno prav je odvisno od nekaterih faktorjev, med drugim tudi
razmerju kave in vode za kuhanje, čistosti usedline, temperature
za kuhanje in koliko časa je voda v kontaktu s kavo. Vsi ti faktorji
so direktno ali indirektno pod vplivom tehnike kuhanja.
Pred kuhanjem: elementi dobrega espressa
Slovenščina
Dober okus vode
Še predno je espresso aparat vključen, boste potrebovali nekaj
elementov, da naredite dobro kavo.
Velikokrat spregledano, vendar je pomemben element dobrega
espressa voda s katero ga kuhamo. Če vam okus vode iz pipe ni
všeč, potem uporabite flaširano vodo. Tudi sveža vodo hitro
pridobi pust okus, zato jo pogosto menjajte in pogosto
napolnite kotličke po daljši neuporabi aparata.
Ne uporabljajte mineralne ali destilirane vode-lahko
poškudujejo espresso aparat.
Sveža zrna kave
Dobra kava se lahko naredi samo, če imamo sveža kavna zrna,
primerno pražena. Večina poznavalcev kave pravi, da je potrebno
kupiti kavo, ki je pražena srednje in ima barvo čokolade. Takšne
vrste praženje ohranja naravne sladkorje in okus zrna, kar je
dobra osnova za dober espresso. Srednje praženje naredi zrno
nejtemnejše, brez da bi se na površju ustvarila olja.
Močno temno pražena zrna-ki se pojavijo kot zelo temno
rjava oziroma črna-izgledajo dobro, vendar extra praženje
uniči bolj delikaten okus kave in karamelizira sladkor. Zelo
močno pražena kava je vlikokrat grenka in močna in bo
prevladala s temnim praženjem.
Pravilno mletje in mlinček
Espresso zahteva zelo fin in trden mlinček. Rezala mlinčka in
poceni kamni za mletje ponavadi ne uspejo, ko pride do mletja
dobrega espressa.
Najboljši espresso zahteva kvaliteten mlinček, kot je Artisan™
mlinček za kavo. Dober mlinček za kavo bo dal največ vonja in
arome espressu, ker bo pripravil ekstremno čvrsto mletje z zelo
jmalo pregretja zaradi trenja.
Za ohranitev svežine kavnih zrn:
Držite zrna v neprepustni embalaži in spravljene v temnem,
suhem prostoru. Hladilnik ni priporočljiv, ker kondenzacija vpliva
na zrna vsakič, ko hladilnik odpremo in ponovno zapremo.
Zmrzovanje lahko ohrani zrna na dlajši rok vendar bo to vseeno
vplivalo na aromo.
12
7053L_5KES100_UCG_Slovenian_10_18_11_FNL.indd 12
10/18/11 3:15 PM
Tehnika priprave espresso kave
Temperatura kuhanja
Doziranje
Temperatura vode in temperaturna složnost imata direkten vpliv
na okus espressa. Dober espresso je potrebno kuhati na temperaturi
med 90 in 96 stopinj celzija. Moderni grelci in termostati
uspevajo producirati in obdržati pravo temperaturo, vendar je to
zelo kompliciran faktor: vzdrževanje temperature za kuhanje.
Če je voda izčrpana iz kotlička pri temperaturi 93 stopinj
celzija, vendar odteče v držalo za filter, ki ima sobno
temperaturo se bo voda shladila in bo resnična temperatura
kuhanja manj kot zahteva priprava za dober espresso. Če se
temperatura vode spusti pod 90 stopinj, bo espresso še vedno
proizvajal dobro kremo vendar bo imel bolj grenak okus.
Doziranje je proces merjenja kave v košek za filter. Ena
skodelica (30 ml), zahteva 7 g kave-dve skodelici dvakrat
toliko. Če ročko napolnite s fino mleto kavo, z žlico ki je
priložena Artisan™ Espresso aparatu Espresso ste dozirali
pravilno z eno skodelico espressa.
Tisto malo bolj izkušeni se ne ozirajo preveč na precizno
doziranje: napolnijo košarico skoraj do roba in odstranijo
odvečno kavo s prsti, ostane pa je ravno toliko, kot so si želeli.
Ko boste imeli nekaj izkušenj z doziranjem, merjenjem in
polnjenjem kave boste lahko redno dozirali kavo po občutku,
kot to delajo profesionalci.
