Zgled računovodskih izkazov pravnih oseb zasebnega prava

Comments

Transcription

Zgled računovodskih izkazov pravnih oseb zasebnega prava
Zgled
računovodskih
izkazov pravnih
oseb zasebnega
prava
Za zgled računovodskih izkazov pravnih oseb zasebnega prava smo najprej v tabeli 1 pripravili poslovne
dogodke za izmišljeno pravno osebo zasebnega
prava Zavod AA. Te poslovne dogodke smo poknjižili
v tabeli 2 in sestavili bilanco stanja in izkaz poslovnega izida v tabelah 3 in 4 (izkazali smo samo podatke
za tekoče leto). Ker pa pravilnega poslovnega izida ni
brez obračuna DDPO, smo v tabelah 5 in 6 izkazali prilagoditev računovodskih podatkov in obračun DDPO.
Mag. Milenka Čižman
1 | IKS | februar 2015
Pregled poslovnih dogodkov
TABELA 1
Zneski v EUR
Zap. št.
Poslovni dogodki v letu 2014
1.
Nakup računalniškega programa ( DDV ni upoštevan)
2.
Prenos stroškov najemnine
1.100
3.
Obračun amortizacije računalniških programov (50 %)
2.600
4.
Prejem sredstev za projekte od gospodarskih družb
25.680
5.
Usredstvenje stroškov naložb v tuja osnovna sredstva po računu izvajalca
DDV po 10-odstotnem odbitnem deležu
72.000
1.298
6.
Obračun amortizacije usredstvenih stroškov naložb v tuja osnovna sredstva (20 %)
14.160
7.
Oslabitev vrednosti neopredmetenih sredstev
8.
Plačilo dobavitelju
72.000
9.
Nakup opreme, ki še ni usposobljena za uporabo (DDV ni upoštevan)
20.400
10.
Pridobitev proračunskih sredstev za nakup opreme
20.400
11.
Prenos opreme v usposobitev
20.400
12.
Obračun amortizacije opreme (20 %)
od tega amortizacija opreme, nabavljene iz proračunskih sredstev
28.080
4.080
13.
Obračun amortizacije zgradbe (5 %)
12.500
14.
Prenos sredstev v prihodke v velikosti obračunane amortizacije za opremo
15.
Dani predujem za najem opreme
400
16.
Poraba predujma po prejemu računa
a) prejem računa
b) poračun predujma
300
17.
Pridobitev naložbenih nepremičnin (ovrednoteno po pošteni vrednosti)
18.
Sprememba poštene vrednosti naložbene nepremičnine na 40.100
3.300
19.
Vračilo depozita iz banke
3.400
20.
Vezava depozita v banki
5.000
21.
Nastanek terjatve za obresti od danega posojila
10
22.
Prejem obresti od danega posojila
30
23.
Prejem povračila Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
50
24.
Nastanek terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
25.
Prejem računa za material z obračunanim DDV:
a) pravica do odbitka DDV 10 %
b) znesek računa
c) odbitni DDV
č) vrednost materiala
600
1.000
4.080
36.800
100
6.000
108
5.892
26.
Prenos zavarovalne premije med stroške
360
27.
Plačilo zavarovanja za leto 2015
410
28.
Nakup znamk
29.
Poraba materiala iz zaloge
1.100
30.
Nakup materiala, danega v zalogo
1.500
31.
Nakup drobnega inventarja, danega v zalogo
32.
Obračun proizvodnje – izdelava knjig
33.
Prodaja blaga – negospodarska javna služba (DDV ni upoštevan)
Zmanjšanje zalog blaga
34.
Poračun kupčevega predujma
35.
Prejem predujma za dobavo knjig
36.
Pridobitev finančne naložbe, ovrednotene po nabavni vrednosti
10.000
37.
Plačilo finančne naložbe
10.000
38.
Plačilo stroškov posla pri finančni naložbi
39.
Prenos finančne naložbe med sporne naložbe
40.
Terjatev za dividendo
500
41.
Prejem dividende
500
40
80
600
1.700
300
100
300
200
1.000
Zgled računovodskih izkazov pravnih oseb zasebnega prava | februar 2015 | IKS | 2
RAČUNOVODSTVO
Tema: LETNO POROČANJE NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ
Pregled knjiženja za Zavod AA
Poslovni dogodki v letu 2014
42.
