212olsko leto 2010-11.pdf

Comments

Transcription

212olsko leto 2010-11.pdf
Šolsko leto 2010/11
- iz Letnega delovnega načrta Vrtca Bled
SPOŠTOVANI STARŠI!
V tem šolskem letu deluje Vrtec Bled v dveh enotah; na Bledu, kjer imamo en oddelek več kot lani in na
Bohinjski Beli. Pri strokovnem delu dajemo prednost aktivnim oblikam učenja in tudi letos bomo pozorni na
dejavnosti, ki razvijajo otrokov odnos do sebe, okolja, svojega kraja, drugačnosti. Delo poteka skladno s
Kurikulom za vrtce, dogajalo pa se bo še marsikaj zanimivega; nekaj skopih informacij je pred vami.
Darja Vernig, prof., ravnateljica
VRTEC BLED, Trubarjeva cesta 7, 4260 Bled
Tel: 04 576 54 70, e-mail: [email protected]
•
•
•
•
•
•
•
Predsednica Sveta Vrtca Bled: Jelka Kolman,
Predsednik Sveta staršev Vrtca Bled: Marko Capuder
Ravnateljica: Vernig Darja, prof.soc.ped., telefon: 04 576 54 70
pomočnica ravnateljice: Vahtar Bernarda, telefon: 04 574 21 77
svetovalna delavka, vpis: Falle Barbara, univ.dipl.soc.del.,telefon: 04 574 21 77 [email protected]
računovodja, plačila: Smukavec Mihela, telefon: 04 576 54 70
Vodja prehrane in higienskega režima: Natalija Svetina, uni.dipl.inž.živ.teh. [email protected]
Organizacijsko vodenje oddelkov:
Organizacijsko oddelke na Bledu vodi Bernarda Vahtar, pomočnica ravnateljice
oddelka na Bohinjski Beli vodi Maja Poklukar, vzgojiteljica, organizacijska vodja.
POSLOVNI ČAS ENOT
Poslovni čas vrtcev je prilagojen potrebam staršev otrok, ki so vpisani v vrtec. Poslovni čas posamezne enote je:
ENOTA BLED
od 5.30 do 17. ure
ENOTA BOHINJSKA BELA
od 6.15 do 16. ure
V dneh med prazniki in v času šolskih počitnic je delo racionalno organizirano, skladno s Pravilnikom o
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje predšolske vzgoje (Ur.l. RS št. 75/2005, 82/2005). V času
poletnih počitnicah je na Bohinjski Beli vrtec zaprt, otroci iz Bohinjske Bele pa obiskujejo vrtec na Bledu.
Razvojni oddelek je v času poletnih počitnic zaprt v času, ki ga dogovorijo v oddelku.
ŠTEVILO ODDELKOV IN ŠTEVILO OTROK V POSAMEZNIH ENOTAH
Tabela: Število oddelkov in število otrok v posameznih enotah
zap. št.
enota
število oddelkov
število otrok
1
Bled
14
230
2
Bohinjska Bela
2
23
skupaj
16
253
Število oddelkov je 16, struktura pa je razvidna iz sledeče tabele.
Tabela: Število oddelkov glede na starost otrok, ki so v oddelku
Vrsta oddelka
Število
oddelkov
1. starostnega obdobja
6
2. starostnega obdobja
9
Kombiniran odd.
0
Razvojni odd
1
Skupaj
16
Število otrok v oddelkih se v skladu z drugim odstavkom 17. člena Zakona o vrtcih poveča zaradi večjega števila
vpisanih otrok.
STROKOVNI DELAVCI
Vzgojitelji(ce):
Pomočnice vzgojiteljic:
Ambrožič Maksa
Benedičič Petra, dip.vzg.
BohinjecVeronika, dip. vzg.
Bolčina Polonca, , dip.vzg.,
Cuznar Breda
Frelih Irena, prof.defekt,
Kavalar Aleš, prof. športne vzg.
Koblar Klara, , dip.vzg.,
Kolman Jelka, dip.vzg.
Lokar Slavica
Poček Rebeka, dip.vzg.
