Letni delovni nacrt 2011-2012.pdf - Osnovna šola bratov Polančičev

Comments

Transcription

Letni delovni nacrt 2011-2012.pdf - Osnovna šola bratov Polančičev
LETNI DELOVNI NAČRT
ZA ŠOLSKO LETO 2011/2012
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
Kazalo
LETNI DELOVNI NAČRT ZA ŠOLSKO LETO 2011/2012 ....................................................................................1
I.
POGLAVJE ..........................................................................................................................................4
IZJAVA O POSLANSTVU NAŠE ŠOLE .......................................................................................................4
VIZIJA DELA NAŠE ŠOLE .........................................................................................................................4
VIZIJA E-ŠOLSTVA...................................................................................................................................4
UVOD .....................................................................................................................................................5
ŠOLSKI OKOLIŠ .......................................................................................................................................5
ŠOLSKI PROSTOR ...................................................................................................................................5
II.
POGLAVJE ..........................................................................................................................................6
POVZETEK LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2010/2011 ............................................6
III.
POGLAVJE ......................................................................................................................................6
DOGOVORI IN PRIPRAVE NA NOVO ŠOLSKO LETO ................................................................................6
IV.
POGLAVJE ......................................................................................................................................8
V KORAK S ČASOM IN KORAK PRED ČASOM .........................................................................................8
PROJEKTI ............................................................................................................................................. 10
V.
POGLAVJE ....................................................................................................................................... 13
ŠTEVILO UČENCEV .............................................................................................................................. 13
ODDELKI PODALJŠANEGA BIVANJA .................................................................................................... 14
JUTRANJE VARSTVO UČENCEV ........................................................................................................... 15
DEŽURNI ODDELEK ............................................................................................................................. 15
UČITELJI V I. VIO ................................................................................................................................. 15
UČITELJI V II. VIO ................................................................................................................................ 15
DOPOLNILNI in DODATNI POUK ......................................................................................................... 16
UČITELJI V III. VIO ............................................................................................................................... 17
IZBIRNI PREDMETI .............................................................................................................................. 18
VI.
POGLAVJE ................................................................................................................................... 19
KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2011/2012 .............................................................................................. 19
VII.
POGLAVJE ................................................................................................................................... 35
RAZPOREDITEV ZADOLŽITEV .............................................................................................................. 35
VODJE AKTIVOV .................................................................................................................................. 35
DRUGE AKTIVNOSTI ............................................................................................................................ 36
STROKOVNE AKTIVNOSTI (PROJEKTI) ................................................................................................. 37
ZAKLJUČNE EKSKURZIJE ...................................................................................................................... 38
ŠOLE V NARAVI ................................................................................................................................... 39
NARAVOSLOVNO-STROKOVNE EKSKURZIJE ....................................................................................... 39
2
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
VIII.
POGLAVJE ................................................................................................................................... 40
SEZNAM DEJAVNOSTI ......................................................................................................................... 40
KULTURNI DNEVI ................................................................................................................................ 43
NARAVOSLOVNI DNEVI ...................................................................................................................... 44
TEHNIŠKI DNEVI .................................................................................................................................. 45
ŠPORTNI DNEVI................................................................................................................................... 46
INTERESNE DEJAVNOSTI ..................................................................................................................... 47
TEČAJNA OBLIKA NEMŠKEGA in ANGLEŠKEGA JEZIKA ....................................................................... 49
FAKULTATIVNI POUK NEMŠKEGA JEZIKA ........................................................................................... 50
FAKULTATIVNI POUK RAČUNALNIŠTVA .............................................................................................. 50
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA............................................................................................................ 51
PREŽIHOVA BRALNA ZNAČKA ............................................................................................................. 51
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA .............................................................................................................. 51
NEMŠKA BRALNA ZNAČKA ................................................................................................................. 51
IX.
POGLAVJE ................................................................................................................................... 52
IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV ......................................................................................... 52
X.
POGLAVJE ....................................................................................................................................... 53
AKTIVNOSTI STROKOVNIH DELAVCEV ................................................................................................ 53
ČLANI SVETA STARŠEV ........................................................................................................................ 55
ČLANI SVETA ŠOLE .............................................................................................................................. 56
XI.
POGLAVJE ................................................................................................................................... 57
SPREMLJANJE IN REALIZACIJA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ......................................................... 57
3
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
I.
POGLAVJE
IZJAVA O POSLANSTVU NAŠE ŠOLE
1. S kvalitetnim poukom zagotavljamo visok nivo znanja in osebnostni razvoj učencev.
2. Velik poudarek dajemo izobraževanju in strokovnemu izpopolnjevanju učiteljev. Naši učitelji
spoštujejo in spodbujajo učence.
3. Prisluhniti znamo učencem in staršem. Ustvarjamo prijazno okolje in gradimo zaupne odnose.
4. Iščemo različne poti za aktivno vključevanje staršev v delo na šoli. Le skupni cilji staršev, učencev in
učiteljev vodijo k uspehu.
5. S široko ponudbo obšolskih dejavnosti omogočamo, da se učenci potrjujejo na vseh področjih.
6. Spoštujemo človeške vrednote in dostojanstvo drugih ljudi.
VIZIJA DELA NAŠE ŠOLE
Zadovoljni in uspešni učitelji, učenci in starši
v sodobni prepoznavni šoli.
VIZIJA E-ŠOLSTVA
Zadovoljni in uspešni učitelji, učenci in starši
v sodobni prepoznavni šoli odprti za ideje, znanje in sodobne tehnologije.
4
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
UVOD
Letni delovni načrt 2011/2012 je zasnovan v skladu z Zakonom o osnovni šoli, Smernicami za delo
osnovne šole in Obvestili osnovnim šolam za šolsko leto, ki ga je posredoval Zavod Republike Slovenije
za šolstvo in šport. V programu so upoštevani normativi in standardi, Zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja.
Letni delovni načrt dopolnjujemo z novostmi in potrebami novega šolskega leta.
Predlog letnega delovnega načrta za šolsko leto 2011/2012 smo obravnavali na roditeljskih sestankih 07.
09. 2011 ter na pedagoški konferenci 27. 09. 2011.
Predlog letnega delovnega načrta za šolsko leto 2011/2012 smo obravnavali na sestanku Sveta staršev
03. 10. 2011, dokončno pa ga je sprejel in potrdil Svet šole 04. 10. 2011.
Letni delovni načrt je zastavljen operativno. Izvajanje letnega delovnega načrta spremljamo skozi vso
šolsko leto. Spremembe beležimo mesečno s pomočjo mesečnega načrta aktivnosti, ki ga obravnavamo
na rednih mesečnih konferencah.
Vsa dopolnila bodo osnova za letni delovni načrt v prihodnjem letu.
ŠOLSKI OKOLIŠ
Ustanoviteljica šole je Mestna občina Maribor. OŠ bratov Polančičev Maribor je bila ustanovljena na
podlagi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ bratov Polančičev Maribor
(Medobčinski uradni vestnik št. 13 z dne 06. 06. 2008).
Šola je bila ustanovljena za potrebe skupnega šolskega okoliša, ki obsega celotno območje Mestne četrti
Ivan Cankar in del območja Mestne četrti Center.
Večina učencev prihaja v šolo peš, nekaj se jih pripelje z mestnimi avtobusi, nekatere učence pripeljejo
starši z avtomobili.
Na šoli imamo tudi učence iz Vinarij. Iz Vinarij ni možen prevoz z javnim prevoznim sredstvom. Tem
učencem Mestna občina Maribor financira stroške prevoza, in sicer znižano kilometrino. V šolskem letu
2011/2012 so 4 učenci upravičenih do te znižane kilometrine.
ŠOLSKI PROSTOR
Strokovni delavci šole prevzemamo odgovornost za učence v času izvajanja pouka in drugih aktivnosti
(dnevi dejavnosti, ekskurzije, šole v naravi), določenih z delovnim načrtom, na področju šolskega
prostora, ki obsega šolski stavbi, dvorišče, šolsko športno igrišče, šolske zelenice in šolsko dovozno pot
ter v prostorih, kjer poteka pouk in se izvajajo druge dejavnosti. V šolskem prostoru veljajo pravila
šolskega reda.
5
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
II.
POGLAVJE
POVZETEK LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2010/2011
V šolskem letu 2010/2011 smo sledili ciljem izobraževanja v skladu z Zakonom o osnovni šoli, prav tako
pa tudi smernicam Razvojnega načrta Osnovne šole bratov Polančičev Maribor v letih 2010 -2015. Veliko
pozornosti smo namenili pomembnim kompetencam učiteljev in učencev. Izobraževali smo se v sklopu
projekta E-šolstvo. Realizirali smo vse prednostne naloge Akcijskega načrta naše šole za šol. leto
2010/11.
Sledili smo letnemu delovnemu načrtu in ga dosledno izvajali.
Ocenjujemo, da je bilo naše delo uspešno in veseli smo, da so takšnega mnenja tudi starši.
Menimo, da smo v lanskem šolskem letu dobro zastavili različne dejavnosti in aktivnosti, zato nam je
lanski letni delovni načrt služil kot izhodišče in pomoč pri načrtovanju letnega delovnega načrta za šolsko
leto 2011/2012.
III.
POGLAVJE
DOGOVORI IN PRIPRAVE NA NOVO ŠOLSKO LETO
Pri načrtovanju letnega delovnega načrta smo posebno pozornost namenili ciljem šole 21. stoletja (cilji
sodobne šole) in kompetencam učitelja. V okviru razvojnega načrta šole, ki je priloga letnega delovnega
načrta, smo upoštevali še močna in šibka področja šole.
Cilji šole 21. stoletja (cilji sodobne šole)
PRIPRAVITI UČENCE NA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE
z razvijanjem sposobnosti za sodelovanje z drugimi (metode in oblike sodelovalnega učenja),
z navajanjem na samostojno učenje (z učenjem učenja, s samostojnim iskanjem informacij in
uporabo različnih virov, tudi IKT, s kritičnim presojanjem le-teh, z oblikovanjem delovnih navad),
z razvijanjem sposobnosti komunikacije,
z razvijanjem sposobnosti samostojnega, ustvarjalnega in kritičnega mišljenja in presojanja.
DOSEČI VEČJO STOPNJO POVEZANOSTI MED DISCIPLINARNIMI ZNANJI
s povezovanjem med predmeti in področji,
s timskim delom.
PREPREČITI PREOBREMENJENOST UČENCEV
z ustrezno organizacijo pedagoškega poklica,
z upoštevanjem dela, ki ga učenci opravijo v šoli in doma v okviru vseh predmetov in področij.
6
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
Pomembne kompetence učitelja
Komunikacija na različne načine z različnim občinstvom.
