letni delovni načrt 2014/2015 - Srednja ekonomska in trgovska šola

Comments

Transcription

letni delovni načrt 2014/2015 - Srednja ekonomska in trgovska šola
LETNI
DELOVNI
NAČRT
2014/2015
KAZALO VSEBINE
UVOD .........................................................................................4
1.
VIZIJA, VREDNOTE IN POSLANSTVO ŠOLE .................5
1.1.
1.2.
2.
PREDSTAVITEV ŠOLE .....................................................6
2.1.
2.2.
3.
KRATKOROČNI PREDNOSTNI CILJI ....................................................................... 13
STATISTIČNI PODATKI ..................................................13
4.1.
4.2.
5.
KRATKA ZGODOVINA ŠOLE ...................................................................................... 6
REDNO IN IZREDNO IZOBRAŽEVANJE..................................................................... 7
2.2.1 EKONOMSKA GIMNAZIJA .............................................................................. 7
2.2.2 EKONOMSKI TEHNIK ...................................................................................... 8
2.2.3 EKONOMSKI TEHNIK PTI ................................................................................ 9
2.2.4 TRGOVEC ....................................................................................................... 10
2.2.5 ADMINISTRATOR ........................................................................................... 10
2.2.6 ODPRTI KURIKUL .......................................................................................... 11
USMERITVE IN CILJI ŠOLE ...........................................12
3.1.
4.
VIZIJA IN VREDNOTE .................................................................................................. 5
POSLANSTVO .............................................................................................................. 5
DIJAKI ......................................................................................................................... 13
RAZPOREDITVE UR POUČEVANJA ........................................................................ 14
4.2.1 Razporeditev ur poučevanja po strokovnih aktivih in zaposlenih ........... 14
LETNI NAČRT DELA .......................................................17
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
ORGANI V SESTAVI ŠOLE ........................................................................................ 17
5.1.1 Svet staršev .................................................................................................... 17
5.1.2 Skupnost dijakov ........................................................................................... 17
5.1.3 Ravnatelj šole ................................................................................................. 17
5.1.4 Učiteljski zbor................................................................................................. 17
5.1.5 Oddelčni učiteljski zbor ................................................................................ 18
5.1.6 Razredniki ....................................................................................................... 18
5.1.7 Strokovni aktivi .............................................................................................. 19
5.1.8 Šolska svetovalna služba ............................................................................. 20
5.1.9 Šolska knjižnica ............................................................................................. 22
ORGANIZACIJA POUKA IN DRUGIH AKTIVNOSTI ................................................. 23
5.2.1 Organizacija pouka ........................................................................................ 23
5.2.2 Izpitni roki ....................................................................................................... 24
5.2.3 Govorilne ure.................................................................................................. 24
5.2.4 Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti ....................................... 25
5.2.5 Praktično izobraževanje z delom pri delodajalcu ....................................... 27
5.2.6 Druge aktivnosti na šoli ................................................................................ 28
PROGRAM VPISA V ŠOLSKO LETO 2015/2016 ...................................................... 28
SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE PEDAGOŠKEGA DELA ................................. 29
IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH .............................................................................. 29
MENTORSTVO............................................................................................................ 29
TIMSKO DELO ............................................................................................................ 29
PRETOK INFORMACIJ............................................................................................... 30
ŠOLSKA PREHRANA................................................................................................. 30
POMOČ DIJAKOM ...................................................................................................... 30
5.10.1 Dijaki s težavami .......................................................................................... 30
5.10.2 Dijaki iz tujine ............................................................................................... 30
5.10.3 Nadarjeni dijaki ............................................................................................ 31
5.10.4 Dijaki s posebnimi potrebami ..................................................................... 31
Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2014/2015
2
5.11.
5.12.
5.13.
6.
SPREMLJANJE KAKOVOSTI ........................................32
6.1.
7.
UČBENIŠKI SKLAD .................................................................................................... 31
PROJEKTI IN TEKMOVANJA .................................................................................... 31
PROJEKTNI DNEVI .................................................................................................... 32
KOMISIJA ZA KAKOVOST ........................................................................................ 33
SODELOVANJE Z OKOLJEM ........................................33
Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2014/2015
3
UVOD
Vodilna misel letnega delovnega načrta 2014/2015 je:
S SPREMEMBAMI DO IZBOLJŠAV!
V šolskem letu 2014/2015 smo se odločili, da bomo zasledovali cilje iz lanskoletnega
nabora. Ugotovili smo, da zastavljenih ciljev nismo dosegli to mere, ko bi si lahko
zastavili nove. Zato bomo tudi v letu 2014/2015 zasledovali naslednje cilje, ki so
skladni z razvojnim načrtom šole:
1.
2.
3.
4.
razvijanje pristopov za situacijsko, problemsko in sodelovalno učenje
personalizacija učenja in razvijanje individualnih pristopov
dvig socialnih in kulturnih kompetenc
obogateno učenje tujega jezika.
V šolskem letu 2014/2015 bomo ponovno pregledali ustreznost naše vizije in
poslanstva.
V skladu z Evropskim referenčnim okvirom, bomo z doseganjem zastavljenih ciljev
dosegali tudi nekatere ključne kompetence za vseživljenjsko učenje: sporazumevanje
v maternem jeziku, sporazumevanje v tujih jezikih, digitalno pismenost, učenje
učenja, socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost ter
kulturno zavest in izražanje.
Pomembno se nam zdi, da krepimo močna področja, ki smo jih zaznali pri dijakih in
učiteljih in razvijamo tista, ki so potrebna za uspešno soočanje z družbenimi
spremembami. Posebno pozornost bomo posvetili razvijanju proaktivnosti,
ustvarjalnosti, osredotočenosti in odločenosti doseganja ciljev.
Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2014/2015
4
1. VIZIJA, VREDNOTE IN POSLANSTVO ŠOLE
1.1. VIZIJA IN VREDNOTE
Z dobrimi medsebojnimi odnosi, ustvarjalnostjo in sodelovanjem med vsemi
udeleženci, ustvarjamo pogoje za kvalitetno izobraževanje.
V to vizijo vsi verjamemo, ker nas usmerjajo naše skupne vrednote:
 poštenost in dostojanstvo
 samostojnost in medsebojno sodelovanje
 dobri medsebojni odnosi, ki temeljijo na kulturi komunikacije in zaupanju
 spoštovanje posameznika, njegove drugačnosti in enkratnosti
 dobri učni uspehi in kvalitetno znanje v rednem in izrednem izobraževanju
 razvijanje sposobnosti in potencialov posameznika, kar mu bo omogočilo postati
odgovorna in zadovoljna oseba.
1.2. POSLANSTVO
Poslanstvo naše šole je:
 kvalitetno redno in izredno izobraževanje na področju programov srednjega
poklicnega, srednjega strokovnega in gimnazijskega programa v skladu s cilji
izobraževanja Republike Slovenije
 regijskemu in lokalnemu prostoru zagotoviti ustrezno izobražene kadre, ki bodo
pripravljeni na izzive hitro spreminjajoče se družbe
 udeležencem srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in srednjega poklicno
tehniškega izobraževanja potrditi poklicno odločitev in negovati poklicno
motivacijo
 razviti situacijsko, problemsko in sodelovalno učenje ter krepiti medsebojno
komunikacijo
 vključevati se v lokalne, nacionalne in mednarodne projekte z namenom
spoznavanja in razumevanja različnih načinov dela in življenja ter sprejemanja
izobraževalne, kulturne in gospodarske raznolikosti
 lokalnemu okolju ponuditi različne oblike vseživljenjskega učenja, s kvalitetno
organiziranimi programi izobraževanj iz različnih področij.
Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2014/2015
5
2. PREDSTAVITEV ŠOLE
2.1. KRATKA ZGODOVINA ŠOLE
V skladu s spremenjeno zakonodajo, je Sklep o ustanovitvi javnega izobraževalnega
zavoda SREDNJA EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA NOVA GORICA, sprejela
Vlada republike Slovenije na svoji seji 31. julija 1997. Skrajšano ime je SETŠ Nova
Gorica. Vlada republike Slovenije je 2. septembra 2008 sprejela nov Sklep o
ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda SREDNJA EKNOMSKA IN
TRGOVSKA ŠOLA NOVA GORICA, št. 01403-100/2008/4, ki je nadomestil sklep iz
leta 1997. Vlada republike Slovenije je 2. oktobra 2012 sprejela Sklep o ustanovitvi
javno vzgojno-izobraževalnega zavoda ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA, kamor je
pripojila Srednjo ekonomsko in trgovsko šolo Nova Gorica, ki je 1. 1. 2013 postala
organizacijska enota Srednja ekonomska in trgovska šola v sklopu Šolskega centra
Nova Gorica.
Začetki šole segajo v leto 1958, ko je na zahtevo takratne trgovinske zbornice
nastala Vajenska šola trgovinske stroke v Novi Gorici. Prvi vajenci trgovinske stroke
so prišli iz Brežic, kjer so se izobraževali trgovci s celotne Primorske. Z njeno
ustanovitvijo se je začela pisati zgodovina današnje Srednje ekonomske in trgovske
šole Nova Gorica.
Leta 1961 se je šola preimenovala v Trgovski izobraževalni center, leta 1962 v Šolski
center za blagovni promet in leta 1981 v Srednjo družboslovno in ekonomsko šolo,
saj se je takrat pričelo uveljavljati usmerjeno izobraževanje. Naziv Srednja
ekonomska in trgovska šola Nova Gorica je dobila 28. 05. 1992. Sedanji naziv
Srednja ekonomska in trgovska šola, kot organizacijska enota Šolskega centra Nova
Gorica je dobila s 1. 9. 2012. Ime šole se je spreminjalo, vendar je ostala njena
usmeritev v izobraževanje kadrov, za trgovino, upravo, komercialo in druga
ekonomska področja, njen zaščitni znak. Poleg izobraževanja za poklice je potekala
uspešna priprava dijakov na študij.
