Publikacija

Comments

Transcription

Publikacija
Ptujska cesta 30, 3252 Rogatec
E-pošta: [email protected]
Identifikacijska številka: 98183443
Transakcijski račun: 01307-6030678255
telefon: 03 818 34 00 faks: 03 818 34 10
PUBLIKACIJA
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
OSNOVNA ŠOLA ROGATEC
Šolsko leto 2014/15
september 2014
2/67
KAZALO
MATIČNA ŠOLA ROGATEC...................................................................................................................6
VIZIJA VIZ OŠ ROGATEC ......................................................................................................................7
USTANOVITELJ VIZ OŠ ROGATEC ....................................................................................................8
ŠOLSKI OKOLIŠ .......................................................................................................................................8
NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA .....................................................................................................9
PROJEKT EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA ................................................................................9
PROJEKT RASTEM S KNJIGO ..............................................................................................................9
NATEČAJ EVROPA V ŠOLI ....................................................................................................................9
PROJEKT EVROPSKA VAS ..................................................................................................................10
LIKOVNA KOLONIJA ............................................................................................................................10
PROJEKT POLICIST LEON SVETUJE ...............................................................................................10
HIŠNI RED ................................................................................................................................................10
PRAVICE IN DOLŽNOSTI UČENCEV V OSNOVNI ŠOLI ..............................................................13
VZGOJNI NAČRT ....................................................................................................................................13
ŠOLSKE URE IN ODMORI ....................................................................................................................13
NEKAJ NASVETOV ZA VARNO POT V ŠOLO .................................................................................13
VOZNI RED AVTOBUSOV ....................................................................................................................14
VARNE POTI V ŠOLO ............................................................................................................................14
DEŽURSTVO UČITELJEV ....................................................................................................................15
PREHRANA ..............................................................................................................................................15
DIETNA PREHRANA ..............................................................................................................................15
DEJAVNOSTI, POVEZANE S PREHRANO ........................................................................................15
UVAJANJE EKOLOŠKIH ŽIVIL NA JEDILNIKE VIZ OŠ ROGATEC .........................................15
UŽIVAJMO LOKALNO PRIDELANO HRANO .................................................................................16
UKREPI NA PODROČJU PRIPRAVE OBROKOV V NAŠIH KUHINJAH ....................................16
PLAČEVANJE PREHRANE ...................................................................................................................16
SUBVENCIJA MALICE IN KOSILA ....................................................................................................17
ODJAVA IN PRIJAVA POSAMEZNEGA DNEVNEGA OBROKA MED ŠOL. LETOM..............17
ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOL. LETO 2014/15 ......................................................................................18
KONFERENCE .........................................................................................................................................18
URNIKI OD 2. DO 9. RAZREDA............................................................................................................19
RODITELJSKI SESTANKI.....................................................................................................................22
PREGLED AKTIVNOSTI PRI DELU S STARŠI .................................................................................22
GOVORILNE URE ...................................................................................................................................22
PREDMETNIK OSNOVNE ŠOLE .........................................................................................................23
TABELA STROKOVNIH DELAVCEV .................................................................................................24
ŠTEVILO UČENCEV IN RAZREDNIKI NA MATIČNI ŠOLI ..........................................................25
TEKMOVANJA OD 1. DO 9. RAZREDA..............................................................................................26
ŠPORTNA TEKMOVANJA ....................................................................................................................27
ŠPORTNI DNEVI .....................................................................................................................................27
PROSLAVE IN PRIREDITVE ................................................................................................................28
KONČNA EKSKURZIJA UČENCEV ....................................................................................................28
NARAVOSLOVNI DNEVI ......................................................................................................................29
TEHNIŠKI DNEVI ...................................................................................................................................30
KULTURNI DNEVI ..................................................................................................................................31
TABELA INTERESENIH DEJAVNOSTI .............................................................................................32
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA ...................................................................................32
OTROŠKI PARLAMENT ........................................................................................................................33
ŠOLSKA KNJIŽNICA .............................................................................................................................33
OTROŠKI IN MLADINSKI PEVSKI ZBOR ........................................................................................34
OTROŠKI PEVSKI ZBOR ......................................................................................................................34
MLADINSKI PEVSKI ZBOR .................................................................................................................34
PLESNI KROŽEK FOLKLORA ............................................................................................................34
IZBIRNI PREDMETI ...............................................................................................................................35
PODALJŠANO BIVANJE .......................................................................................................................35
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA .......................................................................................................36
3/67
a) Mobilna specialno-pedagoška služba .............................................................................................................. 36
b) Delo logopedske službe .................................................................................................................................. 36
PROGRAM DELA Z NADARJENIMI UČENCI ..................................................................................36
VKLJUČEVANJE V CENTRE ŠOLSKIH IN OBŠOLSKID DEJAVNOSTI (CŠOD) .....................36
POLETNA ŠOLA V NARAVI .................................................................................................................36
ZIMSKA ŠOLA V NARAVI ....................................................................................................................37
PROGRAM NAUČIMO SE PLAVATI ..................................................................................................37
Plavalni tečaj za 1. razred .................................................................................................................................... 37
Plavalni tečaj za 3. razred .................................................................................................................................... 38
Preverjanje znanja plavanja šestošolcev in osmošolcev ter plavalni tečaj za neplavalce od 6. do 9. razreda ..... 38
USPOSABLJANJE ZA VOŽNJO KOLESA ..........................................................................................38
ŠPORTNA PROGRAMA ZLATI SONČEK IN KRPAN .....................................................................39
Športni program Zlati sonček .............................................................................................................................. 39
Športni program Krpan ........................................................................................................................................ 39
ZDRAVSTVENE STORITVE .................................................................................................................40
Urnik sistematskih pregledov .............................................................................................................................. 40
Program zdravstvene vzgoje ............................................................................................................................... 40
PROGRAM ZOBOZDRAVSTVENEGA PREVENTIVNO-VZGOJNEGA DELA ..........................41
Program zobozdravstvene vzgoje ........................................................................................................................ 41
Urnik zobozdravstvenih pregledov...................................................................................................................... 41
ŠOLSKI SKLAD .......................................................................................................................................42
SVET ZAVODA VIZ OŠ ROGATEC .....................................................................................................42
SVET STARŠEV .......................................................................................................................................42
UČBENIŠKI SKLAD ................................................................................................................................42
PODRUŽNIČNA ŠOLA DOBOVEC ......................................................................................................43
ŠTEVILO UČENCEV NA ŠOLI IN RAZREDNIKI V ŠOL. LETU 2014/15 .....................................43
INFORMACIJE O ORGANIZACIJI BIVANJA NA ŠOLI .................................................................43
URNIK 2. IN 3. RAZREDA......................................................................................................................43
ŠOLSKE URE IN ODMORI ....................................................................................................................44
ŠOLSKI RED .............................................................................................................................................44
DEŽURSTVO IN VARSTVO VOZAČEV .............................................................................................44
ŠOLSKA KNJIŽNICA .............................................................................................................................44
GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI ............................................................................44
POSLOVANJE ŠOLSKE KUHINJE ......................................................................................................44
ODJAVA IN PRIJAVA POSAMEZNEGA DNEVNEGA OKROKA MED ŠOL. LETOM .............44
ZDRAVSTVENE STORITVE .................................................................................................................45
PODATKI O PEDAGOŠKIH DELAVCIH ............................................................................................45
INTERESNE DEJAVNOSTI ...................................................................................................................45
CICI VESELA ŠOLA ...............................................................................................................................45
OTROŠKI PEVSKI ZBOR ......................................................................................................................45
ZLATI SONČEK .......................................................................................................................................45
PROGRAM NAUČIMO SE PLAVATI ..................................................................................................46
SMUČARSKI TEČAJ...............................................................................................................................46
PROJEKT »EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA« ..........................................................................46
ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA .............................................................................................46
SODELOVANJE S STARŠI ....................................................................................................................46
VARNE POTI V ŠOLO ............................................................................................................................47
HIŠNI RED OSNOVNE ŠOLE ROGATEC – PŠ DOBOVEC .............................................................47
PODRUŽNIČNA ŠOLA DONAČKA GORA .........................................................................................50
ŠTEVILO UČENCEV NA ŠOLI IN RAZREDNIKI .............................................................................50
INFORMACIJE O ORGANIZACIJI BIVANJA NA ŠOLI .................................................................50
URNIK 2. IN 3. RAZREDA......................................................................................................................50
ŠOLSKE URE IN ODMORI ....................................................................................................................51
ŠOLSKI RED .............................................................................................................................................51
DEŽURSTVO ............................................................................................................................................51
ŠOLSKA KNJIŽNICA .............................................................................................................................51
GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI ............................................................................51
POSLOVANJE ŠOLSKE KUHINJE ......................................................................................................51
ODJAVA IN PRIJAVA POSAMEZNEGA DNEVNEGA OKROKA MED ŠOL. LETOM .............51
4/67
ZDRAVSTVENE STORITVE .................................................................................................................52
PODATKI O PEDAGOŠKIH DELAVCIH ............................................................................................52
INTERESNE DEJAVNOSTI ...................................................................................................................52
ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA .............................................................................................52
OTROŠKI PEVSKI ZBOR ......................................................................................................................52
CICI VESELA ŠOLA ...............................................................................................................................53
S KNJIGO V SVET – BRALNA ZNAČKA ............................................................................................53
ZLATI SONČEK .......................................................................................................................................53
PROGRAM NAUPIMO SE PLAVATI ...................................................................................................53
SMUČARSKI TEČAJ...............................................................................................................................53
PROJEKT »EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA« ..........................................................................53
SODELOVANJE S STARŠI ....................................................................................................................53
VARNE POTI V ŠOLO ............................................................................................................................54
HIŠNI RED OSNOVNE ŠOLE ROGATEC – PŠ DONAČKA GORA................................................54
ENOTA VRTEC ........................................................................................................................................57
ODJAVA PRISOTNOSTI OTROK – PREHRANE ..............................................................................57
KRATKA PREDSTAVITEV IN POSLOVNI ČAS ...............................................................................58
OKVIRNI DNEVNI RED .........................................................................................................................58
ZDRUŽEVANJE OTROK .......................................................................................................................59
STROKOVNE DELAVKE VRTCA ........................................................................................................59
PROGRAM DELA – KURIKULUM V NAŠEM VRTCU ....................................................................60
KAKŠNA JE PREHRANA V NAŠEM VRTCU ....................................................................................61
KULTURNA DOŽIVETJA IN SREČANJA ..........................................................................................62
DODATNE IN OBOGATITVENE DEJAVNOSTI NAŠEGA VRTCA ..............................................63
1. BRALNA TORBICA – BRALNI PALČEK ................................................................................................... 63
2. DOŽIVETJA V VRTCU – OTROKOVA OSEBNA MAPA in LIKOVNA MAPA ...................................... 63
3. PREDSTAVE ZA OTROKE v izvajanju lutkovno-gledališke skupine vrtca ................................................. 63
4. DEJAVNOST POJEMO, PLEŠEMO IN SE IGRAMO ................................................................................. 63
5. DEJAVNOST IGRAMO SE V ANGLEŠKEM JEZIKU ............................................................................... 63
V KATERIH MEDNARODNIH IN REPUBLIŠKIH PROJEKTIH SODELUJEMO ......................64
Republiški projekt ZDRAVJE V VRTCU .......................................................................................................... 64
Mednarodni projekt EKOVRTEC KOT NAČIN ŽIVLJENJA ........................................................................... 64
Republiški projekt PREDŠOLSKA ŠPORTNA ZNAČKA – MALI SONČEK ................................................ 64
ŠPORTNI TEČAJI .............................................................................................................................................. 65
SODELOVANJE IN POVEZOVANJE VRTCA IN STARŠEV...........................................................66
A/ PREDSTAVNIKI V SVETU STARŠEV....................................................................................................... 66
B/ RODITELJSKI SESTANKI ........................................................................................................................... 66
C/ POGOVORNE URE ali USTVARJAJMO IN IGRAJMO SE SKUPAJ ....................................................... 66
D/ DRUGA SREČANJA IN DOŽIVETJA: OTROCI – STARŠI – VZGOJITELJICA ..................................... 66
5/67
MATIČNA ŠOLA ROGATEC
Naslov:
VIZ OSNOVNA ŠOLA ROGATEC
Ptujska cesta 30
3252 Rogatec
telefon: (03) 818 34 00
faks: (03) 818 34 10
e-pošta: [email protected]
spletna stran: http://www.o-rogatec.ce.edus.si
Spoštovani starši, dragi učenci,
tudi v letošnjem šolskem letu smo publikacijo Vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec
objavili na šolski spletni strani. Tako vam bo publikacija še naprej služila kot vodnik in opomnik skozi
njihove šolske obveznosti šolskem letu 2014/15.
Novost v tem šolskem letu je izvajanje neobveznih izbirnih predmetov v 4. in 7. razredu. Fleksibilni
predmetnik bo sestavni del našega učnega procesa tudi v tem šolskem letu, saj se je pokazal kot pozitivna
sprememba tako pri učencih in starših kot pri učiteljih. Strnjen način poučevanja bomo izvajali v II. in III.
vzgojno-izobraževalnem obdobju. V III. VIO ga bomo izvajali pri vseh predmetih, razen pri MAT, SLJ,
TJA in ŠPO, in s tem sprostili predmetnik, saj bodo učenci v polletju imeli manj predmetov.
Vizija naše šole in vrtca nam bo vodilo tudi v bodoče. Ob rednem delu bodo v ospredju projekti Ekošola
kot način življenja, Ekovrtec, mednarodni jezikovni projekt Erasmus+ in Evropska vas.
Glede na to, da vsako drugo leto pri nas organiziramo likovno kolonijo, bo le-ta v ospredju tudi to šolsko
leto, saj smo jo terminsko prestavili na jesen.
Težke gospodarske razmere in recesija bodo v tem letu še vedno prisotni. Tako bo naloga osnovne šole in
vrtca pomagati in omogočiti učencem čimbolj enakopravne pogoje za življenje in delo v naši šoli. Upam,
da jo bomo skupaj s starši uspešno opravili.
V novem šolskem letu želim učencem in staršem dobre učno-vzgojne rezultate, kolegicam in kolegom pa
uspešno delo.
Ravnatelj:
Viljem Prevolšek, prof.
Šport (planinstvo, nogomet)
Ekologija in etnologija
Dobra in učinkovita šola
Skrb za razvoj maternega
jezika, tujih jezikov
Pojavljanje,
predstavitev šole v javnosti
VIZIJA
Uporaba moderne učne
tehnologije
(AV-sredstva, računalništvo)
Vzgoja za strpnost
6/67
VIZIJA VIZ OŠ ROGATEC
Strokovni delavci VIZ OŠ Rogatec bomo pri svojem delu posebej poudarjali:
 vzgojo za strpnost
 uporabo moderne učne tehnologije
 ekologijo in etnologijo
 šport
 skrb za razvoj maternega jezika in tujih jezikov
 pojavljanje – predstavitev šole v javnosti
 skratka, dobro in učinkovito šolo
VZGOJA ZA STRPNOST je v današnjem času izrednega pomena. Učence moramo vzgajati za življenje
– v strpnosti do drugačnih, drugače mislečih, pri njih razvijati čut za dobre medsebojne odnose v skupnosti,
privzgojiti jim občutek za odgovornost.
Vzgojno-izobraževalni proces poteka v koraku s časom, zato uporabljamo tudi MODERNO UČNO
TEHNOLOGIJO, kot so na primer: AV-sredstva, računalniki, specializirane učilnice za poučevanje
posameznih predmetov.
Pri učenju bomo razvijali POZITIVEN ODNOS DO NARAVE, da se bodo učenci zavedali, da jo morajo
varovati pred uničenjem. Skrbeli bomo za urejenost šolskih prostorov in okolice, saj to prispeva k dobremu,
zdravemu počutju vseh.
Veliko pozornost bomo posvečali OHRANJANJU NAŠE KULTURNE DEDIŠČINE. Obujali in
negovali bomo stare ljudske običaje, da bodo učenci lažje spoznali našo preteklost, se zavedali svojih
korenin in s tem pridobili zavest o narodni identiteti …
Med ŠPORTNIMI in ostalimi sprostitvenimi dejavnostmi bomo posebej negovali tradicionalni panogi v
našem kraju: nogomet in planinstvo. V teh se lahko aktivno udejstvuje mnogo učencev, torej gre za
množično aktivnost, s katero lahko učenci po končani osnovni šoli nadaljujejo v okviru nogometnega kluba
ali planinskega društva v kraju.
Pri učencih bomo razvijali SKRB ZA MATERNI JEZIK, narodno pripadnost, saj se zavedamo, da sta
osnova za obstoj naroda predvsem ohranjanje in negovanje svojega jezika.
Ob maternem jeziku se bodo učenci učili tudi TUJIH JEZIKOV (angleškega in nemškega), kar jim bo
omogočalo tudi širšo splošno izobrazbo in večje možnosti na področju poklicnega in osebnega
udejstvovanja.
Dobra šola mora svoje življenje in delo PREDSTAVLJATI ŠIRŠI JAVNOSTI, da tudi ostali spoznajo,
v čem je kvaliteta šole, kako se uresničuje vzgojno-izobraževalni program. Tako bo šola lažje sodelovala s
starši, krajem, s šolami doma in v tujini ter z ostalimi dejavniki, znana pa bo po svoji kvaliteti tudi v širšem
območju (dnevni in strokovni tisk, radio, TV, javne prireditve, zunanji gostje, sodelavci …).
V naši šoli želimo delati DOBRO IN UČINKOVITO. Menimo, da smo glede na število učencev šola,
kjer je do vsakega učenca možen oseben pristop, da ga poznamo, ga znamo spodbuditi in motivirati.
Poudarek dajemo razvijanju pozitivne samopodobe, samostojnosti in uspešnosti učencev pri delu. Uspešne
učence nagradimo, s tem pokažemo, da jih cenimo, da so opazni tudi v smislu individualnih kvalitet.
Poleg rednega programa osnovne šole poskušamo učencem ponuditi pestro izbiro dejavnosti, da bi lahko
razvijali svoje interese, sposobnosti in nagnjenja (interesne dejavnosti, dejavnosti za nadarjene učence,
smučarski tečaj, poletna šola v naravi, dejavnosti v centrih šolskih in obšolskih dejavnosti, naravoslovni in
športni dnevi ter terensko delo s področja geografije in naravoslovja).
Izjava o poslanstvu:
Z NAŠO ŠOLO, DOBRO IN UČINKOVITO, V 21. STOLETJE
7/67
USTANOVITELJ VIZ OŠ ROGATEC
Občina Rogatec je kot pravna naslednica bivše Občine Šmarje pri Jelšah prevzela ustanoviteljske pravice
nad Vzgojno-izobraževalnim zavodom Osnovna šola Rogatec, ki je bil ustanovljen z Odlokom o razdelitvi
VIZ Šmarje pri Jelšah na javne zavode in ustanovitvi javnih zavodov v Občini Šmarje pri Jelšah dne 17.
12. 1991 (Uradni list RS, štev. 33/91).
Z uveljavitvijo Odloka o razdelitvi javnega Vzgojno-varstvenega zavoda Rogaška Slatina je Vzgojnovarstveni zavod Rogaška Slatina, ustanovljen z Odlokom o razdelitvi VIZ Šmarje pri Jelšah na javne zavode
in Odlokom o ustanovitvi javnih zavodov v občini Šmarje pri Jelšah, dne 17. 12. 1991 prenehal delovati.
Tako je Vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Rogatec dobil organizacijsko Enoto vrtec Rogatec, ki
opravlja dejavnost vzgoje in varstva na predšolskem področju.
Ime javnega zavoda je: Vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Rogatec.
Naslov sedeža javnega zavoda je: Ptujska cesta 30, 3252 Rogatec.
V njegovi sestavi delujejo:
 matična šola Rogatec
 Podružnična šola Dobovec
 Podružnična šola Donačka Gora
 Enota vrtec Rogatec
ŠOLSKI OKOLIŠ
Šolski okoliš (OŠ Rogatec) tvorijo naslednja naselja:
 Brezovec pri Rogatcu
 Dobovec pri Rogatcu
 Donačka Gora
 Log
 Rogatec
 Sveti Jurij
 Tlake
 Trlično
 Žahenberc
Matična šola obsega naslednji šolski okoliš:
 naselji Rogatec in Brezovec pri Rogatcu
Podružnična šola Dobovec obsega naslednji šolski okoliš:
 Dobovec
 Trlično
 Log
Podružnična šola Donačka Gora obsega naslednji šolski okoliš:
 Donačka Gora
 Sveti Jurij
 Tlake
 Žahenberc
8/67
NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA
Izvajajo se ob koncu II. in III. vzgojno-izobraževalnega obdobja. Učenci 6. razreda imajo preverjanje iz
matematike, slovenščine in angleščine, učenci 9. razreda pa iz slovenščine, matematike in predmeta, ki ga
določi minister.
Preizkusi po II. in III. vzgojno-izobraževalnem obdobju so obvezni. Njihov namen je povratna informacija
učiteljem, učencem in staršem o doseganju učnih ciljev.
