Publikacija OŠ Vodmat

Comments

Transcription

Publikacija OŠ Vodmat
GOVORILNE URE
bodo vsak drugi četrtek v mesecu (razen septembra, februarja in
junija), in sicer za starše učencev od 1. do 5. razreda ob 16.30, za
starše učencev od 6. do 9. razreda pa ob 17.30.
Učitelji bodo imeli dopoldansko govorilno uro vsak 4. teden v
mesecu po razporedu, ki bo objavljen v septembru.
DAN ODPRTIH VRAT ŠOLE
4. december 2014 – božično-novoletni sejem;
11. april 2015 – Kaj dogaja na Vodmatu?
RODITELJSKI SESTANKI
Na roditeljskih sestankih se bomo srečevali ob 17. uri. Za starše
učencev od 1. do 5. razreda bo prvi roditeljski sestanek 2. oziroma
9. septembra 2014, drugi pa 10. februarja 2015.
S starši učencev od 6. do 9. razreda se bomo prvič srečali 4.
septembra 2014, drugi RS pa bo 12. februarja 2015.
3. roditeljski sestanek bodo razredniki sklicali glede na načrtovane
dejavnosti oddelka. Po roditeljskem sestanku imajo starši možnost
individualnih razgovorov z razrednikom, prav tako se lahko med 18.
in 19. uro pogovorijo z učitelji, ki niso razredniki.
OCENJEVALNI OBDOBJI
Prvo ocenjevalno obdobje traja od začetka pouka do 31. januarja,
drugo pa od 1. februarja do zadnjega šolskega dne, ki je za
devetošolce ponedeljek, 15. junij, za učence od 1. do 8. razreda pa
sreda, 24. junij 2015.
OCENJEVALNI KONFERENCI
Prva
Druga
29. januarja 2015
za devetošolce
11. junija 2015
za ostale učence
18. junija 2015
Jesenske
od 27. oktobra 2014
do 30. oktobra 2014
Novoletne
od 29. decembra 2014
do 31. decembra 2014
Zimske
od 23. februarja 2015
do 27. februarja 2015
Prvomajske
od 28. aprila 2015
do 30. aprila 2015
NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA
 za šestošolce: MAT 5. maja , SLJ 7. maja in TJA 11. maja 2015;
 za devetošolce: MAT 5. maja, SLJ 7. maja in tretji predmet 11.
maja 2015.
UČITELJ
PREDMET, KI GA POUČUJE OZ. SORAZR.
Jasmina Balaban
Eva Bišćan/Maja Kosem
Mojca Ekart
Darja Emeršič
Maja Grohar
Vesna Krasnik
Mateja Majcen
Tomaž Majdič
Brigita Merše
Bojana Mirtič
Gordana Novak
Lili Salamon
Taja Seražin Rot
NI1, NI2, NI3
SLJ; 8.b
ŠI2, ŠI3
BIO, NAR, KEM, GOS; 7.a
TJA; 7.b
MAT, UBE, MME, ROM; 8.a
učitelj DSP, ISP
ŠVZ, IŠP, ŠZZ, ŠZS; 6.b
LUM, LS2, LS3; 9.b
učitelj DSP, ISP
GUM; 6.a
SLJ; 9.a
učitelj DSP, ISP
PODATKI O ŠOLI
Osnovna šola Vodmat, Potrčeva 1, Ljubljana
http://www.osvodmat.si
S T R O KOV N I D E L AVC I Š O L E
Elektronski naslov:
[email protected]
RAZREDNA STOPNJA
Številka računa
01261 - 6030661497
ID za DDV
SI43102913
Ravnateljica
Mateja Petrič

520 38 52
Pom. ravnateljice
Lili Salamon

520 38 60
faks
520 38 58

520 38 50
Tanja Ploj
faks
520 38 59
šolsko leto 2014/15.
Marija Kožuh

520 38 57
Z novim šolskim letom stopamo v šesto desetletje delovanja OŠ Vodmat,

520 38 61
saj smo februarja 2014 svečano obeležili 50 let delovanja. Vsi si želimo, da
Učitelji

520 38 62
bi bilo tudi to šolsko leto uspešno predvsem v pridobivanju znanja, krepitvi
Sanja Zgonc

520 38 68
Šol. svet. služba
Mojca Kucler

520 38 73
Šol. knjižnica
Mateja Sitar Zevnik

520 38 63
predvsem pa, da bi učenci začutili, da lahko z našo pomočjo ter lastnim
Šol. zobozdravnica
Zora Pelicarić