Timsko delo.
Spretnost pridobivanja znanja (učenje učenja, delo z različnimi viri in informacijami).
Vseživljenjsko učenje.
Uporaba IKT (možnost notranje diferenciacije pouka, prilagajanje posameznim učencem).
Integracija otrok s posebnimi potrebami, s skupinami različnih otrok, tudi multikulturno mešanih
skupin.
V šolskem letu 2011/2012 bomo posebno pozornost namenili:
KVALITETNEMU UČNO-VZGOJNEMU DELU
POSODOBLJENIM UČNIM NAČRTOM v 1., 4. in 7. razredu,
POSODOBLJENIM UČNIM NAČRTOM pri posameznih učnih predmetih v razredih, ko se prvič
pojavijo v predmetniku,
SPREMLJAVI POUKA (spremljavo izvaja kritični prijatelj ali vodstvo šole),
SPLETNIM UČILNICAM in E-ZBORNICI
RAZVOJNEMU NAČRTU ŠOLE in prednostnim nalogam AKCIJSKEGA NAČRTA naše šole
KVALITETNEMU IZVAJANJU PROJEKTOV, ŠOL V NARAVI, TABOROV
IZOBRAŽEVANJU DELAVCEV ZA POTREBE ŠOLE V BODOČNOSTI
SPOŠTOVANJU DOGOVOROV NA ŠOLI IN VSEH USTREZNIH AKTOV (zakoni, pravilniki)
DOBREMU SODELOVANJU S STARŠI NAŠIH UČENCEV
VARNOSTI VSEH (učencev, obiskovalcev in delavcev)
SPODBUJANJU USTVARJALNOSTI IN INICIATIVNOSTI UČENCEV, STARŠEV IN DELAVCEV ŠOLE
POVEZAVI Z MESTNO ČETRTJO IVAN CANKAR
MEDNARODNI POVEZAVI S ŠOLAMI (pevski zbor EULACH VOICE iz Winterthura iz Švice, OŠ
Vijenac iz Osjeka in s šolo Ben Gurion Junior High School iz Rishon Leziona iz Izraela)
DELU V ASP-net MREŽI in DELU V UNESCO SREDIŠČU
DELU V MREŽI ZDRAVIH ŠOL
VZGOJNEMU NAČRTU ŠOLE, HIŠNEMU REDU, PRAVILOM ŠOLSKEGA REDA
SODELOVANJU S SNG MARIBOR (sodelovanje mladinskega pevskega zbora naše šole v opernih in
baletnih predstavah)
SODELOVANJU S KULTURNO-UMETNIŠKIMI USTANOVAMI IN ŠPORTNIMI ZAVODI
V tem šolskem letu bomo v okviru materialnih možnosti kupili:
SODOBNA UČILA, KI BODO NA TRŽIŠČU IN DOSEGLJIVA FINANČNIM MOŽNOSTIM ŠOLE
(didaktična učila, interaktivne table …)
STROJNO IN PROGRAMSKO OPREMO ZA DOPOLNJEVANJE RAČUNALNIŠKE MREŽE
7
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
IV.
POGLAVJE
V KORAK S ČASOM IN KORAK PRED ČASOM
Mini tabor za maksi napredek
Izvedli bomo šest taborov s specialnimi vsebinami:
Tabor za nadarjene petošolce in šestošolce s poudarkom na tehnikah ustvarjalnosti.
Tabor za nadarjene sedmošolce in osmošolce, katerega rdeča nit bo namenjena osebnostni rasti.
Tabor za nadarjene osmošolce in devetošolce bo namenjen usvajanju podpornih tehnik za izdelavo
raziskovalnih nalog.
Tabor za nadarjene devetošolce, kjer bodo spoznali tehnike hitrega branja ter pobliže spoznali področje
astronomije.
Tabor 'Bravo vsi', katerega namen je razvijanje pozitivne samopodobe, učenčevih močnih področij in
socialnih spretnosti.
Jezikovni tabor je namenjen šestošolcem, kjer bodo v sproščenem vzdušju med letom pridobljeno
znanje angleščine utrdili in razširili ob različnih tematskih delavnicah, športnih igrah in glasbi.
RAZRED
KOORDINATOR
KRAJ
TERMIN
AKTIVNOSTI
5./6. razred
Darko Hederih
Olimje
09. 05. - 11. 05. 2012
Tehnike ustvarjalnosti
7. razred
Darko Hederih
Olimje
03. 10. - 05. 10. 2011
Osebnostna rast
8. razred
26. 10 - 29. 10. 2011
8./9. razred
Darko Hederih
Olimje
12. 11. - 13. 11. 2011
Od ideje do aplavza
9. razred
Darko Hederih
Olimje
13. 12. - 15. 12. 2011
Tehnike hitrega branja
Astronomija
Jezikovni
tabor
Jasmina Šisernik
Pohorje
17. 06. - 19. 06. 2012
Utrjevanje in razširjanje znanja v
delavnicah, klepet v angleščini
»Bravo vsi«
Bojana Peruš
Marušič
Vrtiče
junij 2012
Razvijanje pozitivne samopodobe,
močnih področij in socialnih
spretnosti
8
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
Naravoslovno-strokovne ekskurzije
Zagreb
Učenci si bodo ogledali Tehniški muzej, botanični vrt, živalski vrt in se popeljali z muzejskim tramvajem
po Zagrebu.
Pariz
Učenci si bodo ogledali živalski vrt, botanični vrt, muzej železnice, muzej avtomobilov v Mulhousu,
Strassbourg, Luxemburg, Verdun in Pariz. V Parizu si bodo ogledali Cité des Sciences et de l'Industrie,
mestne znamenitosti, Tour Montparnasse, Versailles in se popeljali po reki Seini. Obiskali bodo tudi
Eurodisney.
Bližnjica do mednarodnega oddelka
'Bližnjica do mednarodnega oddelka' je projekt, katerega cilj je učencem, ki bi se želeli vpisati v ustrezen
srednješolski program, olajšati prehod. Letos bomo projekt zastavili na dveh nivojih.
Učenci I. triade bodo imeli povprečno eno uro tedensko pri pouku različnih predmetov strokovno
usposobljenega asistenta, ki bo učno snov podajal v angleškem jeziku.
Sedmošolci, ki se bodo za to odločili, bodo imeli četrtino ur in osmošolci šestino ur geografije v
angleškem jeziku.
Noč raziskovalcev
Noč raziskovalcev je izjemno dobro organiziran vseevropski dogodek, ki se bo odvijal v večini evropskih
držav na isti dan. Lani se je dogodek zvrstil na neverjetnih 600 lokacijah in v več kot 200 evropskih
mestih hkrati in to na isti dan! V Mariboru bo potekala na več različnih prizoriščih (med drugim
Europark, Slomškov trg, UKM).
Povezava: http://www.nocraziskovalcev.uni-mb.si
Sodelovanje Otroškega pevskega zbora na EPK
Za evropsko prestolnico kulture 2012 bo zbor pod vodstvom Majde Gorjup pripravil koncert z evropskimi
ljudskimi pesmimi za otroški zbor ter uglasbenimi besedili slovenskih pesnikov. S programom se bo
predstavil mariborskemu občinstvu ter partnerskim mestom, izvedel pa bo tudi krajše nastope ob
prireditvah oz. dogodkih v okviru programa EPK. Otroški zbor je pripravljen tudi na gostovanje v tujini
(promocija EPK v letu 2011).
9
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
Hojatlon
Walkathon - hojatlon je družabno srečanje, pohod ali tek za vse, ki si tega želimo (učenci, starši,
sorodniki, učitelji …). Družabno srečanje je popestreno s športnimi aktivnostmi in preizkušanjem
športnih veščin.
Mednarodno sodelovanje
Z OSNOVNO ŠOLO VIJENAC IZ OSJEKA (HRVAŠKA)
S šolo iz Osijeka sodelujemo že tri leta in bomo tudi v tem šolskem letu. Oblike mednarodnega
sodelovanja:
izmenjave učencev v okviru sodelovanja v različnih projektih;
dejavnosti na področju kulturne in jezikovne raznolikosti.
S ŠOLO BEN GURION JUNIOR HIGH SCHOOL IZ RISHON LEZIONA (IZRAEL)
Nadaljujemo s skupnim delom na naravoslovnem področju.
Na podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja Služba za
mednarodno sodelovanje in evropske zadeve že vrsto let namenja posebna sredstva za projektno
delo šol z izrazitim mednarodnim sodelovanjem. V glavnem gre za manjše projekte, s katerimi šole ne
morejo kandidirati na razpisih v okviru Evropske unije (Socrates, Leonardo da Vinci). Šole lahko
pridobivajo sredstva na razpisu Skriti zaklad enkrat letno (Več o projektu Skriti zaklad na spletni strani
MŠŠ).
Oblike mednarodnega sodelovanja:
šolske izmenjave na podlagi projektnega dela vezanega na kurikulum ali razvojni načrt šole;
organizacija nacionalnega ali mednarodnega dogodka z zgoraj navedenimi dimenzijami;
projekti v podporo jezikovni in kulturni raznolikosti na šoli.
PROJEKTI
Kaj delajo knjige ponoči?
'Kaj delajo knjige ponoči' raziskujejo učenci od 5. do 8. razreda, ki imajo poseben odnos do branja, so
aktivni na literarnem področju in so v preteklih letih brali za bralno značko.
Socialne competence pri učencih I. vzgojno-izobraževalnega obdobja
Socialne kompetence razumemo kot človekovo sposobnost shajanja s seboj in svojo okolico. Te
kompetence določajo naše medsebojne odnose tako v zasebnem kot v poslovnem okolju. Izražajo se v
različnih situacijah, s katerimi nas sooča življenje.
Socialne kompetence omogočajo konstruktivno sodelovanje z drugimi ljudmi, vključujejo učinkovito
komunikacijo v različnih situacijah ter se izražajo skozi naše vzorce obnašanja in stališča. Predstavljajo
ključ do uspeha, saj lahko z njihovim prepoznavanjem in razvijanjem dosežemo zastavljene cilje in se
izognemo morebitnim oviram.
S projektom imamo namen pri učencih prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja načrtno razvijati
socialne kompetence.
10
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
Modri Jan
'Modri Jan' varstvo okolja jemlje resno, zato si s pomočjo različnih projektov v šolskem letu prizadeva
čim več postoriti za ohranjanje čistega okolja.