Izvajanje programov se je spreminjalo in prilagajalo potrebam gospodarstva, nastajali
so novi programi, stari so se iztekali. Ponudba izobraževalnih programov je bila
raznolika, saj je izobraževanje potekalo za ekonomskega tehnika, komercialnega
tehnika, prodajalca, gostinca, administratorja, upravnega tehnika, trgovinskega
poslovodjo, družboslovca, jezikoslovca, poslovnega tajnika, poslovnega tehnika in
program ekonomske gimnazije. Vseskozi se je uspešno ohranjalo tudi tradicijo
izobraževanja odraslih na vseh ekonomskih področjih srednjega izobraževanja.
Pomagali smo izobraževati kadre za potrebe gospodarstva, z dislociranimi enotami
za izobraževanje odraslih v Tolminu, Idriji, Ilirski Bistrici, Postojni, Sežani. V sedanjih
razmerah so prevzele organizacijo izobraževanja, v nekdanjih dislociranih enotah,
ljudske univerze.
V šolskem letu 1998/1999 smo prvič vpisali dijake v program Ekonomska gimnazija.
V šolskem letu 2003/2004 smo prvič vpisali dijake v nov program Administrator, ki
omogoča pridobitev poklica administrator/administratorka. Program je nadomestil
iztekajoči se program Poslovnega tajnika. V istem šolskem letu se je iztekel program
Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2014/2015
6
Poslovni tehnik. V šolskem letu 2004/2005 smo prvič vpisovali v program Ekonomski
tehnik PTI, ki je nadomestil program Ekonomsko komercialni tehnik PTI. V šolskem
letu 2008/2009 smo uvedli prenovljene programe Ekonomski tehnik, Ekonomski
tehnik PTI, Administrator in Trgovec v prvi letnik, postopoma pa se bodo uvajali v
višje letnike. Istočasno se bodo iztekali stari programi. V šolskem letu 2013/2014
nam je bil odvzet vpis v program Ekonomska gimnazija. Vsi programi, ki jih izvajamo,
razen programa Ekonomska gimnazija, omogočajo pridobitev poklica.
Šola je organizirana kot organizacijska enota znotraj Šolskega centra Nova Gorica, ki
izvaja programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega
izobraževanja, srednjega poklicno tehniškega izobraževanja in gimnazijskega
izobraževanja.
Šolski center ima spletno stran www.scng.si. Srednja ekonomska in trgovska ima
svojo spletno stran www.setsng.si.
2.2. REDNO IN IZREDNO IZOBRAŽEVANJE
V rednem izobraževanju izvaja šola naslednje programe:
VRSTA IZOBRAŽEVANJA
Srednje poklicno izobraževanje
Srednje strokovno izobraževanje
Srednje poklicno tehniško izobraževanje
Gimnazija (strokovna gimnazija)
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM
Trgovec
Administrator
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik
Ekonomska gimnazija
V oddelke za mladino je vključenih 400 dijakinj in dijakov.
V izrednem izobraževanju izvaja šola naslednje programe:
VRSTA IZOBRAŽEVANJA
Srednje poklicno izobraževanje
Srednje strokovno izobraževanje
Srednje poklicno tehniško izobraževanje
Gimnazija (strokovna gimnazija)
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM
Trgovec
Administrator
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik
Ekonomska gimnazija
Izobraževanje se izvaja v okviru organiziranih predavanj in tečajev ter v okviru
vodenega samoizobraževanja.
2.2.1 EKONOMSKA GIMNAZIJA
PREDMETI
SPLOŠNI DEL
01 Slovenščina
02 Matematika
4. letnik
4
4
Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2014/2015
7
03 Angleščina
04 Italijanščina / Nemščina
05 Ekonomija
06 Zgodovina
07 Športna vzgoja
08 Likovna umetnost
09 Geografija
10 Biologija
12 Kemija
13 Psihologija
15 Sociologija
16 Informatika
17 Podjetništvo
Izbirni predmeti
SKUPAJ UR
3
3
4
3
4
4-8
29-33
2.2.2 EKONOMSKI TEHNIK
PREDMETI
1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
SPLOŠNI DEL
01 Slovenščina
4
3
3
4,5
02 Umetnost
2
03 Angleščina
3
3
3
3
04 Italijanščina
2
2
2
05 Matematika
3
3
2
3
06 Zgodovina
3
07 Geografija
2
08 Sociologija
2
09 Psihologija
2
10 Kemija
3
11 Biologija
3
12 Športna vzgoja
3
3
2
2
STROKOVNI DEL
M1 Projektno delo
3
M1 IKT
2
2
M2 Trženje, menedžment
4
4
M3 Poslovno rač. in statistična
2
obdelava podatkov
M3 Ekonomika podjetja
2
M3 Temeljne raču. informacije
2
M4 Razvoj in delov. gospodar.
2
M4 Gospodarske dejavnosti
3
1
M4 Temelji pravne kulture
2
M4 Pravnoor. vidiki poslovanja
2
M6 Denarno poslovanje
2
M6 Evident. blaga in storitev
1
M6 Računovodenje proizvod.
1
M7 Nabava in prodaja
1
M7 Tržno komuniciranje
1
M7 Razvrščanje blaga
2
Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2014/2015
8
M12 Finančno knjigovodstvo
M1 Projektno delo – dodatek
M1 IKT - dodatek
M14 Poslov. komun. in poslov.
bonton
M15Poslovno
rač.
in
statistična obdelava podatkov
M16 Ekonomska geografija in
poslovanje v turizmu
M17 Psihologija prodaje
M18 Italijanščina strokovni
jezik
M21 Zdravstvena vzgoja
M22 Gospodarstvo
M23 Matematika priprava PM
M24 Slovenščina priprava PM
M25 Angleščina priprava PM
M26 Italijanščina priprava PM
M27 CLIL
Praktično izobraževanje pri
delodajalcu
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
152
2.2.3 EKONOMSKI TEHNIK PTI
PREDMETI
SPLOŠNI DEL
01 Slovenščina
02 Angleščina
03 Umetnost
04 Matematika
05 Zgodovina
06 Geografija
07 Sociologija
08 Kemija
09 Biologija
10 Športna vzgoja
11 Italijanščina
STROKOVNI DEL
M1 Projektno delo
M1 Menedžment
M1 IKT
M2 Razvoj in delovanje gospodarstva
M2 Posl. raču. in stat. analiza pojavov
M2 Ekonomika podjetja
M5 Nabava in prodaja
M5 Tržno komuniciranje
M5 Razvrščanje blaga
M6 Upravno poslovanje
M6 Administrativno poslovanje
M10 Bančno poslovanje
Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola
1. letnik
4
4
1
3
1
1
2. letnik
4
4
3
1
2
2
2
2
2
3
3
2
2,5
2,5
2
1
1
2
2
2
3
Letni delovni načrt 2014/2015
9
M1 IKT dodatek
M2 Posl. raču. in stat. analiza pojavov
M12 Gospodarstvo
M13 Italijanščina strokovni jezik
M14 Slovenščina priprava na PM
M15 Matematika priprava na PM
M16 Angleščina priprava na PM
M17 Timsko delo in predstavitve
Praktično usposabljanje z delom
1
1
1
2
0,5
0,5
0,5
1
76
2.2.4 TRGOVEC
PREDMETI
1. letnik 2. letnik 3. letnik
SPLOŠNI DEL
01 Slovenščina
3
2
3
02 Umetnost
1
03 Matematika
3
2
3
04 Angleščina
2
2
2
05 Naravoslovje
2
2
06 Družboslovje
2
2
07 Športna vzgoja
2
2
2
STROKOVNI DEL
M1 Gospodarske dejavnosti
1
M1 Temelji pravne kulture
1
M1 Pravnoorgan. vidiki poslovanja
1
M2 Poslovno računstvo
3,5
M2 Poslovanje trgovskega podjetja
3,5
M2 IKT
1,5
2
1
M3 Poznavanje blaga
4
4
2
M3 Prodajni proces
3
1
3
M3 Psihologija prodaje
2
M4 Upravljanje z blagovno skupino
5,5
tehnika
Slovenščina sodelovalno učenje
1
1
2
Matematika sodelovalno učenje
1
1
1
Angleščina sodelovalno učenje
1
1
1
M2 IKT dodatek
0,5
0,5
M11 Zdravstvena vzgoja
2
M13 Poslovni bonton
1
2
M13 Aranžerstvo
2
M14 Predstavitve
2
M15 CLIL
1
1
1
Praktično izobraževanje pri delodajal.
304
608
2.2.5 ADMINISTRATOR
PREDMETI
Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola
1. letnik
2. letnik
3. letnik
Letni delovni načrt 2014/2015
10
SPLOŠNI DEL
01 Slovenski jezik in književnost
02 Umetnost
03 Matematika
04 Angleščina
05 Naravoslovje
06 Družboslovje
07 Športna vzgoja
STROKOVNI DEL
M1 Gospodarske dejavnosti
M1 Temelji pravne kulture
M1 Pravnoorgan. vidiki poslovanja
M2 Pisarniško poslovanje
M2 Knjigovodstvo
M3 Osnove računalništva
M3 Strojepisje in obdelava besedil
M4 Priprava dok. spl. upravnega post.