Izdaja računa za opravljene storitve z DDV:
a) znesek računa
b) DDV
TABELA 2
Zneski v EUR
31.320
25.672
5.648
43.
Akontacija davka od dohodkov pravnih oseb
44.
Prodaja finančne naložbe
45.
Prejem računa za nabavljene knjige
a) blago v zalogi
b) odbitni DDV (odbitni delež 10 %)
360
357
3
46.
Plačilo obresti pri zamudi plačila za pisarniški material
200
47.
Obračun obresti po pogodbi s kupcem
250
48.
Prenos odloženih prihodkov za pokrivanje stroškov v prihodke
13.100
49.
Prejem sredstev donacije za pokrivanje stroškov
20.000
50.
Zmanjšanje časovnih razmejitev za obračunano amortizacijo za osnovna sredstva iz donacije
51.
Terjatev za sredstva iz proračuna
366.490
52.
Prejem sredstev iz proračuna
366.490
53.
Prejem zamudnih obresti od kupca
664
54.
Odpis obveznosti iz preteklih let – upnikovo obvestilo
400
55.
Plačilo dobaviteljem – del za material in storitve in del za osnovna sredstva
63.500
56.
Obračun stroškov dela po podjemni pogodbi:
a) prejemek
b) davek s prispevki
53.100
31.000
22.100
57.
Plačilo stroškov po podjemni pogodbi
53.100
58.
Prejem računa za opravljeno storitev (DDV ni upoštevan)
6.640
59.
Plačilo računa za opravljeno storitev
6.640
60.
Obračun plač:
a) obračun neto plač
b) obračun dajatev od plač (prispevkov in dohodnine)
c) obračun davkov in prispevkov delodajalca
231.237
95.441
103.730
32.066
61.
Obračun drugih prejemkov skupaj z davki in prispevki
17.920
62.
Plačilo plač, prispevkov in davkov ter drugih prejemkov
249.157
63.
Plačilo takse za tožbo
Zneski v EUR
Konto/knjižba
003
V breme
007
600
600
3.
2.600
–4.900
7.
1.000
–1.000
–2.300
009
011
17.
36.800
18.
3.300
021
140.179
035
–50.000
13.
12.500
–62.500
040
80.000
11.
20.400
100.400
5.
70.702
70.702
9.
20.400
046
047
11.
050
12.
6.
066
1.510
1.510
36.
10.000
66.
Oslabitev terjatev iz poslovanja (izpolnjeni pogoji iz Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb)
218
38.
200
39.
69.
Odplačilo posojila
2.000
70.
Plačilo kupca
1.816
39.
14.160
–14.160
1.000
29.200
066
1.000
1.000
5.000
44.
5.000
Oblikovanje rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine
5.750
72.
Poraba rezervacij za izplačilo odpravnine ob upokojitvi
2.750
072
700
73.
Delna odprava rezervacije po oceni na dan bilance
1.000
100
1.300
74.
Stroški reprezentance
1.260
79.
75.
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja
1.100
80.
76.
Prejem donacije za pokrivanje stroškov v letih 2015 in 2016
77.
Prejem obresti od vezanih depozitov
5.000
10.
20.400
78.
Prejem obresti od sredstev na transakcijskem računu
2.560
4.
25.680
79.
Prejem plačila najemnine v blagajno
210
19.
3.400
80.
Polog gotovine na transakcijski račun
1.260
22.
30
81.
Ugotovitev rezultata poslovanja
23.
50
82.
Razporeditev presežka prihodkov nad odhodki
35.
300
3 | IKS | februar 2015
–52.080
066/S
71.
20.000
28.080
20.000
Plačilo finančnih odhodkov iz prejšnjih let
2.000
0
056
V obračunskem obdobju ugotovljeni finančni odhodki iz prejšnjih let
Najem posojila
20.400
–24.000
65.
68.
40.100
140.179
64.
1.230
6.200
1.100
008
1.100
Izdaja računa za članarino
Končno stanje
1.700
2.
180
67.
V dobro
5.600
1.
230
6.000
Začetno stanje
110
0
700
210
1.260
250
0
Zgled računovodskih izkazov pravnih oseb zasebnega prava | februar 2015 | IKS | 4
RAČUNOVODSTVO
Zap. št.
Zneski v EUR
Začetno stanje
V breme
V dobro
Končno stanje
V breme
V dobro
Končno stanje
500
0
40.