Povezava: http://www.modri-jan.si/
SECURE
V okviru projekta SECURE si zastavljamo dve ključni vprašanji o izobraževanju in poučevanju MST (MAT,
KEM, FIZ, BIO, NAR in TIT) predmetov. Prvo vprašanje je, kaj lahko storimo, da se zanimanje mladih za
naravoslovje med njihovim šolanjem poveča in drugo kaj lahko storimo, da se bodo tudi bodoči učitelji
bolj zanimali za naravoslovje ter obenem optimiziramo njihovo zgodnje učenje. Projekt financira
Evropska skupnost in bo potekal od 1. novembra 2010 do 31. oktobra 2013. Koordinira in vodi ga
Katholieke Hogeschool Kempen (KHK) iz Belgije. Raziskave bodo potekale v 10 evropskih državah, v
Avstriji, Belgiji, na Cipru, v Italiji, Nemčiji, Nizozemski, Poljski, Sloveniji, Švedski in Veliki Britaniji.
Mladi za napredek Maribora – raziskovalne naloge
Med mladimi je splošen interes za raziskovalno dejavnost v porastu, saj je raziskovanje ob podpori
tehnike postalo veliko bolj privlačno, enostavno in zanimivo. Vzroki pa so tudi v tem, da izobraževalne
institucije že v zgodnjem obdobju izobraževanja od učencev zahtevajo poglobljen pristop k učni snovi, ki
ga najlažje dosežejo s pomočjo raziskovalnih nalog in taborov, ki jih je iz leta v leto več. Projekt Mladi za
napredek Maribora tako mlade tudi usposablja za naraščajoče zahteve jutrišnjega dne.
Povezava: http://www.zpm-mb.si/index.php?id=14
Zdrav življenjski slog
Učenci od prvega do devetega razreda bodo že drugo leto vključeni v brezplačni triletni program »Zdrav
življenjski slog«. Učenci od 1. do 5. razreda bodo imeli v času OPB dve dodatni uri športne vzgoje pod
vodstvom športnega pedagoga in učitelja OPB, učenci od 6. do 9. razreda pa v popoldanskem času.
Glavni poudarek je na spoznavanju različnih športnih vsebin (drsanje, rolanje, plezanje, kolesarjenje,
badminton, sabljanje, tenis …) in na promociji športnih društev na lokalni ravni.
Tradicionalni slovenski zajtrk
V petek, 18. 11. 2011, bo na naši šoli potekal dogodek "Tradicionalni slovenski zajtrk".
Dogodek organizira Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano,
Ministrstvo za zdravje in Čebelarska zveza Slovenije. Na ta dan bo za pripravo zajtrka zagotovljen kruh,
maslo, med, mleko in jabolka. Obenem bomo pripravili tudi določene aktivnosti za vse učence
(delavnice, predavanja itd.) ter od ene ure do največ enega dne posvetili zdravi prehrani ter pridelavi in
predelavi hrane.
11
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
Shema šolskega sadja
18. 11. 2011 bomo izvedli tudi aktivnosti v zvezi z ukrepom "Shema šolskega sadja" ter učence osveščali
o pomenu sadja in zelenjave ter jim dali informacije v zvezi s potekom in izvedbo samega ukrepa.
Shema šolskega sadja je ukrep, ki ga financira Evropska skupnost in sicer tako, da nam povrne stroške v
vrednosti 6 € na učenca na leto za nabavo določenega sadja in zelenjave. Namen tega ukrepa je
spodbuditi trend porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže
in debelosti pri otrocih ter nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni sodobnega časa. Sadja iz »Sheme
šolskega sadja« razdeljujemo enkrat tedensko, izven redne šolske prehrane in sicer predvsem ekološko
in integrirano pridelano sadje in zelenjavo.
Glasbena mladina PIZZICATO in Glasbena mladina CRESCENDO
Tudi v tem šolskem letu nam Koncertna poslovalnica Maribor, ki deluje v okviru Narodnega doma
ponuja 5 koncertov, ki so namenjeni učencem od 2. do 5. razreda. Učenci, ki bodo postali člani glasbene
mladine, bodo uživali v vabljivih in zabavnih glasbenih in gledaliških predstavah. Koncerti bodo ob
četrtkih ob 14. uri v Narodnem domu ali Dvorani Union. Na koncerte bodo učenci hodili v spremstvu
učiteljev v času podaljšanega bivanja.
Fleksibilni predmetnik
Fleksibilni predmetnik omogoča drugačno razporeditev tedenskega števila ur pouka v 7., 8. in 9. razredu,
kot to določa veljavni predmetnik. V 8. in 9. razredu se bo fleksibilni predmetnik izvajal pri predmetu
kemija in fizika ter v 7. razredu pri predmetu geografija in angleščina. Predmeta se bosta izvajala v
enakem obsegu predvidenega letnega števila ur za posamezni predmet, vendar bosta med letom
neenakomerno razporejena po ocenjevalnih obdobjih.
12
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
V.
POGLAVJE
ŠTEVILO UČENCEV
Prvo VIO
RAZRED
FANTJE
DEKLICE
SKUPAJ
RAZREDNIK
1.
a
6
9
15
Simona MLAKER ŠUŠEK
1.
b
6
10
16
Helena KONŠAK
SKUPAJ:
2.
a
12
10
SKUPAJ:
3.
a
19
13
10
8
31
23
13
10
Polona LEGVART
23
18
Andreja ŽGAJNER
SKUPAJ:
8
10
18
SKUPAJ:
30
42
72
FANTJE
DEKLICE
SKUPAJ
Drugo VIO
RAZRED
4.
a
6
10
16
Jadranka ČOPI
b
5
10
15
Diana TAVČAR ROČENOVIČ
SKUPAJ:
5.
11
20
31
a
9
8
17
Janja KARO
b
11
5
16
Mojca PRAČEK
SKUPAJ:
6.
RAZREDNIK
20
13
33
a
8
7
15
Mojca GAZVODA
b
9
7
16
Nada POTOČNIK
SKUPAJ:
17
14
31
SKUPAJ:
48
47
95
13
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
Tretje VIO
RAZRED
7.
FANTJE
RAZREDNIK
10
12
22
Jasmina ŠISERNIK
b
7
14
21
Danica GOTLIH
17
26
43
a
12
11
23
Mladen TANCER
b
9
7
16
Žarko JAN
SKUPAJ:
9.
SKUPAJ
a
SKUPAJ:
8.
DEKLICE
21
18
39
a
12
8
20
Romana TANCER
b
10
10
20
Stojan BERLIČ
SKUPAJ:
22
18
40
SKUPAJ:
60
62
122
SKUPAJ VSEH
UČENCEV
138
151
289
ODDELKI PODALJŠANEGA BIVANJA
ODDELEK
UČILNICA
ŠTEVILO UČENCEV
UČITELJ
OPB1 –1. a, 2. a
(učilnica 1. a)
24
Nadja JUVAN
OPB2 – 1. b, 2. a
(učilnica 1. b)
24
Klavdija BURAZER
OPB3 – 3. a, 2. a
(učilnica 3. a)
24
Lidija ŠENEKAR
OPB4 – 4. a, 4. b
(učilnica 4. b)
28
Bojan GORIČ
OPB5 – 5. a, 5. b
(učilnica 5. b)
28
Bojan RIŽNER
SKUPAJ: 5 oddelkov
128
14
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
JUTRANJE VARSTVO UČENCEV
Jutranje varstvo učencev je organizirano od 6.25 do 8.25 ure.
PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK
PETEK
Alenka ŠKERBINEK
Rosvita
DOMAJNKO
Alenka ŠKERBINEK
Nada POTOČNIK
Rosvita
DOMAJNKO
DEŽURNI ODDELEK
Dežurni oddelek je organiziran do 17.00.
Ura
PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK
PETEK
15.45 -16.35
B. GORIČ
K. BURAZER
K. BURAZER
B. RIŽNER
N. JUVAN
B. RIŽNER
B. RIŽNER
K. BURAZER
B. RIŽNER
B. RIŽNER
N. JUVAN
N. JUVAN
B. RIŽNER
K. BURAZER
B. RIŽNER
16.35 – 17.00
UČITELJI V I. VIO
UČITELJ
Simona MLAKER ŠUŠEK
Alenka Škerbinek (2. učitelj)
Helena KONŠAK
Rosvita Domajnko (2. učitelj)
Polona LEGVART
Andreja Žgajner
ODDELEK
1. a
1.a
1. b
1. b
2. a
3. a
POUČUJE NASLEDNJEPREDMETE:
vse predmete
vse predmete
vse predmete
vse predmete
vse predmete
vse predmete
UČITELJI V II. VIO
UČITELJ
Jadranka ČOPI
Diana TAVČAR ROČENOVIČ
Janja KARO
Mojca PRAČEK
Ljubo MURAUS
Darko GUBERINIČ
Majda GORJUP
Bojan GORIČ
Jasmina ŠISERNIK
Lidija LIŠNIČ
ODDELEK
4. a
4. b
5. a
5. b
5. a
5. b
4. a, 5. a, 5. b
4. b
4. a, 4. b, 5. a
5. b
15
POUČUJE NASLEDNJEPREDMETE:
vse predmete razen TJA, GVZ
vse predmete razen TJA, GVZ
vse predmete razen TJA, GVZ, ŠVZ
vse predmete razen TJA, GVZ, ŠVZ
ŠVZ
ŠVZ
GVZ
GVZ
TJA
TJA
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
DOPOLNILNI in DODATNI POUK
UČITELJ
DOPOLNILNI POUK
DODATNI POUK
Simona ŠUŠEK MLAKER
1. a – 0,5 ure
Helena KONŠAK
1. b – 0,5 ure
Rosvita DOMAJNKO
1. a – 0,5 ura
1. b – 0,5 ura
Polona LEGVART
2. a – 0,5 ure
Alenka ŠKERBINEK
2. a – 0,5 ura
3. a – 0,5 ura
3. a – 0,5 ura
Jadranka ČOPI
4. a – 0,5 ure
4. a – 0,5 ure
Diana TAVČAR ROČENOVIČ
4. b – 0,5 ure
4. b – 0,5 ure
Janja KARO
5. a – 1 ura
Mojca PRAČEK
5. b – 1 ura
Danica GOTLIH
TJA – 8. a, b – 0,5 ure
Jasmina ŠISERNIK
TJA – 6. a, b – 0,5 ure
TJA – 7. a, b – 0,5 ure
TJA – 9. a, b – 0,5 ure
TJA – 7. a, b – 0,5 ure
Mirjam KLAVŽ DOLINAR
SLJ – 6. a, b – 0,5 ure
SLJ – 7. a, b – 0,5 ure
SLJ – 8. a, b – 1 ura
SLJ – 9. a, b – 0,5 ure
Nada POTOČNIK
MAT – 7. a, b – 0,5 ure
MAT – 9. a, b – 0,5 ure
MAT – 8. a, b – 0,5 ure
Mojca GAZVODA
MAT – 6. a, b – 0,5 ure
MAT – 6. a, b – 0,5 ure
MAT – 9. a, b – 0,5 ure
16
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
UČITELJI V III. VIO
UČITELJ
6.a
6.b
Danica GOTLIH
Tatjana GOBAR
Mirjam KLAVŽ
DOLINAR
Jasmina ŠISERNIK
fleks.
dif.
