PublikacijaVRTCA2013-2014 - OŠ FRANJA GOLOBA PREVALJE

Comments

Transcription

PublikacijaVRTCA2013-2014 - OŠ FRANJA GOLOBA PREVALJE
VRTCA KROJAČEK
HLAČEK PREVALJE
2013 - 2014
»USPETI …
PRIDOBITI ZAUPANJE OTROK.
NAJTI V NJIH NAJBOLJŠE.
IGRATI IN SMEJATI SE Z NAVDUŠENJEM.
VEDETI, DA JE VSAJ ENO SRCE LAŽJE
UTRIPALO ZATO, KER SI ŽIVEL-A …
… TO POMENI USPETI!«
(Phil Bosmans)
Kazalo
1.
VIZIJA VRTCA ................................................................................................................................... 4
1.1
VREDNOTE ............................................................................................................................... 4
1.2
PREDNOSTNI CILJI .................................................................................................................... 4
1.3
STRATEGIJA OPREMLJENOSTI IN PROSTORSKI POGOJI VRTCA ............................................... 4
2.
ORGANIZACIJSKE ENOTE ................................................................................................................. 5
2.1
POSLOVALNI ČAS ENOT VRTCA ............................................................................................... 5
3.
DOKUMENTACIJA V VRTCU ............................................................................................................. 5
4.
PROGRAM DELA STROKOVNIH DELAVCEV ...................................................................................... 6
4.1
STROKOVNI AKTIV VZGOJITELJEV ............................................................................................ 6
4.2
STROKOVNI KOLEGIJ ................................................................................................................ 6
5.
SODELOVANJE S STARŠI................................................................................................................... 6
5.1
6.
SVET STARŠEV .......................................................................................................................... 6
RAZPOREDITEV OTROK .................................................................................................................... 7
6.1
7.
SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST ZA ŠOLSKO LETO 2013/14 PO DEJANSKI ZAPOSLITVI ......... 7
6.1.1
VRTEC KROJAČEK HLAČEK................................................................................................ 7
6.1.2
VRTEC LEŠE ...................................................................................................................... 8
6.1.3
SKUPNE SLUŽBE ............................................................................................................... 8
PROGRAMI PREDŠOLSKE VZGOJE .................................................................................................... 8
7.1
8.
CELODNEVNI PROGRAMI......................................................................................................... 8
PROGRAMI DODATNIH IN OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI V VRTCU ............................................... 9
8.1
DODATNE DEJAVNOSTI – ZUNANJI SODELAVCI ...................................................................... 9
8.2
DODATNE – OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V OKVIRU KURIKULA – IZVAJAJO STROKOVNE
DELAVKE .............................................................................................................................................. 9
8.3
9.
PROJEKTI .................................................................................................................................. 9
STALNO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V ENOTI VRTCA PREVALJE ......................... 10
10.
10.1
11.
SPREMLJAVA VI DELA IN SVETOVALNI POGOVORI.................................................................... 10
MENTORSTVO DIJAKOM, ŠTUDENTOM ................................................................................ 10
PRILOGE ..................................................................................................................................... 11
1. VIZIJA VRTCA
Strokoven, kvaliteten in otrokom prijazen vrtec.
1.1 VREDNOTE








spoštovanje vseh, ki so vpeti v VI proces
odkritost
zaupanje
sodelovanje
odprta komunikacija
dobri medsebojni odnosi
pozitivna naravnanost
poštenost
1.2 PREDNOSTNI CILJI









pestra in raznovrstna ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih
omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino
upoštevanje in spoštovanje zasebnosti in intimnosti otrok
kakovost medsebojnih interakcij med otroki, ter med otrokom in odraslim
avtonomnost in strokovna odgovornost strokovnih delavcev v vrtcu
dobro poznavanje načel in človekovih – otrokovih pravic
otrokom omogočamo učenje preko igre, katerega cilji niso pravilni in nepravilni
odgovor, temveč spodbujanje otrokovih lastnosti (simbolnih, fantazijskih in
domišljijskih) strategij dojemanja, razmišljanja… ki so za otroke značilne v
posameznem razvojnem obdobju
vsesplošno omogočanje ter spodbujanje otrok v verbalizaciji in drugih načinov
izražanja, pri čemer je pomembno upoštevanje otrokovih individualnih potreb,
interesov ter pravic do zasebnosti
otrokom omogočamo enakomerne pogoje za optimalni razvoj vsakega posameznika,
upoštevamo značilnosti starostnega obdobja in individualnih razlik v razvoju in
učenju
1.3 STRATEGIJA OPREMLJENOSTI IN PROSTORSKI POGOJI VRTCA
Vrtec iz sredstev, ki niso zajeti v investicijski plan, sproti opremlja in vzdrţuje najnujnejše
prostore in okolico vrtca, kjer se zagotavljajo pogoji za varno bivanje otrok in zaposlenih. V
primeru večjih finančnih potreb ali sanaciji prostorov išče vrtec pomoč pri občini –
ustanoviteljici.
