OBČINA KUZMA Kuzma 60C, 9263 Kuzma

Comments

Transcription

OBČINA KUZMA Kuzma 60C, 9263 Kuzma
MAPA ŠT. »1«
1 – NAČRT ARHITEKTURE
INVESTITOR:
OBČINA KUZMA
Kuzma 60C, 9263 Kuzma
OBJEKT:
ENERGETSKA SANACIJA OŠ KUZMA
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:
PROJEKT ZA IZVEDBO
ZA GRADNJO:
ENERGETSKA SANACIJA
PROJEKTANT:
Direktor:
Tomaž Lazar univ.dipl.inž.arh.
ODGOVORNI PROJEKTANT:
LAZAR Tomaž univ.dipl.inž.arh.
ZAPS 0072A
ŠTEVILKA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA:
P07-14-A, Murska Sobota, januar 2014
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:
DERVARIČ Goran univ.dipl.inž.str.
S-1109
1
MAPA ŠT. »1«
1.2 KAZ ALO VSEBINE NAČRTA ARHITEKTURE
št. P07-14-A
1.1
Naslovna stran načrta
1.2
Kazalo vsebine načrta
1.3
Tehnično poročilo
1.4
Popis del
1.5
Risbe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Tloris pritličja - obstoječe stanje
Tloris nadstropja - obstoječe stanje
Tloris pritličja
Tloris nadstropja
Tloris strehe
Fasadni pas 1
Fasadni pas 2
Fasada
Fasada
Shema oken
Situacija
M 1:100
M 1:100
M 1:100
M 1: 100
M 1: 100
M 1:50
M 1:50
M 1:100
M 1:100
M 1:500
2
MAPA ŠT. »1«
1.3 TEHNIČNO POROČILO
1.0 Splošno
Predvidena je energetska sanacija celotnega kompleksa objekta osnovne šole Kuzma
v naselju Kuzma. Celotni kompleks objekta osnovne šole Kuzma je sestavljen iz objekta
osnovne šole in telovadnice ter vrtca. Obstoječi objekt je pretežno pritlične zasnove, le
del objekta osnovne šole je zgrajen v dveh etažah (pritličje + nadstropje).
Objekt je bil zgrajen in dograjen v različnih obdobjih in iz teh obdobij so izvedene tudi
gradbene konstrukcije ovoja stavbe. Zunanji ovoj stavbe ni bil še nikoli obnovljen in je
še iz časa gradnje, prav tako gradbene konstrukcije proti podstrešju. Na ovoju stavbe so
prav tako obstoječa okna, ki so na sterejših delih (osnvona šola, telovadnica in del
vrtca) stara lesena. Le okna in vrata na delu objekta vrtca, ki se je izvedel kot novejši
prizidek so iz pvc profilov z standardno zasteklitvijo; ostali deli objekta imajo okna
izvedena iz energetsko neustreznega zasteklitve oz. je izvedeno kopelit steklo. Okna, ki
so bila zamenjana so pvc izvedbe in kvalitete stekla Us=1,1 W/m2K, vhodna vrata so
pvc oz. alu izvedbe ter prav tako zastekljena Us=1,1 W/m2K. Vsa nova zasteklitev ima
montirana zunanja senčila - alu žaluzije.
