Ponudba za izobraževanje tujih jezikov po sistemu Tell me More

Comments

Transcription

Ponudba za izobraževanje tujih jezikov po sistemu Tell me More
KATALOG IZOBRAŽEVALNIH
STORITEV
GZS Center za poslovno
usposabljanje
Kardeljeva ploščad 27a, 1000 Ljubljana
september 2011
KATALOG IZOBRAŽEVALNIH STORITEV GZS CENTER ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE
Gospodarska zbornica Slovenije, Center za poslovno usposabljanje je ustanova z eno najdaljših tradicij izvajanja vseh
oblik izobraževanja odraslih. Poslujemo že dvajset let kot specializirana institucija GZS za verificirane in ostale oblike
izobraževanja ter usposabljanja in izpopolnjevanja. Naša organska povezanost z dejanskimi potrebami gospodarstva po
novih in uporabnih znanjih in veščinah nam je omogočila, da smo se razvili v enega največjih ponudnikov in izvajalcev
strokovnega izobraževanja v Sloveniji. V letu 2010 smo organizirali preko 470 izobraževalnih prireditev, ki se jih je
udeležilo več kot 8000 udeležencev.
Izvajamo programe usposabljanja in izpite, s katerimi si lahko pridobite:
1.
Javno veljavno spričevalo 1. Bolonjske stopnje po programih VIŠJE STROKOVNE ŠOLE
2.
NACIONALNO POKLICNO KVALIFIKACIJO – NPK, javno veljavno listino s katero izkazujete svojo poklicno
usposobljenost za opravljanje določenega poklica.
3.
REFERENČNO POTRDILO CENTRA ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE
4.
SPECIFIČNA ZNANJA PREK KRAJŠIH, INFORMATIVNIH SEMINARJEV.
Vse programe izvajamo v Ljubljani ali v primeru povpraševanja tudi na regionalnih gospodarskih zbornicah po Sloveniji.
Usposabljanja so odprtega tipa, tako da se lahko v programe vključijo zaposleni v podjetjih in fizične osebe.
V primeru, da imate večje število kandidatov znotraj podjetja, ki jih želite vključiti v določen program usposabljanja,
vam lahko pripravimo šolanje zaprtega tipa, ki je pripravljeno po meri, samo za vas.
Upamo, da boste našli primeren program tudi za vaše potrebe, celoten nabor vseh izobraževalnih dogodkov, tudi
krajših informativnih seminarjev, pa si lahko ogledate na naši spletni strani www.cpu.si.
MOŽNOST SOFINANCIRANJA:
Možnost sofinanciranja: http://www.sklad-kadri.si/
Za dodatne informacije nas kontaktirajte in pomagali vam bomo.
S spoštovanjem.
Gospodarska zbornica Slovenije
Center za poslovno usposabljanje
Janez Dekleva, direktor
2
KAZALO
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ......................................................................................................................................................4
PROGRAM INFORMATIKA .................................................................................................................................................4
PROGRAM GRADBENIŠTVO ..............................................................................................................................................4
PROGRAM POSLOVNI SEKRETAR ......................................................................................................................................4
PROGRAM EKONOMIST ....................................................................................................................................................4
NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE ..............................................................................................................................5
NPK VODJA PROJEKTA ......................................................................................................................................................5
NPK RAČUNOVODJA .........................................................................................................................................................5
NPK KNJIGOVODJA............................................................................................................................................................5
NPK POSREDNIK ZA NEPREMIČNINE .................................................................................................................................6
NPK VODJA DELOVNE SKUPINE ........................................................................................................................................6
NPK TURISTIČNI INFORMATOR .........................................................................................................................................7
NPK TURISTIČNI ANIMATOR .............................................................................................................................................7
NPK OBLIKOVALEC SPLETNIH STRANI ...............................................................................................................................7
NPK IZDELOVALEC SPLETNIH STRANI ................................................................................................................................8
NPK MODNI STILIST ..........................................................................................................................................................8
