Poslovni načrt za leto 2012

Comments

Transcription

Poslovni načrt za leto 2012
ZDRAVSTVENI DOM RADEČE
Ulica OF 8
1433 Radeče
PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012
ZA ZDRAVSTVENI DOM RADEČE
Radeče, februar, 2012
Odgovorna oseba:
Ingrid Kus Sotošek, dr.med. ,spec.spl.med.
KAZALO
1
UVOD
1.1 PRAVNE IN DRUGE PODLAGE
1.1.1 Pravne in druge podlage za sestavo finančnega načrta
1.1.2 Kvantitativna izhodišča
2
POSEBNI DEL
2.1 PROGRAM ZDRAVSTVENIH STORITEV ZA LETO 2011
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
Program zdravstvenih storitev službe splošne medicine
Program zdravstvenih storitev službe varstva otrok, mladine in žensk
Program zdravstvenih storitev patronažne službe
Program zdravstvenih storitev zobozdravstvene službe
2.2 NAČRT KADROV
2.2.1 Načrt zaposlenih po strokovni izobrazbi
2.2.2 Načrt strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja
2.3
3
3.1
3.2
3.3
4
NAČRT INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA
SPLOŠNI DEL
Načrt izkaza prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije
Načrt izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti po načelu fakturirane
realizacije
Načrt izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
ZAKLJUČEK
1
UVOD
Zdravstveni dom Radeče (ZD Radeče), je leta 1993 ustanovila Občina Radeče z
namenom pokrivanja primarne zdravstvene dejavnosti. ZD Radeče ima sedež na
naslovu Ulica OF 8, 1433 Radeče. V novo stavbo se je ZD preselil 16.8.1996.
Zdravstvena služba na področju splošne in zobozdravstvene dejavnosti deluje od
ponedeljka do petka, med prazniki in ob sobotah ter nedeljah pa smo vključeni v
dežurno službo, ki jo organizira Zdravstveni dom Laško in ZD Celje zobozdravstvo.
Tudi reševalna postaja z ustreznim voznim parkom je skupna z Zdravstvenim domom
Laško. Na dan 31.12.2011 je imel ZD Radeče 22 zaposlenih. Direktorica
zdravstvenega doma je Ingrid Kus Sotošek, odgovorna sestra Jožefa Bregar, vodja
OE splošne medicine Ingrid Kus Sotošek, vodja OE zobozdravstva pa Domen Gros.
ZD Radeče si prizadeva s svojimi dejavnostmi biti strokoven, prijazen in dostopen do
svojih zavarovancev in ostalih prebivalcev občine Radeče.
Lega na stičišču različnih pokrajin, območnih enot,… je včasih prednost, včasih pa
slabost. Iz umeščenosti ZD Radeče je potrebno »pridobiti« največ za zavarovance in
zaposlene.
Vizija ZD Radeče je:
- postati in ostati prepoznaven v svojem področju in na republiški ravni;
- strokovno, hitro, kakovostno in prijazno obravnavati paciente, varovance;
- pridobivati ustrezen kader z razpoložljivimi štipendijami, omogočiti opravljanje
pripravništva v našem zdravstvenem domu (TZN in delno dr.dentalne
medicine, ginekologije, zobozdravstva, zdravstva in zobozdravstvena vzgoja,
..;
- vse ambulante splošne medicine postanejo referenčne ambulante,
- razviti sistem kakovosti za vse dejavnosti v ZD,
- sodelovanje z lokalno skupnostjo;
- vzpodbujati povezanost zaposlenih;
- izkoristiti »majhnost« kolektiva, kot prednost v fleksibilnosti zaposlenih;
- vzdrževati dejavnost kot javno službo, saj bo dostopnost za zavarovance
največja;
- ugodne delovne pogoje, ustvarjalno in timsko vzdušje in nenazadnje zagotoviti
zaposlenim primerno plačilo.
ZZZS mesečno spremlja podatke o natančnosti vnosa izdanih naročilnic za
medicinsko tehnične pripomočke za vse splošne zdravnike; naši podatki so popolni.
1.1 PRAVNE IN DRUGE PODLAGE
Finančni načrt je akt ZD Radeče kot posrednega uporabnika proračuna, ki vsebuje
prihodke in odhodke, prejemke in izdatke za celotni zavod.
Sestavni del finančnega načrta je načrt investicij in investicijskega vzdrževanja.
Investicijski načrt ima razvidno opredeljene finančne vire ter razpoložljiva sredstva za
nove naložbe. Pri tem so posebej razvidni planirani stroški amortizacije.
Finančni načrt je sestavljen tako, kot je predpisano za občinski proračun. Tako je
sestavljen iz dveh delov:
•
splošni del – finančni del, kjer so vsi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in
drugi izdatki prikazani po ekonomski klasifikaciji, upoštevaje enotni kontni
načrt, ki ga določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava;
•
posebni del finančnega načrta, v katerem je prikazan program dela, cilji in
strategija ZD Radeče.
1.1.1 Pravne in druge podlage za sestavo finančnega načrta
Pravne podlage, ki pogojujejo sestavo finančnega načrta so:
1. Zakon o javnih financah (Ur. l. RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02,
127/06, 14/07, 109/08);
2. Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99 in 30/02);
3. Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in
občinskih proračunov (Ur. l. RS, št. 91/00 in 122/00);
4. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike
in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS št. 115/02, 31/03, 134/03 in
126/04);
5. Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb
javnega prava (Ur. l. RS št. 134/03, 34/04 in 13/05);
6. Odredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega
proračuna (Ur. l. RS, št. 56/00);
7. Odredba o funkcionalno – programski klasifikaciji izdatkov državnega
proračuna (Ur. l. RS, št. 43/00);
8. Odredba o funkcionalni klasifikaciji javno finančnih izdatkov (Ur. l. RS, št.
43/00).
