Draga uporabnica in spoštovani uporabnik naše

Comments

Transcription

Draga uporabnica in spoštovani uporabnik naše
OSNOVNA ŠOLA
FLV SLIVNICA
PUBLIKACIJA
2011/2012
PUBLIKACIJA 2011–2012
OŠ Franca Lešnika - Vuka
Ime in priimek:
Razred:
Naslov:
Telefon staršev:
2
KAZALO
KAZALO ...................................................................................................................... 3
OSEBNI PODATKI ....................................................................................................... 4
BESEDA RAVNATELJA............................................................................................... 5
OŠ FLV SLIVNICA SE PREDSTAVI........................................................................ 7
ŠTEVILO UČENCEV PO ODDELKIH ........................................................................... 7
ŠOLSKI OKOLIŠ in PROSTORSKI POGOJI ................................................................ 7
ORGANI UPRAVLJANJA ............................................................................................. 7
STROKOVNI ORGANI ................................................................................................. 8
PEDAGOŠKI, STROKOVNI IN DRUGI DELAVCI ......................................................... 9
SODELOVANJE S STARŠI........................................................................................ 10
PREDAVANJA ZA STARŠE....................................................................................... 11
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA.............................................................................. 11
ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV .............................................................................. 11
ŠOLSKI PARLAMENT ............................................................................................... 12
ŠOLSKA KNJIŽNICA ................................................................................................. 12
UČBENIŠKI SKLAD ................................................................................................... 13
ŠOLSKI SKLAD ......................................................................................................... 13
JUTRANJE VARSTVO ............................................................................................... 14
PODALJŠANO BIVANJE ........................................................................................... 14
ŠOLSKA PREHRANA ................................................................................................ 16
SUBVENCIONIRANA ŠOLSKA PREHRANA ............................................................. 17
ZDRAVSTVENO IN ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO ............................................. 17
STATUS UČENCA – PRILAGAJANJE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI ................................ 18
PREDSTAVITEV PROGRAMA.............................................................................. 19
PREDMETNIK ........................................................................................................... 19
FLEKSIBILNI PREDMETNIK...................................................................................... 20
IZBIRNI PREDMETI ................................................................................................... 20
OBLIKE DIFERENCIACIJE PRI POUKU .................................................................... 21
DODATNI IN DOPOLNILNI POUK ............................................................................. 21
TEČAJI TUJIH JEZIKOV ............................................................................................ 21
DNEVI DEJAVNOSTI................................................................................................. 21
DODATNA STROKOVNA POMOČ UČENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI ............ 22
PROGRAM DELA Z NADARJENIMI UČENCI ............................................................ 23
PROGRAM DELA Z OTROKI ROMI........................................................................... 24
ŠOLA V NARAVI........................................................................................................ 24
PLAVALNI TEČAJI..................................................................................................... 24
INTERESNE DEJAVNOSTI ....................................................................................... 24
ČEBELA, MOJA PRIJATELJICA ................................................................................ 26
BRALNA ZNAČKA ..................................................................................................... 26
USPOSABLJANJE ZA VARNO VOŽNJO S KOLESOM ............................................. 27
TEKMOVANJA V ZNANJU IN RAZISKOVALNE NALOGE ......................................... 27
POHVALE, PRIZNANJA, NAGRADE ......................................................................... 27
NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ................................................................... 28
ŠOLSKI ZVONEC ...................................................................................................... 29
PROJEKTI ................................................................................................................. 30
ŠOLSKI KOLEDAR .................................................................................................... 32
VZGOJNI NAČRT ŠOLE ............................................................................................ 34
PRAVILA ŠOLSKEGA REDA ..................................................................................... 35
HIŠNI RED – lZVLEČEK ............................................................................................ 36
VARNA POT V ŠOLO ................................................................................................ 37
ŠOLSKI PREVOZI ..................................................................................................... 39
VOZNI RED ............................................................................................................... 40
3
OSEBNI PODATKI
Naslov šole:
Osnovna šola Franca Lešnika - Vuka Slivnica
Mariborska cesta 4, 2312 Orehova vas
Ravnatelj:
Anton Obreht
(02) 603 56 81
Pomočnica
ravnatelja:
Poslovna
sekretarka:
Pedagoginja:
Mira Prel
(02) 603 56 82
Dragica Lešnik
(02) 603 56 80
Simona Sel
(02) 603 56 84
Specialna
pedagoginja:
Računovodkinja:
Tanja Ješovnik
(02) 603 56 87
Erna Damijan
(02) 603 56 85
Knjižnica:
Jožica Korpar
(02) 603 56 83
Zbornica:
(02) 603 56 88
Kuhinja:
Julijana Herjavec
(02) 603 56 89
Športna pedagoga:
Bojan Krempl
Vesna Vujinič
(02) 603 56 86
Telefax:
Vrtec:
(02) 605 63 81
(02) 605 69 91
Spletna stran: www.osflv.si
Elektronski naslov – šola: [email protected]
Elektronski naslov – ravnatelj: [email protected]
Transakcijski račun:
01360-6030651990
Davčna številka:
69830835
Matična številka:
5085306000
4
BESEDA RAVNATELJA
Drage učenke, dragi učenci!
Namesto uvodnega nagovora sem zbral nekaj misli o našem skupnem
življenju v šoli. Mi se zavedamo, da smo tu zaradi vas, ki želite pridobiti
kvalitetno znanje in v obliki ocene tudi pošteno povratno informacijo o
svojem znanju. Vi ste v šoli zato, da usvajate znanja, izvršujete naloge in
se po najboljših močeh trudite, da bi bilo vaše znanje kvalitetno in utrjeno.
Zavedati se morate, da je najboljša pot do znanja sprotno delo in
aktivna udeležba pri pouku.
Spoštovani starši!
Dobro sodelovanje staršev in učiteljev je temelj za uspešno šolanje
otrok in njihovo utrjeno znanje. Prepričani smo, da vse, kar počnemo,
prispeva k boljšim pogojem in odnosom med učitelji in učenci. Tudi starši, s
premišljenimi izjavami in sodelovalnim nabojem, skrbijo za avtoriteto
učitelja in ugled šole.
Sodelovanje s starši je planirano z govorilnimi urami, roditeljskimi
sestanki, individualnimi razgovori in s strokovnimi predavanji. Starši se
lahko tudi dogovorijo za individualni razgovor, ki mora biti časovno
usklajen. Učitelji so pred poukom in med odmori zadolženi za dežurstvo,
krajše strokovne sestanke v okviru aktivov ali drugih delovnih skupin in za
razgovore nimajo časa. Prosim, da spoštujete integriteto učitelja,
njegovega delovnega mesta in Pravila šolskega reda, ki vsem
udeležencem vzgojno-izobraževalnega dela prepovedujejo zamujanje v
razred.
Opravičila zaradi odsotnosti otroka sporočate v tajništvo šole na
številko 605-63-80, šolsko prehrano odjavljate v kuhinjo na številko 60563-89 in za govorilne ure pokličite v zbornico na številko 605-63-88, kjer
bo vaš klic pričakoval učitelj po razporedu govorilnih ur. Tudi za telefonski
pogovor veljajo pravila bontona in upam, da bodo obojestransko
upoštevana. Odlaganje slušalke je skrajni ukrep prizadetega, ko
komunikacija preseže vse meje nespoštovanja.
Učitelji so usposobljeni strokovni delavci, ki imajo nalogo, da s svojim
skrbno načrtovanim delom izvršujejo naloge, ki jih je preko MŠŠ predpisala
država. Predpisani so standardi znanja in težavnost nalog, ki so jih otroci
sposobni reševati v določenih starostnih obdobjih odraščanja. Starši
načeloma niso kompetentni za ugotavljanje ustrezne zahtevnosti nalog, še
manj pa o primernosti programa ali dela vsebine. »Kje bo moj otrok to
rabil?« je neresno in nezrelo vprašanje. Vse vsebine učnih načrtov so
vtkane v mozaik življenjskih znanj in so med seboj povezane.
Nihče ni nezmotljiv in nihče ni brez napak. Nedopustno pa je, da
kdorkoli med pogovorom povzdigne glas ali na nasilen in neprimeren način
vsiljuje svoje mnenje. Starši nimajo pravice, da se do učitelja obnašajo
5
nekulturno in nespoštljivo. V takem primeru lahko učitelj zapusti prostor
razgovora. Učitelj proti staršem nima skoraj nikakršnega pravnega
sredstva.
Starši pridejo v šolo že prepričani, da jim je otrok povedal resnico in da se
mu je zgodila krivica. V več kot polovici primerov se izkaže, da je otrok
ponaredil resnico po svoji meri in povedal le tisto, kar mu ne bi škodovalo.
Prav bi bilo, da pridejo starši v šolo po informacije in si nato sami
izoblikujejo mnenje. Zagotovo bo tudi pogovor v takšnih okoliščinam manj
napet in želja po sodelovanju veliko večja.
Starši nimajo pravice napadati učitelja in se do njega nespoštljivo
obnašati. Tudi sodbe o strokovnosti niso v kompetenci staršev. Starši lahko
na ustrezen organ naslovijo svoje razmišljanje in strokovnjaki bodo v
predpisanem procesu ugotovili strokovno kompetentnost posameznega
učitelja.
Domača naloga je skrb učenca in starši naj ne prevzemajo te
odgovornosti na svoja ramena. Otroci kmalu ugotovijo, da problem
rešijo, če rečejo, da ne razumejo oz. ne znajo. Starši prepogosto
precenjujejo sposobnosti svojih otrok, so do njih preveč zaščitniški in
prelagajo odgovornost vzgoje na šolo.
Starši s svojim zgledom in dejanji zelo vplivajo na vzgojo otroka.
Prečkanje ceste pri rdeči luči je enako slab vzgled kot pisanje lažnih
opravičil. Vse te malenkosti se kasneje vračajo kot nepojmljivo početje
našega otroka.
Če otroku zares želite dobro, ga kritično spremljajte in nadzirajte njegovo
delo, obiskujte govorilne ure in roditeljske sestanke ter spodbujajte učenje
in aktivnosti, ki širijo obzorje. Otroku morate privzgojiti delovne navade in
mu razvijati radovednost. Ne pričakujte visokih rezultatov, če otrok malo
vlaga v svoje znanje.
Starši ob otrokovem neuspehu velikokrat neustrezno ukrepajo. Še posebej
je to težava, če so ukrepi odvisni od trenutnega razpoloženja.
Starši morajo skrbeti, da otroci ne gledajo televizije pozno v noč in jim
dopuščajo ogled neprimernih vsebin.