M4 Uporaba poslovnega bontona
M7 Trženje
M7 Trženje na spletnih straneh
M8 Priprava stat. in rač. podatkov
M8 Obdelava podatkov z rač. program
Slovenščina sodelovalno učenje
Matematika sodelovalno učenje
Angleščina sodelovalno učenje
M11 Zdravstvena vzgoja
M14 Poslovn komuniciranje in
poslovni bonton
M14 Dekoraterstvo
M3 Strojepisje in obdelava besedil
M15 CLIL
Praktično izobraževanje pri delodaj.
3
1
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
1
1
1
4
2
2
2,5
2,5
2
3,5
2
3
3,5
3
3
1
1
1
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2,5
1
608
2
1
304
2.2.6 ODPRTI KURIKUL
Predstavljen je zbirnik odprtega kurikula za programe Ekonomski tehnik, Ekonomski
tehnik PTI, Trgovec in Administrator, glede na izvedbeni kurikul programa.
PROGRAM
Ekonomski
tehnik
MODUL - SKLOP
Projektno delo – dodatne kompetence
IKT – dodatne kompetence
Poslovno komuniciranje in poslovni
bonton
Poslovno
računstvo
in
statistična
obdelava
podatkov
dodatne
kompetence
Ekonomska geografija in poslovanje v
turizmu
Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2014/2015
11
Ekonomski
tehnik PTI
Trgovec
Administrator
Psihologija prodaje
Italijanščina strokovni jezik
Zdravstvena vzgoja
Gospodarstvo
Matematika priprava na PM
Slovenščina priprava na PM
Angleščina priprava na PM
Italijanščina priprava na PM
CLIL Content and Language Integrated
Learning
IKT – dodatne kompetence
Poslovno
računstvo
in
statistična
obdelava
podatkov
dodatne
kompetence
Gospodarstvo
Slovenščina priprava na PM
Matematika priprava na PM
Angleščina priprava na PM
Timsko delo in predstavitve
Sodelovalno učenje SLO
Sodelovalno učenje MAT
Sodelovalno učenje ANG
IKT – dodatne kompetence
Zdravstvena vzgoja
Poslovni bonton
Aranžerstvo
Predstavitve
CLIL Content and Language Integrated
Learning
Sodelovalno učenje SLO
Sodelovalno učenje MAT
Sodelovalno učenje ANG
Zdravstvena vzgoja
Strojepisje in obdelava besedil –
dodatne kompetence
Dekoraterstvo
CLIL Content and Language Integrated
Learning
3. USMERITVE IN CILJI ŠOLE
Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica ima opredeljene dolgoročne,
razvojne cilje v Razvojnem načrtu 2013/2016.
Na podlagi razvojnih usmeritev ima šola postavljene cilje Letnega delovnega načrta.
Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2014/2015
12
3.1. KRATKOROČNI PREDNOSTNI CILJI
Zastavljene cilje bomo v šolskem letu 2014/2015 dosegali v skladu z Razvojnim
načrtom 2013/2016, z vodilno mislijo
S SPREMEMBAMI DO IZBOLJŠAV!
VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI PROCES
Zap. št. cilja
1.1.
1.5.
1.6.
Cilj
Izboljšati prehodnost dijakov med letniki v programih SSI
Zmanjšati generacijski osip
Opolnomočenje dijakov za situacijsko, problemsko in sodelovalno učenje
2014/2015
95%
91%
60%
ZADOVOLJSTVO UDELEŽENCEV V VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEM PROCESU
Zap. št. cilja
2.1.
2.2.
2.3.
Cilj
Povečati zadovoljstvo dijakov na parametrih komunikacije in sodelovanja
Povečati zadovoljstvo staršev na parametrih sodelovanja z delavci šole
Povečati zadovoljstvo strokovnih delavcev na parametrih komunikacije in
sodelovanja
2014/2015
ocena 3,8
ocena 3,8
ocena 3,6
MATERIALNI POGOJI
Zap. št. cilja
3.1.
Cilj
Povečati opremljenost z IKT
2014/2015
4 dijakov
RAZVOJ ZAPOSLENIH
Zap. št. cilja
4.1.
4.2.
Cilj
Povečati prenos znanja z medpredmetnim povezovanjem
Povečati prenos znanja, pridobljenega na usposabljanjih v kolektiv
2013/2014
50 povezav
50 predstavitev
Opis kazalnikov in metodologija izračuna sta opredeljena v Razvojnem načrtu
2013/2016.
4. STATISTIČNI PODATKI
4.1. DIJAKI
Razred in program
Število dijakov Število dijakinj Število skupaj
4.a EKONOMSKA GIMNAZIJA
4.b EKONOMSKA GIMNAZIJA
SKUPAJ
EKONOMSKA
GIMNAZIJA
1.a EKONOMSKI TEHNIK
1.b EKONOMSKI TEHNIK
2.a EKONOMSKI TEHNIK
2.b EKONOMSKI TEHNIK
9
4
13
11
22
15
13
24
37
17
12
12
10
12
16
15
13
29
28
27
23
Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2014/2015
13
3.a EKONOMSKI TEHNIK
3.b EKONOMSKI TEHNIK
4.a EKONOMSKI TEHNIK
4.b EKONOMSKI TEHNIK
SKUPAJ
EKONOMSKI
TEHNIK
1.d EKONOMSKI TEHNIK PTI
2.d EKONOMSKI TEHNIK PTI
SKUPAJ
EKONOMSKI
TEHNIK PTI
1.a ADMINISTRATOR
2.a ADMINISTRATOR
3.a ADMINISTRATOR
SKUPAJ ADMINISTRATOR
15
5
7
6
13
23
11
10
28
28
18
16
84
113
197
10
4
17
14
27
18
14
31
45
5
3
2
12
15
19
17
18
21
10
46
56
1.a TRGOVEC
2.a TRGOVEC
3.a TRGOVEC
SKUPAJ TRGOVEC
14
6
4
12
12
17
26
18
21
24
41
45
SKUPAJ VSI
145
255
400
Vseh vpisanih dijakov je 400, od tega 64% dijakinj in 36% dijakov. 30% dijakov je
vpisanih v srednje poklicno izobraževanje, 50% v srednje strokovno izobraževanje,
11% v poklicno tehniško izobraževanje in 9% v gimnazijsko izobraževanje.
4.2. RAZPOREDITVE UR POUČEVANJA
4.2.1 Razporeditev ur poučevanja po strokovnih aktivih in zaposlenih
AKTIV
NARAVOSLOVJE
ZAPOSLENI
Aldžić Matiš Teja
Ožbot Anuška
Šfiligoj Zdenka
DRUŽBOSLOVJE
Kurinčič Anita
De Brea Gigo
Kovač
Stane
(nadomešča
Kofol
Tomaž)
Andreja Močnik
Ferfolja Vidič Erika
Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola
PREDMET
Kemija
Naravoslovje
CLIL – Content and Language
Integrated Learning
Zdravstvena vzgoja M11
Biologija
Naravoslovje
Zdravstvena vzgoja M11
Razvrščanje blaga M7
Razvrščanje blaga M5
Poznavanje blaga M3
Upravljanje z blag. skup. tehn. M5
laborantka
Umetnost
Geografija
Psihologija
Sociologija
Poslovni bonton
Italijanščina
Italijanščina kot strok. jezik M13
Letni delovni načrt 2014/2015
14
EKONOMIJA
Berke Nada
Borišek Ada
Jerončič Janja
Kodermac Amedea
Levpušček Elda
Munih Tatjana
Mervič Tanja
Turk Sandra
Ušaj Hvalič Tanja
Valetninčič Al Bukhari
Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola
CLIL – Content and Language
Integrated Learning
Temelji pravne kulture M1
Temelji pravne kulture M4
Splošni upravni postopek M4
Upravno poslovanje M6
Pravnoorganizacijski vidiki posl. M1
Pravnoorganizacijski vidiki posl. M4
Gospodarske dejavnosti M4
Gospodarske dejavnosti M1
Nabava in prodaja M7
Prodajni proces M3
Upravljanje z blag. skup. živila M5
Razvoj in delovanje gospod.
