javnost: 041 310 294

Comments

Transcription

javnost: 041 310 294
tel.: 01/750 81 10, fax: 01/750 81 11
e-pošta: [email protected]
http: //www.kp-logatec.si
dežurni gsm za pokopališko in pogrebno dejavnost: 041 310 294
1. P O N A ST O P U SM RT I

Po nastopu smrti doma
Ob ugotovitvi smrti morajo svojci umrlega o smrti obvestiti občinski organ pristojen za zdravstvo; na območju občine Logatec opravlja mrliško pregledno službo Zdravstveni dom Logatec (ambulanta dežurnega zdravnika: 01/75 08 229) ali pa poklicati številko 112 - klici v
sili.
Mrliški preglednik ali zdravnik po opravljenem pregledu izpolni obrazec 'zdravniško potrdilo o
smrti in poročilo o vzroku smrti', s katerim se nato prijavi smrt na matičnem uradu, hkrati
pa predstavlja tudi dovoljenje za prevoz umrlega.
Prevoz umrlega se naroči Komunalnemu podjetju Logatec d.o.o. (dežurni gsm za pokopališko in pogrebno dejavnost: 041 310 294), ki ima za to ustrezno vozilo, saj se prevoze pokojnika lahko opravlja le z avtomobilom za prevoz posmrtnih ostankov in v transportni, neprepustni krsti, ki je sestavljena iz zunanje lesene krste in neprodušno zacinjene notranje krste iz
cinka ali katerega koli drugega samorazgradljivega materiala.
Za prevoz v tujino je obvezen potni list, ki ga priskrbijo svojci, Komunalno podjetje Logatec pa
priskrbi posmrtni potni list in mednarodne mrliške liste.

Po nastopu smrti v bolnišnici ali domu starejših občanov ali drugi ustanovi
V ustanovi kjer nastopi smrt svojci dvignejo pokojnikove stvari, prejmejo pa tudi obvestilo, kje
se pokojnik nahaja. Prevoz pokojnika na dom ali prevoz pokojnika na Žale za upepelitev (v primeru, da pokojnik tja že ni prepeljan) lahko svojci naročijo Komunalnemu podjetju Logatec
(kontaktna številka je navedena zgoraj). Pri tem naj svojci pripravijo le osebni dokument pokojnika.
2.
N A R O Č IL O P O G RE B N IH I N P O K O P A L I Š K IH ST O RIT E V
Za naročilo pogreba, prevoza ali upepelitve je potrebno pripraviti:


osebni dokument pokojnika (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje); le z
osebnim dokumentom pokojnika se lahko uredi upepelitev ali pa prevzame pokojnika, da
se ga prepelje na drugo lokacijo, tako da je ta dokument nujno potreben,
potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu, če je smrt nastopila na domu (zdravniško
potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti).
Pred naročilom pogreba naj se svojci med seboj dogovorijo o načinu pogreba (krsta ali žara), o
približnem datumu in uri pogreba, ter o navzočnosti predstavnika verske skupnosti
(duhovnika) in/ali drugih morebitnih društev. V primeru objave osmrtnice, naj svojci pripravijo
vsaj okvirno besedilo; kot nasvet pa naj navedemo, da večina osmrtnic vsebuje naslednje podatke: ime in priimek (lahko tudi dekliški priimek, po domače, poklic), kraj in ulica/cesta bivanja; kdaj in kje bo pogreb ter kje bo pokojnik ležal oziroma kje bo žara do pogreba oziroma na
dan pogreba.
Vedeti je potrebno kje bo pokojnik pokopan (pokopališče in številka grobnega polja ali pa se
bo po dogovoru s Komunalnim podjetjem Logatec dodelilo novo grobno polje).
Svojci, ki želijo pogreb s predstavnikom verske skupnosti (duhovnikom), se morajo o tem dogovoriti v župniji, v kateri je imel pokojnik stalno bivališče.
Vse v zvezi s sodelovanjem raznih društev (godba, gasilci, lovci, čebelarji, …) naročnik pogreba
ureja sam. Za sodelovanje pevcev in trobente naročnik pogreba lahko ureja sam, za kar mu
lahko Komunalno podjetje Logatec posreduje nekatere kontaktne številke ali pa v skladu z
željami svojcev pevce in trobentača naroči Komunalno podjetje Logatec v okviru storitve
organiziranja pogrebne slovesnosti.
Pogreb, upepelitev ali prevoz na pokopališča, ki jih upravlja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. ali prevoz na druga pokopališča, naročijo svojci neposredno pri izvajalcih pogrebne
in pokopališke dejavnosti, ki opravljajo stalno dežurno službo na gsm: 041 310 294.
Sprejem naročila pogreba je omogočen tudi na domu.
Svojci se s Komunalnim podjetjem Logatec lahko dogovorijo o sledečem:







kraj, dan in ura pogreba,
vrsta pogreba (krsta ali žara),
upepelitev pokojnika (upepelitev opravlja Žale Javno podjetje, d.o.o.),
ureditev pokojnika (preoblačenje, britje, …),
izbira pogrebne opreme (krste, žare, nagrobna obeležja in drugo),
dodelitev grobnega prostora in sklenitvi pogodbe o najemu grobnega prostora,
naročilo cvetja (ikebane, ikebana za na krsto, žarni venčki, venci in ostalo rezano cvetje po dogovoru ),