Starši naj otroku pomagajo pri izbiri interesnih dejavnosti, izbirnih
predmetov in tujih jezikov. Bolje se je odločiti za manjše število in naloge
izvesti kvalitetno.
Po dostopni zakonodaji imajo starši in učenci pravico do ugovora, pritožbe
in drugih oblik nestrinjanja z oceno, odnosom, ukrepom … V šoli bomo
pravočasne vloge obravnavali po načelu pravičnega odločanja in v
zakonitem roku pritožnika tudi obvestili o nadaljnjih korakih in postopkih.
Kršitve so predvidene v zvezi s Pravilnikom o ocenjevanju … Zakonom o
financiranju vzgoje in izobraževanja.
V šolskem letu 2011/12 Vam želim ugodno delovno klimo in prijateljsko
sodelovanje, ki bo pripomoglo k uresničitvi zastavljenih ciljev.
Ravnatelj: Anton Obreht, prof.
6
OŠ FLV SLIVNICA SE PREDSTAVI
ŠTEVILO UČENCEV PO ODDELKIH
1. TRIADA
št.
razred
učencev
1. a
18
1. b
18
2. a
24
2. b
23
3. a
15
3. b
14
Skupaj
112
Skupaj vsi učenci
2. TRIADA
št.
razred
učencev
4. a
20
4. b
21
5. a
17
5. b
16
5. c
17
6. a
11
6. b
11
113
325
3. TRIADA
št.
razred
učencev
7. a
17
7. b
17
8. a
21
8. b
20
9. a
12
9. b
13
100
ŠOLSKI OKOLIŠ in PROSTORSKI POGOJI
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za
šolski okoliš, ki obsega območja: Slivnica, Čreta, Vrhi v Polani, Radizel,
Orehova vas in Hotinja vas.
2
Šola razpolaga s 4917 m notranjih prostorov ter 20,2 ha zunanjih površin.
V šolskem parku, na dvorišču in igriščih lahko izvajamo bogat program
športnih interesnih dejavnosti. Otroci imajo veliko varnih površin za igranje
in ustvarjanje na prostem.
ORGANI UPRAVLJANJA
Šolo upravljata ravnatelj in svet zavoda.
RAVNATELJ je pedagoški vodja in poslovodni organ osnovne šole.
POMOČNICA RAVNATELJA je pedagoška vodja, ki opravlja naloge, za
katere jo pooblasti ravnatelj, in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
SVET ŠOLE ima štiriletni mandat, ki ga sestavlja devet članov:
- predstavniki občine: Zvonimir Trstenjak, Peter Kovaček, Branko Bregant
7
- predstavniki šole: Jožica Korpar, Angela Eržen, Rolando Lašič,
Petra Trstenjak, Tina Pinter
- predstavniki staršev: Maruša Voh, Matjaž Rajtmajer, Peter Hecl
SVET STARŠEV sestavljajo izvoljeni predstavniki vsakega oddelka šole
in vsake skupine vrtca. Predsednik sveta staršev je Matjaž Rajtmajer.
STROKOVNI ORGANI
Učiteljski zbor šole sestavljajo vsi strokovni delavci šole.
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo
vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in
učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov
posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča
o vzgojnih ukrepih.
Strokovni aktivi šole obravnavajo problematiko predmeta oziroma
delovnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo strokovnemu
zboru šole predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela,
izmenjujejo izkušnje in razvijajo nove ideje, vrednotijo skupno zastavljene
cilje, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge
strokovne naloge, določene z letni delovnim načrtom.
Vodje strokovnih aktivov v šolskem letu 2011/12:
1. TRIADA (1., 2. in 3. razred)
Romana Rojko
2. TRIADA (4. in 5. razred)
Edita Župevc
SLOVENŠČINA
Petra Trstenjak
ANGLEŠČINA
Sonja Votolen
MATEMATIKA
Franc Gosak
NARAVOSLOVJE
Tanja Blaznik
DRUŽBOSLOVJE
Rozika Mohorič
PODALJŠANO BIVANJE
Zlatka Bravar
8
PEDAGOŠKI, STROKOVNI IN DRUGI DELAVCI
UČITELJ
RAZREDNIK
PREDMET
e-mail naslovi
1. TRIADA
ROJKO Romana
ŠTRAUB Maja
ERŽEN Angela
GEREČNIK Milena
KODRIČ Suzana
BEZJAK Barbara
JEZERNIK Karmen
ŠTUHEC Maja
POTOČNIK Lea
ŽUPEVC Edita
RAZBORŠEK Zlatka
PLANINŠEK Renata
SORKO Anja
ŽEBAVEC Katarina
TRSTENJAK Petra
GOSAK Franc
SOBAN Karmen
BLAZNIK Tanja
KREMPL Bojan
KAUBE Anita
MOHORIČ Rozika
VOTOLEN Sonja
GEREČNIK Stane
PIPENBAHER Magda
VUJINIĆ Vesna
SABATI Simona
PREL Mira
LAŠIČ Rolando
BRAVAR Zlatka
BECKLER Barbara
(RENČELJ Doroteja)
VARGAZON Mateja
ŽIVEC Matevž
BOŽNIK Manja
KOMBINACIJA
1. a
1. b
[email protected]
[email protected]
2. strok. delavec, JV
2. a
2. b
3. a
3. b
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
JV, IP
2. TRIADA
4. a
4. b
5. a
5. b
5. c
6. a
6. b
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
TJA, TJN
[email protected]
SLJ
3. TRIADA
[email protected]
MAT, KEM
7. a
[email protected]
SLJ, OPB 5
7. b
[email protected]
NAR, KEM, BIO
8. a
[email protected]
ŠVZ
8. b
[email protected]
ZGO, GEO
9. a
[email protected]
LV, DDE, TIT
9. b
OSTALI UČITELJI
[email protected]
TJA
[email protected]
FIZ, TIT, MAT
[email protected]
MAT, OPB 4
[email protected]
ŠVZ, GOS
[email protected]
SLJ, ZGO, OPB5
[email protected]
GVZ
[email protected]
RAČ
ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA
OPB 1. a
OPB 1. b
[email protected]
OPB 2
OPB 3
OPB 4
OPB 5
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
9
KNJIŽNIČARKA: Jožica Korpar ([email protected])
PEDAGOGINJA: Simona Sel ([email protected])
SPECIALNA PEDAGOGINJA: Tanja Ješovnik ([email protected])
POSLOVNA SEKRETARKA: Dragica Lešnik ([email protected])
RAČUNOVODKINJA: Erna Damijan ([email protected])
KUHARICE: Julijana Herjavec, Alenka Kapun ([email protected]),
Marjeta Mikolič, Dragica Vogrin
HIŠNIK: Jožek Cvetko ([email protected])
ČISTILKE: Cvetka Cafuta ([email protected]), Marjana Krempl,
Mateja Rožič, Mira Koren, Dragica Razboršek
SODELOVANJE S STARŠI
Za uspešno delo otroka v šoli in za njegov optimalen razvoj ter dobro
počutje na šoli je izredno pomembno sodelovanje med starši in učitelji.
Skupni cilj nam mora biti zdrav, zadovoljen, uspešen učenec.
Stiki med šolo in starši potekajo:
♦ na govorilnih urah vsak prvi ponedeljek v mesecu od 16. do 17.
ure (1.–5. razreda) ter od 17. do 18. ure (6.–9. razreda)
♦ na dopoldanskih govorilnih urah
♦ na roditeljskih sestankih
♦ preko telefona in elektronske pošte
♦ na formalnih in neformalnih srečanjih med šolskim letom in ob
različnih priložnostih
♦ na oglasnih deskah, kjer so pomembna obvestila, ter preko
spletne strani www.osflv.si
Staršem svetujemo, da si vzamejo čas za svojega
otroka. Šola s svojim poslanstvom ne more sama
prevzeti odgovornosti za razvoj otroka, ampak
dopolnjuje starševska prizadevanja.
10
PREDAVANJA ZA STARŠE
Za starše bodo organizirana 3 strokovna predavanja. Namenjena so
pridobivanju novega znanja o vzgoji, osebnostni rasti in izmenjavi
medsebojnih izkušenj.
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Temeljna naloga šolske svetovalne službe je pomoč in podpora
učencem in staršem s ciljem, da se vsakokrat znova zagotovi optimalne
pogoje za napredovanje v razvoju in učenju.
Delo poteka v skladu s smernicami šolske svetovalne službe in deluje na
področjih:
♦ šolanja,
♦ šolske kulture, klime, vzgoje in reda,
♦ telesnega, osebnega in socialnega razvoja učencev,
♦ socialno ekonomskih stisk in
♦ poklicne orientacije.
Svetovalni delavci sodelujejo pri reševanju pedagoških, psiholoških,
vzgojnih in socialnih vprašanj. V ta namen vključujejo v svetovalni odnos
vse udeležence v šoli: pedagoške delavce, starše, učence, vodstvo in
zunanje inštitucije (odvisno od narave problema).
Pomagajo pri poklicnih odločitvah učencev, še posebno devetošolcev.
Posebno pozornost namenjajo učencem, ki imajo učne težave. Pomagajo
jim pri delu med poukom ali delajo z njimi individualno. Vodijo postopek
odkrivanja nadarjenih učencev in koordinirajo delo z njimi. Posvečajo se
preventivnim dejavnostim, namenjenim dvigu kulture medsebojnih
odnosov, izboljšanju šolske klime in reda.
ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV
Šolsko skupnost sestavljalo vsi učenci šole.
Učenci oddelčnih skupnosti ob začetku šolskega leta izvolijo dva
predstavnika v skupnost učencev šole.
Skupnost učencev šole opravlja naslednje naloge:
♦ zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi z
življenjem in delom na šoli;
♦ spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev;
♦ sodeluje v šolskem in občinskem otroškem parlamentu;
♦ načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije, humanitarne
akcije …);
♦ predlaga izboljšave bivalnega okolja;
11
♦
opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.
Šolska skupnost učencev se sestane najmanj trikrat letno, posebej pa
organiziramo šolski parlament. Skupnost učencev šole sprejme letni
program dela.
ŠOLSKI PARLAMENT
Skupnost učencev izvoli svoje predstavnike v šolski parlament. Člani
šolskega parlamenta so predstavniki oddelčnih skupnosti.
Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za
demokracijo. Kot oblika demokratičnega dialoga se izvaja v vseh šolah po
Sloveniji, nadgradi se s parlamenti na občinski ravni in se zaključi na
državnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora v
Sloveniji.
Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo
osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu, in deluje v obliki
zasedanj. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter
pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah.
Otroški parlament je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno
spregovorili, predstavili svoja mnenja, ideje, dileme o vprašanjih, ki so
pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo in
preživljajo prosti čas.
ŠOLSKA KNJIŽNICA
Šolska knjižnica oskrbuje učence in učitelje s knjižničnim gradivom,
informacijami in motivira posameznike ter skupine za uporabo knjižnice,
njenega gradiva oz. informacijskih virov. Svetuje in asistira pri iskanju,
izboru, vrednotenju, uporabi in predstavitvi informacij ter sodeluje pri
učenju uporabe knjižnice in njenih informacijskih virov.
V naši šolski knjižnici je na voljo več kot 13000 enot knjižnega (knjige) in
neknjižnega gradiva (elektronski viri, zgoščenke, videoposnetki) ter čez
petdeset naslovov serijskih publikacij oz. revij za učence in strokovne
delavce. Neknjižno gradivo, serijske publikacije in referenčno gradivo
(slovarji, leksikoni, nekatere enciklopedije) se ne izposoja na dom.
Knjižnica je v času pouka za uporabnike odprta
vsak dan med 7.30 in 14.15.
12
Rok za izposojo gradiva je 21 dni in ga je mogoče podaljšati, kar pa ne
velja za gradivo, ki ga učenci morajo prebrati kot obvezno domače branje.
V knjižnici sta uporabnikom na voljo tudi dva računalnika z dostopom do
interneta. Uporaba računalnikov je namenjena predvsem za potrebe
pouka.
V čitalniškem delu knjižnice je tudi precej čitalniških mest za uporabnike.
Knjižnična informacijska znanja
V vsakem razredu se skozi šolsko leto izvajajo tudi ure knjižničnih
informacijskih znanj, kjer učenci ob vsebinah in ciljih določenega učnega
predmeta usvajajo tudi posamezne knjižnične in informacijske spretnosti, ki
izboljšujejo informacijsko pismenost.
UČBENIŠKI SKLAD
V šoli organizirano deluje tudi učbeniški sklad, ki je zakonska obveza vsake
osnovne šole. Vanj so vključeni vsi učbeniki, ki jih učenci potrebujejo za
pouk in so objavljeni tudi v Katalogu učbenikov.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Učenci si lahko izposodijo komplet ali posamezne učbenike.
V mesecu maju prejme vsak učenec naročilnico za izposojo
učbenikov, ki jo starši podpišejo in vrnejo v šolo.
Izposoja učbenikov je po navodilih Ministrstva za šolstvo in šport
za vse učence brezplačna.
Učbenike prejmejo ob začetku šolskega leta, vrnejo pa jih ob
izteku šolskega leta.
V učbeniškem skladu ni delovnih zvezkov in drugih gradiv, zato jih
starši kupijo sami.
Za poškodovane, uničene ali izgubljene učbenike učenci plačajo
ustrezno odškodnino, ki jo določa Pravilnik o upravljanju učb.
skladov, Ur.l. RS, št. 65-3561/2007.
Seznami vseh šolskih potrebščin za posamezne razrede
(učbeniki, delovni zvezki, ostale potrebščine) in naročilnice za
izposojo učbenikov so objavljene tudi na spletni strani šole.
ŠOLSKI SKLAD
Šola ima v skladu z Zakonom o osnovni šoli in Zakonom o financiranju
vzgoje in izobraževanja ustanovljen šolski sklad, v katerem se zbirajo
finančna sredstva za financiranje nadstandardnega programa.
Prostovoljni mesečni prispevek na učenca je 2 €.
13
Sredstva se porabijo za:
♦ nakup nadstandardne opreme (DVD, video, kalkulatorji …);
♦ podporo razvojnim projektom;
♦ podporo raziskovalni dejavnosti;
♦ urejanje šolskega parka (ograje, igrala, športni rekviziti …);
♦ športna tekmovanja;
♦ tekmovanja v znanju.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih
so najmanj trije predstavniki šole. Svet staršev imenuje upravni odbor.
Predstavnike šole predlaga Svet šole. Sklad posluje po pravilih, ki jih
sprejme upravni odbor sklada in jih potrdi Svet šole. Upravni odbor bo v
skladu s sprejetimi pravili pripravil Program porabe sredstev za šolsko leto
2011–2012. Predsednica šolskega sklada je Marjana Ivanuša.
JUTRANJE VARSTVO
Jutranje varstvo poteka za učence 1. razredov. Če obstaja interes, pa tudi
za učence 2. in 3. razredov. V tem primeru starši prispevajo prispevek. V
jutranje varstvo se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev.
Varstvo poteka od 6. 00 do 8. 10. Za te učence je po dogovoru med
in šolo organiziran tudi zajtrk, ki traja od 7. 50 do 8. 10.
Jutranje varstvo zajema še :
počitek,
sprostitveno dejavnost in
pripravo na pouk.
Je strokovno vodeno in zagotavlja spodbudno okolje, v katerem
učenci pričakajo pouk, organiziran počitek ali po izbiri dejavnosti,
veselijo, sprostijo in aktivirajo za pouk. Po želji tudi učno pomoč,
izrazijo.
starši
lahko
ki jih
če jo
PODALJŠANO BIVANJE
Podaljšano bivanje je oblika vzgojno izobraževalnega procesa, ki jo šola
organizira po pouku in je namenjena učencem od 1. do 5. razreda. Začne
se ob 11. 50 in traja do 16. 00.
Od 16. 00 do 16. 30 pa je po potrebi dežurno varstvo.
V podaljšano bivanje se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev.
Skupine se oblikujejo neodvisno od razredov in oddelkov.
Letos bomo kot novost uvedli še razširjen program v času OPB in sicer
športno vzgojo in nemščino za 1. in 2. razred.
Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno izobraževalnimi cilji pouka. Vsebine podaljšanega bivanja izhajajo iz
14
vzgojno - izobraževalnih ciljev pouka ob upoštevanju interesov, potreb in
želja učencev in njihovih staršev.
Poudarek je na spoznavanju in pozitivnem vrednotenju sebe, sprejemanju
in spoštovanju drugačnosti, spodbujanju samostojnega in odgovornega
pristopa k šolskemu in drugemu delu,skrbi za zdravo življenje in okolje ter
na zadovoljevanju učenčevih potreb po socialnih stikih.
PREHRANA (kosilo, popoldanska malica)
Učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje, imajo v šoli organizirano kosilo
(po pouku) in popoldansko malico. Poudarek je predvsem spoznavanju
higienskih navad (umivanje rok, čiščenje zob), na kulturi prehranjevanja in
pridobivanju ustreznih prehranjevalnih navad (pravilna uporaba jedilnega
pribora…)in na spoznavanju osnov zdrave prehrane.
SPROSTITVENE DEJAVNOSTI
Sprostitvenim dejavnostim je namenjen čas takoj po pouku oziroma kosilu,
ko naj bi se učenci predvsem sprostili, spočili in obnovili svoje moči.
Neusmerjen prosti čas ima rekreacijsko in socializacijsko vlogo in ni ciljno
usmerjen. Pomembni so predvsem pogoji za zadovoljevanje osnovnih
potreb. Aktivnosti so različne in prilagojene posameznemu učencu - od
športnih, družabnih, socialnih, razvedrilnih iger do poslušanja glasbe,
branja, pogovora, sprehoda in nenazadnje počitka.
SAMOSTOJNO UČENJE
V okviru te dejavnosti poteka navajanje učencev na samostojno učenje.
Učenci naj bi utrdili, poglobili in razširili znanje, ki so ga dobili dopoldne in
se navajali na samostojno opravljanje domačih nalog, opravljajo svoje učne
obveznosti, berejo… Naloga učitelja je, da jih motivira za delo jim pripravi
tudi dodatne naloge, usmerja njihovo delo, svetuje ter v določenih primerih
pomaga
pri
reševanju
nalog.
Posebno pozornost naj bi učitelji posvečali učencem z učnimi težavami, jim
pomagali pri domačih nalogah, po potrebi še enkrat razložili snov. Čas
samostojnega učenja poteka od 14. 20 do 15. 10.
USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA
Kot pove že samo ime, je ta čas posvečen aktivni sprostitvi, ki pa ima
določen cilj in je namenjena razvijanju ustvarjalnosti na kulturnem,
umetniškem, socialnem, čustvenem in drugih področjih razvoja osebnosti.
Učenci izdelujejo različne izdelke (likovne, literarne ...), se igrajo različne
igre, pripravljajo predstave, delavnice, ...Učitelj tedensko načrtuje aktivnosti
za posamezne dejavnosti, vendar njihovo izvajanje prilagaja učencem.
Posebno pozornost naj bi učitelji posvečali učencem z učnimi težavami, jim
pomagali pri domačih nalogah, po potrebi še enkrat razložili snov.
Zaradi varnosti učencev in odgovornosti šole lahko učitelj v oddelku
podaljšanega bivanja dovoli učencu predčasni odhod iz šole samo s
pisnim potrdilom staršev.
15
ŠOLSKA PREHRANA
Šola učencem zagotavlja prehrano v času pouka, in sicer:
•
zajtrk za učence, ki so vključeni v jutranje varstvo;
•
malico za vse učence;
•
kosilo za vse učence, ki to želijo;
•
popoldansko malico za učence iz oddelkov podaljšanega bivanja.
Cilji šolske prehrane so:
•
izboljšanje prehranskih navad;
•
ohranjati zdravje s pripravo varnih in zdravih obrokov;
•
priprava dietnih obrokov, za katere morajo starši predložiti potrdilo
zdravnika specialista.
Jedilniki se pripravljajo po »smernicah zdravega
prehranjevanja«, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje.
Okusov pa je verjetno toliko, kolikor je tistih, za katere
pripravljamo hrano.
NAČIN ODJAVE PREHRANE
Posamezni obrok prehrane ste starši dolžni pravočasno odjaviti. Prvi dan
odsotnosti od pouka odjave pri obračunu prehrane ne upoštevamo. Odjava
se upošteva z naslednjim dnem. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.
Obrok je torej pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni
dan prej. V kolikor starši posameznega obroka ne odjavite
pravočasno, plačate polno ceno obroka, vključno s subvencijo.
OBROKE ŠOLSKE PREHRANE ODJAVITE vsak delovni dan
od 6. 30 do 8. 15 v KUHINJO na telef. št.
(02) 603 56 89.