Če dozirate kavo brez pomoči merilca je pomembno, da ne
prenapolnite košarice za filter. Kava potrebuje prostor, da se
med kuhanjem razširi. Če je kave preveč bo povzročilo
neenakomerno razporeditev vode čez filter, kar rezultira v
neenakomerni ekstrakciji in slabemu espressu. Če ste
prenapolnili svojo košarico za filter boste to opazili takole:
1. Napolnite košarico, izravnajte kavo in dobro potapkajte.
2. Pritrdite držalo za filter na glavo za kuhanje in ga
takoj odstranite.
3. Če ima kava v filtru odtis škropilnika ali izvijača škropilnika,
potem je v košarici za filter preveč kave.
Zagotovitev pravšnje temperature kuhanja
• Vedno pritrdite držalo za filter (s košarico za filter) na glavo za
kuhanje, ko se espresso aparat segreva. To segreje filter.
• Vedno počakajte, da so grelci segreti predno začnete s
kuhanjem-vsaj 6 minut.
• Dozirajte in poteptajte kavo hitro in takoj skuhajte. To prepreči,
da bi se držalo za filter shladilo.
• Nikoli ne splahnite držala za filter z mrzlo vodo, če boste
kuhali še dodatne kave. Ko iz filtra odstranite staro usedlino,
obrišite ostanke s čisto krpo. Prepričajte se da je košarica za
filter suha predno dodaste novo kavo.
• Ko opravljate druge postopke kot je mletje ali penjenje,
obdržite prazna držala za filter pritrjena na glavo za kuhanje.
• Segrejte skodelico tako, da jo položite na vrh espresso aparata
ali jo segrejte s paro.
Poravnava kave, ko je bila enkrat dozirana v filter je kritična
tehnika na poti do dobrega espressa. Če kava ni enakomerno
porazdeljena v filter bo tlačenje kave povzročilo območja
visoke in nizke kompaktnosti. Voda bo pod visokim pritiskom
sledila poti najmanjšega odpora, skozi območje manjše
kompaktnosti kave-povzorčitev grenkosti kave in kasneje
počasi skozi močnejšo kompaktnost kave, kjer aroma ne bo
prišla do izraza. Rezultat je grenka, slaba kava.
Artisan™ espresso aparat je ustvarjen, da zagotovi optimalno
temperaturo kuhanja. Dvojna grelca se izogneta nihanju
temperature, ki je značilno za aparate z enojnim grelcem.
Kromirana kuhalna enota je v standardni velikosti saj tako
obdrži vročino bolje kot manjše enote.
Naloga espresso aparata je, da pripravo pravo temperaturo
kave. Ostalo je odvisno od bariste!
Izenačevanje kave v košarici za filter
• Prepričajte se, da je košarica za filter suha, predno dodaste novo
kavo. Vlaga v košarici bo ustvarila manjšo pot upora za vodo.
• Po doziranju kave v filter, izenačite kavo tako, da zanihate s
prstom po filtru. Ne zamahnite samo v eno smer, to bo
povzročilo, da se bo kava na eni strani dvignila in bo tako
povzročila neenakomerno ekstrakcijo. Poskusite kavo oblikovati
v skledico, tako da je na sredini manj kave kot ob straneh.
• Prepričajte se, da ni nobenih praznin med kavo in
stranicami filtra.
Mletje
Dober espresso potrebuje svežo kavo in sveža kava je vedno
zmleta tik pred kuhanjem. Najbolj delikatne arome v kavi se
razvijejo v prvih minutah mletja, zato zmeljite ravnotoliko
kolikor boste potrebovali za kuhanje v tistem trenutku.
Slovenščina
Poravnava kave
Pravilno poravnana kava
13
7053L_5KES100_UCG_Slovenian_10_18_11_FNL.indd 13
10/18/11 3:15 PM
Tehnika priprave espresso kave
Potlačenje
Merjenje pritiska tlačenja
Potlašenje stisne kavo v vodoraven disk, kar omogoča enotno
odpornost na visok pritisk vode. Pravilno dozirana in potlačena
kava bo povzorčila enakomerno ekstrakcijo kavnih mešanic in
enkraten espresso. Če ste kavo premalo potlačili, se bo med
kuhanjem deformirala, kar bo povzročilo neenakomerno
ekstrakcijo, hitrejši čas kuhanja in povprečen espresso. Preveč
potlačena kava bo upočasnila kuhanje, naredila kavo grenkejšo
in preveč ekstraktcirano.
9 kilogramov, 15 kilogramov – kako veste, kakšno silo sploh
uporabljate? Uporabite tehtnico. Položite jo na ravno podlago
(kuhinjski pult) in potolčite vašo kavo na vagi. Kmalu boste
dobili občutek koliko je 9 oz. 15 kg.
