aneks k pogodbi o dobavi električne energije

Comments

Transcription

aneks k pogodbi o dobavi električne energije
OBRAZEC TČ-EE
ANEKS ŠT. ______________
(izpolni dobavitelj)
ANEKS K POGODBI O DOBAVI ELEKTRIČNE ENERGIJE
OGREVALNA TOPLOTNA ČRPALKA
Dobavitelj:
Petrol Energetika, proizvodnja in distribucija energetskih medijev, d.o.o.,
Koroška cesta 14, 2390 ravne na Koroškem
matična št.: 5705754, id. št. za DDV: SI56859708
Odjemalec: *obvezni podatki
NAVODILA ZA
IZPOLNJEVANJE
·
obrazec izpolnite v dveh
izvodih,
·
št. merilnega mesta
lahko najdete na računu
za elektriko ali na
Pogodbi o dobavi;
·
če
vam
Petrol
Energetika
še
ne
dobavlja
električne
energije, skupaj s tem
obrazcem izpolnite še
dva izvoda obrazca za
sklenitev pogodbe o
dobavi
električne
energije, ki ga lahko
dobite na spletni strani
www.petrolenergetika.si
·
izpolnjena
obrazca
pošljite skupaj s kopijo
računa o nakupu IR
panelov
·
na
naslov:
Petrol
Energetika,
d.o.o.,
Koroška cesta 14, 2390
ravne na Koroškem,
Oddelek
podpora
kupcem;
·
za
pomoč
pri
izpolnjevanju nas lahko
pokličete na telefonski
številki 02 870 6186 ali
02 870 6191.
Ime in priimek*
Ulica*
Kraj in pošta*
Davčna številka*
Telefon
Št. merilnega mesta*
Kupec ogrevalne toplotne črpalke *obvezni podatki, če kupec in odjemalec nista ista
Ime in priimek*
Ulica*
Kraj in pošta*
Davčna številka*
Telefon
Odjemalec izjavljam,
£
£
da pridobivam ugodnosti iz akcije v svojo korist.
da pridobivam ugodnosti iz akcije
v korist kupca ogrevalne toplotne črpalke. Podpis kupca___________________________
£ da pridobivam ugodnosti iz akcije
v korist plačnika
Podpis plačnika __________________________
Odjemalec, plačnik oziroma kupec je s sklenitvijo aneksa upravičen do ugodnosti, ki mu jih bo
dobavitelj v enkratnem znesku nakazal na (*označite eno izmed opcij):
£ obstoječo Petrol Klub plačilno kartico zvestobe št. __________________,
£ obstoječo Petrol Klub kartico zvestobe št. __________________,
£ novo Petrol Klub plačilno kartico zvestobe (izberite v primeru, če še niste imetnik Petrol Klub plačilne kartice in
bi to radi postali, izpolniti morate tudi Pristopnico za Petrol klub plačilno kartico zvestobe),
£ novo Petrol Klub kartico zvestobe (izberite v primeru, če še niste imetnik Petrol Klub kartice zvestobe in bi to
radi postali, izpolniti morate tudi Pristopnico za Petrol Klub kartico zvestobe).
OBRAZEC TČ-EE
ANEKS ŠT. ______________
(izpolni dobavitelj)
1) S tem aneksom dobavitelj in kupila ogrevalno toplotno črpalko,
odjemalec
dopolnjujeta
in katere prodajalec je dobavitelj;
spreminjata določbe pogodbe o - odjemalec je aneksu priložil kopijo
dobavi električne energije za računa ali potrdila o nakupu
navedeno merilno mesto.
ogrevalne toplotne črpalke;
2) Če odjemalec v obrazcu ne
navede številke merilnega mesta, z
dobaviteljem pa ima sklenjeno samo
eno pogodbo o dobavi električne
energije, se šteje, da se aneks
sklepa k tej pogodbi.
3) S tem aneksom se odjemalec
zavezuje, da je seznanjen s
priloženimi Splošnimi pogodbenimi
pogoji Akcije z nakupom toplotne
črpalke do ugodnosti na Petrol klub
kartici (v nadaljevanju: SPP), ki so
objavljeni tudi na spletnem naslovu
www.petrol.si in jih v celoti sprejema.
