poročilo ravnatelja 2012/2013 - Srednja ekonomska in trgovska šola

Comments

Transcription

poročilo ravnatelja 2012/2013 - Srednja ekonomska in trgovska šola
POROČILO
RAVNATELJA
2012/2013
KAZALO VSEBINE
UVOD ......................................................................................................................... 3
1. STATUS IN OSNOVNA DEJAVNOST ŠOLE ........................................................ 4
1.1. OSNOVNI PODATKI O ŠOLI .............................................................................................. 4
2. POROČILO O DELU ORGANOV V SESTAVI ŠOLE ............................................ 5
2.2.2. Svet staršev ........................................................................................................ 5
2.2.3. Skupnost dijakov ............................................................................................... 5
2.2.4. Ravnatelj ............................................................................................................. 6
2.2.6. Razredniki ........................................................................................................... 6
2.2.7. Strokovni aktivi .................................................................................................. 6
2.2.8. Šolska svetovalna služba ................................................................................. 8
2.2.9. Šolska knjižnica ............................................................................................... 11
3. POROČILO O PEDAGOŠKEM DELU ................................................................. 11
3.1. UČNI USPEH V ŠOLSKEM LETU 2012/2013 .................................................................. 11
3.2. USPEH OB ZAKLJUČKU IZOBRAŽEVANJA V ŠOLSKEM LETU 2012/2013 .............. 13
3.2.1. Matura ............................................................................................................... 13
3.2.2. Poklicna matura ............................................................................................... 13
3.2.3. Zaključni izpit ................................................................................................... 14
3.3. REALIZACIJA POUKA IN DRUGIH DEJAVNOSTI ......................................................... 15
3.3.1. Organizacija in realizacija pouka ................................................................... 15
3.3.2. Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti......................................... 15
3.3.3. Delovna praksa ................................................................................................ 15
3.4. SPREMLJANJE ZAPOSLENIH IN VREDNOTENJE POUKA ........................................ 16
3.5. PEDAGOŠKE KONFERENCE ......................................................................................... 16
3.6. IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV .............................................................. 16
3.7. POMOČ DIJAKOM ............................................................................................................ 16
3.7.1. DIJAKI S TEŽAVAMI ........................................................................................ 16
3.7.2. DIJAKI IZ TUJINE ............................................................................................. 17
3.7.3. DIJAKI S POSEBNIMI POTREBAMI ................................................................ 17
3.8. NADARJENI DIJAKI ......................................................................................................... 18
3.9. UČBENIŠKI SKLAD.......................................................................................................... 18
3.10. TEKMOVANJA................................................................................................................ 18
3.11. PROJEKTI IN DRUGE DEJAVNOSTI ............................................................................ 19
3.12. PROJEKTNI DNEVI ........................................................................................................ 20
3.13. REALIZACIJA VPISA V ŠOLSKO LETO 2012/2013..................................................... 20
4. POROČILO O SODELOVANJU Z OKOLJEM..................................................... 20
4.1. Mentorstvo ....................................................................................................................... 21
5. POROČILO O PRETOKU INFORMACIJ ............................................................. 21
6. POROČILO O DELU NA DRUGIH PODROČJIH ................................................ 22
7. POROČILO O SPREMLJANJU KAKOVOSTI ..................................................... 22
7.1. KOMISIJA ZA KAKOVOST .............................................................................................. 22
8. POROČILO O VARSTVU PRAVIC DIJAKOV ..................................................... 23
8. 1. KOMISIJA ZA VARSTVO PRAVIC ................................................................................. 23
8. 2. KOMISIJA ZA UGOVORE ............................................................................................... 23
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letno poročilo ravnatelja 2012/2013
2
UVOD
V šolskem letu 2012/2013 smo uresničevali usmeritve in cilje iz Letnega delovnega
načrta, katerega vodilna misel je bila: Z VEŠČINAMI KOMUNICIRANJA DO
ODLIČNEGA POUKA! Uresničevali smo jo z vključitvijo veščin komuniciranja v
izvedbene predmetnike in učne vsebine za dijake. Vodilno misel je podpirala
vključenost v projekt Učenje učenja, ki se izvaja na področju usposabljanja za
učitelje.
V šolskem letu 2012/2013 se je, zaradi organizacijskih sprememb, spremenilo tudi
celotno delovanje šole. Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica se s 1. 1.
2013 združila s Tehniškim šolskim centrom Nova Gorica, v skupni Šolski center Nova
Gorica. Šola je postala organizacijska enota centra z imenom Srednja ekonomska in
trgovska šola.
Srednja ekonomska in trgovska šola je v preteklih letih zasledovala Razvojni načrt, ki
se je v letu 2012/2013 iztekel. Zato je bilo šolsko leto posvečeno tudi zbiranju idej in
oblikovanju smernic za nov Razvojni načrt 2013/2016, ki bo, za razliko od prejšnjega
petletnega, triletni. Razlog je v hitro spreminjajočem se okolju, polnem ekonomskih in
družbenih sprememb, ki omogoča relativno objektivno načrtovanje za krajša časovna
obdobja.
Srednja ekonomska in trgovska šola se je tudi vključila v sistem ugotavljanja in
zagotavljanja kakovosti v okviru Šolskega centra, pri čemer je bila izvedena analiza,
v skladu z dosedanjimi usmeritvami, najprej na nivoju šole, kasneje pa bo še na
nivoju centra.
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letno poročilo ravnatelja 2012/2013
3
1. STATUS IN OSNOVNA DEJAVNOST ŠOLE
V skladu s spremenjeno zakonodajo, je Sklep o ustanovitvi javnega izobraževalnega
zavoda SREDNJA EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA NOVA GORICA, sprejela
Vlada republike Slovenije na svoji seji 31. julija 1997. Skrajšano ime je SETŠ Nova
Gorica. Vlada republike Slovenije je 2. septembra 2008 sprejela nov Sklep o
ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda SREDNJA EKNOMSKA IN
TRGOVSKA ŠOLA NOVA GORICA, št. 01403-100/2008/4, ki je nadomestil sklep iz
leta 1997. Vlada republike Slovenije je 2. oktobra 2012 sprejela Sklep o ustanovitvi
javno vzgojno-izobraževalnega zavoda ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA, kamor je
pripojila Srednjo ekonomsko in trgovsko šolo Nova Gorica, ki je postala
organizacijska enota Srednja ekonomska in trgovska šola. Dejanska pripojitev se je
izvršila 1. 1. 2013, ko je Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica prenehala
obstajati kot samostojna pravna oseba.
V rednem izobraževanju so se izvajali naslednji programi:
VRSTA IZOBRAŽEVANJA
Srednje poklicno izobraževanje
Srednje strokovno izobraževanje
Srednje poklicno tehniško izobraževanje
Gimnazija (strokovna gimnazija)
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM
Trgovec
Administrator
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik
Ekonomska gimnazija
V oddelke za mladino je bilo vključenih 442 dijakinj in dijakov.