Vzgojni material in didaktična sredstva, ki so potrebna za izvajanje predšolske dejavnosti, se
zagotavljajo tekom celega šol. leta. Materialne izboljšave se bodo vršile po enotah glede na
potrebe in finančne zmoţnosti.
2. ORGANIZACIJSKA ENOTA
Javni zavod OŠ Franja Goloba Prevalje
Vrtec Krojaček Hlaček
Polje 4a
2391 Prevalje
Tel: 08/38 43-670 – pomočnica ravnateljice: Ana Buhvald Pori
Tel: 08/38 43-678 – zbornica
Oddelek Leše
Leše 30
2391 Prevalje
Tel: 02/82 31-642
Oddelek vodi: Saša Pupavac
2.1 POSLOVALNI ČAS ENOT VRTCA
Poslovalni čas vrtca je prilagojen potrebam staršev, ki pa se, glede na njihove potrebe, lahko
spremeni tudi tekom šolskega leta, oziroma določi normative števila otrok za poslovanje
Občina Prevalje – ustanoviteljica s Sklepom o določitvi cen programov v vrtcih.
Poslovalni čas vrtca je objavljen na oglasnih deskah.
Krojaček Hlaček
Leše
od 5:30 do 16:00 ure
od 5:30 do 15:00 ure
3. DOKUMENTACIJA V VRTCU
Vrtci vodijo dokumentacijo, ki vsebuje osebne podatke iz zbirk podatkov določenih v 43.
členu Zakona v vrtcih tako, da je zagotovljeno varstvo osebnih podatkov v skladu s predpisi.
Vrtec vodi naslednjo dokumentacijo:
 kroniko vrtca
 letni delovni načrt vrtca
 individualni načrt oddelka
 poročilo o uresničevanju letnih delovnih načrtov
 vpisni list otroka
 osebni list otroka s posebnimi potrebami in osebna mapa otroka s posebnimi
potrebami
 zapisnik komisije za sprejem otrok v vrtcu, če je bila ta na podlagi števila vpisanih
otrok ustanovljena
 imenik otrok vključenih v vrtec
 dnevnik dela v katerega se vpisujejo podatki o poteku življenja in dela v posameznem
oddelku.
 portfolio otroka
 priprave na VI delo
 sprotne evalvacije sklopov, projektov ter VI dela
4. PROGRAM DELA STROKOVNIH DELAVCEV
4.1 STROKOVNI AKTIV VZGOJITELJEV
Aktivi se skličejo 3 do 6 krat letno, odvisno od specifike in problematike, dajejo se smernice
za izvedbo vzgojnega in izobraţevalnega dela. Obravnavajo se poročila o izvajanju vzgojnega
dela, spremljavi vzgojnega dela, obravnavajo se spremembe in novosti pri izvajanju in
načrtovanju dela ter kurikuralne prenove.
Strokovne aktive skliče in vodi pomočnica ravnateljice za vrtec s prisotnostjo ravnateljice.
4.2 STROKOVNI KOLEGIJ
Strokovni kolegij sestavljajo:



ravnateljica
pomočnica ravnateljice
vodje aktivov vrtca
Strokovni kolegij se sestaja mesečno oz. po potrebi ob aktualnih dogodkih, prireditvah,
skupnih dogovorih za izvajanje VI dela ali nastalih spremembah dejavnosti. Sklepi
strokovnega kolegija se posredujejo vsem delavcem.
5. SODELOVANJE S STARŠI
5.1 SVET STARŠEV
Za organizirano uresničevanje interesov staršev, se v javnem vrtcu oblikuje Svet staršev, ki je
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na
roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev izvede ravnateljica ali pomočnica ravnateljice.