Druge podlage:
•
•
•
•
•
Letno poročilo ZD Radeče za leto 2011;
Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2011, sklenjena med ZZZS
in ZD Radeče;
Splošni dogovor za pogodbeno leto 2011;
Izhodišča za izračun cen od 1. januarja 2012 dalje;
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (UMAR):
Napoved gospodarskih gibanj (2011).
1.1.2 Kvantitativna izhodišča
Kot izhodišče za sestavo finančnega načrta ZD Radeče za leto 2012 smo upoštevali
določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto. 2011.
2 POSEBNI DEL
2.1 Program zdravstvenih storitev
Podroben pregled fizičnega obsega programov prikazuje preglednica Delovni
program, ki je priložena dokumentu.
Program zdravstvenih storitev splošne medicine
Služba splošne medicine pokriva vse dejavnosti primarnega zdravstvenega varstva.
To je delo v ambulantah splošne medicine, delo v dispanzerju predšolskih in šolskih
otrok, laboratorijska diagnostika, antikoagulantna ambulanta in specialistična
dejavnost na področju ginekologije. V primarno zdravstveno dejavnost spada tudi
patronažno varstvo in nega na domu ter CINDI program.
Od 1. 4. 2011 ima ZD Radeče tudi eno referenčno ambulanto (Ingrid Kus
Sotošek,dr.med.,spec.spl.med.).
V občini Laško deluje služba nujno-medicinske pomoči (v nadaljevanju NMP) kot tip I.
B ekipa, kar pomeni, da ni ekipe, ki bi delovala vseh 24 ur za NMP, pač pa so
zadolženi zdravniki v rednem delovnem času kot tudi v času dežurstva pokrivati
NMP. Ta ekipa bi morala pokrivati tudi NMP za občino Radeče, vendar NMP za
področje občine Radeče izvajamo sami neprekinjeno od ponedeljka do petka od 7.00
do 20.00 ure.
Dežurno službo opravljajo zdravniki ZD Radeče skupaj z zdravniki Zdravstvenega
doma Laško. Dežurstva se opravljajo po določenem razporedu tako, da enakomerno
sodelujejo vsi zdravniki. Iz ZD Radeče sodeluje v dežurni službi le zdravnica.
Odrasli pacienti imajo vsakih 5 let pravico do preventivnega pregleda za srčno-žilna
obolenja in moški, starejši od 50 let vsake 2 leta preiskavo PSA (rak prostate).
CINDI program: aktivnosti oz. učne delavnice se izvajajo in lahko se pohvalimo z
veliko udeležbo sodelujočih pacientov. SVIT program – lahko se pohvalimo z veliko
odzivnostjo pacientov, kar je zasluga tudi zdravstvenega osebja, kar vzpodbuja in
opozarja na udeležbo pri programu (odposlani vzorci blata).
Narašča starejša populacija in čedalje več je pacientov, ki imajo motnje srčnega
ritma, zamenjane srčne zaklopke in so zaradi tega na trajni antikoagulantni terapiji. Ti
pacienti si morajo v določenem časovnem obdobju kontrolirati kri. Da jim olajšamo in
omogočimo boljši dostop do teh storitev, te opravimo v našem laboratoriju, oz. kri
odvzamejo naše patronažne sestre na domu pri pacientih, ki niso sposobni priti v
laboratorij.
Na območju Radeč in Zidanega mosta opravlja fizioterapevtsko dejavnost individualni
izvajalec – koncesionar.
Na ravni države deluje nacionalni program odkrivanja raka debelega črevesja SVIT,
kjer pa smo zdravstveni domovi vključeni le posredno. Motiviranje pacientov za
sodelovanje v preventivnem programu potekajo tudi med rednim delom v splošnih
ambulantah.
Načrt dela zdravstvenih storitev dispanzerja za predšolske in šolske otroke
Delo v predšolskem dispanzerju opravlja 0,5 tima. Sistematski pregledi dojenčkov in
otrok do šestega leta se opravljajo enkrat tedensko v otroškem dispanzerju. Na
sistematske preglede in cepljenja vabimo otroke pisno, kar je dodatna obremenitev
za medicinske sestre. Ker se število rojstev iz leta v leto spreminja, bi ZZZS moral
spremljati demografska dogajanja in na osnovi teh načrtovati preventivne preglede.
Opažamo, da se število rojstev tudi v občini Radeče in v Zidanem mostu v zadnjih
letih veča.
Preventivne preglede opravlja Irena Kolman Krapež in Ingrid Kus Sotošek.
Ob sistematskih pregledih izvajamo tudi zdravstveno vzgojo: zdrava prehrana, nega
zob, dojenje, varnost otrok in šolske mladine doma in v šoli, nega telesa, higiena v
puberteti.
Delo v šolskem dispanzerju opravlja 0,5 tima. Sistematski pregledi šolskih novincev
in šolarjev se opravljajo po vnaprej dogovorjenih terminih v sodelovanju z Osnovno
šolo Marjana Nemca Radeče.
V dogovoru z Avtošolo Prah opravljamo zdravniške preglede kandidatov H kategorije.
Načrt dela v dispanzerju za ženske
V dispanzerju za ženske opravljamo tako kurativne kot tudi preventivne preglede
varstva žensk. Ti pregledi obsegajo: preventivni pregledi nosečnic (vsaj 10
pregledov v nosečnosti, da bi zagotovili zmanjšanje maternalne umrljivosti in
umrljivosti dojenčkov), preventivni pregledi žensk po porodu za nadaljnje načrtovanje
družine, svetovanje o nadaljnjih nosečnostih in kontracepciji, ultrazvočni pregledi v
okviru preventive nosečnic, mladostnic in žensk v menopavzi, raka na endometriju in
motenj menstrualnega ciklusa, preventivni pregledi mladostnic in svetovanje v zvezi s
kontracepcijo ter spolno prenosljivimi boleznimi in posledično neplodnostjo,
sodelovanje s patronažno službo pri oskrbi nosečnic in otročnic. Želimo imeti nadzor
nad populacijo izven rodne dobe, predvsem s ciljem odkrivanje rakavih obolenj.
