finančno tveganje

Comments

Transcription

finančno tveganje
KONTROLING V
ZAVAROVALNIŠTVU
Predavateljica
Mag. JANA Dvoršak Bugarija
VSEBINA PREDMETA
TRIJE VSEBINSKI SKLOPI
1. OKVIR POSLOVANJA ZAVAROVALNIC
2. OSNOVNA IZHODIŠČA RAČUNOVODSTVA V
ZAVAROVALNICI
3. KONTROLING IN PROUČEVANJE
(ANALIZIRANJE) POSLOVANJA ZAVAROVALNIC
2
VAJA ZA RAZMIŠLJANJE
Kaj je tveganje?
Kaj je negotovost?
Kaj je nevarnost?
Kaj nas ogroža?
Kaj prevzemajo zavarovalnice, kaj zavarujejo, kaj
je sploh mogoče zavarovati
3
VRSTE POSLOVNIH PROCESOV
4
VAJA ZA RAZMIŠLJANJE
Kakšna je notranja ureditev vaše zavarovalnice?
Kako imate prepoznane in členjene poslovne
procese v vaši zavarovalnici?
Kako obvladuje vaša zavarovalnica poslovne
procese in ali skrbi za vodenje kakovosti?
5
OBVLADOVANJE TVEGANJ
neznani, naključni
dogodki/pojavi
možni, verjetni
tveganje
neznani
negotovost
OCENJEVANJE TVEGANJ
mag. Jana Dvoršak Bugarija
6
OBVLADOVANJE TVEGANJ
Opredelitev tveganja
Zaznavanje tveganj
Poslovna tveganja
Špekulativna tveganja
Zavarovavljiva tveganja
Razlikovanje od nevarnosti, negotovosti
Pomen in vpliv tveganj na poslovanje
Posebna predstavitev
7
SPLOŠNE VRSTE TVEGANJ
Denarno in nedenarno tveganje
(ne)denarna vrednost
Potres sredi oceana
Statično in dinamično tveganje
Delovanje naravnih sil
Ekonomija
Temeljno in posamično tveganje
Družba, ureditev, politični sistemi
Posameznik (prečkanje ceste)
Čisto in špekulativno tveganje
Možnost zavarovanja-zavarovaljivost
Podjetniško poslovanje
8
SPLOŠNE VRSTE TVEGANJ
V SPLOŠNEM
je možnost nastanka
nesrečnega dogodka,
pojava
V PODJETNIŠKEM POMENU
je možnost, da bodo uresničeni
rezultati drugačni od
pričakovanih in načrtovanih
V POMENU (ZA)VAROVANJA:
• z odločitvijo o zavarovanju prenesemo tveganje, če se bo uresničila
nevarnost, ki lahko povzroči ekonomsko škodo
• zavarovalnice prevzamejo tveganje - finančno breme, če se bo
nevarnostni dogodek uresničil, glede na pričakovano verjetnost in
ocene vplivov drugih dejavnikov (aktuarsko preverjanje)
OCENJEVANJE TVEGANJ
mag. Jana Dvoršak Bugarija
9
SVETOVNE KATASTROFE
PO ŠTEVILU DOGODKOV
število dogodkov
400
350
300
250
200
150
100
50
0
19
70
19
72
19
74
19
76
19
78
19
naravne katastrofe
80
19
82
19
84
19
8
6
19
88
19
9
0
19
92
19
94
19
9
6
19
98
20
0
0
20
02
20
04
povzročene katastrofe
10
SVETOVNE KATASTROFE
ZAVAROVALNIŠKE ŠKODE
v milijardah ameriških
50
1994:
potres v ZDA
40
2001:
11.september
1999:
vihar Lothar
30
1992: orkan Andrew
20
10
0
197
0
-10
197
2
197
4
197
6
197
8
198
0
198
2
naravne katastrofe
Linear (naravne katastrofe)
198
4
198
6
198
8
199
0
199
2
199
4
199
6
199
8
200
0
200
2
200
4
povzročene katastrofe
Linear (povzročene katastrofe)
11
ZAPLETENOST TVEGANJ
Kompleksnost tveganja
Razumevanje
Zaznavanje
Vpliv na poslovanje
Celovitost
Pomembnost
Ukvarjanje s ključnimi vrstami
Obvladovanje (upravljanje)
Iskanje rešitev (načrtovanje)
priložnosti
nevarnosti
Uporaba orodij, tehnik,
načinov
neZNANO
neGOTOVO
neNAKLJUČNO
neMOŽNO
neVERJETNO
INTENZIVNO
POGOSTO
neTVEGANO
12
POSLOVNO TVEGANJE – RM standard
ZUNANJI DEJAVNIKI
FINANČNO TVEGANJE
viri sredstev - naložbe
STRATEŠKO TVEGANJE
tveganje konkurenčnosti
tveganje spremembe obrestne mere
tveganje ekonomskih sprememb
valutno tveganje
tveganje pri kupcih
zaupanjsko tveganje
udenarljivost &
denarnotokovno tveganje
M&A integracija
raziskave & razvoj
človeški kapital
