VARNOSTNI LIST

Comments

Transcription

VARNOSTNI LIST
Revizija 0
SPIN STELEX
VEČNAMENSKI
stran: 1/6
Datum izdaje: 06.11.2012
Datum revidirane izdaje:
VARNOSTNI LIST
1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE ALI PODJETJA:
1.1 Identifikacija snovi ali pripravka:
Spin Stelex večnamenski
Trgovsko ime:
Sinonimi / Kemijsko ime:
Tekoče čistilno sredstvo.
Opis:
1.2 Uporaba snovi ali pripravka:
Čistilo za čiščenje stekla in drugih površin.
Tehnično ime / namen uporabe:
1.3 Podatki o dobavitelju:
Proizvajalec:
Šampionka d.o.o., Bukovica 47a, 5293 Volčja Draga
tel: 05/ 338 55 00, fax: 05/ 338 55 55
[email protected]
1.4 Telefon za nujne primere:
Navodilo v primeru zdravstvene ogroženosti:
Nemudoma se posvetovati z osebnim ali dežurnim zdravnikom,v primeru življenjske ogroženostii
poklicati 112.
2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH:
Na podlagi razvrstitve: Ni razvrščen kot nevaren pripravek.
3. SESTAVA/ INFORMACIJE O SESTAVINAH:
Kemijsko ime nevarne sestavine:
INDEKS št.
EEC št.
CAS št.
Konc.
(%)
Razvrstitev
(črkovni znaki,
stavki R)
Mejne koncent.
za razvrščanje
pripravka (%)
butilglikol
603-014-00-0
203-905-0
111-76-2
< 10
R20/21/22,37
≥20
Revizija 0
SPIN STELEX
VEČNAMENSKI
stran: 2/6
Datum izdaje: 06.11.2012
Datum revidirane izdaje:
4. UKREPI PRVE POMOČI
Priporočilo glede potrebne posebne opreme za
prvo pomoč:
Ni posebnih zahtev.
Nujni osnovni in posebni ukrepi za prvo pomoč na mestu nezgode:
Prezračiti prostor. Prizadetega odnesti na svež zrak.
Pri zastoju dihanja nuditi umetno dihanje in poklicati
Pri vdihavanju:
zdravniško pomoč. Pokazati etiketo.
Odstraniti kontaminirano obleko in kožo temeljito
Pri stiku s kožo:
umiti z vodo.
Izpirati z vodo vsaj 15 minut pri odprtih vekah.
Pri stiku z očmi:
Poiskati zdravniško pomoč. Pokazati etiketo.
Splakniti usta z vodo. Ne izzivati bruhanja. Popiti do
1 dl vode po požirkih. V primeru trajajočih težav se
Pri zaužitju:
posvetovati z zdravnikom.
Priporočila za zdravnika:
Ni posebnih priporočil.
Preventivni ukrepi na delovnem mestu za
učinkovito izvajanje prve pomoči:
Izpiralka za oči.
5. UKREPI OB POŽARU
Primerna gasilna sredstva:
Tekočina sama ne gori. Vodna megla, prah, pesek, ogljikov dioksid.
Neprimerna gasilna sredstva:
Nobeno ni izrecno prepovedano.
Posebne nevarnosti pri požaru: Izogibati se vdihovanju dima.
Posebni ukrepi pri gašenju:
Niso znani.
Posebna varovalna oprema za
Uporabljati samostojni dihalni aparat in popolno zaščitno
gasilce z navedbo standarda, če
obleko.
ta obstaja:
6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH
Osebni varnostni ukrepi:
Pri namenski uporabi niso potrebni.
Okoljevarstveni ukrepi:
Zadržati izgube z zemljo ali peskom, preprečiti, da
bi večje količine stekle v kanalizacijo, površinske
vode ali v podtalnico.
Postopki čiščenja:
Izteklo količino zajeziti ali izčrpati. Polito mesto
sprati z vodo.