Program ZORA (zgodnje odkrivanje raka na materničnem vratu) že vrsto let poteka
po celotni Sloveniji in tako tudi pri nas v ZD Radeče. Želimo odkriti dejavnike
tveganja, spodbuditi mladostniško populacijo v smislu zmanjšanja nezdravih
življenjskih navad. Intenzivneje je potrebno izvajati zdravstveno vzgojo in sicer
preventivo raka na dojki, naučiti ženske samo-pregledovanja dojk in vzgojo zdravega
življenja v menopavzi in naprej.
Načrt zdravstvenih storitev patronažne službe
Patronažno varstvo je posebna oblika zdravstvenega varstva in opravlja aktivno
zdravstveno in socialno varstvo pri posamezniku, družini in lokalni skupnosti, ki so
zaradi bioloških lastnosti ali zaradi določenih obolenj prav posebej občutljivi za
škodljive vplive iz okolja. Namen delovanja patronažnega varstva je pospeševati
zdravstveni napredek vsega prebivalstva s ciljem, ohraniti zdravje in preprečiti
bolezen ter skrb za bolne in poškodovane. Patronažna služba ZD Radeče skrbi za
patronažno varstvo na območju občine Radeče in na območju krajevne skupnosti
Zidani most. Ta dejavnost vključuje:
•
•
patronažno varstvo na domu (preventivno delo), ki zajema vse kategorije
varovancev po bioloških skupinah populacije, kot so: otroci, ženske, kronični
bolniki, starostniki in drugi. Varovance obravnavamo sistematično in planirano;
zdravstveno nego na domu (kurativno delo), ki zajema obiske in zdravstvene
storitve po pisnem naročilu izbranega zdravnika.
Načrt zdravstvenih storitev zobozdravstvene službe
Od leta 2009 se število točk zaradi novo uvedenega glavarinskega sistema tudi v
zobozdravstvu spreminja, kar pa je odvisno predvsem od števila opredeljenih
pacientov. Paciente preko KTV Radeče obveščamo, da si izberejo osebnega
zobozdravnika. Planirano razmerje med konzervativo in protetiko je 50:50.
Preventivni zobozdravstveni pregledi
Opravlja jih zobozdravnik v ambulanti po predhodnem dogovoru in sicer:
- preventivni zobozdravstveni pregled 2-, 3- in 6-letnih otrok enkrat letno,
- preventivni zobozdravstveni pregled učencev od 1. – 9. razreda osnovne šole
enkrat letno.
Ponovni pregled se opravi šest mesecev po končanem zdravljenju zob.
Osnova zobozdravstvene preventive je poduk o ustni higieni, pravilni prehrani,
fluoriranje zob v razredu in vzpodbujanje otrok za obiske pri zobozdravniku.
Cilj dela zobozdravstvene vzgoje in preventive je motivirati in usposobiti otroke za
samostojno in pravilno skrb ter nego svojih zob in ustne votline ter jim privzgojiti
odgovoren odnos do lastnega zdravja.
S tem namenom začenjamo zobozdravstveno preventivno dejavnost že v
predporodnem obdobju v šolah za starše in jo nadaljujemo pri pregledih otrok že v
prvem letu starosti. Temu sledi sistematičen nadzor po dispanzerski metodi dela do
dopolnjenega 19. leta starosti v želji, da bi tak način varovanja ustnega zdravja
nadaljevali tudi pozneje v odrasli dobi.
Preventivna in zobozdravstvena vzgoja
Za zobozdravstveno vzgojo in preventivo so točke plačane v pavšalu.
Preventivna in zobozdravstvena vzgoja
Opravlja jo diplomirana medicinska sestrana šoli in v vrtcih po predhodnem dogovoru
in sicer:
- zdravstveno vzgojno predavanje o pravilni prehrani in čiščenju zob enkrat
letno,
- praktično učenje zobne in ustne nege ter demonstracija pravilnega čiščenja
zob enkrat mesečno.
Izvaja se v Osnovni šoli Marjana Nemca, Podružnični šoli Svibno ter v vrtcih (enota I
in II) v Radečah.
2.2 NAČRT KADROV
2.2.1 Načrt zaposlenih po strokovni izobrazbi
Okviri za izvajanje dolgoročne kadrovske politike so določeni s pogodbo z ZZZS.
Kadrovska politika ZD bo usmerjena predvsem v izpolnjevanje delovnega programa
in zastavljenih ciljev. Ustrezne kadre pridobiva ZD z razpisi, izkoriščamo pa tudi
status učnega zavoda in na ta način spoznavamo mlade, perspektivne kadre.
ZD Radeče na področju zaposlovanja v letu 2012 načrtuje spremembe pri
zaposlitvah in sicer:
- 1 specializanta družinske medicine
- 1 specialista pediatrije
Še vedno ZD aktivno išče zdravnika specialista splošne/družinske medicine in
zdravnika specialista pediatrije. ZD Radeče je v letu 2011 na podlagi Zakona o
priznavanju poklicnih kvalifikacij dvema zdravnikoma tujima državljanoma izdal
ponudbe za delo, vendar se je ena zdravnica odločila za delo v drugem zavodu.
Zaradi pomanjkanja zdravnikov in zaradi zagotavljanja obsega storitev, bo ZD tudi v
letu 2012 nadaljeval pogodbeno sodelovanje s sklepanjem podjemnih pogodb in
pogodb o sodelovanju z zdravniki, ki imajo veljavno licenco za opravljanje zdravniške
dejavnosti s področja družinske medicine, pediatrije, psihiatrije, ginekologije in drugih
ustreznih specialnosti.