DRUGA SPLOŠNA USPOSABLJANJA .....................................................................................................................................9
ZUNANJETRGOVINSKA ŠOLA CPU .....................................................................................................................................9
PRIPRAVA IN OCENA INVESTICIJSKIH PROJEKTOV ............................................................................................................9
MENEDŽER ČLOVEŠKIH VIROV ........................................................................................................................................10
PEDAGOŠKO ANDRAGOŠKO USPOSABLJANJE MENTORJEV ...........................................................................................10
INTENZIVNI TEČAJ POSLOVNE ANGLEŠČINE ...................................................................................................................10
INTENZIVNI TEČAJ POSLOVNE NEMŠČINE ......................................................................................................................11
INFORMATIVNI SEMINARJI IZ RAZLIČNIH PODROČIJ ........................................................................................................12
Informatika in računalništvo ...........................................................................................................................................12
Davki in računovodstvo...................................................................................................................................................12
Kadrovski management ..................................................................................................................................................12
Komercialno poslovanje, marketing in prodaja ..............................................................................................................12
Poslovna komunikacija in osebnostni razvoj ..................................................................................................................12
Delavnice za dušo in srce ................................................................................................................................................13
3
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
PROGRAM INFORMATIKA
Naziv strokovne izobrazbe: Inženir / Inženirka informatike
Trajanje: 2 leti
Cena letnika: 1.700 EUR (oproščeno plačila DDV)
PROGRAM GRADBENIŠTVO
Naziv strokovne izobrazbe: Inženir / Inženirka gradbeništva
Trajanje: 2 leti
Cena letnika: 1.700 EUR (oproščeno plačila DDV)
PROGRAM POSLOVNI SEKRETAR
Naziv strokovne izobrazbe: Poslovni sekretar / Poslovna sekretarka
Trajanje: 2 leti
Cena letnika: 1.450 EUR (oproščeno plačila DDV)
PROGRAM EKONOMIST
Naziv strokovne izobrazbe: Ekonomist / Ekonomistka
Trajanje: 2 leti
Cena letnika: 1.450 EUR (oproščeno plačila DDV)
Dodatne informacije:
Referat za študentske zadeve:
Ravnateljica VSŠ:
BREDA VERBIČ, [email protected], 01 58 97 662.
BARBARA KRAJNC, [email protected], 01 58 97 655.
4
NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE
NPK VODJA PROJEKTA
Kratka vsebina:
- Temelji projektnega managementa in zagon projekta
- Evropska kohezijska politika v RS
- Projektna organizacija in timsko delo
- Ekonomika projektov
- Projektni informacijski sistem
Trajanje: 36 pedagoških ur in konzultacije
Cena usposabljanja: 980 EUR + 20 % DDV
Cena izpita: 150 EUR (oproščeno plačila DDV)
Skupaj strošek v EUR brez DDV: 1.130 EUR
Kontaktna oseba: GREGA SODJA, vodja projektov, [email protected], 01/58 97 663.
NPK RAČUNOVODJA
Kratka vsebina:
- Pravni vidik gospodarskega in finančnega poslovanja
- Računovodstvo in računovodski predpisi
- Davki in druge dajatve
Trajanje: 100 pedagoških ur
Cena usposabljanja: 960 EUR + 20 % DDV
Cena izpita: 150 EUR (oproščeno plačila DDV)
Skupaj strošek v EUR brez DDV: 1.110 EUR
Dodatne informacije: GREGA SODJA, vodja projektov, [email protected], 01/58 97 663.
NPK KNJIGOVODJA
Kratka vsebina:
- Temelji računovodstva
- Davki in druge dajatve
5
-
Knjiženje osnovnih poslovnih dogodkov v podjetju
Trajanje: 100 pedagoških ur
Cena usposabljanja: 833,33 EUR + 20 % DDV
Cena izpita: 150 EUR (oproščeno plačila DDV)
Skupaj strošek v EUR brez DDV: 983,33 EUR
Dodatne informacije: SAŠO PRISTAVEC, vodja projektov, [email protected], 01/58 97 659.
NPK POSREDNIK ZA NEPREMIČNINE
Program obsega vsebine predpisane s Katalogom strokovnih znanj in spretnosti NPK Posrednik / Posrednica za
nepremičnine. Opravljena poklicna kvalifikacija je poleg ustrezne izobrazbe osnovni pogoj za pridobitev licence za
opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja pri Ministrstvu za okolje in prostor.
Trajanje: 40 pedagoških ur
Cena usposabljanja: 565 EUR + 20 % DDV
Cena izpita: 150 EUR (oproščeno plačila DDV)
Skupaj strošek v EUR brez DDV: 715 EUR
Dodatne informacije: SAŠO PRISTAVEC, vodja projektov, [email protected], 01/58 97 659.