Gospodarstvo
Projektno delo M1
Ekonomija
Knjigovodstvo M2
Ekonomika podjetja M3
Finančno knjigovodstvo M12
Temeljne računovod. informacije
Denarno poslovanje M6
Evidentiranje blaga in stor. M6
Računovodenje proizvodnje M6
Nabava in prodaja M5
CLIL – Content and Language
Integrated Learning
Bančno poslovanjej M10
Predstavitve
Trženje M2
Tržno komuniciranje M7
Administrativno poslovanje M6
Poslovanje trg. podjetja M2
Matematika
Finančna mat. v ekon. praksi M15
Poslovno računstvo M2
Poslov. raču. in stat. anal. podat. M3
Obdelava podatkov z rač. prog. M9
Priprava stat. in rač. podatkov M8
Projektno delo M1
Poslovni bonton M13
Trženje M2
Strojepisje in obdelava besedila
Uporaba poslovnega bontona
Aranžerstvo M13
Dekoraterstvo M14
CLIL – Content and Language
Integrated Learning
Poslov. račun. in stat. analiza pod. M3
Bančno poslovanje M10
Knjigovodstvo M2
Ekonomika podjetja M2
Finančna mat. v ekon. praksi M15
Poslovno računstvo M2
Temeljne računovodske inform. M3
Matematika
Trženje M2
Tržno komuniciranje M5
Trženje M7
Podjetništvo
Letni delovni načrt 2014/2015
15
Nastja
Rijavec Dorica
Krusič Lamut Inga
SLOVENŠČINA
Arčon Majda
Božič Zoran
Malik Majda
MATEMATIKA
ŠPORTNA
VZGOJA
TUJI JEZIKI
Reščič Neva
Kobal Valentina
Jericijo Oskar
Lavrenčič
Elizabeta
Soban Irena
Žigon
Ščuka Elizabeta
Kabaj Bavdaž Nataša
Čotar Nives
Makuc Sonja
INFORMATIKA
Polanc Andreja
Beltram Denise
Pelicon Silva
Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola
Ekonomska geografija in poslovanje v
turizmu
CLIL – Content and Language
Integrated Learning
Razvoj in delovanje gospod. M4
Trženje M2
Tržno komuniciranje M7
Pisarniško poslovanje M2
Strojepisje in obdelava bes. M3
Prodajni proces M3
Timsko delo in predstavitve M17
Poslov. komun. in poslov. bonton M13
Psihologija prodaje M3
Psihologija prodaje M17
Slovenščina
Slovenščina
Ekonomska geog. in pos. v turiz. M16
Slovenščina
Zgodovina
Družboslovje
Ekonomska geog. in pos. v turiz. M16
Slovenščina
Slovenščina
Matematika
Matematika
Športna vzgoja
Športna vzgoja
Italijanščina
Podjetništvo
Angleščina
Italijanščina
Angleščina
Angleščina
Poslovna informatika
Informacijski
komunikacijska
tehnologija
Osnove računalništva M3
Obdelava pod. z rač. programi M9
Trženje na spletnih straneh M7
Poslovna informatika
Informacijski
komunikacijska
tehnologija M1
Osnove računalništva M3
Trženje na spletnih straneh M7
Letni delovni načrt 2014/2015
16
5. LETNI NAČRT DELA
5.1. ORGANI V SESTAVI ŠOLE
5.1.1 Svet staršev
Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev vseh oddelkov. Pristojnosti sveta
staršev so opredeljene v 66. členu ZOFVI. Predsednica sveta staršev je Suzana
Rondič. Predstavnik staršev v svetu zavoda Šolskega centra je Andrej Rondič.
Plan dela v šolskem letu 2014/2015:
september 2014:
 letni delovni načrt za šolsko leto 2014/2015, poročilo ravnatelja za šolsko leto
2013/2014, samoevalvacijsko poročilo, ter drugo glede na aktualno problematiko
januar 2015:
 obravnava učnega uspeha in druge teme.
marec 2015:
 obravnava učnega uspeha in druge teme.
5.1.2 Skupnost dijakov
Skupnost dijakov ima naslednje pristojnosti:
 organizira obšolsko življenje in delo
 obravnava vprašanja, povezana z vzgojno izobraževalnim delom in upravljanjem
 daje organom šole svoje predloge
 določi svoje predstavnike, ki sodelujejo na svetu šole pri obravnavi zadev, ki se
nanašajo na položaj dijakov ali jih skupnost dijakov predloži v obravnavo
 določi pravila delovanja skupnosti in njenih organov
Skupnost dijakov vodi odbor, ki ga sestavljajo predstavniki oddelčnih skupnosti.
Deluje na ravni šole in v oddelkih. Predsednika šolske skupnosti bodo izvolili na
jesenskem sklicu. Mentorica šolske skupnosti je Tatjana Munih. Skupnost dijakov se
bo sestajala glede na interes in aktivnost dijakov. Oblikovali in sprejeli bodo pravila
delovanja ter se aktivno vključili v delovanje šole.
5.1.3 Ravnatelj šole
Ravnatelj opravlja naloge v skladu s 24. členom Sklepa o ustanovitvi javnega
vzgojno izobraževalnega zavoda Šolski center Nova Gorica.
5.1.4 Učiteljski zbor
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole. Pristojnosti učiteljskega zbora
opredeljuje 61. člen ZOFVI. Ker se na SETŠ Nova Gorica program ekonomska
Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2014/2015
17
gimnazija ne izvaja v okviru samostojne organizacijske enote, o zadevah, ki se
nanašajo na program gimnazije, odločajo le tisti člani učiteljskega zbora, ki ga
izvajajo.
5.1.5 Oddelčni učiteljski zbor
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo učitelji posameznega oddelka. Pristojnosti
oddelčnega učiteljskega zbora opredeljuje 62. člen ZOFVI.
5.1.6 Razredniki
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne
rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih
dijakov, sodeluje s starši in svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja
druge naloge v skladu z zakonom.
Naloge razrednika so:
 seznanjanje dijakov s Šolskimi pravili na začetku šolskega leta
 spremljanje uspeha posameznikov in oddelka,
 individualno delo s posameznim dijakom pri usmerjanju in svetovanju,
 preprečevanje kršenja hišnega reda,
 obveščanje ravnatelja o nezakonitostih pri izvajanju pouka,
 vzgajanje dijakov k medsebojni pomoči in aktivno sodelovanje pri reševanju vseh
vprašanj na šoli,
 vestno izpolnjevanje šolske dokumentacije,
 sodelovanje s starši in njihovo sprotno in podrobno obveščanje o napredku
posameznega dijaka,
 sodelovanje z vzgojitelji v domu,
 tesno sodelovanje s svetovalno službo,
 opravljanje drugih del po navodilu ravnatelja in pomočnikov ravnatelja.
Razred in program
Razrednik
4.a EKONOMSKA GIMNAZIJA
4.b EKONOMSKA GIMNAZIJA
1.a EKONOMSKI TEHNIK
1.b EKONOMSKI TEHNIK
2.a EKONOMSKI TEHNIK
2.b EKONOMSKI TEHNIK
3.a EKONOMSKI TEHNIK
3.b EKONOMSKI TEHNIK
4.a EKONOMSKI TEHNIK
4.b EKONOMSKI TEHNIK
1.d EKONOMSKI TEHNIK PTI
2.d EKONOMSKI TEHNIK PTI
1.a ADMINISTRATOR
2.a ADMINISTRATOR
3.a ADMINISTRATOR
1.a TRGOVEC
2.a TRGOVEC
3.a TRGOVEC
Janja Jerončič
Anuška Ožbot
Tea Aldžić Matiš
Elizabeta Žigon
Silva Pelicon
Majda Malik
Erika Ferfolja Vidič
Nastja Valentinčič Al Bukhari
Andreja Polanc
Elda Levpušček
Nataša Kabaj Bavdaž
Sandra Turk
Tatjana Munih
Velentina Kobal
Majda Arčon
Beltram Denise
Dorica Rijavec
Zdenka Šfiligoj
Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2014/2015
18
5.1.7 Strokovni aktivi
Strokovni aktivi delujejo v okviru šole in se združujejo v širše strokovne aktive na
nivoju Šolskega centra.
Okvirni program dela strokovnih aktivov v okviru šole v letošnjem šolskem
letu:














priprava letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/2015
priprava poročila dela aktiva za šolsko leto 2013/2014
analiza uspeha pri poklicni maturi, zaključnem izpitu in maturi,
poenotenje kriterijev ocenjevanja in priprava enotnih meril ocenjevanja,
obravnavanje problematike predmetnega področja,
priprava na medpredmetno sodelovanje, sodelovalno učenje in poučevanje,
obravnavanje pripomb staršev in dijakov,
izdelava plana strokovnega spopolnjevanja učiteljev in udeležba na strokovnem
spopolnjevanju,
kratka poročila obiskanih seminarjev,
priprava dijakov na tekmovanja iz znanja,
priprava poenotenega seznama učbenikov in delovnih zvezkov za pouk
posameznega predmeta ter uskladitev z aktivnostmi knjižnice,
izvajanje medpredmetnih povezav v povezavi s knjižnico in ostalimi strokovnimi
aktivi,
sodelovanje z vodstvom šole pri uresničevanju cilja izboljšanja komunikacije med
predmetnimi področji,
sodelovanje v šolskih in drugih projektih.
AKTIV
MATEMATIKA IN NARAVOSLOVJE
EKONOMIJA IN INFORMATIKA
SLOVENŠČINA, DRUŽBOSLOVJE IN
UMETNOST
ZAPOSLENI
Aldžić Matiš Tea
Ožbot Anuška
Šfiligoj Zdenka
Kurinčič Anita
Jericijo Oskar
Lavrenčič Žigon Elizabeta
Berke Nada
Borišek Ada
Jerončič Janja
Kodermac Amedea
Inga Krusič Lamut
Levpušček Elda
Munih Tatjana
Mervič Tanja
Rijavec Dorica
Turk Sandra
Ušaj Hvalič Tanja
Valetninčič Al Bukhari Nastja
Pelicon Silva
Beltram Denise
Arčon Majda
Božič Zoran
Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2014/2015
19
ŠPORTNA VZGOJA
TUJI JEZIKI
Kobal Valentina
Malik Majda
Reščič Neva
Kovač Stanko (nadomešča Kofol Tomaž)
Gigo De Brea
Soban Irena
Ščuka Elizabeta
Čotar Nives
Erika Ferfolja Vidič
Kabaj Bavdaž Nataša
Makuc Sonja
Polanc Andreja
5.1.8 Šolska svetovalna služba
I. NAČRTOVANJE, SPREMLJANJE IN EVALVACIJA DELA ŠOLE IN ŠOLSKEGA
SVETOVALNEGA DELA
DELOVNE NALOGE
1. sodelovanje pri oblikovanju letnega delovnega načrta šole in
načrtov posameznih dejavnosti šole
- predlogi za izboljšanje kvalitete dela z dijaki,
posebej s posameznimi skupinami (ponavljalci,
preusmerjenci, dijaki s posebnimi potrebami, tujci)
- oblikovanje oddelkov 1. letnika
- sodelovanje pri pripravi in izvedbi dneva odprtih vrat
in informativnega dne
2. načrtovanje, spremljanje in evalvacija šolskega svetovalnega
dela
- izdelava letnega delovnega načrta svetovalnega dela
- sprotno spremljanje aktivnosti in realizacije
svetovalnega dela
- izdelava letnega poročila
3. posvetovalno delo z vodstvom šole
- individualne oblike sodelovanja
- delovni sestanki
ČAS IZVEDBE
Stalna naloga
Avgust 2014
November 2014- februar 2015
Julij, avgust 2014
Stalna naloga
Julij 2014
Stalna naloga
II. RAZVOJNO – ANALITIČNE NALOGE
DELOVNE NALOGE
- analize učne uspešnosti dijakov s posebnimi potrebami,
ponavljalcev in obravnavanih dijakov
- analiza uspeha novincev
- analiza ankete za novince
- druge analize, ki se bodo izvajale med šolskim letom
glede na potrebe
ČAS IZVEDBE
Ob koncu ocenjevalnih obdobij
Po potrebi med šol. letom,
obvezno junij, avgust 2014
September 2014
Po potrebi
III. SVETOVALNO DELO Z DIJAKI
DELOVNE NALOGE
1. vpis in sprejem novincev
- aktivnosti v skladu s programom VPIS in rokovnikom
- obveščanje sprejetih učencev
- sprejem in kontrola dokumentov, uvodni razgovori,
izdaja sklepov…
-sodelovanje pri pripravi uvajalnih dni za dijake 1.
