Poročilo o delu Strojne, prometne in lesarske šole za šolsko leto

Comments

Transcription

Poročilo o delu Strojne, prometne in lesarske šole za šolsko leto
POROČILO O DELU
za šolsko leto 2011/2012
STROJNA, PROMETNA IN
LESARSKA ŠOLA
Nova Gorica, oktober 2012
TŠC Nova Gorica – STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA
Vsebina
1 PREDSTAVITEV TŠC, SPLŠ NOVA GORICA V ŠOLSKEM LETU 2011/2012 ........ 1
2 UČNI USPEH V ŠOLSKEM LETU 2011/2012 .................................................... 2
3 POROČILO O DELU ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE ......................................... 8
4 POROČILO O DELU ŠOLSKE KNJIŽNICE ZA ŠOLSKO LETO 2011/2012 ........... 15
5 INTERESNE DEJAVNOSTI V ŠOL. LETU 2011/2012 ....................................... 19
6 IZMENJAVE DIJAKOV................................................................................... 24
7 LETNA DELOVNA POROČILA STROKOVNIH AKTIVOV SPLŠ........................... 25
8 IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV ........................................................................ 31
9 SODELOVANJE Z OKOLJEM ......................................................................... 31
10 REALIZACIJA INVESTICIJ .............................................................................. 31
11 NEKATERI POMEMBNEJŠI DOGODKI V PRETEKLEM ŠOLSKEM LETU............ 31
12 ZAKLJUČEK .................................................................................................. 32
TŠC Nova Gorica – STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA
1
PREDSTAVITEV TŠC, SPLŠ NOVA GORICA V ŠOLSKEM LETU
2011/2012
Tehniški šolski center (v nadaljevanju tudi TŠC) Nova Gorica je največji šolski center
strokovnega tehniškega izobraževanja na srednjem poklicnem, srednjem strokovnem in
višjem strokovnem izobraževanju na Primorskem. V okviru Tehniškega šolskega centra Nova
Gorica je v prejšnjem šolskem letu delovalo šest organizacijskih enot:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Višja strokovna šola
Tehniška gimnazija in zdravstvena šola
Elektrotehniška in računalniška šola
Strojna, prometna in lesarska šola
Biotehniška šola
Medpodjetniški izobraževalni center (MIC)
TŠC Nova Gorica pokriva področje srednješolskega izobraževanja na strokovnih področjih
kovinarstvo, strojništvo, mehatronika, logistika, avtoservisna dejavnost, elektronika,
elektroenergetika, računalništvo, lesarstvo, zdravstvo, kmetijstvo, živilstvo) za Goriško
statistično regijo, delno zadovoljuje izobraževalne potrebe tudi za Notranjsko-kraško ter
Obalno-kraško statistično regijo.
Na Strojni, prometni in lesarski šoli poteka pouk skoraj v celoti v dopoldanskem času. Izjeme
so le nekatere skupine pri izvajanju praktičnega pouka, ker so delavnice v dopoldanskem času
prezasedene. Razbremenitve prostorske stiske se nadejamo po izgradnji nove stavbe
Medpodjetniškega izobraževalnega centra na prostoru nekdanjih lesarskih delavnic. Te so
sedaj odstranjene, gradnja pa je na začetku, izkopana je gradbena jama.
Na Tehniškem šolskem centru sledimo potrebam občanov in gospodarstva in izobražujemo
odrasle v večini programov, ki jih sicer izvajamo za mladino. Potrebe po izobraževanju
odraslih poskušamo zadovoljiti tudi z organiziranjem specialističnih tečajev s področja
tehnike, tudi s prijavljanjem na različne projekte Zavoda za zaposlovanje in drugih.
Tehniški šolski center je institucija, odprta za okolje, kjer najdejo svoje mesto številne
izobraževalne, kulturne in znanstvene ustanove in tako bogatijo izobraževanje. Značilnost
TŠC je dejstvo, da ima vsak učenec, ki se vpiše na šolo, možnost zaključka šolanja z dosegom
poklica glede na svojo sposobnost in motiviranost. To je mogoče zaradi več nivojev
izobraževanja, od nižjega poklicnega do višjega strokovnega. Na TŠC se trudimo, da bi
ohranili visok nivo kvalitete doseženega znanja.
Letno poročilo za šolsko leto 2011/2012
Stran 1
TŠC Nova Gorica – STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA
Strojna, prometna in lesarska šola kot organizacijska enota TŠC Nova Gorica je v
šolskem letu 2011/2012 izvajala pouk v 33 oddelkih, 15. septembra 2012 je bilo na šolo
vpisanih 597 dijakov.
Značilnost centra v preteklem šolskem letu:
• močna povezanost s podjetji, s katerimi sodeluje na področju izobraževanja in tudi
proizvodnje - tehnologije proizvodnje
• vsak dijak, ki se vpiše na TŠC si lahko pridobi poklic, ki je zanj primeren
• finančna vlaganja iz dodatnih dejavnosti v razvoj in učno tehnologijo
• vpeljevanje novih možnosti na področju izobraževanja odraslih
razvita organizacijska dejavnost, ki se posebej manifestira v okviru organizacije številnih
tekmovanj učencev z viškom na vsakoletnem mednarodnem srečanju mladih raziskovalcev
• navezanost na razna evropska združenja, ki omogočajo učencem in učiteljem stik s sodobnimi
trendi poklicnega in tehniškega izobraževanja
• sodelovanje na različnih domačih in mednarodnih razpisih ter sodelovanje v različnih
domačih in mednarodnih projektih
2
UČNI USPEH V ŠOLSKEM LETU 2011/2012
Kvaliteta učno vzgojnega procesa se odraža v pozitivnem odnosu učiteljev in dijakov do izobraževanja
in v kvaliteti in kvantiteti doseženega znanja dijakov. K temu prispeva uporabljena učna tehnologija,
vključevanje v razvojne projekte, stimulacija in motivacija delavcev in dijakov in dobro sodelovanje s
starši.
Uspeh v šolskem letu 2011/2012 je prikazan v spodnjih tabelah po posameznih izobraževalnih
programih. Na koncu je naveden povprečen uspeh na Strojni, prometni in lesarski šoli.
Vsi = število dijakov ob koncu pouka.
Pozitivni = število dijakov, ki so imeli ob koncu šolskega leta (po jesenskih dopolnilnih izpitih)
pozitivno opravljene vse obveznosti
Program
Vsi
Pozitivni
Logistični tehnik
Strojni tehnik
Tehnik mehatronik
PTI program Strojni tehnik
87
84
88
38
78
77
83
31
Letno poročilo za šolsko leto 2011/2012
Uspeh v
Uspeh v
šolskem letu šolskem letu
2011/12
2010/11
(v %)
(v %)
89,66
86,90
91,67
89,87
94,32
97,29
81,58
78,13
Stran 2
TŠC Nova Gorica – STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA
PTI program Lesarski tehnik
PTI program Avtoservisni tehnik
PTI program Tehnik mehatronike
Oblikovalec kovin – orodjar
Instalater strojnih instalacij
Mizar
Avtoserviser
Avtokaroserist
Mehatronik operater
Obdelovalec lesa
Skupaj Strojna, prometna in
lesarska šola
20
23
14
33
8
35
79
11
29
22
580
16
18
14
29
8
30
67
5
24
15
502
80,00
78,26
100
87,88
100
85,71
84,81
45,45
82,76
68,18
86,55
94,12
59,09
93,33
82,00
82,00
86,05
74,36
/
75,00
100,00
84,67
Devetnajstim dijakom smo, glede na prošnjo in utemeljene razloge po predhodnem razgovoru
z razrednim učiteljskim zborom omogočili opravljanje popravnih izpitov tudi v izrednem,
septembrskem izpitnem roku. Od devetnajstih dijakov je izpit opravilo petnajst dijakov in
tako napredovalo v višji letnik.
2.1 ANALIZA PREPISOV oz. VKLJUČITEV v izobraževalne programe
SPLŠ v šol. l. 2011/12
Tabela 1: Število dijakov vključenih v posamezen izobraževalni program (dijaki so se prepisali v naveden
izobraževalni program, število dijakov se je v teh programih povečalo).
IZOBRAŽEVALNI PROGR./LETNIK
Inštalater str. inšt., oblikovalec kovin
Avtoserviser
Avtokaroserist
Mehatronik operater
Logistični tehnik
PTI – Strojni tehnik
SKUPAJ
1.letnik
2.letnik
Skupaj
3
4
2
7
2
3
1
2
1
16
3
1
1
1
9
1
7
Tabela 2: Število dijakov, ki so se prepisali iz posameznega izobraževalnega programa v drug izobraževalni
program (št. dijakov v navedenih izobraževalnih programih se je torej zmanjšalo)
IZOBRAŽEVALNI PROGR./LETNIK
1.letnik
2.letnik
Skupaj
Inštalater str. inšt., oblikovalec kovin
1
1
2
Avtoserviser
2
2
Mehatronik operater
1
1
Tehnik mehatronike
Strojni tehnik
Letno poročilo za šolsko leto 2011/2012
4
1
1
3
7
Stran 3
TŠC Nova Gorica – STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA
Izobr. prog. na TŠC
4
4
Izobr. prog. na drugih šolah
1
1
10
18
SKUPAJ
8
2.2 ZAKLJUČNI IZPIT SPLŠ – SPOMLADANSKI IN JESENSKI ROK
2012
Oddelek
Št. vseh
dijakov
3.AS
3.CK/DK
3.ME
3.ML
2.OL
Skupaj
22
20
11
14
11
78
Spomladanski rok 2011
Pristopili k
Opravilo
ZI
18
17
20
14
9
8
12
12
3
3
62
54
Jesenski rok 2011
Pristopili
Popravni
Opravilo
prvič k ZI
izpit
0
1
1
0
3
3
1
0
1
2
0
2
2
0
2
5
4
9
Opravili ZI v
obeh rokih
18
17
9
14
5
63
Spomladanski rok 2012:
•
•
Pristopilo je 62 dijakov od 78 (79,5 %).
Od tega je zaključni izpit opravilo 54 dijakov (87 %).
Jesenski rok 2012:
• Pristopilo je 9 dijakov, od teh jih je 4 opravljalo popravni izpit.
• Zaključni izpit je opravilo 9 dijakov.
Povprečna ocena pri SLO je 2,3, pri predmetu Izdelek oz storitev in zagovor pa 3,25.
V spomladanskem in jesenskem roku 2012 je k zaključnemu izpitu pristopilo 67 od 78
vpisanih dijakov v zaključni letnik.
Zaključni izpit je opravilo 63 dijakov ali 94% od vseh.