7.a
7.b
SLJ
TJA
6
SLJ
5
NAR
NAR
2
GEO
1
ZGO
2
GEO
1
ZGO
Zlatka SCHWEIGER
ČERMELJ
Ljubo MURAUS
1
GVZ
1
LVZ
1
TIT
Darko GUBERINIČ
2
ŠVZ
1
GVZ
1
LVZ
1
ŠVZ
TIT
5
Stojan BERLIČ
Žarko JAN
Majda GORJUP
3
Mojca PRAČEK
Lidija ŠENEKAR
Bojan RIŽNER
7. a - 0,5
MAT
4
MAT
4
MAT
4
6. a - 0,5
MAT
4
MAT
4
MAT
4
GEO
2
ZGO
DDE
3
GVZ
1
LVZ
1
ŠVZ
FIZ
2
BIO
KEM
3,5
GEO
1,5
ZGO
DDE
3
GVZ
1
LVZ
1
ŠVZ
FIZ
2
BIO
KEM
3,5
GEO
1,5
ZGO
DDE
3
GVZ
1
LVZ
1
ŠVZ
ŠVZ
TIT
3
2
ŠVZ
TIT
3
2
ŠVZ
TIT
3
TIT
1
TIT
1
TIT
1
TIT
1
GEO
2
ZGO
DDE
3
GVZ
1
LVZ
1
NAR
3
FIZ
2
BIO
KEM
4
GEO
2
ZGO
FIZ
2
BIO
KEM
4
GEO
2
ZGO
2
GVZ
1
LVZ
1
ŠVZ
2
GVZ
1
LVZ
1
ŠVZ
2
ŠVZ
2
ŠVZ
2
2
2
GOS
1,5
GOS
1,5
17
razredništvo
TJA
3
TJA
SLJ
7,5
TJA
1
MAT
1
MAT
1
MAT
1
MAT
3
NAR
3
nivoji
7. b - 0,5
1
MAT
4
9.b
SLJ
TJA
7,5
SLJ
4,5
4
MAT
3
9.a
SLJ
TJA
6,5
SLJ
3,5
TJA
TJA
3
Mladen TANCER
Romana TANCER
nivoji
TJA
3
TJA
SLJ
6,5
SLJ
3
MAT
4
Nada POTOČNIK
8.b
TJA
Mira PERŠUH
Mojca GAZVODA
8.a
1
SLJ
1
SLJ
1
TJA
1
SLJ
SLJ
5
TJA
4
Lidija LIŠNIČ
fleks.
dif.
6. b – 0,5
8. a – 0,5
9. a – 1
9. b – 1
8. b – 0,5
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
IZBIRNI PREDMETI
IZBIRNI PREDMET
UČITELJ
Število skupin
Število ur tedensko
Ansambelska igra
Majda GORJUP
1
1
Glasbeni projekt
Majda GORJUP
1
1
Izbrani šport
Ljubo MURAUS
1
1
Kemija v okolju
Romana TANCER
1
2
Logika I
Mojca GAZVODA
1
1
Logika III
Mojca GAZVODA
1
1
Multimedija
Stojan BERLIČ
1
1
Nemščina I
Mira PERŠUH
1
2
Nemščina III
Mira PERŠUH
1
2
Poskusi v kemiji
Romana TANCER
1
2
Računalniška omrežja
Stojan BERLIČ
1
2
Raziskovanje domače okolice
Romana TANCER
1
1
Sodobna priprava hrane
Mojca PRAČEK
1
1
Sonce, Luna in Zemlja
Mladen TANCER
1
1
Španščina I
Mojca PETROVIČ
1
2
Šport za sprostitev
Darko GUBERINIČ
1
2
Šport za zdravje
Darko GUBERINIČ
1
1
Urejanje besedil
Stojan BERLIČ
1
2
18
26
SKUPAJ:
Izbirne predmete v 7., 8. in 9. razredu izberejo učenci iz ponudbe šole, in sicer za eno, dve ali tri leta.
Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši.
Učenec lahko izbira izbirne predmete ne glede na naravoslovni oz. družboslovni sklop.
Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev (v celoti ali
deloma) oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Izbirni predmeti so v urniku eno uro na teden (tuji
jezik dve uri). So obvezna sestavina učenčevega predmetnika in se ocenjujejo.
18
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
VI.
POGLAVJE
KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2011/2012
Šolski koledar po mesecih
MESEC
ŠTEVILO DNI
SEPTEMBER
22
OKTOBER
20
NOVEMBER
18
DECEMBER
17
JANUAR
21
FEBRUAR
15
MAREC
22
APRIL
18
MAJ
21
JUNIJ
11 / 16
SKUPAJ
186 (9. razred)
190 (1. – 8. razred)
Ocenjevalna obdobja
KONFERENČNA OBDOBJA
TRAJANJE
RED. KONFERENCA
I. konferenčno obdobje
od 01. 09. 2011 do 31. 01. 2012
30. 01. 2012
II. konferenčno obdobje
od 01. 02. 2012 do 15. 06. 2012
11. 06. 2012
(9. razred)
od 01. 02. 2012 do 22. 06. 2012
(1. – 8. razred))
19
18. 06. 2012
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
Konference
KONFERENCE ob 17.00
DATUM
SEPTEMBER
27. 09. 2011
OKTOBER
24. 10. 2011
NOVEMBER
28. 11. 2011
DECEMBER
19. 12. 2011
FEBRUAR
27. 02. 2012
MAREC
26. 03. 2012
APRIL
23. 04. 2012
MAJ
28. 05. 2012
ZAKLJUČNA KONFERENCA
27. 06. 2012 (ob 10.00)
UVODNA KONFERENCA
27. 08. 2012 (ob 10.00)
Govorilne ure
POPOLDANSKE GOVORILNE URE
DATUM
ob 17.00
OKTOBER
10. 10. 2011
NOVEMBER
14. 11. 2011
DECEMBER
12. 12. 2011
JANUAR
09. 01. 2012
FEBRUAR
13. 02. 2012
MAREC
12. 03. 2012
APRIL
16. 04. 2012
MAJ
14. 05. 2012
20
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
Izkazi in spričevala se datirajo z zadnjim dnem pouka.
RAZDELITEV IZKAZOV in SPRIČEVAL
DATUM
9. razred
15. 06. 2012
vsi ostali razredi
22. 06. 2012
IZPITNI ROKI
POPRAVNI, PREDMETNI IN RAZREDNI IZPITI
DATUM
I. rok od 18. 06. do 02. 07. 2012 za učence 9. r.,
za ostale učence od 26. 06. do 09. 07. 2012
II. rok od 20. do 31. 08. 2012
POČITNICE
DATUM
JESENSKE POČITNICE
02. 11. 2011 do 04. 11. 2011
NOVOLETNE POČITNICE
27. 12. 2011 do 30. 12. 2011
ZIMSKE POČITNICE
20. 02. 2012 do 24. 02. 2012
PRVOMAJSKE POČITNICE
30. 04. 2012
POLETNE POČITNICE
16. 06. 2012 do 31. 08. 2012 (9. razred)
26. 06. 2012 do 31. 08. 2012 (1. – 8. razred)
21
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
PRAZNIKI
DATUM
DAN REFORMACIJE
31. 10. 2011
DAN SPOMINA NA MRTVE
01. 11. 2011
BOŽIČ
25. 12. 2011
DAN SAMOSTOJNOSTI
26. 12. 2011
NOVO LETO
01., 02. 01. 2012
PREŠERNOV DAN
08. 02. 2012
VELIKONOČNI PONEDELJEK
09. 04. 2012
DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
27. 04. 2012
PRAZNIK DELA
01., 02. 05. 2012
DAN DRŽAVNOSTI
25. 06. 2012
MARIJINO VNEBOVZETJE
15. 08. 2012
22
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
23
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
24
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
25
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
26
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
27
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
28
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
29
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
30
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
31
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
32
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
33
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
34
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
VII.
POGLAVJE
RAZPOREDITEV ZADOLŽITEV
Obseg dela se določi v skladu s predpisi in sistemizacijo, ki opredeljuje vzgojno-izobraževalno delo v
osnovni šoli.
VODJE AKTIVOV
RAZRED oziroma PODROČJE
VODJA
I. VIO
Helena KONŠAK
4. in 5. razred
Jadranka ČOPI
Družboslovno – naravoslovno področje
(BIO, KEM, NAR, FIZ, GEO, ZGO, RAČ)
Vzgojni predmeti
(TIT, GOS, ŠVZ, GVZ, LVZ)
Romana TANCER
Darko GUBERINIČ
OPB
Lidija ŠENEKAR
SLOVENŠČINA
Danica GOTLIH
ANGLEŠČINA
Jasmina ŠISERNIK
MATEMATIKA
Mojca GAZVODA
DNEVI DEJAVNOSTI
Žarko JAN
STROKOVNI AKTIV ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE
Bojana PERUŠ MARUŠIČ
35
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
DRUGE AKTIVNOSTI
NAMEN
DATUM
ZADOLŽITVE
TEČAJ PLAVANJA
Simona MLAKER ŠUŠEK
od 28. 11. do 09. 12. 2011 (13.30 do 14.30)
za 1. a in 1. b
Helena KONŠAK
TEČAJ PLAVANJA
od 27. 09. do 07. 10. 2011 (11.45 do 13.30)
Andreja ŽGAJNER
za 3. a
TRADICIONALNI KOSTANJEV
12. oktober 2011
PIKNIK
Bojan GORIČ
PREŠERNOV NATEČAJ
september 2011 – februar 2012
Danica GOTLIH
PROSLAVA ZA PREŠERNOV
DAN
07. 02. 2012
Tanja GOBAR
Darko HEDERIH
04. 05. 2012 – NPZ iz matematike / 6. r., 9. r.
NACIONALNI PREIZKUSI
ZNANJA (redni rok)
08. 05. 2012 – NPZ iz slovenščine / 6. r., 9. r.
Brigita SMOGAVEC
10. 05. 2012 – NPZ iz 3. predmeta / 9. r.
Bojana PERUŠ MARUŠIČ
NPZ iz angleščine / 6. r.
30. 05. 2012 – NPZ iz matematike /9. r.
NACIONALNI PREIZKUSI
ZNANJA (naknadni rok)
Brigita SMOGAVEC
31. 05. 2012 – NPZ iz slovenščine /9. r.
Bojana PERUŠ MARUŠIČ
01. 06. 2012 – NPZ iz 3. predmeta /9. r.
