IKC – Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM Pivola 8 SI

Comments

Transcription

IKC – Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM Pivola 8 SI
2.12.2011
4/2010-A
Spoštovani,
leto se zaključuje in čas je, da vas ponovno povabimo k najavi pridelave za naslednje leto in
vas seznanimo z novostmi na področju ekološkega kmetijstva.
1. NAJAVA PRIDELAVE ZA LETO 2012
Tudi tokrat vam ob izteku leta pošiljamo obrazec (Obr. 3.20) za vpis osnovnih podatkov o KMG
in obrazec (Obr. 3.20/1) za prijavo oz. najavo pridelave v naslednjem letu. Zahteva za najavo
pridelave je zapisana tudi v izvedbeni Uredbi št. 889/08:
- rastlinska pridelava (71. člen)
'Izvajalec mora vsako leto do določenega datuma obvestiti nadzorni organ o svojem načrtu
rastlinske pridelave z razčlenitvijo po zemljiščih.'
- živinoreja (74. člen, točka 2)
'Praktični ukrepi morajo vključevati (a) načrt gnojenja s popolnim opisom območij,
namenjenih za rastlinsko pridelavo, (b) pisni dogovor glede raztrosa gnoja z drugimi
posestvi, kadar je to primerno in (c) načrt upravljanja ekološke enote za vzrejo živali.'
Prijavni obrazec smo nekoliko spremenili in poenostavili.
V obrazcu boste zasledili opombe o zahtevanih prilogah ob 1. prijavi v postopek certificiranja za
nove stranke. Ta zahteva ne velja za tiste, ki ste že vključeni v postopek certificiranja, razen v
primeru sprememb, kot je na primer pridobitev novih površin (priložite grafični posnetek
površin) ali preureditev hleva na prosto rejo (priložite nov načrt hleva).
Izpolnjene obrazce pošljite po pošti najkasneje do 10.1.2011 na naš naslov:
IKC – Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM
Pivola 8
SI-2311 Hoče pri Mariboru
2. PEHANJE VELJAVNOSTI NEKATERIH IZJEM
Ob tej priložnosti vas želimo spomniti na prenehanje veljavnosti nekaterih izjem, in sicer:
3. OZNAČEVANJE EKOLOŠKIH PRIDELKOV OZ. ŽIVIL
Pravila za označevanje ekoloških pridelkov oz. živil so se spremenila v skladu z Uredbami (ES)
št. 834/2007 (naslov IV.), št. 889/2008 (naslov III.) in št. 271/2010. Od 1.7.2010 je na
deklaracijah obvezna uporaba novega evropskega logotipa, o katerem smo pisali v letošnjem 3.
obvestilu. Poleg logotipa je zahteva, da se v istem vidnem polju napiše tudi šifra
certifikacijskega organa (kontrolne organizacije) in poreklo ekoloških pridelkov oz. sestavin.
Zaloga deklaracij, natisnjenih pred 1.7.2010, se lahko uporabi do 1.1.2012. Deklaracije,
natisnjene po 1.7.2010 pa morajo biti v celoti usklajene z novimi zahtevami.
© IKC UM
Obv. 5/11, 2.12.2011, Stran 1 od 4
Zaradi lažjega razumevanja in enostavnejšega pozicioniranja vseh zahtevanih elementov na
deklaracijah smo se odločili za izdelavo 'kombiniranega' znaka, ki vključuje vse zahtevane
elemente označevanja vključno z našim znakom.
Primeri:
Znak smejo uporabljati le tiste stranke IKC UM, ki so nosilci certifikata in izključno za tiste
pridelke in živila, ki so navedena na certifikatu s statusom ekološki.
Uporaba znaka je dovoljena za označevanje:
1. na deklaracijah živil in pridelkov: uporaba znaka mora biti skladna z Uredbo (ES) št.
834/2007 in Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oz. živil (Ur.l.
RS št. 71/2010)
2. dokumentih, promocijskem gradivu, spletni strani: v istem vidnem polju kot znak z navedbo
besedila 'naša ekološka živila so certificirana s strani IKC-Inštituta za kontrolo in certifikacijio
UM'
3.1 Postopek pridobitve dovoljenja za uporabo
Certificirane stranke z veljavnim certifikatom za ekološke pridelke oz. živila pridobijo pravico do
uporabe znaka s posredovanjem vloge na elektronski naslov [email protected] ali na naslov
IKC UM, Pivola 8, 2311 Hoče. Prijava mora vsebovati:
• Podatke o certificiranem pridelovalcu/predelovalcu
• Seznam pridelkov/živil oz. promocijskega gradiva, za katere bo znak uporabljen
Podrobna pravila za uporabo znaka so zapisana v dokumentu 1.132 'Pravila za uporabo znaka
SI-EKO-002, ki jih pošljemo skupaj z znakom.
4. PLAČILO
Prosimo vas, da vaše obveznosti do nas poravnate sproti, ker nam le tako omogočite
nemoteno delovanje. Kot smo vas seznanili že v prejšnjih obvestilih, se na IKC UM
financiramo le z izvajanjem kontrol in certificiranjem in nas neplačevanje obveznosti lahko
(pre)hitro pripelje do slabšega poslovanja.
Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje pri izvajanju postopka certificiranja na vaši kmetiji.
V letu, ki prihaja vam želimo veliko majhnih radosti, zdravja in veselja do vsega kar vas obdaja.
Kolektiv IKC UM
Obvestilo pripravile:
Polonca Repič, vodja EKO
Nives Adamič Kričaj, koordinatorka EKO
Nevenka Poštrak, vodja kakovosti
© IKC UM
Obv. 5/11, 2.12.2011, Stran 2 od 4

Similar documents