Samoevalvacijsko poročilo - Srednja zdravstvena in kozmetična

Comments

Transcription

Samoevalvacijsko poročilo - Srednja zdravstvena in kozmetična
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
Trg Miloša Zidanška 3, 2000 Maribor
SAMOEVALVACIJSKO POROČILO
ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014
SEPTEMBER, 2014
1
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14
UVOD
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14 vsebuje izbor pomembnejših poudarkov
dela na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Maribor. Le-ti vplivajo na oceno dela v
preteklosti, še izraziteje pa vplivajo na delo v prihodnje. Kot izredno zgovorni podatki so še
kako potrebni za postavitev temeljev oz. smernic dela za šolsko leto 2014/15.
Podrobnejši podatki o delu šole v šolskem letu 2013/14 so zapisani v Poročilu o realizaciji
letnega delovnega načrta za šol. leto 2013/2014, ki je priloga Letnemu delovnemu načrtu.
Kljub temu, da je za SZKŠ izredno burno leto v smislu reorganizacije v vodstvu šole, je pouk
potekal po načrtovanem in pripravljenem urniku, tudi realizacija LDN ni bila vprašljiva –
torej je bilo delo v vseh segmentih realizirano po pričakovanjih.
Znova smo lahko zadovoljni z 95,4 % učnim uspehom ob koncu šolskega leta, medtem ko je
rezultat na poklicni maturi nekoliko slabši kot v preteklih letih. Kljub temu se lahko
pohvalimo z zlato maturantko Suzano Mihorič in 100 % uspehom pri predmetih slovenščina,
nemščina in angleščina v spomladanskem roku. Tudi 100 % uspeh na zaključnem izpitu
priča o dobrem in zavzetem delu dijakov in učiteljev.
Veliko truda je bilo znova vloženega v pripravo in izvedbo praktičnega usposabljanja pri
delodajalcu (pohvalo za vestno, odgovorno in strokovno opravljanje PUD-a je letos prejelo
108 dijakov) ter v delo z nadarjenimi dijaki, v okviru katerega se je nadaljevalo izredno
plodno delo v sodelovanju s SZŠ Ljubljana in SZKŠ Celje.
Izkazali smo se na področju raziskovalnih nalog , saj je raziskovalna naloga s področja tujega
jezika z naslovom MEDKULTURNA KOMUNIKACIJA V ZDRAVSTVENI NEGI
-
INTERKURTURELLE KUMMUNIKATION IN DER GESUNDHEITSPLEGE (delo Patricije
Mildner pod vodstvom mentorice Danice Perše)
dosegla 2. mesto in zlato priznanje,
raziskovalna naloga s področja SOCIOLOGIJE z naslovom VPLIVI TERAPEVTSKEGA
JAHANJA NA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI (delo Barbara Potočnik Emeršič in Elzane
Emini pod vodstvom mentorice Martine Živko) pa je dosegla
priznanje.
2
2. mesto in bronasto
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14
Tudi sicer smo lahko ponosni na številne izvrstne uvrstitve v okviru raznovrstnih tekmovanj,
predvsem na področju matematike, kozmetike in športa.
Zlato priznanje na državnem tekmovanju v znanju matematike si je prislužil Gašper Leva, na
1. šolskem tekmovanju srednjih kozmetičnih šol Slovenije v manikiri, ličenju in tootal look-u
je Janja Celcer dosegla 1. mesto na področju ličenja, najvišje odličje pa so si prislužili Marcel
Toplak in Eva Gruber na tekmovanju mariborskih srednjih šol v badmintonu ter Nik
Mukenauer v plavanju.
Naj omenim še uspele in odmevne prireditve, predstavitve šole, izvirne ekskurzije, razstave,
raznovrstno ponudbo interesnih dejavnosti, izmenjave ter ugledne goste, ki so obiskali našo
šolo, med njimi generalni konzul iz Clevelanda Jurček Žmauc ter namestnik veleposlanika
Velike Britanije in Severne Irske Jemie Hilton.
Tudi sicer smo letos dijakom v skladu s šolskim Pravilnikom o dodeljevanju pohval, priznanj
in nagrad podelili kar 59 več pohval, priznanj in nagrad kot lani. Skupno smo nagradili oz.
pohvalili kar 263 dijakov.
Sodelovanje na področju mednarodnega sodelovanja smo še razširili. Ob že ustaljenem
sodelovanju z medicinsko šolo iz Zadra, delo v okviru E-medice, povezav z Avstrijo in
Nemčijo, smo letos aktivno sodelovali tudi z učitelji in dijaki iz Italije.
METODOLOŠKI OKVIR
Samoevalvacija je izvedena na osnovi pridobljenih rezultatov:

s spremljanjem učnega uspeha po posameznih razredih

z analizo rezultatov zunanjega preverjanja znanja

s spremljanjem in poročanjem o izvajanju posameznih projektov

s spremljavo pedagoškega dela učiteljev
3
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14
PODATKI O ZAVODU
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor, Trg Miloša Zidanška 3.
Ustanovitelj: Republika Slovenija. Sklep o ustanovitvi je sprejela Vlada Republike Slovenije
na seji dne 2. 9. 2008.
Vpis v register: Zavod je vpisan v sodni register pri Okrajnem sodišču v Mariboru pod
številko 10015100 s sklepom sodišča št. Srg 2008/34177 z dne 20. 11. 2008.
Matična številka: 5088895000
Davčna številka: 86411462
Telefon: 02/300 62 00
Faks: 02/331 28 72
e-pošta: [email protected]
e-stran: www.szs.si
ORGANIZACIJA IN DEJAVNOST ŠOLE
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor šola opravlja dejanosti kot javna služba na
področju izobraževanja in na podlagi izobraževalnih programov. Ustanovljena je za
opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti.
Danes šola izvaja dejavnosti:
-
srednjega strokovnega izobraževanja,
-
srednjega poklicnega izobraževanja,
-
srednjega poklicno-tehniškega izobraževanja,
-
izobraževanje odraslih,
-
usposabljanje kandidatov za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (maser,
pediker, refleksoterapevt, socialni oskrbovalec),
-
druge obvezne in dodatne dejavnosti.
4
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14
V skladu z ustanovitvenim aktom je šola v šolskem letu 2013/2014 izvajala redni pouk ter
izobraževanje odraslih v naslednjih programih:

zdravstvena nega (SSI, PTI),

kozmetični tehnik (SSI),

bolničar/negovalec (SPI).
Po zaključenem letniku dijaki programa zdravstvene nege in kozmetični tehnik opravljajo
poklicno maturo, dijaki programa bolničar/negovalec pa zaključni izpit.
V okviru rednega izobraževanja na šoli si dijaki po končanem zaključnem letniku pridobijo
poklic
srednja
medicinska
sestra/srednji
zdravstvenik,
kozmetični
tehnik
in
bolničar/negovalec.
REALIZACIJA PROGRAMA
Vpisani v šolskem letu 2013/14
V šolskem letu 2013/14 je bilo vpisanih 784 dijakov. Izobraževali so se v programih bolničar–
negovalec (SPI) – 3 oddelki, zdravstvena nega – 18 oddelkov, kozmetični tehnik (SSI) - 5
oddelkov in 2 oddelka zdravstvena nega (PTI), skupaj torej 28 oddelkov.
5
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14
ŠTEVILO DIJAKOV PO ODDELKIH 2013/14 (stanje na 15. 9. 2013)
RAZREDI
1. B
1. C
1. D
1. E
1. K
1. G
2. A
2. B
2. C
2. D
2. G
2. H
2. K
3. B
3. C
3. D
3. E
3. G
3. K
4. A
4. B
4. C
4. D
4. E
4. K
1. PTI
2. PTI
SKUPAJ
SKUPAJ
29
30
31
29
30
28
28
28
29
31
24
25
28
31
27
32
32
24
27
24
27
29
28
20
32
31
19
783
MOŠKI
13
16
14
13
0
12
10
7
10
9
7
0
0
15
9
6
12
10
2
0
9
11
11
4
0
8
4
212
ŽENSKE
16
14
17
16
30
16
18
21
19
22
17
25
28
16
18
26
20
14
25
24
18
18
17
16
32
23
15
571
6
PONAVLJALCI
0
2
1 + 1 prepis
0
2
2 + 1 prepis
0
0
0
0
1 + 1 prepis
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
18 + 3 prepis
ANG
29
30
31
9
28
23
28
28
29
9
21
23
28
31
29
30
8
19
25
24
27
29
28
5
26
23
14
664
NEM
/
/
/
20
2
5
/
/
/
22
3
3
/
/
/
/
24
5
2
/
/
/
/
15
6
8
4
119
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14
Zaposleni pedagoški in drugi delavci
V šolskem letu 13/14 je bilo na šoli redno zaposlenih 65 delavcev, dve učiteljici sta
dopolnjevali učno obvezo. Kadrovska zasedba po izobrazbi je bila zelo dobra.