Revizija 0
SPIN STELEX
VEČNAMENSKI
stran: 3/6
Datum izdaje: 06.11.2012
Datum revidirane izdaje:
7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE:
7.1 Ravnanje:
Tehnični ukrepi:
7.2 Skladiščenje:
Pogoji za varno skladiščenje
- prezračevanje:
- temperatura:
- vlažnost:
- svetloba:
- odvajanje statične elektrike:
- ukrepi proti nastajanju hlapov:
- preventivni tehnični ukrepi proti izlitju nevarnih
tekočin:
Predpisi za skladiščenje:
Nezdružljivi materiali:
Omejitve skladiščnih količin:
Posebne zahteve za pakiranje / nalaganje
embalažnih enot:
7.3 Specifična uporaba (navodila):
Niso potrebni.
Hraniti v zaprti originalni embalaži.
Da.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Možnost zajezitve iztokov.
Ni posebnih zahtev.
Ni podatka
Ni omejitev.
Ni posebnih zahtev.
Uporabljati v dobro prezračenih prostorih.
8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO / OSEBNA ZAŠČITA:
8.1 Mejne vrednosti izpostavljanja:
Ni podatka.
Mejne koncentracije v delovnem okolju:
Biološko mejne vrednosti (kri, urin) – vrednosti
Ni podatka.
BAT:
8.2 Nadzor nad izpostavljenostjo:
Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Pri uporabi po navodilih ni potreben.
Tehnični zaščitni ukrepi:
Splošna priporočila glede osebne varovalne opreme:
Zaščita dihal:
Ni potrebna.
Zaščita rok:
Pri uporabi po navodilih ni potrebna.
Zaščita oči:
Pri uporabi po navodilih ni potrebna.
Zaščita kože:
Pri uporabi po navodilih ni potrebna.
Kontrola izpostavljenosti okolja:
Glej točko ekotoksikološki podatki.
Predpisi:
Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
Revizija 0
SPIN STELEX
VEČNAMENSKI
stran: 4/6
Datum izdaje: 06.11.2012
Datum revidirane izdaje:
9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI
9.1 Splošni podatki:
Prozorna modra tekočina.
Izgled:
Tekočina.
Agregatno stanje:
Značilen.
Vonj:
9.2 Podatki, pomembni za zdravje, varnost in okolje:
10-11 (20 °C)
pH:
97 ºC
Vrelišče, vrelno območje:
Ni podatka.
Tališče, talilno območje:
n.a.
Plamenišče:
n.a.
Vnetišče:
n.a.
Samovnetljivost:
n.a.
Eksplozivne lastnosti (spodnja / zgornja meja):
n.a.
Oksidativne lastnosti:
Ni podatka.
Parni tlak:
0,996 g/cm3
Relativna gostota:
Popolna.
Topnost v vodi:
Ni podatka.
Topnost v maščobah:
Ni podatka.
Topnost v organskem topilu:
Ni podatka.
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda:
n.a.
Viskoznost:
10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST
Pri normalnih pogojih je obstojen.
10.1 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:
Oksidanti.
10.2 Nezdružljive snovi:
Niso znani.
10.3 Nevarni produkti razkroja:
11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE:
Akutna strupenost:
Pri vdihavanju:
V stiku s kožo:
Pri zaužitju:
Učinki na dihala:
Draženje dihal:
Povzročanje preobčutljivosti pri vdihavanju:
Učinki na kožo:
Draženje kože:
Povzročanje preobčutljivosti v stiku s kožo:
Učinki na oči:
Drugo:
Simptomi takojšnjih / zapoznelih učinkov:
Dolgoročni učinki:
Mutagenost:
Rakotvornost:
Strupenost za razmnoževanje:
Drugo:
Opažanja pri človeku:
Ni podatka.
Ni podatka.
Povzroča otopelost.
Da.
Ni podatkov.
Lahko draži pri dolgotrajni izpostavljenosti.
Ni podatka.
Draži.
Ni podatkov.
n.a.
n.a.
n.a.
Ni poznano.
Ni podatkov.
Revizija 0
SPIN STELEX
VEČNAMENSKI
stran: 5/6
Datum izdaje: 06.11.2012
Datum revidirane izdaje:
12. EKOLOŠKE INFORMACIJE:
Ni podatka.
Gibljivost v okolju:
Se razgradi.