PROJEKT EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA
V letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali z vključevanjem v mednarodni projekt EKOŠOLA, ki načrtno
in celostno uvaja okoljsko vzgojo v osnovne in srednje šole. Projekt vodi Estera Antolinc.
EKOŠOLA je projekt evropskega združenja in je sestavni del prizadevanj Evropske unije za
okoljevarstveno izobraževanje.
Projekt poteka v okviru Evropske fundacije za okoljsko izobraževanje in ozaveščanje. V Sloveniji poteka
pod naslovom EKOŠOLA kot način življenja v okviru Društva za okoljevarstveno izobraževanje
Slovenije DOVES. Projekt vodi in usmerja programski svet pod vodstvom nacionalnega koordinatorja
Gregorja Cerarja.
Osnovni namen ni le ozaveščanje mladih, ampak predvsem vzgoja o okolju in za okolje. Prinaša sveženj
zamisli in pobud, kako še bolj obogatiti pouk in obšolske dejavnosti, mladim pomaga graditi čustven in
strokoven odnos do okolja.
Omogoča izmenjavo in bogatenje idej, sodelovanje med različnimi kulturami in navadami, ki sta jih
prinesla čas in razvoj, in sicer ob dejstvu, da skrb za okolje in varovanje narave ne pozna meja.
Sodelujejo učenci, delavci šole, svet zavoda, svet staršev, predstavniki lokalne oblasti … Med temi je tudi
VIZ OŠ Rogatec z Enoto vrtec Rogatec, ki sta letos desetič prejela mednarodni certifikat –
EKOZASTAVO 2014.
EKOZASTAVO sta prejeli že sedmič tudi PŠ Dobovec in PŠ Donačka Gora.
Tudi v tem šolskem letu bodo učenci s pomočjo mentorjev raziskovali, proučevali ter skrbeli za urejeno in
čisto okolico. S trajnostnim razvojem v EKOŠOLI kot načinu življenja bomo gradili človekove vrednote,
veliko mero strpnosti, medsebojnega spoštovanja in sožitja z okoljem in z naravo.
Le notranje bogat, kulturen in plemenito samozavesten človek spoštuje življenje vsakega živega bitja
in takega človeka pomaga graditi EKOŠOLA.
PROJEKT RASTEM S KNJIGO
Tudi letos bomo sodelovali v projektu Rastem s knjigo, v katerem želimo (v povezavi s splošno knjižnico v
Rogatcu) spodbujati branje med najstniki. Znotraj tega projekta v splošni knjižnici pripravijo program Kaj
mi ponuja knjižnica, v katerega so vključeni učenci 7. razredov. Predstavili jim bodo osnovne informacije
o splošni knjižnici, knjižnico kot informacijsko-izobraževalni prostor in pomen branja kot vira informacij
in znanj ter kot zabavo in užitek. Ob tej priložnosti bodo vsi prejeli tudi knjižno darilo, delo znanega
slovenskega avtorja.
Koordinatorka: Lidija Zalezina
NATEČAJ EVROPA V ŠOLI
Slovenski nacionalni odbor Evropa v šoli objavlja razpis literarnega, likovnega, fotografskega,
raziskovalnega in internetnega natečaja Evropa v šoli na vnaprej določeno temo. Na natečaju, katerega
začetki segajo v leto 1953, vsako leto sodeluje približno pol milijona mladih iz 34 evropskih držav. Natečaj
na evropskem nivoju poteka pod pokroviteljstvom Sveta Evrope, Evropske komisije in Evropskega
parlamenta ter Evropske kulturne fundacije.
Mladi, ki sodelujejo na natečaju, razmišljajo in izražajo svoj odnos do vprašanj, ki so skupna vsem
Evropejkam in Evropejcem. Svoj odnos do teme lahko izrazijo z besedo, s sliko, s fotografijo, s spletno
stranjo ali pripravijo raziskovalno nalogo.
9/67
Na naši šoli vsako leto sodelujemo na natečaju z literarnimi in likovnimi izdelki. Do sedaj smo prejeli
številna priznanja in nagrade na državnem nivoju. Tudi letos bomo sodelovali.
Koordinatorka: Nada Šilec
PROJEKT EVROPSKA VAS
V šolskem letu 2005/06 smo se vključili v projekt Evropska vas. S projektom bomo nadaljevali tudi to
šolsko leto, in sicer bomo spoznavali Irsko.
Namen projekta je bolje spoznati vse pridružene članice Evropske unije. Izdelki, ki bodo nastali pri različnih
dejavnostih, bodo ob DNEVU EVROPE predstavljeni na razstavi v Celju.
Koordinatorka: Dunja Kos
LIKOVNA KOLONIJA
28. 5. 2015 bo organizirana likovna kolonija za učence naše šole in učence OŠ Viktor Kovačič iz Huma na
Sutli. Ustvarjali bodo na različnih lokacijah ter uporabljali različne tehnike. Namen kolonije je, da mladi
razvijajo ustvarjalnost in domišljijo.
Delo bo vodila likovna pedagoginja Nataša Novak.
PROJEKT POLICIST LEON SVETUJE
V projekt so vključeni učenci 5. razreda. Vodita ga Ministrstvo za notranje zadeve ter Policijska postaja
Rogaška Slatina v sodelovanju z razredničarko.
Varnostne vsebine projekta:
 promet (varna pot v šolo, varnostni pas, varnost pešcev)
 pirotehnika (posledice uporabe pirotehnike, vandalizem)
 nasilje (med vrstniki, v družini, srečanje z neznanci ...)
 kriminaliteta (sam doma, vlom v stanovanje, varovanje lastnine ...) in
 kolo (varna vožnja s kolesom, kolesarski izpit, varnost na kopališčih ...)
Koordinatorka: Nevenka Mrkša
HIŠNI RED
Svet Osnovne šole Rogatec je v skladu z 31. a členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
osnovni šoli (Uradni list RS 102/2007 z dne 09. 11. 2007) na svoji seji dne 13. 05. 2009 sprejel hišni red.
Hišni red ureja območja šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, uporabo
šolskega prostora in organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče ter
drugo.
Hišni red ureja določila, pomembna za življenje in delo na šoli. Učenci in starši so z njim seznanjeni z
objavo na oglasni deski v šoli, v letnem delovnem načrtu šole in v publikaciji na šolski spletni strani.
Šola odgovarja za varnost učencev na celotnem šolskem prostoru, ki je opredeljen v nadaljevanju besedila.
Hkrati so vsi zaposleni dolžni poskrbeti za varnost učencev in opozoriti vodstvo na vse vrste
pomanjkljivosti.
I. ŠOLSKI PROSTOR
Hišni red velja za območje šolskega prostora, ki obsega:
 šolsko stavbo in dvorišče,
 telovadnico oziroma športno dvorano,
10/67


športne površine in športna igrišča, ki so v upravljanju šole,
zelenice in parke, ki so v upravljanju šole.
II. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE
Poslovni čas šole je od 6.00 do 16.00.
Uradne ure opravljajo:
 tajništvo od 7.00 do 8.00 in od 10.00 do 13.00,
 ravnatelj od 10.00 do 13.00 oz. po predhodnem dogovoru,
 šolska svetovalna služba od 7.30 do 12.00, v času roditeljskih sestankov, govorilnih ur oz. po
predhodnem dogovoru,
 knjižničarka od 7.30 do 14.00, v času govorilnih ur in roditeljskih sestankov,
 učitelji v času roditeljskih sestankov in govorilnih ur oz. po predhodnem dogovoru.
Urnik popoldanskih govorilnih ur ter roditeljskih sestankov je objavljen v letnem delovnem načrtu, v
publikaciji ter na spletni strani šole. V dopoldanskem času so govorilne ure po dogovoru.
III. INFORMIRANJE
Učenci in starši dobivajo informacije pisno in ustno.
Učenci dobivajo informacije na naslednje načine:
 pri urah oddelčne skupnosti,
 z okrožnicami,
 po šolskem radiu,
 v publikaciji šole,
 na spletni strani osnovne šole,
 na govorilnih urah za učence.
Starši dobivajo informacije na naslednje načine:
 v publikaciji šole,
 s sporočili v beležkah učencev,
 na govorilnih urah in roditeljskih sestankih ter v drugih oblikah sodelovanja s šolo (delavnice …),
 s pisnimi obvestili, objavljenimi na oglasnih deskah na hodnikih ali v učilnicah ter posredovanimi
na dom,
 v medijih (časopis, lokalni radio, TV),
 z obiski ŠSS na domu,
 s pisnimi in telefonskimi (nujne zadeve) obvestili,
 na spletni strani osnovne šole,
 na svetu staršev in svetu šole.
Šola starše sproti obvešča o morebitnih prekrških njihovih otrok. O posamezni zadevi
razredničarke/razredniki ter delavca šolske svetovalne službe vodijo pisne zaznamke. O težjih prekrških je
šola dolžna dati uradno prijavo tudi na center za socialno delo, policijo oz. tožilstvo.
IV. NADZOR IN DEŽURSTVO V ŠOLSKIH PROSTORIH
Nadzor v šolskih prostorih v času pouka in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola, opravljajo vsi zaposleni
(strokovni delavci, hišnik, čistilke…) ter delavci, ki jih v določenih primerih oz. dejavnostih pooblasti
ravnatelj. Izvaja se v skladu s predpisanimi normativi in standardi.
Dežurstva učiteljev in ostalih strokovnih delavcev
Dežurata dva strokovna delavca. Glavni dežurni učitelj dežura od 7.30 do 8.00, v glavnem odmoru, odmoru
za kosilo in od 13.35 do 15.20. Dežurstvo izvaja v jedilnici, garderobah in okolici šole, skrbi za red in
nadzor pri vstopanju učencev na šolski avtobus ob odhodu. V glavnem odmoru in v času kosila dežura tudi
11/67
pomožni dežurni učitelj. Učenci se zjutraj med 7.30 in 8.00 zadržujejo v jedilnici. V glavnem odmoru in v
odmoru za kosilo učencem ni dovoljeno zadrževanje na galeriji. Za učence, ki čakajo na nadaljevanje pouka
ali na šolski avtobus, je organizirano varstvo. Prisotnost je obvezna.
Dežurstvo učiteljev, ki je določeno pred začetkom šolskega leta za vse leto, je urejeno po razporedu in je
objavljeno na oglasni deski in v letnem delovnem načrtu šole.
Naloge hišnika in čistilk
Hišnik ob 6.00 ali ob prihodu na delo izključi alarm, ki ga čistilke ob odhodu vključijo.
Pri dnevnih obhodih šolskih prostorov zabeleži nove okvare in opozori nanje vodstvo šole. Pozoren je na
gibanje neznanih zunanjih obiskovalcev šole, zlasti če le-ti kontaktirajo z učenci. Isto nalogo opravljajo v
popoldanskem času čistilke.
Naloga učencev rediteljev v jedilnici je pospravljanje jedilnice, pribora in pladnjev po malici v kuhinjo.
V. ORGANIZACIJA NADZORA
Vstopanje v šolo:
Prihod učencev v šolo je od 7.30 do 8.00.
 Učenci vstopajo v šolo skozi glavni vhod, učenci I. VIO imajo poseben vhod.
 Učenci, ki pridejo v jutranje varstvo, vstopajo skozi vhod 1. r. (od 6.00 naprej).
 Zunanji obiskovalci vstopajo v šolo skozi glavni vhod, učitelji in ostali delavci pa lahko tudi skozi
stranski vhod.
 Starši, ki vozijo ali spremljajo svoje otroke na poti v šolo ali iz šole domov, jih lahko spremijo le
do vhoda oz. počakajo nanje v garderobi.
VI. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI
Za zagotavljanje varnosti se izvaja videonadzor nad vhodom v šolo s sprednje strani, prostorom pred
vhodom, v otroških garderobah ter v tajništvu šole.
Ukrepi za shranjevanje garderobe so naslednji:
 Učenci se v garderobi preobujejo v copate, obutev in gornja oblačila pa odložijo na določeno mesto.
Vse stvari, ki jih puščajo v garderobi, naj bodo podpisane ali kako drugače označene (1., 2., 3. r.).
Učenci od 4. do 9. razreda se preobujejo v copate, odložijo oblačila in čevlje v omarice, le-te
zaklenejo ter nato zapustijo garderobo. Daljše zadrževanje v garderobi ni dovoljeno. Mobilne
telefone učenci pustijo v garderobni omarici. Uporaba le-teh je dovoljena samo v nujnih primerih.
 V šolskih prostorih ni dovoljeno hoditi v čevljih ali športnih copatih.
 Za športno vzgojo v telovadnici oziroma športni dvorani imajo učenci posebne copate in nikakor
ne tistih, ki jih uporabljajo za hojo zunaj nje. Te nosijo s seboj v posebni vrečki. Obvezna je
kompletna športna oprema po navodilih učiteljev športne vzgoje.
 V času pouka učenci ne smejo samovoljno in v copatih zapuščati šolske stavbe.
 Učenci, ki se v šolo pripeljejo s kolesi, le-te puščajo v pripravljenih stojalih. Vožnja s kolesi in z
ostalimi prevoznimi sredstvi po šolskih površinah ni dovoljena.
 Učenci počakajo na začetek pouka pred učilnico. Učitelj po končanem pouku učilnico zaklene.
 Učenci ne nosijo s seboj denarja ali vrednejših predmetov. Kadar prinesejo denar v šolo za različne
namene, ga pred začetkom pouka oddajo oddelčnemu blagajniku.
 Šola je varovana z alarmnim sistemom podjetja Prosignal.
VII. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE
Za red in čistočo v učilnicah so dolžni skrbeti vsi učenci in izvajalci vzgojno-izobraževalnih programov.
Ob koncu učne ure je potrebno vse uporabljene učne pripomočke pospraviti v omare ali na določen prostor.
Ob odhodu iz učilnice reditelja poskrbita za urejenost učilnice in ugasneta luči.
Za čistočo in urejenost okolice poskrbijo učenci dežurnega razreda po vnaprej določenem razporedu.
12/67
Varstvo učencev, ki čakajo na nadaljevanje pouka:
ŠOL.
URA
TOREK
PONEDELJEK
ČETRTEK
SREDA
PETEK
9.r, Estera Antolinc
6.r, Barbara Žerjav
I, 7., 8.r, Nataša Novak
II., Petra Prevolšek
------6.,8.r, Petra Prevolšek
3.
------------8.r, Nataša Novak - ID
------II, 8.r, Estera Antolinc
8.r, Barbara Žerjav
I., 7.r., Natalija Krklec-ID
6.r.,Damijan Sakelšek - ID ------II., Barbara Žerjav
4.
-------
-------
7.r, Natalija Krklec
I., 9.r., Petra Prevolšek
9.r, Aleksandra Ogrizek
Natalija Krklec - ID
I., 8.a, Estera Antolinc
II., Estera Antolinc - ID
OPB – Nina Firšt
Stane Bobek
8.r., Damijan Sakelšek
6.r, Petra Prevolšek
-------
9.r., Estera Antolinc
Marko Herček
Natalija Krklec
Magda Lisac
Damijan Sakelšek
OPB – Nina Firšt
Barbara Žerjav
Damijan Sakelšek
Nada Šilec
1.
2.
5.
6.
7.
7.r, Nataša Novak
PRAVICE IN DOLŽNOSTI UČENCEV V OSNOVNI ŠOLI
Podrobneje so opredeljene v šolskem redu, ki je bil sprejet na seji Sveta zavoda VIZ OŠ Rogatec
13. 05. 2009.
VZGOJNI NAČRT
je temeljni dokument za delovanje šole na vzgojnem področju. Sprejet je bil na seji Sveta zavoda VIZ OŠ
Rogatec dne 13. 05. 2009.
ŠOLSKE URE IN ODMORI
Ura
1. ura
2. ura
3. ura
4. ura
5. ura
6. ura
7. ura
8. ura
Trajanje od – do
8.00 – 8.45
8.50 – 9.35
9.55 – 10.40
10.45 – 11.30
11.35 – 12.20
12.50 – 13.35
13.40 – 14.25
14.30 – 15.15
Odmor
1. odmor
2. odmor malica (20 minut)
3. odmor
4. odmor
5. odmor kosilo (30 minut)
6. odmor
7. odmor
8. odmor
NEKAJ NASVETOV ZA VARNO POT V ŠOLO






Hodimo po najvarnejši poti.
Uporabljamo pločnike in pešpot.
Cesto prečkamo na prehodih za pešce.
Na cesti, ki nima pločnika, praviloma hodimo po skrajni levi strani vozišča in v gosjem redu.
Otroci naj se v šolo vozijo le s tehnično brezhibnimi kolesi in z opravljenimi kolesarskimi izpiti.
Kolo z motorjem lahko uporabljajo starejši od 14 let, ki imajo opravljen preizkus znanja
cestnoprometnih predpisov in uporabljajo varnostno čelado.
13/67
VOZNI RED AVTOBUSOV
Odhod avtobusa s postaje do šole (zjutraj):
Postaja
TLAKE – FLORJANSKI MOST
OŠ ROGATEC
PŠ DONAČKA GORA
SVETI JURIJ
SVETI JURIJ GARAŽA
DONAČKA GORA, ŽAHENBERC
OŠ ROGATEC
Odhod
7.25
7.30
7.35
7.38
7.40
7.42
7.45
Postaja
LIPOVEC
TRLIČNO
DOBOVEC
HUSTIĆ
VIDINA RAMPA (GORENJE)
OŠ ROGATEC
Odhod
Postaja
PŠ DONAČKA GORA
OŠ ROGATEC
TLAKE - FLORJANSKI MOST
DOBOVEC
TRLIČNO
LIPOVEC
Odhod
Postaja
OŠ ROGATEC
PŠ DONAČKA GORA
BREZJE, GABERJE
ŽAHENBERC, DON. GORA
SV. JURIJ
TLAKE - FLORJANSKI MOST
DOBOVEC
TRLIČNO
Odhod
7.20
7.25
7.30
7.33
7.35
7.45
Odhod avtobusa s postaje po pouku:
Postaja
OŠ ROGATEC
(redna linija Rogatec - Žetale)
PŠ DONAČKA GORA
BREZJE, GABERJE
ŽAHENBERC, DON. GORA
SV. JURIJ
Odhod
Postaja
OŠ ROGATEC
PŠ DONAČKA GORA
BREZJE, GABERJE
ŽAHENBERC, DON. GORA
SV. JURIJ
Odhod
12.30
12.35
12.38
12.40
12.42
14.45
14.48
14.50
14.50
14.52
14.00
14.03
14.08
14.25
14.30
14.35
15.20
15.23
15.25
15.28
15.32
15.40
15.50
15.55
VARNE POTI V ŠOLO
14/67
DEŽURSTVO UČITELJEV
Za učence skrbita dežurna učitelja po abecednem vrstnem redu. Dežurstvo se opravlja med 7.30 in 8.00, v
vmesnih odmorih, v času kosila ter med 13.35 in 15.20.
Za najmlajše je organizirano jutranje varstvo, in sicer od 6.00 do 8.00.
PREHRANA
Šola organizira prehrano za učence v dneh, ko potekajo pouk in druge organizirane dejavnosti šole, v skladu
s šolskim koledarjem.
Šola organizira:
 obvezno malico za vse učence,
 kot dodatno ponudbo zajtrk, kosilo in celodnevno prehrano (zajtrk, malica, kosilo in popoldanska
malica).
Vsi učenci podaljšanega bivanja imajo kosilo, to je omogočeno tudi vsem ostalim učencem.
DIETNA PREHRANA
Šola organizira dietno prehrano v okviru svojih možnosti in v okviru možnih finančnih sredstev.
Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši učencev na podlagi:
 potrdila zdravnika specialista in s strani stroke predpisanega jedilnika,
 dogovora in pisnega soglasja.
Za vsako šolsko leto ali spremembo zdravja učenca morajo starši predložiti novo zdravniško potrdilo.
DEJAVNOSTI, POVEZANE S PREHRANO
Naloga šole je tudi navajanje učencev na zdravo in kulturno prehranjevanje ter oblikovanje odgovornega
odnosa do hrane.
To bomo dosegli:
- s tematskimi razrednimi urami,
- s plakati v jedilnici,
- z naravoslovnimi dnevi,
- s programom zdravstvene vzgoje,
- s predavanjem vodje šolske prehrane,
- s tematskimi prispevki po šolskem radiu,
- s tradicionalnim slovenskim zajtrkom,
- s projektom »Uvajanje ekoloških živil na jedilnike VIZ OŠ Rogatec«,
- s projektom »Uživamo lokalno pridelano hrano«.
UVAJANJE EKOLOŠKIH ŽIVIL NA JEDILNIKE VIZ OŠ ROGATEC
V šolskem letu 2011/12 smo pričeli s projektom »UVAJANJE EKOLOŠKIH ŽIVIL« na šolske jedilnike.
Projekta se lotevamo po korakih, saj se moramo vsi navaditi na pristen okus zdrave hrane, katerega smo ob
poplavi konvencionalnih živil že skoraj pozabili, nekateri otroci pa še ne spoznali.
Vezani pa smo tudi na finančna sredstva, saj so ekološka živila dražja od konvencionalnih živil. Problemi
pa se porajajo tudi pri nabavi, saj so ekološki pridelovalci na našem območju zelo redki.