Pedagoški in
Nepedagostrokovni
ški delavci
delavci
Skupaj
zaposleni
Pedagoški in
Nepedagostrokovni
ški delavci
delavci
Skupaj
zaposleni
Pedagoški in
Nepedagostrokovni
ški delavci
delavci
Skupaj
zaposleni
2011/2012
2011/2012
2011/2012
2012/2013
2012/2013
2012/2013
2013/2014
2013/2014
2013/2014
S K U P A J
59
9
69
58
6
66
59
6
65
Visokošolska
izobrazba
Višješolska
izobrazba
Srednješolska
izobrazba
59
0
59
56
1
56
56
1
57
1
2
3
1
1
2
1
1
2
2
0
0
3
2
0
5
2
0
1
0
0
3
2
0
4
2
0
3
0
0
2
1
0
5
1
0
Osnovna šola
Brez končane
osnovne šole
Delo s krajšim delovnim časom je opravljal en učitelj, pripravništvo so opravljale tri
pripravnice, daljša nadomeščanja zaradi bolniške odsotnosti so bila potrebna za dve
učiteljici, tri zunanje sodelavke so izvajale učno pomoč, prišlo je do ene prekinitve
delovnega razmerja, do petih novih zaposlitev, upokojilo pa se je pet delavcev šole.
Izobraževanje strokovnih delavcev v šolskem letu 2013/2014
Zavedamo se, da je izobražen učitelj pomemben temelj v moderni šoli, zato je potreba po
strokovnem izpopolnjevanju konstantno prisotna.
Izpopolnjevanje je potekalo v večih oblikah, predvsem pa individualno ali v manjših
skupinah. Izpopolnjevanje je bilo osredotočeno na konkretno predmetno področje in
odvisno od potreb in trenutnih ponudb.
Na šoli je bilo organizirano izobraževanje, ki je bilo namenjeno vsem strokovnim delavcem,
in sicer predavanje mag. Martina Lisca (5. 11. 2013) z naslovom Smisel(nost) pedagoškega
dela.
7
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14
Udeleženost na izobraževanju in usposabljanju
Št. učiteljev
a) Učitelji, ki se niso udeležili izobraževanja
/
b) Učitelji, ki so se udeležili do 5 dni izobraževanja
37
c) Učitelji, ki so se udeležili več kot 5 dni izobraževanja
22
Spremljava pedagoškega dela
Spremljava pedagoškega dela je bila usmerjena zlasti v delo pripravnic (področje
matematike, umetnosti in svetovalnega dela), hospitacije pa so potekale tudi pri urah
učiteljic strokovnoteoretičnih predmetov s področja kozmetike. Izvajale so se tudi
»prijateljske« hospitacije znotraj članov aktiva.
Pregled pedagoške dokumentacije se je izvajal tudi preko spremljave ednevnika in
eredovalnice.
Sicer lahko ocenimo, da je spremljava pedagoškega dela letos potekala v nekoliko manjšem
obsegu v naslednjih oblikah: pregled LDN učitelja, finih in grobih kurikulov, druge
pedagoške dokumentacije, spremljava pouka in razgovori po hospitacijah, analiza učnega
uspeha, spremljava dela v aktivu razrednikov, spremljava dela v strokovnih aktivih in
evalvacija dela v nekaterih segmentih pedagoškega dela.
Opravljeno pedagoško delo
V šolskem letu 2013/14 je vzgojno-izobraževalno delo potekalo po načrtovanem urniku med
7. uro zjutraj in 16.30 uro.
Skupna dosežena realizacija ur v šolskem letu 2013/2014 je 102,2 %, po letnikih pa naslednja:
8
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14
Realizacija pouka
Realizacija
Realizacija
Realizacija
Realizacija
Oddelek
pouka v % Oddelek
pouka v % Oddelek
pouka v % Oddelek
pouka v %
1. A
99,6
2. A
102,1
3. B
107,5
4. A
101,8
1. B
99,4
2. B
103,3
3. C
105
4. B
100,7
1. C
98,5
2. C
101,9
3. D
108,8
4. C
102,7
1. D
100,1
2. D
102,5
3. E
104,1
4. D
100,4
1. E
99,4
2. G
99,3
3. G
106,2
4. E
102,7
1. G
99,1
2. H
99
3. K
100,6
4. K
105,6
1. K
99,6
2. K
98,7
1. PTI
102,8
2. PTI
110,6
Skupna realizacija
102,2%
Uspešnost dijakov ob koncu šolskega leta 2013/2014
V tabeli so upoštevani dijaki, ki so bili vpisani do konca šolskega leta (niso upoštevani
dijaki, ki so se med letom izpisali ali prepisali).
Razred
1. A
1. B
1. C
1. D
1. E
Skupaj:
Št.
29
30
29
26
30
144
Pozit.
28
30
29
26
30
143
%
97
100
100
100
100
99%
Odl
1
2
1
2
1
7
Pdb
15
13
19
8
11
66
Db
12
13
9
16
16
66
Zd
0
2
0
0
2
4
Opr.
1847
3065
2188
2022
1790
10912
Neopr.
46
19
34
22
63
148
Razred
2. A
2. B
2. C
2. D
Skupaj:
Št.
28
28
29
31
116
Pozit.
27
28
28
30
113
%
96
100
97
97
97%
Odl
3
2
5
4
14
Pdb
13
14
8
12
47
Db
10
11
12
12
45
Zd
1
1
3
2
7
Opr.
3341
2407
2104
2584
10436
Neopr.
80
77
121
80
358
Razred
3. B
3. C
3. D
3. E
1. PTI
Skupaj:
Št.
31
27
31
32
26
147
Pozit.
31
27
31
29
18
136
%
100
100
100
91
69
93%
Odl
7
3
3
3
0
16
Pdb
9
13
5
9
1
37
Db
13
6
21
14
11
65
Zd
2
5
2
3
6
18
Opr.
3104
2228
3495
3968
3655
16450
Neopr.
203
150
367
82
796
1598
9
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14
Razred
4. A
4. B
4. C
4. D
4. E
2. PTI
Skupaj:
Št.
24
27
29
28
19
18
145
Pozit.
24
24
28
27
19
18
140
%
100
89
97
96
100
100
97%
Odl
7
3
4
6
5
0
25
Pdb
12
7
16
9
6
5
55
Db
4
14
8
12
8
11
57
Zd
1
0
0
0
0
2
3
Opr.
2369
4252
3483
2143
1364
2235
15846
Neopr.
58
224
138
75
187
104
786
Razred
1. K
2. H
2. K
3. K
4. K
Skupaj:
Št.
30
24
28
27
32
141
Pozit.
29
23
27
27
30
136
%
97
96
97
100
94
96%
Odl
7
3
1
3
7
21
Pdb
15
8
10
14
13
60
Db
7
10
13
10
10
50
Zd
0
2
3
0
0
5
Opr.
3668
2350
2203
2816
4515
15552
Neopr.
184
28
93
75
627
1007
Razred
1. G
2. G
3. G
Skupaj:
Št.
28
22
24
74
Pozit.
24
20
20
64
%
86
91
83
86%
Odl
0
1
1
2
Pdb
11
6
3
20
Db
12
13
13
38
Zd
1
0
3
4
Opr.
2705
2146
859
5710
Neopr.
296
519
46
861
Razred
VSI
Št.
767
Pozit.
732
%
95,4%
Odl
85
Pdb
285
Db
321
Zd
41
Opr.
74906
Neopr.