44.
6.000
41.
49.
20.000
500
53.
664
5.
1.298
52.
366.490
25.
108
68.
2.000
45.
3
1.409
76.
20.000
77.
5.000
230
1.530
78.
2.560
80.
1.260
24.
70.
1.816
23.
160
161
1.300
43.
164
50
100
50
8.
72.000
51.
15.
400
52.
20.
5.000
27.
410
20.
28.
40
19.
37.
10.000
38.
200
27.
410
43.
230
28.
40
46.
200
26.
55.
63.500
57.
53.100
59.
6.640
62.
249.157
63.
1.100
65.
1.510
72.b
2.750
74.
1.260
75.
1.100
69.
2.000
183
42.
31.842
67.
1.230
29.
450
1.100
5.400
31.
80
32.a
600
80
600
32.b
600
5.553
32.b
600
357
33.b
32.864
66.
218
–218
193.530
220
130
400
100
20
600
700
Skupaj aktiva
1.816
1,052.510
300
757
932.961
310.166
12.000
8.
72.000
16.b
300
54.
400
55.
63.500
59.
6.640
1.
600
5.
72.000
21.
10
9.
20.400
47.
250
16.a
300
17.
36.800
25.
6.000
22.
30
0
630
70.
150
360
1.500
45.
300
6.600
320
100
16.b
3.400
5.000
30.
34.
15.
100
5.000
660
1.700
366.490
360
310
8
33.a
366.490
5.000
190
129
5 | IKS | februar 2015
Začetno stanje
500
120
151
Konto/knjižba
41.
250
Zgled računovodskih izkazov pravnih oseb zasebnega prava | februar 2015 | IKS | 6
RAČUNOVODSTVO
Konto/knjižba
Zneski v EUR
Zneski v EUR
Začetno stanje
V breme
V dobro
30.
1.500
31.
80
45.
360
58.
6.640
Končno stanje
Konto/knjižba
92, 93
300
60.a
95.441
700
95.441
0
2.750
73.
1.000
14.
4.080
103.730
24.
100
103.730
500
180
76.
100
972
2.000
989
0
256, 257
20.000
2.000
50.000
20.000
Skupaj pasiva
2.750
2.750
20.000
2.000
68.
2.000
72.a
320
50.000
69.
72.b
16.320
968
60.b
61.
2.000
20.400
50.
62.
59.390
5.750
72.a
967
255
191.217
20.000
482.567
601.516
310.166
4.080
4.080
Prihodki
760–769
62.
15.920
61.
14.
15.920
0
260
42.
5.742
5.742
258
62.
32.066
60.c
32.066
0
264
33.a
1.700
1.700
48.
13.100
13.100
51.
366.490
366.490
42.
26.100
26.100
79.
210
210
67.
1.230
1.230
50.
180
180
49.
20.000
20.000
73.
1.000
1.000
40.
500
500
21.
10
10
77.
5.000
5.000
78.
2.560
2.560
44.
1.000
1.000
47.
250
250
53.
664
664
18.
3.300
3.300
76, 78
82.
957
957
265, 266
56.
22.100
57.
272
22.100
772
0
31.000
775
31.000
280
64.
1.510
65.
1.510
0
778
285
37.
10.000
57.
31.000
777
36.
10.000
56.
31.000
291
0
780
12.000
4.
7 | IKS | februar 2015
59.390
10.
251, 253, 254
62.
65.217
966
250
62.
Končno stanje
24.580
65.217
71.
100
35.
V dobro
13.100
963
500
34.
V breme
82.
13.840
230
Začetno stanje
48.
25.680
789
Zgled računovodskih izkazov pravnih oseb zasebnega prava | februar 2015 | IKS | 8
RAČUNOVODSTVO
Konto/knjižba
Zneski v EUR
Zneski v EUR
Začetno stanje
V breme
54.
V dobro
Končno stanje
400
400
Konto/knjižba
Začetno stanje
V breme
66.
218
Odhodki
46.
200
400
64.
1.510
Sprememba zalog
0
Skupaj prihodki
0
25.
5.892
29.
1.100
447.774
447.774
387.127
81.
1.710
600
387.427
387.427
81.
447.774
1.100
81.
387.427
300
81.
6.640
218
491
411
58.
Končno stanje
745
Skupaj odhodki
6.992
V dobro
72
6.640
800
413
2.
16.a
1.400
447.774
806
415
26.