Iz zgoraj zbranih podatkov ja razbrat, da bi bilo smiselno energetsko obnovit ovoj stavbe
in sicer bi bilo priporočljivo na obstoječo fasado z 5 oz. 8 cm toplotne izolacije (zunanje
stene) dodatno namestiti d=14 cm dodatne toplotne izolacije in na podstrešju dodatno
namestit toplotno izolacijo debeline d=30 cm, na določenem delu se izvede dvignjen
lesen pod saj je del podstrešja namenjen za skladiščenje opreme za potrebe šole. Ker
je v obstoječem spuščenem stropu nadstropja ter delu pritličja izvedeno le 10 cm
toplotne izolacije je predvidena kompletna odstranitev stropa z podkonstrukcijo ter
izvedba novega spuščenega stropa z 30 cm toplotne izolacije. Prav tako je predvidena
odstranitev obstoječega stropa v telovadnici ter izvedba novega spuščenega stropa iz
Heradisigne Superfine HD deb. 2,5 cm z namestitvijo d=30 cm toplotne izolacije kot
spuščeni strop znotraj telovadnice ter zamenjat obstoječa energetsko potratna kopelit
okna z novimi energetsko varčnimi okni v pvc izvedbi, kot so tudi že obstoječa
zamenjana okna (zaradi videza objekta). Nova pvc okna se izvejo v podobnem
zaključnem videzu kot obstoječa in sicer so pvc profili zunaj in znotraj v barvi lesnega
dekorja.
Izračun gradbene fizike s programskim orodjem URSA 4.0 je pokazal, da objekt ne
ustreza zahtevam Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah, prav tako ne ustrezajo
sestave posameznih gradbenih konstrukcij in se priporoča energetska sanacija ovoja
stavbe oz. posameznih gradbenih konstrukcij ter stare obstoječe zasteklitve.
OPOMBA:
Pred izvedbo del mora izvajalec nadzorniku in investitorju predložiti v potrditev
izračun gradbene fizike z preračunom toplotne zaščite, s katerim dokazuje
primernost uporabljenih materialov in konstrukcijsko kompletno (obstoječo in
predvideno) sestavo za konstrukcijske elemente, ki so predmet investicije
energetske sanacije.
3
MAPA ŠT. »1«
Z izračunom mora dokazati, da bo izvedeni oz. končni skupni sistem
konstrukcijskega elementa odgovarjal:
- glede na zahteve iz projekta za zahtevano toplotno prehodnost,
- da bo ima nov skupni sistem ustrezno difuzijo vodne pare oz. da na pride
do kondenzacije
Izvajalec je dolžan te izračune pripraviti že ob pripravi in podajanju ponudbe, kar lahko
od njega zahteva tudi investotor v ponudbenem razpisu.
2.0 Pregled sestave obstoječih gradbenih konstrukcij
Sestava posameznih elementov ovoja stavbe je sledeča:
Element:
a.) Tla na terenu:
oznaka: tla-pr
U=0,813 W/m2K
(dovoljeno U=0,315 W/m2K) b.) Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom:
oznaka: F1
U=0,474 W/m2K
Sestava:
parket 2,0 cm
cementni estrih 6,0 cm
PE folija 0,02 cm
toplotna izolacija 2,0 cm
večplastna bitumenska hidroizolacija 1,0 cm
beton 15,0 cm
nasutje (pesek in drobni gramoz) 30 cm
podaljšana apnena malta 2,0 cm
mrežasta in votla opeka 30,0 cm
toplotna izolacija 5,0 cm
fasadna malta 0,3 cm
(dovoljeno U=0,250 W/m2K)
c.) Zunanje stene in stene proti - podaljšana apnena malta 2,0 cm
neogrevanim prostorom:
- mrežasta in votla opeka 30,0 cm
- toplotna izolacija 8,0 cm
oznaka: F2
- fasadna malta 0,3 cm
U=0,337 W/m2K
(dovoljeno U=0,250 W/m2K)
