SPLOŠNA MATURA 2014

Comments

Transcription

SPLOŠNA MATURA 2014
SPLOŠNA MATURA
2014
Kdo vodi splošno maturo?
Zunajj š
Z
šole:
l
Državna komisija za splošno maturo
Državne predmetne komisije
Državni izpitni center (RIC): Kajuhova 32 U, 1000
Lj blj
Ljubljana
Znotraj šole:
š l
Šolska maturitetna komisija – ŠMK
Šolske predmetne komisije
Šolska maturitetna komisija SETŠ
Predsednica: Inga
g KRUSIČ LAMUT
Tajnica: Valentina KOBAL
Člance: Tatjana MUNIH – namestnica preds.
preds
Ester ŠULIGOJ
Eld LEVPUŠČEK
Elda
Zunanji član: Državna komisija za splošno maturo
imenuje zunanje člane v aprilu 2014
(univerzitetni profesorji in drugi strokovnjaki)
Zakonodaja
Akti ministrstva za šolstvo in šport
Zakon o maturi
P il ik o maturii
Pravilnik
Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s
posebnimi potrebami
Maturitetni izpitni katalog za maturo 2014
Predmetni izpitni katalogi
Predprijava
p j
k maturi
spomladanski rok 2014
Do p
petka, 15. 11. 2013
 temelj za pripravo predmaturitetnih
p z u
preizkusov
 priprava podatkov za maturo
Predmaturitetni preizkus





praviloma v marcu
pri posameznem predmetu
namen: seznanitev kandidatov z izpitnim redom,
šif
šiframi,
i iizpitnimi
it i i polami…
l i
povratna informacija
ocena se ne vpisuje v redovalnico
d
l
Prijava k maturi



Rok:
k torek,
k 1.
1 aprill 2014
014
Kandidati opravljajo
p
j j maturo v enem
izpitnem roku (izjema kandidati z
odločbo)
Kandidati opravljajo maturo iz petih (5)
p
predmetov:
m
trije (3) predmeti iz skupnega dela in
dva (2) iz izbirnega dela mature.
mature
Kandidat lahko izbere še tretji predmet izbirnega dela
splošne
p
mature
m
(šesti
(
predmet).
p
m )
Predmeti ki jih opravljajo na SETŠ
Predmeti,
Skupnii d
Sk
del:
l
 SLOVENŠČINA
 MATEMATIKA
 TUJ JEZIK (ANGLEŠČINA,
ŠČ
ITALIJANŠČINA)
ŠČ
Izbirni del:
 TUJ JEZIK (ANGLEŠČINA, ITALIJANŠČINA)
 EKONOMIJA
 SOCIOLOGIJA
 GEOGRAFIJA
 PSIHOLOGIJA
Na splošni gimnaziji: katerikoli predmet (plačljivo!)
Omejitve


ALI sociologija ALI psihologija ALI
filozofija
Če kandidati izberejo še tretji izbirni predmet,
omenjena
j
omejitev
jit NE velja!
lj !
Delež ocene
Maturitetni predmet Delež pisne ocene
Delež ustne ocene
Delež ocene seminarske naloge ali vaj
Slovenščina
80 %
80 %
20 %
20 %
Matematika
80 %
20 %
Angleščina
80 %
20 %
Italijanščina
80 %
20 %
Nemščina
80 %
20 %
Zgodovina
80 %
20 %
Geografija
80 %
20 %
Psihologija
80 %
80 %
20 %
20 %
Sociologija
80 %
20 %
Ekonomija
80 %
20 %
Trajanje pisnih izpitov
PREDMET
Trajanje 1 del
Trajanje 1.del
Trajanje 2 del
Trajanje 2. del
SLOVENŠČINA
9.00 – 11.00
9.00 – 10.30
MATEMATIKA (OSNOVNA RAVEN)
9.00 – 11.00
MATEMATIKA (VIŠJA RAVEN)
9.00 – 10.30
11.00 – 12.30
ANGLEŠČINA
9.00 – 10.10
11.00 ‐ 12.30
ITALIJANŠČINA
9.00 – 10.10
11.00 – 12.30
EKONOMIJA
9.00 – 10.30
11.00 ‐ 12.30
PSIHOLOGIJA
9 00 – 10.30
9.00 10 30
11 00 ‐ 13.00
11.00 ‐
13 00
SOCIOLOGIJA
9.00 – 10.30
11.00 – 13.00
ZGODOVINA
9.00 – 10.30
11.00 – 12.30
GEOGRAFIJA
9.00 – 10.30
11.00 – 12.30
Višja raven zahtevnosti