4) Ta aneks je veljavno sklenjen le,
če so poleg pogojev iz tega aneksa,
izpolnjeni tudi vsi pogoji iz SPP.
5) Ta aneks je veljavno sklenjen, če
so ob njegovi sklenitvi izpolnjeni
naslednji pogoji:
- odjemalec ima v trenutku pristopa k
akciji z dobaviteljem sklenjeno
pogodbo
o
dobavi
električne
energije;
- odjemalec, plačnik ali kupec je
imetnik Petrol klub plačilne kartice
zvestobe ali Petrol klub kartice
zvestobe;
- odjemalec ali oseba, ki živi z
odjemalcem na istem naslovu, je
med 15.10.2012 ter 31.12.2013
6) Odjemalec je s sklenitvijo tega
aneksa upravičen do 200 €
ugodnosti, ki se v obliki dobroimetja
nakaže na Petrol klub plačilno
kartico zvestobe ali Petrol klub
kartico zvestobe odjemalca, kupca
oziroma plačnika.
dobaviteljem, ob prekinitvi pogodbe,
sklene novo pogodbo o dobavi
električne energije na drugem
merilnem mestu.
8) Dobavitelj si pridržuje pravico, da
v kolikor pogodba o dobavi
električne energije ali ta aneks ni
realiziran/a štirih (4) mesecih po
sklenitvi tega aneksa brez krivde
dobavitelja,
odjemalec
oziroma
plačnik oziroma kupec ni upravičen
do prejema ugodnosti iz tega
aneksa.
7) Ta aneks k pogodbi o dobavi
električne energije se sklepa za 9) V času trajanja obdobja vezave
obdobje (2) dveh let (obdobje se uporabljajo tiste določbe pogodbe
vezave).
o dobavi električne energije, ki niso v
nasprotju s tem aneksom, po
Če odjemalec pred iztekom obdobja preteku obdobja vezave pa se
vezave odpove ta aneks ali pogodbo uporabljajo le določbe pogodbe o
o dobavi električne energije ali dobavi električne energije ter
zamenja dobavitelja ali dobavitelj določbe iz drugih aneksov k pogodbi
zaradi odjemalčevih kršitev odstopi o dobavi električne energije, ki jih je
od pogodbe o dobavi električne sklenil odjemalec in vključujejo
energije, mora odjemalec dobavitelju daljše obdobje vezave, kot je
vrniti ugodnost, ki jo je pridobil zase obdobje vezave po tem aneksu.
ali v korist tretjega, na podlagi tega
aneksa,skupaj
z
zakonitimi 10) Ta aneks k pogodbi o dobavi
zamudnimi
obrestmi
od
dne električne energije je sklenjen v dveh
prenehanja pogodbe oz. aneksa do enakih izvodih, od katerih vsaka
dne vračila ugodnosti.
stran prejme po en izvod.
Določba iz prejšnjega odstavka ne
velja, če sta aneks ali pogodba o
dobavi električne energije razdrta
zaradi smrti odjemalca. Prav tako
določba iz prejšnjega odstavka ne
velja, če odjemalec oziroma plačnik
(v kolikor se ugodnosti iz akcije
pridobijo v korist plačnika) z
Podpis odjemalca :
Petrol Energetika, d.o.o.
Jurij Bizjak, prokurist
Kraj in datum
V Ljubljani, dne
Podpis
Podpis
OBRAZEC TČ-EE
ANEKS ŠT. ______________
(izpolni dobavitelj)
SPLOŠNI POGODBENI POGOJI AKCIJE Z NAKUPOM TOPLOTNE ČRPALKE DO
UGODNOSTI NA PETROL KLUB KARTICI
1. Splošna določila
Izvajalca Akcije z nakupom
toplotne črpalke do ugodnosti na
Petrol klub kartici (v nadaljevanju:
akcija) sta PETROL, Slovenska
energetska družba, d.d., Ljubljana
in
PETROL
ENERGETIKA
proizvodnja
in
distribucija
energetskih medijev d.o.o. (skupaj
v nadaljevanju: dobavitelj).