4758
PRIMERJAVA UČNEGA USPEHA
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
92,7 %
93,2 %
93,6 %
94,3 %
94 %
95,4 %
Podatki kažejo, da se učni uspeh bistveno ne spreminja, a je vseeno nekoliko višji kot v
preteklih letih. Še vedno iščemo vzroke za neuspešnost dijakov (glede na izsledke opažanj
učiteljev). Povezujemo jih z delavnimi navadami, s premajhno udeležbo dijakov pri pouku –
izostajanje od pouka, neupoštevanjem učiteljevih navodil za delo doma, nemirom v razredu,
izostajanjem od pouka, nezainteresiranostjo in pasivnostjo dijakov pri pouku.
10
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14
Aktivnosti v zvezi z neuspešnostjo so bile: nudenje dodatne pomoči, razgovori s starši,
obravnava pri šolski svetovalni službi in ukrepi v zvezi s tem. Učitelji so bili dijakom na voljo
vsak teden, srečanja pa so bila namenjena svetovanju, pomoči in reševanju problemov.
Uspešnost na poklicni maturi
Primerjava uspešnosti kandidatov na POM v šolskih letih 2010/11, 2011/12 in 2012/13
Šolsko leto
Število dijakov
% uspešnosti
2010/2011
160
96,4%
2011/2012
155
97,4%
2012/2013
152
98,0%
2013/2014
155
93%%
Rezultati ob zaključku šolanja v zadnjih treh letih kažejo zelo mala nihanja, čeprav je
letošnji rezultat po številkah slabši. Vseeno sem mnenja, da je bila matura uspešna, saj je
bilo neuspešnih 11 dijakov malo in vsak od teh je imel le po en popravni izpit. Seveda pa bo
potrebno tudi v bodoče izvajati priprave na maturo, saj le-te veliko pripomorejo k boljšim
rezultatom.
USPEŠNOST PO PREDMETIH:
-
pri slovenščini, nemščini in angleščini je uspešnost 100 % - (spomladanski rok)
ŠTEVILO POPRAVNIH IZPITOV PO PREDMETIH (SPOMLADANSKI ROK):
-
zdravstvena nega: 5 popravnih izpitov
kozmetika: 2 popravna izpita
matematika: 3 popravni izpiti
storitev in zagovor: 1 popravni izpit
skupno: 11 popravnih izpitov v vseh programih in razredih; vsak kandidat ima samo 1
popravni izpit
ŠTEVILO POPRAVNIH IZPITOV PO PREDMETIH (JESENSKI ROK):
-
slovenščina: 2 popravna izpita
zdravstvena nega: 0 popravnih izpitov
kozmetika: 1 popravni izpit
matematika: 2 popravna izpita
11
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14
Uspešnost na zaključnem izpitu
Primerjava uspešnosti kandidatov na ZI v šolskih letih 2011/12, 2012/13, 2013/14
Šolsko leto
Število dijakov
% uspešnosti
2011/2012
34
100
2012/2013
33
100
2013/14
22
100
Uspešnost kandidatov na ZI v obeh rokih (spomladanskem in jesenskem) je bila 100 %, kar je
stalnica zadnjih let. Na to smo še kako ponosni.
Posebni pogoji dela za nadarjene dijake in dijake s posebnimi potrebami
Delo z nadarjenimi dijaki
V šolskem letu 2013/14 smo imeli na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Maribor
identificiranih 63 nadarjenih dijakov.
V aktivnosti v okviru programa dela z nadarjenimi se je vključilo 38 dijakov. Nadarjeni
dijaki, ki so bili vključeni v program dela z nadarjenimi, so se udejstvovali v različnih šolskih
in obšolskih dejavnostih, kjer so po lastnem izboru razvijali svoje potenciale. V programu
dela z nadarjenimi dijaki je sodelovalo preko 30 mentorjev z naše šole.
V okviru programa dela z nadarjenimi dijaki smo sodelovali tudi s SZŠ Ljubljana in SZKŠ
Celje. V tem šolskem letu je naša šola organizirala izmenjavo nadarjenih dijakov. Izmenjava
je potekala od 16. 12. 2013 do 20. 12. 2013. Udeležili so se je dijaki 3. letnika programa ZN. V
okviru izmenjave so v času pouka intenzivno sodelovali dijaki vseh tretjih letnikov programa
ZN naše šole; v popoldanskih aktivnostih pa tudi nadarjeni dijaki iz ostalih programov in
letnikov. Od 5. do 7. marca 2014 je bila SZKŠ Celje organizatorica Tabora za nadarjene
dijake, ki je potekal v CŠOD Kurent Ptuj. Tabora se je udeležilo 15 naših dijakov ter po 15
dijakov iz SZKŠ Celje in SZŠ Ljubljana. Vtisi dijakov in delavnice, ki so bile izvedene na
12
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14
taboru, so predstavljeni na spletni strani šole v obliki spletnega časopisa. Hkrati je bil
izdelan tudi video-promocijski material.
Dijaki s posebnimi potrebami
V šolskem letu 2013/2014 je bilo vpisanih 57 dijakov s posebnimi potrebami.
V program zdravstvena nega je bilo vpisanih 20 dijakov s posebnimi potrebami in vsi so
letnik uspešno zaključili.
V program bolničar/negovalec je bilo vpisanih 22 dijakov s posebnimi potrebami in 2 dijaka
letnika nista uspešno zaključila.
V program kozmetični tehnik je bilo vpisani 8 dijakov s posebnimi potrebami in 1 dijakinja
letnika ni uspešno zaključila.
V program zdravstvena nega (PTI) je bilo vpisanih 7 dijakov, 1 dijakinja se je izpisala.
Vsi omenjeni dijaki so imeli v Odločbi o otroku s posebnimi potrebami dodeljeni 2 ali 3 ure
dodatne strokovne pomoči s strani učiteljev. Dijaki so se z učitelji dogovorili za termine
izvajanja ur dodatne pomoči in so te ure dokaj redno obiskovali.
Ure dodatne strokovne pomoči so se izvajale pri matematiki, angleščini, nemščini,
slovenščini, anatomiji, strokovnem izrazoslovju in kemiji.
Ure dodatne strokovne pomoči so potekale individualno in skupinsko. Tako je bilo
individualno izvedenih 782 ur, skupinsko pa 332.
Delo svetovalne službe z dijaki s posebnimi potrebami je potekalo v skladu z načrtom dela.
V septembru so potekali sestanki s starši in dijaki za pripravo individualiziranega programa,
med šol. letom je potekalo individualno delo z dijaki ter organizacija podaljšanega časa
ocenjevanja znanja, v juniju pa so potekali sestanki s starši in dijaki za evalvacijo
individualiziranega programa.
Težava je organizacija podaljšanega časa pri ocenjevanju znanja. Omenjeno prilagoditev ima
veliko dijakov, zato je na šoli premalo prostora in ljudi za nadzor.
13
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14
POHVALE IN NAGRADE, VZGOJNI UKREPI
Pohvale, priznanja
V šolskem letu 13/14 smo podelili skupno 263 pohval, priznanj oz. nagrad, kar je 59 več kot
lani.
Od tega so mentorji ali razredniki podelili 202 pohvali, učiteljski zbor pa je potrdil, da
podelimo še 33 priznanj in 28 nagrad najbolj zaslužnim dijakom.
Dijaki so se izkazali na številnih področjih (znanje stroke, matematike, tujega jezika,
pomerili so se v pisanju literarnih prispevkov, izkazali pri raziskovalnih nalogah, v športu,
prostovoljstvu, pomagali so pri promociji šole …), predvsem razveseljivo pa je, da se je letos
izredno povečalo število pohval dijakom, ki so se izkazali med opravljanjem praktičnega
pouka in pri tem pokazali veliko mero strokovnosti in vestnosti.
LETNIK
1. letniki in 1. PTI
2. letniki
3. letniki
4. letniki in 2. PTI
ŠT. POHVAL
22
37
79
64
ŠT. PRIZNANJ
1
8
15
9
ŠT. NAGRAD
5
23
Vzgojni ukrepi
V šol. letu 2013/14 smo izrekli skupno 78 vzgojnih ukrepov, 15 manj kot leto poprej.
Razredniki so izrekli 26 opominov in 41 ukorov (največ v 3. letnikih), oddelčni učiteljski
zbori so se odločili za izrek v 6 primerih, celotni učiteljski zbor je podal mnenje o ukoru za
enega dijaka, en dijak pa je bil pogojno izključen.