d.)Strop proti neogrevanemu - podaljšana apnena malta 2,0 cm
prostoru:
- beton 15,0 cm
- toplotna izolacija 2,0 cm
oznaka: strop S1
- cementni estrih 5,0 cm
U=1,184 W/m2K
(dovoljeno U=0,180 W/m2K)
e.)Strop v sestavi ravne ali - bit. kritina/ Tegola
poševne strehe:
- lesen opaž
- letve in kontra letve
oznaka: strop S2
- leseno ostrešje
U=0,322 W/m2K
- toplotna izolacija deb. 10 cm
- parna zapora
(dovoljeno U=0,180 W/m2K) - lesene deske 1-2 cm
4
MAPA ŠT. »1«
Element:
f.) Strop v sestavi ravne ali poševne strehe:
oznaka: strop S3 in S4
U=0,322 W/m2K
(dovoljeno U=0,180 W/m2K)
g.)vertikalna okna z pvc okvirji: -
Sestava:
bit. kritina/ Tegola
lesen opaž
letve in kontra letve
leseno ostrešje
toplotna izolacija deb. 10 cm
parna zapora
mav. kartonska plošča
okna z pvc okvirjem (novejša - že zamenjana)
oznaka: OB
U=1,310 W/m2K
(dovoljeno U=1,170 W/m2K)
h.)vertikalna okna z lesenimi - okna z lesenim okvirjem (stara - obstoječa)
okvirji:
oznaka: O
U=2,800 W/m2K
(dovoljeno U=1,170 W/m2K)
i.) vertikalna/ kopelit okna:
- kopelit okna (stara - obstoječa)
oznaka: OK
U=3,000 W/m2K
(dovoljeno U=1,170 W/m2K)
j.) Strešna
okna,
steklene - Strešna kupola (stara - obstoječa)
strehe:
oznaka: OS
U=3,050 W/m2K
(dovoljeno U=1,170 W/m2K)
k.) Vhodna vrata:
- Vhodna vrata (novejša - že zamenjana)
oznaka: VVN
U=1,600 W/m2K
(dovoljeno U=1,600 W/m2K)
l.) Vhodna vrata:
- Vhodna vrata (stara - obstoječa)
oznaka: VV
U=3,500 W/m2K
(dovoljeno U=1,600 W/m2K)
5
MAPA ŠT. »1«
3.0 Obstoječe stanje konstrukcijskih elementov energetske sanacije
3.1 Fasada
-
Objekt osnovne šole, telovadnica
Obstoječa zunanja stena (F1) je predvidoma sestavljena iz podaljšane apnene
malte debeline d=2,0 cm, mrežaste in votle opeke debeline d=30,0 cm, toplotne
izolacije debeline d=5,0 cm in zaključne fasadne malte debeline d=0,3 cm in
ima toplotno prehodnost U=0,466 W/m2K.
-
Objekt vrtec
Obstoječa zunanja stena (F2) je predvidoma sestavljena iz podaljšane apnene
malte debeline d=2,0 cm, mrežaste in votle opeke debeline d=30,0 cm, toplotne
izolacije debeline d=8,0 cm in zaključne fasadne malte debeline d=0,3 cm in
ima toplotno prehodnost U=0,335 W/m2K.
Toplotna prehodnost obstoječe zunanje stene (F1 in F2) je večja od predpisane
za današnjo gradnjo in ni v skladu z PURES 2010.
3.2 Streha
-
Objekt osnovne šole, vrtec
Obstoječi strop med ogrevanimi prostori (pritličje kot manjši pritlični deli objekta
in nadstropje) in neogrevanemu podstrešju (strop S1) je predvidoma sestavljen
iz podaljšane apnene malte debeline d=2,0 cm, betonske AB plošče debeline
d=15,0 cm, toplotne izolacije debeline d=2,0 cm in cementnega estriha debeline
d=5,0 cm in ima toplotno prehodnost U=1,184 W/m2K.
Toplotna prehodnost obstoječega stropa proti neogrevanemu podstrešju (strop
S1) je večja od predpisane za današnjo gradnjo in ni v skladu z PURES 2010.
Obstoječ spuščen strop (strop S3 in S4) je predvidoma sestavljen iz mav.
kartonske plošče deb. 1,25 cm, parne zapore, toplotne izolacije deb. 10 cm ter
lesene konstrukcije strehe in ima toplotno prehodnost U=0,327 W/m2K.
Toplotna prehodnost obstoječe ravne strehe (strop S3 in S4) je večja od
predpisane za današnjo gradnjo in ni v skladu z PURES 2010.