Akcija oziroma ponudba velja za
obstoječe in nove gospodinjske
odjemalce električne energije, ki
imajo v trenutku pristopa k akciji z
dobaviteljem sklenjeno pogodbo o
dobavi električne energije in so v
času trajanja akcije kupili toplotno
črpalko za pripravo sanitarne vode
ali ogrevalno toplotno črpalko,
katere prodajalec je PETROL d.d.,
Ljubljana ali pa je toplotno črpalko
za pripravo sanitarne vode ali
ogrevalno toplotno črpalko kupila
oseba, ki živi z odjemalcem na
istem naslovu.
2. Trajanje akcije
Akcija velja med 15.10.2012 in
31.12.2013.
Šteje se, da je odjemalec uspešno
pristopil k akciji, če je dobavitelj
njegov aneks prejel pred ali
vključno do zadnjega dne akcije.
3. Ugodnost
Akcija
zajema
dva
paketa
ugodnosti in sicer:
- ugodnost ob nakupu toplotne
črpalke za pripravo sanitarne vode,
- ugodnost ob nakupu ogrevalne
toplotne črpalke.
Ugodnost ob nakupu toplotne
črpalke za pripravo sanitarne vode
odjemalec pridobi s sklenitvijo
Aneksa k pogodbi o dobavi
električne energij - toplotna črpalka
za pripravo sanitarne vode.
Ugodnost ob nakupu ogrevalne
toplotne črpalke odjemalec pridobi
s sklenitvijo Aneksa k pogodbi o
dobavi električne energije –
ogrevalna toplotna črpalka.
5. Koriščenje ugodnosti
Odjemalec lahko izbira med
spodnjima možnostma, kako bo
pridobil ugodnosti:
- kot nakazilo v enkratnem znesku
na Petrol Klub plačilno kartico
zvestobe ali
- kot nakazilo v enkratnem znesku
na Petrol Klub kartico zvestobe.
Ugodnost iz akcije v skladu z 19.
členom Zakona o dohodnimi
(Uradni list RS, št. 117/2006 s
spremembami) (v nadaljevanju:
ZDoh-2) ne šteje za ugodnost
fizične osebe, zato odjemalec za
prejeti
popust
ne
odvede
dohodnine.
Odjemalec lahko ugodnost pridobi
v lastno korist, v korist plačnika ali
v korist kupca. Če kupec ali plačnik
ne podpišeta Aneksa k pogodbi o
dobavi električne energije, pripada
ugodnost odjemalcu.
Ugodnosti v nobenem primeru ni
mogoče zamenjati za denar.
4. Pogoji
Pogoji za pridobitev ugodnosti iz
akcije so:
odjemalec
je gospodinjski
odjemalec, to je fizična oseba, ki
od Petrola na podlagi veljavno
sklenjene pogodbe o dobavi
električne
energije
kupuje
električno energijo za lastno
domačo rabo, kar izključuje
opravljanje
gospodarske
ali
poklicne dejavnosti;
neobstoj
odjemalčevih,
ozplačnikovih
neporavnanih
zapadlih obveznosti do dobavitelja
ali družb iz njegove skupine, ne
glede na podlago za nastanek
obveznosti;
neudeležba odjemalca oz.
plačnika v postopkih, ki bi lahko
vplivali na sposobnost izvrševanja
pravic in obveznosti iz akcije
(postopek izvršbe …);
6. Druge akcije
Akcija je združljiva z drugimi
akcijami
Petrola
s
področja
električne energije.
7. Objava
Ti splošni pogodbeni pogoji akcije
so objavljeni in dostopni na
spletnem naslovu www.petrol.si in
veljajo od dneva sprejema, to je
10.10.2012.
Sodelujoči v akciji so seznanjeni s
temi pogoji, jih sprejemajo in se
zavezujejo, da jih bodo upoštevali.
Petrol si pridružuje pravico do
spremembe
splošnih
pogojev
akcije, če to zahtevajo tehnični,
zakonski ali komercialni vzroki ali
vzroki
na
strani
javnosti.

Similar documents