Ocenjujemo, da je manjše število izrečenih vzgojnih ukrepov povezano s ponudbo easistent,
ki staršem omogoča celoten pregled dela otroka preko SMS sporočili oziroma e-sporočil.
14
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14
UVAJANJE NOVOSTI - PROJEKTI IN DOSEŽKI
ZDRAVA ŠOLA
Koordinatorica Zdrave šole: Natalija Kirbiš
V šol. letu 2013/14 so bile v okviru Zdrave šole načrtovane in realizirane naslednje aktivnosti:
1. Projekt MED
S projektom MED smo želeli povečati znanje glede uporabnosti medu v zdravilne,
kozmetične in kulinarične namene. Na posameznih področjih se je projekt izvedel, v
celotnem obsegu načrtovanih aktivnostih pa bo projekt izveden v šol. l. 2014/15.
2. Zobozdravstvena vzgoja
Je bila izvedena za dijake 1. letnikov v programu zdravstvena nega. Z aktivnostjo
zobozdravstvene vzgoje smo želeli izboljšati ozaveščenost dijakov na področju ustne
nege in higiene.
3. Trening socialnih veščin
Izveden je bil za dijake 2. letnikov v Kungoti - Sončkov dom. Namen treninga je, da se
dijaki naučijo veščin uspešnega vzpostavljanja medosebnih odnosov. Izvedli so ga
zunanji sodelavci v obliki delavnic in evalvacije po zaključku treninga.
4. Metode učenja
Namen te naloge je naučiti dijake, kako si organizirati čas za učenje. Metode učenja so
bile izvedene s strani svetovalne službe za dijake 1. letnikov.
5. Novoletni bazar
Na novoletnem bazarju so sodelovali dijaki razredov, ki so sami želeli ustvarjati izdelke.
Namen bazarja je spodbujati inovativnost in medosebno sodelovanje. Izveden je bil v
mesecu decembru.
6. Predstavitev na dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu
V okviru dneva odprtih vrat in na informativnem dnevu smo predstavili delo Zdrave
šole in pripravili različne zloženke.
15
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14
7. Medgeneracijsko srečanje
Z dijaki 4. letnikov smo izvedli velikonočni piknik z iskanjem velikonočnega zajčka na
oddelku za psihiatrijo. Dijaki so se družili z bolniki, sodelovali pri izvajanju družabnih
iger ter bolnike pogostili z velikonočnimi jedmi.
8. Prehrana dijakov - zdrava prehrana in nabava novih vodomatov
Želeli smo izboljšati zdravje dijakov, zato so bili jedilniki zasnovani po principu zdrave
prehranske piramide. Z nabavo novih vodomatov pa smo želeli povečati osveščenost
pomena pitja vode.
9. Preprečevanje nasilja - varni internet
Predavanja so bila izvedena s strani zunanjih sodelavcev. S predavanjem smo želeli
povečati znanje v zvezi z nasiljem, ki je povezano preko interneta.
10. Zloraba psihoaktivnih substanc v povezavi s kriminalnimi dejanji
Predavanja so bila izvedena za vse letnike v Planetu Tuš. Predaval je zunanji izvajalec –
zdravnik psihiater. Namen teh predavanj je bil večja informiranost glede nelegalnih drog
in posledično nevarnosti za kriminalna dejanja. Želeli smo, da dijaki pridobijo nova
znanja s področja odvisnosti in zdravljenja le-teh.
11. Varna izbira za odgovorno spolnost
S pomočjo zloženk, ki so bile poslane z Inštituta za varovanje zdravja (le-te smo razdelili
med dijake), smo želeli povečati znanja posameznikov, ki so povezana s sprejemanjem
odgovornosti glede spolnosti. Zloženka je vsebovala področja kontracepcije, spolno
prenosljivih bolezni in zanositev.
12. Predavanje društva Paraplegikov - poškodbe po nesrečah
Predavanja so bila izvedena za vse letnike v sodelovanju s koordinatorjem IND. S
predavanjem smo seznanili dijake o poškodbah, posledicah, rehabilitacijo in ponovnim
vključevanjem oseb v vsakodnevno življenje po poškodbi hrbtenice.
13. Projekt Reševanje iz vode
V šolskem letu 2013/2014 smo ponovno izvedli projekt reševanja iz vode za dijake naše
šole, saj menimo, da vsebina projekta lepo dopolnjuje profil bodočega zdravstvenega
delavca.
16
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14
Dijake, ki so se prijavili, smo meseca marca najprej preverili v znanju plavanja, saj je
dober reševalec iz vode tudi dober plavalec.
Tako se je usposabljanja v Kranjski Gori (9. 5. 2014–11. 5. 2014) udeležilo 19 dijakov in 3
učitelji naše šole. Prvi dan so se dijaki seznanili s teoretičnimi vsebinami reševanja iz
vode in prve pomoči, naslednji dan pa so se učili reševalnih prijemov v parih ali trojicah
v bazenu in praktičnimi vsebinami prve pomoči ob bazenu. Sledilo je teoretično in
praktično preverjanje znanja in podelitev internih potrdil o opravljenem izpitu.
PROJEKT IKT
V šolskem letu 2013/14 se je tim srečeval občasno oz. po potrebi. Tako smo se maja prijavili
na Natečaj za sofinanciranje računalniške strojne in programske opreme in storitev vzgojnoizobraževalnim zavodom v letu 2014 in 2015. Bili smo izbrani in tako bomo na ta način v
septembru 2015 prejeli 2 digitalna projektorja, 2 osebna računalnika ter 5 prenosnih
računalnikov.
AKTIVNOSTI NA MEDNARODNEM PODROČJU
Avstrija
Koordinatorica mednarodnega sodelovanja: Danica Perše
Sodelovanje z zdravstveno-varstveno in bivalno ustanovo Sonnenhof Semriach v Avstriji, ki
je preteklo leto dobila novega lastnika in prešla v verigo domov Pflege mit Herz, ustanova
Sonnenhof pa se je preimenovala v Eschenhof Semriach, je steklo takoj ob menjavi lastnikov.
Stekli so dogovori o nadaljnjem sodelovanju in o možnostih opravljanja PUD-a v Eschenhofu za naše dijake. Tako se je tudi v š. l. 2013/2014 za PUD v
tej organizaciji v
Wettmannstätten-u odločila dijakinja iz 4. e Patricija Mildner, ki je opravljala PUD od 4. 11.
do 29. 11. 2013 – sledile so pozitivne povratne informacije in obojestranske izjave velikega
zadovoljstva.
V predpreteklem šolskem letu sta našo šolo obiskala predstavnika vodstva akademije
Zdravje – izobraževanje z rekreacijo iz kraja Wundschuh pri Gradcu. To je privatna
akademija za izobraževanje
bolničarjev in diplomiranih medicinskih sester ter ostalih
zdravstvenih poklicev.
17
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14
Dogovorili smo se za sodelovanje med šolama v obliki izmenjav dijakov in medsebojnih
obiskov. Gospod Bernhard Adelsberger je razgrnil tudi možnost nadaljevanja šolanja za naše
dijake, ki bi se kasneje želeli zaposliti v Avstriji.
N E M Č I J A - Augustinum München
Koordinatorica mednarodnega sodelovanja: Danica Perše
Z organizacijo Augustinum sodelujemo od 10. decembra 2008, ko nam je g. Klemz poslal
dopis s povpraševanjem, ali bi naši dijaki želeli opravljati delovno prakso (Schnupperpraktikum) v njihovi ustanovi v Münchnu oz. v njegovi okolici.
Od takrat je že kar nekaj naših dijakov v Augustinumu opravljalo tudi pripravništvo in se po
opravljenem strokovnem izpitu v tej organizaciji tudi zaposlilo.
Tudi v tem šolskem letu smo se z dijaki v krožku medkulturne komunikacije jezikovno
pripravljali na poletno prakso v Nemčiji. Glede na situacijo v Sloveniji se je letos za
počitniško prakso v Nemčiji odločilo 8 kandidatov, nekateri od njih pa so izkoristili možnost
opravljanja pripravništva. Za te dijake je Danica Perše prevedla in overila zaključna
spričevala, napisala evropske CV ter jih opremila s slovarčkom za komunikacijo v
zdravstveni negi.
Dokaz za dobro sodelovanje z Augustinum-om je bilo tudi povabilo na 60. obletnico
praznovanja obstoja in delovanja te ustanove. Izrazili so hvaležnost za odlično sodelovanje
naše šole in predvsem dejstvo, da je bilo s strani koordinatorice z ministrstvom za zdravje
dogovorjeno, da se dijakom, ki opravijo pripravništvo v njihovi organizaciji, le-to tudi prizna.
HRVAŠKA
Koordinatorica mednarodnega sodelovanja: Danica Perše
Sodelovanje z Medicinsko školo Ante Kuzmanića Zadar
Izmenjava od 16. 9. do 20. 9. 2013
V 11. mednarodni izmenjavi dijakov so naši dijaki obiskali Zadar. V tej izmenjavi so
sodelovali dijaki in dijakinje projekta, ki pripravljajo različne predloge/naloge v okviru
projekta E-medica. V zadarski bolnišnici so dijaki opravljali praktični pouk ter bili v njihovi
18
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14
šoli prisotni pri pouku. V prostem času so se kopali, družili z dijaki iz Zadra ter se z njimi
dogovarjali in pripravljali ter izdelali skupne projekte, ki so jih nato predstavili na dnevih Emedice v Tuheljskih Toplicah.
Na tej izmenjavi so si dijaki ogledali znamenitosti Zadra, pridobili različna znanja s področja
kulture, umetnosti, geografije in zgodovine, zdravstvene stroke itd.
 od 8. do 10. novembra 2013 so potekali »Dnevi E-medice« v termah Tuhelj
Sodelovali smo na 7. dnevih E-medice, ki so potekali v Tuheljskih Toplicah, kjer je
sodelovalo:
 160 dijakinj in dijakov
 87 učiteljic in učiteljev – mentoric/mentorjev iz 26 srednjih medicinskih in zdravstvenih
šol ter pomorske šole in gimnazij s Hrvaške, Makedonije in Slovenije
 predstavnika Ministrstva znanosti, izobraževanja in športa Hrvaške
 2 predstavnika Agencije za strokovno izobraževanje
 predstavnik Nacionalnega centra za zunanje ocenjevanje izobraževanja
predstavnik BenQ iz Avstrije
Predstavili smo projekte, ki smo jih pripravljali v sodelovanju z zdravstvenimi in
medicinskimi šolami iz Hrvaške.
 Od 27. 1. 2014 do 1. 2. 2014 so Srednjo zdravstveno in kozmetično šolo Maribor obiskali
dijaki in učiteljica zdravstvene nege Verica Elveđi iz Medicinske šole Ante Kuzmaniča iz
Zadra. To je bila že 12. izmenjava dijakov in učiteljev z zadarsko šolo v okviru mednarodnega
sodelovanja, ki je utečeno na različnih področjih (videokonference, sodelovanje v skupnih
projektih, izmenjava dijakov …).
Hrvaški dijaki in učiteljica so med bivanjem v Mariboru spoznali mariborsko srednjo šolo ter
delo v razredu, v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor so opravljali obvezno prakso,
spoznali so Maribor in Pohorje ter se predvsem družili z vrstniki.
19
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14
OBISK ITALIJANSKIH ŠTUDENTOV
Vodja aktivnosti: Lučka Tirič
Konec maja je na enodnevni prijateljski obisk prispela skupina učencev in učiteljev iz
frizerske, kozmetične in zdravstvene šole iz Rovereta v Italiji. Učenci naše šole so jim
razkazali šolske prostore in razložili potek in organizacijo pouka. Italijanski učenci so bili
prisotni pri pouku zdravstvene nege in kozmetike in tako izmenjali izkušnje pri praktičnem
delu pouka. Učenci in učitelji so se med seboj sporazumevali v angleškem in nemškem
jeziku.
PRIPRAVA PRIJAVNICE ZA KA2 – STRATEŠKO PARTNERSTVO v okviru ERASMUS+
Vodja aktivnosti: Lučka Tirič
Od junija 2013 dalje je učiteljica angleškega jezika Lučka Tirič preko spleta, Skypa ter
elektronske pošte iskala potencialne partnerje za Strateško partnerstvo – Akcijo KA2 v
okviru evropskega sodelovanja. Skupaj s sedmimi partnerji so pripravili 86 strani dolgo
prijavnico za projekt s kratico FREEDOM, ki bi razvijal in spodbujal podjetništvo in
samozaposlovanje pri mladih.
Zaradi tehničnih zapletov bodo znani odobreni projekti konec avgusta oziroma v začetku
septembra (uradna izjava na spletni strani CMEPIUS-a).
SEMINAR ZA MLADE NOVINARJE V BAD MARIENBERGU
Vodja aktivnosti: Tamara Podgornik
V šolskem letu 2013/14 so se dijaki v okviru mednarodnega sodelovanja naše šole z Evropsko
hišo v Mariboru udeležili seminarja za mlade novinarje v Bad Marienbergu v Nemčiji.
Seminar je v tem šolskem letu potekal od 5.–10. maja 2014.
Seminarja se je udeležilo 14 dijakov (7 dijakov in 7 dijakinj) Srednje zdravstvene in
kozmetične šole Maribor, ki so bili edini predstavniki Slovenije, in dve spremljevalki,
Tamara Podgornik in Petra Pernat. Kotizacijo za seminar in polovico stroškov (drugo
polovico je poravnala Evropska hiša) prevoza je poravnala šola kot nagrado za aktivno
sodelovanje v različnih šolskih dejavnostih in projektih. Seminarja so se namreč udeležili
dijaki, ki so sodelovali na šolskem in državnem tekmovanju iz nemškega jezika, bralnem
20
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14
tekmovanju iz nemškega jezika, napisali raziskovalno nalogo ali imeli predmet nemškega/
angleškega jezika ocenjen odlično ali prav dobro.
Seminarja so se udeležili dijaki iz petih držav: Slovenije, Češke, Madžarske, Francije in
Nemčije. Potekal je v nemškem in angleškem jeziku, zato je bilo znanje vsaj enega izmed
omenjenih jezikov obvezno. Dijaki so na seminarju delovali v manjših, narodno mešanih
skupinah. Izmenjevali in širili so svoja znanja in poznavanja drugih kultur. Vsi dijaki so imeli
tudi posebno nalogo, na katero so se pripravili že pred odhodom v Nemčijo, predstaviti
svojo državo, mesto in tudi šolo, katero obiskujejo.
Tema letošnjega seminarja je bil Evropski parlament – volitve v EP, zgodovina in nastanek
EP.
Dijaki so bili razdeljeni v skupine, v katerih so delovali, ustvarjali, se pogovarjali in
debatirali, pisali članke na različne teme (gospodarstvo, finance) in snemali intervjuje. Vsaka
skupina je postavila svojo tržnico, na kateri so drugi lahko preizkusili tipično kulinariko
vsake države. Naši dijaki so pripravili izjemno predstavitev, zraven so prinesli tudi
harmoniko in tako predstavili našo državo, mesto Maribor in našo šolo. Ogledali so si tudi
Bonn in Köln.
DELO V EVROŠOLI
Mentorica: Lilijana Petelin
Krožek Evrošola deluje že peto šolsko leto. V šolskem letu 2013/14 je v krožku aktivno
delovalo 24 dijakov ( vključeni so bili dijaki od 1. do 4. letnika).
V šolskem letu 2013/14 se lahko pohvalimo z izjemno uspešnim delom.
- V mesecu septembru so bili na obisku v DZ RS, kjer nas je sprejel asistent evropskega
poslanca Lojzeta Peterleta Andrej Černigoj.
- Uspelo nam je - tudi z malo sreče (žrebanje šol, ki so obiskale DZ) nagradno odpotovati v
Strasbourg na ogled in aktivnosti Evropskega parlamenta in Sveta Evrope.
- Mesec februar je bil v znamenju obiska generalnega konzula iz Clevelanda Jurčka Žmauca.
- V mesecu marcu so se dijaki odpravili v Strasbourg na obisk Evropskega parlamenta in
Sveta Evrope. Srečali so se s slovenskimi evropskimi poslanci, njihov gostitelj pa je bil Lojze
Peterle, ki jim je razkazal EP, predstavil delo te institucije, dijakom omogočil prisotnost na
zasedanju seje evropskih poslancev, doživeli pa so tudi sproščeno druženje z njegovimi
21
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14
asistenti, ki so z dijaki celo zapeli in zaplesali, gospod Peterle pa je zaigral tudi na ustno
harmoniko.