izbira nagrobnega spomenika,
nagrobni napisi na nagrobnih ploščah žarnih zidov (na voljo je več vzorcev nagrobnih
napisov),
prevozi pokojnika v kak drug kraj v Sloveniji ali v tujino,
odjava pokojnika na matičnem uradu,
objava osmrtnice (LEP, www.pogrebi.info, v časopisu (Delo, Dnevnik, Slovenske novice, …) ali na radiu (Radio Slovenija, R94, Odmev, …), po želji tudi drugje).
V primeru, da svojci potrebujejo povečavo slike pokojnika, ki jo želijo imeti ob poslovitvi, naj jo
prinesejo s seboj ob naročilu pogreba ali v čim krajšem možnem času. Komunalno podjetje
Logatec uredi povečanje slike, jo da v okvir in položi pred žaro ali krsto.
3 . P R IJ A V A SM RT I MA T IČ N E MU U RA D U
Smrt osebe je potrebno prijaviti v dveh dneh od dneva smrti oziroma najdbe trupla. Smrt
se prijavi matičnemu uradu v kraju, kjer je oseba umrla.
Smrt osebe, ki je umrla v zdravstvenem zavodu, domu za ostarele, vojašnici, turističnogostinskem objektu, zavodu za prestajanje kazni ali v drugem nastanitvenem objektu, organizaciji oziroma zavodu, mora pristojnemu organu prijaviti zavod ali organizacija, v katerem je
oseba umrla.
V drugih primerih je smrt dolžan prijaviti mrliški preglednik oziroma zdravnik, ki je ugotovil
smrt, družinski člani umrlega ali tisti, s katerimi je umrli živel. Družinski člani umrlega lahko za
prijavo smrti pooblastijo Komunalno podjetje Logatec, ki bo v okviru opravljanja pogrebne dejavnosti in organiziranja pogrebne slovesnosti za pokojnika na podlagi podpisanega
pooblastila poskrbelo za prijavo smrti na matičnem uradu (obrazec pooblastila je pripravljen v podjetju in objavljen na spletni strani). Prijavi smrti je potrebno priložiti potrdilo o smrti,
ki ga izda pristojni zdravstveni delavec, ki je smrt ugotovil.
Pristojna matična služba pošlje svojcem izpisek iz knjige umrlih na dom v 30. dneh od prijave
smrti.
4 . P O G RE B N IN A IN P O SM RT N IN A
Pravica do izredne denarne socialne pomoči kot pomoč pri kritju stroškov pogreba
(pogrebnina) in pravica do enkratne izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana (posmrtnina) sta od 1. januarja 2014 obliki izredne denarne socialne pomoči.

posmrtnina je pravica, namenjena finančni pomoči svojcem umrlega, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, in sicer z enkratnim nakazilom v
višini 265,22 evrov.

pogrebnina je namenjena finančni pomoči pri kritju stroškov pogreba. Pogrebnina
kot pomoč pri kritju stroškov pogreba znaša v višini dveh osnovnih zneskov minimalnega dohodka znaša 530,44 evrov.
Za upravičenost do posmrtnine ali pogrebnine mora vlagatelj izpolnjevati splošne in posebne
pogoje za posamezno pravico, ki med drugim določajo državljanstvo RS oz. stalno prebivališče v RS, upravičenost do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka ali višino
dohodka vlagatelja in še drugo.
Več se lahko pozanimate na spletni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti in/ali na Centru za socialno delo, kjer tudi oddate Vlogo za izredno denarno socialno
pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba oziroma za enkratno izredno denarno socialno
pomoč po smrti družinskega člana - obrazec 8.47.
5 . ŠE N E K A J O U P E P E L IT V I
Upepelitev umrlega opravlja Žale javno podjetje, d.o.o. iz Ljubljane. Podjetje stremi k zagotavljanju čim višjih ekoloških standardov; pridobili so certifikat ISO 14001. Pri upepelitvi zato
strogo upoštevajo, da so vsi uporabljeni materiali ekološko sprejemljivi, naravno razgradljivi in
z ustreznimi atesti. Zaradi tega bo umrli upepeljen v svoji obleki le v primeru, da je ta 100 % iz
naravnega materiala. V kolikor oblačila niso ustrezna, jih zamenjajo (proti plačilu) in zagotovijo ustrezno ravnanje z obleko, v kateri so umrlega sprejeli.
Novelacija navodil: Logatec; julij 2014
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Navodila v primeru smrti
Podlaga za izdelavo teh navodil:
predpis/dokument
na kratko kaj opredeljuje
*
Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur. list RS, št. 56/1993)
naloge mrliško pregledne službe
*
Odloka o gospodarskih javnih službah (LN 4/96)
pogrebna dejavnost je javna služba
*
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno podjetje organiziranost za opravljanje pokopališke in
Logatec (LN 1-2/2008)
pogrebne dejavnosti
*
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
pokopališč na območju občine Logatec (LN 12/2001)
storitve v okviru pogrebne dejavnosti in njihovega izvajalca ter upravljavce pokopališč
*
Pravilniku o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov (Ur. list RS, št. 70/1997)
značilnosti vozila in opreme za prevoz ter
drugo glede pokopa…
*
Zakon o matičnem registru (Ur. list RS, št. 37/2003)
prijava smrti na matičnem uradu
Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Ur. list RS,
št. 99/2013)
pogrebnina in posmrtnina
*