15/67
Idejo za uvajanje ekoloških živil smo dobili s projektom »Shema šolskega sadja«. Agencija za kmetijstvo
in razvoj podeželja RS financira delitev sadja in zelenjave, pridelanih na ekološki ali integrirani način.
Delitev je strogo ločena od rednih šolskih obrokov.
S projektom »Shema šolskega sadja« smo otroke postopoma navadili na »domača jabolka«, ki niso vsa na
pogled lepa rdeča, vendar pa so izjemnega okusa. Prvi odziv na ponujeno sadje ni bil ravno najboljši, vendar
se je ješčost sadja izboljšala, saj smo se potrudili tudi z izobraževanjem otrok o zdravi prehrani.
UŽIVAJMO LOKALNO PRIDELANO HRANO
»Otroci so naše največje bogastvo« je stari rek, ki pa se ga v našem zavodu zelo dobro zavedamo. Otroci
pri nas zaužijejo večinski del svojih dnevnih obrokov in prav zato je naša dolžnost, da jim ponudimo
čimbolj kvalitetno in raznoliko hrano. Vsi pa se zavedamo, da je zdrava in kvalitetna hrana pridelana v
domačem okolju, brez večmesečnega skladiščenja in dolgega transporta.
Več let nam je bilo z vidika veljavne zakonodaje onemogočeno nabavljati živila od lokalnih kmetov, saj je
veljala le najnižja cena živil in tukaj so kmetje takoj izpadli. Po mnogih letih so se pokazale slabosti te
zakonodaje in tako so nam ponovno dali možnost nakupa domače pridelane hrane od lokalnih kmetov.
V začetku aprila 2013 smo k sodelovanju povabili lokalne pridelovalce. Namen tega srečanja je bil, da se
spoznamo in jim predstavimo način in možnosti prodaje viškov pridelane hrane iz lokalnih kmetij. Seznanili
smo jih s količinsko porabo zelenjave, mleka, kruha in mesa v našem zavodu.
Rezultati tega srečanja se že odražajo na naših krožnikih. Uvajanje lokalno pridelane hrane narašča počasi,
saj je ponudba skromna, mi pa smo količinsko velik potrošnik. Še naprej se bomo vztrajno trudili privabiti
k sodelovanju čim več lokalnih pridelovalcev in tako kakovostno izboljšati naše obroke.
UKREPI NA PODROČJU PRIPRAVE OBROKOV V NAŠIH KUHINJAH
Pri organizaciji šolske prehrane se upoštevajo Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih
zavodih, ki jih sprejme Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
V naših kuhinjah smo v skladu s priporočili resornih ministrstev in z lastnimi ukrepi izpopolnili naše obroke
na naslednji način:
- priprava jedi in čaja z minimalno potrebno količino sladkorja,
- ukinitev vseh umetnih sokov, sirupov (otroci pri obrokih pijejo nesladkan čaj oziroma vodo),
- priprava jedi z minimalno potrebno količino soli,
- ukinitev VEGETE, koncentriranih juh in začimb,
- ukinitev vseh paštet razen piščančje,
- ukinitev margarine, umetno pripravljenih pudingov in krem,
- ukinitev daljšega skladiščenja živil tako, da lahko vedno kuhamo s svežimi živili in ne z
zamrznjenimi,
- priprava jedi v parnokonvekcijskih pečicah (Enota Vrtec Rogatec in MŠ Rogatec)
- uporaba pridelkov iz domačega, lokalnega okolja…
PLAČEVANJE PREHRANE
Tržno ceno šolske prehrane (zajtrk, kosilo in celodnevne prehrana) določi šola s cenikom, ki ga sprejme
svet šole. Ceno malice določi s sklepom minister, pristojen za izobraževanje, praviloma pred začetkom
vsakega šolskega leta.
Šolska prehrana se obračunava in plačuje po veljavnem ceniku (tabela spodaj). Uporabniki so dolžni
plačevati šolsko prehrano v rokih, navedenih na položnicah oziroma obvestilih.
1. – 9. razred
Zajtrk
0,66 €/dnevno
Malica
0,80 €/dnevno
Kosilo
2,20 €/blok
Celodnevna prehrana
3,50 €/dan
16/67
Šolsko prehrano starši plačujejo na račun šole s položnico, ki jim jo šola pošlje do 7. v mesecu, ali preko
trajnika (realizacija 18. v mesecu).
Prijavo za prehrano starši oddajo do konca šolskega leta za naslednje šolsko leto razredniku. Šola s starši
sklene pogodbo o zagotavljanju šolske prehrane in izvajanju določenih storitev za učence. To področje
podrobno urejajo Pravila šolske prehrane, objavljena na spletni strani šole.
Starši, ki imajo pri bankah odprte trajnike, plačujejo preko njih, ostali pa po položnici.
SUBVENCIJA MALICE IN KOSILA
S 1. 9. 2014 sta se začela uporabljati novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakon o
spremembah in dopolnitvah zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1A). Šole bodo upoštevale uvrstitev v
dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in
ustrezno znižale višino položnice za malico in kosilo. Oddajanje vlog za subvencijo malice in subvencijo
kosila zato ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku na dan 1. 9. 2014.
Posebej želimo izpostaviti kategorije učencev, ki bi zaradi posebnosti spremenjene zakonodaje oziroma
nepoznavanja predpisov lahko ostali brez subvencije za malico oziroma kosilo, kljub upravičenosti:
- učenci, katerih družine ne razpolagajo z odločbo o otroškem dodatku, ker vloge niso vložili
ali otroški dodatek morebiti prejemajo v tujini. Ti učenci lahko na CSD vložijo posebno vlogo
za priznanje pravice do subvencije malice oziroma kosila.
Višina subvencije malice in kosila ostaja enaka, kot je določena s trenutno zakonodajo.
SUBVENCIJA MALICE
Subvencija malice oz. brezplačna malica pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni
na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku,
ne presega 53% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice.
SUBVENCIJA KOSILA
Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni
mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18% neto povprečne
plače v Republiki Sloveniji. Učencem pripada polna subvencija za kosilo oz. brezplačno kosilo.
ODJAVA IN PRIJAVA POSAMEZNEGA DNEVNEGA OBROKA MED ŠOL. LETOM
Starši lahko odjavijo ali prijavijo posamezni obrok s pisnim obvestilom po učencu, elektronski pošti,
telefonu ali osebno pri kuharici od 7.00 do 9.00, in sicer:
Kuhinja
MŠ Rogatec
PŠ Donačka Gora
PŠ Dobovec
Telefonska številka
03 818 34 04
03 818 34 52
03 818 34 62
Elektronski naslov
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Posamezni obrok za odsotnega učenca so starši dolžni pravočasno odjaviti. Posamezni obrok je pravočasno
odjavljen, če se ga odjavi do 9.00 ure na dan odsotnosti.
Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih
tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi razrednik.
Učencu bo zagotovljen posamezni obrok, če bodo starši ali učenec še isti dan pred začetkom pouka obvestil
kuharico, da bo prisoten pri pouku.
17/67
ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOL. LETO 2014/15
začetek pouka
jesenske počitnice
dan reformacije
dan spomina na mrtve
božič
dan samostojnosti in enotnosti
novoletne počitnice
novo leto
pouka prost dan, nadomeščanje 11. 4. 2015
zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
informativna dneva za vpis v srednje šole
zimske počitnice
velikonočni ponedeljek
nadomeščanje prostega dne, 2. 1. 2015
dan upora prosti okupatorju
prvomajske počitnice
praznik dela
redni rok NPZ – MAT (II. in III. VIO)
redni rok NPZ – SLJ (II. in III. VIO)
redni rok NPZ – izbrani predmet (III. VIO)
redni rok NPZ – TJA (II. VIO)
zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 9. razreda, razdelitev
spričeval in obvestil
24. junij 2015 - zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence od 1. do 8. razreda,
razdelitev spričeval in obvestil
25. junij 2015 - dan državnosti
26. junij – 31. avgust 2015 - poletne počitnice
1. september 2014
27. – 30. oktober 2014
31. oktober 2014
1. november 2014
25. december 2014
26. december 2014
29. – 31. december 2014
1. januar 2015
2. januar 2015
30. januar 2015
8. februar 2015
13. in 14. februar 2015
16. – 20. februar 2015
6. april 2015
11. april 2015
27. april 2015
28. - 30. april 2015
1. in 2. maj 2015
5. maj 2015
7. maj 2015
11. maj 2015
11. maj 2015
15. junij 2015
-
KONFERENCE
1. konferenca ob zaključku 1. redov. obdobja
- I. VIO
- II. VIO
- III. VIO
2. konferenca za nadarjene učence (IP)
3. konferenca ob zaključku 9. razreda
4. konferenca ob zaključku šolskega leta:
- I. VIO
- II. VIO
- III. VIO
5. skupna konferenca
6. skupna konferenca za šolsko leto 2015/16
22. 01. 2015
23. 01. 2015
26. 01. 2015
21. 05. 2015
05. 06. 2015
ob 7.00
ob 7.00
ob 7.00
ob 7.00
ob 7.00
11. 06. 2015
18. 06. 2015
19. 06. 2015
30. 06. 2015
25. 08. 2015
ob 7.00
ob 7.00
ob 7.00
ob 17.00
ob 8.00
18/67
URNIKI OD 2. DO 9. RAZREDA
Zaradi fleksibilnega predmetnika se bodo urniki v 2. ocenjevalnem obdobju (februarja 2015) za učence od
4. do 9. razreda spremenili.
2. razred
Razredničarka: Bernarda Horvat, prof.
Ura
1.
2.
3.
4.
PON
TOR
SRE
ČET
PET
SLJ
SLJ
SPO
GUM
ŠPO
SPO
SLJ
MAT
DOP
SLJ
SLJ
LUM
LUM
MAT
MAT
SLJ
ŠPO
SPO
SLJ
MAT
ŠPO
GUM
5.
3. razred
Razredničarka: Jelka Cvek, prof.
Ura
1.
2.
3.
4.
5.
PON
TOR
SRE
ČET
PET
ŠPO
MAT
SLJ
SLJ
DOP
MAT
SLJ
SPO
LUM
LUM
SLJ
SLJ
ŠPO
MAT
SPO
MAT
SLJ
GUM
ŠPO
MAT
SLJ
SPO
GUM
SRE
NIT
SLJ
MAT
ŠPO
LUM
LUM
NŠP
ČET
MAT
SLJ
NIT
ŠPO
DOP/DOD
PET
SLJ
MAT
TJA
NIT
NIT
4. a razred
Razredničarka: Milica Zajec
Ura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PON
ŠPO
SLJ
MAT
NIT
TJA
TOR
RAZ
MAT
NIT
SLJ
NTE
4. b razred
Razredničarka: Ines Zalezina, prof.
Ura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PON
TOR
SRE
ČET
PET
SLJ
ŠPO
NIT
TJA
MAT
RAZ
SLJ
MAT
NIT
ŠPO
NTE
MAT
SLJ
TJA
NIT
LUM
LUM
NIT
NIT
SLJ
MAT
DOP
NIT
SLJ
MAT
ŠPO
NŠP
19/67
5 razred
Razredničarka: Nevenka Mrkša, prof.
Ura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PON
TOR
SRE
ČET
PET
TJA
SLJ
NIT
ŠPO
GOS
DOP/DOD
RAZ
ŠPO
MAT
SLJ - f
NIT
GOS
MAT
ŠPO
SLJ
LUM
LUM
NIT
NIT
MAT - f
SLJ
TJA
SLJ
MAT
NIT
NIT
TJA - f
6. a razred
Razrednik: Marko Herček, prof.
Ura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Turnus
I. + II.
I. + II.
I. + II.
I. + II.
I. + II.
I. + II.
PON
SLJ
MAT
TJA
GUM
TIT
TIT
I. + II.
MAT DNU
TOR
SRE
RAZ
GUM
SLJ
SLJ F
ŠPO Ž
GEO
GOS
TJA F
GOS
ŠPO Ž
MAT F
ŠPO M
I. TJA DOP
II. TJA DOD
II. MAT DOP
ČET
MAT
ŠPO M
SLJ
TJA
GOS
ŠPO Ž
PET
SLJ
ŠPO M
MAT F
TJA
GEO
TOR
SRE
RAZ
GEO
GUM
SLJ - f
ŠPO Ž
MAT
SLJ
TJA - f
TJA
ŠPO Ž
MAT
ŠPO F
I. TJA DOP
II. TJA DOD
II. MAT DOP
ČET
GUM
ŠPO F
TJA
GEO
SLJ
ŠPO Z
PET
SLJ
ŠPO F
MAT F
GOS
GOS
ČET
GEO
TJA
ŠPO Ž
PET
TJA
ŠPO M
MAT
NAR
TIT
MAT
SLJ
N2N
TIT
SLJ
6. b razred
Razredničarka: Dunja Kos, prof.
Ura Turnus
1.
I. + II.
2.
I. + II.
3.
I. + II.
4.
I. + II.
5.
I. + II.
6.
I. + II.
7.
I. + II.
PON
TIT
TIT
TJA
GOS
SLJ
MAT
MAT DNU
7. razred
Razredničarka: Natalija Krklec, prof.
Ura Turnus
1.
I. + II.
2.
I. + II.
3.
I. + II.
PON
NAR
TJA
ŠPO M
TOR
RAZ
GEO
GEO
4.
I. + II.
DKE
MAT
5.
6.
7.
I. + II.
I. + II.
I. + II.
GEO
SLJ
SLJ
NI1
ŠPO Ž
SRE
NAR
TJA
DKE
MAT DOD
I. MAT DOP
MAT
NI1
N2N
20/67
8. razred
Razrednik: Damijan Sakelšek, prof.
Ura Turnus
1.
I. + II.
PON
TOR
SRE
ČET
GEO
RAZ
TIT M
TJA
PET
TIT Ž
ŠPO M
2.
I. + II.
SLJ
3.
4.
I. + II.
I. + II.
KEM
MAT
5.
I. + II.
ŠPO – M
6.
I. + II.
DKE
7.
I. + II.
II. SLJ DOD
8.
I. + II.
I. SLJ
II. TJA DNU
MAT
FIZ
TJA 1,2
MAT DOD
TJA 3
NI1
ŠPO Ž
TIT M
GEO
TIT Ž
KEM
SLJ
ŠPO Ž
MAT
KEM
SLJ
TJA
KEM
MAT
LS2
NI1
FIZ
GEO
ŠZZ
NI2
ŠZZ
LS2
DKE
NI2
9. a razred
Razredničarka: Estera Antolinc, prof.
Ura Turnus
1.
I. + II.
2.
I. + II.
3.
I. + II.
PON
GUM
FIZ
SLJ
TOR
RAZ
MAT
SLJ
SRE
TJA
FIZ
SLJ
4.
I. + II.
KEM
TJA
KEM
5.
6.
7.
I. + II.
I. + II.
I. + II.
KEM
GEO
GUM
I. DNU TJA
DOD MAT
8.
I. + II.
MAT
GEO
ŠPO F
NI3
LPL
ČET
ŠPO Ž
MAT
GEO
I. DOD SLJ
II. SLJ
TJA
LS3
LS3
ŠPO Ž
MAT
ŠSP
NI3
ŠSP
PET
GEO
KEM
SLJ
ŠPO F
9. b razred
Razredničarka: Barbara Žerjav, prof.
Ura Turnus
1.
2.
3.
I. + II.
I. + II.
I. + II.
PON
FIZ
KEM
SLJ
TOR
RAZ
MAT
SLJ
SRE
TJA
GEO
SLJ
4.
I. + II.
GEO
TJA
GUM
5.
6.
7.
I. + II.
I. + II.
I. + II.
GEO
KEM
FIZ
I. TJA DNU
MAT DOD
8.
I. + II.
MAT
GUM
ŠPO F
NI3
LPL
ČET
ŠPO D
MAT
KEM
I. SLJ DOD
II. SLJ
TJA
LS3
LS3
ŠPO D
MAT
ŠSP
NI3
ŠSP
PET
KEM
GEO
SLJ
ŠPO F
21/67
RODITELJSKI SESTANKI
O času in vsebini bodo starši pravočasno pisno obveščeni. Za svojega otroka se bodo lahko pozanimali tudi
v ostalih šolskih dnevih pred poukom ali neposredno po njem.
Čas
september 2014
Nosilec
vodje PŠ, razredniki
januar 2015
razredničarke
3.
Vsebina
Predstavitev LDNŠ
Novosti in aktualna tematika
(razvijanje bralnih spretnosti – 1.- 4. razred)
S pravilno prehrano do večjih uspehov
marec 2015
4.
Poklicna orientacija
januar 2015, april 2015
5.
Vstop otroka v OŠ in opisno ocenjevanje
junij 2015
Andreja Širca Čampa
pedagoginji Janja Milošič
in Zlatka Janžek
razredničarke 1. razreda
1.
2.
PREGLED AKTIVNOSTI PRI DELU S STARŠI
Aktivnost
Roditeljski sestanek (o diferenciaciji)
Roditeljski sestanek (značilnosti dela v 4. in 5.r.)
Roditeljski sestanek (značilnosti dela v III. VIO)
Datum
september 2014
september 2014
september 2014
Roditeljski sestanek (značilnosti I. VIO)
december 2014
Informacije o delu z nadarjenimi
januar 2015
Roditeljski sestanek (značilnosti diferenciacije v
8. r.)
Roditeljski sestanek (izkušnje učiteljev z
diferenciacijo)
Informiranje o značilnostih III. VIO
januar 2015
januar 2015
januar 2015
Izpolnjevanje vprašalnikov za izbirne predmete januar 2015
Informacije o nacionalnih preizkusih znanja
januar 2015
Informacije o nacionalnih preizkusih znanja
Vpis učencev v 1. razred
Urejanje podatkov o izbirnih predmetih in
neobveznih izbirnih predmetih
januar 2015
februar 2015
Razgovori z učenci – dokončen izbor
marec 2015
Govorilne ure – razvrstitev v skupine
Govorilne ure – razvrstitev v skupine
Izjava o izbiri ravni zahtevnosti
maj 2015
junij 2015
junij 2015
februar 2015
Ciljna skupina
starši 4. r.
starši 4. in 5. r.
starši 7., 8., 9. r.
starši bodočih
prvošolcev
Izvajalec
pedagoginja
razredničarke
razredniki
ravnatelj, učiteljica
1. r., pedagoginja
razredničarke,
starši 3. r.
pedagoginja
razredničarka,
starši 7. r.
učitelji MAT, SLJ, TJA
razrednik,
starši 8. r.
učitelji MAT, SLJ, TJA
učenci 6. r.
razrednika
vodja aktiva za IP,
učenci 6., 7., 8. r.
računalnikar, razredniki
razredničarki,
starši 9. r.
pedagoginja
starši 6. r.
razrednika
učenci 1. r.
pedagoginja
vodja aktiva za IP,
računalnikar
vodja aktiva za IP,
učenci 6., 7., 8. r.
računalnikar
učenci, starši 8. r.
učitelji MAT, SLJ, TJA
učenci, starši 6., 7.r. učitelji MAT, SLJ, TJA
učenci, starši 7., 8. r. razredniki
GOVORILNE URE
Redne govorilne ure bodo potekale vsak prvi torek v mesecu od 16.00 do 17.00. Izredne govorilne ure so
lahko izven tega termina v dogovoru s starši in z drugimi sodelujočimi.
22/67
PREDMETNIK OSNOVNE ŠOLE
23/67
TABELA STROKOVNIH DELAVCEV
Št.
1.
2.
3.
Priimek in ime
Antolinc Estera
Bobek Stanislav
Cvek Jelka
Poučuje
KEM, BIO, NAR, JV
MAT, FIZ, JV
RP
Naziv
4.
Cvek Mihaela
RP
svetovalka
5.
6.
7.
8.
Firšt Nina
Gretić Simona
Herček Marko
Horvat Bernarda
OPB
RP, OPB
ŠPO
RP
9.
Janžek Zlatka
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Kos Dunja
Križan Biserka
Krklec Natalija
Lisac Magdalena
Milošič Janja
Mrkša Nevenka
Novak Nataša
Ogrizek Aleksandra
18.
Plavčak Karolina
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Prevolšek Petra
Prevolšek Viljem
Sakelšek Damijan
Šilec Nada
Tudja Aleksandra
Turnšek Alenka
Zajec Milica
Zalezina Ines
Zalezina Lidija
Zidar Antlej Vesna
Žerjav Barbara
Žibert Samanta
svetnik
svetnica
MAT, TIT, JV
SLJ, TJN
RP, OPB
OPB
RP
RP,
SLJ
OPB, TJA, SLJ
GUM, JV
RP
vodja PŠ Dobovec,
vodja I. VIO
nadomeščanje Vesne Zidar Antlej
svetovalka
mentor
mentorica
svetnica
TJA
RP
ZGO, GEO, JV
MAT, FIZ
TJA, DKE
RP
LUM, GOS, JV, laborant
OPB
OPB, 2. strokovna
delavka v 1.razredu
OPB, SLJ
Opombe
svetovalka
svetovalka
svetovalka
svetnica
mentorica
svetnica
svetnica
mentorica
mentorica
svetnik
mentor
svetovalka
svetovalka
svetovalka
svetnica
mentorica
svetnica
pedagoginja,
pomočnica ravnatelja
vodja III. VIO
vodja PŠ Donačka Gora
pedagoginja
ravnatelj
vodja II. VIO
višja knjižničarka
porodniški dopust
svetovalka
Valentina Bek, 9. b
24/67
III. VIO
II. VIO
I. VIO
ŠTEVILO UČENCEV IN RAZREDNIKI NA MATIČNI ŠOLI
Razred
1.