letnikov 1. in 2. septembra
Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola
ČAS IZVEDBE
Po rokovniku
Maj 2015, PTI julij 2015
Junij 2015, PTI julij 2015
Avgust 2014
Letni delovni načrt 2014/2015
20
- svetovanje in pomoč pri preusmeritvah
- organizacija konzultacij za diferencialne izpite in pomoč
dijakom, ki se preusmerjajo iz drugih šol v višje letnike
2. spremljanje in svetovanje dijakom prvih letnikov,
ponavljalcem in preusmerjenim
3. sodelovanje pri sprejemu dijakov tujcev- spremljanje
uspeha, svetovanje in pomoč
4. svetovalna pomoč dijakom pri razreševanju različnih
problemov ( na predlog razrednikov, učiteljev, staršev ali
na željo dijakov samih)
- razgovori in svetovanje neuspešnim dijakom in njihovim
staršem ob koncu pouka ali po popravnih izpitih
5. uvajanje kompetence Učenje učenja . pomoč dijakom pri
uporabi različnih učnih strategij
6. delo z nadarjenimi dijaki
7. poklicna orientacija
- informacije za dijake 4. letnikov EG, ET in 2. letnikov
ET PTI ( po 2 uri na oddelek)
- individualni razgovori
- priprava na informativni dan, zbiranje prijav, izdelava
seznamov…
- pomoč pri izpolnjevanju prijav
- informiranje o zakonu o štipendiranju in razpisih štipendij
- uvodne informacije za dijake 3. letnikov EG, ET in 1.
letnikov ET PTI
8. identifikacija in pomoč pri reševanju socialno –
ekonomskih stisk dijakov
- sodelovanje v posebnih primerih osebne in socialne
ogroženosti
9. delo z dijaki s posebnimi potrebami
- koordinacija dela
- pridobivanje informacij o novih dijakih v sodelovanju
z Zavodom za šolstvo Nova Gorica, strokovnimi
komisijami in starši
- izdelava predlogov za individualizirane programe (IP) in
pomoč razrednikom pri dokončnem oblikovanju
- organizacija dodatne strokovne pomoči
- spremljanje uspešnosti dijakov, razgovori z njimi
- individualna pomoč in svetovanje dijakom
- izdelava poroči in predlogov za Ministrstvo, Zavod za
šolstvo in strokovne komisij
10. delo z dijaki s pedagoškimi pogodbami
- spremljanje uspeha
- pomoč in svetovanje dijakom in staršem
Stalna naloga
Stalna naloga
Stalna naloga
Stalna naloga
Stalna naloga
Stalna naloga
Stalna naloga
November, december 2014
December 2014 – februar
2015
Februar 2015
Marec 2015
Maj, junij 2015
Maj, junij 2015
Stalna naloga
Stalna naloga
Po prejemu novih odločb
Za stare dijake avgust 2013,
za nove v 30 dneh po prejemu
odločbe
Stalna naloga po izdelavi IP
Stalna naloga
Stalna naloga
Februar, junij 2015
Stalna naloga po sklenitvi
pedagoške pogodbe
IV. SVETOVALNO DELO Z UČITELJI
DELOVNE NALOGE
1. uvodni sestanek z razredniki
2. sodelovanje na sestankih oddelčnega učiteljskega zbora in
celotnega učiteljskega zbora ( oddelčne, redovalne,
orientacijske konference)
3. svetovanje in pomoč razrednikom dijakov s posebnimi
potrebami
4. seznanjanje učiteljev z vsebino strokovnih
izpopolnjevanj
5. individualno svetovanje razrednikom dijakov z različnimi
problemi in sodelovanje pri reševanju
6. pomoč učiteljem pri uvajanju kompetence Učenje učenja
Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola
ČAS IZVEDBE
Avgust 2014
Stalna naloga
Stalna naloga
Stalna naloga
Stalna naloga
Stalna naloga
Letni delovni načrt 2014/2015
21
7. seznanjanje učiteljev s konceptom dela z nadarjenimi
dijaki, pomoč pri evidentiranju in identifikaciji
V.
Avgust 2014, stalna naloga
SVETOVALNO DELO S STARŠI
DELOVNE NALOGE
1. roditeljski sestanki
- uvodni roditeljski sestanek za starše dijakov 1. letnikov
- roditeljski sestanki za starše dijakov zaključnih
letnikov ET, EG in PTI
2. sodelovanje pri pripravi in izvedbi Dneva odprtih vrat
3. individualni razgovori in svetovanje ob različni
problematiki
4. sodelovanje s starši dijakov s posebnimi potrebami,
pomoč, svetovanje
5. sodelovanje v svetu staršev
ČAS IZVEDBE
September 2014
November, december 2014
November, december 2014
Stalna naloga
Stalna naloga
V skladu z LDN
VI. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
DELOVNE NALOGE
1. udeležba na študijskih skupinah
2. udeležba na aktivih svetovalnih delavcev osnovnih in
srednjih šol Severne Primorske, predstavitev razpisa, vpisa
in uspeha
3. udeležba na sestankih svetovalnih delavcev srednjih šol v
Novi Gorici
4. strokovno izpopolnjevanje na seminarjih
5. študij literature
ČAS IZVEDBE
Šolsko leto 2014/15
Šolsko leto 2014/15
Šolsko leto 2014/15
Glede na razpisane seminarje
Stalna naloga
VII. DRUGO DELO
DELOVNE NALOGE
1. sodelovanje z drugimi inštitucijami : osnovnimi in
srednjimi šolami, Zavodom za šolstvo, Ministrstvom za
šolstvo in šport, Centri za socialno delo, Ambulanto za
motnje v razvoju, Ljudsko univerzo v Novi Gorici,
Zavodom za zaposlovanje, Zavodom za medicino in
higieno…
2. koordinator dela z nadarjenimi dijaki
3. član šolske komisije za priznavanje formalne in neformalne
izobrazbe, sodelovanje pri oblikovanju sklepov
4. izdelava poročil ( ŠOL – S , dijaki s posebnimi
potrebami, poročila za zunanje inštitucije
glede na njihove zahteve…) in analiz za lastne potrebe
5. prošnje za Ministrstvo za dijake s posebnimi potrebami
6. priprava različnih gradiv
ČAS IZVEDBE
Stalna naloga
Stalna naloga
Stalna naloga po prijavah
Polletje, konec pouka, konec
šolskega leta in po potrebi
med letom
V skladu z zakonom
Stalna naloga
5.1.9 Šolska knjižnica
Knjižničarka Alenka Makuc Zagožen izvaja posamezne dele letnega načrta dela
skozi vse leto samostojno in pri določenih vsebinah skupaj z učitelji.

Interno strokovno bibliotekarsko delo
- sistematična nabava knjižničnega gradiva
- strokovna bibliotekarska obdelava knjižničnega gradiva
- oprema, strokovna ureditev in postavitev knjižničnega gradiva
Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2014/2015
22
-
vodenje vsakodnevne statistike in druge pomembne dokumentacije o
uporabi in izposoji knjižničnega gradiva
- oblikovanje letnega načrta dela
 pedagoško delo
Po standardih in normativih je to v knjižnici z urejenim knjižničnim gradivom 75 %
delovnega časa knjižničarja tedensko.
- individualno bibliopedagoško delo pri izposoji.
- drugo bibliopedagoško delo
 sodelovanje s pedagoškimi in drugimi delavci šole
- posvet z dijaki, profesorji in z vodji aktivov o nakupu novosti za knjižnico
- sodelovanje na pedagoških konferencah in na srečanjih aktivov
posameznih predmetnih skupin
- seznanjanje sodelavcev z novostmi v šolski knjižnici
- izdelava in predstavitev letne delovne priprave na poučevanje KIZ v vseh
oddelkih programov šole
 strokovno izpopolnjevanje
 učbeniški sklad
 druge naloge
5.2. ORGANIZACIJA POUKA IN DRUGIH AKTIVNOSTI
5.2.1 Organizacija pouka
URA
PREDURA
1. ura
2. ura
3. ura
4. ura
5. ura
6. ura
7. ura
8. ura
9. ura
TRAJANJE
7.00 – 7.45
7.45 – 8.30
8.35 – 9.20
9.25 – 10.10
10.10 – 10.55
11.00 – 11.45
11.50 – 12.35
12.40 – 13.25
13.30 – 14.15
14.15 – 15.00
ŠOLSKA MALICA
Za dijake vseh programov
Od 10.10 do 10.55 je odmor za dijake vseh programov, namenjen šolski prehrani.
