POGODBA O REKLAMIRANJU

Comments

Transcription

POGODBA O REKLAMIRANJU
A T L E T S K I K L U B K R K A N O V O M E S T O / / T O P L I Š K A C E S TA 4 – P . P . 2 4 1 / / 8 1 0 1 N O V O M E S T O // W W W. ATL E TS K I K LU B-N M . S I // I N F O @ A T L E T S K I K L U B - N M . S I
T E L : 0 3 1 - 8 5 1 - 5 0 8 / / F A X : 0 7 - 3 3 7 2 - 0 2 1 // I D Š T. Z A D D V : S I 2 6 5 5 0 0 8 3 / / M A T I Č N A Š T . : 5 2 4 8 7 7 9 / / T RA NS A K C I J S K I R A Č U N: 02 9 7 3 0 0 11 3 9 09 2 2
25. MITI N G N OV O ME S TO 20 14 // N OV O ME S TO, 3. 9. 2014 / / WW W.A TLETS KI MI TIN G -N M. SI // I N [email protected] TLE TS KI MI TIN G -N M. SI
POGODBA O REKLAMIRANJU
Datum: ___________
ki jo sklepata:
(v nadaljevanju: naročnik)
in
ATLETSKI KLUB KRKA NOVO MESTO, Topliška cesta 4 /p.p. 241/, 8101 Novo mesto,
ki ga zastopa predsednik kluba Mario Mohorović (v nadaljevanju: izvajalec)
1. člen
Naročnik in izvajalec se dogovorita o sponzorstvu naročnika s strani izvajalca v letu 2014.
2. člen
V okviru sponzorstva bo izvajalec za naročnika opravil naslednje reklamne storitve (obkroži oz. dopiši) v okviru
Mednarodnega mitinga Novo mesto in Ekipnega prvenstva Slovenije za člane in članice:
Zlati pokrovitelj
Srebrni pokrovitelj
Bronasti pokrovitelj
Pokrovitelj "A"
Pokrovitelj "B"
Pokrovitelj "C"
*postavitev transparenta/zastave 20m2
*logotip v biltenu za gledalce – večji (2x manjši)
*plakat na športnih tekmovanjih/objektih - večji logotip (2x manjši)
*objava na spletni strani
*reklamiranje po dogovoru (propagandni material podjetja, jumbo pano, mestni
pano, novinarska konferenca, objave na prireditvi)
*postavitev transparenta/zastave 15m2
*logotip v biltenu za gledalce – večji (2x manjši)
*plakat na športnih tekmovanjih/objektih - večji logotip (2x manjši)
*objava na spletni strani
*reklamiranje po dogovoru (propagandni material podjetja, jumbo pano, mestni
pano, novinarska konferenca, objave na prireditvi)
*postavitev transparenta/zastave 10m2
*logotip v biltenu za gledalce – večji (2x manjši)
*plakat na športnih tekmovanjih/objektih - večji logotip (2x manjši)
*objava na spletni strani
*reklamiranje po dogovoru (propagandni material podjetja, jumbo pano, mestni
pano, novinarska konferenca, objave na prireditvi)
*postavitev transparenta/zastave na cilju ali startu 5m2
*logotip v biltenu za gledalce - manjši
*plakat na športnih tekmovanjih/objektih - manjši logotip
*objava na spletni strani
*postavitev transparenta/zastave 5m2
*logotip v biltenu za gledalce - manjši
*plakat na športnih tekmovanjih/objektih - manjši logotip
*objava na spletni strani
*postavitev transparenta/zastave 2m2
*logotip v biltenu za gledalce - manjši
Ostalo:
3.
člen
Naročnik bo izvajalcu dostavil ustrezen propagandni material.
4. člen
Naročnik se zavezuje, da bo za storitve iz drugega člena te pogodbe nakazal na transakcijski račun izvajalca plačilo v višini
__________________________ (davek na dodano vrednost ni vključen v znesku), po izstavitvi računa s strani izvajalca.
5. člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta spoštovali pogodbo in uresničevali njeno vsebino v obojestransko korist, vse
morebitne spore pa reševali sporazumno. V kolikor to ne bo možno, je za reševanje spora pristojno sodišče v Novem mestu.
6. člen
Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih dobi vsaka stranka po en izvod.
7. člen
Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
IZVAJALEC:
NAROČNIK: