Ime in priimek: Razred - Matematika

Comments

Transcription

Ime in priimek: Razred - Matematika
Matematika
Ime in priimek: ___________________________________
Razred: __________________
prof. Breda Poličar, mag. Janja Jakončič
LITERATURA:
LINEA NOVA , matematika za 1. letnik gimnazij (G. Pavlič)
Matematika 1. - Zbirka nalog za gimnazije (Arnuš, Klanjšček, Dvoržak…)
SPLETNA UČILNICA :
http://breda-policar.gimnazija-poljane.com/course/view.php?id=11
Uporabniško ime: _________________________
Geslo: ____________________________
PROFESOR: Breda Poličar
E-MAIL: [email protected]
GOVORILNE URE : ____________________________
prof. Breda Poličar, mag. Janja Jakončič
MOJA SAMOEVALVACIJA OSVOJENE SNOVI:
Osnove logike
VSEBINE:
Izjave in povezave med njimi
Sestavljene izjave
Vrstni red operacij
Tavtologija
Enakovredne izjave
Cilji:
teorija
zapišem izjavo
določim logično vrednost izjave
zapišem sestavljeno izjavo s simboli
izračunam logično vrednost sestavljene izjave pri vseh
vrednostih enostavnih izjav
ugotovim enakovrednost dveh izjav
naloge
Množice
VSEBINE:
Osnovni pojmi: element, množica, pripadnost elementa množici, podmnožica,
prazna množica, univerzalna množica
Simbolni zapisi
Vennov diagram
Presek, unija, razlika, komplement množic
Lastnosti operacij z množicami
Potenčna množica
Kartezični produkt množic
Moč množice
Moč potenčne množice
Cilji:
teorija
poznam osnovne pojme in s simboli označujem odnose
med elementi in množicami
uporabljam različne načine predstavitev množic
računam z množicami
poiščem potenčno množico končne množice
narišem graf kartezičnega produkta dveh množic
uporabljam formule za moč unije dveh ali treh množic ter
moč kartezičnega produkta končnih množic
prof. Breda Poličar, mag. Janja Jakončič
naloge
Številske množice
VSEBINE:
Računske operacije in njihove lastnosti
Praštevila in sestavljena števila
Desetiški mestni zapis
Kriteriji deljivosti z 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 in 10
Relacija deljivosti
Največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik
Osnovni izrek o deljenju
Evklidov algoritem in zveza med D in v
Desetiški številski sestav
Dvojiški številski sestav
Cilji:
teorija
poznam pomen naravnih števil in razloge za vpeljavo
celih števil ter primere njihove uporabe
uporabljam računske operacije v množici naravnih in
celih števil in na primerih utemeljim njihove lastnosti,
predstavim naravna in cela števila na številski premici.
uporabljam desetiški mestni zapis celega števila,
utemeljim in uporabljam osnovne kriterije za deljivost
poznam in uporabljam lastnosti relacije deljivosti
določim največji skupni delitelj in najmanjši skupni
večkratnik dveh ali več celih števil
uporabljam osnovni izrek o deljenju celih števil
uporabljam Evklidov algoritem za iskanje največjega
skupnega delitelja
v problemskih nalogah uporabljam zvezo Dv = ab
pretvarjam med desetiškim in dvojiškim številskim
sestavom
prof. Breda Poličar, mag. Janja Jakončič
naloge
Racionalna števila
VSEBINE:
Računske operacije in njihove lastnosti
Desetiški zapis racionalnih števil
Deleži in odstotki
Procentni račun
Cilji:
teorija
poznam in utemeljim razloge za vpeljavo racionalnih
števil
predstavim racionalna števila na številski premici,
računam z racionalnimi števili
uporabljam in utemeljim decimalni zapis racionalnega
števila ter razlikujem med desetiškimi in nedesetiškimi
ulomki
računam z decimalnimi števili
uporabljam deleže in odstotke ter procentni račun v
nalogah iz vsakdanjega življenja in spretno uporabljam
žepno računalo
naloge
Realna števila
VSEBINE:
Iracionalna števila
Realna števila na številski premici
Intervali
Končni decimalni približki
Absolutna vrednost realnega števila in njene lastnosti
Enačbe z absolutno vrednostjo
Neenačbe z absolutno vrednostjo
Absolutna in relativna napaka
Cilji:
teorija
poznam in utemeljim razloge za vpeljavo realnih števil
navedem nekaj primerov iracionalnih števil
konstruiram nekatere kvadratne korene kot primere
iracionalnih števil z uporabo Pitagorovega izreka
interpretiram številsko premico kot realno os,
zaokrožujem decimalna števila
povežem geometrijsko in analitično predstavitev
absolutne vrednosti realnih števil
poenostavljam izraze z absolutno vrednostjo ter rešim
preproste enačbe
rešim preproste neenačbe z absolutno vrednostjo realnih
števil
primerjam pomen absolutne in relativne napake ter
ocenim absolutno in relativno napako vsote, razlike,
prof. Breda Poličar, mag. Janja Jakončič
naloge
produkta in kvocienta dveh podatkov
Algebrski izrazi, enačbe in neenačbe