V izrednem izobraževanju so se izvajali naslednji programi:
VRSTA IZOBRAŽEVANJA
Srednje poklicno izobraževanje
Srednje strokovno izobraževanje
Srednje poklicno tehniško izobraževanje
Gimnazija (strokovna gimnazija)
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM
Trgovec
Administrator
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik
Ekonomska gimnazija
Izobraževanje se je izvajalo v okviru organiziranih predavanj in tečajev ter v okviru
vodenega samoizobraževanja.
1.1. OSNOVNI PODATKI O ŠOLI
Naslov šole: Šolski center Nova Gorica
Srednja ekonomska in trgovska šola
Cankarjeva 10, 5000 NOVA GORICA
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letno poročilo ravnatelja 2012/2013
4
TAJNIŠTVO
Mateja Marc
05 6205600
RAVNATELJICA
Inga Krusič Lamut
05 6205622
ORGANIZATOR OIV IN ID
Tea Aldžić Matiš
05 6205626
TAJNIK MATURE
Valentina Kobal
05 6205604
TAJNIK POKLICNE MATURE
Tanja Ušaj Hvalič
05 6205604
TAJNIK ZAKLJUČNEGA IZPITA
Tanja Mervič
05 6205604
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA Ester Šuligoj
05 6205623
RAČUNOVODSTVO
Nives Krašna
05 6205606
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Nataša Djuzić Kunej
05 6205627
ORG. PRAKTIČ. IZOBRAŽEV.
Dorica Rijavec
05 6205605
KNJIŽNICA
Alenka Makuc Zagožen 05 6205628
ZBORNICA
05 6205626
FAX
05 6205621
ZAKLADNIŠKI PODRAČUN
SI56 0110 0603 0703 142
DAVČNA ŠTEVILKA
SI69993211
ELEKTRONSKA POŠTA - šola splošno
[email protected]
SPLETNA STRAN
http://www.setsng.si
2. POROČILO O DELU ORGANOV V SESTAVI ŠOLE
2.2.2. Svet staršev
Svet staršev sestavljajo izvoljeni predstavniki staršev posameznih oddelkov.
Predsednica sveta staršev je bila Suzana Rondič.
Svet staršev se je sestal 4. 10. 2012 in obravnaval Poročilo ravnateljice za leto
2011/2012, Letni delovni načrt za leto 2012/2013, samoevalvacijsko poročilo za
2011/2012.
2.2.3. Skupnost dijakov
Skupnost dijakov sestavljajo predsedniki vseh razrednih skupnosti. V letu 2012/2013
je obravnavala različne tematike, skupaj z ravnateljico so obravnavali Letni delovni
načrt, Poročilo ravnateljice, Samoevalvacijsko poročilo in Šolska pravila ter
problematiko kajenja. Mentorica skupnosti dijakov je bila Tatjana Munih.
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letno poročilo ravnatelja 2012/2013
5
2.2.4. Ravnatelj
Ravnateljica je realizirala načrtovane naloge iz letnega delovnega načrta 2012/2013
in opravljala naloge, ki jih nalaga zakonodaja in Ministrstvo za šolstvo in šport ter
delovanje znotraj Šolskega centra Nova Gorica. Pripravljen je bil letni delovni načrt
šole, letno poročilo in samoevalvacijsko poročilo. Oblikovan je bil novi Razvojni načrt
šole za obdobje 2013 -2016.
Opravljene naloge v zvezi s pedagoškim delom, so zajemale pogovore in delo z
dijaki, informativne konference, pedagoške konference, ocenjevalne konference,
oddelčne konference, vodenje projekta poskusa gimnazije, sodelovanje pri uvajanju
novega programa uvajanja elektronske redovalnice in dnevnika, prisostvovanje
vzgojno izobraževalnemu delu, predlaganje napredovanja v nazive, hospitacije in
letne razgovore, odločanje o napredovanju v plačilne razrede, spremljanje dela
svetovalne službe, sodelovanje s svetom staršev, sodelovanje s svetom zavoda,
spremljanje dela dijaške skupnosti in druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.
2.2.6. Razredniki
Razredniki so vodili delo posameznega razreda, komunicirali s starši, realizirali
roditeljske sestanke, skupne govorilne ure enkrat mesečno, govorilne ure za razred
tedensko, razredne ure enkrat tedensko, urejali šolsko dokumentacijo, skrbeli za
spoštovanje šolskih pravil, izrekali vzgojne ukrepe, skrbeli za svetovanje dijakom in
opravljali druge naloge glede na specifiko razreda.
2.2.7. Strokovni aktivi
Strokovni aktivi slavistov, matematikov, ekonomistov, družboslovcev, naravoslovcev,
informatikov, tujih jezikov in športa, so delo načrtovali z letnim delovnim načrtom in
ga realizirali ter o tem izdelali poročilo.
Aktivnosti, ki so jih izvedli v šolskem letu 2012/2013 so bile naslednje:
 Aktiv ekonomistov:
- sestanki na teme načrtovanja, usklajevanja znotraj programov in
letnikov, samoevalvacije, kakovosti, razvojnega načrtovanja, projektnih
nalog in pregleda aktivnosti.
- načrtovanje tekmovanj: šolsko tekmovanje v znanju poslovne
matematike in statistike, ekonomije in računovodstva ter priprava na
državna tekmovanja: iz znanja poslovne matematike in statistike,
računovodstva in tehnike prodaje
- izvajanje projektov: odprta vrata, informativni dan, posodobitev
strokovnih gimnazij, poskus v gimnazijskem programu, samoevalvacija,
sejem učnih podjetij, Si za izziv, Il mio futturo imprenditore, OUTJ2,
Učenje učenja, projektni dnevi, obisk podjetnika, Rešim krizo, dobim
štipendijo, Simbioza.
