Zapisnik 1. seje sveta KS Most na Soči

Comments

Transcription

Zapisnik 1. seje sveta KS Most na Soči
KRAJEVNA SKUPNOST
MOST NA SOČI
ZAPISNIK 1. SEJE SVETA KS MOST NA SOČI,
ki je bila dne, 13. decembra 2014 ob 18. uri
v prostorih Turistične kmetije Široko v Tolminskem Lomu
Prisotni člani sveta KS Most na Soči:
1. Dušan Jermol, Gorenji Log 1c, predsednik
2. Tamara Blagojević, Most na Soči 47, podpredsednica
3. Nikolaj Močnik, Most na Soči 74, podpredsednik
4. Renato Pajer, Bača pri Modreju 47,
5. Darij Vouk, Modrej 57,
6. Nik Kragelj, Modrejce 5/a,
7. Denis Veljković, Postaja 8,
8. Darko Štrukelj, Kozmerice 10.
Seji prisostvujejo tudi:
Svetniki v občinskem svetu: Friderik Lapanja, Karel Laharnar, Oton Bratuž in Matjaž Žbogar.
Člani UO TD Most na Soči: Rado Taljat, Slavko Žbogar, Jernej Vouk in Rajko Leban,
predsednik.
Ostali prisotni: Žiga Kovačič, predsednik KS Lom.
Predlagani dnevni red:
1.) Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje,
2.) predstavitev projektov KS in TD Most na Soči na območju KS Most na Soči za
proračun občine Tolmin 2015-2018,
3.) druženje in razno.
K 1.) Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
 Zapisnik zadnje seje sveta KS Most na Soči se potrdi.
K 2.) Predstavitev projektov KS in TD Most na Soči na območju KS Most na Soči za
proračun občine Tolmin 2015-2018.
 Predsednik sveta KS Most na Soči Dušan Jermol vsem prisotnim predstavi glavne
projekte na območju KS Most na Soči za proračun občine Tolmin 2015-2018 in sicer:
1. Prometna ureditev Mosta na Soči zajema območje od gasilskega doma do trga.
- Izgradnja avtobusne postaje in parkirišča,
- ureditev pločnikov in varnih prehodov - povečanje varnosti peščev,
- ureditev križišča na trgu,
- premestitev bencinske črpalke in dodatna parkirna mesta na trgu.
2. Dokončanje oz. zamenjava vodovodne napeljave in celovita ureditev trga pred
cerkvijo.
3. Dokončanje ureditve Vodne hiše Soča: streha na terasi, oprema večnamenskih
prostorov, sanitarij in zunanja ureditev.
4. Ureditev kanalizacijskega sistema s čistilno napravo v vasi Modrejce (priklop
na čistilno napravo Most na Soči).
5. Preureditev obstoječe telovadnice v OŠ Dušana Muniha Most na Soči za
občasno uporabo za kulturne prireditve.
6. Ureditev rekreacijskega območja kopališča v Bači pri Modreju.
7. Izvesti aktivnosti za izvedbo sanacije mostu čez reko Sočo na Mostu na Soči.
Za katerega ima DRSC že izdelana vsa dovoljenja in s tem planiramo 50%
manjšo poplavno ogroženost Mosta na Soči.
 Člani sveta KS in UO TD Most na Soči ter prisotni svetniki v občinskem svetu se
strinjajo za sklic čimprejšnjega dodatnega sestanka (še v letošnjem letu 2014) z
županom občine Tolmin glede uskladitve omenjenih predlogov.
 V nadaljevanju seje je predsednik UO TD Most na Soči Rajko Leban vsem prisotnim
predstavil predloge skupaj s grafičnimi prilogami za dopolnitev OPN občine Tolmin,
katere je UO TD Most na Soči sprejel na 8. razširjeni seji UO TD Most na Soči z dne,
17. 10. 2014 in sicer:
 Bencinski servis - varianta A premestitev trase glavne ceste Idrija-Tolmin ter
postavitev bencinskega servisa (premestitev iz Mosta na Soči) pod Stopcem
pred mostom čez Idrijco (privat zemljišče) ali
 Bencinski servis - varianta B umestitev parkirnih prostorov, servisnih
dejavnosti in bencinskega servisa v Modreju (občinsko zemljišče) in ponovna
preveritev izgradnje kajak centra.
- Kot tekstualno pobudo smo podali predlog, da se v PRILOGI 3 odloka o
Občinskem prostorskem načrtu kot posebni prostorsko izvedbeni pogoj na
enoti urejanja prostora MN 04 jasno navede določila, ki bodo prepovedovala
kakršnokoli posege (rekonstrukcija, novogradnja, obnova) na objektu
obstoječega bencinskega servisa v smislu ohranjanja ali celo širitve te
dejavnosti na tej lokaciji. Dovoljuje naj se zgolj odstranitev tega objekta, še
doda.
 Obvoznica Mosta na Soči (varianta A in B), vris obvoznice Most na Soči v
strateški del OPN, urbanistični načrt ter karte gospodarske javne infrastrukture.
 Kopališče v Bači - razširitev območja zelenih površin na sotočju Bače in
Idrijce.
 Razširitev območja pokopališča za potrebe parkiranja.
 Območje za turizem, parkirišča in privezi na Modrejcah umestitev parkirnih
prostorov ter ureditev privezov in zelenih površin. Razširitev območja za
potrebe turizma (preveritev možnosti odkupa parcele).
 Sprememba podrobne namenske rabe prostora v CU (vodna hiša), umestitev
parkirnih prostorov in izhodiščne točke (preveritev možnosti odkupa parcele).
 Vris trase predvidene kolesarske steze Tolmin-Most na Soči.
K 3. ) Druženje in razno.
 Svet KS in UO TD Most na Soči se strinjata s sanacijo javne razsvetljave ob pešpoti
ob jezeru na Mostu na Soči, s tem, da se da pri izvedbi poseben poudarek tudi na
izgled, da bo podaljšek drogov v enaki barvi kot drogovi sami, … ravno tako, da bo
barva svetlobe prijetna,
 Svet KS in UO TD Most na Soči sprejme sklep glede delitve stroškov internetnih
storitev v Vodni hiši. ⅓ stroškov bi krila KS Most na Soči, ⅓ TD Most na Soči in ⅓
KK Soške elektrarne sekcija Most na Soči.
 Rado Taljat pove, da že potekajo intenzivne aktivnosti glede ureditve spominske sobe
pisatelja Ivana Preglja s širšo kulturno vsebino (stalna spominska razstava o Ivanu
Preglju, čitalnica, kulturna druženja, razstavni prostor ...) v pritličju Munihove hiše.
Seja je bila zaključena ob 19.22 uri.
Zapisal:
Jernej Vouk
Predsednik KS:
Dušan Jermol