16
SUBVENCIONIRANA ŠOLSKA PREHRANA
Nov Zakon o šolski prehrani ureja organizacijo šolske prehrane, pravico
učencev do subvencije za šolsko prehrano, višino subvencije, pogoje in
postopek za dodeljevanje subvencije ter nadzor nad izvajanjem tega
zakona. Zakon tudi določa enotno ceno malice, in sicer 0,80 €.
Iz državnega proračuna bo zagotovljena:
♦ vsem učencem splošna subvencija v višini 2/3 cene malice;
♦ dodatna subvencija za malico učencem, ki zaradi socialnega
položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za malico, v višini
1/3 cene malice;
♦ subvencija za kosila učencem, ki zaradi socialnega položaja ne
zmorejo plačati prispevka za kosilo, v višini cene kosila.
Postopek uveljavljanja subvencij
Starši v juniju izpolnite "Prijavo učenca na šolsko prehrano" za
naslednje šolsko leto, ki vključuje tudi prijavo za dodatno subvencijo.
Obrazec najdete tudi na spletni strani šole. Na obrazcu lahko starši
uveljavljate pravico do:
♦ splošne subvencije za malico, ki znaša 0,50 € in pripada vsem
učencem;
♦ dodatne subvencije za malico, ki znaša 0,30 € (vpiše se višina
dohodka na družinskega člana iz odločbe o otroškem dodatku in
pripada tistim, katerih dohodek znaša do 30% povprečne plače v
RS);
♦ subvencije za kosilo (vpiše se višina dohodka na družinskega
člana iz odločbe o otroškem dodatku in pripada tistim, katerih
dohodek znaša do vključno 5% povprečne plače v RS).
Starši lahko kadarkoli med šolskim letom prekličete prijavo (vse obroke
ali posamezne obroke). Preklic prijave je možen le v pisni obliki.
ZDRAVSTVENO IN ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO
Vse zdravniške preglede in vsa zakonska obvezna cepljenja bodo opravljali
delavci Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor v Zdravstveni
postaji Hoče (tel.: 333 18 60).
Šolski zdravnik za učence naše šole bo v tem šolskem letu 2011/2012
mag. Leon Radolli, dr.med., specialist pediater.
Ordinacijski čas ambulante je:
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
13. 15–19. 30
7. 00–8. 30
7. 00–8. 30
12. 00–18. 15
7. 00–13. 15
17
Zobna ambulanta je v osnovni šoli Dušana Flisa Hoče. Šolska
zobozdravnica je Andreja Žučko Karnet, dr. dent. med..
Vsako leto potekajo redni sistematski pregledi zobovja. Popravljanje in
zdravljenje bo opravila zobozdravnica vsem učencem, ki so jo izbrali za
svojega osebnega zobozdravnika.
Ordinacijski čas zobne ambulante je:
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
12. 30–19. 30
7. 30–14. 30
12. 30–19. 30
7. 30–14. 30
7. 30–14. 30
STATUS UČENCA – PRILAGAJANJE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI
Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti in 51. člen Zakona o osnovni šoli
Učenec, ki se vzporedno izobražuje v glasbenih in drugih šolah, ki
izvajajo javno veljavne programe, oziroma je perspektivni športnik, lahko
pridobi status učenca, ki se vzporedno izobražuje, oziroma status
športnika.
Status učenca perspektivnega športnika si lahko pridobi učenec, ki je
registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih
tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez.
Predlog za dodelitev statusa podajo starši (skrbniki) učenca. Predlog,
skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev, je potrebno predložiti najkasneje
do 30. septembra tekočega šolskega leta.
O dodelitvi statusa odloči ravnatelj s sklepom. Pred odločitvijo si pridobi
mnenje oddelčnega učiteljskega zbora oziroma razrednega učitelja.
O prilagoditvah obveznosti učenca s statusom se šola in starši učenca
pisno dogovorijo. Če učenec ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti in to
povzroči negativen učni uspeh, ali ima druge negativne posledice, mu šola
lahko status začasno oziroma trajno odvzame na predlog razrednika
oziroma učiteljskega zbora.
Več informacij na spletni strani www.osflv.si /pravilniki.
18
PREDSTAVITEV PROGRAMA
PREDMETNIK
A. OBVEZNI PROGRAM
Predmeti/število
1. r. 2. r. 3. r.
ur tedensko
Slovenščina
6
7
7
Matematika
4
4
5
Tuji jezik 1 - ANG
Tuji jezik 2 - NEM
Likovna vzgoja
2
2
2
Glasbena vzgoja
2
2
2
Družba
Geografija
Zgodovina
Državljanska vzgoja in etika
Spoznavanje okolja
3
3
3
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Naravoslovje in tehnika
Tehnika in tehnologija
Gospodinjstvo
Športna vzgoja
3
3
3
Predmet 1
Predmet 2
Predmet 3
Oddelčna skupnost
Število predmetov
6
6
6
Število ur tedensko
20
21
22
Število tednov pouka
35
35
35
Dnevi dejavnosti/število dni letno
1. r. 2. r. 3. r.
Kulturni dnevi
4
4
4
Naravoslovni dnevi
3
3
3
Tehniški dnevi
3
3
3
Športni dnevi
5
5
5
Število tednov dejavnosti
3
3
3
B. RAZŠIRJENI PROGRAM
Dodatna pomoč otrokom s
0,5 0,5 0,5
posebnimi potrebami
Dopolnilni in
1
1
1
dodatni pouk
Interesne dejavnosti
2
2
2
4. r.
5. r.
6. r.
7. r.
8. r.
9. r.
5
5
2
5
4
3
5
4
4
3,5
4
3
4,5
4
3
2
1,5
2
2
1,5
3
1
1
4
4
4
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1,5
2
1
2
2
2
2
1,5
2
2
2
1
1
2
3
1
3
2
1,5
3
1
1
3
0,5
8
24
35
0,5
9
26
35
0,5
11
26
35
2
2/1
1
1
0,5
14
29,5
35
2
2/1
1
1
0,5
16
30
35
2
2/1
1
1
0,5
14
30
32
4. r.
3
3
4
5
3
5. r.
3
3
4
5
3
6. r.
3
3
4
5
3
7. r.
3
3
4
5
3
8. r.
3
3
4
5
3
9. r.
3
3
4
5
3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
19
FLEKSIBILNI PREDMETNIK
Za nemoten potek pouka imamo urnik, ki vsebuje dva turnusa. S tem
omogočimo razporeditve posameznih aktivnosti na 14 dni. V posameznem
razredu se lahko tedensko število ur pouka posameznih razredov razporedi
drugače, kot jih določa predmetnik. Posamezni učitelji v drugem in tretjem
triletju si lahko razporeditev 2+2 spremenijo v 3+1, 1+1+2 ... To omogoča
fleksibilnejšo organizacijo pouka, možnost projektnega dela in
medpredmetnega povezovanja in vpeljave novih didaktičnih pristopov.
IZBIRNI PREDMETI
Šola izvaja pouk izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razredov. Učenec
izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s
tem soglašajo njegovi starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno
veljavnim programom, je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih
predmetih ali pa le pri eni uri tedensko.
V šolskem letu 2011/12 se bodo izvajali naslednji izbirni predmeti iz
družboslovno-humanističnega in naravoslovno-tehniškega sklopa:
Razred
7.
7.
7.
7.
7.
Predmet
ŠOLSKO NOVINARSTVO
LIKOVNO SNOVANJE 1
UREJANJE BESEDIL
ŠPORT ZA ZDRAVJE
NAČINI PREHRANJEVANJA
8.
8.
8.
8.
8.
NEMŠČINA 2
LIKOVNO SNOVANJE 2
POSKUSI V KEMIJI
MULTIMEDIJA
ŠPORT ZA SPROSTITEV
9.
9.
9.
9.
GLEDALIŠKI KLUB
LIKOVNO SNOVANJE 3
RAČUNALNIŠKA OMREŽJA
IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA, KOŠARKA
20
OBLIKE DIFERENCIACIJE PRI POUKU
Diferenciacija se izvaja v homogenih in heterogenih učnih skupinah.
Homogeno skupino tvorijo učenci vseh oddelkov istega razreda, ki so si
blizu po sposobnostih in znanju. Diferenciacija znotraj heterogenih
oddelkov se izvaja v obliki individualizacije in v različnih didaktičnih
modelih. Takšni modeli so znani pod imenom: delo v dvojicah, sodelovalno
učenje, skupinsko delo, terensko delo …
DODATNI IN DOPOLNILNI POUK
Dodatni pouk je namenjen učencem, ki pri posameznih predmetih
presegajo določene standarde znanja in se želijo seznaniti z izbrano snovjo
na zahtevnejši ravni.
Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki imajo zaradi odsotnosti ali
kateregakoli drugega razloga težave s snovjo določenega predmeta.
Prisotnost pri dopolnilnem pouku je prostovoljna, kadar se za pomoč odloči
učenec. Prisotnost je obvezna, kadar učenca zadolži učitelj. Obvezna
prisotnost je izjema.
Ure dodatnega in dopolnilnega pouka so umeščene v urnik.
TEČAJI TUJIH JEZIKOV
Kot novost bodo v letošnjem šolskem letu v oddelkih podaljšanega bivanja
1. triade, v okviru rednega programa, potekali tečaji tujih jezikov. Za ostale
razrede pa bomo tečaje tujih jezikov izvedli v skladu s sklepi in stališči
občine Hoče –Slivnica.
DNEVI DEJAVNOSTI
Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki
medpredmetno povezujejo discipline in predmetna področja, vključena v
predmetnik osnovne šole. Učencem omogočajo utrjevanje in povezovanje
znanja, pridobljenega pri posameznih predmetih in predmetnih področjih,
uporabljanje tega znanja in njegovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v
kontekstu medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v
ožjem in širšem družbenem okolju.
Dnevi
dejavnosti
vzpodbujajo
vedoželjnost,
ustvarjalnost
in
samoiniciativnost učencev, jih usposabljajo za samostojno opazovanje in
pridobivanje izkušenj in znanja, za razvijanje spretnosti ter za samostojno
reševanje problemov. Dnevi dejavnosti so razporejeni skozi vse šolsko
leto. Vsebinsko se nadgrajujejo iz leta v leto oziroma iz triletja v triletje.
21
KULTURNI DNEVI
Učenke in učenci spoznavajo različna jezikovna, družboslovna in
umetnostna področja, naravne vrednote in vrednote človeške družbe ter jih
med seboj povezujejo. Dejavnosti načrtujejo ter sprejemajo, doživljajo in se
izražajo. Navajajo se na sprejemanje in vrednotenje lastnega dela, dela
sošolk in sošolcev ter odraslih.