Člani sveta staršev:
KROJAČEK HLAČEK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Petra Vnuk
Veronika Sonjak
Andreja Marin
Joţe Gruber
Petra Petrič
Jasmina Merkuţič
Alenka Čilić
Mojca Šušel
Dominika Rotovnik
Katja Stopar
Ana Sirk Prislan
Martina Štern
LEŠE
•
Tonja Motnik
Predsednica Sveta staršev za vrtec je******** Predstavnica staršev v Svetu zavoda OŠ
Franja Goloba Prevalje je Katja Stopar.
Naloge sveta staršev:





daje mnenje in predloge k programom in letnemu delovnemu načrtu
predlaga nadstandardne programe
voli predstavnike v svet zavoda
daje mnenje in pobude o organizaciji vzgojno izobraževalnega dela v vrtcu
opravlja druge naloge v skladu z zakonom in predpisi
6. RAZPOREDITEV OTROK
KROJAČEK HLAČEK
CELODNEVNI PROGRAM:
 1–2 let: 2 oddelka, 24 otrok
 2–3 let: 2 oddelka, 28 otrok
 3–4 let: 2 oddelka, 37 otrok
 4–6 let: 2 oddelka, 48 otrok + polovični oddelek, 11 otrok
 2–5 let: 1 oddelek, kombiniran, 3 otroci I. starostne skupine, 16 otrok II. starostne skupine
 5–6 let: 1 oddelek, 24 otrok
LEŠE
CELODNEVNI PROGRAM
 1–6 let: kombiniran oddelek, 7 otrok I. starostne skupine, 9 otrok II. starostne skupine
6.1 SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST ZA ŠOLSKO LETO 2013/14
PO DEJANSKI ZAPOSLITVI
6.1.1
VRTEC KROJAČEK HLAČEK
VZGOJITELJICA
POMOČNICA VZGOJITELJICE
STAROST OTROK
HELENA PEČEČNIK SMOLČNIK
EMA LEPEN
EVA PODOVŠOVNIK
BERTA JUTERŠEK
DANILA KRAJNC
GORDANA REDNAK
IRENA JAKOB
METODA MIŠEVSKI
MARIJA LESKOVEC
MATEJA PRAZNIK
JELKA MOŽE
SONJA LAH
ANDREJA GRADIŠNIK
MATEJA CIGLER
MAJA STERŽE
SANDRA SVETINA
NUŠA KUGOVNIK
VESNA KOVAČEC
JASMINA VOGRIN
MARJANA GRNJAK
MARTINA SMOLAK
HELENA KOVAČ
ANDREJA HERGA
EVA ŠTRIKER
ŠPELA HUDOPISK
2–3
1–2
1–2
2–3
4–6
2–5
3–4
5–6
4–5
4–6
4–6
3–4
Poklic, delov. opravila
Kuharica
Kuharica
Pomočnica kuharice
Pomočnica kuharice
Čistilka
Čistilka
Čistilka
Čistilka
Perica
Hišnik
6.1.2
VRTEC LEŠE
Poklic, delov. opravila
Vzgojiteljica
Pomočnica vzgojiteljice
Kuharica
Čistilka
6.1.3
Ime in priimek
ZLATKA BRDNIK
GERTA SMOLAK
MIHELA PIKO
ANDREJA DOMEJ
ZDENKA NARALOČNIK
ZINKA MIKIC
EDITA KRALJ
ALENKA ŠTAJNER
GORDANA MIHELIČ
LUDVIK ŠTAUDEKER
Ime in priimek
SAŠA PUPAVAC
NINA PISNIK
MARTA PRAZNIK
ANICA SEKAVČNIK
Starost otrok
1–6 LET
SKUPNE SLUŽBE
Poklic, delov. opravila
Pomočnica ravnateljice
Logopedinja
Administrativno rač. delavka
Administrativno rač. delavka
Računalničar
Računovodkinja
Svetovalna delavka
Ime in priimek
ANA BUHVALD PORI
BOJANA VEČKO
IRENA MARIN
MAJA PIKO
FRANCI ŠTREKELJ
DARINKA PODRIČNIK
ŠPELA PAČNIK
7. PROGRAMI PREDŠOLSKE VZGOJE
7.1 CELODNEVNI PROGRAM
V celodnevne programe se vključujejo otroci vseh starosti, pestrost dejavnosti in ponudbe
temelji na spoštovanju tradicije z drugačnimi pristopi in rešitvami. Poleg vzgojnega dela
popestrijo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic z različnimi dodatnimi aktivnostmi, v okviru
nacionalnega dokumenta KURIKULA za vrtce. Program KURIKULUMA spoštuje koncepte
in sisteme predšolske vzgoje, ter temelji na sprejetih načelih in ciljih vsebinske prenove
celotnega sistema vzgoje in izobraţevanja. Celodnevni programi trajajo od 6 do 9 ur dnevno.