Za opravljanje nadzora in inštruktaže v laboratoriju bo imel ZD tudi v letu 2012
sklenjeno podjemno pogodbe z enim izvajalcem.
ZAPOSLENI ZA DOLOČEN IN NEDOLOČEN ČAS 31.12.2011
ZAPOSLENI ZA DOLOČEN ČAS (pripravniki, nadomeščanje
začasno odsotnih delavcev zaradi dopusta za nego in
varstvo otroka, bolniških odsotnosti…)
22
7
STRUKTURA,PODROČJE
DELA
E1 zdravniki in zobozdravniki
(zdravniki specialisti, zdravniki
brez specializacije z licenco,
zobozdravniki,zobozdravniki
specialisti, specializanti…)
E3 zdravstvena nega
(srednje med. sestre, dipl.med.
sestre,pripravniki
E4 zdravstveni delavci in
sodelavci:
fizioterapevti,laboratorijski tehniki,
psihologi,zobotehniki,vozniki
reševalci
Ostali delavci iz drugih plačnih
skupin – skupina B
(direktorji,pomočniki direktorjev)
J –nezdravstveni delavci
(administrativno tehnični delavci,
področje informatike, področje
tehničnega vzdrževanja,
ekonomsko področje…)
ŠTEVILO ZAPOSLENIH
31.12.2011
4
PLANIRANO ŠTEVILO
ZAPOSLENIH 31.12.2012
6
12
12
2
2
1 (tudi opravljanje dela
zdravnice specialistke, vodje OE
Splošne medicina in strokovnega
vodje)
3
22
1
3
24
SKUPAJ
.
2.2.2 Načrt strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja
Naši zdravniki se redno udeležujejo vseh strokovnih sestankov.
V mesecu februarju 2011 se je naš zdravstveni dom javil na razpis za sofinanciranje
projektov za promocijo zdravja v letu 2011 in 2012. Prijavili smo se na tri projekte.
Skladno z razpisno dokumentacijo določenim razpisnim merilom, smo dobili
odobrena dva projekta in sicer «Absentizem v posavski, zasavski in celjski regiji –
odkrivanje, obravnavanje in obvladovanje razlogov za izostajanje z dela« in »Poraba
benzodiazepinov, hipnotikov in protibolečinskih zdravil pri starostnikih«. Aktivnosti že
izvajamo.
Strokovni svet ZD Radeče sestavljajo direktor, vsi zdravniki, zobozdravniki in
odgovorna sestra. Sestajajo se mesečno.
ZD Radeče opravlja redni notranje kontrole za področje splošne medicine in sicer
»Predpisovanje antibiotikov pri streptokokni angini in streptokopnem faringitisu ter
akutnem tonzilitisu.
Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje je nujno za razvoj stroke in izpolnjevanje
pogojev za opravljanje zdravniške dejavnosti. Zavedamo se pomembnosti
izobraževanja, zato bomo sredstva za izobraževanje predvideli tudi za leto 2012 S
tem bomo zdravstvenim delavcem omogočili selekcionirano udeležbo na
podiplomskih seminarjih, kongresih in drugih strokovnih srečanjih. Prioriteta bodo
kontinuirana strokovna izobraževanja, ki ga zdravniki in medicinske sestre
potrebujejo za vzdrževanje licenc in ohranjanje ter izpolnjevanje pogojev za
mentorja. Zaposlenim, ki se izobražujejo v lastnem interesu, zavod pomaga pri
izobraževanju (odsotnost od dela).
Pri udeležbi na strokovnih srečanjih doma in v tujini bodo imeli prednost aktivni
udeleženci srečanj. Pogoj za udeležbo na srečanjih je doseganje letnih delovnih
normativov. Nadaljevali bomo tudi z izobraževanjem zdravstvenega kadra za
zdravstveno vzgojno delo. Za sofinanciranje izobraževanj bomo skušali pridobiti tudi
donatorska sredstva.
Udeleženci zunanjih izobraževanj znanja in prejeto strokovno gradivo prenašajo na
sodelavce. Poročanje poteka pisno in v obliki internega strokovnega izobraževanja
na ravni ZD.
V letu 2012 se bodo zdravniki udeležili naslednjih strokovnih srečanj, ki so
pomembna za redno delo v splošnih in zobozdravstvenih ambulantah. Patronažne
medicinske sestre se bodo udeležile strokovnih srečanj s področja nege bolnikov in
sanacije ran, nujne medicinske pomoči, akutnih stanj, medicinska sestra v
laboratoriju pa se bo udeležila strokovnega izobraževanja za delo v laboratoriju.
Diplomirana sestra se bo v letu 2012 še naprej udeleževala rednih modulov za delo v
referenčni ambulanti oz. izobraževanj za podaljšanje licenc.
Načrtujemo izvedbe internih in eksternih delavnic in udeležbo na projektih, ki jih vodi
ZD Radeče skupaj z ZZZS za medicinski kader.
Nakup strokovne literature in revij bo ostal na ravni preteklega leta, v skladu s
strokovnimi potrebami.
2.3 Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja
Podroben pregled nakupa opreme in investicijskih del kaže preglednica Poročilo o
investicijskih vlaganjih, ki je v prilogi dokumenta.
3 SPLOŠNI DEL
V skladu z veljavno zakonodajo je potrebno ločeno spremljati poslovanje in prikaz
izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne
službe od spremljanje poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu. Po tolmačenju Ministrstva za zdravje je potrebno vse prihodke za
izvajanje javne službe prikazati kot sredstva javne službe, ne glede na to, ali gre za
prihodke iz proračunov, sredstev ZZZS ali drugih javnih sredstev, kakor tudi za
plačila ali doplačila iz zasebnih sredstev za storitve za izvajanje javne službe.
