Priloga 3 - Univerza v Mariboru

Comments

Transcription

Priloga 3 - Univerza v Mariboru
NAVODILA ZA SEMINAR ZA 2. LETNIK - REDNI:
IZBIRNI PREDMET: REHABILITACIJA
(nosilka predmeta: prim. doc. dr. Breda Jesenšek Papež, dr. med., spec. fizikalne in
rehabilitacijske medicine)
SEMINAR »MOTNJE GIBANJA V REHABILITACIJI«
(vodja seminarja: viš. predav. dr. Čelan Dušan, dr. med., spec. fizikalne in rehabilitacijske
medicine)
Pri seminarju aktivno sodeluje 6 študentov. Razdelijo se v 3 pare, vsak par izbere eno od
spodaj opredeljenih podnaslovov. Vsak par izoblikuje pisni prispevek (največ 7 strani
vključno z naslovnico, ki naj vsebuje zgornji naslov seminarja, enega od podnaslovov in
morebiti še bolj specifičen naslov, glede na izbrane postavke znotraj podnaslovov), največ
dve sliki in dva grafa) in računalniško prezentacijo (predavanje največ 20 minut, največ 30
diasov). Pod podnaslovih so naštete konkretne teme – postavke, avtorji lahko združujejo
posamezne postavke znotraj enega podnaslova. Vseh naštetih postavk ni potrebno pokriti /
vključiti!
1. NORMALNO GIBANJE PRI ČLOVEKU: pomen gibanja za organizem, organski
sistemi, vključeni v gibanje, pozitivni in negativni učinki obremenitev pri gibanju,
pogoji za normalno gibanje, hoja kot osnovna oblika gibanja človeka skozi prostor,
faze koraka, gibanje telesa pri hoji, obremenitev posameznih delov stopala pri hoji,
možne nepravilnosti, ki otežkočajo ali onemogočajo hojo.
2. PRIPOMOČKI ZA POMOČ PRI HOJI: vrste tehničnih pripomočkov za pomoč pri
hoji, pri katerih težavah si lahko pomagamo s pripomočki, moč zgornjih udov kot
pogoj za uporabo pripomočkov; bergle – vrste bergel, načini hoje z berglami, na kateri
strani se opiramo na berglo pri enostranskih težavah na spodnjem udu, pravilna
nastavitev višine bergel; hodulje – vrste hodulj, kdaj jih uporabljamo; tri- ali štirinožna
palica – v čem je boljša od navadne palice; rolatorji...
3. GIBANJE Z INVALIDSKIM VOZIČKOM (IV): zdravstveni problemi, ki so
indikacije za predpis IV, kakšne sposobnosti mora imeti uporabnik vozička za
učinkovito in varno uporabo, vrste invalidskih vozičkov: voziček na ročni pogon,
elektromotorni voziček, vozički za težje gibalno ovirane, počivalnik. Problemi
uporabe invalidskega vozička v okolju – arhitektonske bariere.
Viri za pripravo seminarja:
1. Poglavlja o hoji in tehničnih pripomočkih iz enega rehabilitacijskega učbenika v
angleščini (Braddom RL, ed. Physical medicine and rehabilitation, 2nd ed, Saunders,
2000; Grabois M, ed. Physical medicine and rehabilitation: The complete approach.
Blacwal Science 2000 - prejmete pri voditelju seminarja, tel. 02 321 1675)
2. Ustrezna poglavlja iz dveh slovenskih učbenikov (M. Štefančič, ur.: Osnove fizikalne
medicine in rehabilitacije gibalnega sistema, Ljubljana, 2003; Z. Turk, ur.: Fizikalna
in rehabilitacijska medicina (Skripta za interno uporabo), Univerza v Mariboru,
Visoka zdravstvena šola, Maribor 2002)
3. Seznam tehničnih pripomočkov: bergle, hodulje, palice, invalidski vozički
4.
5.
6.
7.
8.
9.
http://www.medprotect.si/pdf/Slovenski_katalog_ponovno_odkrita_samostojnost.pdf
http://trgovina.reha-oprema.com/rolatorji.html?mode=list
Pregledni članek o tehničnih pripomočkih za gibanje in nego
http://www.drmed.org/javne_datoteke/novice/datoteke/50-25c-cdamjan.pdf
Assistive Devices to Improve Independence
http://emedicine.medscape.com/article/325247-overview
Ambulation Devices and Techniques
http://nurseaidangelhands.com/Documents/march%20inservice.pdf
Adverse and Positive Effects of Immobility
http://www.primaris.org/documents/resources/falls_ambulation%20program%20hand
out%20final.pdf
Pravilnik o gradnji brez arhitektonskih barier
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199992&stevilka=4361
Seznam tehničnih pripomočkov ZZZS – na dnu strani xls datoteka
http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/o/DFDC914987E44E2AC1257353003EC73
A?OpenDocument
Ocena pisnega izdelka in predstavitve oz. nastopa (vsebinsko in grafično oblikovanje pisnega
prispevka in predstavitve v power pointu: izpostavitev teme, vprašanj in odgovorov,
primernost citiranja, jasnost in poučnost).
Po vsaki predstavitvi bomo obravnavali tri vprašanja (po enega zastavijo predavatelj, publika
in vodja seminarja). Vprašanja na izpitu bodo iz vsebine predstavljenih seminarjev, s
poudarkom na snovi iz razprave.

Similar documents