8. PROGRAM DODATNIH IN OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI V
VRTCU
8.1 DODATNE DEJAVNOSTI – ZUNANJI SODELAVCI
Plavalni tečaj
PK Fuţinar
maj 2014
Smučarski tečaj
Dejan Rodošek
januar 2014
Tečaj nemškega jezika
STELLA
oktober 2013–junij 2014
Tečaj angleškega jezika
EDUKA
oktober 2013–junij 2014
Moţnost udeleţbe na tečajih in prireditvah, ki potekajo v dopoldanskem času, morajo imeti
vsi otroci, ne glede na socialni status.
Za starše otrok, ki so razporejeni v najniţji plačilni razred, se dodatne dejavnosti pokrijejo iz
sredstev, ki jih vrtec pridobi preko Občine Prevalje, raznih društev ali donatorjev. Plavalni
tečaj in smučarski tečaj se izvajata v dopoldanskem času, če tako potrdi Svet staršev in Svet
zavoda.
8.2 DODATNE – OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V OKVIRU KURIKULA – IZVAJAJO
STROKOVNE DELAVKE
Pevski zbor
Športno popoldne za najmlajše s starši
Planinske urice in planinski tabor
Vadba za predšolske otroke (športno društvo
Partizan)
FIT vadba
Danila Krajnc
Martina Smolak
Eva Podovšovnik
Ema Lepen
Gordana Rednak
Sandra Svetina
Mateja Praznik
Andreja Herga
8.3 PROJEKTI
Po znanje na kmetijo
Ekologija
Mali sonček
Bralna značka Petra Nosa
Mateja Praznik
Jelka Moţe
Gordana Rednak
Irena Jakob
Metoda Miševski - V in
vse str. delavke
Jelka Moţe
Metoda Miševski
Mateja Praznik
Saša Pupavac
Marija Leskovec
oktober 2013
oktober 2013
vse leto
vse leto
Kmetija
Dinozavri
Eva Podovšovnik
Gordana Rednak
Berta Juteršek
Irena Jakob
Ema Lepen
Helena Pečečnik
Smolčnik
Jelka Moţe
maj 2014
januar 2014
9. STALNO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V ENOTI
VRTCA PREVALJE
Izobraţevanje bo potekalo tekom celega šolskega leta in sicer se delavci izobraţujejo po
zastavljenem načrtu ter v skladu s kolektivno pogodbo na naslednji način:










Individualno izobraževanje vseh delavcev
projekt samoevalvacija (celoten zavod)
redno spremljanje strokovne literature
medsebojna skupinska povezovanja po enotah – primeri dobre prakse
interno izobraževanje v okviru vrtca (tri dni izobraževanja v skladu z načrtom Enote vrtca)
študijske skupine v organizaciji ZRSŠ
udeležba na seminarjih, ki so objavljeni v Katalogu stalnega strokovnega spopolnjevanja
(MŠŠ, ZRSŠ)v skladu s finančnimi zmožnostmi
strokovni posveti (SVS Slovenije, Supra, kulturni dan slovenskih vrtcev)
aktivi ravnateljev koroške regije – vodja pomočnica ravnateljice za vrtec
posveti Mreže mentorskih vrtcev koroške regije – vodja pomočnica ravnateljice
Izobraţevanje in izpopolnjevanje poteka tudi preko svetovalnih storitev in tematskih
konferenc v izvedbi ZRSŠ, ker so le te za zavod ugodnejše.
10. SPREMLJAVA VI DELA IN SVETOVALNI POGOVORI
Spremljava vzgojno izobraţevalnega dela se bo izvajala preko celega leta v vseh oddelkih
starostnih skupin in preko individualnih ter svetovalnih pogovorov. Spremljavo pedagoške
dokumentacije izvaja pomočnica ravnateljice.
10.1 MENTORSTVO DIJAKOM, ŠTUDENTOM
Vrtec Krojaček Hlaček nudi preko celega leta mentorstvo posameznim dijakom in študentom
– smer predšolska vzgoja . Prednost imajo dijaki s stalnim prebivališčem v Občini Prevalje.