-
Objekt telovadnice
Obstoječa poševna streha (strop S2) je predvidoma sestavljen iz lesene stropa,
parne zapore in toplotno izolacijo debeline d=10,0 cm ter lesene konstrukcije
strehe in ima toplotno prehodnost U=0,327 W/m2K.
Toplotna prehodnost obstoječe ravne strehe (strop S2) je večja od predpisane
za današnjo gradnjo in ni v skladu z PURES 2010.
6
MAPA ŠT. »1«
3.3 Stavbno pohištvo
-
Objekt osnovne šole, telovadnica
Na šolskem objektu je delno vgrajeno še staro stavbno pohištvo, stara lesena
okna zasteklitvijo (O), ki ima toplotno prehodnost predvidoma U=2,80 W/m2K.
Na objektu telovadnice je delno vgrajeno še staro stavbno pohištvo, stara okna
z kopelit zasteklitvijo (ozk), ki ima jekleni okvir in ima toplotno prehodnost
predvidoma U=3,000 W/m2K.
Toplotna prehodnost obstoječega lesenega stavbnega pohištva in kopelit oken
je večja od predpisane za današnjo gradnjo in ni v skladu z PURES 2010
4.0 Energetska sanacija konstrukcijskih elementov
4.1 Fasada
-
Objekt osnovne šole, telovadnica – stena F1
Toplotna prehodnost obstoječe zunanje stene (F1) je večja od predpisane za
današnjo gradnjo in ni v skladu z PURES 2010. Zaradi tega se predlaga
izvedba dodatne toplotne izolacije debeline d=14,0 cm z zaključnim slojem na
obstoječo sestavo obstoječe zunanje stene (F1) in se tako s tem doseže
toplotna prehodnost zunanje stene U=0,163 W/m2/K (Udop=0,250 W/m2/K),
kar bi bilo v skladu z PURES 2010. Toplotno izolacijo je potrebno izvajati po
navodilih proizvajalca materiala toplotne izolacije oz. fasadnega sistema.
Pozornost je potrebno nameniti tudi preprečevanju toplotnih mostov in izvedbi
toplotne izolacije tudi na cokl objekta, kjer je mogoče tudi cca. 10 do 30 cm pod
obstoječi okoliški teren.
Primeroma je izvesti fasadno oblogo sistema JUBIZOL S ali ekvivalentno.
- Jubizol S zaključni silikatni omet deb. 2 mm
- Jubizol lepilna malta debeline 4,5 mm, vmes mrežica iz steklenih vlaken,
površina horizontalno nahrapvljena z zobato gladilko
- toplotna izolacija 14 cm - EPS, sidrana po navodilih proizvajalca, plošče dim.
100 x 50 cm
Posebno pozornost je potrebno nameniti na mestih, kjer je stavbno pohištvo
(okna, vrata) izvedeno do skoraj samega roba oz. stika obstoječe fasadne obloge
(na mestu vogalov, kjer so okna izvedena zelo na steno in ni skoraj nič »špalete«
oz. pri zunanjih vratih, kjer je dim. vratne odprtine trenutno izvedena skoraj glede
na svetlo odprtino fasadne obloge. Tukaj se izvedejo pasovi zožitve nove
fasadne obloge v odvisnosti od potrebe oz. možnosti izvedbe. Pasovi se izvedejo
v širini od 90 do 120 cm po celotni vertikali oz. odvisno od primernosti izvedbe.
Glede na novo debelino obnovljene zunanje stene (F1) je potrebno izvesti tudi
nujna vzporedna dela, potrebno bo zamenjati zunanje okenske police,
prilagoditi oz. zamenjati strešne obrobe ob stikih z vertikalnimi površinami,
vertikalne žlebove in vertikalni strelovod.