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letno poročilo ravnatelja 2012/2013
6
 Aktiv slavistov:
- sestanki na teme sodelovanja s knjižnico, načrtovanja dela, gledaliških
predstav,
kulturnih dogodkov,
razvoja
in
kakovosti šole,
samoevalvacije,
- načrtovanje tekmovanj: šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje ter
priprava na Regijsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje, literarni
natečaj Glas ženske in Otroci sveta
- izvajanje projektov: kulturni dogodek, učenje učenja, posodobitev
gimnazije, poskus v gimnaziji, samoevalvacija

Aktiv matematikov:
- sestanki na teme načrtovanja, usklajevanja po programih in letnikih,
samoevalvacije, prisotnosti pri pouku, učbeniškega sklada
- načrtovanje tekmovanj: šolsko tekmovanje iz matematike, regijsko
tekmovanje iz matematike in priprava na državno tekmovanje iz
matematike
 Aktiv informatikov:
- sestanki na teme načrtovanja, vzdrževanja spletne strani, spletnih
učilnic, programske posodobitve, IKT svetovanja
- izvajanje projektov: šolski razvojni tim, e-šolstvo, Simbioza
 Aktiv naravoslovja:
- sestanki na teme načrtovanja, ocenjevanja znanja, izobraževanja,
akcijskega načrtovanja, uskladitve dela med učitelji, samoevalvacije,
dneva dejavnosti
- izvajanje projektov: zdrava šola
 Aktiv športne vzgoje:
- sestanki na teme načrtovanja, priprave in izvedbe športnih dni, priprave
in izvedbe dneva dejavnosti, priprava in izvedba šolskih športnih
tekmovanj, izvajanje mentorstva študentom, usklajevanje z aktivom na
ŠC
- načrtovanje tekmovanj: beach volley na občinski in državni ravni, mali
nogomet na občinski in regijski ravni, rokomet na regijski ravni, košarka
na občinski ravni in atletika na regijski ravni
 Aktiv tujih jezikov:
- sestanki na teme načrtovanja, ocenjevanja znanja, sodelovanja v aktivu
na ravni ŠC, študijskih obiskov, prevajalskih delavnic, samoevalvacije,
- načrtovanje tekmovanj: regijsko tekmovanje IATEFL, šolsko
tekmovanje POLIGLOT, državno tekmovanje iz italijanščine
- izvajanje projektov: OUTJ2, posodobitve v gimnaziji, poskus v gimnaziji,
učenje učenja, šolski razvojni tim, E-twining SLOITALY
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letno poročilo ravnatelja 2012/2013
7
2.2.8. Šolska svetovalna služba
Delovni program je vsako leto oblikovan na podlagi sprejetih smernic šolskega
svetovalnega dela, novosti s področja srednjega šolstva in vizije ter ciljev naše šole.
Vse načrtovane naloge so bile opravljene v predvidenem obsegu.
Realizirane aktivnosti po delovnih področjih:
I. NAČRTOVANJE, SPREMLJANJE IN EVALVACIJA DELA ŠOLE IN ŠOLSKEGA
SVETOVALNEGA DELA
1. sodelovanje pri oblikovanju letnega delovnega načrta šole in načrtov
posameznih dejavnosti šole
- predlogi za izboljšanje kvalitete dela z dijaki, posebej s posameznimi skupinami
(dijaki, ki ponavljajo ali se preusmerijo, dijaki s posebnimi potrebami, tujci…)
- sodelovanje pri pripravi in izvedbi dneva odprtih vrat in informativnega dne
2. načrtovanje, spremljanje in evalvacija šolskega svetovalnega dela
- izdelava letnega delovnega načrta svetovalnega dela
- sprotno spremljanje aktivnosti in realizacije svetovalnega dela
- evalvacija in izdelava letnega poročila
3. posvetovalno delo z vodstvom šole
- individualne oblike sodelovanja
- kolegij in delovni sestanki
II. RAZVOJNO – ANALITIČNE NALOGE
- analiza učne uspešnosti in napredovanja dijakov ob koncu ocenjevalnih obdobij
- analize učne uspešnosti dijakov s posebnimi potrebami, dijakov, ki ponavljajo in
obravnavanih dijakov
- analiza uspeha dijakov tujcev
- analiza anketnega vprašalnika za novince
- vodenje projekta Uvajanje medpredmetne kompetence učenje učenja v pouk
(Zavod RS za šolstvo): udeležba na seminarjih, organizacija in vodenje delovnih
sestankov šolskega projektnega tima, izvedba evalvacije projekta v 1.b ET, izdelava
mape dosežkov ob koncu projekta
- koordinacija projekta Učenje učenja pri Šoli za ravnatelje: kontakti z izvajalci
delavnic, sodelovanje na vseh štirih delavnicah, ki so bile na šoli izvedene v tem
šolskem letu, pomoč pri izvedbi nadomestnih in vmesnih aktivnosti, oblikovanje
in nalaganje gradiv v ŠRIS
III. SVETOVALNO DELO Z DIJAKI
1. vpis in sprejem novincev v 1. letnik
- aktivnosti v skladu s programom VPIS in rokovnikom
- obveščanje sprejetih učencev
- individualni sprejem kandidatov in kontrola dokumentov, uvodni razgovori, izdaja
sklepov in potrdil…
- oblikovanje oddelkov 1. letnika
- razgovori in svetovanje novincem ob problemih prehoda in prilagajanja,
odkrivanje in pomoč pri učni, vedenjski in socialni problematiki, spremljanje uspeha
2. vpis preusmerjenih dijakov, ki se vključijo v višje letnike na začetku
šolskega leta ali med šolskim letom
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letno poročilo ravnatelja 2012/2013
8
- svetovanje in pomoč pri preusmeritvah dijakov iz drugih naših programov in
drugih šol, organizacija konzultacij za diferencialne izpite (iz drugih šol so se 4 dijaki
preusmerili v 2. letnik programa Trgovec in 2 dijaka v 2. letnik programa Ekonomski
tehnik).
- izpitni roki, individualni razgovori s preusmerjenimi dijaki pred vsakim izpitnim
rokom, pomoč in nasveti za učenje
3. sodelovanje pri sprejemu dijakov – tujcev
- sodelovanje v komisiji za priznavanje izobraževanja za namen nadaljnjega
šolanja v programih na šoli (3 dijaki, ki so OŠ končali na Kosovu in so se vpisali v 1.
letnik programa Administrator (1) in Trgovec (2).