Pouk se v šolskem letu 2014/20145 prične v ponedeljek, 1. septembra 2014.
OCENJEVALNO OBDOBJE
PRVO
DRUGO za dijake zaključnih letnikov
DRUGO za dijake ostalih letnikov
TRAJANJE
1.9.2014 – 15.1.2015
16.1.2015 – 22.5.2015
16.1.2015 – 23.6.2015
PROSTI DNEVI
JESENSKE POČITNICE
DAN REFORMACIJE
DAN SPOMINA NA MRTVE
BOŽIČ
DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
NOVO LETO
POUKA PROST DAN (nadomeščanje 11.4.205)
Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola
DATUM KONFERENCE
19.1.2015
22.5.2015
23.6.2015
DATUM
ponedeljek, 27.10.2014 do četrtek, 30.10.2014
petek, 31.10.2014
sobota, 1.11.2014
četrtek, 25.12.2014
petek, 26.12.2014
četrtek, 1. 1. 2015
petek, 2.1.2015
Letni delovni načrt 2014/2015
23
PREŠERNOV DAN
ZIMSKE POČITNICE
nedelja, 8. 2.2015
ponedeljek, 23.2.2015 do petek, 27. 2. 2015
ponedeljek, 6.4.2015
sobota, 11. 4. 2015
VELIKONOČNI PONEDELJEK
NADOMEŠČANJE PROSTEGA DNE (2. 2. 2015)
DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
PRVOMAJSKE POČITNICE
ponedeljek, 27. 4. 2015
torek, 28. 4. 2015 do četrtek, 30. 4. 2015
petek, 1. 5. 2015 in sobota, 2. 5. 2015
četrtek, 25. 6. 2015
petek, 26. 6. 2015 do ponedeljek, 31. 8. 2015
PRAZNIK DELA
DAN DRŽAVNOSTI
POLETNE POČITNICE
5.2.2 Izpitni roki
SPLOŠNA IN POKLICNA MATURA
AKTIVNOST
ZAČETEK PM V ZIMSKEM IZPITNEM ROKU
SEZNANITEV KANDIDATOV Z USPEHOM PRI PM
SPLOŠNA MATURA – SLOVENŠČINA
ZAČETEK SM IN PM V SPOMLADANSKEM IZPITNEM ROKU
ZAČETEK OBDOBJA USTNIH IZPITOV
SEZNANITEV KANDIDATOV Z USPEHOM PRI PM
SEZNANITEV KANDIDATOV Z USPEHOM PRI SM
ZAČETEK SM IN PM V JESENSKEM IZPITNEM ROKU
SEZNANITEV KANDIDATOV Z USPEHOM PRI PM
SEZNANITEV KANDIDATOV Z USPEHOM PTI SM
DATUM
ponedeljek, 2.2.2015
sreda, 4.3.2015
sreda, 6.5.2015
sobota, 30.5.2014
ponedeljek, 15. 6. 2015
ponedeljek, 6.7.2015
ponedeljek, 13.7.2015
sobota, 22.8.2015
ponedeljek, 7.9.2015
ponedeljek, 14.9.2015
ZAKLJUČNI IZPIT
AKTIVNOST
ZAČETEK ZI V ZIMSKEM IZPITNEM ROKU - PISNI IZPIT IZ
SLOVENŠČINE
ZAČETEK ZI V SPOMLADANSKEM IZPITNEM ROKU – PISNI
IZPIT IZ SLOVENŠČINE
ZAČETEK ZI V JESENSKEM IZPITNEM ROKU – PISNI IZPIT
IZ SLOVENŠČINE
DATUM
ponedeljek, 9.2.2015
ponedeljek, 8.6.2015
ponedeljek, 24.8.2015
OSTALI IZPITI
AKTIVNOST
IZBOLJŠEVANJE OCEN ZA DIJAKE ZAKLJUČNIH LETNIKOV
ZAČETEK PREDČASNEGA IZPITNEGA ROKA ZA DIJAKE 3.a
A ter 3.a T
ZAČETEK IZPITOV V SPOMLADANSKEM IZPITNEM ROKU
ZAČETEK IZPITOV V JESENSKEM IZPITNEM ROKU
DATUM
sreda, 27.5.2015
ponedeljek, 1.6.2015
ponedeljek, 30.6.2015
torek, 18.8.2015
5.2.3 Govorilne ure
Govorilne ure določi razrednik za določen razred in vsak učitelj zase, s čimer
razrednik seznani dijake in starše. Skupne govorilne ure so vsak drugi torek v
mesecu ob 16.00 po razporedu, ki je objavljen pri vhodu v šolo. Letošnje skupne
govorilne ure bodo na naslednje datume:
MESEC
OKTOBER 2014
NOVEMBER 2014
DATUM
torek, 14.10.2014
torek, 11.11.2014
Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2014/2015
24
DECEMBER 2014
JANUAR 2015
FEBRUAR 2015
MAREC 2015
APRIL 2015
MAJ 2015
torek, 9.12.2014
torek, 13.1.2015
torek, 10.2.2015
torek, 10.3.2015
torek, 14.4.2015
torek, 12.5.2015
5.2.4 Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti
OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015
Obvezne izbirne vsebine so sestavni del predmetnikov splošnih in strokovnih
gimnazij. Delijo se na vsebine, obvezne za vse dijake in vsebine, povezane z
dijakovo prosto izbiro.
Izvedbo koordinira na šoli Tea Aldžić Matiš.
EKONOMSKA GIMNAZIJA
VSEBINE OBVEZNE ZA VSE DIJAKE
Letnik
4.
Knjižnično informacijska znanja
Kulturno umetniške vsebine
4.
4.
4.
Športni dnevi
Projektno delo – strok. ekskurzija
VSEBINE POVEZANE Z DIJAKOVO PROSTO IZBIRO
Kulturni dan
Metodologija raziskovalnega dela in medpredmetne vsebine – strok.
ekskurzija
Celodnevna ekskurzija s terenskim delom po Sloveniji – Geografija – priprave
na maturo
4.
4.
4.
INTERESNE DEJAVNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2014/15
Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov izobraževalnih programov nižjega
poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja,
srednjega
strokovnega izobraževanja ter poklicno-tehniškega izobraževanja.
EKONOMSKI TEHNIK
OBVEZNI ENOTNI DEL IN VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:
Vsebine
Kulturno umetniške vsebine
Športni dnevi
Ogled študijske knjižnice
Strokovna ekskurzija
Projektni dnevi
Strokovna ekskurzija
Strokovna ekskurzija
Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola
Letnik
1.,2.,3.,4.
1.,2.,3.,4.
1.
1.
1.
2.
3.
Letni delovni načrt 2014/2015
25
Strokovna ekskurzija
Kulturni dan
Poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraževanja
4.
4.
4.
VSEBINE POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA:
Vsebine
- Gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina,
plesni in športni treningi
- Tečaj cestnoprometnih predpisov
- Mladinska raziskovalna dejavnost
- Tekmovalna dejavnost v znanju
- Socialno delo
- Mentorstvo in pomoč drugim
- Organizirano dopolnilno izobraževanje itd.
EKONOMSKI TEHNIK – poklicno tehniško izobraževanje
OBVEZNI ENOTNI DEL IN VSEBINE POVEZANE S PROGRAMOM:
Vsebine
Kulturno umetniške vsebine
Športni dnevi
Strokovna ekskurzija
Poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraževanje
Letnik
1.,2
1.,2
1.
2.
VSEBINE POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA:
Vsebine
- Gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina,
plesni in športni treningi
- Tečaj cestnoprometnih predpisov
- Mladinska raziskovalna dejavnost
- Tekmovalna dejavnost v znanju
- Socialno delo
- Mentorstvo in pomoč drugim
- Organizirano dopolnilno izobraževanje itd.
TRGOVEC
OBVEZNI ENOTNI DEL IN VSEBINE POVEZANE S PROGRAMOM
Ime programa
Kulturno umetniške vsebine
Športni dan
Strokovna ekskurzija
Projektni dan
Letnik
1., 2., 3.
1.,2., 3.
1.
2.
VSEBINE POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA:
Vsebine
- Gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina,
plesni in športni treningi
Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2014/2015
26
-
Tečaj cestnoprometnih predpisov
Mladinska raziskovalna dejavnost
Tekmovalna dejavnost v znanju
Socialno delo
Mentorstvo in pomoč drugim
Tečaj prve pomoči
Vzgoja za družino, mir in nenasilje
Organizirano dopolnilno izobraževanje itd.
ADMINISTRATOR
OBVEZNI ENOTNI DEL IN VSEBINE POVEZANE S PROGRAMOM
Ime programa
Kulturno umetniške vsebine
Športni dan
Strokovna ekskurzija
Projektni dan
Letnik
1., 2., 3.
1.,2., 3.
1.
2.
VSEBINE POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA:
Vsebine
- Gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor, dramska skupian,
plesni in športni treningi
- Tečaj cestnoprometnih predpisov
- Mladinska raziskovalna dejavnost
- Tekmovalna dejavnost v znanju
- Socialno delo
- Mentorstvo in pomoč drugim
- Tečaj prve pomoči
- Vzgoja za družino, mir in nenasilje
- Organizirano dopolnilno izobraževanje itd.
5.2.5 Praktično izobraževanje z delom pri delodajalcu
Praktično izobraževanje z delom pri delodajalcu organizira in nadzira organizatorka
praktičnega izobraževanja, Dorica Rijavec.