7
MAPA ŠT. »1«
V investicijo so zajeta vsa potrebna dela:
- montaža in demontaža fasadnega odra,
- izvedba toplotno izolacijske kontaktne fasade debeline d=14,0 cm vključno z
zaključnim slojem,
- zamenjava zunanjih okenskih polic,
- izvedba stranskih okenskih špalet,
- prilagoditev oz. zamenjava strešnih obrob ob stikih z vertikalnimi površinami,
- prilagoditev oz. zamenjava vertikalnih žlebov,
- prilagoditev oz. zamenjava vertikalnih strelovodov.
-
Objekt vretc – stena F2
Toplotna prehodnost obstoječe zunanje stene (F2) je večja od predpisane za
današnjo gradnjo in ni v skladu z PURES 2010. Zaradi tega se predlaga
izvedba dodatne toplotne izolacije z izboljšanimi toplotnoizolacijskimi lastnostmi
kot npr. Baumit Open S ali Fragmat Neo Super debeline d=6,0 cm z zaključnim
slojem na obstoječo sestavo obstoječe zunanje stene (F2) in se tako s tem
doseže toplotna prehodnost zunanje stene U=0,205 W/m2/K (Udop=0,250
W/m2/K), kar bi bilo v skladu z PURES 2010. Toplotno izolacijo je potrebno
izvajati po navodilih proizvajalca materiala toplotne izolacije oz. fasadnega
sistema. Pozornost je potrebno nameniti tudi preprečevanju toplotnih mostov in
izvedbi toplotne izolacije tudi na cokl objekta, kjer je mogoče tudi cca. 10 do 30
cm pod obstoječi okoliški teren.
Primeroma je izvesti fasadno oblogo sistema JUBIZOL S ali ekvivalentno.
- Jubizol S zaključni silikatni omet deb. 2 mm
- Jubizol lepilna malta debeline 4,5 mm, vmes mrežica iz steklenih vlaken,
površina horizontalno nahrapvljena z zobato gladilko
- toplotna izolacija 6 cm - EPS Baumit Open S ali Fragmat Neo Super, sidrana
po navodilih proizvajalca, plošče dim. 100 x 50 cm
Posebno pozornost je potrebno nameniti na mestih, kjer je stavbno pohištvo
(okna, vrata) izvedeno do skoraj samega roba oz. stika obstoječe fasadne obloge
(na mestu vogalov, kjer so okna izvedena zelo na steno in ni skoraj nič »špalete«
oz. pri zunanjih vratih, kjer je dim. vratne odprtine trenutno izvedena skoraj glede
na svetlo odprtino fasadne obloge. Tukaj se izvedejo pasovi zožitve nove
fasadne obloge v odvisnosti od potrebe oz. možnosti izvedbe. Pasovi se izvedejo
v širini od 90 do 120 cm po celotni vertikali oz. odvisno od primernosti izvedbe.
Glede na novo debelino obnovljene zunanje stene (F2) je potrebno izvesti tudi
nujna vzporedna dela, potrebno bo zamenjati zunanje okenske police,
prilagoditi oz. zamenjati strešne obrobe ob stikih z vertikalnimi površinami,
vertikalne žlebove in vertikalni strelovod.
V investicijo so zajeta vsa potrebna dela:
- montaža in demontaža fasadnega odra,
- izvedba toplotno izolacijske kontaktne fasade debeline d=6,0 cm vključno z
zaključnim slojem,
- zamenjava zunanjih okenskih polic,
- izvedba stranskih okenskih špalet,
- prilagoditev oz. zamenjava vertikalnih žlebov,
- prilagoditev oz. zamenjava vertikalnih strelovodov.
8
MAPA ŠT. »1«
4.2 Streha
-
Objekt osnovne šole, vrtec – strop 1
Toplotna prehodnost obstoječega stropa proti neogrevanemu podstrešju (strop
S1) je večja od predpisane za današnjo gradnjo in ni v skladu z PURES 2010.