NARAVOSLOVNI DNEVI
Učenke in učenci aktivno in sistematično dopolnjujejo in poglabljajo
teoretično znanje, ki so ga pridobili med rednim poukom, in ga povezujejo v
nove kombinacije. Dejavnosti jih spodbujajo k samostojnemu in kritičnemu
mišljenju, omogočajo uporabo znanja ter spoznavanje novih metod in
tehnik raziskovalnega dela (terensko, laboratorijsko delo itd.).
ŠPORTNI DNEVI
Učenke in učenci zadovoljujejo potrebe po gibanju, gibalnem izražanju in
ustvarjalnosti, se sprostijo in razvedrijo. Razvijajo tovarištvo, medsebojno
sodelovanje, spoštujejo lastne in tuje dosežke, utrjujejo si samozavest in
pridobivajo trajne športne navade. Ob povezavi z načeli in s cilji
zdravstvene vzgoje ter z naravoslovnimi dnevi se zavedajo pomena
varovanja okolja in zdravja, oblikujejo si spoštovanje do narave.
TEHNIŠKI DNEVI
Učenke in učenci opazijo tehnični problem v svojem okolju, ga raziščejo,
zanj oblikujejo rešitev in jo preverijo. Razvijajo pozitiven odnos do tehničnih
dosežkov, raziskujejo njihov izvor in zgradbo, skupaj s sošolkami in sošolci
zbirajo podatke o tehničnih zbirkah, primerjajo svoje ugotovitve s podatki iz
strokovne literature. Ob oblikovanju razstav izmenjujejo izkušnje in ideje,
skušajo izboljšati obstoječe tehnične rešitve ter uporabljajo nove
informacijske tehnologije.
DODATNA STROKOVNA POMOČ UČENCEM S POSEBNIMI
POTREBAMI
Večino osnovnih šol danes obiskuje zelo heterogena populacija učencev z
različnimi, posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami. V skupino
učencev s posebnimi potrebami sodijo učenci s primanjkljaji na
posameznih področjih učenja (te so najpogostejše), z govornojezikovnimi motnjami, z motnjami vida in sluha, s čustvenimi in z
vedenjskimi motnjami ter gibalno ovirani učenci.
Identifikacija učencev z učnimi težavami v OŠ poteka po pet stopenjskem
programu pomoči:
1. korak: Pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku in v času OPB-ja
2. korak: Pomoč šolske svetovalne službe
22
3. korak: Dodatna individualna in skupinska pomoč
4. korak: Mnenja in pomoč zunanje strokovne ustanove
5. korak: Program s prilagojenim izvajanjem in DSP
Dodatna strokovna pomoč (DSP) se izvaja na podlagi izdane odločbe o
usmeritvi in po Individualiziranem programu, izvajajo pa jo strokovnjaki
posameznih področij ali predmetov, odvisno od posameznega učenca.
DSP se izvaja individualno izven razreda ali v razredu v času rednega
pouka.
Individualizirani program je načrt pomoči, pripravljen izključno za
posameznega učenca za eno šolsko leto. V njem se upoštevajo učenčeva
močna področja ter se natančno opredelijo načini pomoči za področja, kjer
ima učenec težave.
Več informacij o specifičnih učnih težavah, postopkih pomoči ter
usmerjanja dobite pri specialnima pedagoginjama ali šolski pedagoginji.
PROGRAM DELA Z NADARJENIMI UČENCI
V prvi triadi poteka delo z nadarjenimi učenci predvsem v okviru matičnega
razreda v oblikah notranje diferenciacije pouka, priporočljivo je le občasno
krajše ločevanje nadarjenih učencev iz razreda (npr. pri samostojnem
učenju, dodatnem pouku, raznih interesnih dejavnostih). Kasneje se delo
razširi tudi na nekatere druge oblike, ki se večinoma organizirajo v okviru
fleksibilne in delne zunanje diferenciacije, v okviru dni dejavnosti, pri
izvajanju interesnih dejavnosti, dodatnem pouku, pri pripravi na
tekmovanja, v okviru izbirnih predmetov.
Za nadarjene učence se pripravi individualizirani program dela, pri
načrtovanju katerega aktivno sodelujejo tudi učenec in njegovi starši ter po
potrebi tudi zunanji sodelavci. V programu se opredelijo cilji ter oblike in
metode dela z nadarjenim učencem.
Poleg pravočasnega odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci pa je potrebno
tudi njihovo kontinuirano spremljanje.
Ob koncu šolskega leta se opravi analiza izvajanja programov, evalvacija
uresničevanja koncepta ter dopolnjevanje in načrtovanje novih programov
dela z nadarjenimi učenci.
Odkrivanje nadarjenih učencev poteka na treh stopnjah:
1. evidentiranje (konec 3. razreda)
2. identifikacija (konec 4. razreda)
3. seznanitev in pridobitev mnenja staršev
23
PROGRAM DELA Z OTROKI ROMI
V našo šolo je vpisanih 34 otrok Romov, ki obiskujejo pouk od 1. do 9.
razreda. Individualno učno pomoč nudijo učitelji na različnih učnih
področjih. Na razpolago imamo 33 učnih ur v tednu.
Z učenci delamo individualno ali pa v manjših skupinah. Z njihovimi
razredniki se pred individualno uro dogovorimo, kje nastajajo učne težave
in kaj naj obravnavamo. Enkrat mesečno se v okviru aktiva napravi analiza
dela.
ŠOLA V NARAVI
Šola v naravi sodi v razširjeni program osnovne šole. Učenci 3. in 5.
razredov preživijo pet dni v enem izmed domov Centra šolskih in obšolskih
dejavnosti. Stroške šole v naravi za 5. razrede sofinancira Ministrstvo za
šolstvo in šport, za 3. razrede pa nekaj sredstev nameni občina.
RAZRED
3. a, b
DATUM
30. 1. 2012–3. 2. 2012
KRAJ
Dom ČEBELICA(Čatež)
5. a, b
28. 5. 2012–1. 6. 2012
Dom AJDA (Libeliče)
PLAVALNI TEČAJI
Za učence 2. razredov je organiziran 20-urni tečaj plavanja
v športnem parku RUŠE. Starši podpišejo izjavo o soglasju
o udeležbi otroka na plavalnem tečaju. Stroške plavalnega
tečaja krije občina, nekaj pa Ministrstvo za šolstvo in šport.
INTERESNE DEJAVNOSTI
V šolskem letu 2011/12 bodo učencem ponujene številne interesne
dejavnosti, s katerimi jim želimo ponuditi čim več možnosti, da si najdejo
ustrezno dejavnost, ki jo bodo lahko razvili na osnovi lastnih želja. Vendar
naj učenci izberejo le toliko dejavnosti, kolikor jih v resnici zmorejo
obiskovati. Dejavnost, ki jo učenec izbere, pomeni zanj obvezo, saj jo mora
obiskovati toliko časa, kolikor traja. Prijavnico za interesno dejavnost
najdete v Beležki.
Interesne dejavnosti bodo vodili učitelji naše šole in zunanji sodelavci.
Dejanska izvedba dejavnosti pa je odvisna od števila prijavljenih.
24
DEJAVNOST
RAZRED
OPZ
PRAVLJIČNI KROŽEK
LIKOVNI KROŽEK
CICI VESELA ŠOLA
KNJIGOBUBE
FOLKLORA
PLANINSKI KROŽEK
PLESNI KROŽEK
(hip hop, pop, latino, plesni
pari)
ŠPORTNI KROŽEK
VRTNARSKI KROŽEK
LOGO 1
LOGO 2
VESELE URICE
OPZ
DRAMSKI KROŽEK
LOGIKA 1
KRIŽEM KRAŽEM
ŠAHOVSKI KROŽEK
ODBOJKA
RADOZNALČKI
ANGLEŠKA BRALNA
ZNAČKA
NEMŠKA BRALNA
AZNAČKA
VESELA ŠOLA
RECITATORSKI KROŽEK
KLUB ZDRAVA ŠOLA
KOŠARKA
LIKOVNI KROŽEK
LOGIKA 2
MPZ
ŠOLSKI PARLAMENT
FOTOGRAFSKI KROŽEK
ANGLEŠKA BRALNA
ZNAČKA
BRALNA ZNAČKA
ATLETIKA
KOŠARKA
ROKOMET – dekleta
RAČUNALNIŠTVO
NARAVOSLOVNI KROŽEK
1.
1., 2.
1.–4.
1.–3.
1.–3.
1.-5.
1.–9.
Milena GEREČNIK
Romana ROJKO
Rozika MOHORIČ
Renata PLANINŠEK
Mateja VARGAZON
Milena GEREČNIK
Zlatka RAZBORŠEK
1.–9.
Barbara BEZJAK
Anja SORKO
1 –5.
1.–5.
2.
3.
2., 3.
2.–4.
2.-9.
2.–4.
3.–9.
3.–9.
4., 5.
4.
Matevž ŽIVEC
Magda PIPENBAHER
Edita ŽUPEVC
Magda PIPENBAHER
Maja ŠTRAUB
Mira PREL
Suzana KODRIČ
Maja ŠTUHEC
Barbara BEZJAK
Stane GEREČNIK
Lea POTOČNIK
Karmen JEZERNIK
4.
MENTOR
URNIK
Lea POTOČNIK
4.–9.
Katarina ŽEBAVEC
4.–9.
4.–9.
6.–9.
4.–6.
5.–9.
5.–9.
5.–9.
5.–9.
5.–9.
Zlatka RAZBORŠEK
Simona SEL
Bojan KREMPL
Rozika MOHORIČ
Franc GOSAK
Mira PREL
Karmen JEZERNIK
Maja ŠTUHEC
5.–9.
Katarina ŽEBAVEC
6.–9.
6.–9.
7.–9.
7.-9.
5.–6.
6.-9.
Jožica KORPAR
Vesna VUJINIČ
Bojan KREMPL
Vesna VUJINIČ
Rolando LAŠIČ
Tanja BLAZNIK
25
PRVA POMOČ IN RK
NOVINARSKI KROŽEK
ČEBELARSKI KROŽEK
ŠOLSKA SKUPNOST
9.
7.–9.
2.- 9.
1.–9.
ŠOLSKO GLASILO
1.–9.