- spremljanje uspeha, svetovanje in pomoč
- pomoč pri vključevanju v tečaje slovenščine, sodelovanje z izvajalci tečajev
4. svetovalna pomoč dijakom pri razreševanju različnih problemov
- na predlog razrednikov, učiteljev, staršev ali na željo dijakov samih. Največkrat je
šlo za slab učni uspeh in učne težave, ostali vzroki pa so bili družinski problemi,
zdravstveni problemi, medosebni odnosi s sošolci in profesorji, pomanjkanje
samozavesti, trema…( 61 dijakov, nekateri so bili na razgovoru večkrat )
- razgovori in svetovanje neuspešnim dijakom in njihovim staršem ob koncu pouka
ali po popravnih izpitih
- pomoč in razgovor z dijaki, ki so se med šolskim letom izpisali oz. niso več
obiskovali pouka
5. poklicna orientacija
- splošne informacije o možnostih nadaljevanja šolanja za dijake 4. letnikov EG, ET
in 2. letnikov ET PTI ( po 2 uri na oddelek v novembru 2012 )
- informacije o nadaljevanju šolanja v programih PTI za dijake 3. letnika programov
Administrator (junij 2013) in Trgovec (januar 2013)
- koordinacija informativnega srečanja Izberi si svoj študij na LUNG (november
2012)
- individualni razgovori ( 29 dijakov ) – december 2012, januar 2013
- priprava na informativni dan, zbiranje prijav, izdelava seznamov…(februar 2013)
- pomoč pri izpolnjevanju prijav
- uvodne informacije za dijake 3. letnikov EG, ET in 1. letnikov ET PTI (maj 2013)
6. identifikacija in pomoč pri reševanju socialno – ekonomskih stisk dijakov
- sodelovanje v posebnih primerih osebne in socialne ogroženosti
- informiranje o zakonu o štipendiranju in razpisih štipendij
7. delo z dijaki s posebnimi potrebami ( v šol. letu 20012/13 smo imeli 24 dijakov )
- koordinacija dela
- pridobivanje informacij o novih dijakih v sodelovanju z Zavodom za šolstvo Nova
Gorica, strokovnimi komisijami in starši
- izdelava predlogov za individualizirane programe (IP)
- obveščanje razrednikov in članov oddelčnih učiteljskih zborov o dijakih s
posebnimi potrebami (uvodna konferenca avgust 2012 in med šolskim letom)
- organizacija dodatne strokovne pomoči, spremljanje obiskovanja dodatnih ur,
razgovori o problemih z izvajalci in dijaki, urejanje konzultacij izvajalcev z učitelji
- občasna strokovna pomoč dvema dijakinjama v skladu z odločbo
- spremljanje uspešnosti dijakov, razgovori, individualna pomoč in svetovanje
- kontakti s starši
- izdelava poročil in predlogov za Ministrstvo, Zavod za šolstvo in strokovne
komisije
- urejanje in vodenje dokumentacije
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letno poročilo ravnatelja 2012/2013
9
- oblikovanje različnih obrazcev, zapisniki sestankov
8. delo z dijaki s pedagoškimi pogodbami ( v tem šolskem letu smo imeli 8
dijakov)
- evidentiranje dijakov, ki so potrebovali prilagojen način dela in niso imeli statusa
dijaka s posebnimi potrebami
- predolgi za pedagoško pogodbo
- obveščanje razrednikov in učiteljev oddelčnega učiteljskega zbora
- spremljanje uspeha in druge problematike dijakov s pogodbo
- pomoč in svetovanje dijakom in staršem
9. delo z nadarjenimi dijaki
- na začetku šolskega leta seznanjanje razrednikov in članov oddelčnega
učiteljskega zbora z aktivnostmi v zvezi z nadarjenimi dijaki in s seznamom
nadarjenih
- izdelava vprašalnika za nadarjene dijake
- razgovor z nadarjenimi dijaki 1. letnikov (5) pred in po izpolnjevanju vprašalnika
- spremljanje uspeha
10. dijaki –prostovoljci
- priprava gradiva za razrednike pri promociji prostovoljstva z namenom
vključevanja novih prostovoljcev
- Sodelovanje s Centrom za socialno delo Nova Gorica, udeležba na sestankih,
posredovanje informacij
IV. SVETOVALNO DELO Z UČITELJI
1. uvodni sestanek z razredniki
2. sodelovanje na sestankih oddelčnega učiteljskega zbora in celotnega
učiteljskega zbora ( oddelčne, redovalne, orientacijske konference )
3. svetovanje in pomoč razrednikom in ostalim učiteljem dijakov s posebnimi
potrebami, pedagoškimi pogodbami in dijaki - tujci
4. seznanjanje učiteljev z vsebino strokovnih izpopolnjevanj
5. individualno svetovanje razrednikom
in ostalim učiteljem dijakov z
različnimi problemi in sodelovanje pri reševanju
V. SVETOVALNO DELO S STARŠI
1. roditeljski sestanki
- uvodni roditeljski sestanek za starše dijakov 1. letnikov
- roditeljski sestanki za starše dijakov zaključnih letnikov ET, EG in PTI
2. individualni razgovori in svetovanje ob različni problematiki (44 staršev,
nekateri večkrat)
3. sodelovanje s starši dijakov s posebnimi potrebami in pedagoškimi
pogodbami, pomoč, svetovanje
4. sodelovanje v svetu staršev
VI. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
1. udeležba na aktivih svetovalnih delavcev osnovnih in srednjih šol, ki jih organizira
Zavod RS za zaposlovanje, OE Nova Gorica, predstavitev razpisa, vpisa in uspeha
2. udeležba na sestankih svetovalnih delavcev srednjih šol v Novi Gorici
3. strokovno izpopolnjevanje na seminarjih, delavnicah in predstavitvah (3 seminarji v
okviru projekta Uvajanje medpredmetne kompetence učenje učenja v pouk preko
ZŠŠ, 4 delavnice na šoli v okviru projekta Učenje učenja pri Šoli za ravnatelje,
strokovni izpolnjevanji na temo Dijaki s primanjkljaji na posameznih področjih učenja
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letno poročilo ravnatelja 2012/2013
10
in na temo Avtizem v organizaciji ZŠŠ, delovno srečanje svetovalnih delavcev na
temoVpis na univerzo v organizaciji prijavno.- vpisnih služb univerz, predstavitev
študijskih programov Univerze v Novi Gorici
4. študij literature
VII. DRUGO DELO
1. sodelovanje z zunanjimi inštitucijam: osnovnimi in srednjimi šolami, Zavodom za
šolstvo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Centri za socialno delo (še
posebej s Kriznim centrom Nova Gorica), Ambulanto za motnje v razvoju, Ljudsko
univerzo v Novi Gorici, Zavodom za zaposlovanje, Zavodom za medicino in
higieno…
2. sodelovanje z vzgojitelji dijaškega doma, skupno reševanje problemov
3. član komisije za pritožbe na šoli
4. član šolske komisije za priznavanje formalne in neformalne izobrazbe, sodelovanje
pri oblikovanju sklepov
5. izdelava poročil ( ŠOL – S , dijaki s posebnimi potrebami, poročila za zunanje
inštitucije glede na njihove zahteve…) in analiz za lastne potrebe
6. prošnje za Ministrstvo za dijake s posebnimi potrebami
7. priprava gradiva za prvi dan pouka
8. mentorstvo študentki 2. letnika študija pedagogike na Univerzi v Mariboru na
pedagoški praksi.
2.2.9. Šolska knjižnica
Šolska knjižnica izvaja interno strokovno bibliotekarsko delo in bibliopedagoško delo.
To je izposoja knjižničnega gradiva dijakom, učiteljem in udeležencem izrednega
izobraževanja, izvajanje knjižnično informacijskega znanja v okviru obveznih izbirnih
vsebin za program ekonomska gimnazija in v okviru interesnih dejavnosti za
program ekonomski tehnik, administrator, trgovec in ekonomski tehnik PTI v vseh
letnikih ter organizacija in izpeljava različnih kulturnih in drugih dogodkov v šolski
knjižnici. Knjižničarka je izvajala knjižnično informacijska znanja in medpredmetno
sodelovala v vseh izobraževalnih programih s predmeti angleščina, slovenščina,
informatika, zgodovina, sociologija, psihologija, ekonomski predmeti, zdravstvena
vzgoja in naravoslovnimi predmeti. Izvedla je projekte »Rastem s knjigo«, sodelovala
je v projektu posodobitev gimnazije, organizirala kulturne prireditve in je skrbnica
učbeniškega sklada, ki ga uporablja 98% dijakov šole. Šolska
3. POROČILO O PEDAGOŠKEM DELU
3.1. UČNI USPEH V ŠOLSKEM LETU 2012/2013
Problematika uspeha se je obravnavala na podlagi poročil na pedagoških in
ocenjevalnih konferencah.
