publikacija 2013/14

Comments

Transcription

publikacija 2013/14
PUBLIKACIJA
ŠOLA
2013/2014
Ime in priimek:___________________________________
Naslov:_________________________________________
Razred:_________________________________________
Razrednik:_______________________________________
Domači telefon:___________________________________
Službeni telefon očeta:_____________________________
Službeni telefon matere:____________________________
1
Dragi učenci, starši in moji kolegi učitelji,
Prav lepo vas vse skupaj pozdravljam na začetku šolskega leta
2013/2014, v katerega stopamo z optimizmom, nasmehom na
obrazu, kot vsako leto. Naj vas tudi letos skozi šolsko leto vodi
naša šolska publikacija, tokrat zgolj v elektronski obliki.
V njej so zbrani bistveni podatki, ki jih učenci in starši potrebujete
tudi za uspešno komunikacijo z razredniki, ostalimi učitelji in
vodstvom šole. V njej najdete vse: od organizacije pouka,
govorilnih ur, šolske malice, pa do predstavitev posameznih
dejavnosti in služb na šoli.
Publikacija je urejena tako, da vam povezave sproti omogočajo
preskok na želeno področje (šolski koledar, koledar NPZ ipd.).
Vsem skupaj želim čim manj stresno in uspešno šolsko leto
2013/2014, pa da bi čim večkrat kliknili na ta za vas zelo priročen
dokument.
mag. Jernej Klemen, ravnatelj
2
ZDRAVA ŠOLA
ENO ŠOLA
OSNOVNA ŠOLA
POLHOV GRADEC
Polhov Gradec 95, 1355 Polhov Gradec
Podružnična osnovna šola
ČRNI VRH
Črni Vrh 34
1355 Polhov Gradec
Podružnična osnovna šola
ŠENTJOŠT
Šentjošt 54
1354 Horjul
3
Ravnatelj
Pomočnica ravnateljice
Vodja POŠ Črni Vrh
Vodja POŠ Šentjošt
Elektronska pošta
Internetna stran
Transakcijski račun šole
Davčna številka šole
Telefon šole
Faks šole
Telefon POŠ Črni Vrh
Telefon POŠ Šentjošt
Kuhinja
Računovodstvo
Pomočnica ravnateljice
Kabinet RS 1
Knjižnica
Svetovalna služba
Zbornica
Kabinet športne vzgoje
Kabinet RS 2
Kabinet slo–ang
Kabinet fi–mat
Specialni pedagog
Odjava/prijava šolske prehrane
Ravnatelj
Kabinet računalništva
4
Jernej Klemen
Ilinka Kucler
Simona Planinc
Jana Prebil
[email protected]
http://www.ospg.si
01221-6030648810
ID I36290530
059082650
059082651
013645931
017540050
059082652
059082653
059082654
059082655
059082656
059082657
059082660
059082660
059082661
059082662
059082663
059082664
059082665
059082666
059082667
GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI
S starši učitelji in ravnatelj sodelujemo pretežno preko roditeljskih
sestankov. Organiziramo 4 do 5 roditeljskih sestankov v šolskem
letu. Nekateri so organizirani tudi kot predavanja za starše.
Roditeljski sestanki na matični šoli in na podružnicah bodo v
šolskem letu 2013 / 2014 praviloma v drugem tednu septembra,
decembra, februarja, aprila in junija ob 17.00 uri.
Skupne govorilne ure bodo vsak drugi ponedeljek v mesecu od
17.00 do 18.30, razen če takrat ni predviden roditeljski sestanek. Na
podružnici Črni vrh so govorilne ure vsak drugi torek, na podružnici
Šentjošt pa vsak drugi četrtek. Eno uro določi vsak učitelj tudi v
dopoldanskem času, razpored pa je objavljen na šolski spletni
strani.
Starši bodo prejeli pred vsakimi govorilnimi urami in roditeljskim
sestankom obvestilo preko sistema e-asistent.
Sprememba terminov roditeljskih sestankov ali govorilnih ur je
možna zaradi objektivnih razlogov.
GOVORILNE URE UČITELJEV V DOPOLDANSKEM ČASU –
OŠ POLHOV GRADEC
Andreja Sokol
Barbara Rednak
Robič
Barbara Trnovec
Cecilija Trobec
Darja Pelko
sreda
predura
četrtek
ponedeljek
sreda
sreda
4. ura
1. ura
5. ura
predura
5
Ilinka Kucler
Jana Furlan
Jana Prebil
Jelka Ušeničnik
Jure Kramar
Katarina Gostinčar
Katja Premrl
Maja Šajn
Marjan Juvan
Marko Vojvoda
Matija Pogačnik
Mirjam Kogovšek
Mojca Bizjak
Neža Kralj
Sanja Štempihar
Simon Purger
Simona Mihalic
Simona Planinc
Sonja Alič
Suzana Kordež
Tadej Jug
Tadeja Peteh
Tanja Metez
Omerzel
Urška Vrbovšek
Urška Žagar
Valerija Petrovec
ponedeljek
ponedeljek
sreda
torek
ponedeljek
četrtek
sreda
ponedeljek
ponedeljek
petek
četrtek
ponedeljek
sreda
četrtek
ponedeljek
petek
torek
sreda
četrtek
petek
četrtek
sreda
6. ura
6. ura
5. ura
6. ura
2. ura
4. ura
4. ura
6. ura
2. ura
4. ura
5. ura
1. ura
1. ura
1. ura
2. ura
3. ura
predura
predura
4. ura
4. ura
1. ura
4. ura
petek
torek
sreda
sreda
5. ura
5. ura
3. ura
5. ura
Za individualno dopoldansko govorilno uro se je potrebno
predhodno najaviti (ker lahko učitelj nadomešča).
V času popoldanskih govorilnih ur se učitelji nerazredniki nahajajo
v zbornici.
6
VODENJE IN UPRAVLJANJE ŠOLE
SVET ŠOLE
Svet šole sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja Občina
Dobrova – Polhov Gradec, trije predstavniki staršev in pet
predstavniki delavcev šole.
Predstavniki delavcev šole so Rajko Tominec, Irma Kavčič, Mirjam
Kogovšek, Simon Purger, Katja Premrl.
Predstavniki sveta staršev so / še niso izvoljeni.
Predstavniki ustanovitelja so Stanislav Dvanajščak, Tončka Dolenc,
Bojan Demšar.
RAVNATELJ
Ravnatelj je pedagoški in poslovodni organ šole. Za obdobje petih
let ga imenuje Svet zavoda.
SVET STARŠEV
Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev posameznih oddelkov.
Sestavljen je tako, da ima vsak oddelek po enega predstavnika, ki
ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka.
STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Učiteljski zbor
Obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojnoizobraževalnim delom na šoli.
Učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji šole, delavke šolske svetovalne
službe in knjižničarka.
7
Oddelčni učiteljski zbor
Obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojnoizobraževalnim delom v oddelku.
Razrednik
Vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne
rezultate v razredu, sodeluje z učenci, starši, šolsko svetovalno
službo ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Strokovni aktivi
Strokovni aktivi so oblika združevanja učiteljev posameznega
predmetnega področja, s ciljem boljšega medsebojnega
sodelovanja in izvajanja nalog vzgoje in izobraževanja. Obravnavajo
problematiko predmetnih področij, medsebojno usklajujejo
kriterije za ocenjevanje, posredujejo učiteljskemu zboru predloge,
obravnavajo pripombe staršev in učencev.