Tanja BLAZNIK
Sonja VOTOLEN
Tanja BLAZNIK
Anton OBREHT
Maja ŠTUHEC,
Karmen SOBAN,
Petra TRSTENJAK,
Rozika MOHORIČ
ČEBELA, MOJA PRIJATELJICA
V šolskem letu 2010/11 je naša šola prejela v dar čebelnjak s čebeljimi
panji. Tako bo v novem šolskem letu 2011/12 začel s svojim delom
čebelarski krožek, ki ga bodo vodili strokovnjaki – čebelarji Čebelarskega
društva Rače. Vsi učenci naše šole bodo imeli možnost, vključiti se v
krožek. Pridelovali bomo čebelje pridelke in spoznavali ta dragoceni biser
naše dežele. Ker pa vemo, da so s čebelami povezani tudi čebelji piki, bi
želeli Vas - starše, opozoriti in pozvati, da nam javite, če je vaš otrok
alergičen na čebelji pik. Te informacije posredujte razrednikom ob začetku
novega šolskega leta.
BRALNA ZNAČKA
V okviru šolske knjižnice lahko učenci sodelujejo pri branju za Prežihovo
bralno značko.
Bralna značka je vsesplošno slovensko kulturno gibanje in prostovoljna
interesna dejavnost v šoli in vrtcu, ki spodbuja mladino k branju in s tem
dviga njihovo bralno kulturo.
Bralno značko od 1. do vključno 5. razreda vodijo razredničarke, pogovori o
prebranih delih z bralci od 6. do vključno 9. razreda pa potekajo v knjižnici.
Sodelujoči učenci od 1. do vključno 6. razreda preberejo po 3 oziroma 4
literarna dela, v 7., 8. in 9. razredu pa po pet literarnih del.
Bralci lahko izbirajo med mladinskimi deli, primernimi posamezni starostni
stopnji, v naši šolski knjižnici, v enotah Mariborske knjižnice, ali pa
preberejo kakšno delo iz lastne domače knjižnice
Ob koncu bralnega obdobja prejmejo vsi, ki bralno značko zaključijo,
priznanja (1., 2., 4., 5., 7. in 8. razred) oz. knjižne nagrade (3., 6. in 9.
razred).
26
Za vse sodelujoče pa v mesecu maju ali juniju organiziramo tudi srečanje z
literarnim ustvarjalcem.
USPOSABLJANJE ZA VARNO VOŽNJO S KOLESOM
Učenci 5. razreda skupaj s starši poskrbijo za tehnično ustreznost kolesa,
kar potrdi policist ali pooblaščena oseba.
Pri izvajanju kolesarskega tečaja je velik poudarek na poznavanju in
pravilni uporabi prometnih znakov in prometne signalizacije. Veliko
pozornosti se posveti praktični vožnji na poligonu in na samem cestišču v
prometu.
Na koncu usposabljanja bodo otroci delali kolesarski izpit, ki bo vseboval
praktični in teoretični del. Pri izvedbi praktičnega dela izpita bo prisoten tudi
policist.
Po uspešno opravljenem kolesarskem izpitu šola izda uradno kolesarsko
izkaznico. Izkaznica začne veljati šele takrat, ko jo starši podpišejo.
TEKMOVANJA V ZNANJU IN RAZISKOVALNE NALOGE
Učenci bodo pod vodstvom učiteljev mentorjev sodelovali na različnih
tekmovanjih, revijah in natečajih ter se vključili v raziskovalno dejavnost
in pripravili raziskovalne naloge.
Večina tekmovanj se začne na šolski ravni. Ob upoštevanju določenih
kriterijev za posamezna tekmovanja se učenci, ki dosežejo predpisan
kriterij, uvrstijo na regijsko oziroma na območno tekmovanje in nato
sledijo tekmovanja na državni ravni.
Natečaji niso nivojski, ker so nagrajenci izbrani za vsak natečaj posebej.
Natečaji so na naslednjih področjih: likovni, literarni, tehnični, fotografski …
POHVALE, PRIZNANJA, NAGRADE
Učenci za uspešno in prizadevno delo v šoli lahko prejmejo ustno ali
pisno pohvalo, priznanje ali nagrado.
Pohvale, priznanja in nagrade učencem lahko predlagajo:
♦ razredniki,
♦ predmetni učitelji,
27
♦
♦
♦
♦
mentorji interesnih dejavnosti,
ravnatelj,
drugi strokovni delavci šole,
oddelčne skupnosti in šolske skupnosti.
Predloge obravnava in potrdi učiteljski zbor.
Pohvalo, priznanje ali nagrado podeli razrednik, mentor ali ravnatelj.
Učenci lahko prejmejo:
♦ ustno pohvalo za prizadevnost pri enkratni ali kratkotrajni
aktivnosti;
♦ Pohvalo za pozitiven odnos do sošolcev, pomoč sošolcem,
spoštljiv odnos do učiteljev in drugih delavcev, prizadevnost pri
šolskem delu in učenju, prijaznost, sodelovanje med oddelki;
♦ pohvalo za aktivno sodelovanje pri izvedbi projektov
(naravoslovno-tehnično področje), ekošola …;
♦ pohvalo, priznanje ali knjižno nagrado za dosežke pri bralni
znački;
♦ pohvalo ali priznanje za dosežke na tekmovanjih;
♦ pohvalo za aktivno sodelovanje pri interesnih dejavnostih –
(šport, folklora, ples, pevski zbor, likovni krožek, dramska skupina,
recitatorski krožek …);
♦ pohvalo za posebne dosežke – udeležbe na razstavah, prireditvah
…;
♦ knjižno nagrado ob zaključku uspešnega šolanja.
S SVOJIM OBNAŠANJEM IN Z USTVARJALNIM DELOM PRISPEVAJ K
UGLEDU ŠOLE!
NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA
Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je zunanje pisno preverjanje znanja
učencev ob koncu 2. in 3. triade v osnovni šoli. Postopek izvedbe NPZ
zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj se
preverjanje izvaja pod enakimi pogoji in ob istem času za vse učence v
državi.
Ob koncu 6. razreda učenci prostovoljno preverjajo znanje iz
slovenščine, matematike in angleščine. K NPZ se prijavijo s prijavnico.
Ob koncu 9. razreda pa je preverjanje znanja obvezno, in sicer iz
slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga vsako leto določi šolski
minister.
28
ŠOLSKI ZVONEC
Šolska ura
Čas trajanja
Predvidena opravila
0.
7. 20–8. 05
DOP, DOD, interesne
1.
8. 15–9. 00
pouk
2.
9. 05–9. 50
pouk
9. 50–10.10
MALICA
3.
10. 10–10. 55
pouk
4.
11. 00–11. 45
pouk
5.
11. 50–12. 35
pouk, kosilo OPB
6.
12. 40–13. 25
pouk, kosilo, OPB
7.
13. 30–14.15
pouk, kosilo, OPB
8.
14. 20–15. 05
OPB, interesne
9.
15. 15–16. 00
OPB, interesne
16. 00–16. 30
dežurni OPB
29
PROJEKTI
EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA
Tudi v šolskem letu 2011/12 bomo vključeni v program Ekošola, ki velja za
enega najbolj prepoznavnih programov na področju okoljske vzgoje. V
preteklem šolskem letu smo delovali zelo uspešno in tako ob koncu
šolskega leta podpisali ekolistino (izjavo o eko-poslanstvu). S tem smo
postali EKOŠOLA.
Glavni cilj Ekošole je vzgoja otroka in mladostnika, da bi mu skrb za
okolje in naravo postala del življenja.
Zato si bomo prizadevali graditi odgovoren in spoštljiv odnos do okolja in
našega življenja nasploh ter postopoma uzavestiti, da je vsaka izgubljena
kapljica pitne vode, vsak papirček med cvetlicami, vsaka žarnica, ki sveti
brez razloga nepopravljiva škoda.
Le tako bomo našemu planetu povrnili dostojanstvo!
MEDNARODNI PROGRAM KNJIGOBUBE
To je inovativna, celoletno ustvarjalna – komunikacijska metoda, ki ob
delovnem zvezku Pobarvana pravljica in drugem ustreznem materialu ter
skupnem branju vrhunske otroške literature, na zabaven in učinkovit način
povezuje mentorja, otroke in starše.
To je metoda, ki podpira in aktivira otrokove ustvarjalne sposobnosti in mu
omogoča, da jih izrazi na različne načine. Otroku prinaša večjo samozavest
in motivacijo. Predvsem pa je osnovni namen KNJIGOBUB spodbujati
veselje do branja.
Kako poteka delo po metodi KNJIGOBUBE?
Vsak otrok ima ustvarjalni zvezek, tako imenovano Pobarvano pravljico.
Pobarvana pravljica je povabilo otrokom in odraslim v svet branja, igre,
ustvarjanja in domišljije. Najpomembnejše pa je to, da so v tej pobarvani
pravljici skrbno izbrane najlepše slikanice s poučnimi vsebinami, ki temeljijo
na osnovnih človeških vrednotah.
Pobarvano pravljico ustvarjamo v šoli preko celega šolskega leta, vključuje
pa tudi starše, ki skupaj z otroki ustvarjajo doma.
Ob koncu šolskega leta so otroci za svoje pravljično popotovanje nagrajeni
z diplomami.
30
ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL
Šolska športna tekmovanja so pomemben in nepogrešljiv del šolske
športne vzgoje in so nadgradnja dela pri rednem pouku. Projekt Šolski
plesni festival poteka v sodelovanju Zavoda za šport RS Planica,
Ministrstva za šolstvo in šport ter Plesne zveze Slovenije. Namenjen je
vsem učencem na šoli, ne glede na starost, spol ali plesno predznanje. S
tem želimo plesno kulturo, ki je del splošne razgledanosti, približati celotni
populaciji mladih.
Učenci tekmujejo v treh starostnih kategorijah (1. – 3. razred, 3. – 6.
razred, 7. – 9. razred), v treh plesnih zvrsteh: hip-hop, pop in latino. V
letošnjem letu bomo uvedli tudi učenje treh plesov v paru: počasni valček,
swing in cha-cha. Učenci prvega triletja se bodo udeležili šolskega
tekmovanja, kjer bodo prejeli bronasta priznanja, učenci drugega triletja se
bodo udeležili področnega tekmovanja, kjer bodo prejeli srebrna priznanja,
učenci tretjega triletja pa se lahko uvrstijo tudi na državno tekmovanje, če
na področnem tekmovanju dosežejo dobre rezultate.
Koreografije različnih plesnih zvrsti se bodo učenci naučili pri plesnem
krožku, ki na šoli poteka v obliki interesnih dejavnosti.
PROJEKT ZDRAVA ŠOLA
V Slovensko mrežo Zdravih šol je vključenih že preko 200 osnovnih šol.