11. PRILOGE
PROJEKTI VRTCA, ODDELKOV
SAMOPOSTREŢNA
OBLIKA
vse strokovne delavke in
PREHRANJEVANJA IN
kuharice
ZDRAVA PREHRANA
GLEDALIŠČE V VRTCU
dramska skupina
vse leto
KAKOVOST V VRTCU
vse leto
vsi delavci
PRIREDITVE IN SKUPNE DEJAVNOSTI V VRTCU
KROJAČKOV DAN
12. 9. 2013
TEDEN OTROKA
oktober 2013
DRAMATIZACIJA - SAPRAMIŠKA
PEČEMO NOVOLETNE KEKSE Z
BABICAMI
OBISK LEŠKE SKUPINE ZIMSKI
KOSCI
POHOD Z LUČKAMI
SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
oktober 2013
december 2013
PUST, PUSTNA MAŠKARADA IN
PUSTNI TOREK
DAN ZEMLJE
TEDEN VSEŢIVLJENSKEGA UČENJA
SKUPINSKO FOTOGRAFIRANJE
ZAKLJUČNO SREČANJE S STARŠI
februar 2014
SODELOVANJE Z OKOLJEM
OBČINA
PREVALJE
OŠ FRANJA GOLOBA
DELOVNE ORGANIZACIJE
ŠTUDIJSKA KNJIŢNICA –
ENOTA PREVALJE
ŠPORTNO DRUŠTVO
PARTIZAN
FIT gibalne dejavnosti za najmlajše
GASILCI
POLICIJA
PLANINCI - PD Prevalje
december 2013
december - januar
februar 2014
april 2014
maj 2014
konec junija
2014
strokovne delavke,
kuharice
strokovne delavke,
kuharice
strokovne delavke
strokovne delavke,
kuharice
strokovne delavke
strokovne delavke
Nuša Kugovnik, Maja
Sterţe, Andreja Gradišnik
strokovne delavke
strokovne delavke
strokovne delavke
Sonja Lah
strokovne delavke,
kuharice
vse leto (Krojačkov dan, razstave,
maškarada)
vse leto (obisk šole, lutkovne
predstave, vpis otrok v šolo)
vse leto – materiali, papir,
sponzorska sredstva
dopoldne po dogovoru
1X tedensko
oktober 2013
oktober 2013
september - junij
SODELOVANJE S STARŠI
MAŠKARADA
POGOVORNE URE
IZLET S STARŠI
ZAKLJUČNO SREČANJE S
STARŠI
OGLED GLEDALIŠKE
PREDSTAVE (Zverjasec)
DEDEK MRAZ
februar 2014
1x mesečno ali po dogovoru
maj 2014
konec junija 2014
povorka na Prevaljah
vrtec
Brinjeva gora
vrtec
Oktober- december 2013
december 2013
Narodni dom Meţica
Druţbeni dom
SODELOVANJE Z ZUNANJIMI SODELAVCI, STROKOVNJAKI, SVETOVALNIMI
DELAVCI
BOJANA VEČKO
logopedske vaje v vrtcu
ZAVOD ZA ŠOLSTVO RS
študijske skupine
ŠPELA PAČNIK Prof. ped. in
svetovalno delo z otroki, starši in strokovnimi
angl.
delavkami
ZLATKO TRILER mag. psih.
