PROŠNJA ZA PREŠOLANJE - Ekonomska gimnazija in srednja šola

Comments

Transcription

PROŠNJA ZA PREŠOLANJE - Ekonomska gimnazija in srednja šola
Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Prejeto dne:
PROŠNJA ZA PREŠOLANJE
Ime in priimek:
Naslov:
Pošta:
Kontakt (št. tel. in e-naslov):
EMŠO:
Kraj in država rojstva:
Državljanstvo:
Osnovna šola, ki sem jo obiskoval:
A. Prosim za prešolanje
na vašo šolo v program (ustrezno podčrtaj):
EKONOMSKA GIMNAZIJA
EKONOMSKI TEHNIK
MEDIJSKI TEHNIK
V letnik (ustrezno podčrtaj):
Prvi
Drugi
Podatki o dosedanjem šolanju v srednji šoli:
Obiskujem šolo (ime in naslov šole):
Program in letnik, ki sem ga/ga bom uspešno opravil:
Razlog za prešolanje:
Cilji prešolanja:
Podatki o starših oz. zakonitih zastopnikih:
Priimek, ime matere:
Naslov in tel.kontakt:
Priimek, ime očeta:
Naslov in tel.kontakt:
Tretji
Četrti
B. Obenem zaprošam, da se mi prizna predhodno pridobljeno
znanje, ki ga dokazujem s sledečimi dokumenti:
- Osnovnošolsko spričevalo (obvezno)
- Srednješolska spričevala (navedi program in letnik):
- Obvestilo o uspehu (med šol.letom)
- Potrdila (o opravljeni delovni praksi, interesnih dejavnosti, izpitih,…napiši, katera):
Datum:
Podpis staršev:
Podpis kandidata:
___________________________________________________________________________
Izpolni komisija (PUZ) za priznavanje predhodnega znanja:
Komisija (PUZ) za program ____________________ je dne ___________ sprejela sledeče
sklepe:
1. Kandidatu se prizna predhodno znanje:
2. Kandidat mora za redno napredovanje opraviti sledeče diferencialne izpite (za predmet in
letnik):
3. Opombe:
Podpis vodja komisije (PUZ):