ŠOLSKI OKOLIŠ
Šolski okoliš OŠ Polhov Gradec je določen z Odlokom o ustanovitvi
vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Polhov Gradec in zajema
naslednje kraje: Pristava, Podreber, Srednja vas, Dolenja vas, Dvor,
Babna Gora, Belica, Log, Hrastenice, Setnik, Briše, Praproče, Selo,
Setnica, Smolnik.
POŠ Črni Vrh zajema: Srednji Vrh, Črni Vrh, Rovt, Bukov Vrh.
POŠ Šentjošt: Šentjošt, Smrečje, Butajnova, Planina, Samotorca,
Smrečje, Planina.
Šolski prostor zajema šolsko stavbo s telovadnico s pripadajočimi
igrišči, šolskimi zelenicami, parkiriščem za avtomobile, šolskim
dvoriščem. Od vseh udeležencev pričakujemo spoštljivo in
odgovorno ravnanje do okolja, v katerem bivamo.
8
ORGANIZACIJA ŠOLE
Razredniki / razredničarke v letu 2013 / 2014 / nadomestni
razredniki / razredničarke
Tanja Metež Omerzel / Urška Vrbovšek
1.A
Simona Mihalic / Urška Vrbovšek
1.B
Cecilija Trobec / Darja Malovrh
2.A
Andreja Sokol / Andreja Kogovšek
3.A
Tadej Jug / Francka Hribernik
4.A
Neža Kralj / Matija Pogačnik
4.B
Valerija Petrovec / Andreja Penko
5.A
Mojca Bizjak / Darinka Orel
5.B
Katarina Gostinčar / Mirjam Kogovšek
6.A
Živa Zalokar / Jernej Klemen
6.B
Simon Purger / Marjan Juvan
7.A
Barbara Rednak Robič / Tadeja Peteh
7.B
Katja Premrl / Monika Arhar
8.A
Sanja Štempihar / Jure Kramar
8.B
Urška Žagar / Marko Vojvoda
9.A
Manja Žugman Širnik / Vesna Muhič / Barbara 9.B
Trnovec
Simona Planinc / Darja Pelko
1 – 3.C
Darja Pelko / Simona Planinc
4 – 5.C
Jana Prebil / Jana Furlan
1 – 2.D
Jana Furlan / Jana Prebil
3 – 4.D
Jelka Ušeničnik / Sonja Alič
5.D
9
PREDMETNIK DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
Razred
Predmet
A. OBVEZNI PROGRAM
Slovenski jezik
Matematika
Angleški jezik
Likovna umetnost
Glasbena umetnost
Družba
Geografija
Zgodovina
Domovinska in državljanska
kultura in etika
Spoznavanje okolja
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Naravoslovje in tehnika
Tehnika in tehnologija
Gospodinjstvo
Šport
IZBIRNI PR.
1
2
3
Odd. skupnost
Kulturni dnevi
Naravoslovni dnevi
Tehniški dnevi
Športni dnevi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
6
4
2
2
-
7
4
2
2
-
7
5
2
2
-
5
5
2
2
1.5
2
-
5
4
3
2
1.5
3
-
5
4
4
1
1
1
1
-
4
4
4
1
1
2
2
1
3.5
4
3
1
1
1.5
2
1
4.5
4
3
1
1
2
2
-
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
2
2
1.5
3
4
3
3
5
4
3
3
5
4
3
3
5
0.5
3
3
4
5
0.5
3
3
4
5
0.5
3
3
4
5
3
1
2
2/1
1
1
0.5
3
3
4
5
2
2
1.5
1
2
2/1
1
1
0.5
3
3
4
5
2
2
2
2
2/1
1
1
0.5
3
3
4
5
B. RAZŠIRJENI PROGRAM
Pomoč otrokom s PP
0.5 0.5 0.5 0.5
Dop. in dod. pouk
1
1
1
1
Interesna dejavnost
2
2
2
2
Podaljšano bivanje, jutranje varstvo, šole v naravi
0.5
1
2
0.5
1
2
0.5
1
2
0.5
1
2
0.5
1
2
10
PREDSTAVITEV PROGRAMA
ŠOLSKI KOLEDAR
S poukom začnemo 2. septembra 2013. Zadnji dan pouka za
devete razrede je 14. junij 2013, za vse ostale razrede pa 24. junij
2013. Podrobnejši šolski koledar dobite TU
OCENJEVALNE KONFERENCE
OCENJEVALNO
OBDOBJE
PRVI
ČAS
od 2. 9. 2013
do 31. 1. 2014
OCENJEVALNA
KONFERENCA
27. 1. 2014 – 1.-5. razred
28. 1. 2014 – 6.-9. razrednik
DRUGI
od 1. 2. 2014
do 24. 6. 2014
(13. 6. 2014 - 9. r)
11. 6. 2014 - 9. razred
19. 6. 2014 – 1.-5. razred
20. 6. 2014 – 6.-9. razrednik
Opomba: Šola si pridržuje pravico, da spremeni datume, zaradi
objektivnih okoliščin.
PREDMETNI IN POPRAVNI IZPITI
Prvi rok za 9. razred: 16. do 30. 6. 2014
Prvi rok za 1. – 8. razred: 26. 6. do 9. 7. 2014.
Drugi rok za 1. – 9. razred: 18. 8. in 29. 8. 2014.
IZVEDBA NACIONALNEGA PREVERJANJA – NPZ V OŠ
Kot 3. predmet v 9. razredu se bo na naši šoli preverjala Glasbena
umetnost. Podrobnejši koledar izvedbe NPZ
11
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA
Ocenjujejo se učenčevi ustni odgovori ter pisni, likovni, tehnični,
praktični in drugi izdelki, projektno delo, nastopi učencev in druge
dejavnosti. Preglednica napovedanih pisnih preizkusov znanja je
objavljen v e-asistentu. Učence prvih in drugih se ocenjuje z
opisnimi ocenami. Učence ostalih razredov se ocenjuje s številčnimi
ocenami pri vseh predmetih.
Več o preverjanju in ocenjevanju znanja lahko preberete v
Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju
učencev.
OBVESTILA O USPEHU IN SPRIČEVALA
Ob koncu ocenjevalnega obdobja prejmejo učenci obvestila o
doseženih učnih rezultatih oz. ocenah. Učenci ob zaključku pouka v
šolskem letu prejmejo spričevala z zaključnimi ocenami. Učenci, ki
imajo pravico opravljati popravni izpit oz. predmetni izpit, prejmejo
obvestilo o zaključnih ocenah ob koncu pouka v šolskem letu.
ŠPORTNO-VZGOJNI KARTON
Meritve za športno-vzgojni karton se izvajajo enkrat letno, in sicer
v mesecu aprilu. Na razredni stopnji meritve izvajata učitelja
Marjan Juvan in Sanja Štempihar ob sodelovanju razredničark, na
predmetni pa učitelja športne vzgoje sama.
Informacijo o gibalnih sposobnostih in razvoju otroka lahko dobijo
starši pri učitelju in učiteljici športne vzgoje v času govorilnih ur.
Starši podpišejo soglasje za zbiranje podatkov za karton. To soglasje
velja do zaključka osnovnošolske obveznosti oziroma do preklica.
Če soglasja starši ne podpišejo, se podatki ne zbirajo. Koordinator
programa je Marjan Juvan.