NPK VODJA DELOVNE SKUPINE
Kratka vsebina:
- Proizvodnja in proizvodni procesi
- Vodenje dokumentacije
- Zagotavljanje kakovosti proizvodnje
- Planiranje proizvodnje
- Vzdrževanje: preventivno, kurativno, TPM
- Tehnike in metode za proizvodnje procese
- Implementacija sistemov v proizvodnjo
- Vodenje, motivacija, komunikacija, timsko delo
- Vizualizacija učinkovitosti
- Zagotavljanje delovne, tehnične in ekološke varnosti
Trajanje: 48 pedagoških ur
6
Cena usposabljanja: 590 EUR + 20 % DDV
Dodatne informacije: DARJA KUHAR, vodja projektov, [email protected], 01/58 97 658.
NPK TURISTIČNI INFORMATOR
Kratka vsebina:
- Informiranje gostov (prirpava promocijskih aktivnosti in materialov; spoznavanje in posredovanje turistične
ponudbe; informiranje v nastanitvenem objektu, TIC-u, sejmih in promocijskih akcijah idr.; komuniciranje z
mediji idr.)
- Statističnoanalitična dela (zbiranje podatkov, poročila, anketiranje idr.)
Trajanje: 24 pedagoških ur
Cena usposabljanja: 390 EUR + 20 % DDV
Dodatne informacije: TATJANA KERT, vodja projektov, [email protected], 01/58 97 671.
NPK TURISTIČNI ANIMATOR
Kratka vsebina:
- Usposabljanje animatorjev za ustvarjanje doživetij prek animacijskih programov , ki jih povezujejo
pustolovščine, šport, ustvarjanje in izobraževanje
- Animiranje gostov (sprejem gostov; informiranje o animacijskih dogodkih; priprava programa izleta, skeča,
kviza, večerne oz. dnevne animacije, tematskega dogodka idr.)
- Komercialna dela animatorja (kalkulacije , poročila animacij)
- Retorika, komunikacija
Trajanje: 24 pedagoških ur
Cena usposabljanja: 390 EUR + 20 % DDV
Dodatne informacije: TATJANA KERT, vodja projektov, [email protected], 01/58 97 671.
NPK OBLIKOVALEC SPLETNIH STRANI
Kratka vsebina:
- Informacijska oprema, programska in aplikativna orodja
- Zasnova spletišča, zgradba in struktura, navigacija
- Tipografija, grafika, barve, kompozicija, dostopnost
- Pogoste napake, življenjski cikel strani, orodja
- Standardi, spletno trženje
Trajanje: 80 pedagoških ur
7
Cena usposabljanja: 590 EUR + 20 % DDV
Dodatne informacije: TATJANA KERT, vodja projektov, [email protected], 01/58 97 671.
NPK IZDELOVALEC SPLETNIH STRANI
Kratka vsebina:
- Informacijska oprema, programska in aplikativna orodja
- Osnove gradnje spletne strani
- Priprava spletne strani (vključevanje slikovnih, zvočnih in filmskih elementov, animacij; pripravljenost za
različne brskalnike; dinamične spletne strani); postavitev strani na splet)
- Priprava spletne stani za e-poslovanje
- Upravljanje strani in ohranjanje aktualnosti
Trajanje: 80 pedagoških ur
Cena usposabljanja: 590 EUR + 20 % DDV
Dodatne informacije: TATJANA KERT, vodja projektov, [email protected], 01/58 97 671.
NPK MODNI STILIST
Kratka vsebina:
- Trendi in tehnološke novosti
- Oblikovanje celostne oblačilne podobe
- Modni stilizem
- Predstavitvene tehnike
- Svetovanje kupcu, stranki, naročniku
- Poznavanje protokola
- Operativno strokovna dela
- Komunikacija
- Varnost pri delu, varovanje zdravja in okolja
Trajanje: 36 pedagoških ur
Cena usposabljanja: 600 EUR + 20 % DDV
Dodatne informacije: DARJA KUHAR, vodja projektov, [email protected], 01/58 97 658.