V skladu s pravilnikom o enotnem kontnem načrtu se pravne osebe javnega prava
delijo na:
•
•
druge uporabnike enotnega kontnega načrta,
določene uporabnike enotnega kontnega načrta, med katere prištevamo tudi
javne zdravstvene domove.
Javni zdravstveni zavodi kot določeni uporabniki enotnega kontnega načrta
ugotavljajo prihodke in odhodke v skladu z Slovenskimi računovodskimi standardi,
kar pomeni, da zanje velja glede priznavanja prihodkov in odhodkov načelo
nastanka poslovnega dogodka – fakturirane realizacije. Poleg tega pa morajo v
skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu nekatere poslovne dogodke
izkazovati tudi evidenčno, kar pomeni, da se prihodki spremljajo tudi po načelu
denarnega toka. Takšno evidenčno izkazovanje naj bi zagotavljalo primerljive
podatke, ki so potrebni za spremljanje gibanja sredstev javnih financ na ravni občin in
države. Poenostavljeno povedano, potrebno je voditi dvojno knjigovodstvo: po načelu
fakturirane in po načelu plačane realizacije.
Zato mora ZD Radeče načrtovati prihodke in odhodke po načelu nastanka
poslovnega dohodka (zaračunana realizacija) in po načelu denarnega toka. Prav
tako pa moramo načrtovati izid poslovanja za prihodke za izvajanje javne službe in
za prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu.
Vse načrte oz. predračunske izkaze poslovnih, denarnih in premoženjskih izidov smo
sestavili na obrazcih obračunskih izkazov in jih primerjali z uresničenim poslovanjem
v letu 2011.
Finančni načrt v splošnem delu zajema prikaz prihodkov in prejemkov, odhodkov in
izdatkov, upoštevaje enotni kontni načrt. V finančnem načrtu so ločeno prikazani
prihodki in odhodki za opravljanje javne službe ter prihodki in odhodki iz naslova
izvajanja tržne dejavnosti.
Prihodke javne službe sestavljajo prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja,
prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, doplačila pacientov, mrliški
ogledi, prihodki konvencij in prihodek iz naslova zaračunanega dežurstva v ZD
Laško.
Prihodke tržne dejavnosti sestavljajo prihodki medicine dela, prihodki nadstandardnih
storitev v zobozdravstvu in osnovni dejavnosti, prihodki od najemnin in funkcionalnih
stroškov za prostore, dane v najem zasebnikom in pravnim osebam.
Planirali smo, da bo ZD Radeče v letu 2012 ustvaril 1.063.793 EUR prihodkov iz
naslova opravljanje javne službe in 93.600 EUR prihodkov iz naslova tržne
dejavnosti, kar v odstotku znaša okvirno:
Javna služba
Tržna dejavnost
91,95 %
8,05 %
3.1
Načrt izkaza prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije
V načrtu izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov načrtujemo prihodke
in odhodke v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in Zakonom o
računovodstvu po načelu nastanka poslovnega dogodka (fakturirane realizacije).
Prihodki
Osnova za planirani prihodek iz naslova obveznega in prostovoljnega zdravstvenega
zavarovanja ter doplačil za zdravstvene storitve je Pogodba o izvajanju zdravstvenih
storitev za leto 2011.
V načrtu prihodkov smo planirali 100 % dosežen program po sklenjeni pogodbi z
ZZZS.
Med prihodki iz neposredne menjave dela smo med drugimi planirali prihodek iz
naslova dežurstva v ZD Laško.
Med prihodki iz naslova zaračunanih najemnin smo planirali prihodek, ki ga bo ZD
Radeče pridobil s prefakturiranjem stroškov vzdrževanja (ogrevanje, elektrika, voda,
komunalne storitve) Celjskim lekarnam, Ludviku Urankarju, Ljerki Zimšek, Rožiču in
Varstveno delovnemu centru Golovec ter najemnine.
Skupaj smo planirali, da bo ZD Radeče v letu 2012 ustvaril 1.157.393 EUR
prihodkov, kar je za 1,22 indeksne točke manj od realizacije leta 2011.
Odhodki
Odhodke smo načrtovali v skladu z izhodišči, navedenimi v uvodu.
Stroške materiala smo planirali v višini 122.400 EUR, kar je 0,30 indeksne točke
manj od realizacije leta 2011, stroške storitev smo planirali v višini 341.000 EUR, kar
predstavlja 2,38 indeksne točke manj od realizacije leta 2011. Stroške dela smo
planirali v višini 584.000 (4,59 indeksnih točk več od realizacije leta 2011).
Skupaj smo planirali 1.151.400 EUR odhodkov, kar je za 1,24 indeksne točke več od
realizacije leta 2011.
Ob tako planiranih prihodkih in odhodkih načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki
v višini 5.993 EUR.
Podrobnejši načrt prihodkov in odhodkov je razviden iz Izkaza prihodkov in
odhodkov 2012, ki je v prilogi dokumenta.
3.2
Načrt izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti po načelu
fakturirane realizacije
V načrtu tega izkaza planiramo odhodke in prihodke po vrstah dejavnosti in sicer :
• javne službe
• tržne dejavnosti
Načrtujemo 1.063.793 EUR prihodkov in 1.059.605 EUR odhodkov javne službe ter
93.600 EUR prihodkov in 91.795 EUR odhodkov tržne dejavnosti.
Delitev prihodkov od poslovanja na javno službo in tržno dejavnost nam je bila
osnova za razmejitev odhodkov oziroma stroškov po vrstah dejavnosti.
Tabelarični prikaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije po vrstah
dejavnosti je prikazan v preglednici Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah
dejavnosti po načelu fakturirane realizacije, ki je priložena dokumentu.