Romana TANCER
VALETA
14. 06. 2012 ob 18.00
Stojan BERLIČ
PODELITEV SPRIČEVAL
Romana TANCER
15. 06. 2012
za 9. razrede
Stojan BERLIČ
36
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
STROKOVNE AKTIVNOSTI (PROJEKTI)
PODROČJE
VODJA, SODELOVANJE
Naša mala knjižnica
Andreja Žgajner
»Bravo vsi«
mag. Bojana Peruš Marušič
Policaj Leon svetuje
Janja Karo, Mojca Praček, v sodelovanju s PP 1 Maribor
Evropska vas
Stojan Berlič, v sodelovanju z Evropsko hišo Maribor
Inovacijski Unesco projekt – »Eko dan« ob
dnevu Zemlje
mag. Bojana Peruš Marušič
ŠKuD - šola, kultura in družba
Tanja Gobar, v sodelovanju z MŠŠ
Rastem s knjigo
Mirjam Klavž Dolinar
Praznični bazar
Helena Konšak, mag. Bojana Peruš Marušič
Kaj delajo knjige ponoči?
Mirjam Klavž Dolinar
CONNECT - »Okolju prijazno in varno v šolo«
Brigita Smogavec
Mladi za napredek Maribora
Mladen Tancer, MOM, v sodelovanju z ZPM Maribor
Modri Jan
Mladen Tancer
Barvit keson za prijaznejši Maribor
mag. Bojana Peruš Marušič, v sodelovanju z Rotary
klubom Maribor - Park
Glasbena mladina PIZZICATO in CRESCENDO
Otroški pevski zbor EPK
Majda Gorjup
Majda Gorjup
Mladi arhitekti s čarobnim svinčnikom
Alenka Škerbinek, v sklopu EPK
Nikoli ni prezgodaj (projekt za lažjo vključitev mag. Bojana Peruš Marušič
predšolskih otrok v šolo)
Unesco kviz – državni kviz
mag. Darko Hederih
SECURE
mag. Bojana Peruš Marušič, v sodelovanju z UL
Klub staršev in učiteljev za dobro šolo
Andrej Korošec
Zdrava šola
Simona Mlaker Šušek, v sodelovanju z IVZ
Gradimo prijateljstvo
mag. Darko Hederih
UNESCO šola
mag. Darko Hederih
UNESCO SREDIŠČE
mag. Bojana Peruš Marušič
Boris Volarič, v sodelovanju z MŠŠ, ZRSŠ in ostalimi
E-šolstvo (razvoj informacijske pismenosti in
kompetenc ter uporaba elektronskih gradiv pri konzorcijskimi partnerji
pouku)
Miha Fijauž, v sodelovanju z Zavodom za šport Planica
»Zdrav življenjski slog«
Tradicionalni slovenski zajtrk
Adelina Sarađen Simid, v sodelovanju z MŠŠ
Shema šolskega sadja
Adelina Sarađen Simid, v sodelovanju z ARSKTRP
Socialne kompetence pri učencih prvega
vzgojo-izobraževalnega obdobja
Učiteljice I. VIO
37
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
ZAKLJUČNE EKSKURZIJE
RAZRED
VODJA
RELACIJA
TERMIN
Simona MLAKER ŠUŠEK
1. a, b
SPREMLJEVALCI
Helena KONŠAK
OTROŠKI MUZEJ CELJE
05. junij 2012
Helena KONŠAK
Rosvita DOMAJNKO
2. a
Polona LEGVART
ŽIVALSKI VRT IN ŠOLSKI MUZEJ
05. junij 2012
- Ljubljana
Nadja JUVAN
3. a
Andreja ŽGAJNER
ŽIVALSKI VRT IN ŠOLSKI MUZEJ
05. junij 2012
- Ljubljana
Lidija ŠENEKAR
MUZEJ NA PROSTEM
Jadranka ČOPI
4. a, b
Diana TAVČAR ROČENOVIČ
04. junij 2012
Rogatec
Bojan GORIČ
RIMSKA NEKROPOLA
5. a, b
Mojca PRAČEK
Darko GUBERINIČ
20. junij 2012
- Šempeter (v sklopu ŠVN)
Ljubo MURAUS
Mojca GAZVODA
6. a, b
Danica GOTLIH
KULTURNO POTEPANJE
01. junij 2012
Nada POTOČNIK
BOHINJ
7. a, b
Boris VOLARIČ
Stojan BERLIČ
18. junij 2012
- Bohinj
Romana TANCER
DEŽELA PETRA KLEPCA
8. a, b
Romana TANCER
- Dolenjska
01. junij
2012
BENETKE
9. a, b
Žarko JAN
Mladen TANCER
Romana TANCER
Stojan BERLIČ
17. september 2011
(v sklopu naravoslovnega dne)
Mladen TANCER
Stroške zaključne ekskurzije bodo plačali starši, če financer ne bo zagotovil potrebnih sredstev. Če bodo
sredstva zagotovljena le delno, bodo starši plačali razliko do dejanske cene.
38
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
ŠOLE V NARAVI
RAZRED
2. a
VODJA
KRAJ
Polona LEGVART
TERMIN
TRIJE KRALJI
AKTIVNOSTI
21. 5. – 23. 5. 2012
pohodništvo
jahanje
spoznavanje rastlin
in živali v okolici
3. a
Andreja ŽGAJNER
CŠOD PTUJ
21. 5. – 25. 5. 2012
plavanje
4. a, b
Darko GUBERINIČ
RIBNIŠKA KOČA
19. 12. - 23. 12. 2011 bordanje
oz. 19. 3. – 23 .3.2012
tek na smučeh
5. a, b
Ljubo MURAUS
VIRC – Poreč
15. 6. – 20. 6. 2012
plavanje
7. a, b
Stojan BERLIČ
Gozdna šola ZTS
15. 6. - 19. 6. 2012
orientacija
BOHINJ
lokostrelstvo
taborniške veščine
biološke vsebine
MPZ
Majda GORJUP
HOTEL TISA
OPZ
20. 10. – 22. 10. 2011
pevske vaje
Pohorje
Šole v naravi se financirajo v skladu s Pravilnikom o financiranju šole v naravi. So nadstandardna
ponudba dela, zato bodo stroške šole v naravi poravnali starši.
Ministrstvo za šolstvo in šport subvencionira šolo v naravi eni generaciji učencev na šolsko leto, pri nas
je to šola v naravi za učence 5. razreda.
NARAVOSLOVNO-STROKOVNE EKSKURZIJE
RAZRED
VODJA
RELACIJA
TERMIN
SPREMLJEVALCI
7. in 8. razred
Mladen TANCER
ZAGREB
18. marec 2012 Romana Tancer
8. in 9. razred
Mladen TANCER
PARIZ
20. april 2012
39
Romana Tancer
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
VIII.
POGLAVJE
SEZNAM DEJAVNOSTI
Zap. št.
DEJAVNOST
NOSILEC DEJAVNOSTI
1.
UNESCO
mag. Darko HEDERIH
2.
UNESCO SREDIŠČE
mag. Bojana PERUŠ MARUŠIČ
3.
Miha FIJAUŽ
4.
NADSTANDARDNI ŠPORTNI PROGRAM
(dodatni 2 uri ŠVZ na teden v času OPB)
ZDRAVA ŠOLA
5.
ŠOLE V NARAVI
mag. Bojana PERUŠ MARUŠIČ
6.
RODITELJSKI SESTANKI
Dijana HAUC
7.
POKLICNO USMERJANJE
Dijana HAUC
8.
ŠOLSKA TELEVIZIJA
Žarko JAN
9.
LIKOVNO RAZSTAVIŠČE
Zlatka SCHWEIGER ČERMELJ
10.
UČBENIŠKI SKLAD
Mirjam KLAVŽ-DOLINAR
11.
BUKVICE
Danica GOTLIH
12.
URNIK
Boris VOLARIČ
13.
BAZAR
Helena KONŠAK
14.
GLASBENI ABONMA od 2. do 5. razreda
Majda GORJUP
15.
LUTKOVNI ABONMA
Helena KONŠAK
16.
VPIS UČENCEV
mag. Darko HEDERIH
17.
IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV
Brigita SMOGAVEC
18.
SKUPNOST UČENCEV
mag. Darko HEDERIH
19.
FAKULTATIVNI in TEČAJNI POUK
Bojana PERUŠ MARUŠIČ
20.
NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA
21.
IZBIRNI PREDMETI
Brigita SMOGAVEC
mag. Bojana PERUŠ MARUŠIČ
Dijana HAUC
22.
NIVOJSKI POUK
Dijana HAUC
Simona MLAKER ŠUŠEK
40
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
ZDRAVA ŠOLA
Zdrava šola ozavešča učence, starše in delavce šole o zdravem telesnem in psihičnem razvoju. V okviru
programa Zdrave šole spodbujamo pozitiven odnos do telesnih aktivnosti in uravnotežene zdrave
prehrane, ki je pomembna za skladen telesni in duševni razvoj mladostnikov. Velik poudarek dajemo
oblikovanju pozitivne samopodobe mladostnikov in kakovostni izrabi prostega časa. Vodja projekta je
Simona Mlaker Šušek.
UNESCO ŠOLA
Cilji in načela vseživljenjskega izobraževanja, temelječa na "štirih stebrih", so temelj vrednot in
pedagoškega delovanja vseh ASPnet šol. Prispevajo h kakovostnejšemu razvijanju znanja, dela, osebnosti
in sreče slehernega posameznika kot tudi manjših in večjih skupin ljudi. Na nas je, na ASPnet šolah, da se
intenzivneje vključimo v razvijanje mladih, ki bodo zmožni skrbeti za sebe in dolgoročno ohraniti sebe ter
svet hkrati. Samo tako bodo imeli bodočnost tudi njihovi potomci. V sklopu programa smo že 11 let
organizatorji državnega finalnega Unesco kviza. »Posvojili« smo mariborsko staro trto. Učenci sodelujejo
v nacionalnih ASPnet projektih Unescovih šol. Vodja projekta je Darko Hederih.
UNESCO SREDIŠČE
Naša šola je 7. oktobra 2005 postala Unesco SREDIŠČE za SV Slovenijo. Vodja projekta je mag. Bojana
Peruš Marušič.
KLUB STARŠEV IN UČITELJEV ZA DOBRO ŠOLO
Osnovno poslanstvo kluba je podpreti kakovostno sodelovanje staršev in širše skupnosti pri delovanju
šole, poglobiti razumevanje o »drugačnosti« današnjih otrok in o »enkratnosti« vsakega od njih,
zagotoviti, da bodo učitelji in starši s skupnim delovanjem pri slehernem otroku odkrili njegovo »močno«
stran in, da noben otrok na izobraževalni poti ne bo »odrinjen« ali »izgubljen« ter okrepiti zaupanje
skupnosti v strokovnost učiteljev.