8
DRUGA SPLOŠNA USPOSABLJANJA
ZUNANJETRGOVINSKA ŠOLA CPU
Kratka vsebina:
- Okolje mednarodne menjave
- Izvozni in uvozni načrt
- Pogajanja, trženje in pospeševanje prodaje
- Priprava ponudbe za mednarodno okolje
- Plačilni inštrumenti, zavarovanje in financiranje plačil
- Mednarodno pogodbeno in poslovno pravo
- Carina
- Logistika in transport
- Kalkulacije in dokumentacijska obdelava poslov
Trajanje: 59 pedagoških ur
Cena usposabljanja: 920 EUR + 20 % DDV
Dodatne informacije: URŠA MEKIŠ, vodja projektov, [email protected], 01/58 97 651.
PRIPRAVA IN OCENA INVESTICIJSKIH PROJEKTOV
Kratka vsebina:
- Koncept poslovanja in razvoja podjetja, Vloga investicijskih procesov v podjetju in načrtovanje investicijskih
projektov
- Investicije v dolgoročna in kratkoročna sredstva, Finančna konstrukcija, Strošek kapitala
- Analiza prodajnega trga, Analiza nabavnega trga
- Tehnološko tehnična analiza in analiza lokacije
- Formiranje skupnega prihodka, Poslovni odhodki, Materialni stroški, Strošek amortizacije, Strošek zaposlenih,
Analiza poslovnih odhodkov, Dobiček in izguba projekta, Bilanca stanja
- Statična ocena projekta, Dinamična ocena projekta, Ekonomski tok, Metoda obdobja vračanja investicij
- Metoda neto sedanje vrednosti (NSV), Metoda interne stopnje donosnosti, Nepovratna sredstva evropskih
strukturnih skladov
- Finančni tok, Finančni odpisi, Ocena projekta v negotovih razmerah, Družbeno-ekonomska ocena projekta
Trajanje: 37 pedagoških ur
Cena usposabljanja: 1.200 EUR + 20 % DDV
Dodatne informacije: ANA ŽEMVA, organizator izobraževanja, [email protected], 01/58 97 660.
9
MENEDŽER ČLOVEŠKIH VIROV
Kratka vsebina:
- Strategije in trendi v upravljanju človeških virov
- Socialne kompetence v upravljanju s človeškimi viri
- Coaching v upravljanju s človeškimi viri
- Metode pridobivanja, izbiranja, uvajanja in razvoja delavcev
- Plače in plačni model
- Uporabnost orodij za doseganje ciljev in merjenje uspešnosti
- Upravljanje z znanjem in spremembami zaposlenih
- Delovnopravno področje
- Prenehanje delovnega razmerja—možnosti in ravnanje
Trajanje: 42 pedagoških ur
Cena usposabljanja: 920 EUR + 20 % DDV
Dodatne informacije: ANA ŽEMVA, organizator izobraževanja, [email protected], 01/58 97 660.
PEDAGOŠKO ANDRAGOŠKO USPOSABLJANJE MENTORJEV
Splošni cilj programa Pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev je usposobiti udeležence za izvajanje mentorstva
pri praktičnem izobraževanju ali usposabljanju z delom, na določenem strokovnem področju, s poudarkom umestitve
pedagoške in izobraževalne dimenzije v gospodarsko okolje. V okviru usposabljanja udeleženec pridobi kompetence
učinkovitega pedagoško-andragoškega dela z udeleženci različne starosti na področju praktičnega izobraževanja ter
usposabljanja z delom. Udeleženci usposabljanja se usposobijo za izvajanje poučevanja in uvajanja mladih, ki prihajajo
iz šol v delo ter sodelavcev, ki se prvič uvajajo v delo.
Trajanje: 24 pedagoških ur
Cena usposabljanja: 208,33 EUR + 20 % DDV.
Dodatne informacije: SAŠO PRISTAVEC, vodja projektov, [email protected], 01/58 97 659.
INTENZIVNI TEČAJ POSLOVNE ANGLEŠČINE
S pomočjo konverzacije, iger vlog ter skupinskih in samostojnih vaj boste usvojili ključno besedišče, ki ga potrebujete za
komunikacijo v poslovnem svetu. Posvetili se bomo vsakemu udeležencu posebej in obdelali najbolj pomembne
situacije, v katerih se lahko znajdete pri poslovanju s strankami.
Delo v spletni učilnici je zabavno in prilagojeno vsakemu učencu posebej. V njej se lahko učite kjerkoli in kadarkoli imate
dostop do interneta. Sami izbirate, v kateri veščini tujega jezika (razumevanje, govor, branje, pisanje) bi radi najbolj
napredovali. Pri tem vas mentor spodbuja, motivira in nudi takojšno pomoč.