Volumen
Skupina za kuhanje in kotlička sta segreta. Sveža kava je bila
narejena, dozirana v držalo za filter, pravilno izmerjena in
precizno potlačena. Sedaj pride trenutek resnice: kuhanje!
Za dober espresso nikoli ne iztisnite več kot eno skodelico
(30 ml) z uporabo majhne košarice za filter ali dve skodelici (60 ml)
z uporabo velike košarice. Predolgo kuhanje bo povzročilo
grenko in nežno kavo.
Ko teče, je pravi espresso rdečkasto rjave barve z gosto
teksturo, kot med, ki teče po žlici. Pogosto tvori t.i. mišje repke
ali tanke tokove sirupa. Ko so zelo grenke in kisle snovi izločene,
bo curek postajal svetlejši; v nekaterih primerih bo postal bel.
Strokovnjaki spremljajo previdno izliv, in ustavijo kuhanje, ko
postaja belkast.
Espresso “ristretto” (kratka kava) je espresso kuhan z manj
volumna, kot je običajen. Pripravite aparat, da skuha dve kavi,
vendar prekinite s kuhanjem, ko izločite 45 ml.
Pravilne tehnike potlačenja
1. Držalo pritiskača morate prijeti kot gumb na vratih, tako da
ga močno stisnete ob dlan. Ko potlačite poskušajte držati
polnilec, zapestje in komolec v ravni liniji.
2. S spodnjim koncem držala za filter, ki ga imate položenega
na trdni podlagi, nežno pritisnite tolkač v kavo s ciljem
ustvariti ravno površino. Odstranite tolkač iz košarice za filter
z rahlim upogibom-to bo preprečilo da bi tlkač potegnil s
seboj kose kave.
Razmerje izločevanja
Slovenščina
Desetletja izkušenj so pokazala, da pravi espresso-enojna
skodelica ali dvojna-potrebuje 20 do 25 sekund za kuhanje.
Če espresso kuhate hitreje ali počasneje od 20 do 25 sekund
in je vaša tehnika potlačevanja dobra, prilagodite mletje. Meljite
bolj fino za počasnejše izločevanje in grobo za hitrejše. Ohranite
količino in polnjenje enako.
Kava je občutljiva na vlažnost in bo vpila vlago v trenutku. To
bo vplivalo na stopnjo izločanja. V vlažnem okolju, se bo stopnja
izločanja znižala, v suhih pogojih se bo povečala. Mletje lahko
prilagodite letnemu času ali dnevnemu vremenu.
Nekatere mlinčke se ne da prilagoditi tako, da bi izboljšali
stopnjo izločanja. Najboljša investicija je, da vložite v KitchenAid™
“Artisan™ burr” mlinček. Če to ni mogoče eksperimentirajte s
močjo potlačenja. Potlačite z manj sile za hitrejše nalivanje in z
več sile za počasnejše.
3. Po odstranitvi pritiskača, bo lahko nekaj ostankov še ostalo
na košarici za filter. Nežno potapkajte držalo za filter po mizi,
da se ostanki usedejo na ostalo kavo. Ne potapkajte preveč,
ker se lahko že potapkana kava razpusti.
4. Dodajte drugi, končni potisk. Pritisnite naravnost na kavo s
približno 15 kg težo, potem sprostite silo (na približno 9 kg)
in zgladite kavo tako da tolkač obrnete dvakrat.
5. Kavni disk mora biti gladek, brez luknjic med stenami
košarice za filter in kavo.
Zlata krema
Znak dobrega espressa je njegova krema. Kompaktna zlata pena
emulgiranih kavnih olj, ki ujamejo bistvo kavnega okusa. Dobra
krema mora biti debela, ter se mora oprijeti skodelice, ko to
nagnemo. Najboljša krema bi morala zdržati sladkor vsaj 30 sekund.
14
7053L_5KES100_UCG_Slovenian_10_18_11_FNL.indd 14
10/18/11 3:15 PM
Tehnika priprave espresso kave
Problemi, ki se pojavijo med kuhanjem
…je redka:
• ponovite tehniko potlačenja-potisk ni zadosti močan, da
zagotovi enakomerno porazdelitev vode skozi kavo
• uporabite bolj mleto kavo
• preverite svežino kav
Med točenjem…
…če ima vaš espresso barvo cimeta, namesto da je temno rjav::
• preverite, če sta skupina za kuhanje in grelca zelo vroča
• uporabite manj kislo vrsto kave.
…komaj curlja iz filtra:
• obnovite tehniko potlačenja-potisk je lahko preveč čvrst
• uporabite bolj grobo mletje
…če je belkast s tankimi rjavimi črtami:
• ponovite svojo tehniko potlačenja-kava je lahko
razbrazdana ali pa so se ustvarile zareze med kavo in
stranicami filtra.