2.
3.
4.A
4. B
5.
6. A
6. B
7.
8.
9. A
9. B
I. + II. + III. VIO
M
8
9
10
27
10
9
7
6
8
40
10
11
7
6
34
101
Ž
5
6
2
13
9
10
18
8
6
51
7
10
8
8
33
97
Skupaj
13
15
12
40
19
19
25
14
14
91
17
21
15
14
67
198
Skupaj A + B
38
28
29
Razrednik
Aleksandra Tudja
Bernarda Horvat
Jelka Cvek
Milica Zajec
Ines Zalezina
Nevenka Mrkša
Marko Herček
Dunja Kos
Natalija Krklec
Damijan Sakelšek
Estera Antolinc
Barbara Žerjav
Petra Drofenik, 8. b
25/67
TEKMOVANJA OD 1. DO 9. RAZREDA
Vsebina
Angleščina (OŠ)
Razred
8. r.
Datum
20. 10. 2014
Nosilec-ka
Dunja Kos
Biologija – BIO (OŠ)
8., 9. r.
22. 10. 2014
Estera Antolinc
Angleščina – TJA (OŠ)
Angleščina (SLO)
Cankarjevo priznanje – SLJ (OŠ)
Zgodovina – ZGO (OŠ)
Preglovo priznanje – KEM (OŠ)
Cankarjevo priznanje – SLJ (RE)
Angleščina – TJA (RE)
Zgodovina – ZGO (RE)
Geografija – GEO (OŠ)
Stefanovo priznanje – FIZ (OŠ)
9. r.
8. r.
1. – 9. r.
8., 9. r.
8., 9. r.
8., 9. r.
9. r.
8., 9. r.
8., 9. r.
8., 9. r.
20. 11. 2014
24. 11. 2014
04. 12. 2014
09. 12. 2014
19. 01. 2015
22. 01. 2015
28. 01. 2015
03. 02. 2015
10. 02. 2015
11. 02. 2015
Dunja Kos
Dunja Kos
Nada Šilec
Natalija Krklec
Estera Antolinc
Nada Šilec
Dunja Kos
Natalija Krklec
Natalija Krklec
Stanislav Bobek
Ekokviz
6. – 8. r.
06. 03. 2015
Estera Antolinc
Preglovo priznanje – KEM (SLO)
EPI Reading Badge – angleška bralna
značka
Geografija – GEO (RE)
Vesela šola (OŠ)
Zgodovina – ZGO (SLO)
Vegovo priznanje – MAT (OŠ)
Angleščina – TJA (SLO)
Stefanovo priznanje – FIZ (RE)
Cankarjevo priznanje – SLJ (SLO)
Vegovo priznanje – MAT (RE)
Stefanovo priznanje – FIZ (SLO)
Geografija – GEO (SLO)
Vegovo priznanje – MAT (SLO)
Vesela šola (SLO)
Cici-Vesela šola
8., 9. r.
07. 03. 2015
Legenda:
OŠ
RE
SLO -
4. – 9. r.
8., 9. r.
4. – 6. r.
8., 9. r.
1. – 9. r.
9. r.
8., 9. r.
8., 9. r.
7. – 9. r.
8., 9. r.
8., 9. r.
7. – 9. r.
4. – 6. r.
1., 2. r.
Estera Antolinc
Dunja Kos,
09. 03.-13. 03. 2015
Janja Milošič
10. 03. 2015
Natalija Krklec
11. 03. 2015
Aleksandra Tudja
14. 03. 2015
Natalija Krklec
19. 03. 2015
Magdalena Lisac
24. 03. 2015
Dunja Kos
27. 03. 2015
Stanislav Bobek
28. 03. 2015
Nada Šilec
01. 04. 2015
Magdalena Lisac
11. 04. 2015
Stanislav Bobek
14. 04. 2015
Natalija Krklec
18. 04. 2015
Magdalena Lisac
15. 04. 2015
Aleksandra Tudja
maj 2015
Bernarda Horvat
Organizator
IATEFL Slovenia
Prirodoslovno
društvo Slovenije
ZRSŠ
IATEFL Slovenia
ZRSŠ
ZRSŠ
ZOTKS
ZRSŠ
ZRSŠ
ZRSŠ
ZRSŠ
DMFAS
DOVES,
Telekom Slovenije
ZOTKS
Šolski Epicenter
ZRSŠ
MK Založba
ZRSŠ
DMFAS
ZRSŠ
DMFAS
ZRSŠ
DMFAS
DMFAS
ZRSŠ
DMFAS
MK Založba
MK Založba
šolsko tekmovanje
regijsko tekmovanje
državno tekmovanje
Kratice organizatorjev:
DMFAS - Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
MK
- Mladinska komisija pri PZS
NTZ
- Nacionalno turistično združenje
SPVP
- Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
TZS
- Turistična zveza Slovenije
ZPMS
- Zveza prijateljev mladine Slovenije
ZRSŠ
- Zavod RS za šolstvo
IATEFL Slovenia - International Association of Teachers of English as a Foreign Language
(Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika)
26/67
ŠPORTNA TEKMOVANJA
Tudi v letošnjem šolskem letu se bodo učenci udeleževali medobčinskih tekmovanj, ki so kvalifikacije za
višji nivo tekmovanja.
Načrtujemo udeležbo na naslednjih medobčinskih tekmovanjih:
 jesenski kros,
 atletska olimpiada,
 mali nogomet,
 odbojka,
 namizni tenis,
 smučanje.
ŠPORTNI DNEVI
III. VIO
II. VIO
I. VIO
Datum
Vsebina
1.
19. 09. 2014 Pohodništvo – kombinacija z orientacijo
2.
02. 10. 2014 Medrazredna tekmovanja v športnih igrah
3.
16. 01. 2015 Zimski športi – igre na snegu, sankanje
4.
11. 04. 2015 Pohod
5.
26. 05. 2015
1.
2.
3.
4.
5.
19. 09. 2014
25. 09. 2014
21. 01. 2015
11. 04. 2015
26. 05. 2015
1.
19. 09. 2014
2.
24. 09. 2014
3.
4.
21. 01. 2015
11. 04. 2015
5.
26. 05. 2015
Seznanjanje s športi – aerobika, vožnja z rolerji in s
skiroji, badminton, nogomet, hokej
Pohod z orientacijo
Kros in šaljive igre
Zimski športi: sankanje, drsanje, smučanje
Atletika – mnogoboj
Pohod na Donačko goro
Šolsko tekmovanje v krosu in šolsko tekmovanje v
nogometu + 6. r.
Preverjanje znanja plavanja, plavanje in aktivnosti v
vodi (6. in 8. r.), planinski pohod (7. in 9. r.)
Zimski športi (smučanje, drsanje in sankanje)
Šolsko tekmovanje v atletiki in šaljive igre + 6. r.
Planinski pohod (6. in 8. razred), preverjanje znanja
plavanja, plavanje in aktivnosti v vodi (7. in 9. razred)
Vodja
Bernarda Horvat, Samanta
Žibert, Simona Gretić
Aleksandra Tudja, Mihaela
Cvek, Biserka Križan
Bernarda Horvat, Samanta
Žibert, Simona Gretić
Jelka Cvek, Biserka Križan,
Mihaela Cvek
Jelka Cvek, Samanta
Žibert, Biserka Križan
Ines Zalezina
Nevenka Mrkša
Ines Zalezina
Milica Zajec
Nevenka Mrkša
Marko Herček
Marko Herček
Marko Herček
Marko Herček
Marko Herček
27/67
PROSLAVE IN PRIREDITVE
Št.
Datum
1.
24. 10. 2014
2.
3.
4.
24. 10. 2014
oktober 2014
04. 12. 2014
5.
6.
Naslov, vsebina
Vodja
Dan mrtvih – sveče in cvetje
Viljem Prevolšek
Dan reformacije
Srečanje invalidov šmarske regije
Sprejem starejših občanov
Veseli december, prihod dedka Mraza,
22. – 24. 12. 2014
dan samostojnosti
06. 02. 2015
Slovenski kulturni praznik
7.
22. 04. 2015
Ekodan
8.
25. 04. 2015
Dan upora proti okupatorju in 1. maj
9.
10.
28. 05. 2015
12. 06. 2015
Likovna kolonija
Predaja ključa
11.
15. 06. 2015
Valeta devetošolcev
12.
24. 06. 2015
Zaključna prireditev, dan državnosti
Sodelavci
Barbara Žerjav, Zlatka
Janžek, Nada Šilec
Barbara Žerjav
Barbara Žerjav
Barbara Žerjav
Nada Šilec
Nada Šilec
Petra Prevolšek
Aleksandra Tudja, Milica
razredniki
Zajec, Estera Antolinc
Lidija Zalezina
Barbara Žerjav
Estera Antolinc,
Lidija Zalezina
razredniki
Natalija Krklec, Petra
Barbara Žerjav
Prevolšek
Nataša Novak
razredniki
Estera Antolinc
Estera Antolinc, Barbara
Žerjav
Vesna Zidar Antlej
razredniki
KONČNA EKSKURZIJA UČENCEV
Razred
9. razred
Datum
Relacija
26. 09. 2014 Avstrijska Koroška – Gosposvetsko polje – Celovec
Spremljevalki
Estera Antolinc, Barbara Žerjav
Anja Tepeš, 6. razred
28/67
NARAVOSLOVNI DNEVI
Raz.
I. VIO
1.
2.
3.
II. VIO
4.
5.
6.
III. VIO
7.
8.
9.
Št.
1.
2.
3.
Datum
08. 10. 2014
22. 01. 2015
14. 05. 2015
1.
11. 09. 2014 Polje – ogled ekokmetije
2.
3.
12. 03. 2015 Ljudski običaji
14. 05. 2015 Travnik – cvetice
1.
11. 09. 2014 Sadovnjak – ogled ekokmetije
2.
3.
1.
2.
01. 12. 2014
14. 05. 2015
15. 12. 2014
08. 04. 2015
3.
07. 05. 2015
1.
2.
3.
1.
13. 10. 2014
19. 03. 2015
22. 05. 2015
08. 10. 2014
2.
21. 04. 2015
3.
1.
22. 05. 2015
08. 10. 2014
2.
20. 01. 2015
3.
22. 05. 2015
1.
08. 10. 2014
2.
23. 03. 2015
3.
22. 05. 2015
1.
08. 10. 2014
2.
3.
23. 3. 2015
22. 05. 2015
Naslov, vsebina
Gozd – bogata jesen
Kako skrbimo za zdravje
Opazovanje drobnih živali
Prehrana
Zdravilna zelišča
Čutila – kako spoznavam svet
Ekskurzija v občinsko središče
Muzej Rogatec – obisk kulturne
ustanove
Ogled vaje gašenja
Ogled Zdravilišča Olimia
Ljubljana, prestolnica RS
Od žita do kruha
Vodja
razredničarke
razredničarke
razredničarke
Bernarda Horvat,
razredničarke
razredničarke
razredničarke
Jelka Cvek,
razredničarke
razredničarke
razredničarke
Milica Zajec
Ines Zalezina
Sodelavci
medicinska sestra
medicinska sestra
Milica Zajec
Nevenka Mrkša
Nevenka Mrkša
Nevenka Mrkša
Estera Antolinc
Estera Antolinc
Naravoslovni poskusi
Stanislav Bobek
Travnik
Estera Antolinc
Gozd
Estera Antolinc
Estera Antolinc,
Poskusi iz naravoslovja
Magdalena Lisac
Ogled živalskega vrta v Ljubljani Dunja Kos
Magdalena Lisac,
Energija
Stanislav Bobek
Magdalena Lisac,
Eksperimenti iz fizike
Stanislav Bobek
Kajenje, alkoholizem, droge
Zlatka Janžek
Magdalena Lisac,
Energija
Stanislav Bobek
Spolnost, aids, družina
Estera Antolinc
Prehrana
Nataša Novak
PGD Rogatec
Pekarna Ptuj
razredniki
razredniki
razredniki
razredniki
razredniki
razredniki
razredniki
medicinska sestra
razredniki
medicinska sestra
razredniki
29/67
TEHNIŠKI DNEVI
Raz.
I. VIO
1.
2.
3.
II. VIO
4.
5.
6.
III. VIO
7.
8.
9.
Št.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
Datum
19. 11. 2014
09. 02. 2015
24. 03. 2015
19. 11. 2014
09. 02. 2015
24. 03. 2015
19. 11. 2014
12. 02. 2015
08. 06. 2015
08. 10. 2014
18. 11. 2014
14. 01. 2015
15. 01. 2015
22. 05. 2015
08. 10. 2014
18. 11. 2014
15. 01. 2015
10. 04. 2015
13. 10. 2014
18. 11. 2014
18. 03. 2015
16. 04. 2015
13. 10. 2014
18. 11. 2014
18. 03. 2015
16. 04. 2015
13. 10. 2014
18. 11. 2014
18. 03. 2015
16. 04. 2015
13. 10. 2014
18. 11. 2014
18. 03. 2015
16. 04. 2015
Naslov, vsebina
Promet – papirno gradivo; vozilo
Konstruiranje – leseni gradniki; stolp
Šolsko pohištvo – stiropor
Promet – kosi lesa; vozilo
Konstruiranje – kocke; pohištvo
Šolsko igrišče – stiropor
Promet – stiropor; vozila
Konstruiranje – lego kocke; stavbe
Gradim – glina; stena
Gradimo hišo
Moj avto ima motor
Vodja
razredničarke
razredničarke
razredničarke
razredničarke
razredničarke
razredničarke
razredničarke
razredničarke
razredničarke
Milica Zajec
Ines Zalezina
Električni krog
Milica Zajec
Rad bi varno vozil kolo
Izkoriščanje moči vetra
Izolacija
Prenos gibanja
Usposabljanje za vožnjo kolesa
Papir
Izdelki za praznični čas
Tehnična dediščina, les – ekskurzija
Les
Promet
Izdelki za praznični čas
Energetika, ekologija – ekskurzija
Bivalni objekti
Poklicna orientacija
Izdelki za praznični čas
Energetika, ekologija – ekskurzija
ŠC Celje – delavnice
Promet
Izdelki za praznični čas
Energija – ekskurzija
Mostovi
Ines Zalezina
Nevenka Mrkša
Nevenka Mrkša
Nevenka Mrkša
Nevenka Mrkša
Damijan Sakelšek
Damijan Sakelšek
Damijan Sakelšek
Damijan Sakelšek
Damijan Sakelšek
Damijan Sakelšek
Damijan Sakelšek
Damijan Sakelšek
Zlatka Janžek, Janja Milošič
Damijan Sakelšek
Damijan Sakelšek
Zlatka Janžek, Janja Milošič
Damijan Sakelšek
Damijan Sakelšek
Damijan Sakelšek
Damijan Sakelšek
30/67
KULTURNI DNEVI
Raz.
I. VIO
1.
2.
3.
II. VIO
4.
5.
6.
III. VIO
7.
8.
9.
Št.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Datum
01. 09. 2014
11. 12. 2014
14. 04. 2015
22. 04. 2015
04. 11. 2014
11. 12. 2014
14. 04. 2015
22. 04. 2015
04. 11. 2014
11. 12. 2014
14. 04. 2015
22. 04. 2015
25. 11. 2014
11. 12. 2014
22. 04. 2015
25. 11. 2014
11. 12. 2014
22. 04. 2015
17. 10. 2014
11. 12. 2014
22. 04. 2015
17. 10. 2014
11. 12. 2014
22. 04. 2015
17. 10. 2014
11. 12. 2014
22. 04. 2015
17. 10. 2014
11. 12. 2014
22. 04. 2015
Naslov, vsebina
Prvi šolski dan
Gledališka predstava
S knjigo v svet
Filmska vzgoja, ekodan
Filmska vzgoja
Gledališka predstava
S knjigo v svet
Filmska vzgoja, ekodan
Filmska vzgoja
Gledališka predstava
S knjigo v svet
Filmska vzgoja, ekodan
Filmska vzgoja
Gledališka predstava
Filmska vzgoja, ekodan
Filmska vzgoja
Gledališka predstava
Filmska vzgoja, ekodan
Bela Krajina
Gledališka predstava
Filmska vzgoja, ekodan
Bela Krajina
Gledališka predstava
Filmska vzgoja, ekodan
Vrhnika, Raščica
Gledališka predstava
Filmska vzgoja
Vrhnika, Raščica
Gledališka predstava
Filmska vzgoja
Vodja
razredničarke
Mihaela Cvek
razredničarke
Lidija Zalezina
razredničarke
Mihaela Cvek
razredničarke
Lidija Zalezina
razredničarke
Mihaela Cvek
razredničarke
Lidija Zalezina
Ines Zalezina
Ines Zalezina
Lidija Zalezina
Nevenka Mrkša
Ines Zalezina
Lidija Zalezina
Lidija Zalezina
Petra Prevolšek
Lidija Zalezina
Lidija Zalezina
Petra Prevolšek
Lidija Zalezina
Nada Šilec
Petra Prevolšek
Lidija Zalezina
Nada Šilec
Petra Prevolšek
Lidija Zalezina
Sodelavci
policist, starši
razredničarke, gledališče
Lidija Zalezina
razredničarke
razredničarke, gledališče
Lidija Zalezina
razredničarke
razredničarke, gledališče
Lidija Zalezina
razredničarke
Milica Zajec
razredničarke
razredničarki
razredničarka
razredničarka
razredniki
razredniki
razredniki, Estera Antolinc
razredniki
razredniki
razredniki, Estera Antolinc
razredniki
razredniki
razredniki, Estera Antolinc
razredniki
razredniki
razredniki, Estera Antolinc
Jožica Kitak, 9. b
31/67
TABELA INTERESENIH DEJAVNOSTI
Št. Mentor-ica
1. Antolinc Estera
2. Antolinc Estera
3. Bobek Stanislav
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Cvek Jelka
Cvek Jelka
Herček Marko
Horvat Bernarda
Horvat Bernarda
Kos Dunja
11. Krklec Natalija
12. Krklec Natalija
13. Lisac Magdalena
14. Milošič Janja
15. Mrkša Nevenka
16. Mrkša Nevenka
17. Novak Nataša
18. Novak Nataša
19. Prevolšek Viljem
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Sakelšek Damijan
Šilec Nada
Šilec Nada
Tudja Aleksandra
Zajec Milica
Zajec Milica
Zalezina Ines
Zalezina Ines
Zalezina Lidija
Žerjav Barbara
Interesna dejavnost
Tedensko Urnik
torek, 7. ura I. (9.r.)
Kemijski krožek (8., 9. r.)
1
ponedeljek, 7. ura I. (8.r.)
torek, 7. ura II. (9.r.)
Biološki krožek (8., 9. r.)
1
ponedeljek, 5. ura II. (8.r.)
torek, 7. ura I. (8.r.)
Fizikalni krožek
1
sreda, 6. ura II. (9.r.)
Dramsko recitacijski krožek
1
ponedeljek, 6. ura
S knjigo v svet
0,5
petek, 5. ura
Nogometni krožek
1
ponedeljek, 6. ura
S knjigo v svet
0,5
petek, 5. ura
Ritmični krožek (I. VIO)
1
sreda, 6. ura
Angleški krožek
1
četrtek, 6. ura
petek, 4. ura II. (9.r.)
Zgodovinski krožek
1
ponedeljek, 3. ura I. (7.r.)
Geografski krožek
0,5
petek, 4. ura I.
Računalniški krožek (5. r.)
1
ponedeljek, 6. ura
ponedeljek, 5. ura (2.r.)
Angleščina
2
torek, 6. ura (3.r.)
Likovni krožek (I. VIO)
1
ponedeljek, 5. ura
S knjigo v svet
0,5
četrtek, 5. ura
ponedeljek, 6. ura (4.r.)
Plesni krožek – folklora (II. VIO)
0
ponedeljek, 7. ura (5.r.)
- 3 ure sistemizirano
torek, 7. ura (6.r.)
sreda, 1. ura (2.ura) + popoldanske
Kuharske delavnice
1
delavnice
ponedeljek, 7. ura
Golf
2
sreda, 8. ura
Tehniški krožek (6. r.)
1
torek, 3. ura
S knjigo v svet (8., 9. r.)
1
torek, 7. ura
Šolski radio
1
ponedeljek, 7. ura I. + torek, 1. ura
Vesela šola
1
petek, 7. ura
S knjigo v svet
0,5
torek, 5. ura
Likovni krožek (II. VIO)
1
petek, 6. ura
Planinci (I., II. in III. VIO)
2
sobota, nedelja (po dogovoru)
S knjigo v svet
0,5
petek, 5. ura
S knjigo v svet (6, 7. r.)
1
petek, 6. ura
Glasbeni krožek (III.VIO)
1
ponedeljek, 8. ura
Skupaj:
27
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA
Podrobneje je opredeljeno v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev, ki
so ga prejeli vsi učenci. Povzemamo samo nekatere določbe.
