Glasilo SZKŠ Maribor - Srednja zdravstvena in kozmetična šola

Comments

Transcription

Glasilo SZKŠ Maribor - Srednja zdravstvena in kozmetična šola
Glasilo SZKŠ Maribor
Januar 2012
Kronologija dogajanj za
januar 2012





12.1. 2012
Krvodajalska akcija
20.1. – 22.1.2012
Obisk kolektiva
medicinske šole iz
Zadra
21.1. 2102 Dan
odprtih vrat šole
23.1. – 27.1.2012
Izmenjava dijakov in
učiteljev iz Zadra
30.1.2012 Slikarska
razstava Vojka
Pogačarja
Še preden smo vstopili v novo
koledarsko leto, smo se v
mesecu novembru veselili
izrednega uspeha dijakov, ki so
tekmovali v spletnem kvizu iz
znanja o EU. Uvrstili so se
med sedem najboljših šol v
drţavi in si s tem pridobili
odhod v Strassbourg- v
Evropski parlament. Na šoli
smo organizirali tudi novoletni
bazar, novoletno prireditev in
gostili dijake in profesorje iz
Grčije in Hrvaške.
Ukvarjali smo se tudi s
predstavitvijo naše šole in
njenega poslanstva
osnovnošolcem. Pri tem so
aktivno sodelovali dijaki in
seveda tudi profesorji naše
šole.
Spoštovani!
V koledarskem letu 2012 smo pričeli z ustvarjanjem spletnega časopisa, ki bo
obveščal o odmevnejših vsebinah in dogajanjih, s pomočjo katerih vas bomo
seznanili z delom in aktivnostmi dijakov SZKMŠ Maribor.
Vabimo pa vas tudi k branju o dogajanjih na šoli, ki ga beleţijo posamezni
pedagoški aktivi.
Ţelimo vam prijetno branje!
Sandra Kovačevič, odgovorna urednica
Ob izidu spletnega časopisa
Staro leto se je izteklo, zakorakali smo v novo, z velikimi pričakovanji, kaj nam
bo prineslo. Nam je ţe na začetku leta prineslo novo obliko časopisa in pred
vami je prva številka spletnega časopisa.
Mladim je ta oblika pisana na koţo, zato ga toplo pozdravljam in mu ţelim
dobro popotnico.
Na šoli podpiramo vaše dejavnosti na različnih interesnih področjih, zato si
ţelimo še večjega sodelovanja z vami.
Na tej novi poti ţelim, da bi imel časopis veliko bralcev in tudi tistih, ki boste
vanj pisali zanimive prispevke.
Iskrena hvala vsem dijakom, učiteljem in ostalim članom kolektiva, ki se trudite,
da delo dobro opravljate.
Naj vam leto 2012 prinese veliko delovnih spodbud za kvalitetno delo v šoli, naj
bo polno srečnih trenutkov, zdravja, vesele ustvarjalnosti in uspehov.
Vaša ravnateljica Nevenka Kisner
Zmagovalci,
starostna skupina 16 -.18 let:
1. 20. januar 2012 Gimnazija
Škofja Loka, mentor: Tanja
Gartner
2. 26. januar 2012 ŠC Slovenj
Gradec, Srednja gostinsko
turistična in lesarska šol, mentor:
Roman Založnik
3. 1. marec 2012 Ekonomska in
trgovska šola Brežice, mentor:
Mojca Ogorelc
4. 16. marec 2012 Srednja šola
Domžale - Gimnazija, mentor:
Marko Majce
5. 22. marec 2012 Srednja šola za
gostinstvo in turizem v Ljubljani,
mentor: Milenko Gajič
6. 3. maj 2012 Gimnazija
Brežice, mentor: Marija Plut
7. 14. maj 2012 Srednja
zdravstvena in kozmetična
šola Maribor, mentor:
Lilijana Petelin
Dijaki SZKŠM odhajajo v Strasbourg
Nemec A.,Ciglar B., Valand N., Pirš M., Moţič T., Irgolič A., Babajič S., Košak
R., Andrič D., Kramberger A., Pungartnik M., Poţgan R., Burlak K., Kamenar
M., Kamenšek M., Krajnc R., Švikart A., Bedenik K., Kelher N., Kaučič I.,
Golob J., Zupe T., Kop M., Šalamun R.
Dijaki in dijakinje 4. letnikov Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor so
se uvrstili med zmagovalce na spletnem kvizu Evrošola za šolsko leto 2011/2012,
ki ga organizira Informacijska pisarna Evropskega parlamenta za Slovenijo.