- Prav poseben dogodek je bil obisk namestnika veleposlanika VB in S. Irske gospoda Jemia
Hiltona. Gostili smo ga na naši šoli v mesecu maju.
- Evrošolovci so bili aktivni tudi ob obisku nadarjenih dijakov, kjer so izvedli debato na
temo, ki so si jo izbrali, in sicer Staranje Evrope. Pripravili so izhodišča za debato, debato
tudi vodili in na koncu z vsemi prisotnimi prišli do skupnih zaključkov.
DOSEŽKI DIJAKOV – PREDSTAVITVE, TEKMOVANJA
Uspešno smo predstavili šolo na informativnem dnevu, dnevu odprtih vrat ter pripravili
reklamna gradiva. Izobraževalne programe smo predstavljali na osnovnih šolah, ki so nas
povabile na »tržnice poklicev« za učence devetletke. Dijaki so v lastni izvedbi pripravili
božično-novoletni koncert.
Tekmovanja na regijski in državni ravni:
TEKMOVANJA NA PODROČJU MATEMATIKE IN FIZIKE
Srebrna priznanja (regijsko tekmovanje) so prejeli:
 Katarina Gomzi 1. e
 Marinka Notersberg 1. k
 Julija Rožič 2. a
 Primož Rojko 3. b
 Gašper Leva 3. e
 Tanja Zavec 1. g
Državnega tekmovanja, ki je potekalo 12. aprila 2014 v Šolskem centru Kranj, sta se
udeležila Gašper Leva 3. e in Tanja Zavec 1. g z mentorico Nino Peršin. Dijak Gašper Leva
je osvojil zlato priznanje.
ŠPORTNA TEKMOVANJA
Učenci šole so se udeleževali športnih tekmovanj v okviru šolskih prvenstev, področnih in
državnih prvenstev pod vodstvom mentorjev.
Badminton
Plavanje
TEKMOVANJE
1.mesto: Marcel Toplak
srednjih šol Maribora v 5.-8.mesto: Blaž Dobaj
badmintonu
1.mesto: Eva Gruber
Srednješolsko
1. mesto Nik Mukenauer
tekmovanje
22
3
2
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14
RAZISKOVALNE NALOGE - MLADI RAZISKOVALCI
Raziskovalno nalogo s področja tujega jezika z naslovom MEDKULTURNA KOMUNIKACIJA
V ZDRAVSTVENI NEGI
- INTERKURTURELLE KUMMUNIKATION IN DER
GESUNDHEITSPLEGE je napisala in zagovarjala Patricija Mildner pod vodstvom mentorice
Danice Perše.
Naloga je dosegla 2. mesto (161 točk) in zlato priznanje ter nagrado »prosta vstopnica«.
Raziskovalno nalogo s področja SOCIOLOGIJE z naslovom VPLIVI TERAPEVTSKEGA
JAHANJA NA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI sta napisali in zagovarjali Barbara
Potočnik Emeršič in Elzana Emini pod vodstvom mentorice Martine Živko.
Dosegla je 2. mesto (135 točk) in bronasto priznanje.
TEKMOVANJA – KOZMETIČNA STROKA
Meseca marca je v Zagrebu potekalo mednarodno tekmovanje v ličenju v organizaciji
Sveučelišča Profokus. Tekmovanja se je udeležila naša dijakinja 4. K letnika Janja Celcer in
osvojila 3. mesto. V mesecu aprilu so se dijakinje 4. K udeležile 1. šolskega tekmovanja
srednjih kozmetičnih šol Slovenije. Tekmovale so v manikiri, ličenju in v tootal look-u. V
ličenju je Janja Celcer dosegla 1. mesto in Milena Zajšek 2. mesto. Tematika ličenja je bila 50.
leta.
TEKMOVANJE V ZNANJU O SLADKORNI BOLEZNI
Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni je potekalo že petnajsto šolsko leto. Tekmovanja
na šolski ravni se je udeležilo 32 dijakov, 12 dijakov je doseglo bronasto priznanje. Državnega
tekmovanja sta se udeležila dva dijaka (Maja Mlakar 2. c in Marko Čagran 3. B), ki sta
osvojila srebrni priznanji.
TEKMOVANJE SREDNJIH ZDRAVSTVENIH ŠOL ZA PRIZNANJE ANGELE BOŠKIN
Tekmovanja se je po predhodnem izboru udeležilo 5 dijakov programa zdravstvena nega ter
dve dijakinji programa bolničar/negovalec (Katja Grušovnik, Đina Kuroš). Dijakinja Katja
Grušovnik z mentorico Evo Mohr Salkič je dosegla bronasto priznanje na temo
"Preprečevanje infektov". Dijakinja Katja Šorli je z mentorjem Zlatkom Prahom na likovnem
natečaju dosegla 4. mesto.
Druge vodene dejavnosti dijakov:
 vsi dijaki so opravili obvezne in prostovoljne interesne dejavnosti;
 pripravili smo kulturne prireditve: koncert ob novem letu ter ob dnevu odprtih vrat šole,
pripravili proslave ob dnevu samostojnosti, kulturnem dnevu in dnevu državnosti;
 izvedli Trening socialnih veščin za 2. letnike;
 predstavitve šole na različnih prireditvah;
 zbirali sredstva za dijaka, ki se je ponesrečil v prometni nesreči;
23
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14
 zbirali sredstva za pomoč žrtvam poplav v Bosni;
 pripravili spletni šolski časopis;
 organizirali prostovoljne dejavnosti za dijake;
 polnoletni dijaki so darovali kri na organizirani krvodajalski akciji;
 nudili pomoč manj uspešnim dijakom in sošolcem;
 sodelovali na informativnem dnevu, ob podelitvi nagrad in priznanj dijakom …
DELO KOMISIJE ZA ŠOLSKO PREHRANO
Za evidentiranje in nadzor nad koriščenjem obrokov smo uporabljali računalniški program
Lo-polis podjetja Logos.si. Program nam je omogočal natančen pregled nad koriščenjem
obrokov in pomoč pri obračunu obrokov. Dijaki so za evidentiranje v jedilnici uporabljali
dijaške izkaznice. Dijaki so imeli na razpolago več različnih menijev in na posamezne menije
so se naročevali preko spleta, saj je vsak dijak dobil svoje uporabniško ime in geslo. Dijaki so
bili zadovoljni tako s kvaliteto kot tudi s kvantiteto obrokov.
Na malico je bilo prijavljenih 431 dijakov, tako da je bilo mesečno izdanih med 5.200 in 7.300
obrokov, odvisno od števila delovnih dni v mesecu. Do 100 % subvencije je bilo upravičenih
290 dijakov, do 70 % subvencije 92 dijakov in do 40 % subvencije 41 dijakov.
Komisija za šolsko prehrano ni obravnavala nobene pritožbe v zvezi s prehrano.
Komisijo so sestavljale tri članice, in sicer Petra Pernat (koordinatorica šolske prehrane),
Natalija Kirbiš (predstavnica učiteljev) in Iris Štraus (predstavnica dijakov).
DONATORSKI SKLAD
Predsednica donatorskega sklada: Ksenija Pehlič Simončič
Vso šolsko leto so se člani donatorskega sklada trudili s prodajo slik, katere smo pridobili na
naših slikarskih kolonijah.
V šolskem letu 2013/2014 so prodali 14 slik in s tem pridobili sredstva za socialno šibke
dijake. Vendar potreba po pomoči dijakom narašča, finančno pa sklad nima možnosti, da bi
lahko pomagal vsem pomoči potrebnim.
Na dan 31. 12. 2013 je bilo v donatorskem skladu zbranih 2.832,31 EUR.
V času od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 je bilo v sklad doniranih 3.010,00.
24
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14
V tem času smo donirali iz sklada za dijaško skupnost SZKŠ 1.000,00 EUR, za pogostitev smo
porabili 223,87 EUR.
Aktivnosti sklada:
-13. 3. 2013 je ob svojem jubileju v razstavnem salonu «Lučka« razstavljal Zlatko Prah
-13. 12. 2013 smo organizirali novoletno prodajno razstavo slik v šolski galeriji »Lučka« (slike
so donirali slikarji Marjan Jelenc, Viktor Šest, Rado Jerič, Samo Pajek, Janez Kreševič, Jerica
Basle Vivat in Zlatko Prah).