Zdrave šole spodbujajo zdravje in dobro počutje učencev in vseh
zaposlenih v šoli.
Vsebinska področja promocije zdravja so:
 Telesna dejavnost: Šport špas – dan druženja in gibanja treh
generacij, Tek svetovne harmonije, sobotni planinski pohodi
učencev, učiteljev in staršev.
 Zdrava prehrana – naravoslovni dan o zdravi prehrani.
 Skrb za čisto in zdravo okolje – različne dejavnosti in aktivnosti
Zdravi pod soncem, zbiranje starega papirja.
 Skrb za duševno zdravje – izvajati želimo program Vrstniške
mediacije, graditi pozitivno samopodobo in boljše medsebojne
odnose.
 Zdravstvena vzgoja – tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni.
 Zasvojenosti: izvajanje preventivnega programa v okviru
naravoslovnega dne (Spodbujamo nekajenje, Alkohol – starši
lahko vplivamo, predavanja za starše).
 Zobozdravstvena vzgoja – tekmovanje za čiste in zdrave zobe,
Čista pitna voda, preventivni zobozdravstveni pregledi.
31
ŠOLSKI KOLEDAR
SEPTEMBER - KIMAVEC
I
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
1
2
3
4
II
5
6
7
8
9
10
11
I
12
13
14
15
16
17
18
II
19
20
21
22
23
24
25
OKTOBER - VINOTOK
I
26
27
28
29
30
1
2
DECEMBER - GRUDEN
I
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
1
2
3
4
II
5
6
7
8
9
10
11
I
12
13
14
15
16
17
18
II
19
20
21
22
23
24
25
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
1
2
3
4
I
5
6
7
8
9
10
11
II
12
13
14
15
16
17
18
I
19
20
21
22
23
24
25
1
II
1
2
3
I
4
5
6
7
8
9
10
II
11
12
13
14
15
16
17
I
18
19
20
21
22
23
24
II
17
18
19
20
21
22
23
I
24 31
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
I
2
3
4
5
6
7
8
II
9
10
11
12
13
14
15
I
16
17
18
19
20
21
22
II
1
I
2
3
4
5
6
7
8
II
9
10
11
12
13
14
15
I
16
17
18
19
20
21
22
II
I
23 30
24 31
25
26
27
28
29
I
1
2
3
4
5
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
I
14
15
16
17
18
19
20
II
I
21 28
22 29
23 30
24
25
26
27
II
6
7
8
9
10
11
12
I
13
14
15
16
17
18
19
II
I
20 27
21 28
22 29
23
24
25
26
MAJ – VELIKI TRAVEN
II
I
23 30
24
25
26
27
28
29
JULIJ – MALI SRPAN
II
7
8
9
10
11
12
13
FEBRUAR - SVEČAN
APRIL – MALI TRAVEN
II
26
27
28
29
30
JUNIJ - ROŽNIK
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
I
10
11
12
13
14
15
16
JANUAR - PROSINEC
26
27
28
29
30
31
MAREC - SUŠEC
II
II
3
4
5
6
7
8
9
NOVEMBER - LISTOPAD
1
2
3
4
5
6
I
7
8
9
10
11
12
13
II
14
15
16
17
18
19
20
I
21
22
23
24
25
26
27
II
28
29
30
31
AVGUST – VELIKI SRPAN
23 30
24 31
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
POČITNICE… DRUGI POUKA PROSTI DNEVI PRAZNIKI PRK GOVORILNE URE oz. RODITELJSKI
SESTANKI
Informativni dan
NPZ
ZAČ. KONEC ŠOL. LETA, ID
Strok. spop.del.
Roki
za izpite VALETA ŠOLA V NARAVI
32
Dan
četrtek
Datum
01.09.2011
sreda
30.11.2011
pon - pet
četrtek
30.1.2012
01.03.2012
petek
torek
četrtek
04.05.2012
08.05.2012
10.05.2012
petek
11.05.2012
petek
25.05.2012
ponedeljek
28.05.2012
pon - pet
sreda
28.5.2012
30.05.2012
četrtek
31.05.2012
petek
01.06.2012
ponedeljek
11.06.2012
torek
sreda
12.06.2012
13.06.2012
petek
petek
15.06.2012
22.06.2012
AKTIVNOST
Objava sklepa o izboru največ štirih predmetov za določitev
tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda
opravljali nacionalno preverjanje znanja
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9.
razreda, ki bodo opravljali NPZ v rednem roku
Šola v naravi 3. razred – dom ČEBELICA
Objava sklepa o določitvi šol, v katerih se bo preverjalo
znanje z nacionalnim preverjanjem znanja iz določenega 3.
predmeta
REDNI ROK
NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred
NPZ iz tujega jezika za 6. razred
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. razreda,
ki se zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov niso
mogli udeležiti NPZ v rednem roku
(za naknadni rok)
RIC posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev
pri NPZ (redni rok)
Seznanitev učencev z dosežki in uveljavljanje pravice do
vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ
Šola v naravi 5. razred – dom AJDA
Možnost poizvedbe: za 6. razred v šoli; za 9. razred na OE
ZRSŠ ( redni rok) in
NAKNADNI ROK
Samo za učence 9. razreda, ki se zaradi bolezni ali drugih
utemeljenih razlogov niso mogli udeležiti NPZ v rednem
roku
NPZ iz matematike
NAKNADNI ROK
NPZ iz slovenščine
RIC posreduje šolam spremembe dosežkov
(po
poizvedbah) učencev 9. razreda za redni rok in NAKNADNI
ROK
NPZ iz tretjega predmeta
RIC posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev
pri NPZ (nakn. rok), seznanitev učencev z dosežki in
uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene
pisne naloge
Možnost poizvedbe za učence 9. razreda na OE ZRSŠ
RIC posreduje šolam spremembe dosežkov ( po
poizvedbah) učencev 9. razreda
( naknadni rok) – po 12. uri
Razdelitev zaključnih spričeval za učence 9. razreda
Razdelitev zaključnih spričeval za učence 1.-8. razreda
33
VZGOJNI NAČRT ŠOLE
Šola ima Vzgojni načrt, ki je del Letnega delovnega načrta šole. Temelji na
ciljih in vrednotah šole. Oblikovan je na osnovi vizije in poslanstva šole,
Letnega delovnega načrta šole, načina izvajanja kurikuluma šole, rezultata
sodelovanja in konsenza med strokovnimi delavci šole, starši, učenci in
predstavniki lokalne skupnosti.
Vzgojni načrt vsebuje:
♦ temeljne vrednote in vzgojna načela,
♦ vzajemno sodelovalni odnos s starši,
♦ vzgojne dejavnosti šole,
♦ vzgojne postopke in ukrepe.
Vzgojne dejavnosti oblikujejo šolsko okolje tako, da se učenci počutijo
varne, sprejete, da so pri šolskem delu motivirani, zavzeti, ustvarjalni in da
prevzemajo odgovornost za svoje vedenje in sprejemajo omejitve, ki jih
postavlja življenje v skupnosti.
Šola je avtonomna pri načrtovanju in izvajanju preventivnih vzgojnih
dejavnosti, ki temeljijo na oblikovanju okolja, v katerem bodo učenci
uspešno zadovoljevali temeljne telesne, duševne, čustvene in socialne
potrebe in razvijali svojo samostojnost in odgovornost.
Posebno pozornost bomo posvetili naslednjim temam, kot so:
♦ odnosi z vrstniki in socialne veščine,
♦ nenasilno reševanje konfliktov,
♦ pridobivanje ustreznih navad za zdrav slog življenja,
♦ spoštovanje starejših,
♦ spoštljiv odnos do hrane,
♦ skrb za okolje in zdrav način življenja,
♦ vseživljenjsko učenje …
Prav tako bomo »prebujali« vrednote, kot so: medsebojno spoštovanje,
odgovornost, sprejemanje drugačnosti, strpnost, znanje, upoštevanje
šolskih pravil in dogovorov.
Izvajali bomo preventivne dejavnosti za preprečevanje zasvojenosti,
medvrstniškega nasilja in vseh oblik nasilja, skrbeli za medgeneracijsko
povezovanje in sodelovanje.
Veliko pozornost bomo namenili poznavanju in upoštevanju šolskih pravil,
sprejemanju odgovornosti, kritičnemu vrednotenju lastnega vedenja ter
razvijanju moralnih vrednot.
34
Šola bo spodbujala vse oblike povezovanja, sodelovanja in vključevanja
staršev v življenje in delo šole.
Vzgojne dejavnosti šole so:
♦ proaktivne vzgojne dejavnosti,
♦ svetovanje in usmerjanje,
♦ vzgojni postopki,
♦ vzgojni ukrepi,
♦ vzgojne kazni.
Prizadevali si bomo za takojšnje in načrtno reševanje problemov, težav in
konfliktov.
PRAVILA ŠOLSKEGA REDA
Na osnovi vzgojnega načrta šole in v sodelovanju strokovnih delavcev šole,
učencev in staršev je šola natančneje opredelila in določila:
♦ dolžnosti in odgovornosti učencev,
♦ načine zagotavljanja varnosti,
♦ pravila obnašanja in ravnanja,
♦ vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil,
♦ pohvale, priznanja in nagrade,
♦ opravičevanje odsotnosti ter
♦ sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev.
Vzgojne ukrepe šola izvede, kadar učenec krši svoje dolžnosti, določene z
zakonom ter drugimi predpisi in akti šole.
Učencu se lahko izreče:
♦ vzgojni ukrep, opredeljen v Vzgojnem načrtu, v Pravilih šolskega reda ali
v Pravilniku vzgojnih ukrepov in postopkov OŠ FLV Slivnica;
♦ vzgojni opomin, opredeljen v Pravilniku o vzgojnih opominih v OŠ (Ur. l.
76/08 z dne 25. 7. 2008),
♦ ko učenec kljub predhodni vzgojni pomoči ne spremeni svojega vedenja,
noče sodelovati ali pa zaradi različnih razlogov tega ni sposoben.
Vzgojni ukrepi torej posredno pomagajo učencu spremeniti svoje vedenje.
Vzgojni ukrep se oblikuje kot:
♦ ustna zahteva strokovnega delavca zavoda,
♦ sklep katerega od organov šole (razrednik, učiteljski zbor, ravnatelj),
♦ dogovor šole in staršev o določenem skupnem ravnanju,
♦ obveza učenca o določenem ravnanju.