Tekmovanje je bilo namenjeno izboru najboljših skupin dijakov za udeleţbo na
Evrošoli v Strasbourgu.
Na kvizu je sodelovalo kar 70 skupin iz 40-ih srednjih šol. Udeleţenci kviza so
morali za uspešno reševanje uporabiti znanje iz različnih področij, in sicer
geografije, zgodovine, logike in seveda Evropske unije ter njenega ustroja.
Na Evrošoli v Evropskem parlamentu v Strasbourgu, kjer zasedajo pravi
poslanci, bodo imeli dijaki na simulaciji plenarne seje priloţnost izkusiti, kako
delujejo evropski demokratični procesi. Zasedanje poteka v angleškem, nemškem
ali francoskem jeziku. Dijaki imajo podobne naloge in cilje kot evropski
poslanci. Razdelijo se v delovne skupine, ki obravnavajo aktualne evropske teme,
določijo predsednika in glavnega govornika. Vsaka delovna skupina imenuje tudi
poročevalca, ki jo zastopa na plenarnem zasedanju. Končni rezultat razprave je
resolucija Evrošole, vsi udeleţenci pa prejmejo potrdilo s podpisom predsednika
Evropskega parlamenta. Razprave na plenarnem zasedanju ter na sejah delovnih
skupin in odborov bodo potekale predvsem v francoskem in angleškem jeziku.
Naši dijaki se bodo svojim vrstnikom iz drugih evropskih drţav v Strasbourgu
pridruţili 14. 5. 2012. Sodelovali bodo na seji Evropskega parlamenta mladih.
Dijake bo v Strasbourg spremljala profesorica Lilijana Petelin, mentorica
Evrošole in profesor Matjaţ Belca, ki je poskrbel za to, da je spletno tekmovanje
potekalo brez zapletov.
Dijakom iskrene čestitke!
Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni
Tudi letos so se naši dijaki pod vodstvom mentoric Ane Mlakar in Renate Klarič
Tetičkovič udeleţili tekmovanja iz znanja o sladkorni bolezni. Šolsko tekmovanje
je potekalo 14.10.2011. Tekmovalo je 35 dijakov, od tega jih je 14 doseglo
bronasto priznanje. 3 dijakinje so tekmovale na drţavnem tekmovanju, ki je bilo
19.11.2011 v Celju, kjer je Nives Polič iz 3.K razreda dosegla zlato priznanje,
Katja Zlodej iz 4.E in Anja Krajnc iz 4.D razreda pa sta dosegli srebrni priznanji.
Iskrene čestitke dijakom!
Novoletni koncert v šolski telovadnici
23. 12. 2011
V šolski telovadnici smo se dijaki in zaposleni na šoli ţe tradicionalno
poslovili od iztekajočega se leta z novoletnim koncertom. Tokrat smo vstopili
na letalo SZKŠ, ki nas je z rahlimi turbulencami pripeljalo na cilj.
Nastopili so dijaki in učitelji naše šole. Šolska glasbena skupina je poskrbela
za dobro voljo ţe na začetku. Odlična pevka, za katero smo stiskali pesti v
oddaji Misija Evrovizija, Nadja Irgolič, nas je navdušila s svojim glasom,
prav tako Sara Krajnc, Lea Petek in Barbara Valentan. Melani Mitrovič se je
tokrat predstavila s točko, v kateri je vihtela kija, občudovali pa smo tudi
plesalki Samanto Tahiraj in Urško Dobaj. V vlogi pevk so se predstavile tudi
profesorice - kvartet Teachers.
Najljubša božična šala:
Božič je letos odpovedan! Veš
zakaj?
Ker je Božiček slišal, da si bil
priden, in je umrl od smeha!
Mentorice novoletnega koncerta so bile profesorice: Karmen Cvetreţnik,
Aleksandra Lukič in Mojca Cimerman Galun.
Gostovanje dijakov v okviru
projekta Comenius
12. - 16. December 2011
Na naši šoli je bilo na obisku 6 dijakov in 2 profesorja iz gimnazije v VeriiGrčija v okviru projekta Comenius. Grški dijaki so bili gostje na domovih naših
dijakov, februarja leta 2012 pa bodo naši dijaki vrnili obisk in odpotovali na
enotedensko izmenjavo v Grčijo.
Grški dijaki so si prvi dan ogledali našo šolo, poslušali predstavitve naših
dijakov o Sloveniji, Mariboru in o delovanju naše šole. Nato so se odpravili na
ogled Maribora in njegovih znamenitosti ter se zvečer preizkusili v kegljanju.