3.3 Načrt izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
V načrtu izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka načrtujemo
prihodke in odhodke na osnovi enotnega kontnega načrta, ki velja za neposredne
uporabnike proračuna. To pomeni, da smo v tem izkazu načrtovali vse prejemke in
izdatke, ki bodo vplačani in izplačani v letu 2011. Z načrtovanjem denarnega izida
poslovanja zagotavljamo primerljive podatke, ki so potrebni za spremljanje gibanja
sredstev javnih financ na ravni občine in države.
V načrtu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka planiramo ločeno:
• prihodke za izvajanje javne službe v višini 1.082.000 EUR,
• prihodke za izvajanje tržne dejavnosti v višini 90.500 EUR.
Skupaj smo torej planirali 1.172.500 EUR prihodkov po načelu denarnega toka.
Odhodke smo načrtovali po posameznih stroškovnih vrstah, predpisanih z enotnim
kontnim načrtom za neposredne uporabnike proračuna in smo jih prikazali v višini
1.130.091 EUR.
Načrtovani denarni izid – presežek prilivov nad odlivi znaša 42.409 EUR.
Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je priložen dokumentu.
4 ZAKLJUČEK
Za cilj leta 2012 smo si zadali, da s skupnimi močmi, navkljub velikim obremenitvam
in reformam, ki potekajo v zdravstvu, uspešno zaključimo poslovanje, predvsem v
korist in zadovoljstvo vseh pacientov, ki nas bodo v letu 2012 rabili.
Direktorica
Ingrid Kus-Sotošek dr. med., spec. spl. med., l. r.
Načrt prihodkov in odhodkov ZD Radeče po načelu denarnega toka
v EUR
Vrsta priliva oziroma odliva
Realizacija
leto 2011
Finan. načrt
za leto 2012
Indeks
načrt/
realiz.
I. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
1. Prihodki iz sredstev javnih financ
a.
b.
c.
d.
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov
1.074.864
855.763
1.082.000
865.000
0
6.089
849.674
0
0
5.000
860.000
0
2. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
219.101
217.000
a. Prihodki iz naslova prostov. zdravstv. zavarovanja
b. Prejete obresti
c. Drugi prihodki za izvajanje dejav. javne službe
201.621
9.647
7.833
200.000
9.000
8.000
II. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STOR. NA TRGU
100,7
101,1
#DEL/0!
82,1
101,2
99,0
99,2
93,3
102,1
92.847
90.500
22.047
15.387
55.413
20.000
15.500
55.000
97,5
90,7
100,7
99,3
1.167.711
1.172.500
100,4
I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
1.020.575
1.050.091
1. Plače in drugi izdatki zaposlenim
2. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
3. Izdatki za blago in storitve
4. Investicijski odhodki
455.798
73.196
444.710
46.871
450.000
72.000
430.000
98.091
42.627
4.244
91.091
7.000
102,9
98,7
98,4
96,7
209,3
213,7
1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
2. Prihodki od najemnin
3. Drugi tekoči prihodki
SKUPAJ PRIHODKI
- nakup opreme, prevoznih sredstev in novogradnje
- investicijsko vzdrževanje in obnove
II. ODH. IZ NASL. PRODAJE BLAGA IN STOR. NA TRGU
1. Plače in drugi izdatki
2. Prispevki od plač
3. Izdatki za blago in storitve
SKUPAJ ODHODKI
PRESEŽEK PRILIVOV NAD ODLIVI
80.288
80.000
35.983
5.165
39.140
35.000
5.000
40.000
99,6
97,3
96,8
102,2
1.100.863
1.130.091
102,7
66.848
42.409
63,4
ZDRAVSTVENI DOM RADEČE
VRSTE INVESTICIJ ( v EUR brez centov)*
Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2012 - ZD
Finančni načrt za obdobje
01.01.2011 do 31.12.2011
Količina
I.
1
2
II.
1
2
III.
A
1
8
B
1
2
IV.
NEOPREDMETENA SREDSTVA
Programska oprema (licenca, rač. programi)
Ostalo
NEPREMIČNINE
Zemljišča
Zgradbe
OPREMA (A + B)
Medicinska oprema
Ultrazvok
Drugo**
Nemedicinska oprema (od 1 do 2)
Informacijska tehnologija
Drugo
INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)
VIRI FINANCIRANJA ( v EUR brez centov)*
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
III.
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
IV.
NEOPREDMETENA SREDSTVA
Amortizacija
Lastni viri (del presežka)
Sredstva ustanovitelja
Leasnig
Posojila
Donacije
Drugo
NEPREMIČNINE
Amortizacija
Lastni viri (del presežka)
Sredstva ustanovitelja
Leasnig
Posojila
Donacije
Drugo
NABAVA OPREME
Medicinska oprema
Amortizacija
Lastni viri (del presežka)
Sredstva ustanovitelja
Leasnig
Posojila
Donacije
Drugo
Nemedicinska oprema
Amortizacija
Lastni viri (del presežka)
Sredstva ustanovitelja
Leasnig
Posojila
Donacije
Drugo
VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)
AMORTIZACIJA
I.
II.
III.
IV.