Ob koncu pouka 2012/2013 je bilo pozitivnih 72% dijakov. Ob koncu šolskega leta je
89,35% dijakov napredovalo v višji letnik oz. uspešno zaključilo šolanje. Razreda ni
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letno poročilo ravnatelja 2012/2013
11
izdelalo 10,65% dijakov, kar je za 3 odstotne točke slabše kot v lanskem šolskem
letu.
Po uspehu v razredu so dijaki dosegli naslednji uspeh: 5% dijakov odličen uspeh,
20% dijakov prav dober, 40% dijakov dober uspeh in 6% dijakov zadosten uspeh.
Povprečen uspeh je bil 3,3, kar je enako kot v lanskem šolskem letu. Ob koncu
šolskega leta smo nagradili 4 dijakinje, ki so dosegle odločen uspeh vsa leta
izobraževanja na šoli.
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letno poročilo ravnatelja 2012/2013
12
3.2. USPEH OB ZAKLJUČKU IZOBRAŽEVANJA V ŠOLSKEM LETU
2012/2013
3.2.1. Matura
Splošno maturo so opravljali dijaki programa Ekonomska gimnazija in ostali
udeleženci, ki nimajo statusa dijaka, dijaki s petim predmetom ter udeleženci
izrednega izobraževanja. Uspeh je bil v spomladanskem izpitnem roku za dijake
Ekonomske gimnazije 77%, kar je, glede na povprečje šol, ki izvajajo istovrstne
programe v državi, za 6 odstotnih točk slabše. V jesenskem izpitnem roku je bil
uspeh 50%, kar je za 9 odstotnih točk slabše glede na poprečje šol, ki izvajajo
istovrstne programe v državi.
3.2.2. Poklicna matura
Poklicno maturo so opravljali dijaki programa Ekonomski tehnik in Ekonomski tehnik
PTI ter udeleženci izrednega izobraževanja. Uspeh je bil v spomladanskem roku za
dijake 92%, kar je, glede na povprečje šol, ki izvajajo istovrstne programe v državi,
za 2 odstotni točki slabše. V jesenskem izpitnem roku je bil uspeh za dijake 55%, kar
je za 26 odstotnih točk slabše glede na povprečje šol, ki izvajajo istovrstne programe
v državi.
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letno poročilo ravnatelja 2012/2013
13
Na letošnji poklicni maturi smo imeli eno zlato maturantko.
3.2.3. Zaključni izpit
Zaključni izpit so opravljali dijaki srednjega poklicnega izobraževanja in sicer v
programu Administrator in Trgovec ter udeleženci izrednega izobraževanja. Zaključni
izpit so opravljali v spomladanskem in jesenskem roku. Uspeh je bil v
spomladanskem roku pri dijakih 90%, v jesenskem izpitnem roku pa je bil 67%.
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letno poročilo ravnatelja 2012/2013
14
3.3. REALIZACIJA POUKA IN DRUGIH DEJAVNOSTI
3.3.1. Organizacija in realizacija pouka
Pouk je potekal po veljavnem urniku za posamezne oddelke in izobraževalne
programe. Glede na opravljeno analizo realiziranih ur pouka je bilo realiziranih 97,3%
ur pouka v šolskem letu 2012/2013.
3.3.2. Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti
Obvezne izbirne vsebine v programu Ekonomska gimnazija in interesne dejavnosti v
ostalih programih so bile realizirane glede na letni delovni načrt. Realizirane niso bile
tiste vsebine, za katere dijaki niso pokazali interesa in zaradi premalo prijav niso
mogle biti izpeljane oz. so bile obvezne za vse dijake programa.
3.3.3. Delovna praksa
V šolskem letu 2012/13 je opravljalo obvezno delovno prakso 130 dijakov.
35 dijakov je bilo iz programa trgovec, 37 dijakov je bilo iz programa administrator, 33
dijakov je bilo iz programa ekonomski tehnik, ter 25 dijakov je bilo iz programa
ekonomski tehnik – poklicno tehnično izobraževanje.
V tem šolskem letu je bilo opravljenih 2052 ur delovne prakse v vseh programih.
To pomeni, da so imeli v 2. letniku administrator in trgovec po 304 ure prakse, v 3.
letniku administrator in trgovec po 608 ur, 4. letniku ekonomski tehniki po 76 ur, v 3.
letniku ekonomski tehnik po 152 ur, ter ekonomski tehnik – poklicno tehnično
izobraževanje po 76 ur obvezne delovne prakse.
Dijaki si običajno sami poiščejo prakso. Dijakom, ki si ne uspejo zagotoviti mesta
delovne prakse pa pomaga šola. V tem šolske letu smo tako pomagali 7 dijakom. V
letošnjem šolskem letu smo tako sodelovali s približno 70 delodajalci.
Dijake redno spremljamo v času obvezne delovne prakse. Vsa nesoglasja rešujemo
sprotno. V šolskem letu 2012/2013 so vsi dijaki opravili praktično izobraževanje pri
delodajalcu. Pridobili smo tudi novega delodajalca s področja finančnega svetovanja,
ki je bil z izvedbo zadovoljen in bo z nami sodeloval tudi v prihodnje.
Štiri dijakinje tretjega letnika Ekonomski tehnik so prakso opravljale v tujini in sicer v
Italiji. Vrnile so se z izpopolnjenim znanjem italijanščine in z novimi delovnimi
izkušnjami.
Delodajalce smo spodbujali glede možnosti sofinanciranja za izvajanje praktičnega
usposabljanja z delom, pri čemer smo sodelovali z Medpodjetniškim izobraževalnim
centrom.
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letno poročilo ravnatelja 2012/2013
15
Udeležili smo se tekmovanja iz tehnike prodaje, ki je letos potekalo v Slovenj Gradcu
in dosegli pri stroki orodja drugo mesto, pri stroki mali gospodinjski aparati pa tretje
mesto.
Z delodajalci smo sodelovali tudi pri opravljanju praktičnega dela zaključnega izpita
za program Trgovec. V vseh prodajalnah so nas lepo sprejeli in z nami sodelovali.
3.4. SPREMLJANJE ZAPOSLENIH IN VREDNOTENJE POUKA
V šolskem letu 2012/2013 je bilo realiziranih 22 spremljanj pouka in dodatnih 4 v
okviru uvajanja CLIL ter prav toliko letnih razgovorov. Izvedeni so bili tudi skupinski
sestanki in srečanja ter neformalni individualni razgovori in svetovanja, katerih
evidenca se ne vodi.