V sredo smo si skupaj ogledali Postojnsko jamo ter se odpravili na potep po
predboţični Ljubljani. V četrtek smo si ogledali Ptuj, ptujski grad ter se odpeljali
z gondolo na Pohorje. V petek je prišel čas slovesa. Dijaki so se sicer s teţkim
srcem poslovili drug od drugega, vendar v upanju, da se čez dobra dva meseca
znova snidejo.
Mednarodni projekti krepijo evropsko razseţnost v izobraţevanju, pomenijo
iskustveno učenje izven šolskih klopi, učijo udeleţence strpnosti in tolerance do
drugih in spodbujajo učenje tujih jezikov, v našem primeru angleščine. Takšne
izkušnje, kot jih dobijo učenci, ki sodelujejo v projektu, ni mogoče dobiti na
noben drugi način in so zato nenadomestljive.
Naši dijaki: Tamara Ţiţek, Klara Zemljič, Rok Šalamun, Iva Hmelak, Urška
Merdonik Karmen Javernik, Tjaša Polanec, Luka Virtnik, Matevţ Toplak, Luka
Horvat.
Naši učitelji: Lučka Tirič, Mirjana Kališnik, Matjaţ Belca, Hermina Sikošek
Tuja učitelja: Olympia Betsa, Anastasios Moschopoulos
Grški dijaki: Kostas Vassiliou, Violeta Avramidou, Irene Toulika, Maria
Tsingenopoulou, Irene Xenitidou, Dimitra Baxevani
Mentorica našim dijakom je bila profesorica angleščine Lučka Tirič
Slovenian students
IVA HMELAK
Hi!
My name is Iva Hmelak and I'm 17 years old. I live in a small town, 25km out of Maribor, so I hope you
would like to drive with the bus! (: I live with my parents, because my sister moved out. I like dancing,
running, playing games and a lots of other things. I wish we'd find some time for a girls night with good
music and lots of chocolate. I can't wait to see you. Have a great time! Bye!
KARMEN JAVERNIK
Hi!
My name is Karmen, I'm 17 years old. I live in Maribor, that's like 5 minutes away from school...You've got
to love it!
My hobby is Friday's hanging out with my friends and I LOVE travelling, I've been to a lot of countries
including India, Germany, Italy... but I've always wanted to go to Paris, Greece and the USA. I love to travel
on my own so I usually do it like this.
I don't have many other hobbys, because my main one takes up all of my time but I used to dance and play
three instruments... but I do take some time to watch movies and stay in touch with my friends all over the
world... and i love to go out with my dog on looooong walks. I love to cook when I can or to bake.
And for now that's all I can think about me...
See you soon!
TAMARA KRIČAK
Hi!
My name is Tamara and I come from Slovenia, from a small village Dobrovce near Maribor. I'm 17 years old
and I'm excited to meet you. I have two brothers, they are twins and they're 16, then I've got one sister
who is 8 years older than me.
KLARA ZEMLJIČ
Hi!
I'm Klara, I'm 17 years old and I live at Zgornja Polskava, a village near the city of Maribor. I am in the third
year of the Secondary medical school in Maribor. In my free time I like going out with my friends, playing
volleyball and having fun all the time. Can't wait that you finally come to Maribor and that I will meet you.
URŠKA MERDONIK
Hi!
My name is Urška Merdonik and I'm 16 years old. I have one little brother, his name is Enej and he is 5
years old. My hobbies are playing volleyball and playing the piano. Music in my passion. My favourite
subject in school is English. I live in Maribor with my mum, stepfather and my brother.
ROK ŠALAMUN
Hello!
My name is Rok and here is something about me.
I'm 16 years old and I live with my parents, brother and sister. My sister is 14 and her name is Lea, my little brother is
5. We live in a big house in Ptuj. I attended the primary school in Ptuj and now I'm in the second year of The
secondary medical school in Maribor. I also train handball five times a week and I'm pretty good at it. In my free time
I like to hang out with my friends and spend some time in front of a computer or TV. Someday I would like to be
physiotherapist or radiologist.
That's a short presentation of me :)
Moje potovanje na Šrilanko
Ko je beneški trgovec Marco
Polo konec 13. stoletja
potoval po Aziji, je prispel
tudi na otok Ceylon, današnjo
Šrilanko. Pokrajinsko
razgibana deţela ga je tako
očarala in prevzela, da je v
svoje potopisne zapiske
zabeleţil, da je to
najpopolnejši otok na svetu.