2.3 USPEH NA POKLICNI MATURI
REZULTATI POKLICNE MATURE – JUNIJSKI ROK 2012
SPLŠ – SKUPNO
Predmet
SLO
ANJ
MAT
STR
MEH
AMH
LES
Št. dijakov
76
19
57
25
30
4
6
Letno poročilo za šolsko leto 2011/2012
Povp. ocena
2,87
3,11
3,30
2,44
2,62
3,00
3,33
povp.št.točk
65,4
73,4
67,9
59,44
60
66
69,50
opravilo v %
97
94
100
88
83
100
100
Stran 4
TŠC Nova Gorica – STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA
LOG
IZDELEK
11
70
2,90
4,19
59
88,57
Št. dijakov
10
3
7
4
6
10
Povp. ocena
2,50
2,33
3,43
3,00
3,33
3,30
%
100
100
100
100
100
100
Št. dijakov
11
0
11
11
11
Povp. ocena
2,72
%
100
2,82
2,18
3,75
100
90,9
72,7
Št. dijakov
12
5
7
12
12
Povp. ocena
2,75
2,8
2,57
1,91
3,82
%
91,6
80
100
58,3
91,6
Št. dijakov
11
3
8
11
11
Povp. ocena
2,55
4,00
3,00
2,9
4,20
%
100
100
100
90.9
90,9
90,9
74,19
PO RAZREDIH
2.NL-NAS
Predmet
SLO
ANJ
MAT
AMH
LES
IZDELEK
2.NS
Predmet
SLO
ANJ
MAT
STR
IZDELEK
2.NTM
Predmet
SLO
ANJ
MAT
MEHATR.
IZDELEK
4.LT
Predmet
SLO
ANJ
MAT
LOG
IZDELEK
Letno poročilo za šolsko leto 2011/2012
Stran 5
TŠC Nova Gorica – STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA
4.ST
Predmet
SLO
ANJ
MAT
STR
IZDELEK
Št. dijakov
14
3
11
14
14
Povp. ocena
3,14
3,67
3,55
2,64
4,73
%
100
100
100
85,7
78,5
Št. dijakov
18
5
13
18
18
Povp. ocena
3,22
3,00
4,00
3,06
4,50
%
100
100
100
100
100
4.TM
Predmet
SLO
ANJ
MAT
MEH
IZDELEK
REZULTATI POKLICNE MATURE – JESENSKI ROK 2012
SPLŠ – SKUPNO
Predmet
Št. dijakov
SLO
32
ANJ
13
MAT
20
STR
14
MEH
0
AMH
2
LES
4
LOG
3
IZDELEK
30
PO RAZREDIH
Povp. ocena
2,50
2,75
2,50
1,50
povp.št.točk
59,88
61,62
55
42,86
opravilo v %
87,50
76,92
85
50
2,50
2,25
1,00
3,12
60,5
57,75
27,67
54,40
100
100
0
76,67
Povp. Ocena
2,60
2,33
3,43
%
100
100
100
2.NL-NAS
Predmet
SLO
ANJ
MAT
Št. Dijakov
10
3
7
Letno poročilo za šolsko leto 2011/2012
Stran 6
TŠC Nova Gorica – STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA
AMH
LES
IZDELEK
4
6
10
3,00
3,33
3,30
100
100
100
Št. Dijakov
11
0
11
11
11
Povp. Ocena
2,72
%
100
2,82
2,18
3,75
100
90,9
72,7
Št. Dijakov
12
5
7
12
12
Povp. Ocena
2,75
2,8
2,57
1,91
3,82
%
91,6
80
100
58,3
91,6
Št. Dijakov
11
3
8
11
11
Povp. Ocena
2,55
4,00
3,00
2,9
4,20
%
100
100
100
90.9
90,9
Št. Dijakov
14
3
11
14
14
Povp. ocena
3,14
3,67
3,55
2,64
4,73
%
100
100
100
85,7
78,5
2.NS
Predmet
SLO
ANJ
MAT
STR
IZDELEK
2.NTM
Predmet
SLO
ANJ
MAT
MEHATR.
IZDELEK
4.LT
Predmet
SLO
ANJ
MAT
LOG
IZDELEK
4.ST
Predmet
SLO
ANJ
MAT
STR
IZDELEK
Letno poročilo za šolsko leto 2011/2012
Stran 7
TŠC Nova Gorica – STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA
4.TM
Predmet
Št. Dijakov
SLO
18
ANJ
5
MAT
13
MEH
18
IZDELEK
18
Skupno (SPLŠ)
Povp. ocena
3,22
3,00
4,00
3,06
4,50
Opravljalo
dijakov
Spomladanski rok 76
Jesenski rok
32
Opravilo
dijakov
61
17
v%
Skupaj
78
72,22
3
3.1
108
%
100
100
100
100
100
80
53
Povprečno število
točk
16
11
POROČILO O DELU ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE
SVETOVALNO DELO Z DIJAKI
3.1.1 VPIS IN SPREJEM NOVINCEV
Naloge vpisnega postopka smo opravili po rokovniku MŠŠ. Precej časa smo namenili razgovorom in svetovanju
kandidatom za vpis in njihovim staršem. Ob vpisu smo posredovale informacije in zbirale podatke o naslednjem:
subvencionirana topla prehrana, izposoja učbenikov, izdelava dijaške izkaznice, davčne številke za urejanje
zavarovanja za dijake na praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu, soglasje za objavo fotografij, kratek
vprašalnik o preživljanju prostega časa in morebitnih zdravstvenih omejitvah, informacije o morebitni
evidentirani nadarjenosti na osnovni šoli.
Vrsta oz. stopnja programa
Nižje poklicno izobr.
- Obdelovalec lesa
Srednje poklicno izobr.
- Oblikovalec kovin
- Inštalater str. inštalacij
- Avtoserviser
- Avtokaroserist
- Mehatronik operater
- Mizar
Srednje strokovno oz. teh. iz.
- Strojni tehnik
- Tehnik mehatronike
- Logistični tehnik
Letno poročilo za šolsko leto 2011/2012
Št. dijakov
23. mar. 12
oz. 2.jun.12
5
5
50
5
3
26
4
4
8
65
22
23
20
Št. dijakov
15. sept. 12
9
9
66
11
0
26
10
5
14
81
28
23
30
Stran 8
TŠC Nova Gorica – STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA
SKUPAJ 1. LETNIKI
Poklicno-tehniško izobr.
- Strojni tehnik
- Tehnik mehatronike
- Avtoservisni tehnik
- Lesarski tehnik
SKUPAJ
120
156
50
16
11
11
12
170
72
24
23
11
14
228
3.1.2 POSTOPEK PRIZNAVANJA IZOBRAŽEVANJA ZA NAMEN NADALJEVANJA
IZOBRAŽEVANJA
Svetovalna služba je opravila tudi postopke priznavanja spričeval pridobljenih v tujini za namen nadaljevanja
izobraževanja na Tehniškem šolskem centru Nova Gorica.
Št. izdanih
Država, ki je
Program, v katerega
odločb
izdala spričevalo
se dijak vpisuje
Bosna in Hercegovina
Avtokaroserist
Bosna in Hercegovina
Oblikovalec kovin-orodjar
Bosna in Hercegovina
Avtokaroserist
Bosna in Hercegovina
Inštalater strojnih inštalacij
Kosovo
Mizar
Makedonija
Avtokaroserist
Makedonija
Logistični tehnik
Makedonija
Logistični tehnik
Makedonija
Mizar
Makedonija
Strojni tehnik
10
3.1.3 PREPIS IN IZPIS DIJAKOV
Dijakom, ki se niso odločili za ustrezen izobraževalni program, smo svetovale vključitev v primernejši program,
večinoma na nižji zahtevnostni stopnji. Vsakemu dijaku, ki se je izpisal, je bil nuden svetovalni razgovor. Kot
najpogostejše razloge za izpis so dijaki navajali: pomanjkanje motivacije za redno izobraževanje, prezahteven
izobraževalni program ter učna neuspešnost, ki je posledica slabših učnih navad in izostajanja od pouka.
Šola
Prepis/izpis/Skrajšani postopek izključitve
Št. dijakov
Prepis med šol. letom znotraj šole
11
Strojna, prometna in
Vključitev med šol. letom iz drugih šol
5
lesarska šola
Izpis
24
Skrajšani postopek izključitve
10
Letno poročilo za šolsko leto 2011/2012
Stran 9
TŠC Nova Gorica – STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA
3.1.4 INDIVIDUALNO SVETOVANJE
Individualno svetovanje se je večinoma nanašalo na učno in vedenjsko problematiko. Med razgovori s
posameznimi dijaki smo se tako ukvarjali predvsem s problemom nerednega obiskovanja pouka in opravljanja
šolskih obveznosti, s spreminjanjem učnih navad, s pomanjkanjem motivacije za učenje, z razvijanjem metod in
tehnik učenja, s soočanjem s konflikti in reševanjem problemov, z odločanjem, s problemom uživanja droge ipd.
Preko svetovalnih razgovorov smo reševali tudi osebne in socialne stiske dijakov.
3.1.5 RAZVOJNO PREVENTIVNE DEJAVNOSTI IN SKUPINSKO SVETOVANJE
Sodelovale smo pri organizaciji naslednjih preventivnih dejavnosti (skupaj s koordinatorko interesnih
dejavnosti):
•
•
•
•
delavnice z naslovom O2 na temo kajenje za dijake prvih letnikov (Mladinsko združenje Brez
izgovora),
Spoznavanje raznih oblik zasvojenosti, bivanjska praznina, reševanje stresnih situacij
(delavnice za dijake),
Delavnice za dijake 2. letnikov (Leonida in Albert Mrgole, VEZAL),
organizacija predavanja za starše: »Ohranjanje stika z otrokom v srednji šoli« (Leonida in
Albert Mrgole, VEZAL)
Dijake tujce smo obveščale o možnostih vključitve v tečaja slovenskega jezika, ki sta potekala na TŠC Nova
Gorica in v Mladinskem centru Nova Gorica.
3.1.6
POKLICNA ORIENTACIJA
Svetovalno delo v oddelkih
Poklicna orientacija je bila izvedena ločeno za dijake srednjega tehniškega izobraževanja in za dijake srednjega
poklicnega ter nižjega poklicnega izobraževanja. Dijakom je bila predstavljena poklicna matura ter zaključni
izpit in možnosti nadaljevanja izobraževanja. Posebno pozornost smo posvetili prijavno vpisnemu postopku.
Prav tako smo jim predstavili možnosti bivanja v času študija ter področje štipendiranja in predstavitev spletne
strani Filternet (Društvo za razvoj medijev MiHec, program Filternet). Dijake smo sproti obveščale tudi o
kadrovskih štipendijah, ki so jih ponujala različna podjetja. Svetovalna služba je koordinirala tudi obisk
informativnih dni ter obisk dogodka Izberi si svoj študij na Ljudski univerzi v Novi Gorici.
Individualni razgovori
Vsak dijak je imel možnost individualnega razgovora o svojih izobraževalnih oz. zaposlitvenih namerah. Dijaki
so lahko odgovarjali tudi na vprašalnike o poklicnih interesih.
Pedagoške pogodbe
Svetovalna služba je opravila razgovore z dijaki, ki so potrebovali prilagoditve opravljanja šolskih obveznosti in
po potrebi predlagala sklenitev pedagoške pogodbe ter spremljala napredovanje teh dijakov. Sklenjena je bila 1
pedagoška pogodba.
Status kulturnika, status raziskovalca
Svetovalna služba je vodila postopek pridobivanja statusa raziskovalca in statusa kulturnika, kar vključuje
obravnavo vlog ter oblikovanje pedagoških pogodb. Status kulturnika je bil dodeljen 4 dijakom.