Glede na potek projekta ESS Posodabljanje gimnazij, se je programski učiteljski zbor
ekonomske gimnazije sestajal in projektno realiziral dejavnosti s področja timskega
poučevanja, medpredmetnih povezav ter razvijal kompetenco učenja učenja.
V projektu ESS Poskus v gimnaziji so potekala srečanja in usposabljanja projektnega
tima. Izdelano je bilo letno poročilo o poteku projekta z vidika aktivnosti izravnavanja
znanja in alternativnega ocenjevanja in samoevalvacijsko poročilo.
3.5. PEDAGOŠKE KONFERENCE
Realiziranih je bilo 11 pedagoških konferenc, namenjene analizi uspeha dijakov,
spremembam v zakonodaji in organizaciji pedagoškega področja oz. so bile
informativne narave ter prenosu znanja oz. sistemu učeče se organizacije.
3.6. IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV
Učitelji so se udeleževali izobraževanj na strokovnem področju in pedagoškem
področju. Izobraževanja so potekala tudi za različne usposabljanja s področja
informacijsko komunikacijskih tehnologij, spletnih učilnic in uporabe različnih
računalniških programov.
3.7. POMOČ DIJAKOM
3.7.1. DIJAKI S TEŽAVAMI
Pomoč dijakom z učnimi težavami se je izvajala skozi celotno šolsko leto 2012/2013
in je obsegala naslednje dejavnosti:
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letno poročilo ravnatelja 2012/2013
16
 individualne razgovore s svetovalno delavko glede tehnik učenja in razreševanja
drugih problemov
 individualni razgovori z razredniki in učitelji glede učnih težav
 konzultacije iz matematike in tujih jezikov
 razgovori z ravnateljico
 priprava in realizacija pedagoških pogodb za dijake, ki jim je bilo potrebno
omogočiti odstopanja od rednega obiskovanja pouka.
3.7.2. DIJAKI IZ TUJINE
V šolskem letu 2012/13 je bilo na šolo vpisanih osem dijakov iz tujine.
Ob vpisu smo se s starši oz. sorodniki, ki tudi zelo slabo razumejo slovensko,
pogovorili o težavah, za katere smo predvidevali, da se bodo pojavile. Glavna ovira je
bilo gotovo popolno neznanje slovenščine, pokazale pa so se tudi velike razlike v
predznanju pri angleščini in matematiki.
Težava, ki se pojavlja vsako leto pri dijakih – tujcih je, da imajo največkrat zelo malo
priložnosti za učenje slovenščine izven šole. Doma uporabljajo materni jezik, saj tudi
starši največkrat ne zanjo slovensko ali pa govorijo zelo slabo. Velikokrat nimajo
prijateljev oz. imajo prijatelje, ki prihajajo iz istega okolja in med seboj ne
komunicirajo v slovenščini, ampak v maternem jeziku. Popolnoma realno za večino
od njih je, da se prvo leto vključijo v šolo zato, da se naučijo jezika in so tako lahko
kasneje uspešni.
3.7.3. DIJAKI S POSEBNIMI POTREBAMI
V šolskem letu 2012/13 je našo šolo obiskovalo devetnajst dijakinj in dijakov s
posebnimi potrebami.
Individualizirani programi so bili v glavnem realizirani. Delo je potekalo brez večjih
problemov, še največ težav smo imeli, ker nekateri dijaki niso redno prihajali k uram
dodatne strokovne pomoči. Največkrat so bili to tisti, ki so pomoč najbolj potrebovali.
Interes je največkrat upadel, ko so dobili pozitivno oceno, saj so menili, da dodatne
pomoči ne potrebujejo več. V teh primerih smo se z dijakom pogovorili, a vedno ni
pomagalo. Pomoč so ponovno poiskali šele, ko so se spet pojavile težave. Kot razlog
za neredno obiskovanje dopolnilnega pouka so največkrat navajali zasičenost z
urami pouka in domačim učenjem.
Večkrat se je pojavil problem pri umeščanju dodatnih ur v urnik, saj so skoraj vsi
dijaki vozači in vezani na prevoz takoj po pouku. V dogovoru z dijaki in starši smo
poiskali najboljše rešitve.
Dodatna pomoč se je pokazala kot potrebna in zelo dobrodošla pri vseh dijakih s
posebnimi potrebami. Dijake bi lahko razdelili v dve skupini:
 v prvo skupino spadajo dijaki, ki bi brez teh ur težko dosegli minimalne standarde
znanja
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letno poročilo ravnatelja 2012/2013
17

ostali dijaki bi pozitivne ocene z veliko truda najbrž dosegli tudi sami, pomoč pa je
pripomogla k višjim ocenam in solidnemu splošnemu učnemu uspehu.
Hujših vzgojnih problemov z dijaki s posebnim potrebami nismo imeli. S starši smo
dobro sodelovali, večina je redno prihajala na govorilne ure in smo z njihovim
sodelovanjem probleme sproti reševali.
Razredniki so uspeh stalno spremljali, se dogovarjali s člani oddelčnega učiteljskega
zbora in izvajalci dodatne strokovne pomoči ter o vsem obveščali svetovalno službo.
Ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja smo pregledali učni uspeh in realizacijo
individualiziranega programa. Probleme smo reševali sproti v sodelovanju s starši in
dijaki.
3.8. NADARJENI DIJAKI
Na šoli smo imeli v tem šolskem letu štirinajst dijakov in dijakinj, ki so bili v osnovni
šoli identificirani kot nadarjeni v skladu z novim konceptom identifikacije nadarjenih
učencev. Dijaki niso želeli dodatnih aktivnosti.
3.9. UČBENIŠKI SKLAD
Učbeniški sklad je koristilo 98% dijakov šole. Organizacijo in izpeljavo izposoje je
opravila šolska knjižnica.