V šolskem letu 2014/2015 je določen naslednji razpored praktičnega izobraževanja:
RAZRED
3.a,b ET
2.d ET PTI
2.a T
3.a T
2.a A
3.a A
DATUM
25.5.2015 – 19.6.2015
2.9.2014 – 12.9.2014
10.11.2014 – 16.1.2015
9.2.2015 – 22.5.2015
19.1.2015 – 20.3.2015
2.9.2014 – 5.12 2014
Naloge organizatorja praktičnega izobraževanja pri delodajalcu:
 organizira opravljanje delovne prakse za dijake,
 išče mesta za delovno prakso za tiste dijake, ki si jih sami niso uspeli zagotoviti,
 vodi evidenco dijakov na praksi,
 obiskuje in nadzira dijake na delovni praksi,
Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2014/2015
27
 komunicira z poslovodji trgovin ali drugimi zaposlenimi v podjetjih, ki skrbijo za
dijake na delovni praksi,
 obvešča ravnatelja o morebitnih problemih v zvezi z opravljanjem delovne prakse,
 daje navodila za izdelavo dnevnika delovne prakse in dnevnike kasneje zbira,
 analizira poteke delovne prakse za dijake različnih programov in predlaga
izboljšave,
 izdela poročilo opravljene delovne prakse po programih in ga odda ravnatelju.
5.2.6 Druge aktivnosti na šoli
Dijakom bo omogočena udeležba na športnih tekmovanjih, glede na dosežene
rezultate. Dijakom, ki imajo status športnika, bodo omogočene aktivnosti, ki jo
predvidevajo dogovori o prilagajanju šolskih obveznosti.
Kjer je bilo mogoče, smo s trenerji dijakov športnikov dogovorili termine za treninge,
ki bodo dijakom omogočili redno opravljanje šolskih in športnih obveznosti.
Preventivne dejavnosti šole se bodo osredotočile na ozaveščanje dijakov o varstvu
okolja, varni uporabi mobilnih telefonov, o zdravem načinu življenja in o izrabi
prostega časa, o varovanju pred različnimi nevarnostmi in tveganji, varni vožnji,
različnih vrstah nasilja in o tveganem spolnem vedenju. Osnovna preventivna
dejavnost se bo izvajala v okviru modula Zdravstvena vzgoja v vseh izobraževalnih
programih. Ostala preventivna dejavnost se bo odvijala v okviru določenih vsebin pri
pouku, obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti ter v okviru šolskih projektov
in projektov v sodelovanju z različnimi izvajalci, ki jih bo izbrala šola.
5.3. PROGRAM VPISA V ŠOLSKO LETO 2015/2016
Informativni dan bo v šolskem letu 2014/2015 dne 13. 2. in 14. 2. 2015. Šola bo
pripravila v decembru 2014 tudi dan odprtih vrat in s tem zagotovila dobro
obveščanje osnovnošolcev o možnostih šolanja in vsebini programov. Poleg tega se
bo šolska svetovalna služba udeležila sestanka s svetovalnimi delavci v osnovnih
šolah in predstavila programe in smeri, ki jih izvaja šola, ter za to priložnost pripravila
informativno gradivo.
Na Ministrstvo za šolstvo in šport bomo, v sklopu Šolskega centra Nova Gorica,
poslali predlog razpisa za šolsko leto 2015/2016. Načrtujemo vpis enega oddelka
programa administrator, trgovec in ekonomski tehnik PTI in treh oddelkov programa
Ekonomski tehnik. Ministrstvo bo pripravilo zbirni predlog in ga poslalo šolam v
usklajevanje. V marcu 2015 bo potekalo sprejemanje prijav za vpis, analiza prijav in
svetovanje dijakom glede prenosov prijav. V juniju 2015 bo potekalo vpisovanje v prvi
letnik vseh programov.
Dijake zaključnih letnikov bo šolska svetovalna služba informirala o možnostih
nadaljnjega šolanja od oktobra 2014 do februarja 2015. V tem času bo potekalo tudi
svetovanje in ugotavljanje specifičnih sposobnosti in interesov, glede na želje
dijakov. V marcu 2015 bo potekal vpis na visokošolske zavode in univerze.
Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2014/2015
28
5.4. SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE PEDAGOŠKEGA DELA
Spremljanje in vrednotenje pedagoškega dela strokovnih delavcev se bo izvajalo
skozi spremljanje in vrednotenje pouka in letnega razgovora z zaposlenimi.
Spremljanje in vrednotenje pouka s pomočjo hospitacij se bo izvajalo pri pouku
posameznih predmetov. Hospitiral bo ravnatelj ali član strokovnega aktiva
posameznega predmeta.
5.5. IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH
Stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje pedagoških delavcev bo potekalo,
glede na finančne zmožnosti, po letnem delovnem načrtu posameznih aktivov skozi
celotno šolsko leto. Strokovni aktivi so načrtovali izobraževanja glede na potrebe
stroke. Šola bo poskrbela za pedagoško andragoško izobraževanja, izobraževanja
za izboljšanje komunikacijskih kompetenc in druga splošna izobraževanja tako, da bo
organizirala interna izobraževanja za pedagoške delavce. Nadaljevali bomo z
izobraževanjem na področju Nevrolingvističnega programiranja (NLP) in sicer kot
skupinske delavnice. Udeleženci strokovnih izobraževanj bodo oddali poročilo, na
podlagi katerega se bo opravilo analizo izobraževanja in predstavili pridobljena
znanja kolektivu, kar bo zagotavljalo boljši prenos znanja znotraj in med strokami.
Ostali zaposleni se bodo izobraževali v skladu s potrebami delovnega področja in
finančnimi možnostmi tekočega šolskega leta.
5.6. MENTORSTVO
Do zaključka priprave Letnega delovnega načrta za 2014/2015 nismo prejeli nobene
prošnje za opravljanje pripravništva. V sklopu projekta Zavoda za zaposlovanje,
Usposabljanja na delovnem mestu, se na šoli, na področju IKT, usposablja Maja
Peršič.
5.7. TIMSKO DELO
V šolskem letu 20154/2015 bodo delovali naslednji timi:
 tim za kakovost
 tim za obogateno učenje tujih jezikov
 tim Zdrava šola
 aktiv razrednikov
Timsko delo pri izvajanju pouka oz. sodelovalno učenje in poučevanje, se izvaja v
vseh izobraževalnih programih v skladu z letnimi pripravami učiteljev.
Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2014/2015
29
5.8. PRETOK INFORMACIJ
Za aktualno obveščanje zaposlenih se uporabljajo oglasne deske, elektronska pošta
in sestanki ter konference. Vsak zaposleni ima elektronski naslov, ki omogoča
uporabo elektronske pošte. Dodatno je vzpostavljen sistem spletnih učilnic, ki je
namenjen dijakom in zaposlenim pri izmenjavi gradiv in izkušenj.
Aktivno se osvežuje spletna stran šole, ki je namenjena informiranju dijakov in
staršev, vzpostavljenA pa je tudi facebook stran šole.
Obveščanje poteka tudi preko programa E-asistent. Sistem omogoča elektronsko
vodenje dnevnika pedagoškega dela in redovalnice ter obveščanje tako dijakov kot
tudi staršev, ki se za to odločijo.
Dijake se obvešča še preko razrednikov, predsednikov oddelčnih skupnosti in preko
okrožnic ter na oglasnih deskah za dijake.
5.9. ŠOLSKA PREHRANA
Prehrana je organizirana v sklopu Šolskega centra Nova Gorica, tako za dijake, kot
tudi za zaposlene. Vzpostavljen je računalniški sistem, ki omogoča prijavo, odjavo in
evidentiranje obrokov. V ta namen je organiziran odmor in sicer od 10.10 do 10.55 za
vse dijake šole.
5.10. POMOČ DIJAKOM
V šolskem letu 2014/2015 bomo organizirali pomoč dijakom za izboljšanje uspeha. V
ta namen je, v programu Trgovec in Administrator, uvedena programska enota
Sodelovalno učenje predmeta. Pri tem načinu dela učitelj samo s polovico razreda,
kar omogoča dijakom bolj individualen in diferenciran pristop. Na ta način
uresničujemo cilj personalizacije učenja in razvijanje individualnih pristopov.
Poleg tega bodo potekale individualne pomoči, glede na oceno razrednikov po prvem
ocenjevalnem obdobju.
5.10.1
Dijaki s težavami
Dijaki z učnimi težavami bodo deležni dopolnilnega pouka in razgovorov z učitelji
posameznega predmeta, v skladu z rezultati, ki se bodo pokazali med šolskim letom.
V ta namen bomo z dijaki s težavami sklepali tudi pedagoške pogodbe, ki bomo
dijakom omogočale lažje izpolnjevanje šolskih obveznosti
5.10.2
Dijaki iz tujine
V šolskem letu 2014/2015 imamo na šoli osem dijakov iz tujine. Dijakom bo ponujena
pomoč v obliki projekta slovenščina za tujce v okviru Šolskega centra Nova Gorica.
Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2014/2015
30
5.10.3
Nadarjeni dijaki
V šolskem letu 2014/2015 imamo na šoli petnajst registriranih nadarjenih dijakov.
Glede na navodila za delo z nadarjenimi dijaki, se bo izvedla anketa o željah dijakov
za pripravo individualiziranega programa. Delo koordinira svetovalna delavka.
5.10.4
Dijaki s posebnimi potrebami
Dijakov s posebnimi potrebami, ki obiskujejo različne izobraževalne programe, je v
šolskem letu 2014/2015 osemnajst.