Razgradljivost:
Ni podatka.
Perzistentnost:
Se ne akumulira.
Bioakumulacija/biomagnifikacija:
n.a.
Nevarnost za ozonski plašč:
Kratkotrajni / dolgotrajni / dolgoročni učinki na okolje:
Ekotoksičnost:
Za vodne organizme:
LC50/96 = ni podatka.
Za ribe:
EC50= ni podatka
Za dafnije:
IC50= ni podatka
Za alge:
Ni drugih podatkov.
Drugo:
Za talne organizme:
Ni podatka.
Za deževnike:
Ni podatkov.
Drugo:
Za rastline in kopenske organizme:
Ni podatka.
Za rastline:
Ni podatka.
Za perjad:
Ni podatka.
Za divjad:
Ni podatka.
Za čebele:
Ni podatkov.
Drugo:
Podatki o razgradnih produktih v okolju (metabolitih) in o njihovem učinku na okolje:
Ni podatka.
Vpliv na delovanje čistilnih naprav:
Ni podatka.
Stopnja ogrožanja vode:
Ni podatkov.
Drugo:
13. SMERNICE ODSTRANJEVANJA:
Informacija o predpisih, ki urejajo področje Pravilnik o ravnanju z odpadki
odstranjevanja odpadkov:
Možne oblike odpadkov (priloga 1A):
Prazna embalaža
Klasifikacijska številka odpadka (priloga 1):
15 01 02
Opis nevarnih lastnosti odpadka (priloga 3):
Ni nevaren.
Priporočljivi postopki za odstranjevanje odpadka (ostankov nevarne snovi ali pripravka, vključno z
onesnaženo embalažo):
Odstraniti v skladu s zgoraj navedenimi predpisi.
Izdelek:
Embalaža:
Odstraniti v skladu s zgoraj navedenimi predpisi.
Revizija 0
SPIN STELEX
VEČNAMENSKI
stran: 6/6
Datum izdaje: 06.11.2012
Datum revidirane izdaje:
14. TRANSPORTNE INFORMACIJE:
Proizvod po ADR-u ni razvrščen kot transportno nevarna kemikalija.
Predpisi: Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga – ADR
15. ZAKONSKO PREDPISANE INFORMACIJE:
Označevanje nevarne snovi / pripravka:
Vsebuje:
Ne vsebuje nevarnih snovi, ki bi morale biti
navedene.
Simbol(i) nevarnosti:
Ni razvrščen kot nevarni pripravek.
Stavki R:
Niso predpisani.
Stavki S:
Niso predpisani.
Predpisi:
Zakon o kemikalijah. Uredba EU o detergentih.
Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi in oziroma Pravilnik o razvrščanju,
pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov.
16. DRUGE INFORMACIJE
R 20/21/22 Zdravju škodljivo pri vdihovanju stiku s
Pomen stavkov R iz poglavja 2 oz. 3:
kožo in pri zaužitju.
R 37 Draži dihala.
Varnostni list proizvajalca surovin.
Viri za izdelavo slovenskega varnostnega lista:
Druge informacije:
Ravnati v skladu z navodili za uporabo.
Spremembe v poglavjih:
/
___________________________________________________________________________________
Omejitvena klavzula:
Varnostni list je pripravljen na podlagi dosegljivih informacij in služi kot osnovno navodilo za varno delo
ter kot izhodišče in pomoč za pridobivanje dodatnih informacij, če so te potrebne. Uporabnik je dolžan
pridobiti dodatne informacije, če glede na obseg, naravo in pogoje dela s kemikalijo podatki iz
varnostnega lista v njegovem primeru ne zadoščajo. Uporabnik je prav tako dolžan proučiti vse veljavne
predpise, ki pridejo v poštev in ravnati v skladu z njimi (npr. s področja varnosti in zdravja pri delu,
odpadkov, skladiščenja, prevoza ipd.). Pravna ali fizična oseba, ki daje kemikalijo v promet v Republiki
Sloveniji, ne odgovarja za morebitno nepravilno uporabo kemikalije in nastale posledice. Varnostni list
tudi ne predstavlja garancije za kakovost izdelka.

Similar documents