3.10. TEKMOVANJA
Dijaki so se v šolskem letu 2011/2012 udeležili naslednjih tekmovanj in festivalov:
 državno in regijsko tekmovanje beach volley,
 regijsko tekmovanje odbojka,
 regijsko tekmovanje mali nogomet,
 regijsko tekmovanje rokomet,
 državno in regijsko tekmovanje atletika,
 literarni natečaj »Glas ženske«, potrdilo o sodelovanju za dve dijakinji,
 šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje, bronasto priznanje za 6
tekmovalcev,
 regijsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje,
 šolsko tekmovanje iz matematike, bronasto priznanje za 15 tekmovalcev
 regijsko tekmovanje iz matematike, srebrno priznanje za 2 tekmovalca
 državno tekmovanje iz matematike, bronasto priznanje
 državno tekmovanje iz znanja poslovne matematike in statistike, srebrno
priznanje za 4 tekmovalce in bronasto priznanje za 9 tekmovalcev,
 državno tekmovanje iz računovodstva,
 državno tekmovanje iz tehnike prodaje, drugo in tretje mesto v stroki,
 Lepote romanskih jezikov, dve tretji mesti,
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letno poročilo ravnatelja 2012/2013
18
 državno tekmovanje iz italijanščine, srebrno in bronasto priznanje,
 tekmovanje iz poslovnih idej v Gorici »Il mio futuro da impreditore«, prvo in
drugo mesto
3.11. PROJEKTI IN DRUGE DEJAVNOSTI
Realizirani so bili naslednji projekti:
 izvedba projekta »Simbioza 2012« v katerem so učiteljica Silva Pelicon, kolegi
učitelji in dijaki, izobraževali starejše občane o delu z računalnikom,
 izvedba projekta »Šolski razvojni projekt«, koordinacija Erika Ferfolja Vidič,
 projekt »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delo
po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe, koordinacija Tatjana Munih
 projekt »Slovitaly schools«, koordinacija Nataša Kabaj Bavdaž,
 spletne učilnice šole, skrbnik Denise Beltram,
 projekt »Uvajanje medpredmetne kompetence učenja učenja v pouk«,
koordinacija Ester Šuligoj,
 projekt »Skok v poletne«, priprava in vodenje projekta Elizabeta Ščuka,
 projekt »Evro generacija«, koordinacija Janja Jerončič in Elda Levpušček,
 projekt »Rastem s knjigo«, sodelovanje z Ministrstvom za kulturo, koordinacija
Alenka Makuc Zagožen,
 projekt ESS »Posodobitev gimnazijskih programov« in spremljajoči projekti v
organizaciji Zavoda RS za šolstvo, koordiniranje Nastja Valentinčič Al Bukhari,
 projekt »Timsko poučevanje«, koordinacija Nastja Valentinčič Al Bukhari,
 projekt »Obogateno učenje tujih jezikov 2, koordinacija Nastja Valentinčič Al
Bukhari,
 Projekt »Medpredmetne in kurilularne povezave«, koordinacija Nastja Valentinčič
Al Bukhari,
 projekt ESS »Poskus v gimnaziji«, koordiniranje Inga Krusič Lamut
 E-Šolstvo, koordiniranje Denise Beltram,
 projekt »Samoevalvacija« v sklopu Šole za ravnatelje, koordinira Nataša Djuzić
Kunej,
 predstavitev in tekmovanje učnih podjetij v Qlandia centru Nova Gorica,
 projekt »Izmenjava dijakov učnih podjetij«, koordinacija Tanja Ušaj Hvalič,
 projekt »Zdrava šola«, koordinacija Tea Aldžić Matiš,
 projekt predstavitve poslovnih načrtov dijakov podjetniku, koordinacija Nastja
Valentinčič Al Bukhari,
 projekt »Eksperimentalna učna ura«, ki jo je izvedla zunanja izvajalka Viljenka
Šavli z uporabo tabličnih računalnikov,
 projekt »Obisk na šoli«, obisk predstavnice ambasade ZDA v Sloveniji na temo
življenja mladih v ZDA.
Poročila oz. evalvacije o ESS projektih imajo koordinatorji posameznih projektov in
dopolnjujejo letno poročilo v posamezni specifiki projekta.
Realizirane so bile naslednje druge dejavnosti:
 informativni dan,
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letno poročilo ravnatelja 2012/2013
19




dan odprtih vrat,
izvedba projektnih dni,
izvedba dneva športnih dejavnosti,
in druge dejavnosti v okviru realizacije obveznih izbirnih vsebin in interesnih
dejavnosti.
3.12. PROJEKTNI DNEVI
Realizirani so bili trije projektni dnevi in sicer:
 Spoznavam nove prijatelje in novo okolje, za prve letnike vseh programov. Dijaki
so spoznavali nove sošolce, učitelje, razrednike, urnike, organiziranost dela na
šoli in določila šolskih pravil.
 Zdravo živim v zdravem okolju, za prve letnike vseh programov. Dijake smo
ozaveščali o zdravem življenjskem slogu ter pomenu varovanja okolja.
 Hitrost in posledice v prometnih nesrečah. Sodelovala je Policijska uprava Nova
Gorica in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Nova Gorica.
Pripravili so preventivno aktivnost.
3.13. REALIZACIJA VPISA V ŠOLSKO LETO 2012/2013
Za šolsko leto 2012/2013 smo realizirali vpis enega oddelka Trgovec in enega
oddelka Administrator, dveh oddelkov Ekonomski tehnik in enega oddelka
Ekonomski tehnik PTI.
4. POROČILO O SODELOVANJU Z OKOLJEM
Sodelovanje z okoljem se najbolj kaže v sodelovanju z delodajalci v ožjem in širšem
okolju, posebno pri organizaciji in izvedbi delovne prakse. Delovna praksa je sestavni
del predmetnika programov srednjega strokovnega in srednjega poklicnega
izobraževanja. Organizatorka delovne prakse poišče mesta za izvajanje, razen za
tiste dijake, ki se sami dogovorijo o mestu opravljanja prakse. Uspešno opravljena
praksa je pogoj za napredovanje v višji letnik oziroma za dokončanje programa,
pomeni pa pomembno nadgradnjo šolskega dela v programih, ki izobražujejo za
pridobitev poklica.
Vsako leto nam Mestna občina Nova Gorica tudi odstopi uporabo velike dvorane za
organizacijo slovesne podelitve spričeval splošne in poklicne mature.
Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica se v slovenskem prostoru združuje
v Zvezo srednjih šol in dijaških domov Slovenije in sodeluje v Skupnosti ekonomskih,
trgovskih in upravnih šol Slovenije. Učitelji so člani posameznih strokovnih študijskih
skupin, ki združujejo učitelje sorodnih predmetov na nacionalnem nivoju. Sodelujemo
v aktivu ravnateljev Posočja in v Društvu ravnatelj. Na področju izrednega
izobraževanja sodelujemo v Društvu organizacij za izobraževanje odraslih v srednjih
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letno poročilo ravnatelja 2012/2013
20
šolah in v Skupnosti izobraževanja odraslih, v katero smo se včlanili v letu 2006.
Posamezni učitelji so tudi člani posameznih stanovskih združenj.
Sodelujemo s Centrom za poklicno izobraževanje pri prenovi programov s področja
poslovanja in uprave in izobraževanja mentorjev.
Sodelujemo z Zavodom za šolstvo pri usposabljanju za spremembe in posodobitvi
gimnazijskih programov.
Izvedli smo Dan odprtih vrat Srednje ekonomske in trgovske šole Nova Gorica v
novembru 2012. V pripravo in izvedbo obeh prireditev so se vključili vsi zaposleni v
šoli in dijaki. Obiskovalcem smo predstavili način delovanja in življenja na šoli in
različne aktivnosti v posameznih izobraževalnih programih.
S Filozofsko fakulteto Maribor smo marca 2008 podpisali Sporazum o sodelovanju
na študijskih področjih in Filozofsko fakulteto Ljubljana pri izvajanju pedagoške
prakse študentov. Pomagali smo tudi pri izvedbi anketiranja na temo preverjanja in
ocenjevanja znanja pri pouku zgodovine.