12
UČNE SKUPINE
V 6. in 7. razredu je pouk pri slovenskem jeziku, angleškem jeziku in
matematiki, v obsegu največ ene četrtine letnih, namenjenih tem
predmetom,
organiziran
v
manjših
učnih
skupinah.
V 8. in 9. razredu je pouk slovenskega jezika, matematike in
angleškega jezika organiziran vse leto z razporeditvijo učencev v
manjše učne skupine.
Učitelji, kateri poučujejo v posameznih učnih skupinah:
TJA 6
TJA 7
Maja Šajn
Katarina Gostinčar
Tadeja Peteh
Maja Šajn
Katarina Gostinčar
Tadeja Peteh
TJA 8
TJA 9
Katarina Gostinčar
Maja Šajn
Tadeja Peteh
Tadeja Peteh
Katarina Gostinčar
SLO 6
Vesna Muhič
Urška Žagar
Živa Zalokar
SLO 7
Urška Žagar
Živa Zalokar
Vesna Muhič
SLO 8
SLO 9
Urška Žagar
Urška Žagar
Vesna Muhič
Vesna Muhič
Živa Zalokar
MAT 6
Mirjam Kogovšek
Jure Kramar
Barbara Rednak Robič
MAT 7
MAT 8
MAT 9
Mirjam Kogovšek
Mirjam Kogovšek
Mirjam Kogovšek
Jure Kramar
Jure Kramar
Jure Kramar
Barbara Rednak Robič
13
Barbara Rednak Robič
IZBIRNI PREDMETI
Učencem ponujamo tiste izbirne predmete, ki jih lahko na naši šoli
strokovno izvajamo. Učenci lahko izberejo dva ali tri izbirne
predmete.
Pouk izbirnih predmetov bo potekal po urniku, praviloma zadnje
ure pouka. Zaradi pestrosti izbirnih predmetov je včasih potrebno
organizirati varstvo učencev, ki čakajo na izbirni predmet. Učenci
morajo dosledno upoštevati navodila, kje lahko čakajo na izbirni
predmet.
Izbirni predmet
Razred
Osnovni vbodi in tehnike vezenja
7.r
Sonce Luna Zemlja
7.r
Urejanje besedil
7.r
Šport za sprostitev
7.r
Nemščina I
7.r
Španščina II
8.r
Angleško vezenje in rišelje vezenje
8.r
Šport za zdravje
8.r
Multimedija
8.r
Nemščina II
8.r
Verstva in etika III
9.r
Obdelava gradiv - kovine
9.r
Španščina III
9.r
Izbrani šport (nogomet)
9.r
Izbrani šport (rokomet)
9.r
Računalniška omrežja
9.r
Nemščina III
9.r
Načini prehranjevanja
9.r
14
DNEVI DEJAVNOSTI
Dnevi dejavnosti omogočajo samostojnejše ustvarjalno delo.
Dejavnosti se povezujejo ali izvajajo samostojno. Programi so
prilagojeni razvojni stopnji učenca. Učencem omogočajo druge
oblike dela, ki prispevajo k njegovemu celostnemu razvoju.
DNEVI DEJAVNOSTI 1.-5. razred OŠ Polhov Gradec
DNEVI DEJAVNOSTI 6.-9. razred OŠ Polhov Gradec
DNEVI DEJAVNOSTI 1.-5. razred POŠ Črni Vrh
DNEVI DEJAVNOSTI 1.-5. razred POŠ Šentjošt
RAZŠIRJENI PROGRAM DELA
DODATNI POUK
Dodatni pouk je namenjen nadarjenim učencem in učencem z
boljšim učnim uspehom, ki želijo poglobiti znanje iz določenega
predmeta in se udeležiti tekmovanj. S poglobljenimi in razširjenimi
vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno
učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira
doseganje višjih učnih ciljev. Pouk poteka po urniku.
DOPOLNILNI POUK
Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno
razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z
drugačnim načinom dela učenci lažje dosežejo temeljne učne cilje.
Pouk poteka po urniku. Učitelj predlaga obiskovanje dopolnilnega
pouka učencem, ki imajo težave pri predmetu na splošno ali pri
določeni snovi. Ti učenci naj bi dopolnilni pouk obiskovali redno. Če
otrok dopolnilnega pouka ne bo obiskoval, bomo starše o tem
obveščali.
15
INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO DELO Z UČENCI
Učenci, ki imajo učne težave, imajo poleg dopolnilnega pouka na
šoli organizirano še individualno in skupinsko pomoč, ki jo izvajajo
posamezni strokovni delavci šole. Za učenca, ki ima učne težave pri
posameznem predmetu, pripravi učitelj posameznega predmeta
individualni učni načrt, s pomočjo katerega sledi delu in napredku
učenca.
V okviru projekta »Učenec učencu« poteka na šoli medvrstniška
pomoč pri šolskem delu med starejšimi in mlajšimi učenci ter tudi
med vrstniki. Koordinatorica projekta je Monika Arhar
INTERESNE DEJAVNOSTI
Na naši šoli se po pouku in v popoldanskem času odvijajo interesne
dejavnosti, ki jih organiziramo glede na želje in interese učencev.
Priporočamo, da učenec izbere vsaj eno interesno dejavnost glede
na njegovo zanimanje ter njegov razpoložljiv prosti čas. Interesne
dejavnosti bodo potekale od 1. oktobra do junija. Glede na prijavo
učencev, bomo izvajali tiste na katere se bo prijavilo zadostno
število učencev.
Ponujamo naslednje interesne dejavnosti:
OŠ Polhov Gradec
Ime dejavnosti
Planinski krožek
Razred
6-9
16
Mentor
Barbara
Robič,
Petrovec;
Planinc
Rednak
Valerija
Simona
Plezalni krožek
Pravljice in še kaj
Zgodovinski krožek
Odbojka
Kolesarski krožek
4
1-3
6-9
6-9
5.r
Igre z žogo (nogomet)
Modelarstvo
Ustvarjalnica
Dramski krožek
Angleške urice
Učne urice angleščine
Literarni krožek
Video
Računalništvo
Novinarski krožek
Šolski eko vrt
4-6, in 7-9
6-9
1-5
1-9
1-3
1-3
6-9
6-8
5-6
6-9
1-5
Igre z žogo
4-6
Tadej Jug
Simona Mihalic
Simon Purger
Sanja Štempihar
Marjan Juvan,
Jelka Ušeničnik,
Sanja Štempihar
Marjan Juvan
Marko Vojvoda
Andreja Sokol
Barbara Trnovec
Gostinčar
Tadeja Peteh
Urška Žagar
Jure Kramar
Jure Kramar
Vesna Muhič
Andreja Kogovšek,
Jerman Slabe Albina
Sanja Štempihar
POŠ Črni Vrh
POŠ Črni Vrh
POŠ Črni Vrh
POŠ Črni Vrh
Simona Planinc
Darja Pelko
Petra Dolenc
Nina Dolinar
POŠ Črni vrh
Športni krožek
Ustvarjalne urice
Klekljanje
Otroški pevski zbor
17
POŠ Šentjošt
Novinarski krožek / Cici
vesela šola
Otroški pevski zbor
Športni krožek
Izdelki iz papirja
Angleške igralne urice
POŠ Šentjošt
Jana Prebil
POŠ Šentjošt
POŠ Šentjošt
POŠ Šentjošt
POŠ Šentjošt
Nina Dolinar
Jelka Ušeničnik
Jana Furlan
Katarina Gostinčar
Izkušnje kažejo, da je najprimerneje, če učenci, ki so vključeni v
OPB, izberejo le eno interesno dejavnost, in sicer zaradi
preobremenjenosti.