S preverjanjem znanja se zbirajo informacije o tem, kako učenec razume posredovane učne vsebine, in ni
namenjeno ocenjevanju. Učitelj preverja znanje učenca pred posredovanjem, med posredovanjem in ob
koncu posredovanja novih učnih vsebin.
Ocenjevanje je vrednotenje doseženega znanja, ki se opravi po preverjanju znanja in utrjevanju učnih
vsebin.
32/67
Pri ocenjevanju znanja učencev mora biti zagotovljena javnost ocenjevanja. Pri vsakem predmetu se
učenčevo znanje ocenjuje sproti, skozi vse ocenjevalno obdobje. Učenčevo znanje se lahko oceni na podlagi
pisnih izdelkov največ dvakrat v tednu in enkrat dnevno.
Učitelj mora pri ocenjevanju ustnih odgovorov učenčevo znanje oceniti takoj, pri ocenjevanju pisnih
izdelkov pa najkasneje v tednu dni.
V 1. in 2. razredu je učenčevo znanje ocenjeno opisno, v 3. razredu pa s številčnimi ocenami.
V II. vzgojno-izobraževalnem obdobju (4., 5. in 6. razred) se znanje učencev med šolskim letom ocenjuje
s številčnimi ocenami.
V III. vzgojno-izobraževalnem obdobju (7., 8. in 9. razred) se znanje učencev ocenjuje s številčnimi
ocenami.
Načrt pisnih nalog za posamezno redovalno obdobje je na vpogled učencem in staršem v avli šole.
OTROŠKI PARLAMENT
Otroški parlamenti so se uveljavili kot zanimiva oblika izražanja odnosa do vseh bistvenih vprašanj, ki
zadevajo otroke v šoli, v kraju in seveda v slovenskem prostoru. Predstavljajo eno od možnih oblik
državljanske vzgoje. Omogočajo, da učenci spoznavajo delovanje nekaterih mehanizmov urejanja skupnih
vprašanj neke skupnosti. Spoznavanje ni zgolj formalno, ampak je tudi izkustveno. Šolski parlamenti
omogočajo problemsko obravnavanje posameznih vprašanj, za katera pokažejo zanimanje učenci sami.
Temo namreč vsako leto določijo učenci na nacionalnem otroškem parlamentu z glasovanjem za eno od
predlaganih tem. Otroški parlament je izvršilni organ skupnosti učencev.
Udeleženci zaključnega otroškega parlamenta se zberejo vsako leto v Državnem zboru v mesecu februarju.
Osrednja tema razprav v šol. letu 2014/15 bo IZOBRAŽEVANJE IN POKLICNA ORIENTACIJA.
Mentorica otroškega parlamenta je Janja Milošič.
ŠOLSKA KNJIŽNICA
Urnik izposoje:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
URA
od 7.30
PON
IZPOSOJA
od 9.55od 10.40
od 11.30
IZPOSOJA
IZPOSOJA
IZPOSOJA
IZPOSOJA
IZPOSOJA
do 14.00
TOR
IZPOSOJA
IZPOSOJA
SRE
IZPOSOJA
IZPOSOJA
IZPOSOJA
ČET
IZPOSOJA
IZPOSOJA
IZPOSOJA
PET
IZPOSOJA
IZPOSOJA
IZPOSOJA
Izposoja v šolski knjižnici poteka med 7.30 in 14.00 po urniku izposoje. Tako je vsakemu učencu
omogočeno, da individualno obišče knjižnico tudi večkrat tedensko. Izposojeno gradivo mora vrniti v
štirinajstih dneh, izjemoma (gradivo, ki ga imamo v zadostnem številu izvodov) kasneje. Obsežnejših
enciklopedij, leksikonov, slovarjev ipd. ne posojamo na dom, lahko pa jih uporabljajo v čitalnici.
Šolska knjižnica je sestavni del vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. Pomaga pri vzgoji in oblikovanju
učenca v bralca na vseh stopnjah njegovega razvoja, v uporabnika knjižničnega gradiva in knjižničnih
pomagal.
Namenjena je pouku, vzgoji, potrebam učencev in delavcev šole in se z gradivom tudi neposredno vključuje
v vzgojno-izobraževalni proces (pouk v knjižnici – v okviru knjižničnih informacijskih znanj).
Gradivo je urejeno po enotnem sistemu univerzalne decimalne klasifikacije (UDK) in po starostnih stopnjah
(leposlovje). Vodeno je računalniško, tako uporabniki lahko najdejo ustrezne informacije o gradivu tudi s
pomočjo računalnika, za kar se usposabljajo pri urah knjižnične vzgoje.
Police s strokovnim gradivom za učitelje so ločene od ostalih. Na njih se nahaja gradivo s področja
pedagogike, didaktike, metodike pouka in ostalo gradivo za posamezna predmetna področja pouka.
33/67
OTROŠKI IN MLADINSKI PEVSKI ZBOR
Otroški pevski zbor
MŠ Rogatec
četrtek, 5. ura
četrtek, 6. ura
PŠ Dobovec
torek, 6. ura
sreda, 6. ura
PŠ Donačka Gora
torek, 5. ura
petek, 5. ura
Učenci se bodo učili prepevati aktualne ljudske in umetne pesmi ter pesmi tujih skladateljev, s katerimi
bodo nastopali na šolskih in izvenšolskih prireditvah. Pri delu bodo ustvarjalni, saj bodo poskušali v
interpretacije pesmi vključiti tudi gibanje in Orffov instrumentarij. Udeležili se bodo tudi medobčinske
revije pevskih zborov v Rogaški Slatini.
Mladinski pevski zbor
Po glasovih
1. glas
2. glas
3. glas
skupna vaja
Urnik
ponedeljek, 7. ura
sreda, 8. ura
četrtek, 8. ura
torek, 8. ura
Učenci bodo interpretirali večglasne skladbe domačih in tujih skladateljev, peli pa bodo tudi v kanonu.
Naučene pesmi bodo predstavili na najrazličnejših prireditvah in na reviji pevskih zborov v Rogaški Slatini.
Spremljevalci na pevski reviji:
 OPZ: Alenka Turnšek, Biserka Križan, Karolina Plavčak, Aleksandra Ogrizek
 MPZ: Janja Milošič, Magdalena Lisac
Učenci MPZ bodo konec maja 2015 obiskali termalni park Aqualuna v Podčetrtku.
Učiteljica OPZ in MPZ: Barbara Žerjav
PLESNI KROŽEK FOLKLORA
4. razred
ponedeljek, 6. ura
5. razred
ponedeljek, 7. ura
6. razred
torek, 7. ura
Učenci se pri folklori naučijo plesne koordinacije.
Sodelovali bodo na šolskih in izvenšolskih prireditvah, srečanju otroških folklornih skupin, ki bo marca
2015, ter na državni reviji Pika poka pod goro.
Učiteljica plesnega krožka – folklora: Nataša Novak
Spremljevalci na srečanju otroških folklornih skupin: Ines Zalezina, Petra Prevolšek, Stanislav Bobek
34/67
IZBIRNI PREDMETI
V šolskem letu 2014/15 so bili izbrani naslednji izbirni predmeti:
Področje
Družboslovno-humanistični
sklop
Naravoslovno-tehnični
sklop
Predmet
Nemščina I
Nemščina II
Nemščina III
Likovno snovanje 2
Likovno snovanje 3
Ljudski plesi
Izbrani šport
Šport za zdravje
Šport za sprostitev
Urejanje besedil
Multimedija
Oznaka
NI1
NI2
NI3
LS2
LS3
LPL
IŠP
ŠZZ
ŠSP
UBE
MME
Učitelj
Nada Šilec
Nada Šilec
Nada Šilec
Nataša Novak
Nataša Novak
Marko Herček
Marko Herček
Marko Herček
Marko Herček
Damijan Sakelšek
Damijan Sakelšek
V šolskem letu 2014/15 so bili izbrani naslednji neobvezni izbirni predmeti:
Predmet
Neobvezni izbirni predmet šport
Neobvezni izbirni predmet tehnika
Neobvezni izbirni predmet nemščina
Razred
4. r.
4. r.
7. r.
Oznaka
NŠP
NTE
N2N
Učitelj
Marko Herček
Damijan Sakelšek
Lidija Zalezina
PODALJŠANO BIVANJE
V tem letu bo na šoli delovalo pet oddelkov podaljšanega bivanja.
Na matični šoli:
- kombinirani oddelek 1., 2. in 3. razreda - vodi Aleksandra Ogrizek
- kombinirani oddelek 3. in 4. razreda
- vodi Petra Prevolšek
- kombinirani oddelek 4. in 5. razreda
- vodi Nina Firšt (Vesna Zidar Antlej)
Na PŠ Dobovec:
- kombinirani oddelek 1., 2. in 3. razreda - vodi Alenka Turnšek
Na PŠ Donačka Gora:
- kombinirani oddelek 1., 2. in 3. razreda - vodijo Karolina Plavčak, Simona Gretić in Aleksandra
Tudja
35/67
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Delo opravljata Zlatka Janžek, prof. pedagogike, in Janja Milošič, prof. angleščine in pedagogike.
Govorilne ure
za učence
za starše na MŠ
za starše na PŠ Dobovec in PŠ Don. Gora
Zlatka Janžek
četrtek, 12.20 – 13.30
sreda, 10.00 – 12.00
petek, 9.00
(predhodna najava)
Janja Milošič
ponedeljek, 8.00 – 9.50
predhodna najava
-
a) Mobilna specialno-pedagoška služba
To obliko nudenja pomoči učencem s težavami v razvoju in pri učenju izvaja specialna pedagoginja Tatjana
Strgar.
b) Delo logopedske službe
Z otroki, ki imajo govorne težave oziroma motnje, uspešno dela logopedinja Nastja Brezinščak.
Delo opravlja ob torkih, in sicer na naslednjih lokacijah:
- MŠ Rogatec,
- PŠ Dobovec,
- PŠ Donačka Gora in
- Enoti vrtec.
PROGRAM DELA Z NADARJENIMI UČENCI
»Nič ni bolj neenakega, kot je enaka obravnava neenakih.«
Paul F. Brandwein, ameriški psiholog
Dejavnosti za učence:
 učenci 8., 9. razreda:
 učenci 6. razreda:
 učenci 4. razreda:
 učenci II. VIO
angleški jezik
matematika
šport (nogomet)
likovno ustvarjanje
1 ura tedensko
1 ura tedensko
2 uri tedensko
1 ura tedensko
Dunja Kos
Magdalena Lisac
Viljem Prevolšek
Nataša Novak
V novembru bo organiziran razgovor z nekdanjimi učenci šole.
VKLJUČEVANJE V CENTRE ŠOLSKIH IN OBŠOLSKID DEJAVNOSTI (CŠOD)
V šolskem letu 2014/15 se bodo take oblike izobraževanja z naše šole udeležili učenci 6., 7. in
8. razredov.
Razred
Termin
Dom
Spremljevalci
6. razred
26. 01. – 30. 01. 2015
ŠKORPIJON
Marko Herček,
Dunja Kos
7. razred
29. 09. – 03. 10. 2014
AJDA
Natalija Krklec,
Janja Milošič
8. razred
11. 05. – 15. 05. 2015
BOHINJ
Damijan Sakelšek,
Petra Prevolšek
POLETNA ŠOLA V NARAVI
Za učence 4. razredov organizira šola poletno šolo v naravi v Izoli.
Starši sodelujejo pri načrtovanju in pravočasno začnejo zbirati sredstva za udeležbo v poletni šoli v naravi.
Pomoč nudi tudi Občina Rogatec (tako kot za CŠOD), nekaterim učencem pa podjetja, v katerih so
36/67
zaposleni starši. Za učence, ki izhajajo iz družin z nizkimi dohodki, obstaja možnost subvencioniranja šole
v naravi s strani MIZŠ. Starši vložijo vloge za dodelitev sredstev takoj, ko dobijo informacijo o višini
prispevka za učenca, pri šolski svetovalni službi. To področje podrobno ureja Pravilnik o financiranju šole
v naravi.
Učenci imajo ob učenju plavanja tudi pouk, ki poteka v obliki ekskurzij, praktičnega dela in raziskovanja.
Ker imajo učenci v plavanju različna predznanja, se izvede preizkus plavanja pred tečajem in po
opravljenem tečaju (tekmovanje za bronastega, srebrnega in zlatega konjička ter bronastega, srebrnega in
zlatega delfina). Pri učenju plavanja je pri odpravljanju strahu pred vodo zelo pomembna vloga plavalnega
učitelja. Učenci se naučijo plavati, ko se počutijo v vodi varni in so sposobni premagovati večje razdalje
ter so pripravljeni na nepredvidene težave.
Boljši plavalci se usposobijo za samoreševanje in reševanje sotovariša iz vode ter za nudenje pomoči.
Privzgojijo si tudi human odnos do soljudi in razvijajo zavest, da mora vsak plavalec v vodi pomagati
sočloveku. Učenci v šoli v naravi prvič samostojno skrbijo zase. Navadijo se na higienske zdravstvene
zahteve, ki odlikujejo zdravega človeka. Učijo se torej živeti do take stopnje, da lahko pozneje samostojno
skrbijo zase (ogrevanje pred vstopom v vodo in po prihodu iz nje, sušenje las in frotiranje, preoblačenje
mokrih kopalk, ohlajevanje po obisku bazena ...). Prav tako se navajajo na koristno izkoriščanje prostega
časa.
Vodji
Milica Zajec in Ines Zalezina
Datum
08. 06. – 12. 06. 2015
Kraj izvajanja
Izola
Učiteljice: Bernarda Horvat, Aleksandra Tudja, Suzana Zdovc.
ZIMSKA ŠOLA V NARAVI
Tudi v letošnjem šolskem letu načrtujemo izvedbo zimske šole v naravi za učence 2. in 5. razredov.
Organizirana bo na Rogli. O podrobnostih se bomo dogovorili s starši na roditeljskem sestanku.
2. razred – vodje
Bernarda Horvat, Samanta Žibert, Simona Gretić
Datum
02. 03. – 06. 03. 2015
Kraj izvajanja
Rogla
Učitelji: Viljem Prevolšek, Marko Herček, Lea Gregurec
5. razred – vodja
Nevenka Mrkša
Datum
02. 02. – 06. 02. 2015
Kraj izvajanja
Rogla
Učitelji: Viljem Prevolšek, Marko Herček, Bernarda Horvat
PROGRAM NAUČIMO SE PLAVATI
Kako pomembno je znanje plavanja, nam pove podatek, da država že skoraj štirideset let posveča plavanju
posebno pozornost. Še posebno pomembno pa je leto 1994, ko smo načrtno pristopili k odpravljanju
plavalne nepismenosti v vrtcih in šolah, ter leto 2000, ko smo v Nacionalni program športa v RS med
drugimi programi uvrstili tudi program Naučimo se plavati. (Vir: Sportmladih.net)
Program zajema naslednje plavalne tečaje:
Plavalni tečaj za 1. razred
Tudi v letošnjem šolskem letu bomo organizirali 10-urni plavalni tečaj za učence 1. razredov. Uspešno
opravljena naloga se bo upoštevala v športnem programu Zlati sonček. Cilj programa je prilagoditev na
vodo in preplavati 5 do 10 metrov v poljubni tehniki.
Vodje
Aleksandra Tudja, Simona Gretić,
Samanta Žibert, Karolina Plavčak
Čas izvajanja
07. 04. – 10. 04. ter 13. 04. 2015
MŠ Rogatec, PŠ Don. Gora, PŠ Dobovec
Kraj izvajanja
Terme SPA Rogaška
37/67
Učitelji plavanja: Aleksandra Tudja, Simona Gretić, Karolina Plavčak, Aleksandra Ogrizek
Spremljevalka: Samanta Žibert
Plavalni tečaj za 3. razred
Za učence 3. razredov matične in podružničnih šol bomo izvedli 20-urni plavalni tečaj. Izpeljali ga bomo v
Termah Rogaška Slatina.
Učenci naj bi se prilagodili na vodo do stopnje drsenja in osvojili osnovne elemente izbrane tehnike
plavanja. Preplavali naj bi 25 metrov in tako opravili nalogo za zlatega morskega konjička. O podrobnostih
se bomo dogovorili s starši tretješolcev na roditeljskem sestanku.
Vodje
Jelka Cvek, Biserka Križan,
Mihaela Cvek
Čas izvajanja
04. 05. – 08. 05. ter 11. 05. 2015
MŠ Rogatec, PŠ Donačka Gora, PŠ Dobovec
Kraj izvajanja
Terme Rogaška Slatina
Učitelji plavanja: Aleksandra Tudja, Simona Gretić, Bernarda Horvat, Aleksandra Ogrizek
Spremljevalka: Mihaela Cvek
Preverjanje znanja plavanja šestošolcev in osmošolcev ter plavalni tečaj za neplavalce od 6. do 9. razreda
V letošnjem šolskem letu bomo opravili preverjanje znanja plavanja za učence 6. in 8. razreda. Po
normativih zna plavati tisti, ki preplava 50 metrov tako, da skoči v vodo na noge, plava v eno smer 25
metrov, se med plavanjem obrne in plava proti cilju. Med plavanjem drugih 25 metrov se plavalec v sredini
plavališča zaustavi in opravi t.i. vajo za varnost – iz ležečega položaja na prsih preide skozi pokončni
položaj v ležeči položaj na hrbet ter spet skozi pokončni položaj v ležeči položaj na prsih, nakar nadaljuje
plavanje do cilja. Za učence, ki na preverjanju ne bodo uspešni, bomo organizirali plavalni tečaj.
Preverjanje in tečaj bomo izvedli v Termah SPA Rogaška Slatina.
Vodja
Marko Herček
Datum
25. 09. 2014 (preverjanje znanja plavanja)
15. 06. – 19. 06. 2015 (tečaj)
Kraj izvajanja
Terme SPA Rogaška
USPOSABLJANJE ZA VOŽNJO KOLESA
V program Usposabljanje za vožnjo kolesa so vključeni učenci 4. in 5. razredov.
Usposabljanje za vožnjo kolesa poteka v treh delih:
 teoretično usposabljanje,
 praktično usposabljanje na šolskem prometnem poligonu,
 praktično usposabljanje na javnih prometnih površinah.
Teoretično usposabljanje izvajajo učenci 4. razreda na računalniškem programu S kolesom v šolo – učne
vsebine in vaje. Pisni preizkus (pisni izpit) prometnih pravil za vožnjo s kolesom opravljajo z računalniškim
programom.
Praktično usposabljanje na šolskem prometnem poligonu in vožnjo s kolesom na javnih prometnih
površinah opravljajo v 5. razredu.
Po uspešno opravljenem praktičnem usposabljanju na poligonu učenci prejmejo kolesarsko izkaznico
(kolesarski izpit).
Mentorica v 5. razredu
Nevenka Mrkša
38/67
ŠPORTNA PROGRAMA ZLATI SONČEK IN KRPAN
Športna programa Zlati sonček in Krpan sta namenjena našim najmlajšim, starim od 5 do 11 let. Izvajajo
ju vrtci, osnovne šole, v popoldanskem času pa tudi društva ali zasebniki.
Gibanje je lahko učenje novih spretnosti, osebno ustvarjanje, način uresničevanja svojih želja, razvijanje in
primerjanje gibalnih sposobnosti, ohranjanje zdravja. Športna programa Zlati sonček in Krpan pri
najmlajših ponujata možnost za uresničevanje vsega tega.
Z njima lahko popestrimo redni vzgojno-izobraževalni proces in delo v društvih, zaradi privlačnih vsebin,
kot so rolanje, smučanje, drsanje, plavanje, pohodništvo, spretnosti z žogo, pa ju vključujejo tudi v druge
programe, namenjene otrokom (Hura – prosti čas). V letih izvajanja se je v programa uspešno vključilo več
kot 380.000 otrok. Gibanje zagotavlja harmoničen razvoj telesa in duha.
Namen obeh programov je najmlajše motivirati za gibalno dejavnost, predvsem pa v njih spodbuditi željo,
potrebo in navado po športni igrivosti v vseh starostnih obdobjih. Notranje in zunanje spodbude lahko
okrepijo notranjo željo po športnem udejstvovanju.
Sodobni način življenja zahteva, da namenimo več pozornosti ustrezni količini gibalnih vsebin v vrtcu in v
osnovni šoli. Pomembne so kakovostne spodbude s področij umskega, gibalnega, čustvenega in socialnega
razvoja otrok. Ničesar ne smemo opuščati ali zapostavljati. Največ pozornosti naj bo namenjeno igri in
vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. (Vir: Sportmladih.net)
Športni program Zlati sonček
Učenci 1., 2. in 3. razreda so vključeni v program Zlati sonček. Vodijo ga učiteljice, ki poučujejo športno
vzgojo v posameznih razredih. Učenci, ki bodo izpolnili vse predpisane naloge, bodo prejeli priznanje oz.
veliko zlato medaljo.
Tako je možno osvojiti v:
 1. razredu  PRIZNANJE,
 2. razredu  PRIZNANJE,
 3. razredu  VELIKO ZLATO MEDALJO.