544 32 34
delom in odgovornostjo dosegajo cilje, ki si jih zastavijo. Šola je zakladnica
RAZREDNIČARKA/DRUGA UČITELJICA V ODDELKU
1.a (47)
Nataša Sadar Šoba
1.b (46)
Monika Sarić
2.a (50)
Ines Hostinger
2.b (49)
Urška Trbovc
3.a (48)
Polona Kruh
3.b (69)
Dragica Gartner
4.a (65)
Jerneja Nardin
4.b (66)
Mojca Mlakar
5.a (67)
Anka Vurcer
5.b (68)
Greta Radanovič
Tajništvo
Računovodstvo
Zbornica
Andreja Novak
Oddelke podaljšanega bivanja pa bodo vodili: Polona Piškur,
Marjeta Hudolin, Vesna Premože, Nataša Pibernik, Miha
Marinič, v 5. razredu pa tudi učitelji predmetnega pouka.
Barbara Kozlevčar
OSNOVNA ŠOLA VODMAT
2014 - 2015
Dragi učenci, spoštovani starši, cenjeni sodelavci!
Poletje se počasi poslavlja in odpira vrata pisani jeseni. To je tudi čas, ko z
novo energijo in zagonom odpremo šolska vrata in se pogumno podamo v
medosebnih odnosov, sodelovanju in povezovanju. S tem bomo bogatili
sebe in drug drugega. Želimo, da bi s svojim delom uspeli motivirati učence
za doseganje čim boljših rezultatov po svojih najboljših zmožnostih,
idej mladih ljudi, je prostor, kjer se vsako šolsko leto pišejo zanimive
zgodbe. V složnem in zavzetem delu in sodelovanju se skriva moč, da
PREDMETNA STOPNJA
ODDELEK
POČITNICE
NERAZREDNIKI oz. SORAZREDNIKI
Internet
ODDELEK
PRVI DAN POUKA
Prvi dan pouka v šolskem letu 2014 / 2015 je ponedeljek, 1.
september 2014, ko bodo prag naše šole prvič prestopili prvošolci.
Sprejeli jih bomo ob 10. uri in 30 minut.
Metulji; izdelali učenci 7.b ; mentorica Brigita Merše
ŠOLSKI KOLEDAR
RAZREDNIK
bomo zastavljene naloge opravili dobro, v zadovoljstvo vseh in bomo lahko
PREDMET, KI GA POUČUJE
6.a (72)
Majda Šebenik
MAT, FIZ, KEM, NAR
6.b (77)
Breda Končnik
ŠPO, PB
7.a (83)
Lucija Hočevar
TJA, SLJ
7.b (81)
Matevž Sušnik
TJA
8.a (27)
Cvetka Tomašić
TIT, GOS, SPH, OGK
8.b (82)
Mihaela Kljun
MAT
9.a (29)
Milena Požun
ZGO, DKE, FIJ
9.b (84)
Tomaž Oršič
GEO, DKE, TVZ
ob zaključku šolskega leta s ponosom ugotavljali, da je za nami še eno
bogato in polno leto.
Naj bo naslednja misel pri delu vodilo vsem:
Prijazne besede so lahko kratke in lahkotne, a njihov odmev je
neskončen. (Mati Tereza)
Zagotovo bomo s potrpežljivostjo in vztrajnostjo skupaj dosegali cilje in na
poti premagovali ovire ter z roko v roki reševali izzive novega šolskega leta.
Srečno in uspešno vsem.
Mateja Petrič, ravnateljica
Lili Salamon, pomočnica ravnateljice
KDO SMO IN KJE SMO
USTANOVITELJ OŠ Vodmat, Potrč eva 1, Ljubljana je
Mestna občina Ljubljana.
Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja
za ŠOLSKI OKOLIŠ, ki obsega naslednje ulice oz. dele ulic:
IME ULICE
Za učence, ki imajo 6. in 7. uro izbirni predmet, je 5. odmor daljši,
da lahko kosijo, in sicer:
6. ura
13.00 - 13.45
7. ura
13.50 - 14.35
Bolgarska ulica
Gasparijeva ulica
POLEG POUKA
na tekmovanja. Poteka po urniku, dogovorjenem v septembru;
Vrsto dejavnosti v oviru pouka in poleg pouka bomo izvajali zunaj
5. odmor
12.45 - 13.00
 dopolnilni pouk - namenjen je učencem, ki poleg rednega pouka
šole. Nekatere dejavnosti se bodo odvijale v obliki enodnevnih
6. odmor
13.45 - 13.50
potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, da z
dejavnosti (naravoslovni, tehniški, kulturni in športni dnevi), v
drugačnim načinom dela usvoje temeljne učne cilje. Poteka po
nekaterih razredih pa bodo posamezne dejavnosti združili v
urniku, objavljenem v septembru;
večdnevne tabore oziroma življenje v naravi. Tako načrtujemo, da
HIŠNE ŠTEVILKE
Bohoričeva ulica
samostojno in sodelovalno učenje, problemski pouk ter priprave