Pohar Metka
Poklukar Maja, dip.vzg.
Tavčar Tanja
Urevc Anita, dip.vzg. ,
Zupančič Helena
Back Nina
Branc Katarina
Dijak Mateja
Dijak Nada
Džamastagič Barbka
Jakopič Branc Katarina
Kodeh Nada
Kovač Karmen
Rekelj Jagoda
Rus Metka
Šolar Sara
Trpin Branka
Van Bakel Karin,
Rosi Karmen
Vidic Klavdija
Vukovič Nada
Govorilne ure vzgojiteljic
Vse vzgojiteljice imajo govorilne ure:
• vsak prvi ponedeljek v mesecu
od 15. do 16. ure
• ali po dogovoru
Svetovalna delavka ima posvetovalne
urice vsak torek od 14. do 16. ure.
VZGOJNE DEJAVNOSTI ZA OTROKE, KI NE OBISKUJEJO VRTCA
Program je sestavljen iz različnih dejavnosti z vzgojnih področij. Traja od oktobra do konca maja vsak teden 2
uri v popoldanskem času. Program izvajata vzgojiteljici vsako sredo od 16. do 18. ure v vrtcu na Bledu. Program
bomo izvedli, če bo dovolj prijavljenih otrok.
PREDNOSTNE NALOGE IN PROJEKTI
Skladno z usmeritvami Zavoda RS za šolstvo bomo pozorni na spodbujanje govorne kompetentnosti otrok
v vrtcu ter na spodbujanje inovativnih in ustvarjalnih pristopov pri delu z otroki, starši in sodelavci tudi z
uporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije.
Medkulturni dialog, izmenjava študenta
Projekt bomo izvajali v sodelovanju z organizacijo AIESEC. Otroci bodo preko neposrednega stika pridobivali
izkušnje s študenti, ki se po videzu razlikujejo od ljudi v okolju. Študent jih bo seznanil s svojo kulturo in z
angleškim jezikom. Otroci mu bodo predstavili svojo domovino, svoje naravno in kulturno okolje.
Koordinatorica projekta je Bernarda Vahtar. Stroške tega projekta pokriva Občina Bled.
FIT Slovenija »svet gibanja, svet veselja«
Sodelovanje v tem projektu bo predvsem na nivoju vrtca. V izobraževanje bo vključena koordinatorica Katarina
Jakopič Branc, ki bo prenašala vednosti na strokovne delavke na sestankih aktivov, kamor so vključene vse
vzgojiteljice vrtca in pomočnice vzgojiteljice.
projekt UČIMO ZA ŽIVLJENJE
22. september – FIT HOJA ZA ZDRAVJE – evropski dan brez avtomobila. V vrtec pridemo z
nemotoriziranimi sredstvi,
15. oktober - FIT HOJA ZA ZDRAVJE –svetovni dan hoje – vsebine, ki govorijo o pomenu hoje za
zdravje; izvedba Fit aktivnega sprehoda.
7. april - FIT HOJA ZA ZDRAVJE – svetovni dan zdravja. V vrtec pridemo z nemotoriziranimi
sredstvi.
31. maj – ŠPORTNE AKTIVNOSTI – svetovni dan športa – izvajanje katerikoli dan zadnji teden v
maju.
Koordinatorica je Katarina Jakopič Branc.
EKO vrtec
Vključili smo v projekt Ekošola, vrtec kot način življenja. Projekt skozi metodološko obdelan in mednarodno
primerljiv model razvija odgovorno ravnanje z okoljem in naravo z možnostjo medpodročnega povezovanja
znanja za življenje. Otroci v vseh oddelkih ločujejo odpadke – papir. V vrtcu je urejeno ločeno zbiranje
odpadkov.
Koordinatorica je Anita Urevc.