PLAVALNI TEČAJ, ŠOLA V NARAVI
Deseturni plavalni tečaj za učence 1. razreda bomo izvedli od 11. do
15. 11. 2013. Za učence 3. razreda bo v letošnjem letu potekal 20
urni plavalni tečaj v Termah Ptuj od 9.9. do 13.9. 2013. Program
vodijo prof. Sanja Štempihar in učiteljice razredne stopnje.
Šole v naravi
Naravoslovno - plavalno šolo za učence 5. razreda v Poreču bomo
predvidoma izvedli od 16. do 20. 6. 2014. Glavni organizator in
vodja programa je Mojca Bizjak, učiteljica na razredni stopnji.
Osnovno in nadaljevalno šolo smučanja v Cerknem za učence 6.
razreda bomo predvidoma izvedli januarja oz. februarja 2014.
Glavni organizator in vodja je prof. Marjan Juvan. Planinsko šolo v
naravi bomo v obliki pohoda čez Pohorje za učence 7. Razreda
predvidoma izvedli v drugi polovici maja ali v začetku junija 2014.
Glavni organizator in vodja je prof. Marjan Juvan.
18
Učenci 8. razreda se bodo med 22. in 25. 4. 2014 udeležili
naravoslovnega tabora, ki bo potekal v okviru CŠOD. Izbrani kraj
dogajanja je CŠOD Kavka. Organizatorici in vodji sta profesorici
Sanja Štempihar in Katja Premrl.
VARSTVO VOZAČEV
Za učence, ki čakajo na prevoz domov, imamo organizirano varstvo
v prostoru, namenjenemu vozačem, od 1130 do 1430 v OŠ Polhov
Gradec in od 715 do 755 v POŠ Šentjošt. Varstvo vozačev na matični
in podružnični šoli poteka pod vodstvom strokovnih delavcev šole
po vnaprej določenem razporedu dežurstev. Vodi: Barbara
Trnovec.
JUTRANJE VARSTVO
Za učence prvih razredov imamo organizirano jutranje varstvo od
600 do 755 v OŠ Polhov Gradec, od 715 do 755 v POŠ Šentjošt in od 700
do 725 v POŠ Črni Vrh. Vključeni so tudi učenci, ki potrebujejo
jutranje varstvo.
19
PODALJŠANO BIVANJE
Učenci od 1. do 5. razreda se lahko na željo staršev vključijo v
podaljšano bivanje. Podaljšano bivanje traja vsak dan od 11.30 do
16.30 v OŠ Polhov Gradec, od 11.30 do 15.40 v POŠ Šentjošt in od
11.05 do 15.15 v POŠ Črni vrh.
Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelj OPB
učencu predčasen odhod iz šole omogoči samo s pisnim
dovoljenjem staršev.
DEJAVNOSTI PODALJŠANEGA BIVANJA
SD
SPROSTITVENA DEJAVNOST
(igra v učilnici ali na travniku – igrišču, pred šolo, obisk
knjižnice, počitek, pogovor, gledanje knjig, …)
KO
PRIPRAVA NA KOSILO (umivanje rok, obnašanje na kosilu,
pregled jedilnika) KOSILO (uporaba jedilnega pribora,
pokušanje raznovrstne hrane, ...)
SD
SU
PM
UPČ
SD
SPROSTITVENA DEJAVNOST
(igra v učilnici ali na travniku – igrišču, pred šolo, obisk
knjižnice, počitek, pogovor, knjige, …)
Priprava na delo, urejanje šol. potrebščin in mize.
SAMOSTOJNO UČENJE: pisanje domačih nalog, poglabljanje
znanj, pridobljenih pri pouku, branje, …
Popoldanska malica
USMERJENO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA
Likovno-tehnične, športne, literarne, glasbene dejavnosti,
delo z računalnikom, spoznavanje okolja, …
SPROSTITVENA DEJAVNOST
(igra v učilnici, igra na igrišču, v telovadnici, ...)
20
TEKMOVANJE IZ ZNANJA
Tekmovanja
CICI VESELA
ŠOLA
razre
d
1.-4.
1.-4.
1.-3.
mentor
RAČUNANJE
JE IGRA
1.-5.
FIZIKA
8.-9.
KEMIJA
8.-9.
Andreja Sokol
Simona
Planinc
Jana Prebil
Mojca Bizjak
Simona
Planinc
Jelka
Ušeničnik
Mirjam
Kogovšek
Katja Premrl
BIOLOGIJA
8.-9.
Katja Premrl
MATEMATIK
A
1.-9.
SLOVENŠČIN
A
(Cankarjevo)
ANGLEŠČINA
2.-9.
Barbara
Rednak Robič
Mirjam
Kogovšek
Jure Kramar
učiteljice na RS
Urška Žagar in
učiteljice RS
NEMŠČINA
9.
ANGLEŠČINA
IATEFL
9.
8.
Katarina
Gostinčar/Maj
a Šajn
Tadeja Peteh
Katarina
Gostinčar/Maj
a Šajn
21
šolsko
regijsko
državno
april
-
-
maj
-
-
marec
marec
april
januar
marec
-
oktober
-
marec
novembe
r
marec
januar
marec
maj
novembe
r
februar
marec
novembe
r
-
januar
oktober
-
novembe
r
april
SLOVENSKA
BRALNA
ZNAČKA
1.-9.
razredniki RS
Vesna Muhič
Živa Zalokar
Urška Žagar
Viktorija
Hribovšek
Katarina
Gostinčar/Maj
a Šajn
Klementina
Bergant
ANGLEŠKA
BRALNA
ZNAČKA
4.-9.
NEMŠKA
BRALNA
ZNAČKA
GEOGRAFIJA
7.-9.
8.-9.
Maja Šajn
ZGODOVINA
8.-9.
Simon Purger
ZLATI
SONČEK
KRPAN
1.-3.
Marjan Juvan
4.-5.
Marjan Juvan
PIL VESELA
ŠOLA
PIL VESELA
ŠOLA
4.-5.
Darja Pelko
4.-5.
Jana Prebil
do aprila
marec
-
-
marec
-
-
decembe
r
februar
april
decembe
r
januar
marec
-
maj
čez celo leto
čez celo leto
čez celo leto
april
Podroben seznam vseh tekmovanj najdete TU
Manjkajoči datumi tekmovanj bodo sporočeni naknadno.