360
81.
360
60.347
806
417
74.
1.260
1.260
418
56.
53.100
53.100
3.
2.600
6.
14.160
16.760
13.
12.500
12.500
12.
28.080
28.080
71.
5.750
5.750
60.a
95.441
60.b
103.730
199.171
75.
1.100
1.100
61.
15.920
15.920
61.
2.000
2.000
60.c
32.066
32.066
63.
1.100
1,100
81.
60.347
82.
59.390
82.
957
430
431
432
479
470, 471
472
473
473
474, 475
489
490
32.a
600
702
33.b
300
300
7.
1.000
1.000
720
9 | IKS | februar 2015
Zgled računovodskih izkazov pravnih oseb zasebnega prava | februar 2015 | IKS | 10
RAČUNOVODSTVO
Konto/knjižba
Zneski v EUR
TABELA 3
RAČUNOVODSTVO
Bilanca stanja Zavoda AA
11 | IKS | februar 2015
Zgled računovodskih izkazov pravnih oseb zasebnega prava | februar 2015 | IKS | 12
TABELA 4
RAČUNOVODSTVO
Izkaz poslovnega izida Zavoda AA
13 | IKS | februar 2015
Zgled računovodskih izkazov pravnih oseb zasebnega prava | februar 2015 | IKS | 14
Podatki za obračun DDPO za Zavod AA
Prihodki od opravljanja dejavnosti
negospodarskih javnih služb
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev
Skupaj
385.370
Pridobitni
prihodki
Nepridobitni
prihodki
Popravki
v davčnem
obračunu
14.800
370.570
-
Stroški materiala
Skupaj
Pridobitni
odhodki
Nepridobitni
odhodki
Popravki
v davčnem
obračunu
7.000
831
6.169
-
Stroški materiala
7.000
831
6.169
Stroški storitev
62.760
7.451
55.309
Stroški storitev pr ustvarjanju proizvodov in storitev
6.640
788
5.852
Najemnine
1.400
166
1.234
360
43
317
75
14.800
14.800
-
370.570
-
370.570
-
-
-
-
Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev
Prihodki od opravljanja lastne dejavnosti
27.540
27.540
-
-
Stroški reprezentance
1.260
150
1.110
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev
26.100
26.100
-
-
Stroški fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti
53.100
6.305
46.795
210
210
-
-
Amortizacija
57.340
6.808
50.532
3.404
1.230
1.230
-
-
Amortizacija neopredmetenih sredstev
16.760
1.990
14.770
995
Amortizacija zgradb
12.500
1.484
11.016
742
Amortizacija opreme in nadomestnih delov
Prihodki iz sredstev javnih financ
Prihodki od prodaje blaga in materiala
Prihodki od najemnin in uporabe prostorov
Članarine in podobni prispevki
-
Odhodki
Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki
(subvencije, dotacije ....)
-
-
-
-
Prihodki od prodaje blaga in materiala
-
-
-
-
20.180
-
20.180
-
180
-
180
20.000
-
20.000
1.000
1.000
-
-
Prevrednotovalni poslovni prihodki, razen OS
-
-
-
-
Prevrednotovalni poslovni prihodki za OS
-
-
-
-
9.984
6.424
3.560
1.000
500
Prihodki od donacij, dediščin in daril
Donacije za osnovna sredstva
Donacije za pokrivanje stroškov
Prihodki od odprave rezervacij
Finančni prihodki iz finančnih naložb
Finančni prihodki iz deležev v družbah (dividende)
Finančni prihodki iz drugih naložb – depozitov
Finančni prihodki iz danih posojil (obresti ...)