Slovarček espresso napitkov
Americano
Espresso s smetano
180 do 240 ml vroče vode dodamo eni skodelici (30 ml)
espressa. To ustvari veliko skodelico kave.
Espresso pokrit z veliko stepene smetane.
Podaljšani espresso
Kava z mlekom
Mocha kava
Kava z mlekom z dodatkom čokoladnega sirupa, ponavadi je
dodana stepena smetana in čokoladni kosmiči. Lahko je
pripravljeno brez sirupa, tako da uporabite vrelo čokoladno mleko.
Kapučino
Espresso macchiato
Standardni kapučino je kombinacija vrelega mleka in espressa, ki
je pokrit s plastjo spenjenega mleka. Navadno je serviran v 180
do 210 ml skodelici. Lahko potresete s kakavom in cimetom.
Espresso z madežem parjenega mleka na vrhu.
Espresso ristretto
Klasični kapučino
Kratek espresso-kuhan na manjšem volumnu kot običajno, da
maximizira okus in minimizira aromo. Skuhajte 22 ml, in
uporabite majhen filter ali 45 ml ter uporabite veliki filter.
Klasični kapučino je najbolj pogost v italiji. Espresso pokrit s
penjenim mlekom.
Slovenščina
Podaljšani espresso - pripravi se večji volume z več vode. S to
tehniko pripravimo kavo z več kofeina, ki je redkejši, svetlejši in
nima tako polnega okusa kot običajni. Za pripravo podaljšanega
espressa pripravite 45 ml kave z uporabo manjšega filtra ali 90
ml z uporabo večjega filtra. Pripravite rahlo debelejše mletje in
pustite kuhati med 20-25 sekund; podaljšano kuhanje nad 30
sekund bo naredilo espresso grenkejšega.
Podaljšan espresso se pogosto pripravlja za pripravo kave
močnejšega okusa “Americanos” ali kavnega napitka “latte”.
250 do 300 ml vrelega mleka dodamo eni skodelici (30 ml) kave.
Mleku je pogosto dodan sirup.
Dvojni
Dvojna skodelica kave.
Espresso “breve” (kratka kava)
Espresso z mlekom (polovica sparjenega in polovica navadnega
vlitega v kavo).
15
7053L_5KES100_UCG_Slovenian_10_18_11_FNL.indd 15
10/18/11 3:15 PM
Garancija za gospodinjski KitchenAid™ espresso aparat
Trajanje garancije:
KitchenAid krije stroške za:
KitchenAid ne krije stroškov
porpavila za:
Evropa in Avstralija in
Nova Zelandija:
Dve leti polne garancije od dneva
nakupa.
Nadomestne dele in za delo, da se
popravi napake na materialu ali napake
pri izdelavi. Popravilo mora biti izvršeno
na pooblaščenem KitchenAid servisu.
A. Stroške popravila aparata, če je bil ta
uporabljen za druge namene, kot je
pripravljanje jedi v gospodinjstvu.
Ostalo:
Eno leto garancije od dneva nakupa.
B. Okvare, ki so posledica nesreče pri
upravljanju aparata, njegove predelave,
malomarnega ravnanja z njim, zlorabe
ali napačne priključitve oziroma
uporabe aparata, ki ni v skladu z
veljavnimi električnimi predpisi.
PODJET JE KITCHENAID NE PRE VZEMA ODGOVORN OSTI ZA POSREDN O POVZROČEN O ŠKODO NA APART U.
Servisni centri
V Sloveniji:
FILCO d.o.o.
Rozmanova ulica 6
1000 Ljubljana
Tel: 01/438 59 20
Fax: 01/ 438 59 25
e-mail: [email protected]
Servisne storitve sme nuditi samo lokalni servisni center, ki ga je
pooblastilo podjetje KitchenAid. Za naslov najbližjega
pooblaščenega servisnega centra se obrnite na prodajalca
vašega aparata.
Slovenščina
Servis za kupce
V Sloveniji:
FILCO d.o.o.
Rozmanova ulica 6
1000 Ljubljana
Tel: 01/438 59 20
e-mail: [email protected]
www.kuhinjskipomocnik.si
www.KitchenAid.eu
® Registrirana znamka KitchenAid, ZDA
™ Blagovna znamka KitchenAid, ZDA
© 2011. Vse pravice pridržane.
Pridržujemo si pravico do spreminjanja vsebine brez predhodnega obvestila.
16
7053L_5KES100_UCG_Slovenian_10_18_11_FNL.indd 16
(7053LdZw1011)
10/18/11 3:15 PM