LIKOVNO RAZSTAVIŠČE
Šolsko likovno razstavišče deluje že od septembra 1996 in smo nanj upravičeno ponosni. V tem času smo
pripravili okoli 70 likovnih razstav na katerih so razstavljali naši učenci, učitelji in starši. Med razstavljalci
so bili tudi pomembni slovenski umetniki: Bojan Golja, Ludvik Pandur, Bogdan Čobal, Helmut Jerak, Ervin
Kralj, Zvonko Čoh, Viktor Šest, Aleksander Šerer, Samo Jenčič, Mojca Cerjak, Janez Pristavec in profesorji
Pedagoške fakultete Maribor.
41
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
PREDMET, PODROČJE
VODJA
ŠPORTNO PODROČJE
Ljubo MURAUS
MATEMATIKA
Nada POTOČNIK
LOGIKA
Mojca GAZVODA
SLOVENSKI JEZIK
Mirjam KLAVŽ DOLINAR
CICI VESELA ŠOLA
Polona LEGVART
PROMETNA ZNAČKA
Bojan GORIČ
ZGODOVINA
Žarko JAN
KEMIJA
Romana TANCER
FIZIKA
Mladen TANCER
RAZISKOVALNE NALOGE
Mladen TANCER
ANGLEŠKI JEZIK
Lidija LIŠNIČ
NEMŠKI JEZIK
Jasmina ŠISERNIK
GEOGRAFIJA
Stojan BERLIČ
RAČUNALNIŠTVO
Boris VOLARIČ
BIOLOGIJA
Romana TANCER
42
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
KULTURNI DNEVI
Teden dni pred izvedbo dneva dejavnosti organizator predstavi učiteljem podrobno pripravo dneva in
določi posamezne nosilce nalog. Organizator in nosilci nalog dva dni pred izvedbo dneva dejavnosti
začnejo s pripravo učencev na dan dejavnosti. Organizator odgovarja za kvalitetno izvedbo dneva
dejavnosti.
RAZRED
DATUM
VSEBINA
VODJA
1. razred
december 2011
december 2011
27. januar 2012
7. februar 2012
februar 2012
junij 2012
december 2011
december 2011
27. januar 2012
7. februar 2012
februar 2012
junij 2012
december 2011
december 2011
27. januar 2012
7. februar 2012
februar 2012
junij 2012
september 2011
december 2011
27. januar 2012
7. februar 2012
december 2011
27. januar 2012
7. februar 2012
februar 2012
2. februar 2012
7. februar 2012
22. marec 2012
1.junij 2012
23. december 2011
2. februar 2012
7. februar 2012
16. junij 2012
8. november 2011
23. december 2011
2. februar 2012
7. februar 2012
23. december 2011
2. februar 2012
7. februar 2012
22. marec 2012
Filmska predstava (½)
Novoletni običaji
Gledališka predstava (½)
Kulturni praznik (½)
Pustni običaji
Lutkovna predstava (½)
Filmska predstava (½)
Novoletni običaji
Gledališka predstava (½)
Kulturni praznik (½)
Pustni običaji
Naredimo si predstavo (½)
Filmska predstava (½)
Novoletni običaji
Gledališka predstava (½)
Kulturni praznik (½)
Pustni običaji
Knjižnica - pravljica (½)
Delavnice v knjižnici Nova vas
Novoletni običaji
Gledališka predstava (½)
Kulturni praznik (½)
Novoletni običaji
Gledališka predstava (½)
Kulturni praznik (½)
Pustni običaji
Gledališka predstava (½)
Kulturni praznik (½)
Knjižnica Rotovž
Kulturno potepanje (v sklopu zaklj. ekskurzije)
Novoletni program
Gledališka predstava (½)
Kulturni praznik (½)
Kulturno-zgodovinske znamenitosti Bohinja (v sklopu ŠVN)
Zbirka glasbil na Ptujskem gradu
Novoletni program
Gledališka predstava (½)
Kulturni praznik (½)
Novoletni program
Gledališka predstava (½)
Kulturni praznik (½)
Mariborske kulturne ustanove
Peruš Marušič
Mlaker Šušek, Konšak
Gorjup
slavisti
Mlaker Šušek, Konšak
Konšak
Peruš Marušič
Legvart
Gorjup
slavisti
Legvart
Legvart
Peruš Marušič
Žgajner
Gorjup
slavisti
Žgajner
Žgajner
Čopi, Tavčar Ročenovič
Čopi, Tavčar Ročenovič
Gorjup
slavistke
Karo, Praček
Gorjup
slavistke
Karo, Praček
Gotlih
slavistke
Klavž Dolinar
Gotlih
Šisernik, Gotlih
Gotlih
slavistke
Berlič
Gorjup
Tancer M. , Jan
Gotlih
slavistke
Tancer R., Berlič
Gotlih
slavistke
Jan
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
6. razred
7. razred
8. razred
9. razred
43
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
NARAVOSLOVNI DNEVI
Teden dni pred izvedbo dneva dejavnosti organizator predstavi učiteljem podrobno pripravo dneva in
določi posamezne nosilce nalog. Organizator in nosilci nalog dva dni pred izvedbo dneva dejavnosti
začnejo s pripravo učencev na dan dejavnosti. Organizator odgovarja za kvalitetno izvedbo dneva
dejavnosti.
RAZRED
DATUM
VSEBINA
VODJA
1. razred
oktober 2011
Tržnica
Mlaker Šušek, Konšak
januar 2012
Ko sem bil majhen
Mlaker Šušek, Konšak
20. april 2012
Eko dan – Akvarij, terarij
Mlaker Šušek, Konšak
oktober 2011
Predstavitev gasilcev
Legvart
20. april 2012
Eko dan
Legvart
maj 2012
Eko dan - Botanični vrt, Vrtnarija
Legvart
september 2011
Kako se učimo
Žgajner
januar 2012
Prenos informacij
Žgajner
20. april 2012
Eko dan - Pikapolonica na prašni cesti
Žgajner
november 2011
Snovi v naravi
Čopi, Tavčar Ročenovič
marec 2012
Ko zasveti
Čopi, Tavčar Ročenovič,
20. april 2012
Eko dan
Čopi, Tavčar Ročenovič
20. april 2012
Eko dan
Karo, Praček
maj 2012
Botanični vrt Pivola
Karo, Praček
junij 2012
Morje in obala (v sklopu ŠVN)
Praček
20. oktober 2011
Skrb za zdrave zobe
Tancer R.
8. november 2011
Poskusi pri naravoslovju
Tancer M.
7. marec 2012
Merjenje
Gazvoda
16. september 2011
Matematične delavnice
Gazvoda
17. junij 2012
Orientacija (v sklopu ŠVN)
Volarič
18. junij 2012
Vzorčenje živali tal (v sklopu ŠVN)
Tancer R.
16. september 2011
Obdelava podatkov I
Potočnik
22. marec 2012
Kemijski praktikum
Tancer R.
1.junij 2012
Dežela Petra Klepca
Tancer R.
16. september 2011
Benetke (v sklopu zaključne ekskurzije)
Berlič
8. november 2011
Obdelava podatkov II
Potočnik
7. marec 2012
Fizikalni praktikum
Tancer M.
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
6. razred
7. razred
8. razred
9. razred
44
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
TEHNIŠKI DNEVI
Teden dni pred izvedbo dneva dejavnosti organizator predstavi učiteljem podrobno pripravo dneva in
določi posamezne nosilce nalog. Organizator in nosilci nalog dva dni pred izvedbo dneva dejavnosti
začnejo s pripravo učencev na dan dejavnosti. Organizator odgovarja za kvalitetno izvedbo dneva
dejavnosti.
RAZRED
DATUM
VSEBINA
1. razred
september 2011
Napravi sam
Mlaker Šušek, Konšak
marec 2012
Promet
Mlaker Šušek, Konšak
5. junij 2012
Otroški muzej Celje (v sklopu zaključne ekskurzije)
Mlaker Šušek, Konšak
december 2011
Mizica pogrni se
Legvart
marec 2012
Konstrukcijske igre
Legvart
5. junij 2012
Živalski vrt in šolski muzej v Ljubljani (v sklopu zaključne ekskurzije)
Legvart, Žgajner
oktober 2011
Denar
Žgajner
marec 2012
Baloni, letala in še kaj
Žgajner
5. junij 2012
Živalski vrt in šolski muzej v Ljubljani (v sklopu zaključne ekskurzije)
Žgajner, Legvart
december 2011
Streha nad glavo
Čopi, Tavčar Ročenovič
januar 2012
Naredimo vozilo
Čopi, Tavčar Ročenovič
februar 2012
Pustna maska
Čopi, Tavčar Ročenovič
4. junij 2012
Muzej na prostem – Rogatec (v sklopu zaključne ekskurzije)
Čopi, Tavčar Ročenovič
oktober 2011
Hiša eksperimentov - Ljubljana
Karo, Praček
april 2012
Pokrajinski muzej
Karo, Praček
maj 2012
Kolesarski izpit
Gorič
20. junij 2012
Rimska nekropola – Šempeter (v sklopu zaključne ekskurzije)
Praček
Izdelava izdelkov iz različnih materialov
Guberinič
23. november 2011
Igre in igrače naših prednikov
Rižner, Muraus
23. december 2011
Praznični izdelki
Tancer M.
20. april 2012
Ekološke delavnice
Šenekar, Gorič
7. marec 2012
Robotika
Guberinič
22. marec 2012
Baze podatkov v svetovnem spletu
Volarič
20. april 2012
Ekološke delavnice
Guberinič, Rižner,
19. junij 2012
Uporaba tabornega orodja (v sklopu ŠVN)
Volarič
20. oktober 2011
Od kolesa do motorja
Guberinič
23. november 2011
Obdelava lesa
Guberinič, Muraus
7. marec 2012
Multimedijska komunikacija
Volarič
20. april 2012
Ekološke delavnice
Tancer M., Gotlih
20. oktober 2011
Poklicna orientacija, Sončkov tek in uporabki
Hauc, Tancer M., Konšak, Mlaker Š.
23. november 2011
Uporaba sodobnih komunikacijskih kanalov
Volarič
20. april 2012
Ekološke delavnice
Tancer R., Šisernik
1.junij 2012
Vremenoslovje
Gazvoda
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
6. razred
7. razred
8. razred
9. razred
16. september 2011
VODJA
45
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
ŠPORTNI DNEVI
Teden dni pred izvedbo dneva dejavnosti organizator predstavi učiteljem podrobno pripravo dneva in
določi posamezne nosilce nalog. Organizator in nosilci nalog dva dni pred izvedbo dneva dejavnosti
začnejo s pripravo učencev na dan dejavnosti. Organizator odgovarja za kvalitetno izvedbo dneva
dejavnosti.