Zaradi tega se predlaga izvedba dodatne toplotne izolacije debeline d=30,0
cm prekrite z paropropustno folijo na obstoječo sestavo obstoječega stropa
proti neogrevanemu podstrešju (strop S1) in se tako s tem doseže toplotna
prehodnost stropa proti neogrevanemu podstrešju U=0,115 W/m2/K
(Udop=0,180 W/m2/K), kar bi bilo v skladu z PURES 2010.
Toplotno izolacijo je potrebno izvajati po navodilih proizvajalca materiala
toplotne izolacije in jo prekriti z paro propustno folijo, na morebitnem pohodnem
delu podstrešja pa narediti lesene podeste. Pozornost je potrebno nameniti tudi
preprečevanju toplotnih mostov zato je priporočljivo toplotno izolacijo namestiti
delno tudi na steno na podstrešju do višine cca. h=50 cm.
Glede na predvidena dela v pritličnem delu sanacije stropa med pritličjem in
neogrevanem podstrešjem (strop S1) se na določenem območju izvede lesena
pohodna površina iz OSB plošč deb. 2,5 cm na leseni podkonstrukciji, saj šola
del podstrešja uporablja kot skladišče za svojo opremo.
V investicijo so zajeta vsa potrebna dela:
- izvedba toplotne izolacije debeline d=30 cm z vgradnjo paro propustne folije,
Objekt osnovne šole – strop S3 in S4
Toplotna prehodnost obstoječe poševne strehe (strop S3 in S4) je večja od
predpisane za današnjo gradnjo in ni v skladu z PURES 2010. Zaradi tega se
predlaga odstranitev obstoječih mavčno-kartonskih plošč komplet z parno
zaporo in toplotno izolacijo ter izvedba nove toplotne izolacije debeline d=20
oz. 30,0 cm z parno zaporo folijo ter mavčno-kartonskih plošč in se tako s tem
doseže toplotna prehodnost stropa proti neogrevanemu podstrešju U=0,169
oz. 0,114 W/m2/K (Udop=0,200 W/m2/K), kar bi bilo v skladu z PURES 2010.
Toplotno izolacijo in celotno izvedbo spuščenega stropa je potrebno izvajati po
navodilih proizvajalca materiala.
Primeroma je izvesti:
- začasna odstranitev luči, varno deponiranje
- kompletna odstranitev mavčno-kartonskih plošč, ki so bile uničene ob
zamakanju
- odstranitev parne zapore in uničene toplotne izolacije
- izvedba toplotne izolacije debeline d=20 oz. 30 cm komplet z novo parno
zaporo
- izvedba mavčno-kartonskih plošč na obstoječo podkonstrukcijo spuščenega
stropa
- bandažiranje, kitanje in oplesk stropa
- ponovna montaža luči
9
MAPA ŠT. »1«
-
Objekt telovadnice - strop S3 in S4
Toplotna prehodnost obstoječe poševne strehe (strop S2) je večja od
predpisane za današnjo gradnjo in ni v skladu z PURES 2010. Zaradi tega se
predlaga odstranitev obstoječega spuščenega stropa iz lesenih desk deb. 1-2
cm komplet z toplotno izolacijo in parno zaporo ter izvedba novega stropa in
toplotne izolacije debeline d=30,0 cm, katera se montira pod obstoječo kritino v
sklopu novo izvedenega spuščenega stropa skupaj z parno zaporo, kar se
namesti na novo podkonstrukcijo spuščenega stropa in se spodaj zaključi
ploščami Heradesign HD Superfine, bela ali natur barve in se tako s tem
doseže toplotna prehodnost ravne strehe U=0,114 W/m2/K (Udop=0,180
W/m2/K), kar bi bilo v skladu z PURES 2010.
Toplotno izolacijo in celotno izvedbo poševne strehe je potrebno izvajati po
navodilih proizvajalca materiala.
Glede na predvidena dela sanacije poševne strehe telovadnice (strop S2) je
potrebno izvesti tudi nujna vzporedna dela, potrebno bo odstraniti in ponovno
zmontirati obstoječe luči, odstraniti obstoječo leseno oblogo, na novo namestiti
pod konstrukcijo spuščenega stropa in zaključno oblogo stropa ter vse skupaj
končno prepleskati po predhodnem kitanju.
V investicijo so zajeta vsa potrebna dela:
- demontaža in ponovna montaža obstoječih luči,
- odstranitev lesene obloge stropa iz lesnih desk deb. 1-2 cm,
- odstranitev toplotne izolacije debeline d=10 cm komplet z parno zaporo
- odstranitev podkonstrukcije
- izvedba toplotne izolacije debeline d=30 cm z vgradnjo parne zapore
- montaža nove pod konstrukcije spuščenega stropa z zaključno oblogo stropa
in kitanje in končno pleskanje spuščenega stropa.
4.3 Stavbno pohištvo
-
Objekt osnovne šole, telovadnica
Toplotna prehodnost obstoječega lesenega stavbnega pohištva (O), je večja od
predpisane za današnjo gradnjo in ni v skladu z PURES 2010. Zaradi tega se
predlaga zamenjava obstoječega stavbnega pohištva z novim stavbnim
pohištvom, enakim kot je že zamenjano stavbno pohištvo iz PVC materiala in
troslojno zasteklitvijo z toplotno prehodnostjo celotnega okna U=1,160 W/m2K
(Udop=1,250 W/m2K), kar bi bilo v skladu z PURES 2010.
Stavbno pohištvo je potrebno vgrajevati po navodilih proizvajalca stavbnega
pohištva.
Glede na predvidena dela v sklopu zamenjave stavbnega pohištva je potrebno
izvesti tudi nujna vzporedna dela kot je naprava notranjega ometa opečnih sten
na mestih popravila špalet, dletanje ometanih sten na mestu popravila špalet in
dvakratno slikanje notranjih opečnih sten na mestu popravila špalet.
10
MAPA ŠT. »1«
V investicijo so zajeta vsa potrebna dela:
- odstranitev obstoječega lesenega stavbnega pohištva z zunanjimi in notranjimi
policami, odvoz na trajno deponijo, plačilo takse za prevzem gradbenih
odpadkov
- montaža novega stavbnega pohištva pvc izvedbe z kvalitetno troslojno
zasteklitvijo, profil najmanj šestkomorni, barva zunaj in znotraj lesni dekor
- zunanja alu žaluzija, širina lamel 60 mm, ročni notranji pogon (isto kot
obstoječa), odkapna pločevina nad žaluzijo
- zunanje alu police r.š. 30 cm, deb. 2 mm, alu zaključki, odkapni rob 4 cm
- notranje heleolit police deb. 1,8 cm
- popravilo notranje opečne stena na mestih popravila špalet,
- dletanje ometanih sten na mestu popravila špalet in
- dvakratno slikanje notranjih opečnih sten na mestu popravila špalet.
-
Objekt telovadnica
Toplotna prehodnost obstoječega stavbnega pohištva, kopelit oken (OK), je
večja od predpisane za današnjo gradnjo in ni v skladu z PURES 2010. Zaradi
tega se predlaga zamenjava obstoječega stavbnega pohištva, kopelit izvedbe,
z novim stavbnim pohištvom, enakim kot je že zamenjano stavbno pohištvo iz
PVC materiala in troslojno zasteklitvijo z toplotno prehodnostjo celotnega okna
U=1,160 W/m2K (Udop=1,250 W/m2K), kar bi bilo v skladu z PURES 2010.
Stavbno pohištvo je potrebno vgrajevati po navodilih proizvajalca stavbnega
pohištva.
Glede na predvidena dela v sklopu zamenjave stavbnega pohištva je potrebno
izvesti tudi nujna vzporedna dela kot je naprava notranjega ometa opečnih sten
na mestih popravila špalet, dletanje ometanih sten na mestu popravila špalet in
dvakratno slikanje notranjih opečnih sten na mestu popravila špalet.