Turizem in vrtec
Projekt vključuje skrb za čisto in urejeno okolje, spoznavanje kulture in kulturne dediščine, predstavitev vrtcev,
sodelovanje z okoljem in drugimi vrtci, izlete. Projekt podpira Skupnost vrtcev Slovenije in Turistična zveza
Slovenije; nosi pa slogan Z igro do prvih turističnih korakov. Skupina Metuljčki bo sodelovanje nadaljevala s
partnerskim vrtcem Anice Černejeve iz Celja, s podprojekti se bodo vključili tudi otroci iz skupine Pikapolonice
in skupine Ježki
Vodja projekta je Petra Benedičič.
Evropska vas
Skupaj z vrtcem iz Radovljice in šolami z območja upravne enote Radovljica bomo sodelovali v projektu
Evropska vas. Sodelovala bosta oddelka Ribice in Veverice. Otroci bodo spoznavali Veliko Britanijo, članico
EU. Projekt so bo zaključil v maju s skupno prireditvijo šol in vrtcev.
Vodja projekta je Breda Cuznar
Profesionalno usposabljanja strokovnih delavcev - Šola za ravnatelje in ESS,
Temeljni cilj projekta je vzpostaviti koncept usposabljanja vodstvenih in drugih strokovnih delavcev za vodenje
avtonomnega javnega zavoda, v načrtovanju in spremljanju učinkov izobraževanja v smislu napredka otrok. V
projekt so vključene: Darja Vernig, Jelka Kolman in Rebeka Poček. Projekt se bo nadaljeval in bo trajal do leta
2013 in je sofinanciran z ESS.
NADSTANDARDNI PROGRAM
Zdrava prehrana
V vrtcu si prizadevamo, da bi otroci poznali raznovrstna živila, jih znali kulturno uživati in jih tudi radi jedli.
Pozorni smo pri kakovostni pripravi malice in kulturnem uživanju hrane. S pestro in vsakodnevno ponudbo sadja
zagotavljamo otrokom zadovoljitev potrebe po živilih iz skupine zaščitnih živil. Pripravljamo tudi dietne obroke
hrane. En dan v mesecu bomo pripravili za malico jedi iz ekološko pridelanih živil.
Zlati sonček
Za vse otroke v programu Zlati sonček (5-letni otroci) bomo skupaj z zunanjimi izvajalci izvedli tečaj plavanja
drsanja in smučanja. Stroške tečaja plača občina Bled, stroške prevoza na smučišče starši, stroške prevoza na
plavalni tečaj pa bodo pridobljena v projektu Naučimo se plavati.
Cici vesela šola
Program bomo izvajali prilagojeno v oddelkih, kjer so otroci stari pet let.
Interesne dejavnosti v času izvajanja kurikula
Strokovne delavke bodo organizirale različne interesne dejavnosti za tiste otroke, ki so eno leto pred vstopom v
šolo.
Interesna dejavnost
Pevski zbor
Knjižnica za otroke
Glasbene minute- za vse otroke
Nogometni krožek
Bled - vzgojiteljica
Metka Pohar
Aleš Kavalar
Borut Šivic NK Bled
Bohinjska Bela - vzgojiteljica
Vse strokovne delavke
Maja Poklukar; skupaj z osnovno šolo
Ogledi predstav, obiski muzejev
Ogledi in obiski so dogovorjeni s starši na prvem roditeljskem sestanku in se izvajajo le v posameznih oddelkih.
Zobozdravstvena preventiva
Program bo izvajala medicinska sestra po programu, ki je priloga načrta. Otroci si bodo vsak dan umivali zobe,
enkrat mesečno pa jim bo zobe pregledala medicinska sestra in jim jih tudi premazala z ustreznim želejem.
DODATNI PROGRAM:
• Lutkovni abonma v vrtcu na Bledu bo izvajalo gledališče Teater za vse. Predstave bodo štiri in sicer:
28.9 2010, KJE JE LEŠNIK
16.11 2010, JESENSKA
25.1 2011, ZAJČKOV ZVONČEK
5.4 2011, LAČNA GOSENICA
• Katarina Jakopič Branc bo vodila FIT klub na Bledu in na Bohinjski Beli.
• Nemščino za najmlajše izvaja zunanji izvajalec (Tina Pavlič).
• Tečaj angleščine izvaja zunanji izvajalec (Vedi).

Similar documents