Športni program Krpan
Športni program Krpan je prenovljena oblika športne značke II. Pomagala naj bi najmlajšim na
najprijetnejši način predstaviti šport in s tem vsaditi željo in potrebo po ukvarjanju z njim tudi v kasnejših,
zrelih letih kot obliko razvedrila, sprostitve in rekreacije.
Cilji programa so:
 obogatiti šolsko športno vzgojo z dodatnimi motivacijskimi prijemi,
 zajeti čim večje število učencev,
 ne poudarjati razlik v spretnostnih nalogah in sposobnostih učencev,
 nadaljevati množičen odziv na Zlati sonček.
Tako je možno osvojiti v:
 4. razredu  BRONASTO KOLAJNO,
 5. razredu  SREBRNO KOLAJNO,
 6. razredu  ZLATO KOLAJNO.
39/67
ZDRAVSTVENE STORITVE
V šolskem letu 2014/15 bo ZD Rogatec nadaljeval s sistematskimi pregledi učencev in vseh obveznikov za
vstop v 1. razred. 1. in 8. razredi bodo poleg sistematskega pregleda, ki obsega pregled krvi in urina,
preizkus vida in splošen pregled pri zdravniku, opravili tudi cepljenje, ki je obvezno po zakonu o
preprečevanju nalezljivih bolezni.
Urnik sistematskih pregledov
Šola
Razred
1. r.
3. r.
6. a
MŠ Rogatec
6. b
8. r.
9. a
9. b
1. r.
PŠ Dobovec
3. r
1. r.
PŠ Don. Gora
3. r.
vpis otrok v 1.r.
MŠ Rogatec,
PŠ Dobovec in Don. Gora (za šol. l. 2015/16)
Datum (četrtek)
15. 01. 2015 – 8.30
27. 11. 2014 – 8.30
02. 10. 2014 – 8.30
23. 10. 2014 – 8.30
06. 11. 2014 – 8.30
13. 11. 2014 – 8.30
20. 11. 2014 – 8.30
29. 01. 2015 – 8.30
09. 10. 2014 – 8.30
29. 01. 2015 – 8.30
09. 10. 2014 – 8.30
otroke bodo vabili na pregled skupaj s
starši v marcu ali aprilu 2015
Program zdravstvene vzgoje
Razred
Tema
1. razred
Kako skrbimo za svoje zdravje
22. 01. 2015
2. razred
Osebna higiena
07. 04. 2015
3. razred
Zdrava prehrana
01. 12. 2014
4. a razred
4. b razred
4. a razred
4. b razred
5. razred
6. a razred
Srce in žile
10. 12. 2014
Zaščita pred soncem
02. 06. 2015
Moje telo se spreminja
Kako se upremo pritisku vrstnikov
Kajenje, alkoholizem in droge
Zdrava prehrana šolarja
13. 05. 2015
11. 11. 2014
25. 11. 2014
14. 04. 2014
22. 05. 2015
13. 01. 2015
Vzgoja za humane odnose
23. 03. 2015
Spolna vzgoja (kontracepcija)
03. 02. 2015
10. 02. 2015
6. b razred
7. razred
8. razred
8. razred
9. a razred
9. b razred
9. a razred
9. b razred
Ne, kajenju
Datum
Ura
MŠ ROG – 8.00
PŠ DG – 8.50
PŠ DOB – 9.55
MŠ ROG – 8.00
PŠ DG – 8.50
PŠ DOB – 9.55
MŠ ROG – 8.00
PŠ DG – 8.50
PŠ DOB – 9.55
8.00
8.45
8.00
8.45
8.00
8.00 – 8.45
8.00 – 8.45
8.00 – 8.45
11.30 – 12.20
8.00 – 8.45
8.00 – 9.35
9.55 – 11.30
8.00 – 8.45
8.00 – 8.45
Koordinator-ka
Aleksandra Tudja
Bernarda Horvat
Jelka Cvek
Milica Zajec
Ines Zalezina
Milica Zajec
Ines Zalezina
Nevenka Mrkša
Marko Herček
Dunja Kos
Natalija Krklec
Zlatka Janžek
Damijan Sakelšek
Estera Antolinc
Estera Antolinc
Barbara Žerjav
Zdravstveno vzgojo izvaja gospa Magda Sep, dipl. medicinska sestra, spec. klin. diet. iz ZP Rog. Slatina.
40/67
PROGRAM ZOBOZDRAVSTVENEGA PREVENTIVNO-VZGOJNEGA DELA
V Sloveniji je izdelan program zobozdravstvene vzgoje za osnovne šole in vrtce. V JZ Zdravstveni dom
Šmarje pri Jelšah izvaja ta program Majda Kramberger, medicinska sestra.
V 1., 4. in 9. razredu bo izvedla predavanje o ustni higieni.
V okviru omenjenega programa se bo izvajala tudi vseslovenska akcija TEKMOVANJE ZA ČISTE ZOBE,
ki poteka od 1. do 5. razreda z namenom, da bi se otroci navadili na redno umivanje zob.
Z zobozdravstvenim programom bodo starši podrobneje seznanjeni na enem od roditeljskih sestankov.
Program zobozdravstvene vzgoje
Razred
Datum
Tema
1. razred
22. 01. 2015
Kako skrbim za svoje zobe
4. razred
9. a razred
9. b razred
04. 03. 2014
08. 04. 2014
15. 04. 2014
Skrb za zdrave zobe
Skrb za zdrave zobe
Skrb za zdrave zobe
Ura
PŠ Dobovec – 8.00
MŠ Rogatec – 8.45
PŠ Donačka Gora – 9.55
8.50 – 9.35
8.00 – 8.45
8.00 – 8.45
Urnik zobozdravstvenih pregledov
Šola
MŠ Rogatec
PŠ Dobovec
PŠ Don. Gora
Razred
1. r.
2. r.
4. a
4. b
7. r.
8. r.
1., 2. r.
1., 2. r.
Datum (petek)
17. 10. 2014 – 8.00
24. 10. 2014 – 8.00
21. 11. 2014 – 8.00
21. 11. 2014 – 10.00
28. 11. 2014 – 8.00
16. 01. 2015 – 8.00
07. 11. 2014 – 8.00
14. 11. 2014 – 8.00
Korina Ferčec, 6. razred
41/67
ŠOLSKI SKLAD
Na šoli deluje Šolski sklad, ki je bil ustanovljen 02. 02. 1999. Med drugim je namen sklada na organiziran
in pregleden način pridobivati dodatna finančna sredstva za nadstandardne dejavnosti, ki niso del
obveznega vzgojno-izobraževalnega programa. Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, prispevkov
pravnih in fizičnih oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Upravni odbor sklada ima sedem članov,
predsednica sklada pa je Ines Zalezina.
SVET ZAVODA VIZ OŠ ROGATEC
Pristojnosti sveta zavoda so opredeljene v odloku o ustanovitvi VIZ OŠ Rogatec. V skladu z ZOFVI-H, Ur.
l. RS, št. 58/9 in 65/9 z dne 27. 07. 2009 je svet zavoda sestavljen iz treh članov sveta staršev, petih
pedagoških delavcev zavoda in treh članov lokalne skupnosti.
Predsednica Sveta zavoda VIZ OŠ Rogatec: Jelka Cvek
Predstavniki staršev
Petra Prevolšek
Suzana Klasić
Marjeta Tramšek
Predstavniki
lokalne skupnosti
Jelka Bilušić
Irena Kitak
Viktor Božak
Predstavniki delavcev
VIZ OŠ Rogatec
Jelka Cvek
Mihaela Cvek
Lea Gregurec
Barbara Korez
Milica Zajec
SVET STARŠEV
Razred
1. r.
2. r.
3. r.
4. a
4. b
5. r.
Predstavnica
Monika Volasko
Elizabeta Dirnbek Berlet
Blaženka Štruklec
Gloria Ramona Bukšek
Jožica Očko
Marjeta Tramšek
Predstavnica
1., 2., 3. r. Lidija Pažon
3., 4. r. Tanja Artič
4., 5. r. Suzana Zalezina
Oddelek OPB
Namestnik-ca
Sonja Kitak
Tomislav Podhraški
Krivec Bele Bojana
Davor Bele
Katja Potočnik
Miljana Potočnik
Razred
6. a
6. b
7. r.
8. r.
9. a
9. b
Predstavnica
Marjanca Anderluh
Adriana Krivec
Sanja Gregorčič
Marijana Boršić
Suzana Klasić
Erika Kramberger
Namestnik-ca
Franc Amon
Cvetka Kitak
Klavdija Križanec
Renata Vehovar
Branko Zupanec
Zvonka Polajžer
Namestnik
Aleš Poredski
Branko Križanec
Dragutin Podhraški
UČBENIŠKI SKLAD
Program za zagotavljanje dostopnosti učbenikov učencem na naši šoli že vrsto let uspešno deluje. Tako
šola vsem učencem omogoča brezplačno izposojo učbenikov.
Učenci prejmejo učbenike v začetku šolskega leta, ob koncu pa jih vrnejo lepo ohranjene (nepoškodovane).
Če je kateri učbenik uničen ali izgubljen, morajo zanj plačati odškodnino.
Učbeniški sklad se računalniško vodi v šolski knjižnici.
Na naši šoli imamo že nekaj let tudi dodatne učbenike za uporabo v šoli, tako da učencem učbenikov ni
potrebno nositi od doma.
V učbeniški sklad so vključeni učbeniki, objavljeni v katalogu poskusnih in preverjenih učbenikov.
Vsi učenci bodo pred zaključkom šolskega leta prejeli sezname potrebnih učbenikov in ostalih potrebščin
za šolsko leto 2015/16.
Skrbnica sklada je Lidija Zalezina.
42/67
PODRUŽNIČNA ŠOLA DOBOVEC
VIZ OŠ Rogatec, PŠ Dobovec
Dobovec 35 c
3252 Rogatec
telefon: 03 818 34 62
e-pošta: [email protected], [email protected]
Naslov:
I. VIO
ŠTEVILO UČENCEV NA ŠOLI IN RAZREDNIKI V ŠOL. LETU 2014/15
Razred
1.
2.
3.
Ž
2
2
2
6
M
6
4
3
13
Skupaj
8
6
5
19
Razredničarka
Samanta ŽIBERT
Mihaela CVEK
INFORMACIJE O ORGANIZACIJI BIVANJA NA ŠOLI
Jutranje varstvo: od 6.00 do 8.00.
Podaljšano bivanje: od 11.30 do 15.20
URNIK 2. IN 3. RAZREDA
2. razred
Razredničarka: Samanta Žibert, prof.
Ura
1.
2.
3.
4.
5.
PON
SPO
SLJ
SLJ
GUM
TOR
MAT
SLJ
SPO
ŠPO
DOP
SRE
MAT
SLJ
LUM
LUM
SLJ
ČET
SPO
SLJ
MAT
ŠPO
PET
GUM
SLJ
MAT
ŠPO
SRE
ŠPO
SLJ
SLJ
MAT
SPO
ČET
SLJ
MAT
ŠPO
GUM
PET
MAT
SLJ
SPO
GUM
3. razred
Razredničarka: Mihaela Cvek, prof.
Ura
1.
2.
3.
4.
5.
PON
SLJ
SLJ
ŠPO
MAT
DOP
TOR
MAT
SLJ
SPO
LUM
LUM
43/67
ŠOLSKE URE IN ODMORI
Ura
1. ura
2. ura
3. ura
4. ura
5. ura
6. ura
Trajanje
8.00 – 8.45
8.50 – 9.35
9.55 – 10.40
10.45 – 11.30
11.35 – 12.20
12.50 – 13.35
Odmor
1. odmor
2. odmor
3. odmor
4. odmor
5. odmor
malica (20 minut)
kosilo (30 minut)
ŠOLSKI RED
Med odmori in malico skrbita za varstvo učencev učiteljici. Začetek pouka je ob 8.00, konec pa ob 12.20.
Po pouku potekajo interesne dejavnosti, dopolnilni pouk, izposoja v knjižnici.
Vodja PŠ Mihaela Cvek je za starše in otroke dosegljiva od 7.00 do 14.00.
DEŽURSTVO IN VARSTVO VOZAČEV
Čas: od 7.30 do 8.00.
Dežurata učiteljici Samanta Žibert in Mihaela Cvek.
ŠOLSKA KNJIŽNICA
Učenci si lahko knjige izposojajo vsak ponedeljek po pouku. Za izposojo poskrbi učiteljica Samanta Žibert.
GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI
Govorilne ure bodo vsako prvo sredo v mesecu od 16.00 do 17.00. Starši, ki bodo zadržani, se bodo lahko
po predhodnem dogovoru z razredničarko pogovorili tudi pred poukom ali neposredno po njem. Imeli bomo
tri roditeljske sestanke.
POSLOVANJE ŠOLSKE KUHINJE
Kuharica vsak dan pripravlja zajtrke, malice in kosila. Jedilniki so enotni za MŠ, za PŠ in Enoto vrtec.
ODJAVA IN PRIJAVA POSAMEZNEGA DNEVNEGA OKROKA MED ŠOL. LETOM
Starši lahko odjavijo ali prijavijo posamezni obrok s pisnim obvestilom preko učenca, po elektronski pošti,
po telefonu ali osebno pri kuharici od 7.00 do 9.00, in sicer:
Kuhinja
PŠ Dobovec
Telefonska številka
03 818 34 62
Elektronski naslov
[email protected]
Posamezni obrok za odsotnega učenca so starši dolžni pravočasno odjaviti. Posamezni obrok je pravočasno
odjavljen, če se ga odjavi do 9.00 ure na dan odsotnosti.
Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih
tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi razrednik.
Učencu bo zagotovljen posamezni obrok, če bodo starši ali učenec še isti dan pred začetkom pouka obvestil
kuharico, da bo prisoten pri pouku.
44/67
ZDRAVSTVENE STORITVE
Učenci 1. in 3. razreda bodo opravili sistematski pregled. Učenci 1. in 2. razreda bodo imeli tudi
zobozdravstveni pregled.
PODATKI O PEDAGOŠKIH DELAVCIH
Ime in priimek
Barbara Žerjav
Samanta Žibert
Karolina Plavčak
Mihaela Cvek
Alenka Turnšek
Poučuje
jutranje varstvo
1., 2. razred – kombinacija
2. strokovna delavka v 1. razredu
3. razred
podaljšano bivanje
INTERESNE DEJAVNOSTI
Št.
1.
2.
3.
4.
Mentor-ica
Mihaela Cvek
Herček Marko
Dunja Kos
Samanta Žibert
Interesna dejavnost
Pravljični krožek
Nogometni krožek
Angleščina
S knjigo v svet (2., 3. r.)
Tedensko
1
1
1
0,5
Urnik
petek, 5. ura
četrtek, 5. ura
ponedeljek, 6. ura
ponedeljek, 5. ura
CICI VESELA ŠOLA
Učenci 1., 2. in 3. razreda lahko sodelujejo na tekmovanju Cici vesele šole.
OTROŠKI PEVSKI ZBOR
Učenci se bodo učili prepevati ljudske in umetne pesmi ter pesmi tujih skladateljev, s katerimi se bodo
predstavili na šolskih in izvenšolskih prireditvah. Udeležili se bodo tudi medobčinske revije pevskih zborov
v Rogaški Slatini.
Mentorica
Barbara Žerjav
Dejavnost
otroški pevski zbor
Urnik dejavnosti
torek, 6. ura
sreda, 6. ura
S KNJIGO V SVET – BRALNA ZNAČKA
Učenci poglabljajo zanimanje za dobre knjige in njihove ustvarjalce, razvijajo ljubezen do slovenske
književnosti in sposobnost sporočanja ter širijo splošno razgledanost, hkrati pa se navajajo na smotrno in
kulturno izrabo prostega časa.
ZLATI SONČEK
Učenci 1., 2. in 3. razreda so vključeni v program športne značke Zlati sonček, ki ga vodi razredna učiteljica.
Učenci, ki bodo opravili vse naloge, bodo prejeli medaljo, ostali pa bodo za sodelovanje v programu dobili
diplomo Zlati sonček.
45/67
PROGRAM NAUČIMO SE PLAVATI
V letošnjem šolskem letu bomo organizirali 10-urni plavalni tečaj za učence 1. razreda, ki bodo vključeni
v športni program Zlati sonček. Tečaj bo v mesecu aprilu 2015, in sicer v času od 07. 04. do 10. 04. ter
13. 04. 2015.
Učenci 3. razreda bodo opravili obvezni 20-urni plavalni tečaj v mesecu maju 2015, in sicer v času od
04. 05. do 08. 05. ter 11. 05. 2015.
SMUČARSKI TEČAJ
V letošnjem letu načrtujemo izvedbo smučarskega tečaja za učence 2. razreda. Organiziran bo na Rogli, in
sicer od 02. 03. do 06. 03. 2015.
PROJEKT »EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA«
Tudi v tem letu bomo nadaljevali z vključevanjem v mednarodni projekt EKOŠOLA.
PŠ Dobovec je v projekt vključena že od leta 2005. V šolskem letu 2006/07 smo prejeli ekozastavo, ki smo
jo do sedaj že devetkrat uspešno potrdili.
Projekt vodi: Samanta Žibert.
ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA
Poučuje
Alenka Turnšek
(1., 2. in 3. razred)
Urnik
od 11.30 do 15.20
SD
K
SU
UPČ
SD
sprostitvena dejavnost
kosilo
samostojno učenje
ustvarjalno preživljanje časa
sprostitvena dejavnost
SODELOVANJE S STARŠI
Razred
1., 2. razred
3. razred
OPB
Svet staršev
Karlinca Potočnik
Jožef Antolinc
Brigita Nežmah
Namestnik
Andreja Jakopanec
Andreja Potočnik
Bojana Ferčec
Favstina Plavčak, 5. razred
46/67
VARNE POTI V ŠOLO
HIŠNI RED OSNOVNE ŠOLE ROGATEC – PŠ DOBOVEC
Svet Osnovne šole Rogatec je v skladu z 31. a členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
osnovni šoli (Uradni list RS 102/2007 z dne 9. 11. 2007) na svoji seji dne 13. 5. 2009 sprejel
HIŠNI RED OSNOVNE ŠOLE ROGATEC – PŠ DOBOVEC
Hišni red ureja območja šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, uporabo
šolskega prostora in organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče ter
drugo.
Hišni red ureja določila, pomembna za življenje in delo na šoli. Učenci in starši so z njim seznanjeni v pisni
obliki v publikaciji, z objavo na oglasni deski v šoli, v letnem delovnem načrtu šole in na šolski spletni
strani.
Šola odgovarja za varnost učencev na celotnem šolskem prostoru, ki je opredeljen v nadaljevanju besedila.
Hkrati so vsi zaposleni dolžni poskrbeti za varnost učencev in opozoriti vodstvo na vse vrste
pomanjkljivosti.
I. ŠOLSKI PROSTOR
Hišni red velja za območje šolskega prostora, ki obsega:
∙ šolsko stavbo in dvorišče,
∙ športno igrišče, ki je v upravljanju šole.
II. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE
Poslovni čas šole je od 6.00 do 15.15, če je organizirano jutranje varstvo, oz. od 7.00 do 15.15, če jutranje
varstvo ni organizirano.
Uradne ure opravljajo:
- vodja PŠ od 7.30 do 12.30;
- učitelji v času roditeljskih sestankov in govorilnih ur oz. po predhodnem dogovoru.
47/67
Urnik popoldanskih govorilnih ur ter roditeljskih sestankov je objavljen v letnem delovnem načrtu, v
publikaciji ter na spletni strani šole. V dopoldanskem času so govorilne ure po dogovoru.
III. INFORMIRANJE
Učenci in starši dobivajo informacije pisno in ustno.
Učenci dobivajo informacije na naslednje načine:
∙ pri urah oddelčne skupnosti,
∙ v publikaciji šole,
∙ na spletni strani osnovne šole,
∙ na govorilnih urah za učence.
Starši dobivajo informacije na naslednje načine :
∙ v publikaciji šole,
∙ s sporočili v beležkah učencev,
∙ na govorilnih urah in roditeljskih sestankih ter drugih oblikah sodelovanja s šolo (delavnice …),
∙ s pisnimi obvestili, objavljenimi na oglasnih deskah na hodnikih ali v učilnicah ter posredovanimi
na dom,
∙ v medijih (časopis, lokalni radio, TV),
∙ z obiski ŠSS na domu,
∙ s pisnimi in telefonskimi (nujne zadeve) obvestili,
∙ na spletni strani osnovne šole,
∙ na svetu staršev in svetu šole.
Šola starše sproti obvešča o morebitnih prekrških njihovih otrok. O zadevi razredničarke/razredniki ter
delavca šolske svetovalne službe vodijo pisne zaznamke. O težjih kršitvah je dolžna šola dati uradno prijavo
tudi na center za socialno delo, policijo oz. tožilstvo.
IV. NADZOR IN DEŽURSTVO V ŠOLSKIH PROSTORIH
Nadzor v šolskih prostorih v času pouka in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola, opravljajo strokovni
delavci PŠ ter delavci, ki jih v določenih primerih oz. dejavnostih pooblasti ravnatelj. Izvaja se v skladu s
predpisanimi normativi in standardi.