DELOVANJE DIJAŠKEGA SKLADA
Vodja dijaškega sklada: Aleksandra Lukič
Od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 so bila dodeljena naslednja sredstva:
-
dvema dijakinjama 2. g so bili plačani stroški šolskih ekskurzij v vrednosti 74,48 €
štirim dijakinjam 2. d so bili plačani stroški šolskih ekskurzij v vrednosti 143,35 €
dvema dijakinjama 2. h so bili plačani stroški šolskih ekskurzij v vrednosti 108,00 €
eni dijakinji 4. c so bili plačani stroški šolske ekskurzije v vrednosti 48,00 €
eni dijakinji 1. g so bili plačani stroški šolskih ekskurzij v vrednosti 41,00 €
dvema dijakinjama 2. g so bili plačani stroški šolske uniforme v vrednosti 50,00 €
dve dijakinji 2. g sta prosili za brezplačno izposojo iz učbeniškega sklada
ena dijakinja 2. k je prosila za brezplačno izposojo iz učbeniškega sklada
ena dijakinja 4. c je prosila za plačilo šolskih fotokopij v vrednosti 10,00 €
eni dijakinji 4. d so bili plačani stroški karte za maturantski ples v vrednosti 47,00 €
eni dijakinji 4. k so bili plačani stroški karte za maturantski ples v vrednosti 47,00 €
Skupaj: 568,83 €
Dne 30. 12. 2013 smo od Dijaške skupnosti Maribor prejeli 43,45 € za sodelovanje na dijaškem
humanitarnem bazarju decembra 2013.
Dijaški sklad ima na dan 31. 8.2014 še 359,03 € nerazporejenih sredstev.
25
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14
SVETOVALNA SLUŽBA
Svetovalno delo so v šolskem letu 2013/14 Petra Pernat, Mojca Zorec, Karolina Petr in Ana
Vogrin. Delo so opravljale v skladu z opredeljenimi nalogami v Programskih smernicah za
svetovalno službo v gimnazijah, nižjih in srednjih poklicnih šolah ter strokovnih šolah in
dijaških domovih.
Vključevale so se v primere reševanja pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v šoli
preko treh dejavnosti svetovalne službe (dejavnosti pomoči, razvojnih in preventivnih
dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije). Preko teh dejavnosti so nudile pomoč
dijakom, učiteljem, vodstvu in staršem. Z njimi so sodelovale na področju učenja in
poučevanja, šolske kulture, vzgoje, klime in reda, na področju telesnega, osebnostnega in
socialnega razvoja, šolanja in poklicne orientacije ter na področju socialno-ekonomskih
stisk.
Delo so organizirale tako, da so bile dostopne vsem udeležencem enako. Na vratih pisarn so
imele zapisan čas, ko so bile na razpolago za predhodno nenapovedane razgovore.
Predhodno napovedane razgovore so planirale znotraj svojega delovnega časa; v kolikor se
razgovor ni mogel uskladiti v okviru opredeljenega delovnega časa, so se časovno uskladili
tudi izven tega časa. Dijake in starše 1. letnikov so na prvih roditeljskih sestankih posebej
seznanile s svojimi delovnimi nalogami, delovnim časom, telefonsko dostopnostjo.
Informacije so prejeli tudi v pisni obliki.
ANALIZA DELA PO PODROČJIH DELA IN DELOVNIH NALOGAH
V okviru področja načrtovanja, spremljanja in evalvacije dela šole in šolskega
svetovalnega dela so opravile naloge, ki so določene v Programskih smernicah.
Kar se tiče sodelovanja pri oblikovanju LDN šole in načrtov posameznih dejavnosti
šole so oblikovale oddelke vseh programov.
Izdelale so LDN šolske svetovalne službe.
26
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14
Opravljene naloge so spremljale po vsebini in času, ki so ga porabile za izvedbo nalog ter
pripravo na delo. V ta namen so vsakodnevne opravljene oz. planirane delovne naloge
vpisovale v posebej za to sestavljen dnevnik dela (Tedenski pregled delovnih nalog).
Sodelovale so pri evalvaciji dela šole (predvsem na problemskih sklopih vpisne
problematike, preusmeritve, prešolanja dijakov, učne uspešnosti dijakov ter izostankov od
pouka, oblikovanju ocenjevalnih obdobij).
Za uresničevanje nalog šole so sodelovale z vodstvom šole v okviru individualnih oblik
sodelovanja in na srečanjih kolegija kot članice strokovnega kolegija.
Iz pregleda opravljenih nalog je razvidno, da so v okviru tega šolskega leta najmanj časa
porabile za razvojno-analitično delo (analiza izpitov – predvsem prvih letnikov ter učne
uspešnosti in napredovanja dijakov).
Svetovalno delo z dijaki zajema znatno večji delež časa, kot je za to obliko predviden v
Programskih smernicah. Največ časa je bilo namenjenega reševanju osebnih, razvojnih in
situacijskih težav (sem je vključeno tudi delo s starši, učitelji in sodelovanje z
zunajšolskimi institucijami). Pri opravljanju delovne naloge so sodelovale s Centri za
socialno delo, Kriznim centrom, s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše, s
UKC Maribor, z zdravstvenimi domovi (pedopsihiatrijo), dijaškimi domovi, Mladinskim
domom Maribor, drugimi srednjimi šolami, kriminalisti... Svetovalno delo z dijaki se je
nanašalo na različne težave: učna neuspešnost, osebne težave, zdravstvene težave,
družinska problematika, socialne stiske, ipd.
Del svetovalnega dela z dijaki so predstavljali tudi razgovori in obravnava dijakov, ki so jih
razredniki napotili, ker so imeli ob prvem ocenjevalnem obdobju več negativnih ocen.
Skupaj z dijakom so pripravile načrt, po katerem je dijak popravljal ocene.
Poleg zgoraj omenjenih dijakov je v šolsko svetovalno službo prišlo okoli 20 dijakov
(nekateri večkrat zaradi nadaljnjih kršitev) zaradi postopka izreka vzgojnih ukrepov, od
ukora oddelčnega učiteljskega zbora naprej oziroma zaradi vedenjske in disciplinske
problematike, fizičnih obračunov ali groženj.
27
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14
Nadalje je bil velik delež časa znotraj tega področja namenjen vpisu in sprejemu novincev.
Opravile so številne telefonske in osebne razgovore s kandidati, njihovimi starši,
svetovalnimi delavci OŠ ter Zavodom za šolstvo v postopku usmeritve dijakov s posebnimi
potrebami. Sprejemale so vpisno dokumentacijo s pomočjo vpisne komisije (ki so jo
sestavljale Mojca Zorec, Ana Vogrin, Melita Munič, Ana Vogrin in Marinka Trehtar).
Komisija je preverjala dokumente kandidatov, Mojca Zorec pa je bila odgovorna in je vodila
vse vnose podatkov kandidatov v računalnik ter pripravljala dokumentacijo, potrebno za
vpis.
Poleg tega so opravljale svetovalno pomoč pri prenosu prijav, svetovale dijakom, ki so se
želeli prešolati in skrbele za njihov prepis. V okviru tovrstnega dela so sodelovale z OŠ
(predvsem svetovalnimi delavci), Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport, Zavodom RS za
zaposlovanje, Centrom za socialno delo, Zavodom RS za šolstvo in dijaškim domom.
Pripravile so poročilo o prijavljenih kandidatih za obravnavo na Svetu šole ter podale
mnenje glede omejitve vpisa v programih bolničar/negovalec in kozmetični tehnik ter
predlog za povečanje obsega vpisa v program zdravstvena nega. V postopku vpisa je Mojca
Zorec pripravljala vso dokumentacijo in dopise MIZŠ v zvezi z razpisom za vpis, Karolina
Petr pa je pripravljala dopise za prošnjo za soglasje k nadnormativnim oddelkom.
Za izpeljavo vpisnega postopka je Mojca Zorec izdelala načrt dela vpisne komisije (zgoraj
omenjena), katere delo so koordinirale in tudi vodile.
V okviru promocije naše šole so aktivno sodelovale na dnevu odprtih vrat in informativnih
dnevih ter pripravile prispevke za šolski bilten. Ogleda šole so se udeležili tudi učenci
Osnovne šole Centra za sluh in govor.