Letno poročilo za šolsko leto 2011/2012
Stran 10
TŠC Nova Gorica – STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA
3.1.7 IDENTIFIKACIJA IN POMOČ PRI REŠEVANJU SOCIALNO-EKONOMSKIH
STISK DIJAKOV
Dijake smo informirale o razpisih za kadrovske in republiške štipendije ter štipendije Posoškega
razvojnega centra. Nekaj dijakov se je odločilo kandidirati za Zoisovo štipendijo. Pomagale smo jim
pri interpretaciji novega pravilnika in izpolnjevanju vloge.
Svetovalna služba je sodelovala pri oblikovanju informacije o novostih na področju subvencionirane
tople prehrane in jo posredovala novincem. S šolsko knjižnico je koordinirala akcijo za
subvencioniranje učbenikov.
Po posredovanju šolske svetovalne službe je Tehniški šolski center Nova Gorica nekaj dijakom
sofinanciral stroške tabora ter stroške izobraževanja odraslih.
Sodelovali smo tudi s centri za socialno delo (prijave nasilja v družini, sodelovanje v timih, obravnava
dijakov v rejniških družinah, dijakov s slabimi družinskimi odnosi, z učnimi problemi, vedenjsko
problematiko idr…). Svetovalna služba je napisala nekaj poročil o učnem uspehu ter ostalih
ugotovitvah na željo centrov za socialno delo, Zavoda RS za zaposlovanje ter Zavodov za šolstvo.
3.1.8 DELO Z NADARJENIMI V ŠOLSKEM LETU 2011/12
Za dijake Strojne, prometne in lesarske šole ter Elektrotehniške in računalniške šole, ki so bili v
osnovni šoli identificirani kot nadarjeni, smo 17.2.2012 pripravili srečanje, na katerem sta jih
nagovorila ravnatelja. Nadarjeni dijaki višjih letnikov so jim predstavili nekatere dejavnosti, ki so bile
doslej organizirane ter jih spodbudili k vključevanju. Ravnatelja sta predstavila tudi načrte za
prihodnje šolsko leto. Svetovalni delavki sta prisotnim razdelili vprašalnike z namenom ugotavljanja
interesov in želja po vključitvi v dodatne dejavnosti. V individualnih razgovorih sta učitelje spodbudili
k uvajanju diferenciacije v redni pouk in organizaciji dodatnih dejavnosti.
3.1.9 SVETOVALNO DELO Z DIJAKI S POSEBNIMI POTREBAMI
Svetovalno delo z dijaki s posebnimi potrebami je predstavljeno v poročilu koordinatork za to področje, Ane
Bratina in Helene Debeljak Hlebec.
3.2 SVETOVALNO DELO Z UČITELJI
V svetovalni službi so razredniki iskali pomoč zaradi dijakov, ki odstopajo v vedenju in učnem
uspehu. Intenzivno je bilo zlasti sodelovanje z razredniki oddelkov prvega letnika v primerih iskanja
rešitev za učno neuspešne dijake in pri izrekanju vzgojnih ukrepov.
Učiteljem smo svetovale pri prilagajanju organizacije pouka, preverjanju in ocenjevanju znanja za
otroke s posebnimi potrebami, jim pripravile mapo z navodili za prve šolske dneve in zadnjo razredno
uro itd. Udeleževale smo se sestankov programskih učiteljskih zborov in sodelovale pri obravnavi
aktualnih vprašanj.
Letno poročilo za šolsko leto 2011/2012
Stran 11
TŠC Nova Gorica – STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA
Učiteljem je bila svetovalna služba v oporo pri uvajanju alternativnih vzgojnih ukrepov in jim
pomagala pri iskanju primernih ukrepov za posamezne dijake, pomagala pri vodenju individualnih
razgovorov z dijaki, ki so jim bili izrečeni AVU itd.
3.2.1 IZOBRAŽEVANJE ZA UČITELJE
Svetovalna služba je sodelovala pri organizaciji izobraževanja za učitelje in druge strokovne delavce
Projekt človek – izobraževanje o zasvojenosti (izvajalec Projekt človek), ki se je izvedlo 4.10.2011.
Prisotnih je bilo 85 strokovnih delavce celotnega centra.
3.3 SVETOVALNO DELO S STARŠI
Starši so se svetovanja posluževali zlasti zaradi učnih in vedenjskih težav dijakov. Tovrstno svetovanje
in sodelovanje se je tako največkrat dogajalo pri preusmerjanju, prepisu in izpisu dijakov in v
postopku izrekanja (težjih) vzgojnih ukrepov. Na povabilo razrednika ali ravnatelja smo aktivno
sodelovali na roditeljskih sestankih oddelkov prvega in zaključnega letnika.
3.4 PROMOCIJA TEHNIŠKEGA ŠOLSKEGA CENTRA NOVA
GORICA
Svetovalna služba je tudi letos koordinirala in izvajala različne promocijske dejavnosti TŠC Nova Gorica.
Svetovalna služba SPLŠ je sodelovala z dvema svetovalnima delavkama, vključenima v projekt MUNUS 2, ki
sta koordinirali promocijske dogodke na centru, sodelovali pri pripravi pisno grafičnih predstavitev poklicev in
izvedbi natečaja »Ko bom velik, bom…« itd.
Redno smo se udeleževale sestankov šolskih svetovalnih delavcev osnovnih in srednjih šol, na katerih smo
predstavile srednješolske programe, analizirale značilnosti vpisne populacije, predstavljale projekte, v katere so
šole vključene…
Promocijskih dogodkov na
TŠC-ju
Št. predstavitev na
OŠ
•
•
•
•
•
Dan odprtih vrat
Informativni dan
Tehniški dnevi
Delavnice spoznavanja
poklicev
•
•
•
Roditeljski
sestanki (3 izvedbe
)
Bazar srednjih šol
(OŠ Idrija)
Poklicnoinformacijski
popoldan (OŠ
Divača)
Delavnice
spoznavanja
poklicev (7 izvedb
)
Drugi promocijski dogodki
•
•
•
•
•
Predstavitev možnosti izobraževanja in
delodajalcev v regiji V Kopru (Regionalni
razvojni center Koper)
predstavitev na promocijskem dogodku 7.
stojnica znanja v Novi Gorici (ISIO Nova
Gorica, LUNG)
»Promocija poklicev« v Novi Gorici (OOPZ
Nova Gorica)
»Izberi poklic-Promocija deficitarnih in
obetavnih poklicev« v Sežani (OOPZ Sežana)
Mladi Renče – predstavitev programov
učencem OŠ Renče (s strani dijakov TŠC
Nova Gorica)
Sodelovali smo z 32 osnovnimi šolami: OŠ Milojka Štrukelj, OŠ Frana Erjavec, OŠ Kozara, OŠ
Letno poročilo za šolsko leto 2011/2012
Stran 12
TŠC Nova Gorica – STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA
Ivana Roba v Šempetru, OŠ Solkan, OŠ Dornberk, OŠ Branik, OŠ Dobrovo, OŠ Lucijana Bratkoviča
Bratuša Renče, OŠ Miren, OŠ Kanal, OŠ Deskle, OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, OŠ Šturje, OŠ
Dobravlje, OŠ Vipava, OŠ Cerkno, OŠ Idrija, OŠ Franceta Bevka Tolmin, OŠ Bovec, OŠ Simona
Gregorčiča v Kobaridu, OŠ Srečka Kosovela Sežana, OŠ Bogomira Magajne Divača,OŠ Antona
Žnideršiča Ilirska Bistrica, OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica, OŠ Miroslava Vilharja Postojna, OŠ
Antona Globočnika Postojna, OŠ Elvire Vatovec Prade Koper, OŠ Lucija, OŠ Cirila Kosmača Piran,
OŠ Pivka, Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan, OŠ Vojke Šmuc Izola.
3.5 SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI
Center za socialno delo Nova Gorica
S centri za socialno delo smo sodelovale po potrebi (dijaki v rejniških družinah, obravnava dijakov
zaradi slabih odnosov v družini, učnimi problemi, vedenjsko problematiko idr…). Svetovalna služba
je napisala nekaj mnenj o učnem uspehu ter o vključevanju dijaka v šolsko okolje.
Mladinski center Nova Gorica
Dijaki tujci so v MC Nova Gorica obiskovali tečaj slovenskega jezika. Nekateri učno manj uspešno
dijaki so prostorih MC-ja prejemali inštrukcije. Ostali dijaki so se vključevali v različne delavnice s
preventivno tematiko in vsebinami, ki so aktualne za mlade.
Zavod RS za zaposlovanje
Udeležile smo se rednih srečanj, ki jih organizira Zavod RS za zaposlovanje, območna enota Nova
Gorica.
Občasno sodelujemo tudi z: Zavodom za zdravstveno varstvo, visokošolskimi zavodi, dijaškim
domom, podjetji, institucijam, ki opravljajo raziskave med srednješolci, …
3.6 STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE
V preteklem šolskem letu smo bile redno prisotne na sestankih svetovalnih delavcev osnovnih in
srednjih šol, ki so jih organizirali ZRSZ in MŠŠ.
Udeležile smo se še naslednjih seminarjev, tematskih konferenc:
•
Izobraževanje s temo »Kazen v šoli?« ( Robi Kroflič), TŠCNG, 6.9.2011
•
Strokovno izobraževanje pedagoških delavcev za preventivno delo z razredom po programu
To sem jaz, Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica,MONG, 14.9.2011
•
Predavanje za pedagoške delavce s temo Preprečevanje zasvojenosti, Društvo Projekt Človek,
TŠCNG, 4.10.2011
3.7 Delavnica o komuniciranju, CPI, GZS CPU Ljubljana, 7.11.2011
•
Posvet šolskih svetovalnih delavcev srednjih šol na temo karierne orientacije in izbire študija,
karierni centri Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 5.12.2011
Letno poročilo za šolsko leto 2011/2012
Stran 13
TŠC Nova Gorica – STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA
•
Delovno srečanje svetovalnih delavcev OŠ in SŠ na temo vpisa v SŠ, MŠŠ Ljubljana,
26.1.2012
Svetovalne delavke Tehniškega šolskega centra Nova Gorica smo se redno sestajale ter skupno
načrtovale koordinirale ter evalvirale delo šolske svetovalne službe. Udeleževale smo se tudi aktivov
svetovalnih delavk Goriške regije.
3.8 DRUGO DELO
Mentorstvo šolski skupnosti dijakov, članstvo v šolski skupini za promocijo, pomoč študentki socialne
pedagogike Lenki Terpin pri pisanju diplomske naloge z naslovom Izobraževanje tujcev-raziskovanje
življenjskih zgodb in situacij ter načinov vključevanja (tako znotraj šole kot nasploh v družbo), priprava vsebin
za spletno stran (svetovalna služba).
Vodja aktiva svetovalnih delavk v šolskem letu 20011/2012 je bila Helena Debeljak Hlebec.
Šolska svetovalna služba: Anja Turel, univ.dipl.psih.
Priloge: - Analiza izpisov
- Analiza prepisov oz. vključitev
3.8.1 ANALIZA IZPISOV V ŠOL. L. 2011/12
Tabela 1: Število izpisanih dijakov po posameznih izobraževalnih programih in letnikih.
IZOBRAŽEVALNI PROGR./LETNIK
Obdelovalec lesa
Inštalater str. inšt.