Sodelujemo z Trgovinsko zbornico Slovenije, s katero smo podpisali dogovor o
poslovnem sodelovanju.
4.1. Mentorstvo
V šolskem letu 2012/2013 smo izvajali tudi mentorstvo študentom na praksi.
Elizabeta Ščuka je bila mentorica dvema študentoma na praktičnem pedagoškem
usposabljanju.
Ester Šuligoj je bila mentorica študentki pedagogike na praktičnem pedagoškem
usposabljanju.
5. POROČILO O PRETOKU INFORMACIJ
Informiranje je potekalo na nivoju zaposlenih ter dijakov in njihovih staršev. Za
informiranje zaposlenih so se uporabljali individualni in skupinski razgovori,
elektronska sporočila, pedagoške konference, sestanki skupin in timov ter objave na
intranetnih straneh. Informiranje okolja je potekalo preko medijev (lokalnega radia,
lokalnega časopisa), internetne strani, zloženk, brošur, organizacije tekmovanj in
informativnega dneva ter dneva odprtih vrat.
Informiranje staršev dijakov prvih letnikov je potekalo v septembru 2012 s skupnim
roditeljskim sestankom. Roditeljski sestanki so potekali tudi za starše dijakov višjih
letnikov in zaključnih letnikov, ki smo jih informirali tudi z možnostih nadaljnjega
študija.
Uporabljali smo sistem Lopolis za seznanjanje staršev z napredkom dijakov.
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letno poročilo ravnatelja 2012/2013
21
6. POROČILO O DELU NA DRUGIH PODROČJIH
Dokončali smo dela na novi spletni strani, ki se sedaj polno funkcionalna. Za
aktualnost skrbi Silva Pelicon. Prav tako deluje Facebook stran, ki jo aktualizira
Nastja Valentinčič Al Buhkari.
Spletne učilnice je pripravila in jih vzdržuje Denise Beltram.
7. POROČILO O SPREMLJANJU KAKOVOSTI
7.1. KOMISIJA ZA KAKOVOST
V šolskem letu 2012/2013 so bili imenovani nekateri novi člani komisije in sicer:
-
predstavnik staršev: Rondič Andrej
predstavnika delodajalcev: Škrlep Erika (ponovno imenovana) in Vrabec Sandi
predstavnica dijakov: Lesica Gaja
predstavnice zaposlenih na ŠC Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska
šola: Djuzić Kunej Nataša, Valentinčič Al Bukhari Nastja, Ferfolja Vidič Erika,
Aldžič Matiš Tea.
Ker je bila Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica 1.1.2013 priključena k
Šolskem centru Nova Gorica, se je šolska komisija za kakovost Srednje ekonomske
in trgovske šole Nova Gorica vključila tudi v krovno komisijo za kakovost, ki deluje
na Šolskem centru.
Šolska komisija za kakovost se v šolskem letu 2012/2013 ni srečala. Je pa
predsednica komisije aktivno sodelovala v krovni komisiji za kakovost, ki je bila
pobudnica za izvedbo samoevalvacije v vseh šolah znotraj Šolskega centa Nova
Gorica. Krovna komisija za kakovost se je tako odločila, da bo izvedla anketiranje za
vse šole v centru s spletnim orodjem FluidSurveys, ki ga je sicer za anketiranja
uporabljala Srednja ekonomska in trgovska šola v zadnjih dveh šolskih letih.
Centralna komisija za kakovost je pripravila predlog vsebinskih področij za
posamezne skupine anketirancev. Pripravljen anketni vprašalnik je bil enoten za vse
dijake Šolskega centra Nova Gorica, kar je omogočilo, da so se želene analize za
vse šole pridobile neposredno s pomočjo orodja FluidSurvesy.
Anketni vprašalnik za dijake je vseboval naslednje vsebinske sklope:
 prizadevnost učitelja, da bi snov pri predmetu dijaki bolje razumeli,
 različna tematska vprašanja, predvsem s področja medsebojnih odnosov,
 ocenjevanje dela razrednikov,
 ocenjevanje dela knjižničarke,
 zadnji sklop vprašanj je bil namenjen ocenjevanju učiteljev in sicer poimensko,
 na predlog centralne Komisije za kakovost se je v šolskem letu 2012/2013
dodalo ocenjevanje svetovalne delavke in zaposlenih v tajništvu.
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letno poročilo ravnatelja 2012/2013
22
Anketo so sestavljala vprašanja zaprtega tipa, eno vprašanje pa je bilo tudi odprtega
tipa, kjer so imeli anketiranci možnost vpisati sporočilo učitelju, razredniku,
knjižničarki, svetovalni delavki in poslovni sekretarki.
Za ostale deležnike šole (starši, odrasli in zaposleni) je Srednja ekonomska in
trgovska šola Nova Gorica pripravila samostojne vprašalnike, tj. neodvisno od ostalih
šol v Šolskem centru.
Anketni vprašalnik za starše dijakov je vseboval vprašanja s področja dela učiteljev,
razrednika, svetovalne delavke, ravnateljice ter načina reševanja pritožb oz.
upoštevanja pobud staršev.
Anketni vprašalnik za učitelje je vseboval vprašanja glede učnih priprav, sodelovanja
z dijaki, spodbudami dijakov, informiranje dijakov, klimi v kolektivu, odnosi z
vodstvom šole ter ustreznostjo komunikacije na šoli.
Anketni vprašalnik za udeležence izrednega izobraževanja je vseboval vprašanja v
zvezi z organiziranostjo izobraževanja, ugotavljanjem zadovoljstva z delom
organizatorke izobraževanja ter oceno dela učiteljev in organizatorke izobraževanja
odraslih.
Večina anketiranj se je izvedla v mesecu aprilu ter na začetku meseca maja.
Rezultati anketiranja so objavljeni v Samoevalvacijskem poročilu Srednje ekonomske
in trgovske šole za šolsko leto 2012/2013.
8. POROČILO O VARSTVU PRAVIC DIJAKOV
8. 1. KOMISIJA ZA VARSTVO PRAVIC
Komisija za varstvo pravic je imenoval svet šole na predlog ravnatelja, za eno leto.
Komisija za varstvo pravic oz. pritožbena komisija odloča o zahtevi za varstvo pravic
dijaka (80. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju in 49. člen
Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah). V šolskem letu 2012/2013 ni odločala o
nobeni zadevi.
8. 2. KOMISIJA ZA UGOVORE
Komisijo za ugovore je imenoval ravnatelj za eno leto. Komisija za ugovore odloča o
ugovorih zoper oceno. V šolskem letu 2012/2013 je odločala o eni zadevi in jo
ugodno rešila.
Nova Gorica, 27. 09. 2013
Poročilo so pripravili ravnateljica Inga Krusič Lamut in sodelavci.
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letno poročilo ravnatelja 2012/2013
23