Z očetom sva dolgo iskala, kam bi se odpravila za oktobrske
počitnice. Po dolgem premisleku in iskanju sva naletela na voden 12
dnevni izlet po Šrilanki. Odločila sva se za potovanje s turistično
agencijo. Potovanje je potekalo iz beneškega letališča do Dubaja,
kjer smo prestopili na let za Šrilanko – Colombo. Po 11 urnem letu
smo imeli najprej ogled glavnega mesta z avtobusom, nato smo se
štiri ure vozili do hotela, ki je v osrčju drţave, kjer smo dobili
zasluţen počitek. Spotoma smo si ogledali seveda veliko
znamenitosti, veliko število Bud ( prevladujoča religija je budizem)
ter prečudovito pokrajino, riţeva polja, deţevne gozdove, ţivali ...
Med 12 dnevnim potovanjem po Šrilanki smo spoznali njihovo vero,
način ţivljenja, soočili smo se z njihovo kulturo, si ogledali veliko
znamenitosti itd. imeli smo tudi lokalnega vodiča, ki nam je dobro
predstavil skrite čare te otoške drţave; popeljal nas je na različne
lokacije, na katerih so nam predstavili, kako ţivijo in se preţivljajo
domačini, nas peljal v slonjo sirotišnico ter jahat slone, okusili smo
tudi lokalno kulinariko, katera večini turistov ni bila preveč okusna,
saj imajo prebivalci curry ( pekoča začimba v prahu) za sveto začimbo
in jo dodajo skoraj k vsaki jedi, kar naredi vso hrano zelo pekočo.
Šrilanka je zelo revna drţava, kar se lahko opazi na vsakem koraku.
Infrastruktura je zelo slaba, ceste so za evropske razmere nemogoče.
Promet poteka po načelu močnejšega, in to je edino pravilo. Omejitev
hitrost na vseh cestah je 50 km/h, vendar je to hitrost zaradi slabih
cest in prevoznih sredstev skoraj nemogoče sploh doseči. Deţela je
najbolj znana po začimbah ter čaju.
Ogledali smo si ogromne plantaţe čajevca. Njihov čaj pijejo ljudje po
celem svetu. Letno ga pridelajo kar 12 ton ter je najpomembnejša
izvozna panoga na Šrilanki. Seveda smo uţivali tudi na sončnih,
peščenih, s palmami obdanih plaţah, kjer ni manjkalo vročega sonca
ter turistov.
Kljub temu, da je Šrilanko leta 2004 zajel hud cunami, je še vedno
priljubljen cilj turističnih potovanj, saj ţivljenje tam poteka brez
večjih pretresov.
Potovanje je bilo zame zelo velika izkušnja in bi ga priporočala
vsem, saj je Šrilanka resnično eden najpopolnejših otokov svoje
velikosti na svetu.
Napisala Lucija Zalar, 2. B
Predstavitev
Srednje zdravstvene in kozmetične šole
v
s
Maribor na osnovnih šolah
Za vse, ki imate dobro srce, pridne roke in veselje pridobiti si znanje za delo z ljudmi, so vrata naše
šole široko odprta!
Z
a
e
,
Kot vsako leto smo tudi letos predstavljali našo šolo na različnih
k
osnovnih
šolah. V spremstvu naših učiteljev se odpravimo na vsako
i
šolo, na katero nas povabijo in predstavimo naše izobraţevalne
programe, da bi se bodoči dijaki laţje odločili za nadaljnje šolanje. Na
naši i šoli so moţni programi: zdravstvena nega (srednja medicinska
m
sestra/srednji
zdravstvenik), program kozmetični tehnik in program
a
bolničar, ki traja tri leta. Obstaja pa moţnost nadaljevanja šolanja, in
sicert tako, da se dijaki šolajo še dve leti in si tako pridobijo poklic
e medicinske sestre ali srednjega zdravstvenika.
srednje
Na predstavitvah so kozmetičarke urejale roke, medtem ko smo bodoče
d
medicinske
sestre merile pritisk in krvni sladkor. Odziv bodočih dijakov
o
je bil zelo pozitiven. Videli smo, da je zanimanje za naš poklic veliko.
b dobro za našo šolo. Vabimo vse, ki imate pozitiven odnos do
To je
r
zdravega
načina ţivljenja in znate skrbeti za lastno zdravje, tiste, ki bi
radi odelali z ljudmi,in vse, ki bi radi pomagali bolnim, trpečim. Delo
zahteva human in odgovoren odnos do bolnikov in varovancev.
s
r
c
e
,
p
r
i
d
n
e
r
o
k
e
Za vse, ki imate dobro srce, pridne roke in veselje pridobiti si znanje za
deloiz ljudmi, so vrata naše šole široko odprta!
n
Naša mentorica je bila profesorica Marija Rozman,
v
e Iris Štraus.