Oblikovalec kovin
Avtoserviser
Avtokaroserist
Mehatronik operater
Mizar
Logistični tehnik
Strojni tehnik
Tehnik mehatronike
Avtoservisni tehnik PTI
Lesarski tehnik PTI
Strojni tehnik PTI
Tehnik mehatronike PTI
SKUPAJ
1.
2
2.
3.
2
2
2
2
1
4
2
1
2
2
1
3
2
1
SKUPAJ
2
1
2
1
5
2
1
5
20
3
1
24
Tabela 2: Število izpisanih dijakov po razlogih in posameznih vrstah izobraževanja.
RAZLOG/ VRSTA IZOBR.
Pomanjkanje motivacije za izobraž.
Neopravičeno izostajanje
Prezahtevnost programa
Napačna poklicna odločitev
Vedenjske težave
Osebne, družinske težave
Zasvojenost
Vpis zaradi ohranitve statusa
Drugo
SKUPAJ
Letno poročilo za šolsko leto 2011/2012
NPI
2
SPI
4
1
1
2
1
SSI
1
2
PTI
3
2
2
1
2
2
11
SKUPAJ
7
3
4
4
3
1
2
3
8
24
Stran 14
TŠC Nova Gorica – STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA
Tabela 3: Analiza dijakovih odločitev po izpisu
NAMERA/VRSTA IZOBR.
preusmeritev
preusmeritev v naslednjem šol.l.
ponavljanje
izobraževanje ob delu
zaposlitev
drugo oz. še ni odločeno
ni podatka
SKUPAJ
SPI
1
2
5
2
2
1
13
SSI
2
PTI
SKUPAJ
3
1
7
1
3
8
2
6
9
3
1
24
Tabela 4: Število dijakov, izključenih po skrajšanem postopku zaradi neobiskovanja pouka.
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM
Obdelovalec lesa
Inštalater str. inšt.
Oblikovalec kovin
Avtoserviser
Avtokaroserist
Mehatronik operater
Mizar
Logistični tehnik
Strojni tehnik
Tehnik mehatronike
Avtoservisni tehnik PTI
Lesarski tehnik PTI
Strojni tehnik PTI
Tehnik mehatronike PTI
SKUPAJ
Št. dijakov
1
2
1
3
1
2
10
*Vsi so dijaki 1. letnika.
4
POROČILO O DELU ŠOLSKE KNJIŽNICE ZA ŠOLSKO LETO
2011/2012
4.1
ZAPOSLENI
V šolski knjižnici so bile za polni delovni čas zaposlene 3 knjižničarke – bibliotekarke, in sicer Mojca Kosovel,
Vasilija Rupnik v centralni knjižnici, Karmen Sirk pa v enoti, ki sodi v okvir šempetrske Biotehniške šole.
Karmen Sirk je enkrat tedensko delala tudi v centralni knjižnici. V centralni knjižnici je bila zaposlena kot
knjižnična manipulantka tudi laborantka Tanja Lestan, in sicer za polovico delovnega časa.
4.2 ODPRTOST KNJIŽNICE
CENTRALNI ODDELEK
Knjižnica je bila v šolskem letu 2011/12 odprta za uporabnike vsak dan od 8.30 do 15.00, ob
torkih pa do 17. ure. Prva šolska ura je namenjena internemu delu.
ENOTA BIOTEHNIŠKE ŠOLE
Knjižnica je bila v šolskem letu 2011/12 odprta za uporabnike v ponedeljek, torek, petek 7.30
do 14.30, ob sredah pa od 7.30 do 16. ure.
Letno poročilo za šolsko leto 2011/2012
Stran 15
TŠC Nova Gorica – STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA
4.3 NABAVA GRADIVA
Pri nabavi je imelo prednost strokovno gradivo. Kljub omejenim finančnim sredstvom smo se
trudili, da bi nabavili najbolj potrebno slovensko, pa tudi tujejezično gradivo s področja
elektrotehnike, računalništva, prometa, strojništva, lesarstva, mehatronike, zdravstva,
kmetijstva in živilstva. Za nabavo gradiva smo porabili tudi zbrano zamudnino.
4.3.1 NASLOVI IN ENOTE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
CENTRALNI ODDELEK
V šolskem letu 2011/12 je knjižnica pridobila naslovov 646 knjižničnega gradiva (to znaša
926 enot). V primerjavi s šolskim letom 2010/11 je to kar 312 naslovov oz. 459 enot manj.
Največji del gradiva je knjižno gradivo (578 naslovov, 832 enot), pridobili pa smo tudi 68
novih naslovov neknjižnega gradiva (94 enot).
Večinoma je bilo to gradivo novo, pridobljeno z nakupom.
ENOTA BIOTEHNIŠKE ŠOLE
V šolskem letu 2011/12 je knjižnica na Biotehniški šoli pridobila 224 naslovov knjižničnega
gradiva (to znaša 299 enot), pridobljenega večino z nakupom. Največji del je zajemalo
knjižno gradivo, nekaj je tudi CD-ROM-ov in DVD-jev. Nakup gradiva se je v primerjavi s
prejšnjim šolskim letom zmanjšal skoraj za polovico.
4.3.2 DIPLOMSKE NALOGE
V šolskem letu 2011/12 smo pridobili in obdelali 55 diplomskih nalog od tega 22 diplom s
področja informatike, 31 s področja mehatronike in 2 s področja upravljanje krajine in
podeželja. Zbirko diplomskih nalog hranimo v centralnem oddelku.
4.3.3 PERIODIKA
CENTRALNI ODDELEK
Knjižnica je v šolskem letu 2011/12 prejemala 72 naslovov periodike (10 brezplačno).
Odpovedali smo 5 slovenskih revij (Hiše, Zdravstveno varstvo, Moj mikro, IRT 3000,
Prostočasnik) in 3 tuje revije (Silicon chip, Fare electronica, Auto Zeitung). Med šolskim
letom sta dve reviji (Avto foto market in Potepanja) prenehali izhajati – zanju smo dobili
dobropis. Prenehali pa smo prejemati tudi brezplačni izvod Primorskega dnevnika. Tako smo
število naslovov periodike zmanjšali za 11 naslovov.
ENOTA BIOTEHNIŠKE ŠOLE
Knjižnica je prejemala 26 naslovov periodike, od tega 2 brezplačno, 7 pa je tujih. Z januarjem
2012 smo odpovedali tujo revijo Informatore Zootecnico. Med šolskim letom je prenehala
izhajati revija Potepanja.
4.4 OBDELAVA GRADIVA
CENTRALNI ODDELEK
Ker smo polnopravni član sistema Cobiss, smo gradivo vnašali in obdelovali v tem sistemu.
Novo gradivo smo vnašali sproti, staro pa postopoma. Za vnos starega gradiva je bila
zadolžena Karmen Sirk. Ob ponovni obdelavi starega gradiva smo gradivo izločali in ga
ponudili dijakom, profesorjem in drugim knjižnicam oz. ustanovam (Univerza v Novi Gorici).
V Cobiss vnašamo tudi diplomske naloge Višje šole. En izvod diplomske naloge podarimo
Goriški knjižnici Franceta Bevka.
Letno poročilo za šolsko leto 2011/2012
Stran 16
TŠC Nova Gorica – STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA
ENOTA BIOTEHNIŠKE ŠOLE
Vse knjižnično gradivo na Biotehniški šoli je vneseno v sistem Cobiss. Novosti je
knjižničarka vnašala sproti. Na gradivu, prenesenem iz Šolskega centra, je še vedno potrebno
popravljati in prilagajati postavitve.
4.5 IZPOSOJA GRADIVA IN REFERENČNA DEJAVNOST
V septembru 2011 smo tudi v centralnem oddelku prešli na izposojo v sistemu Cobiss. To
omogoča uporabnikom, da lahko spremljajo število izposojenih knjig na spletu. Izposojo v
okviru učbeniškega sklada še vedno vodimo v programu Win-knj.
V knjižnico je bila vpisana večina dijakov in profesorjev Tehniškega šolskega centra, pa tudi
zunanji uporabniki – to so predvsem odrasli, ki se na naši šoli izobražujejo ob delu. Za
zunanje uporabnike, ki si želijo izposoditi naše gradivo in se v knjižnico včlanijo zgolj zaradi
enkratne izposoje gradiva (podatke o gradivu najdejo na spletnem katalogu v sistemu Cobiss),
velja poseben režim članstva (dvomesečna ali enoletna članarina).
Čitalnico je vsak dan uporabljalo od 100 do 120 dijakov. Računalniki, ki so namenjeni
dijakom, so bili večino časa zasedeni. Obisk knjižnice je med odmori za malico in ob slabem
vremenu zelo povečan in pokazala se je potreba po vsaj še 40 dodatnih čitalniških mestih.
Knjižnica je skoraj vsak dan izposojala gradivo (leposlovje, učbenike, strokovne knjige ali
periodiko) za delo pri pouku.
V nekatere učilnice smo raznosili tudi po več kompletov učbenikov in drugega gradiva (atlasi,
berila …) za delo pri pouku in to zabeležili kot izposojo v učilnico.
4.6 BIBLIOPEDAGOŠKO DELO IN KNJIŽNIČNA INFORMACIJSKA
ZNANJA
CENTRALNI ODDELEK
V oktobru 2011 so dijaki vseh 1. letnikov preživeli po eno šolsko uro v knjižnici, kjer sta jih
knjižničarki seznanili z osnovnimi informacijami o šolski knjižnici in njenem delu, dobili so
tudi članske izkaznice.
V novembru in decembru 2011 smo v vseh 1. letnikih 4-letnih programov izvedli dve uri
knjižničnih informacijskih znanj. Razred se je razdelil v 2 skupini: ena skupina dijakov je v
knjižnici spoznavala priročnike, druga pa je obiskala Goriško knjižnico Franceta Bevka v
okviru projekta Rastem s knjigo, v naslednjem tednu sta se skupini zamenjali. Dijaki so ob
obisku splošne knjižnice prejeli tudi knjižno darilo.
Splošno knjižnico so v okviru projekta Rastem s knjigo obiskali tudi z dijaki 1. letnikov
poklicnih in nižje poklicne smeri.
Aprila 2011 smo za dijake 2. letnikov 4-letnih programov pripravili po dve uri spoznavanja in
uporabe sistema Cobiss, ki smo ju izvedli v računalniških učilnicah. Ob tem smo dijakom
predstavili navodila za izdelavo seminarske naloge.
BIOTEHNIŠKE ŠOLE
Dijaki 1. razredov so imeli uvodno uro v šolski knjižnici, kjer so se seznanili s knjižničnim redom ter z načinom
uporabe in izposoje knjižničnega gradiva. 4. letnik Živilskega tehnika je imel uro spoznavanja sistema Cobiss.
Vsi 1. letniki so si pod strokovnim vodstvom ogledali Goriško knjižnico Franceta Bevka v Novi Gorici. Nekateri
razredi so si ogledali še samostansko knjižnico p. S. Škrabca na Kostanjevici nad Novo Gorico.