ob vpisu otrok v prvi razred devetletke
ZADOLŢITVE – AKCIJSKI NAČRT
SONJA LAH
Fotografiranje skupnih dejavnosti
pisanje plakatov, vabil in oglasna deska za starše, dekoracija
EMA LEPEN
spletna stran vrtca, šivanje, tim za maškarado, dramska
skupina,
hramba IKT pripomočkov
HELENA PEČEČNIK
pisanje plakatov, vabil in oglasna deska za starše, dekoracija,
SMOLČNIK
fotografiranje skupnih dejavnosti
MARIJA LESKOVEC
čestitke – ideje, tim za maškarado
DANILA KRAJNC
glasbena spremljava pevskega zbora s harmoniko
METODA MIŠEVSKI
kronika
MARJANA GRNJAK
urejanje skupnih prostorov in zbornic
NUŠA KUGOVNIK
urejanje skupnih prostorov, kabinetov in zbornic,
pripravi program za slovenski kulturni praznik, urejanje knjig
zdravstveni tehnik – prva pomoč ob nezgodah, akvarij,
jedilniki
urejanje fotografij za tri oddelke- projekcija
MATEJA CIGLER
EVA ŠTRIKER
MARTINA SMOLAK
JELKA MOŢE
ANDREJA HERGA
IRENA JAKOB
GORDANA REDNAK
ANDREJA GRADIŠNIK
JASMINA VOGRIN
SANDRA SVETINA
urejanje fotografij za štiri oddelke- projekcija
vodenje pevskega zbora
Vodenje vrtca do vrnitve pomočnice ravnateljice, organizacija
peke keksov z babicami, tim za maškarado, šivanje, Cici
vesela šola
knjiţnica na računalniku
izposoja pustnih oblačil
izposoja pustnih oblačil
izdelava čestitk
urejanje fotografij za štiri oddelke- projekcija
urejanje fotografij za projekcijo za pritličje
ŠPELA HUDOPISK
MAJA STERŢE
BERTA JUTERŠEK
VRTEC LEŠE
PROJEKTI
SAMOPOSTREŢNA
OBLIKA
PREHRANJEVANJA
EVROPSKA VAS
MALI SONČEK
BRALNA ZNAČKA
PO ZNANJE NA KMETIJO
BARVNI DNEVI
POTUJEM Z
AVTOBUSOM, VLAKOM
urejanje papirnate galanterije (WC papir, brisače, serviete …),
urejanje knjig
pripravi program za slovenski kulturni praznik, izdelava
čestitk
tim za maškarado, šivanje, hramba vseh šivalnih pripomočkov
kuharica,
obe strokovni delavki
vse leto
Saša Pupavac
Nina Pisnik
Obe strokovni delavki
Saša Pupavac
Saša Pupavac
Saša Pupavac
Saša Pupavac
vse leto
vse leto
vse leto
april 2014
november 2013
maj 2014
PRIREDITVE IN SKUPNE DEJAVNOSTI
KROJAČEK HLAČEK V
9.9. –
kuharica, strokovne delavke
VRTCU LEŠE
13.9.2013
KOSTANJEV PIKNIK
oktober 2013
strokovne delavke, učiteljice OŠ Leše
OBISK DEDKA MRAZA
december 2013 strokovne delavke, KS Leše, OŠ Leše
EVROPSKA VAS
celo leto
strokovne delavke
PUSTNI TOREK
februar 2014
strokovne delavke, OŠ Leše,
PROSLAVA ZA PRAZNIK
marec 2014
vse strokovne delavke, KS Leše, OŠ
ŢENA
Leše
ZAKLJUČNI PIKNIK
junij 2014
strokovne delavke, kuharica
SODELOVANJE Z OKOLJEM
OŠ LEŠE IN KS LEŠE kostanjev piknik, obisk dedka Mraza, proslava za praznik ţena,
zaključni piknik, zaključna ekskurzija in projekt Evropska vas
OBČINA PREVALJE
Krojačkove delavnice
Krojačkov dan, pustna maškarada
PLANINSKO
planinske urice, izleti in tabor
DRUŠTVO
GASILSKO
oktober
DRUŠTVO
VRTEC KROJAČEK
na planinskih izletih, ogled lutkovne predstave , sodelovanje in
HLAČEK
povezovanje v projektih
PK FUŢINAR
Plavalni tečaj
DR7
Smučarski tečaj
SODELOVANJE S STARŠI
RODITELJSKI SESTANKI
POGOVORNE URE
OGLED LUTKOVNE PREDSTAVE
(Zverjasec)
Ob začetku šol.
leta
enkrat mesečno
oktober 2013
vrtec Leše
vrtec Leše
Narodni dom Meţica
OBISK DEDKA MRAZA
NA PUSTNI MAŠKARADI
PROSLAVA OB PRAZNIKU ŢENA
NA DRUŢINSKEM SREČANJU
OB VPISU NOVINCEV – DNEVI ODPRTIH
VRAT
NA PLANINSKIH IZLETIH
NA ZAKLJUČNEM PIKNIKU
NA ZAKLJUČNEM IZLETU
december 2013
februar 2014
marec 2014
april 2014
april 2014
telovadnica OŠ
povorka na Prevaljah
telovadnica OŠ
vrtec Leše
vrtec Leše
preko celega leta
junij 2014
junij 2014
okolica vrtca, Prevalje
stadion Leše
po dogovoru
ZADOLŢITVE – AKCIJSKI NAČRT
SAŠA PUPAVAC
Planinske urice, planinski tabor, fotografiranje, naročanje
materiala, urejanje oglasnih desk, program za otroke, ki gredo v
šolo
NINA PISNIK
delo z računalnikom, kabineti, ute, fotografiranje