MATEMATIKA
E
TUJ JEZIK
Največ tri (3) predmete na višji ravni
zahtevnosti,, vendar se pri
z
p splošnem
p
m uspehu
u p u
upošteva ocena po povišani lestvici največ pri
enem
m tujem
j m jjeziku
Informacije – pri profesorjih
Višja raven prinaša DODATNE TOČKE
Ocenjevanje na maturi


Naloge in
n vprašanja ter navodila
navod la za ocenjevanje pripravijo
pr prav jo član
člani
državnih predmetnih komisij za posamezen predmet.
Pisne izdelke ocenjujejo zunanji ocenjevalci
(srednješolski učitelji posameznega predmeta) posebej
usposobljeni v skladu z vnaprej pripravljenimi
ocenjevalnimi merili, enakimi za vse kandidate.
SLO: Pisni izdelek esejskega tipa vedno ocenita dva
zunanja ocenjevalca. Kadar se njuni oceni razlikujeta za
več
č kot
k t eno petino
ti največjega
j čj
možnega
ž
št
števila
il ttočk,
čk pisni
i i
izdelek oceni še kontrolni ocenjevalec. Njegova ocena je
dokončna.
 Vprašanja za ustni izpit pripravijo člani državnih predmetnih
komisij, pravila za druge oblike notranjega ocenjevanja pa so
enaka za vse kandidate.
kandidate
Način izračuna ocene:
Državna komisija za splošno maturo na predlog državnih
predmetnih komisij določi merila za pretvorbo točk v ocene
(koliko odstotnih točk je pri posameznem predmetu potrebnih
za določeno
d l č
oceno).
) Ta
T merila
il so v spomladanskem
l d
k
in
i
jesenskem izpitnem roku enaka.
Ocenjevalna lestvica:
odlično(5), prav dobro (4), dobro (3), zadostno (2) in nezadostno (1)
Splošni uspeh na maturi


Vsota
Vs
t ocen
n iz
i posameznih
p s m nih predmetov
p dm t
Dodatne točke: slovenščina in višja raven:
-zgornja
zgornja polovica ocene odlično (5)
+ 3 točke
-spodnja
spodnja polovica ocene odlično (5) in
zgornja polovica ocene prav dobro (4)
+ 2 točki
-spodnja polovica ocene prav dobro (4) in
g
j p
polovica ocene dobro (3)
( )
zgornja
+ 1 točka


Največje možno število točk: 34
( 3*
3 (5+3)
(5 3) + 2*
2 5)
Najmanjše možno število točk: 10
( 5 * 2)
Opravljena matura = vse ocene pozitivne.
Izjema (66.
(66 člen Pravilnika o splošni maturi)maturi) nearly pass
Kandidat, ki je pri enem izmed predmetov obveznega dela dosegel najmanj 80% točk,
potrebnih za pozitivno oceno, je pri tem predmetu pozitivno ocenjen, če je pri ostalih
predmetih iz katerih je opravljal maturo, ocenjen pozitivno in je vsaj pri dveh izmed njih
dosegel oceno dobro (3).
(3)
PRIMER:
Predmet
Ocena
Odstotki
Točke
Slovenščina
4
85 %
4 +2
Matematika
2
40 %
2
Angleščina
2
67 %
2
Zgodovina
3
58 %
3
Geografija
2
46 %
2
Kandidat,
K
did t ki jje prii enem iizmed
d predmetov
d t izbirnega
i bi
d
dela
l mature
t
dosegel najmanj 80% točk, potrebnih za pozitivno oceno, je pri
tem predmetu pozitivno ocenjen, če je pri ostalih predmetih iz
katerih je opravljal maturo
maturo, ocenjen pozitivno in je vsaj pri
enem izmed njih dosegel oceno dobro (3).
Predmet
PRIMER
Ocena
Odstotki
Točke
Slovenščina
4
85 %
4+2
Matematika
2
45 %
2
Angleščina
2
67 %
2
Zgodovina
3
58 %
3
Geografija
2
40 %
2
Pomembni datumi
1. 4. 2014 – zadnji
j rok za p
prijavo
j
k splošni
p
maturi in k
izpitu iz maturitetnega predmeta
d
18. 4. 2014 – rok za oddajo seminarskih nalog in vaj
na šoli
1 5
1.
5. 2014 - rok za spremembo prijave
(zamenjavo izbirnega predmeta in ravni zahtevnosti na
šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode)
19. 5. 2013 - šola seznani kandidate s točkami
internega dela maturitetnih predmetov
Maj 2014
21. 5. 2014 – zadnji rok za poznejšo prijavo iz opravičljivih razlogov
27. 5. 2014 – zadnji rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev
- zadnji rok za pisno odjavo od SM na spomladanskem roku
Julij 2014
14. 7. 2014 – objava rezultatov SM in svečana podelitev spričeval
15. 7. 2014 - zadnji roka za prijavo na jesenski rok
Pisni in ustni izpiti
Maj 2014