Dežurstva učiteljev se izvajajo na naslednjih mestih:
Zjutraj dežura vodja PŠ, v njegovi odsotnosti ga nadomesti učitelj, ki je zato določen v LDN šole. Dežurni
učitelj dežura od 7.30 do 8.00. V glavnem odmoru dežurata obe učiteljici, ki izvajata pouk. Kosilo se izvaja
v okviru aktivnosti OPB, zato posebno dežurstvo ni predvideno. V primeru sprememb dežura vodja PŠ.
Dežurstvo se izvaja v jedilnici, garderobah in na hodniku. Učenci se zjutraj med 7.30 in 8.00 zadržujejo v
učilnici vodje PŠ.
Naloga učencev rediteljev v jedilnici je pospravljanje jedilnice, pribora in pladnjev po malici v kuhinjo.
V. ORGANIZACIJA NADZORA
Vstopanje v šolo:
Prihod učencev v šolo je od 7.30 do 8.00.
∙
∙
∙
Učenci vstopajo v šolo skozi glavni vhod.
Zunanji obiskovalci, učitelji in ostali delavci vstopajo v šolo skozi glavni vhod.
Starši, ki vozijo ali spremljajo svoje otroke na poti v šolo ali iz šole domov, jih lahko spremijo le do
vhoda oz. počakajo nanje v garderobi.
48/67
VI. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI
Ukrepi za shranjevanje garderobe so naslednji:
∙ Učenci se v garderobi preobujejo v copate, obutev in gornja oblačila pa odložijo na določeno mesto.
Vse reči, ki jih puščajo v garderobi, naj bodo podpisane ali kako drugače označene (1., 2., 3. r.).
∙ V šolskih prostorih ni dovoljeno hoditi v čevljih ali športnih copatih.
∙ Za športno vzgojo v jedilnici imajo učenci posebne copate in nikakor ne tistih, ki jih uporabljajo za
hojo zunaj nje. Te nosijo s seboj v posebni vrečki. Obvezna je kompletna športna oprema po navodilih
učiteljev športne vzgoje.
∙ V času pouka učenci ne smejo samovoljno in v copatih zapuščati šolske stavbe.
∙ Učenci počakajo na začetek pouka pred učilnico. Učitelj po končanem pouku učilnico zaklene.
∙ Učenci ne nosijo s seboj denarja ali vrednejših predmetov. Kadar prinesejo denar v šolo za različne
namene, ga pred začetkom pouka oddajo oddelčnemu blagajniku.
VII. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE
Za red in čistočo v učilnicah so dolžni skrbeti vsi učenci in izvajalci vzgojno-izobraževalnih programov.
Ob koncu učne ure je potrebno vse uporabljene učne pripomočke pospraviti v omare ali na določen prostor.
Ob odhodu iz učilnice reditelja poskrbita za urejenost učilnice in ugasneta luči.
Za čistočo in urejenost okolice poskrbijo učenci dežurnega razreda po vnaprej določenem razporedu.
Larisa Antolinc, 6. razred
Špela Kitak, 6. razred
49/67
PODRUŽNIČNA ŠOLA DONAČKA GORA
VIZ OŠ Rogatec, PŠ Donačka Gora
Donačka Gora 1
3252 Rogatec
telefon: 03 818 34 52
e-pošta: [email protected]
Naslov:
I. VIO
ŠTEVILO UČENCEV NA ŠOLI IN RAZREDNIKI
Razred
1.
2.
3.
Skupaj:
Ž
1
4
8
13
M
4
/
3
7
Skupaj
5
4
11
20
Razredničarka
Simona GRETIĆ
Biserka KRIŽAN
INFORMACIJE O ORGANIZACIJI BIVANJA NA ŠOLI
Jutranje varstvo: od 6.00 do 8.00
Podaljšano bivanje: od 11.30 do 15.20
URNIK 2. IN 3. RAZREDA
2. razred
Razredničarka: Simona Gretić, prof.
Ura
1.
2.
3.
4.
5.
PON
SLJ
SLJ
SPO
GUM
DOP
TOR
SPO
MAT
SLJ
ŠPO
SRE
MAT
SLJ
LUM
LUM
SLJ
ČET
SLJ
ŠPO
SPO
MAT
PET
MAT
GUM
SLJ
ŠPO
3. razred
Razredničarka: Biserka Križan
Ura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PON
MAT
ŠPO
SLJ
LUM
LUM
TOR
SLJ
SLJ
MAT
SPO
SRE
ŠPO
SLJ
SLJ
MAT
SPO
ČET
SLJ
MAT
ŠPO
GUM
PET
MAT
SLJ
SPO
GUM
DOP
50/67
ŠOLSKE URE IN ODMORI
Šolske ure
1. ura 8.00 – 8.45
2. ura 8.50 – 9.35
3. ura 9.55 – 10.40
4. ura 10.45 – 11.30
5. ura 11.35 – 12.20
6. ura 12.50 – 13.35
Odmori
1. odmor
2. odmor
3. odmor
4. odmor
5. odmor
malica(20 minut)
kosilo (30 minut)
ŠOLSKI RED
Med odmori in malico skrbita za varstvo učencev učiteljici. Začetek pouka je ob 8.00, konec pa ob 12.20.
Po pouku potekajo interesne dejavnosti, dopolnilni pouk in izposoja v knjižnici.
Vodja PŠ Biserka Križan je za starše in otroke dosegljiva od 7.00 do 14.00.
DEŽURSTVO
Čas: od 7.30 do 8.00.
Zjutraj dežura vodja podružnične šole. Vsak torek dežura učiteljica/učitelj jutranjega varstva.
ŠOLSKA KNJIŽNICA
Učenci si knjige izposojajo v ponedeljek po pouku (6. učno uro). Za izposojo knjig poskrbi učiteljica
Biserka Križan.
GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI
Govorilne ure bodo vsako prvo sredo v mesecu od 16.00 do 17.00. Starši, ki bodo zadržani, se bodo lahko
po predhodnem dogovoru z razredničarko pogovorili tudi pred poukom ali neposredno po njem.
Imeli bomo tri roditeljske sestanke. S starši šolskih novincev bo imela razredničarka 1. razreda štiri
roditeljske sestanke, prvi roditeljski sestanek je bil že junija 2014.
POSLOVANJE ŠOLSKE KUHINJE
Kuharica vsak dan pripravlja zajtrke, malice in kosila. Jedilniki so enotni za MŠ, za PŠ in Enoto vrtec.
ODJAVA IN PRIJAVA POSAMEZNEGA DNEVNEGA OKROKA MED ŠOL. LETOM
Starši lahko odjavijo ali prijavijo posamezni obrok s pisnim obvestilom preko učenca, po elektronski pošti,
po telefonu ali osebno pri kuharici od 7.00 do 9.00, in sicer:
Kuhinja
PŠ Donačka Gora
Telefonska številka
03 818 34 52
Elektronski naslov
[email protected]
Posamezni obrok za odsotnega učenca so starši dolžni pravočasno odjaviti. Posamezni obrok je pravočasno
odjavljen, če se ga odjavi do 9.00 ure na dan odsotnosti.
Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih
tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi razrednik.
51/67
Učencu bo zagotovljen posamezni obrok, če bodo starši ali učenec še isti dan pred začetkom pouka obvestil
kuharico, da bo prisoten pri pouku.
ZDRAVSTVENE STORITVE
Učenci 1. in 3. razreda bodo opravili sistematski zdravstveni pregled. Vsi učenci od 1. do 3. razreda bodo
imeli tudi sistematski zobozdravstveni pregled.
PODATKI O PEDAGOŠKIH DELAVCIH
Poučuje
jutranje varstvo
jutranje varstvo
podaljšano bivanje
podaljšano bivanje
1., 2. razred – kombinacija, podaljšano bivanje
3. razred – samostojni oddelek
Ime in priimek
Damijan Sakelšek
Nataša Novak
Karolina Plavčak
Aleksandra Tudja
Simona Gretić
Biserka Križan
INTERESNE DEJAVNOSTI
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mentor-ica
Karolina Plavčak
Marko Herček
Biserka Križan
Dunja Kos
Simona Gretić
Ines Zalezina
Interesna dejavnost
Ritmični krožek
Nogometni krožek
S knjigo v svet (2., 3. r.)
Angleščina (2., 3. r.)
Pravljični krožek
Planinci
Tedensko
1
1
0,5
1
1
Urnik
četrtek, 5. ura
torek, 5. ura
ponedeljek, 6. ura
petek, 6. ura
sreda, 6. ura
po dogovoru
1., 2., 3. r.
ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA
Poučuje
Dan
Karolina Plavčak
ponedeljek, torek,
sreda
Aleksandra Tudja
Simona Gretić
Urnik
od 11.30 do 15.20
četrtek
petek
SD
K
SU
UPČ
SD
sprostitvena dejavnost
kosilo
samostojno učenje
ustvarjalno preživljanje časa
sprostitvena dejavnost
OTROŠKI PEVSKI ZBOR
Učenci se bodo učili prepevati ljudske in umetne pesmi ter pesmi tujih skladateljev, s katerimi bodo
nastopali na šolskih in izvenšolskih prireditvah. Udeležili se bodo tudi medobčinske revije pevskih zborov
v Rogaški Slatini.
Mentorica
Dejavnost
Barbara Žerjav
otroški pevski zbor
Urnik dejavnosti
torek, 5. ura
petek, 5. ura
52/67
CICI VESELA ŠOLA
Učenci od 1. do 3. razreda lahko sodelujejo na tekmovanju Cici vesele šole.
S KNJIGO V SVET – BRALNA ZNAČKA
Učenci poglabljajo zanimanje za dobre knjige in njihove ustvarjalce, ljubezen do slovenske književnosti ter
širijo splošno razgledanost. Navajajo se na smotrno in kulturno izrabo prostega časa.
ZLATI SONČEK
Učenci 1., 2. in 3. razredov so vključeni v program športne značke Zlati sonček, ki ga vodijo učiteljice
športa v posameznih razredih. Učenci, ki bodo opravili vse naloge, bodo prejeli medaljo. Učenci, ki ne bodo
zmogli vseh nalog, pa bodo za sodelovanje v programu dobili diplomo Zlati sonček.
PROGRAM NAUPIMO SE PLAVATI
V letošnjem šolskem letu bomo organizirali 10-urni plavalni tečaj za učence 1. razreda, ki bodo vključeni
v športni program Zlati sonček. Cilj programa je prilagoditev na vodo in preplavati 5 do 10 metrov v
poljubni tehniki. Tečaj bo v mesecu aprilu 2015, in sicer v času od 07. 04. do 10. 04. in 13. 04. 2015.
Učenci 3. razreda bodo opravili obvezni 20-urni plavalni tečaj v mesecu maju 2015, in sicer v času od 04.
05. do 08. 05. in 11. 05. 2015.
SMUČARSKI TEČAJ
V letošnjem letu načrtujemo izvedbo smučarskega tečaja za učence 2. razreda. Organiziran bo na Rogli,
in sicer od 02. 03. do 06. 03. 2015.
PROJEKT »EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA«
Tudi v tem letu bomo nadaljevali z vključevanjem v mednarodni projekt EKOŠOLA, ki celostno uvaja
okoljsko vzgojo v osnovne šole.
PŠ Donačka Gora je v projekt vključena že od leta 2005. V šolskem letu 2006/07 smo prejeli ekozastavo,
ki smo jo do sedaj že sedemkrat uspešno potrdili.
Projekt vodi: Biserka Križan.
SODELOVANJE S STARŠI
Razred
1., 2. razred
3. razred
OPB
Predstavnica
Brigita Posl Kramperšek
Marija Mikolič
Valerija Karneža
Namestnik-ca
Janja Vrtnik
Cvetka Kitak
Jurček Fric
53/67
VARNE POTI V ŠOLO
HIŠNI RED OSNOVNE ŠOLE ROGATEC – PŠ DONAČKA GORA
Svet Osnovne šole Rogatec je v skladu z 31. a členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
osnovni šoli (Uradni list RS 102/2007 z dne 9. 11. 2007) na svoji seji dne 13. 5. 2009 sprejel
HIŠNI RED OSNOVNE ŠOLE ROGATEC – PŠ DONAČKA GORA
Hišni red ureja območja šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, uporabo
šolskega prostora in organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče ter
drugo.
Hišni red ureja določila, pomembna za življenje in delo na šoli. Učenci in starši so z njim seznanjeni v pisni
obliki v publikaciji, z objavo na oglasni deski v šoli, v letnem delovnem načrtu šole in na šolski spletni
strani.
Šola odgovarja za varnost učencev na celotnem šolskem prostoru, ki je opredeljen v nadaljevanju besedila.
Hkrati so vsi zaposleni dolžni poskrbeti za varnost učencev in opozoriti vodstvo na vse vrste
pomanjkljivosti.
I. ŠOLSKI PROSTOR
Hišni red velja za območje šolskega prostora, ki obsega:
∙ šolsko stavbo in dvorišče,
∙ športno igrišče, ki je v upravljanju šole.
54/67
II. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE
Poslovni čas šole je od 6.00 do 15.40, če je organizirano jutranje varstvo, oz. od 7.00 do 15.40, če jutranje
varstvo ni organizirano.
Uradne ure opravljajo:
- vodja PŠ od 7.30 do 12.30;
- učitelji v času roditeljskih sestankov in govorilnih ur oz. po predhodnem dogovoru.
Urnik popoldanskih govorilnih ur ter roditeljskih sestankov je objavljen v letnem delovnem načrtu, v
publikaciji ter na spletni strani šole. V dopoldanskem času so govorilne ure po dogovoru.
III. INFORMIRANJE
Učenci in starši dobivajo informacije pisno in ustno.
Učenci dobivajo informacije na naslednje načine:
∙ pri urah oddelčne skupnosti,
∙ v publikaciji šole,
∙ na spletni strani osnovne šole,
∙ na govorilnih urah za učence.
Starši dobivajo informacije na naslednje načine :
∙ v publikaciji šole,
∙ s sporočili v beležkah učencev,
∙ na govorilnih urah in roditeljskih sestankih ter drugih oblikah sodelovanja s šolo (delavnice …),
∙ s pisnimi obvestili, objavljenimi na oglasnih deskah na hodnikih ali v učilnicah ter posredovanimi
na dom,
∙ v medijih (časopis, lokalni radio, TV),
∙ z obiski ŠSS na domu,
∙ s pisnimi in telefonskimi (nujne zadeve) obvestili,
∙ na spletni strani osnovne šole,
∙ na svetu staršev in svetu šole.
Šola starše sproti obvešča o morebitnih prekrških njihovih otrok. O zadevi razredničarke/razredniki ter
delavca šolske svetovalne službe vodijo pisne zaznamke. O težjih prekrških je šola dolžna dati uradno
prijavo tudi na center za socialno delo, policijo oz. tožilstvo.
IV. NADZOR IN DEŽURSTVO V ŠOLSKIH PROSTORIH
Nadzor v šolskih prostorih v času pouka in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola, opravljajo strokovni
delavci PŠ ter delavci, ki jih v določenih primerih oz. dejavnostih pooblasti ravnatelj. Izvaja se v skladu s
predpisanimi normativi in standardi.
Dežurstva učiteljev se izvajajo na naslednjih mestih:
Zjutraj dežura vodja PŠ, v njegovi odsotnosti ga nadomesti učitelj, ki je zato določen v LDN šole. Dežurni
učitelj dežura od 7.30 do 8.00. V glavnem odmoru dežurata obe učiteljici, ki izvajata pouk. Kosilo se izvaja
v okviru aktivnosti OPB, zato posebno dežurstvo ni predvideno. V primeru sprememb dežura vodja PŠ.
Dežurstvo se izvaja v jedilnici, garderobah in na hodniku. Učenci se zjutraj med 7.30 in 8.00 zadržujejo v
učilnici vodje PŠ.
Naloga učencev rediteljev v jedilnici je pospravljanje jedilnice, pribora in pladnjev po malici v kuhinjo.
55/67
V. ORGANIZACIJA NADZORA
Vstopanje v šolo:
Prihod učencev v šolo je od 7.30 do 8.00.
∙
∙
∙
Učenci vstopajo v šolo skozi glavni vhod.
Zunanji obiskovalci vstopajo v šolo skozi glavni vhod, učitelji in ostali delavci pa lahko tudi skozi
stranski vhod.
Starši, ki vozijo ali spremljajo svoje otroke na poti v šolo ali iz šole domov, jih lahko spremijo le do
vhoda oz. počakajo nanje v garderobi.
VI. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI
Ukrepi za shranjevanje garderobe so naslednji:
∙ Učenci se v garderobi preobujejo v copate, obutev in gornja oblačila pa odložijo na določeno mesto.
Vse stvari, ki jih puščajo v garderobi, naj bodo podpisane ali kako drugače označene (1., 2., 3. r.).
∙ V šolskih prostorih ni dovoljeno hoditi v čevljih ali športnih copatih.
∙ Za športno vzgojo v telovadnici imajo učenci posebne copate in nikakor ne tistih, ki jih uporabljajo za
hojo zunaj nje. Te nosijo s seboj v posebni vrečki. Obvezna je kompletna športna oprema po navodilih
učiteljev športne vzgoje.
∙ V času pouka učenci ne smejo samovoljno in v copatih zapuščati šolske stavbe.
∙ Učenci počakajo na začetek pouka pred učilnico. Učitelj po končanem pouku učilnico zaklene.
∙ Učenci ne nosijo s seboj denarja ali vrednejših predmetov. Kadar prinesejo denar v šolo za različne
namene, ga pred začetkom pouka oddajo oddelčnemu blagajniku.
VII. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE
Za red in čistočo v učilnicah so dolžni skrbeti vsi učenci in izvajalci vzgojno-izobraževalnih programov.
Ob koncu učne ure je potrebno vse uporabljene učne pripomočke pospraviti v omare ali na določen prostor.
Ob odhodu iz učilnice reditelja poskrbita za urejenost učilnice in ugasneta luči.
Za čistočo in urejenost okolice poskrbijo učenci dežurnega razreda po vnaprej določenem razporedu.
Kaja Horvat, 6. razred
56/67
ENOTA VRTEC
2. oddelek, Luka Kores, 4 leta
Naslov:
VIZ OŠ Rogatec, Enota vrtec
Strmolska ulica 7
3252 Rogatec
pomočnica ravnatelja:
Barbara Korez
03 818 34 72
računovodkinja:
Brigita Horvat
03 818 34 03
oddelek vrtca Rogatec
03 818 34 72
oddelek vrtca Dobovec
03 818 34 63
[email protected]
oddelek vrtca Donačka Gora 03 818 34 53
ODJAVA PRISOTNOSTI OTROK – PREHRANE
kuhinja vrtec Rogatec
kuharica: Zdenka Novak
03 818 34 73
e-pošta: [email protected]
kuhinja PŠ Dobovec
kuharica: Milena Štajner
03 818 34 62
e-pošta: [email protected]
kuhinja PŠ Donačka Gora
kuharica: Sonja Polajžar-Bele
03 818 34 52
e-pošta: [email protected]
Zaradi enostavnega obveščanja ima vsak oddelek svoj mobilni telefon, na katerega lahko sporočate in
pošiljate obvestila ter tako komunicirate s strokovnima delavkama oddelka:
1. oddelek
2. oddelek
3. oddelek
4. oddelek
051 822 748
051 839 870
051 838 455
051 804 563
5. oddelek
6. oddelek
7. oddelek
8. oddelek
030 271 554
051 801 931
051 831 027
051 798 297
57/67
KRATKA PREDSTAVITEV in POSLOVNI ČAS
ENOTA VRTEC ima osem oddelkov predšolskih otrok, starih od 1 do 6 let. Otroke vpisujemo v mesecu
aprilu za naslednje šolsko leto, na morebitna še prosta mesta pa skozi vse leto.


Vrtec izvaja DNEVNI PROGRAM, ki traja od 6 do 9 ur in zajema vzgojo, varstvo in prehrano s tremi
obroki (zajtrk, kosilo in malico).
Vključujemo tudi otroke z dietno prehrano, vendar predpisano s strani pediatra ali specialista.
Vrtec posluje v vseh oddelkih vsak dan deset ur od 5.30 do 15.30.
OKVIRNI DNEVNI RED
Dnevni red se dnevno spreminja, prilagaja otrokom in posebnostim oddelka.
KDAJ?