Trajanje: 27 pedagoških ur + 3 mesečni dostop do vseh poslovnih in splošnih vsebin v spletni učilnici.
10
Cena usposabljanja: 690 EUR + 20 % DDV.
Dodatne informacije: URŠA MEKIŠ, vodja projektov, [email protected], 01/58 97 651.
INTENZIVNI TEČAJ POSLOVNE NEMŠČINE
Kratka vsebina:
- Telefonska komunikacija v tujem jeziku
- Pisanje poslovnih besedil
- Predstavitve
- Osebna komunikacija
- Pogajanja
Trajanje: 27 pedagoških ur + 3 mesečni dostop do vseh poslovnih in splošnih vsebin v spletni učilnici.
Cena usposabljanja: 690 EUR + 20 % DDV.
Dodatne informacije: URŠA MEKIŠ, vodja projektov, [email protected], 01/58 97 651.
11
INFORMATIVNI SEMINARJI IZ RAZLIČNIH PODROČIJ:
Informatika in računalništvo
Izvajamo različne delavnice s področja računalniškega opismenjevanja proizvajalcev Microsoft in Adobe. Z udeležbo na
delavnicah boste svoje delo opravljali lažje, hitreje in bolj učinkovito.
Dodatne informacije: URŠA MEKIŠ, vodja projektov, [email protected], 01/58 97 651.
Davki in računovodstvo
S predavatelji, ki imajo bogate praktične izkušnje pripravljamo seminarje, ki so aktualni in praktično naravnani.
Področje davkov in računovodenja se stalno spreminja in dopolnjuje, zato so prave in ažurne informacije zelo
pomembne.
Dodatne informacije: GREGA SODJA, vodja projektov, [email protected], 01/58 97 663.
Kadrovski management
Zavedamo se, da je kadrovski strokovnjak eden izmed nosilcev razvoja kadrov v podjetju. S strokovnimi seminarji in
delavnicami posredujemo vedno novo in aktualno znanje ter dobre zglede, ki kadrovskim strokovnjakom omogočajo
kakovostno opravljanje storitev na področju kadrovskega menedžmenta.
Dodatne informacije: ANA ŽEMVA, organizator izobraževanja, [email protected], 01/58 97 660.
Komercialno poslovanje, marketing in prodaja
S predavatelji, ki imajo dolgoletne praktične izkušnje izvajamo delavnice s področja nabave, prodaje, marketinga.
Delavnice so pripravljene tako, da udeleženci vadijo na konkretnih primerih in razrešujejo težave, s katerimi se
srečujejo v vsakdanjem profesionalnem življenju. Veliko pozornosti namenjamo vsakdanji besedni in nebesedni
komunikaciji, pisni komunikaciji in komunikaciji preko telefona. Udeleženci pa prav tako pridobijo znanja s področja
javnega nastopanja in poslovnih pogajanj. Delavnice so namenjene predvsem nabavnikom, komercialistom,
prodajalcem v trgovinah in vsem, ki se ukvarjajo z direktno prodajo tako v trgovini kot na terenu ali preko telefona,
končnemu kupcu ali poslovnemu partnerju (B2B).
Dodatne informacije: SAŠO PRISTAVEC, vodja projektov, [email protected], 01/58 97 659.
Poslovna komunikacija in osebnostni razvoj
Kakovostna komunikacija, timsko delo, znanja s področja vodenja in delegiranja so ključni za brezhibno delovanje
vsakega sistema, bodisi na področju storitev kot tudi na področju proizvodnje. Prizadevamo si pomagati podjetjem in
zaposlenim pri izboljšanju vseh procesov, pri katerih je človek ključni dejavnik. Naše delavnice so praktične, podprte s
številnimi primeri in vajami ter omogočajo takojšnjo uporabo v praksi.
Dodatne informacije: DARJA KUHAR, vodja projektov, [email protected], 01/58 97 659.
12
Delavnice za dušo in srce
Ker vemo kako pomemben za vse nas je prosti čas in kako radi ga kvalitetno preživljamo, v sodelovanju s Klubom za
globalizacijo znanja, pripravljamo posebno ponudbo delavnic za prosti čas in rekreacijo, zdravje, modo in imidž, okolje
in prostor, osebno in duhovno rast.
Dodatne informacije: ANA ŽEMVA, organizator izobraževanja, [email protected], 01/58 97 660.
Več na www.cpu.si
13

Similar documents