6. 5. 2014 – SLOVENŠČINA
(Izpitna pola 1 – šolski esej)
Junij 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
31. 5. 2014 – ANGLEŠČINA
2 6
2.
6. 2014 – SLOVENŠČINA (Izpitna pola 2 –
razčlemba neumetnostnega besedila)
3. 6. 2014 – PSIHOLOGIJA,, SOCIOLOGIJA
5. 6. 2014 – EKONOMIJA
6. 6. 2014 – BIOLOGIJA
7. 6. 2014 – MATEMATIKA
10. 6. 2014 – GEOGRAFIJA
12. 6. 2014 – ZGODOVINA
14. 6. 2014 – ITALIJANŠČINA
Ustni izpiti:

od
d 14.
14 6.
6 2014 d
do 2
23. 6
6. 2014

14. 7. 2014 – objava rezultatov

17. 7. 2014 –zadnji rok za vložitev
zahteve za vpogled v izpitno
dokumentacijo
Objava rezultatov


14 julij
14.
l 2014
014
Informativni rezultati: na spletnih
straneh Rica (http://matura.ric.si)
(
p //m u . . )
od 5.00 zjutraj
uporabniško ime: EMŠO kandidata
geslo: šifra na nalepki

Uradni rezultati: na šoli ob 9.00
Vpogled v izpitno dokumentacijo

-
v treh
hd
dneh
h (3
( d
dni)) po objavi
b
rezultatov
l
lahko kandidat pisno zahteva vpogled v:
izpitno polo
list z
za odgovore
g
ocenjevalni list
pravilne rešitve nalog
pisno razlago izračuna pisne ocene
Stroškov vpogleda
p g
NI.
Pritožba
Najkasneje
N
k
en dan
d po vpogledu
l d v izpitno
dokumentacijo lahko kandidat vloži pritožbo:
 na izračun ocene
 na oceno
potrebno priložiti
p
dokazilo o plačilu
p
Pritožbi jje p
stroškov:
šk
ugovor na izračun ocene – 4,50 EUR (lanska cena) za
posamezni predmet
ugovor na oceno – 25,00 EUR (lanska cena) za posamezni
predmet
Viši stroškov
Višina
t šk se llahko
hk spreminja.
i j
Natančne informacije o ugovoru dobijo kandidati pri tajniku ŠMK in
na spletnih straneh www.ric.si
Popravljanje ocen
Kandidat ne opravi splošne mature,
mature če je
neuspešen pri enem ali več predmetih.
Kandidat, ki ima eno ali dve negativni oceni,
opravlja popravne izpite še dve leti po prvem
opravljanju mature
spomladanski rok 2014 – spomladanski rok 2016
Kandidat,
K
did t ki ima
i
ttrii ali
li več
č negativnih
ti ih ocen,
opravlja maturo v celoti.
Izboljševanje ocen
Kandidat, ki je opravil splošno maturo in želi
izboljšati oceno pri enem ali več predmetih, ima
pravico do enkratnega ponovnega opravljanja
izpitov še dve leti po prvem opravljanju splošne
mature
Upošteva se boljša ocena.
Dodatne informacije
URADNE URE
Torek, od 10.30
Torek
10 30 do 11.30
11 30 v pisarni SM
Telefon pisarne: 05 6205 604
GSM 041 988 112
GSM:
E-pošta: [email protected]

Similar documents