NOTRANJI
DEJAVNIKI
računovodske norme
informacijski sistem
tveganje zakonitosti
dostop javnosti
zaposlenci
premoženje
blago &
storitve
pogodbeno tveganje
kultura & etika
tveganje naravnega okolja
tveganje vodstvenih kompetenc
tveganje pri dobaviteljih
OPERATIVNO TVEGANJE
TVEGANJE HAZARDA
ZUNANJI DEJAVNIKI
13
POSLOVNA TVEGANJA ZAVAROVALNICE
14
POSEBNOSTI V ZAVAROVALNICI
Podjetniška oznaka zavarovalnice
podjetniška tveganja zavarovalnice (posl.sistem)
Ciljno delovanje, uresničevanje strategije
Vpliv na poslovanje, varovanje poslovanja
Dodana vrednost (ekonomska, tržna vrednost)
Zavarovalni pomen tveganja
Prevzem tveganja=prodaja zavarovalne storitve
Čiste nevarnosti - zavarovaljivost
Špekulativno tveganje – finančni posli
Prodaja zavarovalnega kritja
Sposobnost uravnavanja – obvladovanja tveganj
15
ZAVAROVALNICE IN TVEGANJE
“Posel zavarovalnice je tveganje” Swiss-re
Pomembna finančna oznaka
Gospodarska vloga izhaja poslanstva in funkcije
delovanja zavarovalnega trga
Zavarovatelji prevzemajo tveganje
Zavarovaljive nevarnosti
Špekulativni značaj finančnih poslov
Poslovno tveganje zavarovalnic
Posebno finančno tveganje
Zavarovanje (zavarovalni portfelj)
Finančna oznaka zav. (naložbeni portfelj in viri financiranja)
Tveganje pri izvajanju dejavnosti (operativno tv.)
16
IZPOSTAVLJENOST ZAVAROVALNICE
17
VAJA ZA RAZMIŠLJANJE
Kakšna tveganja so prepoznana v vaši
zavarovalnici?
S katerimi tveganji se soočate pri vašem delu?
Kako vidite vplive tveganj na poslovanje?
Razmislite o verjetnosti, pogostosti, intenzivnosti,
obvladovanju tveganj, upravljanju, kontrolah…
18
RISK MANAGEMENT
OBVLADOVANJE-UPRAVLJANJE TVEGANJ
Novejša dejavnost
Združevanje poslovnih
funkcij
Koncept ocenjevanja in
merjenja izpostavljenosti
tveganju
Procesna oznaka
Objektivna presoja
Poslovne odločitve
Načrtovanje
Sprotno izvajanje
Nadziranje
Obvladovanje
Notranje
kontrole
Upravljanje
Notranje
revidiranje
19
PROCES OBVLADOVANJA TVEGANJ
Prepoznavanje
Ocenjevanje,
vrednotenje
izpostavljenosti
(verjetnost, posledice)
Raven sprejemljivosti
(poslovna vizija,
politike)
Določanje
ravnanj,izbira
programa
20
SPLOŠNO OCENJEVANJE
IZPOSTAVLJENOSTI
21
VAROVANJE POSLOVANJA
varovan je
notranji nadzor
poslovanja
zunanji nadzor
TVEGANJE
FINANČNO
PRI
ZAVAROVANJU
TVEGANJE
OPERATIVNO
TVEGANJE
plačilna sposobnost / kapitalske zahteve
dejavnost za obvladovanje
celovitega tveganja pri poslovanju
podjetniško upravljanje
ustroj notranjih kontrol
22
VZPOSTAVLJANJE FUNKCIJE
Izhodiščna vprašanja pri vzpostavljanju
funkcije -dejavnosti za obvladovanje
tveganja
Kakšna je vizija poslovodenja?
Kaj pričakujemo, kaj želimo doseči?
Katere so posebnosti našega poslovanja?
Kako in na kakšen način bomo povezali upravljanje
in nadzor z obvladovanjem tveganja?
Kateri so konkretni cilji pri obvladovanju tveganja?
Kakšno organizacijsko sestavo in katere resurse
(vire, dejavnike) potrebujemo?
Kakšna bodo pooblastila in odgovornosti?
Kako bomo zagotovili uspešen in učinkovit poslovni
proces?
23
STROKOVNE USMERITVE
Podjetniške ureditve (ZGD, ZZvar, ZFPPod…)
Kapitalske zahteve (projekt Solvency II, Basel II)
Standardi obvladovanja tveganja (mednarodni)
Standardi notranjega revidiranja (mednarodni)
Računovodski standardi (mednarodni)
COSO – ERM kontrolni model
ISO standardi
COBIT
Etični kodeksi (finančni, računovodski, notranjerevizijski, za
nadzornike….)
24
GLOBALNO OKOLJE
RAZVOJ
FINANČNI TRG
NARAVNO IN POSLOVNO OKOLJE
ZAVAROVALNIŠKI
TRG
ZAVAROVALNICE:
ZAVAROVALNICE
ANALIZE POSLOVANJA
KO NTROL IN G
OBVLADOVANJE TVEGANJ
PODJETNIŠKI TRG
25
NADALJEVANJE
PROUČEVANJA
POSLOVNO OKOLJE
OSNOVNA IZHODIŠČA
RAČUNOVODSTVA
UREDITEV DELOVANJA
ANALIZIRANJE
POSLOVANJA
EKONOMSKE
KATEGORIJE
KONTROLING
FINANČNI TRG
PODJETNIŠKI TRG
26
DODATEK
UGOTOVITVE RAZISKAVE
O VKLJUČENISTI
OBVLADOVANJA TVEGANJ – RM
V ZAVAROVALNICAH
27
UPORABA RISK MANAGEMENTA
V PRAKSI RAZVITIH ZAVAROVALNIC
Towers Perrin Tillinghast
Raziskava objavljena leta 2005
Primerjalna analiza obnašanja in delovanja
zavarovalnic pri razvoju zasledovanja
poslovanja na konceptu ekonomskega kapitala
v letu 2002 in 2004
Vzorec 150 zavarovalnic
70% življenjskih in zdravstvenih zavarovanj
1/3 deluje v mednarodnem okolju
1/3 je navzočih v eni državi
1/3 deluje v S.Ameriki, Evropi, Aziji, Avstraliji
OCENJEVANJE
TVEGANJ
mag. Jana Dvoršak
Bugarija
28
PET KLJUČNIH UGOTOVITEV RAZISKAVE
1. Prisotnost obvladovanja tveganja
2. Cilji vpeljevanja obvladovanja tveganja
3. Ekonomski kapital kot orodje za odločanje
4. Poudarjanje obvladovanja tveganja
5. Osredotočanje zavarovalnic pri obvladovanju
tveganja
29
(ugotovitev 1)
PRISOTNOST OBVLADOVANJA TVEGANJA
Vpeljevanje obvladovanja
tveganja ima vse večjo prioriteto
Veča se vloga dejavnosti v
zavarovalnicah (iz 19 na 38%)
Več zavarovalnic ima ERM odbore
(iz 38 na 63%)
uporabljajo
63%
Večina zavarovalnic, ki so v
poslovanju uveljavile
obvladovanje tveganja, ima
natančno urejeno procesno
dejavnost in opredeljene
odgovornosti na osmih ključnih
fazah procesa, še posebej v zvezi
z tržnim in zavarovalnim
tveganjem
ne, ne
proučujejo
možnosti
20%
ne, vendar
nameravajo
17%
30
(ugotovitev 2)
CILJI VPELJEVANJA OBVLADOVANJA TVEGANJA
31
(ugotovitev 3)
EKONOMSKI KAPITAL KOT ORODJE ZA ODLOČITVE
Vrednotenje obveznosti
nameravajo
vzpostaviti
28%
Sodilo tveganja (toleranca tveganja)
ne
uporabljajo
19%
da,
uporabljajo
53%
32
(ugotovitev 4)
POUDARJANJE OBVLADOVANJA TVEGANJA
Področja odločitev na podlagi proučevanja vpliva tveganja
33
(ugotovitev 4)
POUDARJANJE OBVLADOVANJA TVEGANJA
Kako zavarovalnice uporabljajo orodja obvladovanja tveganja
34
(ugotovitev 5)
OSREDOTOČANJE ZAVAROVALNIC
PRI OBVLADOVANJU TVEGANJA
Področja osredotočenja zaradi vpliva tveganja
35
(ugotovitev 5)
OSREDOTOČANJE ZAVAROVALNIC
PRI OBVLADOVANJU TVEGANJA
Dejavniki osredotočenja zaradi vpliva tveganja
36
(ugotovitev 5)
OSREDOTOČANJE ZAVAROVALNIC
PRI OBVLADOVANJU TVEGANJA
Sodila za merjenje vpliva tveganja
37
(ugotovitev 5)
OSREDOTOČANJE ZAVAROVALNIC
PRI OBVLADOVANJU TVEGANJA
Vrste tveganja, ki so vključene v proces obvladovanja (podobni deleži so upoštevani tudi v izračunih
ekonomskega kapitala)
38
ZAPLETENOST IN
PREPLETENOST POSLOVANJA
tveganje, kompleksnost, obvladovanje tveganja, zavarovalnice, finančne
institucije, zavarovanje, zavarovaljivost, zavarovalni portfelj, zavarovalna
premija - premija za tveganje, finančno varovanje, špekulativni značaj
finančnih storitev, alternativne storitve, izvedeni finančni inštrumenti,
varnostni kapital, kapitalske zahteve,
tveganje pri zavarovanju, finančno tveganje, operativno tveganje, tržno
tveganje: obrestno, valutno, cenovno, naložbeno tveganje, obvladljivo in
neizogibno tveganje, naložbenje, portfelj in razpršenost naložb, merjenje
tvegane vrednosti, naložbene teorije, premija za tveganje in donosnost,
sodobni finančni trg, usklajenost sredstev in obveznosti,
varovanje poslovanja, uspešnost in učinkovitost,
finančna moč, dodana vrednost
nenehne spremembe
39
... ZAKLJUČEK
“Kdor tvega,
se nadeja dragocenega dobička”
William Shakespeare
Hvala za pozornost
40

Similar documents