Uvodna obvestila in navodila - ITA kot drugi jezik

Comments

Transcription

Uvodna obvestila in navodila - ITA kot drugi jezik
Gimnazija Koper
2013/2014
UVODNA OBVESTILA IN NAVODILA ZA POUK ITALIJANŠČINE KOT DRUGI JEZIK
1.
Predstavitev učnih vsebin in ciljev pri pouku italijanščine v prvem, drugem, tretjem in četrtem letniku.
2.
Učbenik:
LETNIK
1.
2.
3.
4.
UČBENIK
M. Mezzadri, P. E. Balboni: NuovoRete! B1
M. Mezzadri, P. E. Balboni: NuovoRete! B1,B2
M. Mezzadri, P. E. Balboni: Rete!2 ; M. Mezzadri, P. E. Balboni: Rete!3
M. Mezzadri, P. E. Balboni: Rete!3
3.
Obvezen zvezek za zapiske. Dijakom priporočamo redno zapisovanje učne snovi in pisanja domačih nalog.
4.
Preverjanje in ocenjevanje znanja:
USTNO IN PISNO PREVERJANJE DOSEGANJA UČNIH CILJEV IN UTRJEVANJE ZNANJA
Poznavanje, razumevanje in zmožnost ustvarjalne uporabe obravnavane snovi se bo sproti ustno in pisno preverjalo.
Dijakom in dijakinjam, ki se boste odgovorno in aktivno vključevali v učni proces, se bo to upoštevalo pri zaključni
oceni in izrekanju pohvale.
Celovitejše ustno (ali pisno) preverjanje bo pred vsakim pisnim ocenjevanjem znanja.
USTNO IN PISNO OCENJEVANJE
Letnik
1.
Pisno ocenjevanje znanja
3 ocene: - bralno razumevanje, raba jezika, pisno sporočanje
1. preizkus znanja: november
2. preizkus znanja: marec
3. preizkus znanja: maj
Opomba: 1.d pridobijo eno oceno s kreditnimi točkami
4 ocene: - bralno razumevanje, raba jezika, pisno sporočanje (2x);
2.
- daljši pisni sestavek
Ustno ocenjevanje znanja
najmanj 1 ocena
najmanj 1 ocena
1. preizkus znanja: oktober
2. preizkus znanja: februar-marec
3. preizkus znanja. maj
3.
Eno oceno dijak pridobi s kreditnimi točkami
4 ocene: - daljši pisni sestavek
- bralno razumevanje, raba jezika, pisno sporočanje (2x)
najmanj 1 ocena
1. preizkus znanja: oktober-november
2. preizkus znanja: december
3. preizkus znanja: april-maj
4.
Eno oceno dijak pridobi s kreditnimi točkami
4 ocene: - bralno razumevanje, gap fill
- raba jezika
- daljši pisni sestavek
- pregled književnosti
najmanj 1 ocena
1. preizkus znanja: oktober
2. preizkus znanja: december
3. preizkus znanja: marec
4. preizkus znanja: april
4. d
3 ocene: - daljši pisni sestavek
- raba jezika
najmanj 1 ocena
OR
VR
UG
(OR+VR)
- pregled književnosti
1. preizkus znanja: november
2. preizkus znanja: marec
3. preizkus znanja: april
2 oceni: - daljši pisni sestavek
- raba jezika in bralno razumevanje
1. preizkus znanja: november
2. preizkus znanja: marec-april
2 oceni: - raba jezika in bralno razumevanje
- esej
1. preizkus znanja: december
2. preizkus znanja: april
2 oceni: - raba jezika in bralno razumevanje
- daljši pisni sestavek / esej
1 ocena
1 ocena
1 ocena
1. preizkus znanja: november
2. preizkus znanja: april
MERILA ZA OCENJEVANJE ZNANJA
Dijak mora pisati predpisano število pisnih izdelkov in si pridobiti najmanj eno oceno iz ustnega ocenjevanja.
Ob koncu pouka v šolskem letu lahko učitelj za dijaka, ki si ni pridobil vseh predpisanih ocen, ugotovi in evidentira v
ustrezni dokumentaciji, da »ni ocenjen«.
Pri pisnem ocenjevanju znanja so dovoljeni pripomočki enojezični ali dvojezični (brez dodatkov) slovarji, toda le pri
daljšem pisnem sestavku, eseju in polformalnem pismu.
Dijak, ki v ocenjevalnem obdobju nima vseh pozitivnih ocen, je lahko na podlagi učiteljeve presoje, ocenjen negativno.
V 4. letniku se zaključi ocena pri italijanščini na podlagi ocen, ki si jih je dijak pridobil pri obveznem in izbirnem delu
predmeta tako, da se da večji pomen ocenam pridobljenih pri obveznem delu. Dijak mora biti pri obeh delih pozitivno
ocenjen. Končno oceno pri predmetu določita učitelja, ki sta poučevala predmet.
Kriterij za pisno ocenjevanje znanja v obliki testa
50% točk = zadostno (2)
65% točk = dobro (3)
80% točk = prav dobro (4)
90% točk = odlično (5)
Ocena pridobljena iz kreditnih točk se vrednoti skladno s kriteriji, ki so navedeni v »Določilih vrednotenja
sprotnega dela dijakov s kreditnimi točkami«.
Kriterij za ocenjevanje daljšega pisnega sestavka: iz maturitetnega kataloga
Možnih je 20 točk:
50% točk (10, 11, 12, točk) = zadostno (2)
65% točk (13, 14, 15 točk) = dobro (3)
80% točk (16, 17 točk) = prav dobro (4)
90% točk (18, 19, 20 točk) = odlično (5)
Ustno ocenjevanje znanja
Dijaki pridobijo najmanj eno ustno oceno v šolskem letu.
Ustno ocenjevanje znanja je napovedano. Dijaki s posebnim statusom se lahko predhodno dogovorijo z učiteljem za
datum ustnega ocenjevanja. Z ustnim ocenjevanjem pridobi dijak najmanj eno oceno in vsebuje dve vprašanji na
podlagi obravnavanih tematik
Dijak lahko pridobi ustno oceno tudi s predstavitvijo, seminarsko nalogo ali kakšno drugo obliko.
Nenapovedano ustno ocenjevanje znanja se lahko pridobi z oceno iz kreditnih točk.
Pisna in ustna ocena sta enakovredni.
5.
Pri pouku se uporabljajo učbenik in zvezek za zapiske ter ostalo gradivo, ki ga pripravi učitelj, zato ste jih dijaki
dolžni prinašati v šolo.

Similar documents