Letno poročilo za šolsko leto 2011/2012
Stran 17
TŠC Nova Gorica – STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA
4.7 PROSTOR IN OPREMA
CENTRALNI ODDELEK
V začetku februarja je bila v knjižnici poplava. Voda je uničila tla, zato je bilo delovanje
knjižnice skoraj dva meseca moteno (izsuševanje estriha, zamenjava laminata, izpraznitev
prostora, ponovna vselitev). V tem času smo izvajali knjižnična informacijska znanja in
intenzivno pisali šolsko kroniko za minulo šolsko leto.
4.8 UČBENIŠKI SKLAD
Dijaki so učbenike iz učbeniškega sklada prejeli po razporedu zadnje dni avgusta (dijaki 1.
letnikov vseh smeri in dijaki 2. letnikov Tehniške gimnazije in zdravstvene šole) in v začetku
septembra 2011, vrnili pa so jih junija 2012. V oktobru 2011 smo pripravili in oddali na
Ministrstvo Vprašalnik za zbiranje podatkov o učbeniškem skladu.
Maja 2012 so stekle priprave za učbeniški sklad za šolsko leto 2012/13, in sicer nabava novo
izdanih učbenikov, dokup manjkajočih učbenikov, priprava obrazcev za subvencionirano
izposojevalnino za učbeniški sklad. V juniju smo pripravili sezname učbenikov za novo
šolsko leto. Kot zahteva Pravilnik o učbeniških skladih, smo sezname učbenikov in delovnih
zvezkov poslali v potrditev tudi Svetu staršev posameznih šol.
Junija smo pripravili seznam dijakov, ki so upravičeni do brezplačne izposoje učbenikov.
Tem dijakom smo poslali sklep o upravičenosti brezplačne izposoje.
Konec avgusta smo delili učbenike dijakom 1. letnikov vseh smeri ter dijakom 2. letnikov
Tehniške gimnazije in zdravstvene šole.
4.9 ALTERNATIVNI VZGOJNI UKREPI
V dogovoru za razredniki so dijaki v šolski knjižnici opravljali alternativne vzgojne ukrepe.
Dijaki so pomagali:
• pri pripravi učbenikov za učbeniški sklad (zavijanje, žigosanje, lepljenje nalepk),
• prenašanje gradiva v arhiv in po učilnicah,
• urejanje knjig po policah.
4.10 STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE
• Karmen Sirk in Vasilija Rupnik sta se 14. septembra 2011 v dvorani Mestne občine Nova
Gorica udeležili predstavitve spletnega portala To sem jaz in priročnikov za odraščajočo
mladino v organizaciji Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica.
• Karmen Sirk in Vasilija Rupnik sta novembra 2011 obiskali Slovenski knjižni sejem v
Ljubljani.
• Knjižničarka Mojca Kosovel se je udeleževala srečanj šolskih knjižnic na splošnih in
strokovnih šolah ter srečanj knjižničarjev na gimnazijah (v okviru projekta Posodobitev
gimnazij).
• Knjižničarka Mojca Kosovel se je v lastni režiji udeležila Posveta Uporaba IKT v šolskih
knjižnicah v soboto, 26. maja 2012, na Vrhniki.
• Mojca Kosovel se je udeleževala sestankov skrbniškega odbora za upravljanje spletnega
mesta TŠC.
• V marcu smo si knjižničarke ogledale šolsko knjižnico na Osnovni šoli Kozara.
• V juliju smo knjižničarke obiskale spominsko sobo Frana Erjavca na istoimenski osnovni
Letno poročilo za šolsko leto 2011/2012
Stran 18
TŠC Nova Gorica – STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA
šoli v Novi Gorici.
4.11 DRUGE DEJAVNOSTI
• Bralna značka: v šolskem letu 2011/12 smo na TŠC nadaljevali z akcijo TŠC bere, ki
obsega bralno značko v slovenskem, nemškem, angleškem in italijanskem jeziku. Akcija je
potekala od decembra do maja, ko se je zaključila z ogledom filma Grbavica. Sodelujoči so
prejeli potrdila o sodelovanju.
• Knjižničarki v centralnem oddelku sta zapisovali šolsko kroniko Centra. Kronika je izdana
tako v tiskani kot v elektronski obliki (CD-ROM). En izvod smo podarili Šolskemu muzeju v
Ljubljani.
• Urejanje spletnih strani šolske knjižnice.
• Sodelovanje na informativnem dnevu in dnevu odprtih vrat. TŠC.
• Knjižničarke so poskrbele za priložnostne razstave v vitrini pred obema knjižnicama.
• Knjižničarki centralnega oddelka sta bili zadolženi za tehnični pregled diplom študentov
Višje šole.
• Vasilija Rupnik je članica strokovnega sveta Goriške knjižnice Franceta Bevka .
• Vasilija Rupnik je začela z zbiranjem starih fotografij o Tehniškem šolskem centru v
okviru praznovanja obletnice šole, ki bo v prihodnosti.
• Knjižničarka Karmen Sirk je skrbela za kulturne dejavnosti na Biotehniški šoli.
Poročilo o delu šolske knjižnice so pripravile Mojca Kosovel, Vasilija Rupnik in Karmen Sirk.
5
INTERESNE DEJAVNOSTI V ŠOL. LETU 2011/2012
2.ST
1.ST
Razred
5.1 Opravljene interesne dejavnosti v programih strojništva
ekskurzije
šola v naravi
športni dan
kulturne predstave
KIZ
Gostol in Livarna
30.11.2011
Naravoslovni dan
Kraški rob 13.4.2012
Tabor Bohinj 14.16.5.2012
Jesenski športni dan
27.9.2011
Zimski športni dan
14.2.2012
Film Kraljev govor
20.1.2012
Uvodna ura
12.10. 2011
Obisk
Bevkove
knjižnice
24.11.2011
Obisk sejma
Samumetal
Pordenone 1.2.2012
Jesenski športni dan
27.9.2011
Zimski športni dan
14.2.2012
Gledališka predstava
ANTIGONA
28.2.2012
Cobiss
9.5.2012
Letno poročilo za šolsko leto 2011/2012
preventivne
delavnice, predavanja
Evropski teden
mobilnosti 20.9.2011
V šolo grem lahko
tudi z veseljem
30.11.2011
Nasilje in mladi
marec 2012 O2 za
vsakega april 2012
Komunikacija s
starši, kako ohraniti
stik in vzajemno
sporočati svoje
potrebe, se slišati in
biti slišan
10.10. 2011
Stran 19
Jesenski športni dan
27.9.2011
Zimski športni dan
14.2.2012
4.ST
Strokovna ekskurzija v
Pivovarno Laško
13.10.2011
Obisk Unior Zrece
22.3.2012 (8 dijakov)
Jesenski športni dan
27.9.2011
Zimski športni dan
14.2.2012
Gledališka predstava
Kdor sam do
večera……15.2. 2012
Strokovna ekskurzija v
Laško
13.10.2011
Jesenski športni dan
27.9.2011
Zimski športni dan
14.2.2012
Film Gran Torino
23.11.2011
Jesenski športni dan
27.9.2011
Zimski športni dan
14.2.2012
Gledališka predstava
Kdor sam do
večera……15.2. 2012
3.ST
Strokovna ekskurzija
Munchen
1.3.2012 - 2.3.2012
Gledališka predstava
Skurt 21.9.2011
Projekcija filma UN
ANNO DI SCUOLA ŠOLSKO LETO
29.11.2011
Gledališka predstava
Kdor sam do
večera……15.2. 2012
Film Oči in ušesa
boga 12.4.2012
1.NS
TŠC Nova Gorica – STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA
3.CK
3.DK
2.CK 2.DK
1.CK
2.NS
Strokovna ekskurzija v
Laško
13.10.2011
Strokovna ekskurzija
Munchen
1.3.2012 - 2.3.2012
Obisk Livarne Solkan
16.11.2011
Obisk sejma
Samumetal
Pordenone 1.2.2012
CŠOD Vojsko
21.3.2012 - 23.3.2012
Jesenski športni dan
27.9.2011
Zimski športni dan
14.2.2012
Musical Prešerno o
Prešernu 17.2.2012
Obrtni sejem Celje
13.9.2011
Obisk sejma
Samumetal
Pordenone 1.2.2012
Obisk sejma Celje
(2.DK) 16.5.2012
Jesenski športni dan
27.9.2011
Zimski športni dan
14.2.2012
Musical Prešerno o
Prešernu 17.2.2012
Obrtni sejem Celje
13.9.2011
Jesenski športni dan
27.9.2011
Zimski športni dan
14.2.2012
Film Gran Torino
23.11.2011
Uvodna ura
13.10. 2011
Rastem s
knjigo
15.12.2011
Nasilje in mladi
marec 2012
Komunikacija s
starši, kako ohraniti
stik in vzajemno
sporočati svoje
potrebe, se slišati in
biti slišan
13.10. 2011
Spolnost in mi
17.11.2011
razre
d
5.2 Opravljene interesne dejavnosti v programih mehatronike
ekskurzije
šola v naravi
športni dan
Letno poročilo za šolsko leto 2011/2012
kulturne
predstave
KIZ
preventivne delavnice,
predavanja
Stran 20
TŠC Nova Gorica – STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA
M
2.NT
4.TM
3.TM
2.TM
1.TM
Obisk sejma IFAM
Celje
25.1.2012
Naravoslovni dan
Kraški rob 13.4.2012
Tabor Bohinj 16.18.5.2012
Obisk podjetij Gostol
in Livarna 23.5.2012
Obisk podjetij Hidria
in Metalflex
Tolmin 31.1.2012
Ogled podjetja
Fructal, muzej. zbirka
Stari mlin
14.6.2012
1.ME
2.ME
E
Evropski teden mobilnosti
20.9.2011
V šolo grem lahko tudi z
veseljem 17.11.2011
Nasilje in mladi marec 2012
O2 za vsakega april 2012
Cobiss
9.5.2012
Komunikacija s starši, kako
ohraniti stik in vzajemno
sporočati svoje potrebe, se
slišati in biti slišan
10.10. 2011
Jesenski športni dan
27.9.2011
Zimski športni dan
14.2.2012
Film Kraljev
govor 20.1.2012
Jesenski športni dan
27.9.2011
Zimski športni dan
14.2.2012
Gledališka
predstava
ANTIGONA
28.2.2012
Obisk podjetja Domel
Železniki, Po poteh
Visoške kronike
17.4.2012
Jesenski športni dan
27.9.2011
Zimski športni dan
14.2.2012
Gledališka
predstava Skurt
21.9.2011
Gledališka
predstava Kdor
sam do
večera……15.2.
2012
Film Oči in
ušesa boga
12.4.2012
Obisk sejma BIMEC
Milan - Italija
17.11.2011
Jesenski športni dan
27.9.2011
Zimski športni dan
14.2.2012
Gledališka
predstava Kdor
sam do večera
potuje skozi
svet 15.2. 2012
Strokovno predavanje 6.3.2012
Obisk sejma BIMEC
Milan - Italija
17.11.2011
Jesenski športni dan
27.9.2011
Zimski športni dan
14.2.2012
Gledališka
predstava Kdor
sam do večera
potuje skozi
svet 15.2. 2012
Strokovno predavanje 6.3.2012
Obisk sejma IFAM
Celje
25.1.2012
CŠOD Vojsko
21.3.2012 - 23.3.2012
Obisk podjetij Gostol
in Livarna 23.5.2012
3.M
Uvodna
ura
13.10.
