Usposabljanje in priprave na preverjanje

Comments

Transcription

Usposabljanje in priprave na preverjanje
Usposabljanje serviserjev klimatskih
naprav v nekaterih vozilih (Program E)
ter preverjanje znanja (izpit), Ljubljana
Vsi razpisani termini so 1-dnevni (usposabljanje z izpitom):
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
9. 9. – sobota
17. 9. – petek
30. 9. petek
15. 10 – sobota
21. 10. - petek
11. 11. – petek
25. 11. – petek
26. 11. – sobota
2. december - petek
Število mest v skupini je omejeno.
Upoštevamo vrstni red prijav.
V kolikor je termin, na katerega se prijavljate že
zaseden, vas o tem obvestimo in se dogovorimo za
prestavitev na naslednji termin.
Center za poslovno usposabljanje je z odločbo Ministrstva za
okolje in prostor, Agencija RS za okolje, izbran za izvajanje
programa usposabljanja ter za izvedbo izpitov. Pri izvedbi
sodeluje tudi Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad.
U R E D B A o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov, ki je bila objavljena v Uradnem listu št.
41/2010 (UREDBA, priloga) določa pogoje za minimalno usposobljenost osebja, ki izvaja preverjanje uhajanja, zajem,
recikliranje, predelavo in uničenje, ter vzpostavlja sistem
poročanja o uvozu, izvozu, proizvodnji in uporabi ozonu Predavatelji:
Damijan PAVŠIČ, uni.inž.strojništva,
škodljivih snovi ter fluoriranih toplogrednih plinov. Uredba se
Jernej TRONTELJ, uni.inž.strojništva,
nanaša tudi na klimatske naprave v vozilih, ki vsebujejo
Bogomir PETROVEC, učitelj prakt.pouka
fluorirane toplogredne pline ter ozonu škodljive snovi. Vsak,
avtoserviser,
ki opravlja zajem fluoriranih toplogrednih plinov pri
Miha ŠKODA, učitelj prakt.pouka avtoserviser,
klimatskih napravah v motornih vozilih med servisiranjem ali
Marko GODEŠA, učitelj prakt.pouka avtoelektrika,
pred končno odstranitvijo, mora imeti za to dejavnost
avtodiagnostika,
veljavno spričevalo po omenjeni uredbi.
Alojz KRANJC, dipl. ing. elektrotehnike.
Usposabljanje je namenjeno zaposlenim v servisih,
podjetjih in povsod kjer se ukvarjajo z vzdrževanjem in
servisiranjem ter prodajo in montažo klimatskih sistemov v
avtomobilih in opravljajo dejavnost zajema fluoriranih
toplogrednih plinov pri klimatskih napravah v motornih
vozilih med servisiranjem ali pred končno odstranitvijo.
Po zaključku izobraževanja kandidati opravljajo še preizkus
znanja, ki obsega teoretični in praktični del. Udeleženci
prejmejo gradivo ob prihodu na seminar.
Pogoji za vključitev:
Program usposabljanja (5 ur teorija, 3 ure praksa)
Osnovno poznavanje delovanja klimatskih naprav v
motornih vozilih,
Osnovno poznavanje ustreznih določb Uredbe (ES) št.
842/ in direktive 2006/40/ES,
Ravnanje z jeklenko (valjem) s hladilnim sredstvom,
Priklop kompleta za zajem na servisne odprtine
klimatske naprave motornega vozila, ki vsebuje
fluorirane toplogredne pline, odklop kompleta z njih.
Uporaba kompleta za zajem.
Starost najmanj 18 let
končana najmanj srednja poklicna izobrazba tehnične smeri ali
končana najmanj srednja poklicna izobrazba druge smeri in eno leto delovnih izkušenj na
področju vzdrževalnih del opreme, za servisiranje katere se usposablja, ali
končana najmanj srednja strokovna izobrazba drugih smeri in eno leto delovnih izkušenj na
področju vzdrževalnih del opreme, za servisiranje katere se usposablja, ali
končana najmanj višja strokovna izobrazba.
Kadar kandidat opravlja izpit prvič, se mora pred opravljanjem izpita udeležiti tudi
ustreznega programa usposabljanja iz prvega odstavka 20. člena uredbe in predložiti
potrdilo o udeležbi v skladu s tretjim odstavkom 20. člena Uredbe o uporabi ozonu
škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov.
Kandidati predložijo
dokazila:
original ali kopijo
spričevala ter dokazilo o
delovnih izkušnjah (potrdilo
delodajalca) ob prijavi na
usposabljanje.
PREGLED RAZPISANIH TERMINOV ZA USPOSABLJANJE TER PREVERJANJE
Za zaključene skupine serviserjev po dogovoru z avtohišami nudimo skupinske popuste.
Za dogovor, prosimo pokličite: Darja Kuhar, 01 5897 658 ali
pošljite mail: [email protected]
Razpisani termini za 1-dnevno izvedbo
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
9. 9. – sobota
17. 9. – petek
30. 9. petek
15. 10 – sobota
21. 10. - petek
11. 11. – petek
25. 11. – petek
26. 11. – sobota
2. december - petek
Urnik:
TEORIJA
8.15 – 12.15 – vmes je odmor 15 min.
Odmor 15 min
DEMONSTRACIJA IN PRAKTIČNI DEL:
12.30 – 14.45
21 kandidatov
odmor 15 min.
15.00 -15.30
PISNI IZPIT
0b 15.45
rezultati pisnega dela
Odmor 5 minut
PRAKTIČNI IZPITI
od 15.55 – 19.55
po 30 min./kandidata
 Praktični izpiti potekajo vzporedno na
treh napravah
 Udeleženci prejmejo točen razpored,
kdaj so na vrsti.
 Na praktični izpit pridejo 5 minut
preden so na vrsti.
Prijavnico za izpit oddajo kandidati hkrati s prijavo na usposabljanje ter dokazili o izpolnjevanju pogojev.
Informacije in prijave: CPU, Kardeljeva ploščad 27 A, Ljubljana, 01 5897 658, [email protected] ali Urška Kavčič – Rihar,
5897 652, [email protected]
Prijavnica / naročilnica za seminar
Usposabljanje in preverjanje znanja serviserjev klimatskih naprav v nekaterih vozilih
TERMIN: prosimo vpišite izbrani termin – razpored je v nadaljevanju:
__________________________________________________________________________
Usposabljanje poteka v prostorih CPU, Kardeljeva ploščad 27A, Ljubljana ter Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad,
Ptujska ul. 6, Ljubljana, ki je v neposredni bližini CPU.
POLNI NASLOV NAROČNIKA /PLAČNIKA
PODATKI O NAROČNIKU
zavezanec za ddv
DA
NE
________________________________ podjetje
davčna številka _____________________________________
________________________________ ulica
matična številka ____________________________________
________________________________ mesto
kontaktna oseba ____________________________________
število zaposlenih, obkrožite:
do 15
do 100
nad 100
Ali želite prejemati elektronska obvestila? DA
NE
tel.
____________________________________________
faks
____________________________________________
E-pošta, na katero vam lahko pošljemo potrditev:
Ali želite prejemati naša elektronska obvestila?
DA
NE
Na seminar prijavljamo
ime in priimek
delovno mesto
1 _________________________________________________________________________________________________
2 _________________________________________________________________________________________________
datum ___________________________________________
podpis in žig ___________________________________
Kotizacija
Cena usposabljanja znaša 244 EUR – 10% popusta (+20% DDV)
IZPIT (na izpit se ne plačuje DDV) 152 EUR
SKUPJ 415,52 EUR.
POPUSTI: za večje skupine pokličite za popust. Kotizacijo ter stroške preizkusa je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred
začetkom na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 2200. Prosimo, da ob prihodu na
seminar predložite potrdilo o plačani kotizaciji. Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je
omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi
kotizacije ne vračamo.
NUDIMO PARKIRANJE NA LASTNEM PARKIRIŠČU
Prijavnico pošljite