napisala
s
e
l
j
e
p
r
i
Obisk
dijakov in profesorjev iz Zadra
Z
a
V ponedeljek, 23. 1 2012 so iz Zadra prispeli dijaki zdravstvene šole.
v
Pričakali
smo jih s šolskim bendom. Kasneje smo jim v amfiteatru razdelili
s
urnike
in majhne pozornosti za dobrodošlico. Nastanili so se v domu Lizike
Jančar
in ţe zvečer smo jih popeljali po mestu Maribor, ki je letos tudi
e
evropska
prestolnica kulture. Čakalo jih je veliko novega, mi pa smo jim
,
ţeleli pokazati čim več, da bi si res zapomnili naše mesto in seveda nas kot
dobre
k gostitelje.
Drugi
i dan so bili dijaki gostje pri pouku matematike in slovenščine. Aktivno
so se udeleţevali v procesu učenja in prav zanimivo je bilo poslušati tudi
njihovo znanje. Pri pouku slovenščine so nam postregli tudi z znanjem o
i
»dubrovniški
renesansi«, vključili pa so seveda tudi literarne ustvarjalce s
m
področja
Zadra. Bilo je zanimivo.
a
Zvečer
smo jih povabili v kino, kjer smo si skupaj ogledali slovenski film t
Traktor,
ljubezen in rock n roll.
V esredo je sledil športni dan. Z avtobusom smo se odpeljali izpred šole do
pohorske vzpenjače. Z gondolo smo se odpeljali do Areha, kje so lahko
videli
d čudovit razgled na samo mesto. Nekateri so prvič videli sneg. Imeli so
moţnost
smučanja in sankanja. Bili so zelo navdušeni. Skupaj smo se greli
o
obbtoplem čaju, kasneje pa smo skupaj imeli kosilo.
V rčetrtek je dijake čakala praksa na različnih oddelkih v UKC Maribor.
Ugotovili smo, da imamo drugačen način dela. Zanje smo pripravili tudi
o
zabavo, in sicer smo priredili zaključni koncert ob njihovem odhodu. Skupaj
smo rajali in plesali do zgodnjih jutranjih ur.
Pos napornem tednu so se v petek zjutraj prepustili masaţi naših kozmetičark.
r poslastica ( !! )
Prava
A cvse se enkrat konča in prišel je čas odhoda. Teţko smo se poslovili, saj
e navezali resnično prave prijateljske stike. Izmenjali smo si telefonske
smo
številke,
si obljubili, da se ponovno vidimo in zagotovo ţe kmalu slišimo.
,
Sledil je še dooolgi adijo in srečno prijatelji.
p
r
i
d
n
e
r
o
k
e
i
n
v
e
s
e
l
j
e
p
r
i
Z
a
Slikarska razstava Vojka
Pogačarja
v
s
e
,
k
i
i
m
a
t
e
d
o
b
r
o
Mesec
januar smo zaključili
s slikarsko razstavo slikarja, grafika in
oblikovalca Vojka Pogačarja.
s
Vabilo v časopisu
Večer:
V razstavišču Lučka na
Srednji zdravstveni in
kozmetični šoli Maribor
na Trgu Miloša Zidanška
3 v Mariboru bo v
ponedeljek, 30. januarja,
ob 15.30 otvoritev
razstave del akademskega
slikarja Vojka Pogačarja.
(gt)
Po
r zanimivem in tudi poučnem pogovoru s slikarjem, ki sta ga vodila
profesor
Zlatko Prah in umetnostna zgodovinarka Petra Čeh, smo se
c
odpravili
na
ogled razstave v razstavni prostor naše šole.
e
Gostje so si lahko ogledali razstavljene umetnine in ob vodenju slikarja
,
izvedeli vse, kar jih je ob določeni umetnini »zamikalo«.
Zgodba se je zaključila s sproščenim klepetom. Ţelimo si še več takih
p
razstav.
Sicer pa je naša šola slikarski umetnosti na »široko« odprla vrata
ţer pred leti in ta tradicija se bo zagotovo nadaljevala.
i
d
n
e
r
o
k
e
i
n
v
e
s
e
l
j
e
p
r
i

Spletni časopis SZKŠM
JANUAR 2012
Uredniški odbor:
Novinarski krožek SZKŠM
Glavna urednica: Sandra Kovačevič
Oblikovanje: Matjaž Belca dipl.ing.
Fotografija: fotokrožek SZKŠM
Mentorica: Lilijana Petelin, prof.
E-mail novinarskega krožka: [email protected]
Pričakujemo vaše prispevke…


Similar documents