22
ORGANIZACIJA DELA
ČASOVNA RAZPOREDITEV POUKA
OŠ POLHOV GRADEC
Razredna stopnja
Jutranje varstvo
od 600 do 755
00
45
od 8 do 8
1. ura
Glavni odmor
od 845 do 900
od 900 do 945
2. ura
od 950 do 1035
3. ura
od 1040 do 1125
4. ura
od 1145 do 1230
Čas za kosilo
od 1130 do 1215
5. ura
od 1220 do 1305
6. ura
Predmetna stopnja
od 730 do 755
od 800 do 845
1. ura
od 850 do 935
2. ura
Glavni odmor
od 935 do 950
od 950 do 1035
3. ura
od 1040 do
4. ura
1125
od 1130 do
5. ura
1215
od 1220 do
6. ura
1305
Čas za kosilo
od 1305do 1330
od 1330 do
7. ura
1415
20
05
od 14 do 15
8. ura
POŠ ŠENTJOŠT
Razredna stopnja
Jutranje varstvo
od 715 do 755
od 800 do 845
1. ura
od 850 do 935
2. ura
Glavni odmor
od 935 do 955
od 955 do 1040
3. ura
od 1045 do
4. ura
1130
Čas za kosilo
od 1145 dalje
od 1135 do
5. ura
1220
od 1225 do
6. ura
1310
POŠ ČRNI VRH
Razredna stopnja
Jutranje varstvo
od 700 do 725
od 730 do 815
1. ura
od 820 do 905
2. ura
Glavni odmor
od 905 do 925
od 925 do 1010
3. ura
od 1015 do 1100
4. ura
od 1105 do 1150
5. ura
od 1155 do 1240
6. ura
23
ŠOLSKI PREVOZI
PRIHODI V ŠOLO
PREVOZNIK
VSTOPNA POSTAJA
ODHOD
Šolski avtobus 1
''
Šolski avtobus 2
''
Redni avtobus
Kuzovcov grič
Zalog
Suhi dol
Briše
Ljubljana
705
745
720
743
25
6 , 655
Kombi Skopec
Jernejčkov graben
710
Potrebuježev graben
730
Petačev graben
Butajnova - Ljubljanica
Stovnikov most – Kurja vas
745
655, 707
717
Kombi Jankovec
ODHODI IZ ŠOLE
PREVOZNIK
Šol. avtobus 1
Šol. avtobus 2
Šol. avtobus 1
Šol. avtobus 1
Šol. avtobus 2
Redni avtobus
Kombi Skopec
Kombi
Jankovec
SMER
Zalog – Črni Vrh
Kurja vas – Suhi dol
Belica
Zalog – Črni Vrh
Kurja vas – Suhi dol –
Šentjošt
Ljubljana
Petačev graben
Jernejčkov graben
Potrebuježev graben
Ljubljanica - Butajnova
Kurja vas - Stovnikov
most
24
ODHOD
1230
1310
1340
1420
1420
1142,1245,1420,1528,
1645
1235, 1415 ( pred
šolo)1250, 1435
1310, 1450
1345 , 1445
1435
PEDAGOŠKI DELAVCI ŠOLE
I.
TRIADA
Razred
1. a
1. b
2. a
3. a
II.
Razredničarka
Tanja Metež Omrzel
Simona Mihalic
Cecilija Trobec
Andreja Sokol
TRIADA
4. a
4. b
5. a
5. b
6. a
6. b
III.
Učilnica
1. a
1. b
2. a
3. a
Tadej Jug
Neža Kralj
Valerija Petrovec
Mojca Bizjak
Katarina Gostinčar
Živa Zalokar
4. a
4. b
5. a
5. b
Angleščina
Glasbena vzgoja
TRIADA
7. a
7. b
8. a
8. b
9. a
9. b
Simon Purger
Barbara Rednak Robič
Katja Premrl
Sanja Štempihar
Urška Žagar
Vesna Muhič
Zgodovina
Matematika
Biologija
Gospodinjstvo
Slo. – Ang.
Slovenščina
OPB, JV IN VV
OPB 1
OPB 2
OPB 3
OPB 4
OPB 5
OPB 6
OPB 7
Varstvo vozačev
Jutranje varstvo
Sonja Kobal
Matija Pogačnik
Darja Malovrh
Francka Hribernik
Štempihar, Žagar
Nina Dolinar
Sonja Alič
Trnovec
Juvan, Vojvoda, Kralj, Jug
25
1. b
2. b
3. b
4. b
5. b
II. nad.
Št. 3
VV
2.b
NERAZREDNIKI
Učitelj/-ica
Andreja Kogovšek
Andreja Penko
Barbara Kokot
Ilinka Kucler
Jure Kramar
Maja Šajn
Marjan Juvan
Marko Vojvoda
Mirjam Kogovšek
Monika Arhar
Suzana Kordež
Tadeja Peteh
Urška Vrbovšek
Živa Volk
Poučuje
DSP
DSP
DSP
IP, GOS
IP, MAT
ANG, GEO
ŠVZ, IP, KOLO
TIT, DDE, MODELARSTVO
IP, MAT, FIZ
DSP
DSP
TJA, NEM
druga strok delavka v 1. PZ
ŠPA
POŠ Črni Vrh
Razred
1. c – 2. c-3.c
4. c - 5.c
OPB
Razredničarka
Simona Planinc /Nina Dolinar
Darja Pelko
Nina Dolinar
Učilnica
Razredničarka
Jana Prebil
Jana Furlan
Jelka Ušeničnik
Sonja Alič
Učilnica
I. nad
II. nad.
POŠ Šentjošt
Razred
1. d – 2. d
3. d – 4. d
5. d
OPB
št. 3
št. 2
št. 1
št. 3
26
ADMINISTRATIVNI IN TEHNIČNI DELAVCI
OŠ Polhov Gradec
Emina Oblak čistilka
Franc Mrzlikar hišnik
Francka Maček
Ilinka Kucler
Irena Završnik
Jožica Malovrh
Jure Kramar
Ljuba Banjac
Miha Pustovrh
Rajko Tominec
čistilka
org. šolske prehrane
pom. kuharja
pom. kuharja
org. računalniških dejavnosti
računovodkinja
kuhar
hišnik
Suzana Osredkar čistilka
Tatjana Kenda poslovna sekretarka
POŠ Črni Vrh
Helena Plestenjak gospodinjec
POŠ Šentjošt
Anja Mlakar gospodinjec
27
SVETOVALNA SLUŽBA
Šolska svetovalna služba z roko v roki sodeluje z učenci, starši,
učitelji, vodstvom šole in z zunanjimi institucijami pri načrtovanju
in spremljanju razvoja šole in pri izvajanju vzgojno izobraževalnega
dela. Šolska svetovalna delavka je Albina Jerman Slabe.
Specialne pedagoginje pri svojem delu individualno pomagajo in
svetujejo učencem s posebnimi potrebami. Sodelujejo tudi z
učitelji, svetovalno delavko, vodstvom šole in s starši ter z zunanjimi
institucijami pri načrtovanju dela in spremljanju otrok s posebnimi
potrebami. Razgovor o delu z vašim otrokom je možen po
predhodnem dogovoru.
Specialne pedagoginje: Andreja Penko, Monika Arhar, Suzana
Kordež in Andreja Kogovšek.
SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE
Dne 1. 6. 2012 se je pričel uporabljati Zakon za uravnoteženje javnih
financ (Ur.l. RS št. 40/2012). Zakon med drugim določa, da imajo od
1. 9. 2012 dalje pravico do splošne subvencije samo učenci, ki jim
pripada dodatna subvencija v višini 1/3 cene malice. To pomeni, da
učencu ob prijavi na šolsko malico ne pripada več splošna
subvencija, oz. da se malica subvencionira samo socialno najbolj
ogroženim učencem. Cena šolske malice ostaja nespremenjena –
0,80 €.
S 1. 1. 2012 so se v zvezi s subvencioniranjem šolske prehrane
začele uporabljati določbe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev – ZUPJS. Zato starši vloge za dodatno subvencijo oddajate
na pristojnih centrih za socialno delo na obrazcu, ki ga predpisuje
ZUPJS.