2011
Obisk
Bevkove
knjižnice
23.11.20
11
Jesenski športni dan
27.9.2011
Zimski športni dan
14.2.2012
Obisk podjetja Domel
Železniki, Po poteh
Visoške kronike
17.4.2012
Ogled podjetja
Fructal, muzej. zbirka
Stari mlin
14.6.2012
Jesenski športni dan
27.9.2011
Obisk podjetij Hidria
in Metalflex
Tolmin 31.1.2012
Zimski športni dan
14.2.2012
Letno poročilo za šolsko leto 2011/2012
Musical
Prešerno o
Prešernu
17.2.2012
Uvodna
ura
13.10.
2011
Rastem s
knjigo
15.12.20
11
Nasilje in mladi marec 2012
Komunikacija s starši, kako
ohraniti stik in vzajemno
sporočati svoje potrebe, se
slišati in biti slišan
10.10. 2011
Spolnost in mi 16.11.2011
Film Oči in
ušesa boga
12.4.2012
Stran 21
TŠC Nova Gorica – STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA
ekskurzije
šola v naravi
Jesenski športni dan
27.9.2011
Zimski športni dan
14.2.2012
Kraški rob in Luka
Koper 9.5.2012
Jesenski športni dan
27.9.2011
Zimski športni dan
14.2.2012
Jesenski športni dan
27.9.2011
Zimski športni dan
14.2.2012
2.LT
3.LT
4.LT
športni dan
Kraški rob in Luka
Koper 9.5.2012
1.LT
razred
5.3 Opravljene interesne dejavnosti v programih logistike
Obisk ladjedelnice
Tržič 17.3.2012
Jesenski športni dan
27.9.2011
Zimski športni dan
14.2.2012
kulturne
predstave
Film Kraljev
govor 20.1.2012
Gledališka
predstava Skurt
21.9.2011
Gledališka
predstava Kdor
sam do
večera……15.2.
2012
Gledališka
predstava Kdor
sam do
večera……15.2.
2012
preventivne delavnice,
predavanja
KIZ
Uvodna
ura
26.10.
2011
Obisk
Bevkove
knjižnice
28.11.,
5.12.
2011
Evropski teden mobilnosti
20.9.2011
Varnost na cesti 10.11.2011
V šolo grem lahko tudi z
veseljem 30.11.2011
Nasilje in mladi marec 2012
O2 za vsakega april 2012
Cobiss
24.4.2012
Komunikacija s starši, kako
ohraniti stik in vzajemno
sporočati svoje potrebe, se
slišati in biti slišan
6.10. 2011
Varnost na cesti 10.11.2011
Film Oči
in ušesa
boga
12.4.2012
Varnost na cesti 10.11.2011
Varnost na cesti 10.11.2011
1.ML
razred
5.4 Opravljene interesne dejavnosti v programih lesarstva
ekskurzije
šola v naravi
Obisk sejma v
Ljubljani in podjetja
na Razdrtem
13.10.2011
CŠOD Vojsko
21.3.2012 23.3.2012
športni dan
kulturne
predstave
Jesenski športni dan
27.9.2011
Zimski športni dan
14.2.2012
Musical
Prešerno o
Prešernu
17.2.2012
Letno poročilo za šolsko leto 2011/2012
KIZ
Uvodna
ura
26.10.
2011
Rastem s
knjigo
15.12.20
11
preventivne delavnice,
predavanja
Nasilje in mladi
marec 2012
O2 za vsakega april 2012
Stran 22
TŠC Nova Gorica – STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA
3.ML
2.ML
Obisk sejma v
Ljubljani in podjetja
na Razdrtem
13.10.2011
Jesenski športni dan
27.9.2011
Zimski športni dan
14.2.2012
Komunikacija s starši, kako
ohraniti stik in vzajemno
sporočati svoje potrebe, se
slišati in biti slišan
13.10. 2011
Spolnost in mi 18.11.2011
Musical
Prešerno o
Prešernu
17.2.2012
Jesenski športni dan
27.9.2011
Zimski športni dan
14.2.2012
Musical
Prešerno o
Prešernu
17.2.2012
2.OL
Obisk sejma v
Ljubljani in podjetja
na Razdrtem
13.10.2011
Jesenski športni dan
27.9.2011
Zimski športni dan
14.2.2012
Musical
Prešerno o
Prešernu
17.2.2012
Obisk sejma v
Ljubljani in podjetja
na Razdrtem
13.10.2011
Jesenski športni dan
27.9.2011
Zimski športni dan
14.2.2012
Obisk sejma v
Ljubljani in podjetja
na Razdrtem
13.10.2011
Jesenski športni dan
27.9.2011
Zimski športni dan
14.2.2012
2.NL
1.OL
CŠOD Vojsko
21.3.2012 23.3.2012
1.NL
Zimski športni dan
14.2.2012
Uvodna
ura
13.10.
2011
Rastem s
knjigo
15.12.20
11
Nasilje in mladi
marec 2012
O2 za vsakega april 2012
Komunikacija s starši, kako
ohraniti stik in vzajemno
sporočati svoje potrebe, se
slišati in biti slišan
13.10. 2011
Spolnost in mi 16.11.2011
Gledališka
predstava Skurt
21.9.2011
Film Gran
Torino
23.11.2011
Gledališka
predstava Kdor
sam do
večera……15.2
. 2012
Gledališka
predstava
ANTIGONA
28.2.2012
5.5 Opravljene interesne dejavnosti v programih avtoservisne dejavnosti
1.AS 1.AS1
1.AK
zr
ed
ekskurzije
šola v naravi
CŠOD Vojsko
19.3.2012 21.3.2012 Obisk
TMS Bistra,
reciklaža Kastelec
24.4.2012
športni dan
kulturne
predstave
Jesenski športni dan
27.9.2011
Zimski športni dan
14.2.2012
Musical
Prešerno o
Prešernu
17.2.2012
Letno poročilo za šolsko leto 2011/2012
KIZ
Uvodna
ura
11.10.
2011
Rastem
s
knjigo
15.12.2
011
preventivne delavnice,
predavanja
Nasilje in mladi marec 2012
O2 za vsakega april 2012
Stran 23
TŠC Nova Gorica – STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA
Obrtni sejem Celje
13.9.2011
Jesenski športni dan
27.9.2011
Strokovna
ekskurzija
Munchen
1.3.2012 - 2.3.2012
Jesenski športni dan
27.9.2011
Zimski športni dan
14.2.2012
Jesenski športni dan
27.9.2011
Zimski športni dan
14.2.2012
S
2.NA
1.NAS
3.
AS
2.AS
Jesenski športni dan
27.9.2011
Zimski športni dan
14.2.2012
6
Musical
Prešerno o
Prešernu
17.2.2012
Komunikacija s starši, kako
ohraniti stik in vzajemno
sporočati svoje potrebe, se
slišati in biti slišan
6.10. 2011
Spolnost in mi 16.11.2011
Film Gran
Torino
23.11.2011
Gledališka
predstava Skurt
21.9.2011
Film Gran
Torino
23.11.2011
Gledališka
predstava
ANTIGONA
28.2.2012
Gledališka
predstava Kdor
sam do večera
potuje skozi
svet 15.2. 2012
IZMENJAVE DIJAKOV
Načrtovane
aktivnosti
GOALS –
Going
Abroad
Learning
Skills
Realiziran
e
aktivnosti
2011-2012
Št.
udeleženih
Rezultati Čas trajanja od do
23 dijakov
in 6
učiteljev
6
izmenjav
Zaposleni
1.06.2011 –
Dijaki in
31.5.2012
spremljevalne osebe
*podaljšanje pogodbe
do 31.5. 2013
Izmenjave dijakov – Leonardo da Vinci – mobilnost dijakov
V šolskem letu 2011/2012 smo organizirali šest izmenjav v okviru projekta GOALS (GOing Abroad Learning
Skills). Zaradi ostanka sredstev in pomanjkanja časa smo prosili za podaljšanje projekta, ki je odobren do
31.5.2013. Partnerske organizacije, kjer so bili naši dijaki na izmenjavi so: Vocational Education Centre SEDUFinska, Institut VIC-Italija, Institu La Ferreria-Italija, Lycee Agricole Rochefort Montagne-Francija, Jyväskylä
Educational Consortium-Finska, F+U Sachsen. Izmenjav se je udeležilo 29 oseb, od tega 23 dijakov in 6
učiteljev.
SPLŠ:
- 2 strojna tehnika: SEDU, Finska (spremstvo učitelj Branko Jerič)
- 2 logistična tehnika: Instituto VIC, Španija (spremstvo učitelj Miran Mozetič)
- 2 strojna tehnika in 2 tehnika mehatronike: Consortium Jyvaskyla, Finska (spremstvo učitelj Herman
Besednjak)
Letno poročilo za šolsko leto 2011/2012
Stran 24
TŠC Nova Gorica – STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA
7
LETNA DELOVNA POROČILA STROKOVNIH AKTIVOV SPLŠ
7.1 Strokovni aktivi
Učitelji istih predmetov in podobnih učnih področji oblikujejo strokovne aktive. Strokovni aktivi avtonomno
planirajo svoje delo in sprejemajo odločitve, ki jim jih določa zakonodaja. Letni načrti dela in Poročilo o delu
posameznih aktiv so sestavini del Letnega delovnega načrta šole in Poročila šole.
Naloge aktivov so:
•
Obravnavajo strokovno problematiko učnega področja in oblikujejo predloge.
•
Usklajujejo učne načrte. Pripravijo medpredmetne povezave z ostalimi predmetnimi področji oziroma
programskimi enotami.
•
Sodelujejo in se vključujejo v razvojne naloge in projekte šole.
•
Imenujejo vodjo aktiva.
•
Pripravljajo dijake na tekmovanja in poklicno maturo.
•
Izvajajo medsebojne hospitacije, strokovno uvajajo mlajše učitelje in pripravnike v delo.
•
Sodelujejo z okoljem v katerem šola deluje.
•
Predlagajo plan razporeditve učiteljev za strokovno usposabljanje in izobraževanje.
•
Skrbijo za nabavo, učnih pripomočkov.
•
Sodelujejo s knjižnico pri nabavi strokovne literature in učbenikov.
•
Sodelujejo pri načrtovanju in pripravi Interesnih dejavnosi oziroma Obveznih izbirnih vsebinah,
predlagajo plan strokovnih ekskurzij, kulturnih in športnih dejavnosti za dijake.
•
Izdelavo in realizacijo letne priprave na pouk oziroma pripravi ivedbenega kurikula
•
Izdelajo program dela za šolsko leto.
•
Izdelajo poročilo o realiziranem lastnem programu dela ob zaključku šolskega leta.
•
Usklajujejo kriterije za preverjanje znanja znotraj posameznih aktivov.
•
Določajo minimalne standarde znanj znotraj posameznih aktivov.
•
Druge naloge v skladu s šolsko zakonodajo in navodili vodstva šole.
Na tem mestu so predstavljena letna poročila strokovnih aktivov strokovnih področij, ki nastopajo na Strojni,
prometni in lesarski šoli. Poročila strokovnih aktivov splošnoizobraževalnih predmetov na tem mestu niso
predstavljena, predstavljena so v letnem poročilu Tehniškega šolskega centra Nova Gorica.