35
Vzgojne ukrepe bo šola uporabila v primerih, ko učenec krši šolska pravila
ali hišni red in so bile predhodno izvedene druge vzgojne dejavnosti, s
katerimi se ni dosegel namen in je kršitev postala ponavljajoča in težja.
Pri vzgojnem ukrepanju je treba učencu zagotavljati uresničevanje njegovih
temeljnih pravic:
♦ varstvo osebnih podatkov in varstvo zasebnosti ter osebno, duhovno in
telesno integriteto,
♦ pri odločitvi o izbiri ukrepa mora razrednik oziroma drug pristojen organ
upoštevati primernost in izvedljivost ukrepa ter pretehtati njegove
vzgojne in druge učinke.
HIŠNI RED – lZVLEČEK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Na poti v šolo in iz nje učenci upoštevajo pravila prometne varnosti.
V šolo prihajajo učenci največ 15 minut pred začetkom pouka ali
drugimi organiziranimi dejavnostmi.
Po končanih šolskih obveznostih so učenci dolžni zapustiti šolsko
poslopje. Vračanje brez utemeljenega razloga ni dovoljeno.
V času pouka, med krajšimi odmori in prostimi urami učenci ne smejo
zapustiti šolskega poslopja brez dovoljenja učitelja ali razrednika.
V predprostoru ob obeh vhodih si sezujejo čevlje in jih skupaj z ostalo
garderobo odnesejo do garderobnih stojal.
Ob zvonjenju morajo učenci učitelja počakati pred učilnico ali v njej.
Učenci na začetku ure vstanejo. Na ta način učitelja pozdravijo in se
umirijo.
Med urami pouka ni dovoljeno žvečiti, uporabljati mobitela in
drugih naprav.
V šoli ni dovoljeno tekati, sedeti na tleh, se pretepati, pljuvati, izsiljevati
ali žaljivo govoriti (preklinjati, zmerjati druge osebe).
Objemanje, poljubljanje in drugo fizično izkazovanje čustev ne
spada v šolske prostore.
V šolskem prostoru ni dovoljeno posedovati vnetljivih snovi, vžigalnika
oz. pirotehničnih sredstev (vžigalic, petard, raket za ognjemet …) in
ostrih predmetov, ki se jih ne uporablja pri pouku, kot so noži, škarje …
Vstop v stranišče oz. WC, ki je namenjeno nasprotnemu spolu ni
dovoljen.
Za namerno povzročeno škodo moralno in materialno odgovarja
povzročitelj.
Obiskovanje dopolnilnega pouka je obvezno za učence, ki jih učitelj
določi in dovoljeno učencem, ki želijo dodatno pomoč učitelja.
Učenec je izključen iz oddelka OPB, ko dobi tri opomine
36
Med kršitve v OPB, v skladu s Pravilnikom, spadajo:
•
zapuščanje oddelka ali skupine brez dovoljenja učitelja,
•
neupoštevanje navodil učitelja,
•
ugovarjanje in prerekanje z učiteljem,
•
vse oblike verbalnega in fizičnega nasilja,
•
namerno povzročena škoda družbene in privatne lastnine,
•
namerno povzročanje poškodb in fizično nasilje,
•
kraja,
•
neprimeren odnos do hrane.
VARNA POT V ŠOLO
Vsako šolsko leto znova ugotavljamo, da je varnost učencev ena od
najzahtevnejših in najpomembnejših nalog, kajti učenci so nenehno
izpostavljeni nevarnosti gostega prometa, ki se odvija skozi naš kraj.
Pomembno je, da so otroci, starši in vsi, ki skrbijo za vzgojo otrok, dobro
prometno ozaveščeni, da znajo otrokom svetovati in da so dobro
seznanjeni z novimi potmi v šolo in domov. Otroci morajo biti v cestnem
prometu deležni posebne pozornosti in skrbi, saj jim njihove telesne in
psihične sposobnosti ne omogočajo, da bi lahko popolnoma samostojno
sodelovali v prometu.
Učence na začetku šolskega leta seznanimo z varnimi potmi v šolo in
domov, veliko govorimo o tem ob tednu prometne varnosti. Učencem petih
razredov se omogoči opravljanje kolesarskega izpita.
Učenci, ki stanujejo blizu šole, prihajajo v šolo peš. Starši, ki svoje otroke
vozijo z osebnim avtomobilom, jih pripeljejo na šolsko parkirišče. Dovoz na
šolsko dvorišče je z znakom in uredbo prepovedan.
Posebej mlajšega otroka starši večkrat pospremite do šole in ga poučite o
nevarnostih. Pokažite mu, kje in kako naj prečka cesto. Okrog vratu naj
nosi rumeno rutico, ob zmanjšani vidljivosti pa odsevnike. Svetujemo, da
otroka spremljate v šolo toliko časa, dokler ne bo sam sposoben varno
sodelovati v prometu.
Nasveti za učence
♦ V šolo pojdi pravočasno.
♦ Vedno hodi po notranji strani pločnikov.
♦ Kjer ni pločnikov, hodi po levi strani ceste.
♦ Cesto prečkaj samo na prehodu za pešce.
♦ Pri železniški progi uporabi podhod.
♦ Ponoči ali pa ob zmanjšani vidljivosti »bodi viden« – nosi oblačila
v živih barvah in kresničko.
37
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Kresničko pripni na desni žep.
Prvošolec vedno nosi rumeno ruto.
Pri vožnji s kolesom uporabljaj zaščitno čelado.
Pri vožnji s kolesom uporabljaj kolesarske steze.
Kolo mora imeti zavore, luč, odsevnik in zvonec.
Kolesarji bodite previdni zaradi pešcev.
Nasveti za starše
♦ S svojim obnašanjem in z ravnanjem bodimo otroku vzgled.
♦ Na kolesu vozimo otroka starega do sedem let, če imamo za to
posebej pritrjen sedež in stopalke za noge.
♦ V avtomobilu bodimo vedno pripeti z varnostnim pasom, saj tako
smo otroku dober vzgled.
♦ Otroci naj vstopajo v avto in iz njega na tisti strani, ki je obrnjena
stran od drugih vozil in prometa, najbolje na pločnik.
♦ Otroka spremljamo peš po označeni poti do šole.
♦ Otroka z osebnim avtomobilom nikoli ne vozimo na šolsko
dvorišče, ampak na parkirišče.
Za večjo prometno varnost je poskrbljeno tudi z organiziranim šolskim
prevozom. Šolski prevoz izvaja podjetje TAJHMAN TOURS iz Maribora, ki
je bilo izbrano na javnem razpisu.
Organizirani so prevozi na relacijah:
♦ Avtobus:Slivnica, Orehova vas, Hotinja vas, Radizel
♦ Minibus: Radizel–Vilenska, Vinogradniška cesta
♦ Kombi: Čreta, Radizel–Kolmanova cesta
Podrobnejši prometnovarnostni načrt je objavljen na spletni strani
šole.
38
ŠOLSKI PREVOZI
Pravila obnašanja na šolskem avtobusu in postajališčih
Obnašanje šolarjev, ki se vozijo z avtobusom ali s kombiniranim vozilom
pred vožnjo:
♦ ko učenci čakajo na avtobus pri šoli, stojijo na pločniku pri
spodnjem parkirišču na severni strani šole;
♦ na vseh ostalih postajališčih čakajo na avtobus na pločniku
oziroma na ustrezni oddaljenosti od roba cestišča, ki jim
zagotavlja varnost;
♦ se ne prerivajo, ampak mirno počakajo v vrsti;
♦ počakajo, da se vozilo ustavi, odpre vrata in jim voznik dovoli
vstop ali izstop;
♦ pazijo, da jim vrata vozila ne priprejo ohlapnih oblačil, šolskih torb
ipd.;
♦ pri vstopanju in izstopanju učenci zagotovijo varnost sebi in
ostalim potnikom;
♦ po izstopu učenec počaka, da avtobus odpelje in šele nato
nadaljuje pot;
♦ vedno se morajo prepričati, da jih voznik vidi in da oni vidijo njega;
♦ pred prečkanjem ceste se ustavijo in se prepričajo, da je
prečkanje varno, in sicer tako, da pogledajo levo – desno – levo.
Obnašanje šolarjev, ki se vozijo z avtobusom ali s kombiniranim vozilom
med vožnjo:
♦ pripeti morajo biti z varnostnim pasom, kjer je le-ta vgrajen;
♦ vedno morajo pravilno sedeti na sedežu, obrnjeni v smeri vožnje;
♦ med vožnjo ne motijo voznika ali ostalih sopotnikov;
♦ zaradi varnosti je hoja in stanje v avtobusu med vožnjo
prepovedana;
♦ na avtobusu se ne je in ne pije;
♦ če učenec namenoma povzroči škodo na avtobusu, jo je dolžan
povrniti.
39
VOZNI RED
AVTOBUS
Relacija
Čas odhoda
Slivniška–Lobnik–Škrab–Fras–GD–Keršič–
Fingušt–Kirbiš–Ul. talcev–Radizel–šola
Slivniška–Lobnik–Škrabl–Fras–
Kirbiš–Ul. talcev–Radizel–šola
Keršič–Fingušt–
6. 50
7. 15
7. 45
Slivniška–Lobnik–Škrabl–Fras–Keršič–Fingušt–
Kirbiš–Ul. talcev–Radizel
11. 55
Šola–Slivniška–Lobnik–Škrabl–Fras–GD–Keršič–
Fingušt–Kirbiš–Ul. talcev–Radizel
12. 50
13. 45
14. 50
16. 00
MINIBUS
Relacija
Čas odhoda
Vinogradniška cesta–Vilenska cesta–šola
Šola–Vilenska cesta–Vinogradniška cesta
6. 50
7. 40
13. 00
13. 50
16. 00
KOMBI
Relacija
Čreta–Polanska cesta–Slivnica (šola)
Slivnica–Polanska cesta–Slivnica
Kolmanova–(do kmetije Lešnik)–Slivnica (šola)
Slivnica (šola)–Kolmanova (do kmetije Lešnik)
Čas odhoda
7. 25
13. 45
7. 05
7. 50
12. 45
14. 35
40
OŠ Franca Lešnika - Vuka
EKO HIMNA
Hej, ti,
ozri se po planetu,
poglej in začuti,
kakšni odpadki ležijo po svetu.
Hitimo, živimo,
se pridno učimo,
odpadke v zeleno, rumeno,
modro delimo.
Steklo, časopise,
plastenke, kartone
mečemo v primerne
barvne kesone.
Ekofrajerji smo mi,
zato ne delaj si skrbi,
ekofrajerji smo mi,
zato ne delaj si skrbi.
41

Similar documents