Priznana amortizacija v ceni storitev
Obračunana amortizacija
Razlika med priznano in obračunano amortizacijo
Porabljena amortizacija
Vrednost
Realizacija za obdobje
01.01.2011 do 31.12.2011
Količina
Vrednost
Indeks izračun na podlagi
vrednosti
FN 2012/
FN 2012/ FN
Real 2011
2011
Finančni načrt za obdobje
01.01.2012 do 31.12.2012
Količina
Vrednost
1
1
1.500
1.500
1
1
1.491
1.491
0
0
1
16.650
1
10.485
1
40.529
1
28
10
0
10
18
7
11
30
16.650
67.936
19.318
0
19.318
48.618
3.000
45.618
86.086
1
47
10
10.485
56.893
28.723
1
25
5
10
37
7
30
49
28.723
28.170
8.329
19.841
68.869
5
20
10
10
26
Finančni načrt za obdobje
01.01.2011 do 31.12.2011
Realizacija za obdobje
01.01.2010 do 31.12.2010
0,00
0,00
0,00
0,00
40.529
69.950
23.450
102,96
121,39
122,95
81,64
23.450
46.500
9.000
37.500
110.479
95,64
300,00
82,20
128,34
81,64
165,07
108,06
189,00
160,42
Finančni načrt za obdobje
01.01.2011 do 31.12.2011
FN 2011/
Real 2010
1.500
1.500
0
1.491
1.491
0
0
16.650
8.225
10.485
4.244
40.529
21.141
8.425
6.241
19.388
67.936
19.318
19.318
56.893
28.723
28.723
48.618
48.618
86.086
Finančni načrt za obdobje
01.01.2010 do 31.12.2010
0,00
0,00
0,00
0,00
69.950
23.450
23.450
102,96
121,39
121,39
122,95
81,64
81,64
28.170
28.170
46.500
46.500
95,64
95,64
165,07
165,07
68.869
110.479
128,34
160,42
Realizacija za obdobje
01.01.2010 do 31.12.2010
32.014
90.000
-57.986
71.596
FN 2011/ FN
2010
43.833
97.891
-54.058
62.628
Finančni načrt za obdobje
01.01.2011 do 31.12.2011
43.428
98.000
-54.572
91.091
FN 2011/
Real 2010
FN 2011/ FN
2010
135,65
108,89
94,11
127,23
Dodatna pojasnila:
'Vrednost investicij skupaj ter viri financiranja skupaj morata biti enake vrednosti.
* podatki iz kontov razreda 0 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju;
**Pod drugo opremo navedite opremo, količino in vrednost opreme, ki jo specificirate v opombah
Opombe:
Podpis odgovorne osebe: Ingrid Kus Sotošek, dr.med. spec.spl.med..
99,08
100,11
100,95
145,45
Naziv ZD: ZD RADEČE
'Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih del 2012
v EUR
Namen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
Realizirana so naslednja vlaganja:
SKUPAJ
Beljenje
Vzdrževanje računalniške opreme
Vzdrževanje in popravilo vozil
Vzdrževanje medicinske opreme
Vzdrževanje nemedicinske opreme
Celotna vrednost
vzdrževalnih del v
letu 2010
1=2+3
25.000
5.000
3.800
1.200
10.000
5.000
Stroški tekočega
vzdrževanja
Stroški investicijskega
vzdrževanja (konti 461)
2
3
25.000
5.000
3.800
1.200
10.000
5.000
Naziv ZD: RADEČE
Obrazec 1 - Delovni program 2012, I del. - ZD
Finančni načrt za obdobje
1. do 31. 12. 2011
1. OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
1. Ocena realizacije v obdobju 1. 1.
do 31. 12. 2011
Finančni načrt za obdobje
1. 1. do 31. 12. 2012
Obseg dejavnosti do ZZZS
Obseg dejavnosti do ZZZS
Obseg dejavnosti do ZZZS
52.227
2.022
12.467
12.467
8.758
300
2.433
2.322
58.086
2.062
8.094
11.801
5.448
297
1.675
2.790
52.227
1.689
12.467
12.467
8.758
300
2.433
2.322
16.457
15.526
20.869
17.687
16.457
15.526
1
1
1
1
3
2
2
5
2
3.643
1
1
1
1
2
2
4
4
4
4.100
1
1
1
1
3
2
2
5
2
3.643
- 101 001 splošna ambulanta (število K-jev):
- od tega preventiva:
- 101 002 kurativa OD (število K-jev):
- 101 003 kurativa ŠD (število K-jev):
- 101 004 dispanzer za ženske (število K-jev):
- od tega preventiva (samo 0153):
- 101 055 preventiva OD (število K-jev)
- 101 054 preventiva ŠD (število K-jev)
- 101 005 fizioterapija, delovna terapija (število točk)
- 101 007 patronažna in babiška služba (število točk)
- 101 051 nega na domu (število točk)
- 101 053 splošna amb. v socialnem zavodu (št.K-jev)
- 101 112 dispanzer za mentalno zdravje (število točk)
- 101 113 klinična psihologija (število točk)
- 101 048 razvojne ambulante (pavšal - število obravnav oz. obiskov)
- 101 057 centri za prepreč.in zdravlj. odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)
- 101 016 zdravstvena vzgoja (pavšal - št. predavanj, delavnic, svetovanj)
- 101 016 šola za starše (pavšal - št. predavanj, delavnic, svetovanj)
- 101 016 delavnica 'zdravo hujšanje' (št. delavnic)
- 101 016 delavnica 'zdrava prehrana' (št. delavnic)
- 101 016 delavnica 'telesna dejavnost - gibanje' (št. delavnic)
- 101 016 delavnica 'da, opuščam kajenje' (št. delavnic)
- 101 016 ind. svetovanje 'da, opuščam kajenje' (št. delavnic)
- 101 016 ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic)
- 101 016 krajša delavnica "življenski slog" (št. delavnic)
- 101 016 krajša delavnica "test hoje 1x" (št. delavnic)
- 101 016 krajša delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic)
- 101 123 antikoagulantna ambulanta (število točk)
Indeks
FN 12 / FN 11
100,00
83,53
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
#DEL/0!
100,00
100,00
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
FN 12 / Ocena
real. 11
89,91
81,91
154,03
105,64
160,76
101,01
145,25
83,23
#DEL/0!