7.2 Letno delovno poročilo o delu aktiva informatikov v šolskem letu
2011/2012
Strokovno izobraževanje učiteljev
•
•
•
NT Konferenca 2012 - Simon Abolnar, Milan Podbršček, Janko Harej, Martin Božič
aktivno sodelovanje pri SloWUG NG, SloDUG, SiUX, FitForIT
udeležba na Infosek
Tekmovanja in dosežki
Letno poročilo za šolsko leto 2011/2012
Stran 25
TŠC Nova Gorica – STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA
•
•
•
•
•
V januarju so Barbara Pušnar , Boštjan Vouk, in Tomaž Mavri organizirali šolsko tekmovanje
ACM iz računalništva. Od približno 40-ih se jih je na državni nivo uvrstilo 7. Na državnem
nivoju sta dva dijaka prejela srebrno priznanje.
Festival inovativnih tehnologij - tekmovanje spletnih mest: dijak je pod mentorstvom
Barbare Pušnar dosegel prvo mesto.
V aprilu so dijaki iz 4. RA za podjetje Instrumentation Technologies d.d. v programu Prezi
pripravili predloge in predstavitev njihovega izdelka Libera za konferenco IPAC 2012 v New
Orleansu.
V januarju so študenti VSŠ sodelovali na tekmovanju Sloskills in se skupinsko uvrstili na 4.
mesto, naš ekspert za mreže pa 2. mesto. Mentorji: Milan Podbršček, Klavdij Mervič, Martin
Božič, Simon Abolnar
Državno tekmovanje v računalništvu v Velenju: sodelovali so 3 računalniški tehniki in 2
računalnikarja. Računalnikarji so dosegli 3. mesto. Mentorja sta bila Vasja Klančič in Erik
Bizaj.
Izboljšanje vzgojno izobraževalnega dela
•
•
•
Priprava računov za dostop do datotečnega strežnika, spletne redovalnice, Google Apps ter eučilnice dijakov in študentov 1. letnikov
Priprava gradiv v elektronski obliki in uporaba gradiv v spletni učilnici, tako na nivoju srednje
šole kot višje šole.
Organizacija strokovnih dogodkov za študente in dijake.
Drugo strokovno delo
•
•
•
•
Uvedli smo enotno točko pomoči uporabnikom (URL: http://podpora.tsc.si)
Uvedli smo sistematično varnostno kopiranje večine centralnih informacijskih sistemov.
Izboljšali smo nadzor nad stanjem omrežja in nadgradili pasovno širino hrbteničnega omrežja
na 10 Gbit,
Na varnostni konferenci Infosek smo predstavili vdor na spletno stran TŠC iz leta 2010.
Kritike in pripombe
•
•
Opažamo težave s kompetencami učiteljev, ki učijo na programih ki zajemajo računalniške
vsebine. Zaradi tega se v kasnejših letnikih pojavljajo težave.
Ne izvaja se več hospitacij (ali e-hospitacij) med učitelji.
Poročilo pripravil Martin Božič ob pomoči članov aktiva
7.3 Letno delovno poročilo strokovnega aktiva lesarstva v šolskem letu
2011/2012
Vodja: Bojan Kovačič
Radovan Kovačič, Marko Česnik, Bogdan Brecelj, Evgen Markovčič, Vojko Erzetič, Marko
Peršič, Zdenko Šuligoj
Poročilo aktiva LESARSTVO o delu v šolskem letu 2011/12:
1. Strokovno izobraževanje učiteljev:
-
Trije učitelji so se udeležili strokovne ekskurzije v Lyon (sejem, lesarska šola ) skupaj z
Letno poročilo za šolsko leto 2011/2012
Stran 26
TŠC Nova Gorica – STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA
obrtniki in dijaki.
-
Vsi strokovni učitelji so se udeležili treh delavnic uvajanja prenovljenih programov, ki so se
na centru izvajale v okviru MUNUSa 2. Bojan Kovačič se je udeležil vseh večdnevnih
izobraževanj kot moderator v MUNUSu 2.
2. Tekmovanja in dosežki:
-
Na Lesariadi smo dosegli peto mesto.
-
Naš dijak je član ekipe Slovenije za evropsko tekmovanje mizarjev (Euroskyls).
-
Vsi dijaki zaključnega letnika lesarski tehnik in mizar so z javno predstavitvijo rezultatov OK
»projekti iz prakse« in zagovorom zaključnih del dokazali, da je bilo sodelovanje obrtnikov in
šolnikov zares uspešno.
3. Poročilo o usklajenosti kriterijev pri predmetu oziroma predmetnem področju in cilje, ki
jih je učitelj zasledoval pri svojem predmetu..:
Skupaj načrtujemo IK za strokovne module in izvajamo sodelovalno s stalno povezanostjo
prakse in teorije. Vključili smo se v projekt Zavoda za šolstvo (Krajnc, Milekšič) v katerem
bomo to leto poskušali poglobiti medpredmetno povezovanje splošnih predmetov s stroko.
4. Poročilo o izboljšanju vzgojno izobraževalnega dela:
-
Naredili smo temeljito evalvacijo uresničevanja IK za program MIZAR (pilotni oddelki) in na
osnovi ugotovitev oblikovali IK za program MIZAR v 12. učnih situacijah.
-
Vsi IK lesarskih programov so bili temeljito preverjeni s strani CPI (edini na TŠC).
5. Drugo strokovno delo:
-
Veliko smo sodelovali pri načrtovanju lesarskih delavnic v novem MIC in pri logistiki selitve.
-
Veliko je bilo narejeno na področju promocije lesarskih programov (tehnični dnevi, promocija
po OŠ, predstavitev poklicev v sodelovanju OOZ, teden vseživljenskega učenja v sodelovanju
z zavodom za zaposlovanje itd).
-
Donirali smo naše izdelke potrebnim v okolju.
Vodja aktiva LESARSTVO:
Bojan Kovačič
7.4 Letno delovno poročilo strokovnega aktiva mehatronike v šolskem letu
2011/2012
Poročilo dela aktiva v šolskem letu 2011/12:
1. Strokovno izobraževanje učiteljev
2. Poročilo o usklajenosti kriterijev in minimalnih standardov pri predmetu oziroma predmetnem
področju
Letno poročilo za šolsko leto 2011/2012
Stran 27
TŠC Nova Gorica – STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA
3. Strokovne ekskurzije
4. Drugo strokovno delo
Ad 1)
Člani aktiva so se redno udeleževali strokovnih izobraževanj, ki so potekala na šoli.
Jug Vladimir in Čermelj Tomislav sta se 22.5.2012 udeležila predstavitve Mitsubishijevih produktov
na Dnevih avtomatizacije 2012 v Ljubljani.
Predstavljeni so bili:
•
servo pogoni, nova MR-J4 serija,
•
operaterski paneli, nova GT14 serija,
•
krmilniki- nova L serija,
•
frekvenčni pretvorniki, najava posodobitve FR-F740,
•
roboti,
•
MAPS SCADA.
Ad 2)
Aktiv je dopolnil minimalne standarde, ki jih morajo dijaki in študenti izpolniti v modulu oziroma
predmetu.
Minimalni standardi vključujejo:
• obveznosti dijakov in študentov, ki morajo biti opravljene oz. pozitivno ocenjene,
• enotne minimalne standarde, s katerimi dijaki in študenti dokažejo, da obvladajo snov
določene poklicne kompetence, in so osnova za pripravo izpitnega gradiva za izpite.
Ad 3)
Za študente sta bili organizirani dve strokovni ekskurziji:
•
mednarodni strokovni sejem za avtomatizacijo, robotiko in mehatroniko IFAM v Celju.
•
mednarodni strokovni sejem za mehatroniko: Bimec-The world of Mechatronics and
automation , 10.11.2011 v Milanu.
Predavatelji so juniju 2012 bili na strokovni ekskurziji v podjetju HIDRIA AET d.o.o. v Poljubinju.
Nerealizirane strokovne ekskurzije:
•
Kolektor Idrija – avtomatizirana proizvodnja,
•
CIMOS -Senožeče avtomatizirana proizvodnja, robotske celice,
•
Kladivar Žiri – Hidravlika.
Ad 4)
Na TŠC je bilo organizirano izbirno tekmovanje za šolsko ekipo za SLOSKILLS 2012.
Sodelovanje s CPI v Tehničnem odboru za mehatroniko za SLOSKILLS 2012.
Člani aktiva so sodelovali pri pripravi šolskega teama za zgoraj omenjeno tekmovanje.
Za predmeta Sistemi mehatronike 2 in Programiranje v avtomatiki je bil izdelan modularni sklop z
Letno poročilo za šolsko leto 2011/2012
Stran 28
TŠC Nova Gorica – STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA
ventilskim otokom SMC-Synatec PROFIBUS s pripadajočim komunikacijskim vezjem.
FESTO CPV PROFIBUS ventilski otok, ki nam ga je podarilo podjetja ETA Cerkno, je bil obnovljen
in uspešno preizkušen. Uporabljali ga bomo pri študiju področnih vodil pri predmetu Programiranje v
avtomatiki.
Za robotsko roko KUKA KR3 je bilo izdelano novo izmenljivo večnamensko prijemalo, ki ima
vgrajeni dve ozkosnopovni visoko svetleči diodi, ki omogočata simulacijo lepljenja ali varjenja med
gibanjem robota.
Za Programiranje v avtomatiki in potrebe promocije, je bila pripravljena nova vaja s proporcionalnim
hidravličnim ventilom in operacijskim terminalom GOT. Vaja omogoča praktičen prikaz uporabe
hidravličnega servo sistema.
V učilnici MEH sta bila popravljena krmilnika FX1N in FX3U-zamenjava Output kartic in testiranje
opreme.
Na osmih krmilnikih FX1N je bila opravljena menjava poškodovanih tipkal, kontrola spojev in
testiranje delovanja.
Za učilo za prijemanje in transfer obdelovancev je bil izdelan nov podstavek, kar omogoča integracijo
z ostalimi FESTO MPS. Nov podstavek je bil izdelan tudi za učilo za študij zaprtozančnih sistemovregulacija gladine in tlaka.
Pripravljen je bil osnutek za novo učilo z motornim servo pogonom ali frekvenčnim
pretvornikom.
Zaključen je bil projekt šolski zvonec za stavbo na Cankarjevi.
Člani aktiva aktivno sodelujejo v delavnicah za osnovnošolce, na dnevih odprtih vrat, informativnih
dnevih in kot mentorji pri pripravi diplomskih nalog.
Poročilo aktiva pripravil:
Tomislav Čermelj
Letno delovno poročilo strokovnega aktiva strojništvo v šolskem letu
7.5
2011/2012
V šolskem letu 2011/12 smo člani aktiva:
-Vodili in aktivno sodelovali pri prenovi programov strojništvo ( poklicno in srednje izobraževanje ),
avtoserviser in mehatronika.
Pri tem projektu smo člani aktiva strojništvo nosilci prenove, saj ta poteka predvsem preko
strokovnih modulov. Kot vodje PUZ pripravljamo kurikule in sodelujemo z ostalimi učitelji.
Sodelovali smo tudi s projektno skupino MUNUS 2 pri pripravi kurikulov.