5.30 – 8.00
8.00 – 8.45
8.45 – 11.00
11.00 – 13.30
13.30 – 14.30
8.45 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30 – 14.30
14.30 – 15.30
KAJ DELAMO?
prihodi otrok v vrtec – zbiranje otrok, jutranji počitek otrok, razdruževanje po
oddelkih, igralne dejavnosti
jutranje razgibavanje, priprava na zajtrk, nega, zajtrk, jutranji krog
za otroke v 4. in 7. oddelku (letnik 2009 in 2010) ob dejavnostih: 1x tedensko
angleščina, v 5. oddelku pa 1x 14-dnevno
za otroke 1. in 8. oddelka
načrtovane in igralne dejavnosti, organizirane s sodelovanjem otrok in strokovnih
delavk, izvajane v vseh prostorih vrtca, vmes aktivnosti na prostem (bivanja na
igrišču in sprehodi)
sadna malica, umiritev, spanje ali počitek, pri bedečih otrocih nadaljevanje
dopoldanskih, umirjenih dejavnosti
nega, vstajanje otrok in priprava na kosilo, kosilo
za otroke v ostalih oddelkih
načrtovane in igralne dejavnosti, organizirane s sodelovanjem otrok in strokovnih
delavk, izvajajne v vseh prostorih vrtca, vmes aktivnosti na prostem (bivanja na
igrišču in sprehodi), vmes sadna malica
priprava na kosilo, kosilo
umiritev, spanje ali počitek, pri bedečih otrocih nadaljevanje dopoldanskih,
umirjenih dejavnosti
igra in igralne dejavnosti, popoldanska sadna malica, združevanje oddelkov,
odhajanje otrok domov
za otroke letnik 2009 1x tedensko ples – otroška folklora
8 . oddelek,
Larina Koražija, 2 leti
58/67
ZDRUŽEVANJE OTROK
Zaradi gospodarnega in racionalnega poslovanja se ob zmanjšanju števila otrok otroke iz različnih skupin
združuje znotraj Enote vrtec. Do takih sprememb prihaja ob praznikih in med šolskimi počitnicami.
STROKOVNE DELAVKE VRTCA
Preglednica razporeditve strokovnih delavk glede na skupino – oddelek, delovno mesto in naziv:
Priimek in ime
Oddelek, starost
1.
Korez Barbara
vrtec Rogatec
2.
Babič Marjeta
3.
Karmen Fric
4.
Lucija Poslek
5.
Krivec Darinka
6.
Žlof Jadek Martina
7.
Vodušek Natalija
8.
Gregurec Lea
9.
Volasko Monika
10. Zdovc Suzana
11. Domitrovič Petra
12. Cesarec Olga
13. Tepeš Tamara
14. Amon Jasna
15. Tušek Mojca
16. Križanec Vesna
17. Matzele Marijeta
oddelek 1 (1 – 2 let)
dojenčki – Rogatec
oddelek 1 (1 – 2 let)
dojenčki – Rogatec
oddelek 2 (2 – 4 let)
kombinirani oddelek
oddelek 2 (2 – 4 let)
kombinirani oddelek
oddelek 3 (2 – 4 let)
kombinirani oddelek
oddelek 3 (2 – 4let)
kombinirani oddelek
oddelek 4 (4 – 6 let)
heterogeni oddelek
oddelek 4 (4 – 6 let)
heterogeni oddelek
oddelek 5 (2 – 5 let)
kombinirani oddelek vrtca PŠ Dobovec
oddelek 5 (2 – 5 let)
kombinirani oddelek vrtca PŠ Dobovec
oddelek 6 (2 – 4 let)
kombinirani oddelek vrtca PŠ Don. Gora
oddelek 6 (2 –4 let)
kombinirani oddelek vrtca PŠ Don. Gora
oddelek 7 (3 – 6 let)
kombinirani oddelek vrtca PŠ Don. Gora
oddelek 7 (3 – 6 let)
kombinirani oddelek vrtca PŠ Don. Gora
oddelek 8 (1 – 3 let)
dojenčki PŠ Don. Gora
oddelek 8 (1 – 3 let)
dojenčki PŠ Don. Gora
Delovno mesto, naziv
pomočnica ravnatelja
vzgojiteljica
mentorica
vzgojiteljica
svetovalka
pomočnica vzgojiteljice
vzgojiteljica
pomočnica vzgojiteljice
vzgojiteljica
svetovalka
pomočnica vzgojiteljice
vzgojiteljica
pomočnica vzgojiteljice
vzgojiteljica
svetovalka
pomočnica vzgojiteljice
vzgojiteljica
svetovalka
pomočnica vzgojiteljice
vzgojiteljica
svetovalka
pomočnica vzgojiteljice
vzgojiteljica
svetovalka
pomočnica vzgojiteljice
Tabela ostalih delavcev:
Priimek in ime
1.
Jasna Stoklas
Oddelek, starost
oddelek 6 (2 –4 let)
kombinirani oddelek vrtca PŠ Don. Gora
Delovno mesto, naziv
spremljevalka gibalno
oviranega otroka
59/67
PROGRAM DELA – KURIKULUM V NAŠEM VRTCU
Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki določa sistem predšolske vzgoje v vrtcih. Program
omogoča veliko novosti, predvsem pa temelji na avtonomnosti vrtca in na partnerskem odnosu s starši. V
našem vrtcu ga uspešno vnašamo v življenje vrtca.
Kurikulum skrbno načrtujemo v obliki posameznih tem po mesecih. Vsa dogajanja sproti predstavljamo
staršem na »oglasnikih za starše« pred igralnicami. Prav tako se uspešno predstavljamo na javnih
prireditvah, razstavah in v medijih.
Skrbimo za otrokom prijazno dnevno rutino. Otroke učimo samostojnosti na vsakem koraku, poudarek
dajemo skrbi zase.
Igra je osnovna metoda dela v našem vrtcu, in sicer samostojna igra, igra v paru ali v skupini;
predvsem pa je pomembna usmerjena igra, ki razvija otroka na vseh področjih.
Otroke navajamo na izkustveno in problemsko učenje ter jih spodbujamo k medsebojnemu sodelovanju.
Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic organizirajo in vodijo za otrokov razvoj spodbudne igralne
dejavnosti na naslednjih področjih Kurikuluma za vrtce: gibanje, matematika, narava, družba, jezik in
umetnost.
7. oddelek, Špela Fric, 5 let
60/67
KAKŠNA JE PREHRANA V NAŠEM VRTCU
Prehrani namenjamo veliko pozornost, saj se zavedamo, kako pomembno vpliva na zdravje in razvoj otrok.
Zdrav način prehranjevanja uveljavljamo tako, da:








razvijamo zdrave prehranjevalne navade in navajamo otroke na sprejemanje novih okusov, na pitje
vode in zdravih napitkov, ki so jim na voljo ves čas bivanja;
so jedilniki pestri in enotni;
ne uporabljamo umetnih sladil in soli (vegete);
pri pripravi uporabljamo samo dnevno sveža in zdrava živila od zanesljivih dobaviteljev ter smo
pozorni na zdravstveno ustreznost živil;
trudimo se, da na naše jedilnike vključimo čim več zelenjave in sadja, ki je pridelano na integriran
ali ekološki način;
nekateri pekovski izdelki brez aditivov so narejeni samo iz surovin, ki so potrebne, da nastane kruh
(voda, moka, kvas, sol, sladkor). Vsi izdelki imajo tudi zmanjšan delež soli, in sicer za 25 %. Veliko
večino zgoraj navedenih izdelkov delajo peki ročno. Prav tako uporabljajo za osnovno surovino moko,
ki je izključno slovenskega porekla;
imamo meso in mesne izdelke slovenskega porekla in blagovne znamke »Z'dežele« in eko pridelave
mleko in jogurti so iz ekološke kmetije.
Jedilniki so na ogled na oglasnih deskah in na spletni strani zavoda in vrtca.
6. oddelek, Ema Vodušek, 4 leta
61/67
KULTURNA DOŽIVETJA IN SREČANJA
Mesec
Dejavnost
SEPTEMBER - 1. srečanje s starši po oddelkih – SPOZNAVNI DAN
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
JANUAR
FEBRUAR
MAREC
APRIL
MAJ
JUNIJ
- praznovanje prihoda jeseni:
jesenske delavnice
jesenski pohodi
bivanje na prostem
- tečaj rolanja za Mali sonček
TEDEN OTROKA:
Različne dejavnosti za otroke vrtca in zunanje:
- jesenske delavnice
jesenski pohodi
bivanje na prostem
- 1. predstava lutkovno-gledališke skupine vrtca
- praznovanje prihoda zime
- ustvarjalne delavnice
- zimski pohodi
- bivanje na prostem
- veseli december
- novoletna prireditev in obdaritev vseh otrok v občini Rogatec,
2. predstava lutkovno-gledališke skupine vrtca
- zimske igre na snegu
- začetni smučarski tečaj za Mali sonček
2. srečanje s starši po oddelkih – NA VRTILJAKU PLESA IN
PESMI
- zimske igre na snegu
- pustno rajanje
- 3. predstava lutkovno-gledališke skupine vrtca
- zimovanje otrok na Rogli
- praznovanje prihoda pomladi
ustvarjalne delavnice
pomladni pohodi
bivanje na prostem
- plavalni tečaj za Mali sonček - v Termah Rogaška
- EKODAN in sodelovanje v slovenski čistilni akciji
- Mali sonček – podelitev nagrad in priznanj
3. srečanje s starši po oddelkih – IGRE BREZ MEJA
- praznovanje prihoda poletja
- ustvarjalne delavnice
- pomladni pohodi
- bivanje na prostem
4. predstava lutkovno-gledališke skupine vrtca
Datum
26. 08. 2014 – POPOLDAN
23. 09. 2014 dopoldan na
igriščih PŠ in vrtca
v sredini septembra in oktobra
06. 10. – 10. 10. 2014
začetek meseca
21. 12. 2014
ves december
22. 12. 2014
konec meseca dopoldan
glede na vremenske razmere
po dogovoru v oddelkih
glede na vremenske razmere
februar 2015
konec meseca, dopoldan
02. 03. – 06. 03. 2015
23. 03. 2015
07. 04. – 13. 04. 2015
24. 04. 2015
po dogovoru v oddelkih
21. 06. 2015
konec meseca, dopoldan
4. oddelek,
Daša Zalezina, 5 let in pol
62/67
DODATNE IN OBOGATITVENE DEJAVNOSTI NAŠEGA VRTCA
V okviru rednega programa vrtca ponujamo:
1. BRALNA TORBICA – BRALNI PALČEK
Bralna torbica je ena izmed oblik spodbujanja bralne kulture v okviru družin. Večkrat letno bo »potovala«
k vsakemu otroku domov. V njej bodo različne slikanice, ki so primerne za določeno starost otrok, mapica
in barvice.
Osnovni namen bralne torbice je, da bi starši brali otrokom, da bi skupaj uživali ob knjigah, se ob njih
družili in bogatili.
2. DOŽIVETJA V VRTCU – OTROKOVA OSEBNA MAPA in LIKOVNA MAPA
Za vsakega otroka vodimo posebno mapo s fotografijami, komentarji, z besedami otroka in zapisom
strokovne delavke, ki jo starši prejmejo na koncu šolskega leta. Fotografije predstavljajo dogodek, ki je
bil pomemben za otroka v določenem času. Opremljene so z risbami, ki kažejo tudi določen likovni razvoj
otroka. Ker je ta oblika dokumentiranja nadstandardna, starši zanjo finančno prispevajo.
Otroci v vrtcu veliko likovno ustvarjajo, spoznavajo nove in različne likovne tehnike in motive. Vsa likovna
dela se zbirajo v otrokovem risalnem bloku – likovni mapi.
3. PREDSTAVE ZA OTROKE v izvajanju lutkovno-gledališke skupine vrtca
Lutkovno-gledališka skupina vrtca bo v tem šolskem letu otrokom predstavila pet predstav. K ogledu bodo
vabljeni vsi otroci vrtca, I. vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovne šole in zunanji predšolski otroci.
Predstave bodo v dopoldanskem času v vrtcu v Rogatcu, v Dobovcu in v Donački Gori.
4. DEJAVNOST POJEMO, PLEŠEMO IN SE IGRAMO
Kot popoldanski projekt organiziramo glasbeno-plesno dejavnost, ki bo za otroke od približno
4. leta starosti naprej. Dejavnost se bo izvajala enkrat tedensko in se bo prepletala s pesmijo in plesom,
poudarek bo na ljudskem izročilu.
Koordinatorka in izvajalka v Rogatcu bo Lea Gregurec, v Donački Gori bo izvajala dejavnost Olga
Cesarec, za glasbeno spremljavo vseh bo skrbela Martina Žlof Jadek.
5. DEJAVNOST IGRAMO SE V ANGLEŠKEM JEZIKU
V času otrokovega bivanja v vrtcu bomo za starejše otroke, rojene leta 2009, izvajali dejavnost IGRAMO
SE V ANGLEŠKEM JEZIKU.
Program se bo izvajal kot igralna dejavnost vzporedno z ostalimi dejavnostmi, vpleten bo v igro in ostale
dejavnosti. Na predšolski stopnji razvoja otrok želimo, da bi otroci tuji jezik predvsem začutili, saj otroci
nezavedno in igraje pridobijo občutek za različne glasove, ritem, intonacijo in naglas. Glasba in petje k
temu še dodatno pripomoreta in pomagata razvijati prožnost govornega aparata, dokler ta še ni popolnoma
izoblikovan.
Pri tem pojemo pesmice, spoznavamo rime in besedne igre, se zabavamo ob prstnih igrah, z nami zapojejo
lutke.
Z otroki se bo enkrat tedensko srečala profesorica angleščine Dunja Kos.
1. oddelek,
Enej Berden, 1 leto in pol
63/67
V KATERIH MEDNARODNIH IN REPUBLIŠKIH PROJEKTIH SODELUJEMO
V našem vrtcu dosegamo dobre rezultate na različnih področjih. Vsi projekti, ki jih izvajamo, so vsebinsko
med seboj povezani. Vsi se medsebojno prepletajo in dopolnjujejo. Pomembne so kakovostne spodbude s
področij umskega, gibalnega, čustvenega in socialnega razvoja otrok. Ničesar ne smemo opuščati ali
zapostavljati.
Zanje so zadolžene različne strokovne delavke in vsako leto vanje vnesejo nekaj novega in drugačnega ter
s tem pritegnejo otroke in tudi starše.
Poseben poudarek oziroma »rdeča nit« pri vseh projektih je zdrav način življenja.
Otrokom bomo nudili zanimive in privlačne igre in dejavnosti, ki izhajajo iz vseh projektov, ki jih izvajamo
v našem vrtcu.
Republiški projekt ZDRAVJE V VRTCU
Otrokovo zdravje je naše največje bogastvo in tudi mi mu posvečamo veliko pozornosti. Aktivno
sodelujemo z ZZV Ljubljana in z ZZV Celje preko projekta ZDRAVJE V VRTCU.
Ta projekt bo potekal v vrtcu vse leto. Skušali ga bomo vnašati v vsakdanje delo preko prehranjevalnih
navad, gibanja, sproščanja ... Prednostna naloga bo navajati otroke na uživanje raznovrstne hrane in na
povečano skrb za zdravje. Rdeča nit v letu 2014/15 bo znana v začetku šolskega leta.
VARNO S SONCEM je podprojekt, ki je namenjen zaščiti otrok pred nevarnimi vplivi sonca. V
preventivne dejavnosti, usmerjene v osveščanje pred škodljivimi vplivi sonca in v zaščito, bomo zajeli
otroke vseh starosti. Koordinatorka je Suzana Zdovc.
Mednarodni projekt EKOVRTEC KOT NAČIN ŽIVLJENJA
Ekošola je projekt evropskega združenja in je sestavni del prizadevanj Evropske unije za okoljevarstveno
izobraževanje. V okviru tega je tudi program EKOVRTEC KOT NAČIN ŽIVLJENJA.
Nadaljevali bomo z delom v tem mednarodnem projektu, zastavljeni cilji so priloga letnemu delovnemu
načrtu vrtca. Prednostna naloga v tem šolskem letu se bo navezovala na vse ostale projekte in potrditev
EKOZASTAVE.
Ob zastavljenih ciljih bomo ekološko ozaveščali otroke in starše, skrbeli za čisto in zdravo okolje, varčevali
z energijo in z vodo, navajali otroke na razvrščanje odpadkov, negovali odnos do narave ... V aprilu bomo
izvedli EKODAN. Koordinatorka je Lucija Poslek.
Republiški projekt PREDŠOLSKA ŠPORTNA ZNAČKA – MALI SONČEK
Gibalno/športni program Mali sonček je predšolska športna značka.
Osnovni namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi
vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku, njegovim sposobnostim in
interesom.
Športni program Mali sonček je zasnovan kot športna ponudba za otroke od drugega leta naprej in je
razdeljen na barve:
MODRI – za otroke od 2. do 3. leta,
ZELENI – za otroke od 3. do 4. leta,
ORANŽNI – za otroke od 4. do 5. leta,
RUMENI – za otroke od 5. do 6. leta.
Po opravljenem določenem številu nalog otroci na svečani podelitvi prejmejo priznanje.
Naša želja je čim bolj razvijati gibalne sposobnosti, še posebej koordinacijo, uskladiti gibanje in ravnotežje
ter seznaniti naše najmlajše s čim več različnimi dejavnostmi in športi. Gibalno/športni program Mali
sonček ne spodbuja tekmovalnosti. V primeru, da katere od nalog otrok ne opravi v vrtcu, je izjemoma
možno izvajanje le-te v krogu družine. Koordinatorka je Olga Cesarec.
64/67
ŠPORTNI TEČAJI
Za starejše otroke organiziramo različne tečaje, ki so v okviru rednih dejavnosti:
- tečaj kotalkanja oz. rolanja – v jeseni in spomladi,
- začetni tečaj smučanja – ob prvem snegu v okolici vrtca.
Vsako leto organiziramo ZIMOVANJE NA ROGLI – v času od 02. 03. do 06. 03. 2015 (5 dni) s šolo
smučanja (tečaj je plačljiv, izvajalke so naše strokovne delavke) in ZAČETNI PLAVALNI TEČAJ –
navajanje na vodo v času od 07. 04 do 13. 04. 2015 (tečaj je plačljiv, izvajalke so naše strokovne delavke,
učiteljice plavanja).
Kot ugodnost staršem omogočimo plačilo zimovanja in plavalnega tečaja na 10 obrokov.
5. oddelek, Zala Novak, 5 let in pol
3. oddelek, Eva Pažon, 4 leta in pol
65/67
SODELOVANJE IN POVEZOVANJE VRTCA IN STARŠEV
Vsako leto posebej dajemo poudarek sodelovanju s starši. Naša največja želja je, da starši skupaj s svojimi
otroki začutijo potrebo in željo po medsebojnem sodelovanju ter po sodelovanju z vrtcem, predvsem pa, da
vsi skupaj začutimo, da je le medsebojno sodelovanje dober temelj za razvoj otroka.
A/ PREDSTAVNIKI V SVETU STARŠEV
Zaradi boljšega neposrednega sodelovanja staršev med seboj in s skupino na 1. roditeljskem sestanku
izvolimo in potrdimo predstavnike v SVET STARŠEV ENOTE VRTEC, ki deluje povezano s Svetom
staršev zavoda:
Predstavnik-ca
Katja Grosek
Katarina Cmerešek
Maja Žnidarko
Petra Prevolšek
Valerija Obrenovič
Ksenija Bedenik
Lea Gregurec
Dušan Poslek
1. oddelek
2. oddelek
3. oddelek
4. oddelek
5. oddelek
6. oddelek
7. oddelek
8. oddelek
Predstavnica v Svetu
zavoda VIZ OŠ Rogatec
Namestnica
Nataša Berden
Tanja Artič
Valerija Boršić
Ksenja Šrimf
Lucija Koražija
Jolanda Vreš
Greta Polajžar
Katarina Pekošak
Petra Prevolšek
B/ RODITELJSKI SESTANKI
Načrtujemo tri roditeljske sestanke.
Tema roditeljskega sestanka
Seznanitev z delovnim načrtom za to šolsko leto, v izvedbi strokovnih delavk
1.
oddelka
2. Tema po izboru staršev in strokovnih delavk, polletno poročilo dela
Poročilo o izvedenem delovnem načrtu ob predstavitvi dela z otroki (ogled
3.
projekcije) v izvedbi strokovnih delavk oddelka
Izvedba
15. 09. – 18. 09. 2014
19. 01. – 23. 01. 2015
15. 06. – 18. 06. 2015
C/ POGOVORNE URE ali USTVARJAJMO IN IGRAJMO SE SKUPAJ se izvajajo po že utečenem
razporedu:
-
vsak mesec na določen dan;
istega dne je lahko prisotnih največ 7 otrok in staršev;
pogovorne ure so od 15.00 do 16.00;
starši udeležbo najavijo s podpisom na vabilu;
pogovorne ure potekajo v obliki ustvarjalnih in igralnih dejavnosti ter individualnih razgovorov s starši;
v kolikor starši želijo samo individualni razgovor, ga opravimo v drugem terminu po dogovoru z njimi.
D/ DRUGA SREČANJA IN DOŽIVETJA: OTROCI – STARŠI – VZGOJITELJICA
Srečanja in doživetja so tri in se odvijajo po posameznih oddelkih vrtca.
Mesec
AVGUST
FEBRUAR
MAJ
Vsebina druženja:
SPOZNAVNI DAN
NA VRTILJAKU PLESA IN PESMI, kulturni programi otrok
ŠPORTNE IGRE BREZ MEJA, zaključek športne značke Mali sonček
66/67
Kolofon:
Uredili:
Viljem Prevolšek, prof., Zlatka Janžek, prof. ped.,
Barbara Korez, dipl. vzg. pred. otrok
Lektoriranje:
Lidija Zalezina
Tehnična obdelava
in oblikovanje:
Suzana Zalezina
Ema Tudja, 8. b
67/67