78,86
87,78
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
100,00
100,00
100,00
100,00
150,00
100,00
50,00
125,00
50,00
88,85
Indeks (za podatke, ki se nanašajo
na število točk)
2. SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST
Število točk
Št.obiskov
Število točk
Št.obiskov
Število točk
Št.obiskov
FN 12 / FN 11
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
- 201 025 internistika
- 201 026 pulmologija
- 201 036 onkologija
- 201 028 nevrologija
- 201 029 pediatrija
- 201 030 ginekologija in porodništvo
- 201 031 kirurgija, travmatologija, urologija
- 201 032 ortopedija
- 201 033 otorinolaringologija
- 201 034 okulistika
- 201 035 dermatologija
- 201 037 psihiatrija
- 201 058 pedopsihiatrija
- 201 104 ultrazvok
- 201 105 rentgen
- 201 046 fiziatrija
- 201 052 diabetologija, endokrinologija
- 201 062 bolezni dojk
- 201 090 mamografija
- 201 097 kardiologija
3. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST
- 102 008, 102 009 zobozdravstvo za odrasle
- 102 010, 102 011 zobozdravstvo za mladino
- 102 106, 102 107 zobozdravstvo za študente
- 102 012 ortodontija
- 102 013 pedontologija
- 102 014 stomatološko protetična dejavnost
- 102 016 zobozdravstvena vzgoja (pavšal - št. predavanj, delavnic, svetovanj)
- 102 017 spec. dej. zdravljenja zob in ustne votline
- 102 018 oralna in maksilofacialna kirurgija
4. REŠEVALNA SLUŽBA
Število točk
Število točk
Število točk
89.205
28.496
100.553
31.385
87.612
28.528
Št. km
Št. km
Št. km
FN 12 / FN 11
98,21
100,11
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
FN 12 / FN 11
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
- 106 092 reševalni prevozi - nujni (pavšal - km)
- 106 153 nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)
- 1061 54 sanitetni prevozi na/z dialize (km)
- 106 155 ostali sanitetni prevozi (km)
Opombe: zdravstvena vzgoja in vpd sta realizirana v pavšalnem znesku!
Izpolnil: MARJAN KROFLIČ
Tel. št.: 041-607-324
Podpis odgovorne osebe:
Ingrid Kus Sotošek dr.med.,spec.spl.med.l.r.
FN 12 / Ocena
real. 11
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
FN 12 / Ocena
real. 11
87,13
90,90
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
FN 12 / Ocena
real. 11
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM RADEČE, ULICA OF 8, 1433 RADEČE
Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2012 - ZD
Število
zaposlenih
na dan
31. 12. 2011
Načrtovano število delavcev na 31. 12. 2012
Struktura zaposlenih
Polni d/č Skraj. d/č
SKUPAJ 1
0
I.
A
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
3.1.
3.2.
3.3.
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
II.
1
2
3
4
5
6
7
III.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
IV.
Ostali delavci iz drugih plačnih skupin
1 Ostali
V.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VI.
ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)
E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)
Zdravniki (skupaj)
Specialist
Zdravnik brez specializacije z licenco
Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu
Specializant
Pripravnik / sekundarij
Zobozdravniki skupaj
Specialist
Zobozdravnik
Zobozdravnik brez specializacije z licenco
Specializant
Pripravnik
Zdravniki svetovalci skupaj
Višji svetnik
Svetnik
Primarij
E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj
Svetovalec v ZN
Samostojni strokovni delavec v ZN
Koordinator v ZN
Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje
Medicinska sestra za področja... 5
Profesor zdravstvene vzgoje
Diplomirana medicinska sestra
Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III
Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)
Srednja medicinska sestra / babica
Bolničar
Pripravnik zdravstvene nege
E2 - Farmacevtski delavci skupaj
Farmacevt specialist konzultant
Farmacevt specialist
Farmacevt
Inženir farmacije
Farmacevtski tehnik
Pripravniki
Ostali
E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj
Konzultant (različna področja)
Analitik (različna področja)
Medicinski biokemik specialist
Klinični psiholog specialist
Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)
Socialni delavec
Sanitarni inženir
Radiološki inženir
Psiholog
Pedagog / Specialni pedagog
Logoped
Fizioterapevt
Delovni terapevt
Analitik v laboratorijski medicini
Inženir laboratorijske biomedicine
Sanitarni tehnik
Zobotehnik
Laboratorijski tehnik
Voznik reševalec
Pripravnik
Ostali
17
5
2
2
1
19
7
4
2
1
2
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
12
12
0
0
3
3
7
7
2
0
2
0
0
0
2
1
0
0
2
7
J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj
Administracija (J2)
Področje informatike
Ekonomsko področje
Kadrovsko-pravno in splošno področje
Področje nabave
Področje tehničnega vzdrževanja
Področje prehrane
Oskrbovalne službe
Ostalo
Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)
1
Dopoln.
delo 2
6
1
Od skupaj (stolpec 4)
kader, ki je
Od skupaj (stolpec 4)
SKUPAJ 1
financiran iz drugih
nadomeščanja 4
3
virov
4=1+2+3
5
6
19
0
0
7
0
0
4
0
0
2
0
0
2
0
3
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
7
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
Tel. št.:
2012 / 2011
7=4/0
111,76
140,00
200,00
200,00
#DEL/0!
#DEL/0!
200,00
#DEL/0!
100,00
#DEL/0!
100,00
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
100,00
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
100,00
#DEL/0!
#DEL/0!
100,00
#DEL/0!
100,00
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
50,00
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
50,00
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
#DEL/0!
#DEL/0!
3
3
0
0
0
0
22
2
1
23
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
2
1
23
0
0
100,00
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
100,00
100,00
104,55
2
1
Opombe: Direktorica, ki je zdravnica specialistka opravlja dela in naloge
Izpolnil VIDA PODERGAJS, 03 5434-612
INDEKS
Podpis odgovorne osebe:
INGRID KUS SOTOŠEK,dr.med.,spec.spl.med.