ZAP. ŠT.
1.
DATUM
24. september 2011
AKTIVNOST
POHOD
(1. – 9. razred)
2.
6. oktober 2011
KROS
LOKACIJA
Trg svobode (start)
Trije ribniki
Piramida
vzpetine v okolici šole
(1. – 5. razred)
ATLETIKA
Poljane
(6. – 9. razred)
3.
januar 2012
ZIMSKI ŠPORTI
»mariborsko« Pohorje
(2., 4. in 5. razred v ŠVN)
Ledna dvorana
Kopališče Pristan
4.
maj 2012
ORIENTACIJSKI POHOD
mestni park
Kalvarija
Piramida
Vinarje
junij 2012
POHOD
Poreč
(5. razred v ŠVN)
RAZNI ŠPORTI
Bohinj
(7. razred – v sklopu ŠVN)
5.
junij 2012
IGRE Z ŽOGO
mestni park
Branik
Partizan
šolski športni objekti
5. razred v ŠVN
46
Poreč
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
INTERESNE DEJAVNOSTI
INTERESNA DEJAVNOST
IZVAJALEC
MLADINSKI PEVSKI ZBOR
Majda GORJUP
KOLESARSKI KROŽEK
MALA LOGIKA (1)
LIKOVNI KROŽEK (1)
BIOLOŠKI KROŽEK (1)
GEOGRAFSKI KROŽEK (1/2)
PREŠERNOV NATEČAJ - Bukvice (1)
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA (1)
NEMŠKA BRALNA ZNAČKA (1)
ŠOLSKA TELEVIZIJA
ZOO KROŽEK (1)
DRAMSKI KROŽEK (1)
KOŠARKA (2)
(dečki – od 7. do 9. razreda)
KOŠARKA
(dečki od 3. do 6. razreda)
PREŽIHOVA BRALNA ZNAČKA
ODBOJKA (1/2)
(reprezentanca – dekleta + fantje)
ODBOJKA (1)
(mlajše deklice)
ODBOJKA (1)
(mešano od 6. do 9. razreda)
ODBOJKA (1)
(mešano od 6. do 9. razreda)
INSTRUMENTALNA SKUPINA (1,5)
UNESCO KROŽEK (1)
GIMNASTIKA
OTROŠKA NOGOMETNA ŠOLA
PLESNA DEJAVNOST
PIZZICATO (1/2)
CRESCENDO (1/2)
ŠAH
»BLIŽNJICA DO MEDNARODNEGA ODDELKA« (1/2)
ŠOLSKA SKUPNOST
PLANINSKI KROŽEK (1/2)
Bojan GORIČ
Jadranka ČOPI
Zlatka SCHWEIGER ČERMELJ
Romana TANCER
Stojan BERLIČ
Danica GOTLIH
Lidija LIŠNIČ
Mira PERŠUH
Žarko JAN
Žarko JAN
Diana TAVČAR ROČENOVIČ
DAN
ponedeljek
četrtek
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
torek
sreda
sreda
po dogovoru
po dogovoru
po dogovoru
petek
po dogovoru
po dogovoru
po dogovoru
po dogovoru
OTROŠKI PEVSKI ZBOR
Majda GORJUP
Darko GUBERINIČ
torek
14.00 – 14.45
David KOGLER (zunanji sodelavec)
četrtek
14.00 – 15.00
Mirjam KLAVŽ DOLINAR
sreda
7.40 – 8.25
Ljubo MURAUS
po dogovoru
Ljubo MURAUS
sreda
13.00 – 14.00
Peter MOŽIČ (zunanji sodelavec)
sreda
7.40 – 8.25
Peter MOŽIČ (zunanji sodelavec)
torek, petek
7.50 – 8.15
Bojan GORIČ
Mojca PRAČEK
Aleksander ŠAJN (zunanji sodelavec)
Darjan Novak
zunanji sodelavci
Majda GORJUP
Majda GORJUP
Tomaž EKART (zunanji sodelavec)
Ana PERIČ
DARKO HEDERIH
MIHA ŠOŠTERŠIČ
petek
po dogovoru
četrtek
sreda, petek
po dogovoru
torek
torek
po dogovoru
po dogovoru
po dogovoru
po dogovoru
7.40 – 8.25
47
URA
12.55 – 13.40
14.00 – 14.45
14.00 – 14.45
12.55 – 13.40
14.00 – 14.45
7.40 – 8.25
7.40 – 8.25
7.40 – 8.25
7.40 – 8.25
15.00 – 15.45
15.30 – 16.30
14.00 – 15.00
14.00 – 15.00
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
INTERESNA DEJAVNOST - I. VIO
IZVAJALEC
DAN
URA
PRAVLJIČNA URA (1)
Simona MLAKER ŠUŠEK
torek
13.30 – 15.00
LEGO DELAVNICA (1)
Nadja JUVAN
torek
13.30 – 15.00
CICI VESELA ŠOLA (1)
Polona LEGVART
torek
13.30 – 15.00
FILOZOFIJA ZA NAJMLAJŠE (1)
Tanja JANKOVIČ (pripravnica)
torek
13.30 – 15.00
DRUŽABNE IGRE (1)
Helena KONŠAK
torek
13.30 – 15.00
PAPIRNATA DELAVNICA (1)
Andreja ŽGAJNER
torek
13.30 – 15.00
LIKOVNA DELAVNICA (1)
Klavdija BURAZER
torek
13.30 – 15.00
SLAVČKI (1)
Diana TAVČAR ROČENOVIČ
četrtek
12.05 – 12.50
48
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
TEČAJNA OBLIKA NEMŠKEGA in ANGLEŠKEGA JEZIKA
Tečajni pouk nemškega in angleškega jezika bo potekal za učence 1. in 2. razreda (60 ur letno na
skupino). Plačniki bodo starši.
Tečajna oblika nemškega jezika:
RAZRED
IZVAJALEC
UČITELJ
1. a, 1. b
OŠ bratov Polančičev Maribor
Anja ŠPUR
2. a
OŠ bratov Polančičev Maribor
Anja ŠPUR
Tečajno obliko pouka nemščine smo zastavili tako, da smo ga v sodelovanju z Zavodom Republike
Slovenije za šolstvo OE Maribor oblikovali po vertikali z optimalnim predznanjem učencev in
zagotavljanjem nadgradnje jezikovnega znanja pri prehodih iz posameznega razreda oz. VIO.
Tečajna oblika angleškega jezika:
RAZRED
IZVAJALEC
UČITELJ
1. a, 1. b
OŠ bratov Polančičev Maribor
Ana PEROVID
2. a
OŠ bratov Polančičev Maribor
Ana PEROVID
3. a
OŠ bratov Polančičev Maribor
Ana PEROVID
49
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
FAKULTATIVNI POUK NEMŠKEGA JEZIKA
Fakultativno obliko pouka nemščine smo zastavili tako, da smo ga v sodelovanju z Zavodom Republike
Slovenije za šolstvo OE Maribor oblikovali po vertikali z optimalnim predznanjem učencev in
zagotavljanjem nadgradnje jezikovnega znanja pri prehodih iz posameznega razreda oz. VIO.
Fakultativni pouk nemškega jezika bo potekal za učence 3., 4., 5. in 6. razreda (70 ur letno na skupino).
Plačnik tega dela je Mestna občina Maribor. Če bodo sredstva zagotovljena le delno glede na obseg,
bodo starši plačali razliko do dejanskih stroškov.
RAZRED
IZVAJALEC
UČITELJ
3. a
OŠ bratov Polančičev Maribor
Lidija ŠENEKAR
4. a, 4. b
OŠ bratov Polančičev Maribor
Lidija ŠENEKAR
5. a, 5. b
OŠ bratov Polančičev Maribor
Mira PERŠUH
6. a, 6. b
OŠ bratov Polančičev Maribor
Mira PERŠUH
FAKULTATIVNI POUK RAČUNALNIŠTVA
Fakultativni pouk računalništva bo potekal za učence 4., 5. in 6. razreda (35 ur letno na skupino). Plačnik
tega dela je Mestna občina Maribor.
RAZRED
IZVAJALEC
IZVAJALEC
4. a, 4. b
OŠ bratov Polančičev Maribor
Žarko JAN
5. a, 5. b
OŠ bratov Polančičev Maribor
Žarko JAN
6. a, 6. b
OŠ bratov Polančičev Maribor
Žarko JAN
50
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Vodilo pri delu so »Smernice za delo svetovalnih delavcev«.
Delo svetovalnih delavcev je razdeljeno na več področij in nalog znotraj njih. Glavna področja so:
področje učenja in poučevanja,
področje šolske klime,
področje poklicne orientacije,
področje osebnostnega razvoja,
področje socialnih stisk.
Od nalog svetovalnih delavcev še posebno pozornost namenjamo: pomoči pri pripravi razrednih ur,
izobraževanju, učni pomoči, individualni pomoči učencem s težavami, delu z nadarjenimi učenci, vpisu
novincev, vpisu v srednje šole, sodelovanju s starši, učitelji, vodstvom, zunanjimi ustanovami,
administrativnemu delu, analitičnemu delu in vodenju projektov.
Pri svojem delu šolska svetovalna služba sodeluje z Zdravstvenim domom – pedopsihiatrijo, s Centrom
za socialno delo, Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše, Centrom za sluh in govor, z
Zavodom za šolstvo, Republiškim izpitnim centrom (RIC) in Zavodom za zaposlovanje (CIPS).
PREŽIHOVA BRALNA ZNAČKA
V Prežihovi bralni znački bodo sodelovali učenci od 1. do 9. razreda. Predpisane knjige so primerne
starosti in bralni zrelosti učencev. Učenci lahko izbirajo knjige po predpisanem seznamu in po lastni
izbiri. Učenci od 1. do 5. razreda bodo prebrana dela ilustrirali in pripovedovali vsebine razredničarkam,
učenci 6. do 9. razreda pa bodo o prebranem pripovedovali knjižničarki. Trudili se bomo, da bomo gojili
trajno ljubezen do knjige. V bralcih želimo spodbuditi estetska in etična čustva ter sposobnost, da bo
učenec znal knjigo pravilno vrednotiti in jo izkoristiti za svojo notranjo rast. S tem bo izboljšal tehniko
branja in govornega sporočanja.
Sodelovali bomo tudi na slovenskem knjižnem kvizu, ki vključuje tudi branje za bralno značko.
Ob zaključku šolskega leta bodo učenci prejeli priznanja in knjižne nagrade. Seznam knjig je v prilogi
letnega delovnega načrta.