25. in 26. člen ZUPJS določata dohodkovno mejo za ugotavljanje
upravičenosti do subvencije za malico in kosilo za učence, in sicer:
28
MALICA:
Dohodkovni
razred
1
2
Povprečni
mesečni
dohodek na osebo v
% od neto povprečne
plače
do 42 %
nad 42 % do 64 %
Višina dodatne subvencije
Učenec
Dijak
1/3
0
1/3
1/6
Ne glede na navedeno, subvencija v višini 1/3 cene pripada
učencem in dijakom, ki so v rejništvu ali prosilci za azil.
KOSILO: Meja dohodkov za ugotavljanje upravičenosti do
subvencije kosila za učence je povprečni mesečni dohodek na
osebo, in sicer subvencija za kosilo pripada učencem, pri katerih
povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 18 % neto
povprečne mesečne plače.
ŠOLSKI SKLAD
Šola je ustanovila šolski sklad iz katerega se financirajo dejavnosti,
ki niso sestavina izobraževalnega programa, oz. se ne financirajo iz
javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje
standarda pouka, pomoč socialno šibkejšim in podobno. Sklad
lahko pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in
iz drugih virov.
Šolski sklad vodi sedemčlanski upravni odbor (UO), sestavljen iz
treh predstavnikov šole, ki jih predlaga Svet šole, in štirih
predstavnikov staršev, ki jih predlaga Svet staršev. UO v soglasju s
Svetom šole vsako leto pripravi program dela, ki je osnova za
pridobivanje sredstev. Pridobljena sredstva morajo biti porabljena
za namen, za katerega so bila zbrana. Sredstva vodimo na
posebnem evidenčnem računu zavoda. Pri izbiri izvajalcev, nakupu
blaga ipd. mora UO upoštevati določila Zakona o javnih naročilih.
29
UO v soglasju s Svetom šole sprejme letni program dela s finančnim
načrtom, sprejme poročilo o realizaciji dela, določa merila za
dodeljevanje sredstev socialne pomoči, oblikuje in posreduje
ponudbe za sodelovanje, sponzorstvo in donatorstvo fizičnim in
pravnim osebam, skrbi za promocijo sklada, odloča o nakupu
nadstandardne opreme na podlagi javnih razpisov in odloča o
pritožbah.
ŠOLSKA KNJIŽNICA
Knjižnica je prostor, kjer se pomirimo, kjer bogatimo domišljijo, se
učimo, družimo, pa tudi krešemo mnenja in mislimo s svojo glavo.
Učence spodbujamo k samostojnemu branju in ovrednotenju
prebranega, predvsem pa, da bi imeli knjigo radi in bili njen prijatelj
vse življenje.
Knjižnica je založena s preko 13.000 aktualnimi, računalniško
obdelanimi enotami (knjige, zgoščenke, video kasete, DVD-ji, CDromi) ter bogatim izborom periodike, ki pokriva skoraj vsa področja.
Knjižnica je odprta vsak dan razen ob četrtkih, ko je knjižničarka na
podružnični šoli Črni Vrh ali Šentjošt, od 8.00 do 14.00, rok izposoje
pa je 14 dni. Knjižnico vodi ga. Darinka Orel. Knjižnica deluje v
skladu s pravilnikom o šolski knjižnici.
ENO ŠOLA
V skupni skrbi za ohranitev Zemlje se preko spleta povezujemo s
tisočimi ENO šolami po vsem svetu. V Sloveniji smo bili ena izmed
prvih ENO šol, danes jih je v posameznih projektih samo v Sloveniji
več kot 100. Trenutno deluje v tej mreži že 5000 šol iz 150 držav
vsega sveta.
30
ENO (Environment Online) je največja globalna virtualna šola s
sedežem na Finskem. V 10 letnem delovanju si je pridobila nekaj
najprestižnejših nagrad za najboljšo pedagoško prakso z uporabo
novih tehnologij. V Pragi je, na srečanju evropskih okoljskih
ministrov, dobila najvišjo okoljsko nagrado, lahko bi rekli
»okoljskega oskarja«, Energy Global Award. Njen koordinator, Mika
Vanhanen je bil nominiran za najbolj prestižno okoljevarstveno
nagrado med posamezniki, sam koncept ENO šol pa se je prebil v
sam vrh finskih projektov, ki najbolje promovirajo Finsko v svetu.
Eden najlepših ENO globalnih projektov je prav gotovo Dan sajenja
dreves, ki vsako leto poteka dvakrat - na Svetovni dan miru, 21.
septembra in na Mednarodni dan biodiverzitete, 21. maja.
slovesen.
Program za šolsko leto 2013 / 2014:
-
Sajenje dreves v septembru,
Voda; spoznavanje in fotografiranje vodnih virov v Polhovem
Gradcu,
Čebela; čebela, čebelarjenje in pridelava medu v različnih državah.
Vodja Eno šole je Darinka Orel, šolska knjižničarka in nacionalna
ENO koordinatorka za Slovenijo.
ZELENA ŠOLA
Skrb za okolje in naravo postaja del našega vsakdana, življenja v šoli
in izven nje. Zelena šola bogati čustvene vezi posameznika in
skupnosti do narave. Uči ga spoštovati drugačnost in ceniti naravo.
Zelena šola nam daje priložnost, da znanja in spoznanja uporabimo
v vsakdanjem življenju ter ga delimo z vsemi in vsem okrog nas.
Tudi v letošnjem šolskem letu bomo še posebej aktivni na
naslednjih področjih:
31
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Zbiranje starega papirja,
Zbiranje starega tekstila,
Zbiranje odsluženih mobilnih telefonov,
Zbiranje plastičnih zamaškov,
Zbiranje starih baterij,
Zbiranje izrabljenih kartuš,
Zbiranje električnih in elektronskih aparatov in baterij,
Očiščevalna akcija kraja,
Ločevanje odpadkov,
Sodelovanje na različnih natečajih in v projektih z ekološkimi
vsebinami,
● pomoč pri ekovrtu,
● sodelovanje z zunanjimi sodelavci.
Koordinatorji letošnje Zelene šole so Valerija Petrovec, učiteljica na
razredni stopnji in prof. Katja Premrl, na podružnicah pa razredni
učiteljici Jana Prebil in Darja Pelko.
ŠOLSKI EKOVRT
Šolski ekovrt je projekt, ki poteka pod okriljem Inštituta za
trajnostni razvoj Slovenije. Vanj je bilo v letu 2012/2013 vključenih
93 osnovnih in srednjih šol, dijaških domov in vrtcev. Pridružila se
jim je tudi naša šola, ki s projektom nadaljuje tudi v šolskem letu
2013/2014.
32
Najpomembnejši cilji projekta bodo tudi v šolskem letu 2013 /
2014:








Učenci se naučijo okolju prijaznega vrtnarjenja,
Opazujejo procese v naravi,
Spoznajo različne rastline in vedo, kako se uporabljajo,
Spoznajo vrtne prebivalce in opazujejo njihovo vlogo na
vrtu,
Naučijo se rokovanja z orodjem in zemljo,
Spoznajo pomen samooskrbe,
Razmišljajo in delujejo trajnostno,
Cenijo kakovost ekološko pridelanih živil.
Preko projekta se bomo povezovali z lokalnimi kmetijami in
vrtnarijami. V program bomo vključili tudi otroke iz vrtca.
Mentorici letošnjega Šolskega ekovrta bosta predvidoma Andreja
Kogovšek, učiteljica DSP in Albina Jerman Slabe, šolska svetovalna
delavka.