VSEBINE:
Računske operacije z izrazi
Potenciranje izrazov
Razstavljanje izrazov
Računanje z ulomki
Enačbe in neenačbe
Linearna enačba
Razcepna enačba
Linearna enačba s parametrom
Linearna neenačba
Linearna neenačba s parametrom
CILJI:
teorija
primerjam in razlikujem zapis in pomen izraza in enačbe
ter spremenljivke in neznanke
seštevam in množim algebrske izraze
uporabljam in utemeljim pravili za kvadrat in kub
dvočlenika
s pomočjo Pascalovega trikotnika določim pravila za višje
potence dvočlenika in jih tudi uporabljam
prepoznam in uporabljam ustrezni način razstavljanja
danega izraza: izpostavljanje, razlika kvadratov, vsota in
razlika kubov, Vietovo pravilo, razstavljanje štiričlenikov
razstavljam izraze an ± bn,
računam z algebrskimi ulomki (vse štiri računske
operacije in izrazi z oklepaji),
uporabljam pravila za tvorbo ekvivalentnih enačb in
enačbe spretno rešujem
prepoznam in rešim linearno enačbo
prepoznam in rešim razcepne enačbe
spretno izražam neznanke iz različnih fizikalnih ali
kemijskih enačb
obravnavajo linearne enačbe s parametrom
uporabljam pravila za tvorbo ekvivalentnih neenačb ter
korake reševanja neenačb utemeljim
prepoznam in rešim linearno neenačbo
obravnavam preproste linearne neenačbe s parametrom
prof. Breda Poličar, mag. Janja Jakončič
naloge
Potence in koreni
VSEBINE:
Potence z naravnim eksponentom
Potence s celim eksponentom
CILJI:
teorija
utemeljim in uporabljam pravila za računanje s potencami
z naravnim eksponentom
utemeljim in uporabljam pravila za računanje s potencami
s celim eksponentom in jih primerjam s pravili za
računanje s potencami z naravnim eksponentom
razložim pomen zapisov in a 1 in a  n ,
uporabljam pravila za računanje s kvadratnimi koreni
rešim kvadratno enačbo x 2 = a, a > 0, a  R z
razstavljanjem in s korenjenjem
naloge
Geometrija v ravnini in prostoru
VSEBINE:
Točke, premice in krožnice v ravnini
Razdalja, daljica, nosilka daljice, simetrala, poltrak, kot
Vrste kotov in odnosi med koti
Trikotnik, večkotnik
Znamenite točke trikotnika
Togi premiki in skladnost
Vzporedni premik, zrcaljenje, vrtež, orientacija trikotnika
Pravokotna projekcija
Središčni in obodni koti
Kot v polkrogu
Središčni razteg, podobnost
Izreki v pravokotnem trikotniku
Paralelogram, romb, trapez
Načrtovalne naloge
CILJI:
teorija
poznam pojme elementarne evklidske geometrije
razvil sem geometrijsko predstavo in skozi prakso
spoznal temeljne standarde matematične teorije
poznam definicije in uporabljam lastnosti geometrijskih
likov
uporabljam zveze med notranjimi in zunanjimi koti
trikotnika ter odnose med stranicami in koti trikotnika
uporabljam zvezo med obodnim in središčnim kotom nad
istim lokom,
znam ločiti med skladnima in podobnima trikotnikoma
prof. Breda Poličar, mag. Janja Jakončič
naloge
uporabim izreke v pravokotnem trikotniku
načrtam geometrijske like z geometrijskim orodjem in s
programi za dinamično geometrijo
preiskujem geometrijske probleme tudi z uporabo IKT
prof. Breda Poličar, mag. Janja Jakončič
Domače naloge: SEPTEMBER
Zap.št. Datum Naloga
prof. Breda Poličar, mag. Janja Jakončič
Opravil Pregledal
Domače naloge: OKTOBER
Zap.št. Datum Naloga
prof. Breda Poličar, mag. Janja Jakončič
Opravil Pregledal
Domače naloge: NOVEMBER
Zap.št. Datum Naloga
prof. Breda Poličar, mag. Janja Jakončič
Opravil Pregledal
Domače naloge: DECEMBER
Zap.št. Datum Naloga
prof. Breda Poličar, mag. Janja Jakončič
Opravil Pregledal
Domače naloge: JANUAR
Zap.št. Datum Naloga
prof. Breda Poličar, mag. Janja Jakončič
Opravil Pregledal
Domače naloge: FEBRUAR
Zap.št. Datum Naloga
prof. Breda Poličar, mag. Janja Jakončič
Opravil Pregledal
Domače naloge: MAREC
Zap.št. Datum Naloga
prof. Breda Poličar, mag. Janja Jakončič
Opravil Pregledal
Domače naloge: APRIL
Zap.št. Datum Naloga
prof. Breda Poličar, mag. Janja Jakončič
Opravil Pregledal
Domače naloge: MAJ
Zap.št. Datum Naloga
prof. Breda Poličar, mag. Janja Jakončič
Opravil Pregledal
Domače naloge: JUNIJ
Zap.št. Datum Naloga
prof. Breda Poličar, mag. Janja Jakončič
Opravil Pregledal
PREVERJANJA ZNANJA
1. REDOVALNO OBDOBJE
Datum
Ocena
št.točk/možnih točk
Ocena
št.točk/možnih točk
1. kontrolna naloga
2. kontrolna naloga
3. kontrolna naloga
ustno preverjanje
ocena portfoglia
ocena dela v spletni
učilnici
Popravljanje ocen
2. REDOVALNO OBDOBJE
Datum
4. kontrolna naloga
5. kontrolna naloga
6. kontrolna naloga
ustno preverjanje
ocena portfoglia
ocena dela v spletni
učilnici
Popravljanje ocen
Zaključena ocena: _______________________________
prof. Breda Poličar, mag. Janja Jakončič