Finančni prihodki iz prodaje finančnih naložb
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev in obveznosti
500
500
-
4.000
1.000
10
10
-
-
1.000
1.000
-
500
914
914
-
-
Drugi finančni prihodki – obresti od sredstev na računu
2.560
Drugi finančni in ostali prihodki
3.400
3.400
-
-
Finančni prihodki iz vrednotenja naložbenih nepremičnin
3.300
3.300
-
-
100
100
-
-
-
-
Drugi prihodki
Usredstveni lastni proizvodi in storitve
Sprememba zalog
Skupaj prihodki
Izračun deleža po 27. členu ZDDPO v %
15 | IKS | februar 2015
2.560
300
28.080
3.334
24.746
1.667
Rezervacije
5.750
683
5.067
341
Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine
5.750
683
5.067
341
-
-
-
-
Stroški dela
250.257
29.713
220.544
231
Plače
231.237
27.455
203.782
1.100
131
969
131
100
Stroški obresti
5.000
-
75
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja
Regres, bonitete, povračila in drugi prejemki
15.920
1.890
14.030
Drugi izdatki za zaposlene
2.000
237
1.763
Drugi stroški
1.400
166
1.234
166
Drugi stroški
1.400
166
1.234
166
Prevrednotovalni poslovni odhodki
1.210
144
1.066
V zvezi z neopredmetenimi in opredmetenimi sredstvi
1.000
119
881
210
25
185
Finančni odhodki iz finančnih naložb
1.710
203
1.507
Iz obveznosti do dobaviteljev
1.710
203
1.507
-
-
-
-
387.427
45.999
341.428
4.217
60.347
7.165
53.182
V zvezi s kratkoročnimi sredstvi
Drugi finančni odhodki in ostali odhodki
Skupaj odhodki
Razlika
-
300
447.774
53.164
394.610
100,00
11,87
88,13
395.610
Zgled računovodskih izkazov pravnih oseb zasebnega prava | februar 2015 | IKS | 16
RAČUNOVODSTVO
Prihodki
TABELA 5
Obračun DDPO za Zavod AA
Zap.
št.
TABELA 6
Postavka
1.
PRIHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih, od tega:
447.774
2.
Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov - zmanjšanje
395.610
2.1
Izvzem prihodkov od nepridobitne dejavnosti
394.610
2.5
Izvzem dividend in dohodkov, podobnih dividendam
500
2.6
Izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev razen dobičkov, ki se izvzamejo v skladu s šestim in sedmim
odstavkom 25. člena ZDDPO-2
500
4.
DAVČNO PRIZNANI PRIHODKI (1 - 2 + 3)
5.
ODHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih
387.427
6.
Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov - zmanjšanje
345.645
6.1
Izvzem odhodkov od nepridobitne dejavnosti
341.428
6.6
Zmanjšanje odhodkov v znesku 50 odstotkov oblikovanih rezervacij, ki niso davčno priznane
341
6.20
Nepriznani odhodki za donacije
166
6.22
Nepriznani odhodki za zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo, če niso obdavčeni
po Zakonu o dohodnini
231
6.24
Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov reprezentance
6.27
Nepriznani odhodki za obračunano amortizacijo, ki presega amortizacijo, obračunano po metodi
enakomernega časovnega amortiziranja in na podlagi predpisanih stopenj
8.
DAVČNO PRIZNANI ODHODKI (5 - 6 + 7)
41.782
9.
RAZLIKA med davčno priznanimi prihodki in odhodki (4 - 8)
10.382
12.
Povečanje davčne osnove (vsota 12.1 do 12.7)
50
12.3
Izvzem odhodkov, ki zadevajo izvzete dividende in dohodke, podobne dividendam, v višini 5 odstotkov
izvzetih dohodkov
25
12.4
Izvzem odhodkov, ki zadevajo izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev, v višini 5 odstotkov izvzetih
dohodkov
25
13.
DAVČNA OSNOVA (9 + 11 + 12) ali (11 + 12 - 10), če > 0
15.
Zmanjšanje davčne osnove in davčne olajšave
4.800
15.10
Olajšava za zaposlovanje invalidov
2.300
15.12
Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
1.100
15.13
Olajšava za donacije – izplačila za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene,
vzgojnoizobraževalne, zdravstvene, športne, ekološke in religiozne namene
1.400
16.
OSNOVA ZA DAVEK (13 - 15)
5.632
17.
DAVEK (zap. št. 16 krat 17 odstotkov)
957
20.
DAVČNA OBVEZNOST (17 - 18 ± 19)
957
22.
Vplačane akontacije
230
23.
OBVEZNOST ZA DOPLAČILO DAVKA (20 - 21 - 22), če > 0
25.
OSNOVA ZA DOLOČITEV AKONTACIJE DAVKA
26.
Akontacija
27.
Mesečni obrok akontacije
17 | IKS | februar 2015
RAČUNOVODSTVO
52.164
75
3.404
10.432
727
5.632
957
80
Zgled računovodskih izkazov pravnih oseb zasebnega prava | februar 2015 | IKS | 18

Similar documents