V investicijo so zajeta vsa potrebna dela:
- odstranitev obstoječega stavbnega pohištva iz kopelit stekla z zunanjimi in
notranjimi policami, odvoz na trajno deponijo, plačilo takse za prevzem
gradbenih odpadkov
- montaža novega stavbnega pohištva pvc izvedbe z kvalitetno troslojno
zasteklitvijo, profil najmanj šestkomorni, barva zunaj in znotraj lesni dekor
- zunanja alu žaluzija, širina lamel 60 mm, ročni notranji pogon (isto kot
obstoječa), odkapna pločevina nad žaluzijo
- zunanje alu police r.š. 30 cm, deb. 2 mm, alu zaključki, odkapni rob 4 cm
- notranje heleolit police deb. 1,8 cm
- popravilo notranje opečne stena na mestih popravila špalet,
- dletanje ometanih sten na mestu popravila špalet in
- dvakratno slikanje notranjih opečnih sten na mestu popravila špalet.
11
MAPA ŠT. »1«
5.0 Gradbena fizika konstr. elementov sanacije
Element:
1. Zunanje stene in stene proti
neogrevanim prostorom:
oznaka: F1
obstoječe
predvideno
U=0,466 W/m2K
U=0,163 W/m2K
U=0,466 W/m2K
U=0,206 W/m2K
(dovoljeno U=0,250 W/m2K)
2. Zunanje stene in stene proti
neogrevanim prostorom:
oznaka: F2
(dovoljeno U=0,250 W/m2K)
3. Strop proti neogrevanemu
prostoru:
oznaka: strop S1
U=1,291 W/m2K
U=0,115 W/m2K
U=1,327 W/m2K
U=0,114 W/m2K
U=0,327 W/m2K
U=0,114 W/m2K
U=0,327 W/m2K
U=0,169 W/m2K
U=2,800 W/m2K
U=1,160 W/m2K
U=3,000 W/m2K
U=1,160 W/m2K
(dovoljeno U=0,180 W/m2K)
4. Strop v sestavi ravne ali
poševne strehe:
oznaka: strop S2
(dovoljeno U=0,180 W/m2K)
5. Strop v sestavi ravne ali
poševne strehe:
oznaka: strop S3
(dovoljeno U=0,180 W/m2K)
6. Strop v sestavi ravne ali
poševne strehe:
oznaka: strop S4
(dovoljeno U=0,180 W/m2K)
7. Vertikalna okna:
oznaka: O
(dovoljeno U=1,170 W/m2K)
8. Vertikalna/ kopelit okna:
oznaka: OK
(dovoljeno U=1,170 W/m2K)
12
MAPA ŠT. »1«
Element:
9. Strešna okna:
oznaka: OS
obstoječe
predvideno
U=3,000 W/m2K
U=1,160 W/m2K
(dovoljeno U=1,170 W/m2K)
6.0 Požarna varnost
Z predvideno energetsko sanacijo objekta se požarna ogroženost območja ne bo
bistveno povečala. Dostop do objekta je obstoječe z dovozne ceste.
7.0 Varstvo okolja, vplivno območje objekta
Predvideni posegi ne bodo bistveno negativno vplivali na okolico. V času obratovanja
objekta, objekt ne bo povzročal večjih emisij.
13
MAPA ŠT. »1«
1.4 POPIS DEL
14
MAPA ŠT. »1«
1.5 RISBE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Tloris pritličja - obstoječe stanje
Tloris nadstropja - obstoječe stanje
Tloris pritličja
Tloris nadstropja
Tloris strehe
Fasadni pas 1
Fasadni pas 2
Fasada
Fasada
Shema oken
Situacija
M 1:100
M 1:100
M 1:100
M 1: 100
M 1: 100
M 1:50
M 1:50
M 1:100
M 1:100
M 1:500
15