po faksu št.:
01 565 59 20
preko spletne strani: www.cpu.si
po pošti:
GZS Center za poslovno usposabljanje, p.p. 2517, 1001 Ljubljana
na e-naslov:
[email protected]
Za dodatne informacije pokličite: Darja Kuhar, T: 01 5897 658, [email protected]
GZS CPU je davčni zavezanec, davčna številka je: SI 68827075
Zap.št. prijave
(vpiše izvajalec usposabljanja)
PRIJAVA K IZPITU
Program E – klimatske naprave v motornih vozilih
Skladno s 27. členom Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Ur.l.RS št. 41/10) in napodlagi
razpisa, se prijavljam k preizkusu strokovne usposobljenosti oseb, ki izvajajo zajem fluoriranih toplogrednih plinov iz klimatskih
naprav v motornih vozilih.
IZPITNI ROK (iz razpisa):
PODATKI O KANDIDATU/KI
1.
ime in priimek kandidata
2.
datum in kraj rojstva
3.
EMŠO
4.
bivališče (naslov)
5.
izobrazba in delovne izkušnje (ustrezno označite)
 srednja poklicna izobrazba tehnične smeri
 srednja poklicna ali strokovna izobrazba ne-tehnične smeri in eno leto delovnih izkušenj na področju vzdrževanja
protipožarne opreme
 višja strokovna izobrazba
strokovna usposobljenost (ustrezno označite)
 končan program usposabljanja s za serviserje klimatskih naprav v nekaterih motornih vozilih (t.i. »program E«) in sem od
izvajalca programa pridobil potrdilo o udeležbi
 nimam še končanega programa usposabljanja, vendar bom potrdilo, ki je pogoj za pristop k izpitu, predložil pravočasno,
še pred opravljanjem izpita
6.
7.
kontaktni podatki
email:
telefon:
datum:
podpis kandidata:
Prilagam:
–
–
–
dokazila o izobrazbi in delovnih izkušnjah (k 5. točki)
potrdila o končanem programu usposabljanja (k 6. točki)
drugo:
IZJAVA
Podpisani/a soglašam, da se osebni podatki (ime in priimek, naslov, številka spričevala, dejavnost), uporabljajo
za potrebe evidenc in registrov na področju uporabe ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov
(Zakon o varstvu osebnih podatkov, Ur.l.RS, št.94/07- ZVOP-1-UPB1) in za objavo na internetni strani Agencije
RS za okolje.
Opozorilo: Morebitne odjave se upoštevajo v pisni obliki v roku 3 delovnih dni pred izpitnim rokom. Dokazila o pridobljeni izobrazbi in
delovnih izkušnjah se predložijo v fotokopiji ali na vpogled v izvirniku ali v overjenem prepisu.
PLAČNIK USPOSABLJANJA TER IZPITA:
PODJETJE___________________________________________________________________________________
NASLOV____________________________________________POŠTA__________________________________
DAVČNA ŠTEVILKA___________________________________________________________________________