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA
S sodelovanjem pri angleški bralni znački širimo bralno kulturo pri učencih. Učenci pridobivajo besedišče.
Seznam knjig je v prilogi letnega delovnega načrta.
NEMŠKA BRALNA ZNAČKA
S sodelovanjem pri angleški bralni znački širimo bralno kulturo pri učencih. Učenci pridobivajo besedišče.
Za sodelovanje prejmejo priznanje. Seznam knjig je v prilogi letnega delovnega načrta.
51
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
IX.
POGLAVJE
IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV
Strokovna izobraževanja, ki so se jih ali se bodo udeležili vsi oz. večina pedagoških delavcev:
DATUM
26. 08. in 30. 08. 2011
VSEBINA
Spletne učilnice in e-zbornica
IZVAJALEC
Boris Volarič
26. 08. in 30. 08. 2011
Ocenjevanje in preverjanje znanja za mag. Alenka Zupančič Danko
učence z učnimi težavami
po dogovoru
Svetovalne storitve
Zavod za šolstvo R Slovenije
OE Maribor
po dogovoru
Delo z učenci s posebnimi potrebami
Delo z nadarjenimi učenci
Svetovalni center za otroke,
mladostnike in starše
Individualno strokovno izobraževanje pedagoških in ostalih strokovnih delavcev je v prilogi letnega
delovnega načrta.
52
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
X.
POGLAVJE
AKTIVNOSTI STROKOVNIH DELAVCEV
Dežurstvo učiteljev
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
AVLA
Mirjam KLAVŽ
DOLINAR
Darko GUBERINIČ
Darko Hederih
Ljubo MURAUS
Dijana HAUC
PRITLIČJE
stari del
Jadranka ČOPI
Jasmina ŠISERNIK
Janja KARO
Mojca PRAČEK
Diana TAVČAR
ROČENOVIČ
I. NADSTROPJE
stari del
Mojca GAZVODA
Stojan BERLIČ
Mladen TANCER
Romana TANCER
Nada POTOČNIK
II. NADSTROPJE
stari del
Zlatka
SCHWAIGER Č.
Danica GOTLIH
Lidija LIŠNIČ
Tanja GOBAR
Majda GORJUP
I. NADSTROPJE
novi del
Helena KONŠAK
Simona MLAKER
ŠUŠEK
Andreja ŽGAJNER
Polona LEGVART
Rosvita DOMAJNKO
I.
Alenka ŠKERBINEK
II.
JEDILNICA
(13.00 – 13.50)
Žarko JAN
Žarko JAN
Žarko JAN
Žarko JAN
Žarko JAN
53
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
Urnik govorilnih ur
UČITELJ
RAZRED
DAN
URA
Stojan BERLIČ
9.b
petek
9.35 - 10.20
Klavdija BURAZER
OPB1 – 1. b, 2. a
četrtek
12.05 - 12.50
Jadranka ČOPI
4. a
torek
12.00 - 12.45
Rosvita DOMAJNKO
drugi učitelj v 1. b
petek
8.15 - 9.00
Mojca GAZVODA
6. a
petek
10.25 - 11.10
torek
12.05 - 12.50
torek
8.30 - 9.15
petek
11.15 - 12.00
četrtek
8.30 - 9.15
Darko GUBERINIČ
četrtek
10.25 - 11.10
Dijana HAUC
sreda
12.55 - 13.40
Darko HEDERIH
sreda
12.05 - 12.55
Tatjana GOBAR
Bojan GORIČ
OPB4 – 4. a, 4. b
Majda GORJUP
Danica GOTLIH
7. b
Žarko JAN
8. b
četrtek
10.30 - 11.00
Nadja JUVAN
OPB2 – 1. a, 2. a
sreda
11.15 - 12.00
Janja KARO
5. a
sreda
12.00 - 12.45
ponedeljek
8.30 - 9.15
Mirjam KLAVŽ DOLINAR
Helena KONŠAK
1. b
torek
12.00 - 12.45
Polona LEGVART
2. a
četrtek
12.00 - 12.45
torek
9.35 - 10.20
torek
12.00 - 12.45
Ljubo MURAUS
petek
9.35 - 10.20
Mira PERŠUH
petek
8.30 - 9.25
Lidija LIŠNIČ
Simona MLAKER ŠUŠEK
1. a
Nada POTOČNIK
6. b
petek
10.25 - 11.10
Mojca PRAČEK
5. b
četrtek
9.35 - 10.20
Bojan RIŽNER
OPB5 – 5. a, 5. b
sreda
10.25 - 11.10
Zlatka SCHWEIGER ČERMELJ
Lidija ŠENEKAR
OPB3 – 2. a, 3. a
petek
10.25 - 11.10
Jasmina ŠISERNIK
7. a
ponedeljek
11.15 - 12.00
Alenka ŠKERBINEK
drugi učitelj v 1. a
torek
12.05 - 12. 50
Diana TAVČAR ROČENOVIČ
4. b
petek
11.15-12.00
Mladen TANCER
8. a
ponedeljek,
12.55 - 13.40
Romana TANCER
9. a
četrtek
11.15 - 12.00
četrtek
12.05 - 12.50
ponedeljek
12.05 - 12.50
Boris VOLARIČ
Andreja ŽGAJNER
3. a
54
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
ČLANI SVETA STARŠEV
Predsednik Sveta staršev v šolskem letu 2011/2012 je gospod Aleš KUMPERŠČAK, njegova namestnica pa
gospa Ida KRANJAC RAJID.
ODDELEK
1. a
1. b
2. a
3. a
4. a
4. b
5. a
5. b
6. a
6. b
7. a
7. b
8. a
8. b
9. a
9. b
IME IN PRIIMEK
Maja VAJZMAN
Suzana REHBERGER
Ida KRANJAC RAJID
Matjaž LIKAR
Jelka RAKUN
Andrej KOROŠEC
Mojca GARANTINI
Peter MOŽIČ
Vesna KAHVEDŽID
Aleš KUMPERŠČAK
Mateja KLINE (namestnica)
Zdenka KASTELIC
Maja ARSENOVIČ
Simon TEKAVEC
Miran ANDERLIČ
Bojan ROJ
Suzana REHBERGER
Starši s šolo kvalitetno sodelujejo na vzgojno-izobraževalnem področju.
Na podlagi 3. odstavka 10. člena Poslovnika o delu Sveta staršev OŠ bratov Polančičev Maribor se svet
staršev skliče najmanj štirikrat v šolskem letu.
Vsebina dela, ki jo obravnavamo na Svetu staršev:
letni delovni načrt, sodelovanje v dejavnostih in akcijah šole, vzgojno-izobraževalni proces na šoli,
aktualna problematika…
Predstavniki staršev bodo sodelovali kot aktivni sodelavci v projektu »Klub staršev in učiteljev za dobro
šolo«. Osnovno poslanstvo kluba je podpreti kakovostno sodelovanje staršev in širše skupnosti pri
delovanju šole, poglobiti razumevanje o »drugačnosti« današnjih otrok in o »enkratnosti« vsakega od
njih, zagotoviti, da bodo učitelji in starši s skupnim delovanjem pri slehernem otroku odkrili njegovo
»močno stran« in, da noben otrok na izobraževalni poti ne bo »odrinjen« ali »izgubljen« ter okrepiti
zaupanje skupnosti v strokovnost učiteljev.
55
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
ČLANI SVETA ŠOLE
Predsednica Sveta šole v šolskem letu 2011/2012 je Dijana HAUC.
ČLANI SVETA ŠOLE so:
Brigita BERGER (predstavnica ustanoviteljice MOM)
Zdenka KRIŽANIČ (predstavnica ustanoviteljice MOM)
Zdenka ŠILC (predstavnica ustanoviteljice MOM)
Mojca MEDVED LADINEK (predstavnica staršev)
Ljubo VESELINOVID (predstavnik staršev)
Andrej KOROŠEC (predstavnik staršev)
Tatjana GOBAR (predstavnica šole)
Dijana HAUC (predstavnica šole)
Danijel KNUPLEŽ (predstavnik šole)
Lidija ŠENEKAR (predstavnik šole)
Jadranka ČOPI (predstavnik šole)
Vsebina dela Sveta šole:
1. Obravnava vsa pomembna vprašanja glede pedagoškega procesa na šoli.
2. Usmerja materialno poslovanje šole.
3. Sprejema letni delovni načrt.
4. Opravlja druge naloge v skladu z zakonskimi predpisi in Statutom šole.
56
OŠ bratov Polančičev Maribor
Letni delovni načrt za leto 2011/2012
XI.
POGLAVJE
SPREMLJANJE IN REALIZACIJA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA
Za spremljanje in realizacijo letnega delovnega načrta smo odgovorni vsi strokovni delavci na šoli.
Odgovorni vodstveni delavci šole bomo sprotno spremljali izvajanje programa letnega delovnega načrta:
1. Mesečno bomo na konferenci pregledali realizacijo plana - aktivnosti po mesecih.
2. Sproti bomo spremljali in beležili odstopanja z navedbo razlogov.
3. Pedagoški in ostali strokovni delavci bodo oddali poročila in analize o poteku vzgojnoizobraževalnega dela ob zaključku posameznih ocenjevalnih obdobij.
4. Pedagoški in ostali strokovni delavci bodo pripravili tudi zaključno poročilo ob zaključku šolskega
leta.
5. Na podlagi teh poročil bomo pripravili realizacijo letnega delovnega načrta za šolsko leto
2010/2011.
6. Letni delovni načrt smo obravnavali na roditeljskih sestankih 07. 09. 2011 in na redni mesečni
konferenci 27. 09. 2011 ter ga dali v potrditev Svetu šole. Svet staršev ga je obravnaval na svoji
seji 03. 10. 2011 in ga dal v potrditev Svetu šole.
Letni delovni načrt je bil sprejet na seji Sveta šole 04. 10. 2011.
Ravnateljica
Predsednica Sveta šole
Brigita SMOGAVEC
Dijana HAUC
V Mariboru, 27. 09. 2011
Gradivo pripravili:
Brigita SMOGAVEC, ravnateljica
mag. Bojana PERUŠ MARUŠIČ, pomočnica ravnateljice
Priloge:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Razvojni načrt šole 2010 – 2015
Akcijski načrt udejanjanja prednostnih nalog za šolsko leto 2011/2012
Navodila za načrtovanje in izvajanje stalnega strokovnega spopolnjevanja ravnateljev in drugih strokovnih
delavcev na šolah
Plan stalnega strokovnega spopolnjevanja delavcev šole v šolskem letu 2011/2012
Izobraževanje
Seznam knjig za Prežihovo bralno značko, angleško in nemško bralno značko
Cenik
57

Similar documents