ZDRAVA ŠOLA
V šolskem letu 2012/13 bomo nadaljevali z zavedanjem o zdravem
načinu življenja. Tim učencev Zdrave šole bo urejal »Zdrav kotiček«,
še vedno bomo spodbujali učence, da se spomnijo na uživanje sadja
med odmori in pitje vode. Trudili se bomo opozarjati na nevarnosti
izpostavljanja soncu in pri šolskih aktivnostih delovali preventivno
na tem področju. Gradili bomo tudi na pozitivnih medsebojnih
odnosih.
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana vsako leto izbere skupno
temo, ki je vodilo za delo Zdravih šol. V mesecu septembru bomo
33
izpostavili cilje, ki jih bomo želeli doseči in dejavnosti, s katerimi
bomo načrte tudi uresničili.
Šolska zdravnica je Irena Kumelj, dr. med. spec. pediater, ki dela v
Zdravstvenem domu Vič-Rudnik. Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda so
organizirani sistematski zdravstveni pregledi. Učenkam 6. razreda
omogočamo cepljenje proti HPV virusu. Učence vključujemo tudi v
zobozdravstveno preventivo in učenje pravilnega čiščenja ter nege
zob. To izvaja medicinska sestra Majda Šmit. Šolski zobozdravnik je
dr. Gregor Knafelc, ki vodi zobno ordinacijo v Polhovem Gradcu.
ŠOLSKA PREHRANA
Šolska kuhinja pripravlja dopoldansko malico, kosilo in
popoldansko malico. Priporočljivo je, da vsak učenec v času pouka
zaužije vsaj šolsko malico. Trudimo se, da je šolska prehrana
kvalitetna in raznolika, da zadovolji fiziološke potrebe otrok ter da
so jedilniki pestri. Pri organizaciji prehrane upoštevamo smernice
za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih.
Učenci od prvega do petega razreda malicajo po prvi šolski uri,
učenci od šestega do devetega razreda pa po drugi šolski uri. Za
učence v podaljšanem bivanju nudimo tudi popoldansko malico.
Kosilo je učencem na voljo od 11.45 do 13.30 ure.
V času obrokov vsi skupaj skrbimo za kulturno obnašanje pri jedi.
Na šolsko prehrano starši prijavijo učenca v mesecu juniju za
prihodnje šolsko leto s prijavo učenca na šolsko prehrano in
podpisom pogodbe. Vse morebitne spremembe glede obrokov za
prihodnji mesec (prijave ali preklic), starši sporočijo pisno.
Posamezno kosilo lahko učenec naroči dan pred obrokom v
tajništvu šole. To kosilo se obračuna na položnici.
34
V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca, lahko starši
prehrano odjavijo. Odjavo prehrane starši sporočijo do 8.30 ure
(pisno, telefon, faks, e-pošta, spletna aplikacija). Odjava velja od
naslednjega dne po prejemu odjave. Odjava prehrane za nazaj ni
mogoča. V primeru, da obroki ne bodo pravočasno odjavljeni, starši
plačajo polno ceno obroka (tudi delež subvencije).
VALETA
Valeta je slovo zaključnih razredov in njihovih staršev od učiteljev,
ki so jih učili v preteklih letih. Šola oziroma učitelji pomagajo pri
pripravi in izvedbi tega dogodka na šoli. Organizacija valete je
domena organizacijskega odbora, v katerega so vključeni
predstavniki učencev, razrednika, ravnatelj in predstavniki staršev.
UČBENIŠKI SKLAD
Učenci si lahko izposodijo vse potrebne učbenike v učbeniškem
skladu, ki na šoli deluje skladno z navodili Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport. MIZŠ zagotavlja brezplačno
izposojo učbenikov za vse učence. Učenci imajo pri pouku na
razpolago tudi učbenike »za na klop«. S tem želi MIZŠ razbremeniti
šolske torbe.
Učitelji do konca meseca marca po Katalogu učbenikov, ki jih je
potrdilo Ministrstvo, izberejo tiste učbenike, ki jih bodo učenci
uporabljali v naslednjem šolskem letu. Nato starši prejmejo
naročilnice za izposojo učbenikov ter obvestila o delovnih zvezkih
in ostalih potrebščinah, ki jih morajo kupiti do pričetka naslednjega
šolskega leta.
35
Šola izposoja le celoten komplet učbenikov za posamezni razred in
ne posameznih učbenikov. Učenec je dolžan vsak učbenik zaviti in z
njim skrbno ravnati. Poškodovane in izgubljene učbenike se
zaračuna v skladu s Pravilnikom o učbeniških skladih.
Skrbnik učbeniškega sklada je Matija Pogačnik, učitelj v OPB.
SKUPNOST UČENCEV ŠOLE
Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti
preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole
(SUŠ). V SUŠ sta vključena po dva predstavnika vsakega oddelka, od
2. – 9. razreda. Člani skupnosti učencev šole na začetku leta izvolijo
tri predstavnike, ki tvorijo šolski parlament. Ti sodelujejo na
območnem, regijskem in nacionalnem srečanju otroških
parlamentov v organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije.
Otroški parlament v šolskem letu 2013 / 2014 organizirano potekal
že 24. leto in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok ko
izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem
postopku izberejo sami na predhodnem zasedanju nacionalnega
otroškega parlamenta.
V šolskem letu 2013 / 2014 bomo v okviru Skupnosti učencev šole
sledili sledečim ciljem:
●
●
●
●
●
●
reševanje aktualne problematike (na zasedanjih SUŠ,
skrinjica ZAUPAJ MI),
organizacija Tedna otroka v prvem tednu oktobra,
predstavitev aktivnosti ob Tednu otroka,
organizacija zasedanja šolskega parlamenta z ravnateljem,
priprava članov šolskega parlamenta na zasedanja otroških
parlamentov,
delavnica na izbrano temo,
36
●
izvedba dobrodelnih akcij (zbiranje zamaškov, zbiranje
šolskih potrebščin za socialno ogrožene otroke, …),
● obeležitev pomembnih dogodkov,
● organizacija čistilne akcije okolice šole ter kraja,
● drugo.
Mentor: Simon Purger, predmetni učitelj
VZGOJNI NAČRT
Vzgojni načrt temelji na ciljih in vrednotah osnovne šole (2. člen
Zakona o OŠ). Zajema temeljne vrednote in vzgojna načela,
vzajemno sodelovalni odnos s starši, pravila šolskega reda in
vzgojne dejavnosti, ki urejajo način in potek dela v šoli.
Vrednote so smerokazi – z njihovo pomočjo vemo, kam
»potujemo«. Iz njih izvirajo vsa naša prepričanja in stališča,
zavzetost in dolgoročni cilji. Še posebej stremimo k razvijanju
odgovornosti, spoštovanja in znanja. Pri tem je pomembno dobro
sodelovanje s starši. V vzgojnem načrtu so določene oblike
obveščanja staršev o dogodkih, ki zadevajo njihovega otroka in
vključevanje staršev v šolsko življenje.
Za nemoteno delo in življenje v šoli veljajo pravila šolskega reda. Ta
določajo vzgojno-izobraževalne dejavnosti, kot so: pravočasno
prihajanje k pouku, redno prinašanje potrebščin, opravljanje
domačih nalog, sodelovanje pri pouku, nudenje pomoči sošolcem
… Zahtevajo red pri šolski prehrani, medsebojno spoštovanje ter
spoštovanje lastnine in okolja, narekujejo zagotavljanje varnosti,
reda med odmori, po končanih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih
ter pravila varstva vozačev. Da do kršitev ne bi prišlo, šola s
preventivnimi in proaktivnimi vzgojnimi dejavnostmi oblikuje
šolsko okolje, v katerem se učenci počutijo varno in sprejeto.