Za dijake s posebnimi potrebami se pripravi individualizirane programe po katerih
poteka njihovo izobraževanje. Ti vsebujejo način dela, posebnosti pri delu in način
individualizirane pomoči posameznim dijakom, glede na njihove odločbe. Razredni
učiteljski zbori so seznanjeni s posebnostmi, za kar poskrbita svetovalna delavka in
razredniki. Individualizirano pomoč praviloma izvajajo učitelji posameznega predmeta
in svetovalni delavec.
5.11. UČBENIŠKI SKLAD
Učbeniški sklad oskrbuje z učbeniki skoraj vse dijake šole. Izbor učbenikov za šolsko
leto predlaga ravnatelju strokovni aktiv učiteljev. Ravnatelj o izboru odloči do konca
marca tekočega šolskega leta. Strokovni aktiv učiteljev predlaga ravnatelju tudi
seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv do junija tekočega šolskega leta.
Oblikovani komplet učbenikov dobijo dijaki ob začetku šolskega leta, za kar plačajo
tretjino vrednosti učbenikov oz. manj, glede na višino sredstev učbeniškega sklada.
Na podlagi posameznih utemeljenih prošenj, se dijakom lahko oprosti plačilo
izposojevalnine za učbenike.
5.12. PROJEKTI IN TEKMOVANJA
Projekti in druge dejavnosti na nivoju šole:
 projekt Dan odprtih vrat in Informativni dan
 pomoč pri organizaciji maturantskega plesa dijakov šole
 projekt vključevanja varnosti in zdravja pri delu v izobraževanje v okviru OIV in
interesnih dejavnosti
 šolsko glasilo, ki ga koordinira Zoran Božič
 šolske predstave, ki jih koordinira Majda Arčon
 projekt z delovnim naslovom »Kaj se lahko naučimo iz dogajanj na Soški fronti«, ki
ga koordinira Majda Malik
 projekt »Sodelujemo z gospodarstvom« v sodelovanju s podjetjem Kompas, ki ga
koordinira Nastja Valentinčič Al Bukhari
Lokalni projekti:
 partnerstvo v projektu POPRI
Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2014/2015
31
Nacionalni projekti:
 projekt »Zdrava šola«, ki ga vodi Zavod za zdravstveno varstvo, na šoli pa
koordinira Neva Reščič
 projekt »Rastem s knjigo«, ki ga bo na šoli koordinirala Alenka Makuc Zagožen
 projekt »O2 za vsakega«, ki ga vodi Brez izgovora Slovenija, na šoli pa koordinira
Tea Aldžić Matiš
 sodelovanje v projektu »Simbioza«, ki ga na šoli koordinira Silva Pelicon
 projekt »Obogateno učenje tujih jezikov 3«, ki ga vodi Zavod RS za šolstvo, na šoli
pa koordinira Nastja Valetninčič Al Bukhari
Tekmovanja:
 tekmovanje iz angleščine, ki ga koordinira Nives Čotar
 tekmovanje iz italijanščine, ki ga koordinira Nataša Kabaj Bavdaž
 tekmovanje iz slovenščine (Cankarjevo tekmovanje), ki ga koordinira aktiv
slavistov
 tekmovanja iz strokovnih predmetov, ki ga koordinira aktiv ekonomistov
 tekmovanje učnih podjetij, ki ga koordinira Tanja Ušaj Hvalič
 tekmovanja iz športa, ki ga koordinira aktiv športnih pedagogov.
5.13. PROJEKTNI DNEVI
V šolskem letu 2014/2015 bodo organizirani trije projektni dnevi in sicer:
 1. in 2. 9. 2014 projektni dan »Spoznavam nove prijatelje in novo okolje« za vse
prve letnike vseh programov. Namen je prostorsko spoznavanje šole,
spoznavanje zaposlenih, učiteljev in organizacijske kulture šole.
 april 2014 projektni dan »Zdravo živim v zdravem okolju« za vse dijake prvih
letnikov vseh programov. Namen je dijake ozaveščati o zdravem življenjskem
slogu, zdrav prehrani, kulturi prehranjevanja in varovanju okolja.
 maj 2014 projektni dan »Alkohol in varnost v prometu« za vse dijake drugih
letnikov vseh programov. Namen je dijake ozaveščati o škodljivih posledicah
uživanja alkohola, o nedopustnosti vožnje pod vplivom alkohola in o drugih
elementih varnosti v prometu.
 pomlad 2014 projektni dan »Šola in poklic« za vse dijake tretjih letnikov vseh
programov. Namen je dijakom pokazati možnosti različnih poklicev, ozaveščati o
vseživljenjskem izobraževanju in nastopanju na trgu dela.
6. SPREMLJANJE KAKOVOSTI
Novela Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je uvedla
obveznost ugotavljanja oz. zagotavljanja kakovosti v vzgoji in izobraževanju oz.
samoevalvacije šol. Samoevalvacija se bo v šolskem letu 2014/2015 izvajala v
skladu s postavljenimi razvojnimi cilji šole. Opravili bomo anketiranje staršev in
zaposlenih ter pridobivali podatke iz obstoječih evidenc, kar bo predstavljalo osnovo
za postavljanje ciljev naslednjega šolskega leta. Samoevalvacijo opravljajo tudi
Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2014/2015
32
učitelji pri svojem predmetu in sicer za izboljšanje lastnega dela. O ugotovitvah
samoevalvacije se bo izdelalo samoevalvacijsko poročilo.
6.1. KOMISIJA ZA KAKOVOST
Komisijo za kakovost enote Srednja ekonomska in trgovska šola, znotraj Šolskega
centra Nova Gorica, imenuje svet zavoda. Sestavlja jo osem članov in sicer: štirje
strokovni delavci, dva predstavnika delodajalcev in dva predstavnika staršev dijakov
in dijakov. Člane in predsednika predlaga ravnatelj šole. Komisija je bila imenovana
septembra 2012. V šolskem letu 2014/2015 bo evalvirala svoje delo in načrtovala
delo za naslednje triletno obdobje, sodelovala s komisijo za kakovost zavoda,
sodelovala bo s pristojnimi organi pri spremljanju kakovosti ter izvedla vse potrebne
aktivnosti za vsakoletno anketiranje. Komisija za kakovost bo pripravila letno
poročilo.
7. SODELOVANJE Z OKOLJEM
Sodelovanje z okoljem se najbolj kaže v sodelovanju z delodajalci v ožjem in širšem
okolju, posebno pri organizaciji in izvedbi delovne prakse. Praktično izobraževanje pri
delodajalcu je sestavni del predmetnika programov srednjega strokovnega in
srednjega poklicnega izobraževanja. Pomen praktičnega izobraževanja pri
delodajalcu se z uvedbo prenovljenih programov še povečuje. Organizatorka
praktičnega izobraževanja pri delodajalcu poišče mesta za izvajanje prakse, razen za
tiste dijake, ki se sami dogovorijo o mestu opravljanja prakse. Uspešno opravljena
praksa je pogoj za napredovanje v višji letnik oziroma za dokončanje programa,
pomeni pa tudi pomembno nadgradnjo šolskega dela v programih, ki izobražujejo za
pridobitev poklica.
Z lokalno skupnostjo sodelovanje poteka v zmanjšanem obsegu glede na pretekla
leta, saj je zaznati vse manj interesa iz lokalne skupnosti. Kljub temu nam Mestna
občina Nova Gorica vsako leto odstopi v uporabo veliko dvorano, za organizacijo
slovesne podelitve spričeval splošne in poklicne mature.
Sodelujemo s Filozofsko fakulteto iz Maribora, s katero imamo podpisan Sporazum
o sodelovanju na študijskih področjih.
Sodelujemo z Trgovinsko zbornico Slovenije, s katero smo podpisali dogovor o
poslovnem sodelovanju pri promociji poklica prodajalec.
Sodelujemo z Andragoškim centrom Slovenije na področju izobraževanja odraslih in
spopolnjevanja ekspertnih zunanjih evalvatorjev na področju izobraževanja odraslih.
Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica se v slovenskem prostoru združuje
v Zvezo srednjih šol in dijaških domov Slovenije in sodeluje v Skupnosti ekonomskih,
trgovskih in upravnih šol Slovenije. Učitelji so člani posameznih strokovnih študijskih
skupin, ki združujejo učitelje sorodnih predmetov na nacionalnem nivoju. Sodelujemo
v aktivu ravnateljev Posočja in v Društvu ravnatelj. Na področju izrednega
izobraževanja sodelujemo v Društvu organizacij za izobraževanje odraslih v srednjih
Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2014/2015
33
šolah in v Skupnosti izobraževanja odraslih, v katero smo se včlanili v letu 2006.
Posamezni učitelji so tudi člani posameznih stanovskih združenj.
Sodelujemo s Centrom za poklicno izobraževanje pri strokovnem usposabljanju.
Sodelujemo z Zavodom za šolstvo pri projektih posodabljanja gimnazij in
usposabljanja.
Sodelujemo s Šolo za ravnatelje pri izvajanju projektov in uspodabljanju zunanjih
evalvatorjev za kakovost.
Z Mladinskim centrom Nova Gorica sodelujemo v delavnicah za mlade.
Vsako šolsko leto izvajamo Dan odprtih vrat Srednje ekonomske in trgovske šole
Nova Gorica V pripravo in izvedbo obeh prireditev se vključujejo vsi zaposleni v šoli
in veliko dijakov. Obiskovalcem predstavimo način delovanja in življenja na šoli in
različne aktivnosti v posameznih izobraževalnih programih.
Sodelujemo s Centrom za poklicno usposabljanje Ljubljana pri izvajanju projektov
Usposabljanja mentorjev.
Nova Gorica, 25. 9. 2014
Letni delovni načrt so pripravili ravnateljica Inga Krusič Lamut in sodelavci.
Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2014/2015
34