od 1do 27, parne: 6, 20, 22a ter od 28a do 36
Na razredni in predmetni stopnji imamo 18 oddelkov, za učence od
od 1 do 24
1. do 5. razreda organiziramo podaljšano bivanje, za učence 1.
Od 1 do 13 ter 15 in 17
razreda pa od 6.30 jutranje varstvo.
 individualno in skupinsko pomoč učencem z učnimi težavami;
bodo učenci 5. razreda poleg drugih dejavnosti v Pacugu izvedli
 učenje plavanja v 1., 3. in 5. razredu, preskus plavnja v 6. razredu
tečaj plavanja, šestošolci tečaj smučanja, učenci 2. razreda bodo
in plavalni tečaj za neplavalce v 7. razredu.
Grablovičeva ulica 1, parne od 6 do 40, 43, 44 in 46
Hrvatski trg
6
Japljeva ulica
1, 2, 3, 4a, 4, neparne od 5 do 21
Jenkova ulica
od 1 do 16, 18
Koblarjeva ulica
neparne od 3 do 25
Korytkova ulica
2, 15, od 17 do 26, 28, 29, 30, 32, 34
Malenškova ulica
1, 2, 5a, 5, 7, 9,11
Močnikova ulica
od 1 do 6, 8, 10
Njegoševa cesta
preživeli 3 dni v CŠOD Jurček, tretješolci bodo športno-naravoslovne
dneve realizirali v Kočevju, učenci 4. razreda se bodo v domu Fara
ukvarjali z naravoslovjem; naravoslovno-športne vsebine bodo
KAJ BOMO DELALI
OBVEZNI PREDMETNIK
RAZRED/TED. ŠT. UR
PREDMET
DIFERENCIACIJA
zunaj šole realizirali tudi učenci 7., 8. in 9. razreda. Načrtujemo tudi
V 6. in 7. razredu izvajamo fleksibilno diferenciacijo pri predmetih
tabor za nadarjene učence, v okviru medpredmetnega povezovanja
matematika, slovenščina in angleščina. V 8. in 9. razredu pa se
strokovne ekskurzije za učence od 6. do 9. razreda, za učence
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
začne tako imenovana delna zunanja diferenciacija, kar pomeni, da
nekaterih izbirnih predmetov pa mentorji pripravljajo ekskurzijo v
slovenščina
6
7
7
5
5
5
4
3,5 4,5
so učenci pri predmetih slovenščina, matematika in angleščina ves
tujino.
4, 4a, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h, 6j, 6, 8a, 8
matematika
4
4
5
5
4
4
4
4
4
čas pouka razdeljeni v manjše učne skupine. V letošnjem letu bodo
Ob Ljubljanici
parne od 4 do 18
angleščina
-
-
-
2
3
4
4
3
3
učenci v 8. in 9. razredu znanje pri vseh treh predmetih pridobivali v
Potrčeva ulica
1, parne od 2 do 16
likovna umetnost
2
2
2
2
2
1
1
1
1
heterogenih učnih skupinah.
Povšetova ulica
19, neparne od 29 do 35, parne od 38a do 48
Sketova ulica
od 1 do 7, 9, 11, 13
glasbena umetnost
2
2
2
1
1
1
1
Šlajmerjeva ulica
od 1a do 8
družba
-
-
-
2
3
-
-
-
-
IZBIRNI PREDMETI
sodelavci.
Šmartinska cesta
parne od 2 do 28
geografija
-
-
-
-
-
1
2
1,5
2
V obvezni program osnovnošolskega izobraževanja sodijo v zadnjem
Urnike interesnih dejavnosti bomo oblikovali do konca septembra,
Zaloška cesta
1, 2, od 4 do 11, 14, 15, 17, nep. od 21a do 29
zgodovina
-
-
-
-
-
1
2
2
2
triletju poleg obveznih predmetov tudi izbirni predmeti. Učenec
izvajati pa jih bomo začeli oktobra.
Šolo vodi ravnateljica Mateja Petrič ob pomoči pomočnice
dom. in drž. kultura ter etika
-
-
-
-
-
-
1
1
-
izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri
ravnateljice Lili Salamon. Delo nadzoruje in usmerja svet šole, ki ga
spoznavanje okolja
3
3
3
-
-
-
-
-
-
ure, če s tem soglašajo njegovi starši.
VARNA POT V ŠOLO
sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev
fizika
-
-
-
-
-
-
-
2
2
Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je
Otroci morajo biti v cestnem prometu deležni posebne pozornosti
in pet predstavnikov delavcev šole.
kemija
-
-
-
-
-
-
-
2
2
lahko na predlog staršev v celoti ali deloma oproščen sodelovanja
in skrbi, saj jim njihove telesne in psihične sposobnosti ne
biologija
-
-
-
-
-
-
-
1,5
2