Sodelovali smo s šolo ob delu .
-
Aktivno smo sodelovali na srečanju strojnih šol Slovenije svojimi nalogami
Letno poročilo za šolsko leto 2011/2012
Stran 29
TŠC Nova Gorica – STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA
-Organizirali in sodelovali pri dnevu odprtih vrat, informativnem dnevu in raznih delavnicah po
osnovnih šolah, ter pri sejmu poklicev.
- Organizirali in sodelovali pri strokovnih ekskurzijah,
- Sodelovali pri izdelavi učil,
-Sodelovali v študijskih skupinah po svojih področjih,
-Poučevali dijake naše šole na vseh področjih strojništva.
Karlo Petrovčič
Letno delovno poročilo strokovnega aktiva prometa v šolskem letu
7.6
2011/2012
1. Strokovno izobraževanje učiteljev
Zap. Št.
1.
Ime in priimek
Miran Mozetič
Tema izobraževanja
Število ur
Električni avto
2. Tekmovanja in dosežki po posameznih šolah
Dijaki in dijakinje programa Logistični tehnik so se letos udeležili državnega tekmovanja prometnih
šol v Murski Soboti.
3. Ostalo
V letu 11/12 so se dijaki Prometne šole udeležili nekaj strokovnih ekskurzij, ki so bile kvalitetno in
uspešno izvedene.
razred
1.L
T
2.L
T
ekskurzije
šola v naravi
Kraški rob in
Luka Koper
9.5.2012
Kraški rob in
Luka Koper
9.5.2012
3.L
T
4.L
T
•
•
Obisk
ladjedelnice
Tržič
17.3.2012
športni dan
Jesenski
športni dan
27.9.2011
Zimski
športni dan
14.2.2012
Jesenski
športni dan
27.9.2011
Zimski
športni dan
14.2.2012
kulturne predstave
KIZ
preventivne delavnice, predavanja
Film Kraljev govor
20.1.2012
Uvodna ura
26.10. 2011
Obisk Bevkove
knjižnice 28.11., 5.12.
2011
Evropski teden mobilnosti 20.9.2011
Varnost na cesti 10.11.2011
V šolo grem lahko tudi z veseljem 30.11.2011
Nasilje in mladi marec 2012
O2 za vsakega april 2012
Cobiss 24.4.2012
Komunikacija s starši, kako ohraniti stik in
vzajemno sporočati svoje potrebe, se slišati in biti
slišan 6.10. 2011
Varnost na cesti 10.11.2011
Film Oči in ušesa boga
12.4.2012
Varnost na cesti 10.11.2011
Jesenski
športni dan
27.9.2011
Zimski
športni dan
14.2.2012
Gledališka
predstava Skurt
21.9.2011
Gledališka
predstava Kdor sam
do večera……15.2.
2012
Jesenski
športni dan
27.9.2011
Zimski
športni dan
14.2.2012
Gledališka
predstava Kdor sam
do večera……15.2.
2012
Varnost na cesti 10.11.2011
V začetku šolskega leta so dijaki pomagali prvošolčkom na prehodih.
Tudi v tem letu smo uspešno izvajali akcijo »Mladi in varni v prometu«. S tem smo promovirali
Letno poročilo za šolsko leto 2011/2012
Stran 30
TŠC Nova Gorica – STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA
•
8
program logističnega tehnika. Na žalost je vpisanih 1 prvi letnik manj kot predhodno leto, a bomo
z omenjeno akcijo nadaljevali tudi v prihodnje.
Dijaki in učitelji naše šole smo pomagali OŠ pri izvedbi tehničnih dni na osnovnih šolah
IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
V šolskem letu 2011/2012 je izobraževanje učiteljev potekalo v skladu z načrtom in željami, ki jih imamo na tem
področju. Učitelji ostajajo zainteresirani za izobraževanje in vsak pedagoški delavec se je udeležil vsaj enega
izmed organiziranih seminarjev v sklopu Stalnega strokovnega spopolnjevanja pedagoških delavcev.
Nekaj izobraževanj smo organizirali na šoli s pomočjo naših učiteljev. Tako nekaj dnevno izobraževanje smo na
primer izvedli ob nakupu računalniško krmiljenega lesno obdelovalnega stroja, ki se nahaja v lesarskih
delavnicah. Pripravili smo izobraževanja za razrednike in ostale zainteresirane o izvajanju alternativnih vzgojnih
ukrepov, reševanju konfliktov in mediaciji, Oblikovanje osebnosti šolarja.
Več o izobraževanju pedagoških delavcev si lahko preberete v poročilih strokovnih aktivov.
9
SODELOVANJE Z OKOLJEM
Še naprej aktivno sodelujemo z okoljem, tako s partnerji iz podjetij, Ministrstvom za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport, Centrom za poklicno izobraževanje, osnovnimi šolami, policijo pri zagotavljanju reda in miru
na šoli in preprečevanju kriminala, Centrom za socialno delo, Mladinskim centrom Nova Gorica, Tehnološkim
parkom Nova Gorica. Sodelujemo z izobraževalnimi ustanovami za izobraževanje učiteljev in informiranje naših
dijakov za nadaljnje izobraževanje, z dobavitelji učne opreme.
10 REALIZACIJA INVESTICIJ
Investicij je bilo v šolskem letu 2011/2012 bistveno manj kot v preteklih letih. Razlog je krčenje ali popolna
odsotnost sredstev za investicijsko in redno vzdrževanje, ki smo jih doslej redno prejemali od Ministrstva za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Tako smo lahko v poletnih mesecih, ko smo sicer imeli velik obseg del,
letos izpeljali le najnujnejše zadeve, beljenje učilnic, manjša popravila.
11 NEKATERI POMEMBNEJŠI DOGODKI V PRETEKLEM
ŠOLSKEM LETU
•
•
•
•
•
•
Bela knjiga v šolstvu, predstavitve.
Promocija poklicev v Novi Gorici in Sežani, predstavitev poklicev v Divači, Idriji.
Tehniški dnevi OŠ na centru, 5 izvedb.
Logisti na OŠ, veliko truda in dela vloženega, lesarji z vrtci v naših delavnicah, les in čebelarjenje,
obiski lesarjev na roditeljskih sestankih na OŠ.
Izobraževanja učiteljev, e šolstvo, kako predelati avtomobil v električni avtomobil, Inventor
prostorsko modeliranje, Primorski slovenistični dnevi, naravoslovci na začetku šolskega leta,
konferenca TECES slovenska elektro industrija s poudarkom na obnovljivih virih energije
Predstavitve študijskih programov, tudi naši bivši dijaki, recimo iz strojne fakultete Matija
Brumat, Pomorska fakulteta, združevanje informiranja in izobraževanja za naše učitelje in dijake.
Letno poročilo za šolsko leto 2011/2012
Stran 31
TŠC Nova Gorica – STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Napredovanja zaposlenih v nazive, napredovalo pet zaposlenih
1.12.2011 dan odprtih vrat TŠCNG.
Izobraževanje za dijake, nasilje, nevarnost pirotehničnih sredstev, Nasilje in mladi v MCNG
Dejavnosti kolegija, opisovanje procesov, nekoliko zastalo, preveč tekočega dela,
10.2. in 11.2.2012 informativni dan v srednjih šolah.
Delo z nadarjenimi dijaki, Pinosa krožek mehatronike, gostovanje inovatorja Ivana Gregoriča
Projekti, projekt MESA, Sodelovanje z ZŠRS, med-predmetno povezovanje splošnih predmetov,
Vrtiljak primerov dobre prakse na Ptuju, Delo z dijaki s posebnimi potrebami, zaključek prejšnji
teden, obisk kitajske delegacije iz mesta Tong Ling pri nas, načrtovanje izmenjav za učitelje in
dijake, bomo videli, predstavitev lesarskih izdelkov in sodelovanja z obrtniki in podjetniki iz naše
regije
Gradnja MIC se je začela, odpovedali smo se energetski sanaciji, napovedana je v prihodnje,
nesreča s puščanjem vode v A23, A12 in C11, zadevo bomo sanirali čez poletje, krije
zavarovalnica, Včeraj so bili na obisku iz MIZKŠ, lahko smo ponosni na svojo šolo in prostore
kakšni so, njihova usoda pa je odvisna od vseh nas, kako ukrepamo
Uvesba Info ure z direktorjem centra
Skupina za kakovost, Delavnice Kakovost informiranje, druženje, komuniciranje, Evalvacija
Stavka v šolstvu, 18.4.2012
V aprilu in maju srečanje strojnih šol, lesariada, forum mehatronike, srečanje prometnih šol,
srečanje Energetika v Celju in sodelovanje naših dijakov tekmovalcev
Ogled Trsta za učitelje, Aldo Rupel
Sodelovanje z okoljem, izdelava vrtne garniture za ŠENT v Šempetru
12 ZAKLJUČEK
Šolsko leto 2011/2012 je bilo leto, ko smo izvajali samo še prenovljene izobraževalne programe, stare smo
zaključili v šolskem letu 2010/2011.
Učitelji smo spremembe vzeli za svoje in jih uvajamo v svoje delo. Lahko rečemo, da je bilo šolsko leto uspešno
z veliko sodelovanja in pomembnih projektov, dogodkov, kar nam vlivajo zaupanje, da smo sposobni narediti
marsikaj pomembnega za družbo v kateri delamo.
Zelo pomembna novost je bila uvedba elektronskega dnevnika in redovalnice. Kljub začetnim pomislekom o
ustreznosti takega načina vodenja tovrstnih evidenc, se je novost v celoti prijela, z njo smo zadovoljni vsi, še
posebej razredniki.
Tudi za šolsko leto 2011/2012 smo na Tehniškem šolskem centru vodili šolsko kroniko, v kateri so podrobneje
opisani vsi pomembnejši dogodki na šoli.
S 1.9.2012 se poslavlja ime Tehniški šolski center Nova Gorica. Z novim šolskim letom se je našemu centru
pripojila Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica, center pa se je z novim ustanovitvenim aktom
preimenoval v Šolski center Nova Gorica.
Letno poročilo za šolsko leto 2011/2012
Stran 32
TŠC Nova Gorica – STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA
Poročilo o delu za šolsko leto 2011/2012 so pripravili:
Simon Kragelj, ravnatelj Strojne, prometne in lesarske šole
Egon Pipan, direktor TŠC
Ksenija Vogrinc, tajnik poklicne mature in obvezne izbirne vsebine
Janez Kobe, pomočnik ravnatelja, tajnik za zaključni izpit v srednjem poklicnem izobraževanju
Irena Četina, koordinatorka izmenjav dijakov
Tanja Čefarin, pomočnica ravnatelja za organiziranje interesnih dejavnosti
Mojca Kosovel, Karmen Sirk, Vasilija Rupnik, knjižničarke
Mateja Beltram, Vanesa Frančeškin, Mojca Stubelj, Helena Debeljak, šolska svetovalna služba
Vodje strokovnih aktivov
Nova Gorica, 3. oktober 2012
Ravnatelj Strojne, prometne in lesarske šole:
Simon Kragelj, univ.dipl.inž.
Letno poročilo za šolsko leto 2011/2012
Predsednik Sveta TŠC Nova Gorica:
Simon Abolnar,univ.dipl.inž.
Stran 33