Vzpodbuja se uspešnost, ustvarjalnost, iniciativnost in svobodo z
37
upoštevanjem omejitev, ki jih postavlja skupnost. Razredniki,
učitelji in svetovalni delavci učencem svetujejo in jih usmerjajo.
Učenci lahko za svoje delo dobijo pohvale, priznanja in nagrade. V
primeru kršitev pravil šolskega reda, sledijo vzgojni ukrepi in
postopki, ki so določeni glede na vrsto kršitev in se tudi
dokumentirajo. Če vzgojni ukrepi ob predhodnih kršitvah ne
dosežejo svojega namena, šola izreče vzgojni opomin.
Vzgojni načrt je v celoti objavljen na oglasni deski šole in na spletni
strani: http://www.ospg.si/
PRAVILA ŠOLSKEGA REDA
Pravila šolskega reda obsegajo dolžnosti in odgovornosti učencev,
načine zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in ravnanja,
dežurstva, šolsko prehrano, uporabo garderobe, prepovedi,
omejitve uporabe naprav in pripomočkov, vzgojne ukrepe za
posamezne kršitve pravil, organiziranost učencev, opravičevanje
odsotnosti, sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva
učencev.
Učenci so vključeni v oddelčne skupnosti, skupnosti učencev šole
ter šolski parlament, kjer podajajo predloge, mnenja in pobude.
Seznanjeni so s svojimi pravicami in dolžnostmi. Spoštovati morajo
hišni red in pravila šolskega reda, pravice učencev, zaposlenih in
zunanjih delavcev šole, odgovorno ravnati s premoženjem in
lastnino, biti odgovorni do sebe, drugih in okolja, sodelovati pri
pouku, vzgojno-izobraževalnih dejavnostih in drugih šolskih
aktivnostih. V primeru lastne ogroženosti in ogroženosti drugih so
dolžni obvestiti strokovne delavce šole. Varnost na šoli se zagotavlja
s preventivnimi in aktivnimi ukrepi ter s posebnim varstvom
učencev pred nadlegovanjem, trpinčenjem, zatiranjem,
diskriminacijo in nagovarjanjem k dejanjem, ki so v nasprotju z
38
zakonom, človekovimi pravicami in dolžnostmi. V vseh
medsebojnih stikih smo vsi dolžni upoštevati temeljna pravila
bontona ter
šolske in razredne dogovore. Imeti moramo strpen, prijazen,
vljuden in spoštljiv odnos. Med poukom učenci lahko zapustijo
šolski prostor samo izjemoma in iz opravičenih razlogov. V primeru
izostanka so starši dolžni v roku petih dni od prvega dne odsotnosti
učenca sporočiti vzrok izostanka, razen če le-ta ni vnaprej
napovedan.
Če učenec krši svoje dolžnosti, določene z zakonom ter drugimi
predpisi in akti šole, šola izreče vzgojni ukrep. V kolikor učenec ob
prehodni vzgojni pomoči ne spremeni svojega vedenja, noče
sodelovati ali pa zaradi različnih razlogov tega ni sposoben, se mu
lahko v skladu s Pravilnikom o izrekanju vzgojnih opominov v
osnovni šoli izreče vzgojni opomin.
Šola deluje tudi na področju zdravstvene vzgoje. V sodelovanju z
zdravstvenimi zavodi mora zagotavljati izvajanje zdravstvenega
varstva učencev.
Pravila šolskega reda so v celoti objavljena na oglasni deski šole in
na spletni strani: http://www.ospg.si/
HIŠNI RED
OŠ Polhov Gradec določa s hišnim redom vprašanja pomembna za
nemoteno življenje in delo v šoli. Določila hišnega reda, se nanašajo
na vedenje učencev, upoštevanje navodil učiteljev in
Spremljevalcev ter vseh obiskovalcev šole. Opredeljuje
odgovornost šole v šolskem prostoru v času, ko poteka učno-vzgojni
proces in druge organizirane.
Uporaba hišnega reda velja za celoten šolski prostor, opredeljuje
območje, površine in zgradbe, ki sodijo v šolski prostor. Hišni red
opredeljuje tudi poslovni čas in uradne ure šole, uporabo šolskega
39
prostora, opisuje ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje
reda in čistoče, itd.
Hišni red je v celoti objavljen na oglasni deski šole in na spletni
strani: http://www.ospg.si/
Opomba: V tem šolskem letu bomo v sodelovanju z učenci, s starši
in učitelji prenovili Vzgojni načrt, Pravila šolskega reda in in Hišni
red.
PRAVICE IN DOLŽNOSTI UČENCEV
S tem pravilnikom se podrobneje opredeljujejo z zakonom
določene pravice in dolžnosti učenca osnovne šole (Ur. l. RS, št.
75/2004).
PRAVICE UČENCA
- da obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
- da pridobiva znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko
učenje,
- da mu je v šoli zagotovljeno varno in vzpodbudno okolje,
- da šola organizira življenje in delo s spoštovanjem
univerzalnih civilizacijskih vrednot in posebnosti različnih
kultur,
- da mu šola zagotavlja enakopravno obravnavanje ne glede
na raso, spol in etnično pripadnost, veroizpoved, socialni
status družine in druge okoliščine,
- da šola zagotovi varovanje njegovih osebnih podatkov v
skladu z zakonom in drugimi predpisi,
- da učitelji in drugi delavci šole spoštujejo njegovo osebnost
in individualnost ter njegovo človeško dostojanstvo in
pravici do zasebnosti,
40
- da mu je omogočeno tudi izven pouka pridobiti dodatno
razlago in nasvet,
- da se pri pouku upošteva njegova radovednost ter razvojne
značilnosti, predznanje in individualne posebnosti,
- da pri pouku dobi kakovostne informacije, ki sledijo
sodobnemu razvoju znanosti in strok,
- da dobi o svojem delu sprotno, pravično in utemeljeno
povratno informacijo,
- da dobi pri svojem delu pomoč in podporo, če ju potrebuje,
- da svoji razvojni stopnji primerno sodeluje pri oblikovanju
dni dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti in prireditev
šole,
- da se lahko svobodno izreče o vseh vprašanjih iz življenja in
dela šole,
- da se vključuje v del oddelčne skupnosti učencev, skupnosti
učencev šole in šolskega parlamenta,
- da sodeluje pri ocenjevanju,
- da sodeluje pri dogovorjenih skupnih aktivnostih.
DOLŽNOSTI UČENCA
- da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole ter
spoštljiv in strpen odnos do oseb s posebnimi potrebami,
človeškega dostojanstva, etične pripadnosti, veroizpovedi,
rase in spola,
- da izpolni osnovnošolsko obveznost,
- da redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojnoizobraževalne dejavnosti,
- da izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti,
- da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu,
- da v šoli in izven nje skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne
ogroža zdravja in varnosti ter osebne integritete drugih
učencev in delavcev šole,
41
- da spoštuje Pravila hišnega reda,
- da varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter
lastnino učencev in delavcev šole ter le-tega namerno ne
poškoduje,
- da se spoštljivo vede do drugih,
- da sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice dogovorjene v
oddelčni skupnosti ali skupnosti učencev šole,
- da sodeluje pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev.
42