pri izbirnih predmetih.
omogočajo, da bi lahko samostojno sodelovali v prometu.
Posvetovalni organ šole je svet staršev, v katerem so predstavniki
naravoslovje
-
-
-
-
-
2
3
-
-
V letošnjem šolskem letu izvajamo glede na prijave učencev 17
Starši morajo otroka pripraviti, da bo lahko samostojno in varno
staršev vseh oddelkov.
naravoslovje in tehnika
-
-
-
3
3
-
-
-
-
izbirnih predmetov, in sicer: nemščina I, II in III, španščina II in III,
sodeloval v prometu. Otrok do 7. leta starosti mora imeti ustrezno
Učenci so združeni prek svojih predstavnikov v skupnost učencev.
likovno snovanje II in likovno snovanje III, šport za sprostitev, šport
spremstvo na poti v šolo in domov.
Vzgojno-izobraževalno delo poteka v učilnicah, specializiranih
tehnika in tehnologija
-
-
-
-
-
2
1
1
-
za zdravje, izbrani šport – košarka, računalništvo – urejanje besedil,
Ker so šolske poti zelo prometne in nevarne, posvečamo posebno
učilnicah
gospodinjstvo
-
-
-
-
1
1,5
-
-
-
multimedija in računalniška omrežja, turistična vzgoja, filozofija za
pozornost prometni vzgoji in skrbi za varen prihod in odhod šolarjev
računalništvo) in drugih prostorih (knjižnica, velika in mala
šport
3
3
3
3
3
3
2
2
2
otroke, sodobna priprava hrane in obdelava gradiv - kovine.
(rumene rutice za prvošolčke in drugošolce, prometna vzgoja pri
telovadnica ...) ter na zunanjih šolskih površinah. Izvaja se tudi v
obvezni izbirni predmet
-
-
-
-
-
-
obliki dnevov dejavnosti, prireditev, tekmovanj ter v obliki življenja
oddelčna skupnost
-
-
-
v naravi.
neobvezni izbirni premet
-
-
-
(fizika,
kemija,
gospodinjstvo,
tehnična
vzgoja,
Pouk poteka v dopoldanskem času:
P ura
7.30 - 8.15
1. ura
8.20 - 9.05
1. odmor
9.05 - 9.10
2. ura
9.10 - 9.55
2. odmor
9.55 - 10.20
3. ura
10.20 - 11.05
3. odmor
11.05 - 11.10
4. ura
11.10 - 11.55
4. odmor
11.55 - 12.00
5. ura
6. ura
12.00 - 12.45
12.50 - 13.35
5. odmor
12.45 - 12.50
1,5 1,5
2
-
-
-
-
-
Kot vsako leto bomo tudi v tem šolskem letu ponudili interesne
dejavnosti s področja športa, šaha, učenja tujih jezikov, ustvarjalnih
delavnic in drugih. Dejavnosti bodo izvajali naši učitelji in zunanji
urah pouka, kolesarski izpit, sodelovanje v projektih in natečajih ...).
2/1 2/1 2/1
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
PO POUKU
Učenci,
NACIONALNI PREIZKUS ZNANJA
Ob koncu 9. razreda je obvezen za vse učence. Izvaja se iz treh
V okviru obveznega predmetnika izvajamo še:
predmetov, in sicer iz slovenščine, matematike in predmeta iz
 dneve dejavnosti (15 dni);
nabora štirih predmetov, ki jih določi minister. Ocena pri
 del interesnih dejavnosti (pevski zbor);
nacionalnem preizkusu ne vpliva na končno oceno iz tega
 dodatni pouk - namenjen je učencem z boljšim učnim uspehom, ki
predmeta.
pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja.
Ob koncu 6. razreda se nacionalni preizkus znanja izvaja iz treh
Dodatni pouk podpira doseganje višjih učnih ciljev s poglobljenimi
predmetov (slovenščina, matematika in angleščina). Udeležba je
in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so
obvezna in ne vpliva na končno oceno iz teh predmetov.
- vedno hodite po pločniku, če ga ni, pa po levi strani vozišča v
smeri hoje;
- ponoči, v mraku in ob slabši vidljivosti nosite svetla oblačila in
kresničko;
- cesto prečkajte na zaznamovanem prehodu, če ga ni, pa na najbolj
preglednem mestu;
- sami se s kolesom vozite le, če imate kolesarski izpit in čelado;
- ne prečkajte proge mimo spuščenih zapornic;
- v šolo se ne vozite z rolkami, rolerji in skiroji.

Similar documents