Velik delež časa so namenile poklicni orientaciji. Neposredne skupinske oblike dela
znotraj te delovne naloge so se nanašale na poklicno orientacijo četrtošolcev in tretješolcev.
Za tretješolce in četrtošolce ter njihove starše je Karolina Petr izvedla razredne ure in po en
roditeljski sestanek za dijake 3. letnikov ter za starše in dijake 4. letnikov. Na razrednih urah
oziroma roditeljskih sestankih so posredovale aktualne informacije glede možnosti in
28
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14
pogojev nadaljnjega izobraževanja po opravljeni poklicni maturi. Za dijake tretjih in četrtih
letnikov so v okviru razrednih ur predstavile možnosti nadaljnjega izobraževanja oz.
zaposlitve, pogoje za vpis na različne študijske programe, izračun točk, potrebnih ob
omejitvi vpisi, točke, ki so bile potrebne ob vpisu v predhodnih študijskih letih, načine in
roke prijavljanja za vpis, itd. V vsakem četrtem letniku so bile zaradi zgoraj navedene
problematike prisotne na vsaj dveh razrednih urah ter na enem roditeljskem sestanku, v
vsakem tretjem letniku pa na vsaj eni razredni uri in roditeljskem sestanku. V okviru teh
srečanj so jim natančno predstavile vpisni postopek, izračun točk za vpis, skupaj so
pregledali razpis ter tudi izpolnjevali vpisne prijave in razreševali dileme o vrstnem redu
želja. Nekaj dijakov se je udeležilo še individualnih razgovorov skupaj s starši.
Za zaključni letnik programa bolničar/negovalec je Mojca Zorec organizirala predstavitev
"Kam po zaključnem izpitu". Letos se je večina dijakov iz programa bolničar/negovalec
odločila za nadaljevanje izobraževanja po programu zdravstvena nega (PTI), tako da smo
tudi skupaj izpolnjevali prijave za vpis in urejali dokumentacijo. Nadaljnje informacije so jim
bile glede na njihove potrebe posredovane v majhnih skupinah (2-4 dijaki).
Za tretje letnike programov KT in ZN je bila organizirana predstavitev »KAM po poklicni
maturi« (tudi za starše). Srečanja namenjena staršem in dijakom so bila izvedena v aprilu in
maju 2014; razredna srečanja pa približno eno šolsko uro na letnik (razredne ure) čez celo
šolsko leto.
V poklicno orientacijo dijakov so na naši šoli vključeni tudi drugi pedagoški delavci, ki
poučujejo strokovne predmete in tuji jezik (prof. Perše) in dijakom permanentno
posredujejo informacije glede poklicev v zdravstvu, možnostjo napredovanja v šoli in
poklicu, seznanjanje z možnostmi zaposlitve, možnosti nadaljnjega izobraževanja doma in v
tujini. Te dejavnosti se realizirajo v okviru razrednih ur, individualnih razgovorov z učitelji
strokovnih predmetov ter prof. Danice Perše (učiteljice NJE) in različnih oblik interesnih
dejavnosti, v katere se dijaki vključujejo in spadajo pod organizacijo šole.
Določen delež časa je bil namenjen spremljanju in svetovanju novincem, ponavljalcem
in preusmerjenim. Največ časa so za to nalogo porabile v prvih treh šolskih mesecih
(september, oktober in predvsem november). Iz tega je razvidno, da nastopi kriza pri
29
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14
novincih v prvem konferenčnem obdobju, kjer potrebujejo največ vzpodbud in usmeritev pri
vključevanju in prilagajanju na nove načine dela. Ponovno so več časa za to nalogo porabile
v mesecu maju, juniju (popravni izpiti) in avgustu (gre predvsem za porast želja po menjavi
programa).
Pri nalogah, ki so vezane na splošno razvojno-preventivni program, so jih načrtovale
skupaj z drugimi delavci šole in vodstvom šole. Mojca Zorec je koordinirala mednarodno
raziskavo Inštituta za varovanje zdravja na šoli z naslovom »Z zdravjem povezano vedenje v
šolskem obdobju« (HBSC 2014) in predraziskavo PISA 2015 v sodelovanju s Pedagoškim
inštitutom.
Skupinsko delo z dijaki so opravljale tudi v času suplenc, kjer smo se usmerjale na različna
področja oz. specifične potrebe posameznih oddelkov in v času razrednih ur.
Za dijake 1. letnikov so v okviru skupinskih oblik dela z dijaki zaradi izboljšanja
kvalitete učenja izvedle 6-urno delavnico "Motivacija za učenje in metode učenja" ob
različnih terminih. Delavnice je izvajala Ana Vogrin pod mentorstvom Mojce Zorec kot
prioritetno nalogo v okviru njenega pripravništva.
Na področju reševanja socialno-ekonomskih stisk dijakov je bila nudena pomoč s
sodelovanjem z dijaško skupnostjo (brezplačnih učbenikov, splošne denarne stiske v družini
ipd.), katere mentorica je bila v tem šolskem letu Aleksandra Lukič.
Poleg tega so dijake informirale o razpisih različnih štipendij in v zvezi s to tematiko tudi
sodelovale z razredniki, dijaki in starši.
V okviru svetovanja za osebni in socialni razvoj so z dijaki delale v individualni obliki.
Pod to delovno področje so evidentirale pogovore z dijaki, ki so imeli interes sodelovanja s
šolsko svetovalno službo, ker so potrebovali nasvete za njihove življenjske odločitve,
ravnanja, ki pa niso bile neposredno povezana s samo šolsko situacijo.
Na področju individualiziranih programov za dijake s posebnimi potrebami je delala Petra
Pernat, na področju nadarjenih dijakov pa Karolina Petr.
30
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14
Z nekaterimi dijaki je ravnateljica sklenila pedagoško pogodbo zaradi omogočanja boljšega
učnega uspeha. S temi dijaki smo skupaj z razredničarko sodelovale pri dogovorih o
terminih pridobivanja ocen, na sestankih oddelčnih učiteljskih zborov, itd.
Pedagoške
pogodbe so bile sklenjene zaradi zdravstvenih težav, težkih domačih razmer, prihoda iz
tujine.
Kar se tiče pogovornih ur za dijake, so jih pri svojem delu evidentirale le nekaj. Razlog je
predvsem ta, da so večino pogovorov z dijaki tudi opredelile po vsebini in jih v skladu z njo
evidentirale pod druge naloge svetovalnega dela z dijaki.
Svetovalno delo z učitelji
Skupaj z vodstvom šole so pomagale pri načrtovanju (glede na izražene želje učiteljev v
okviru oddanih letnih delovnih načrtov in izraženih potreb v teku šolskega leta).
V tem šolskem letu so sodelovale na sestankih oddelčnih učiteljskih zborov, kjer se je
obravnavala disciplinsko–učna razredna problematika ter predstavitev specifik, ki so vezane
na delo z dijaki s sklenjenimi pedagoškimi pogodbami.
Sodelovale so na sestankih celotnega učiteljskega zbora ter soodločale v skladu z
zakonodajo in pravilniki. Sestanki so bili enkrat mesečno v skladu z LDN šole. Na sestankih
so podale različna mnenja ali poročila o svojem delu ter učiteljem, predvsem pa
razrednikom posredovale določena obvestila o planiranih aktivnostih ter načinih realizacije
le-teh.
Z vidika svetovalnega dela niso sodelovale na strokovnih aktivih učiteljev.
Kar se tiče svetovanja in posvetovanja z učitelji glede izvajanja pouka in vodenja
oddelčne skupnosti,
je bilo to realizirano predvsem v zvezi z vodenjem oddelčne
skupnosti, vodenjem pedagoške dokumentacije, postopkom izreka vzgojnih ukrepov,
postopkom izpisa dijakov. Potrebe učiteljev po posvetovanju in razgovorih so bile to leto
31
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14
nekoliko večje kot v predhodnih letih, kar povezujem z večjo skrbnostjo pri opravljanju
nalog razrednika oziroma z večimi trenutnimi situacijskimi težavami, ki so se pojavljale v
posameznih oddelkih. Veliko sodelovanja z učitelji je bilo realiziranega tudi v sodelovanju
pri obravnavi posameznih dijakov, ki pa je že evidentirano v okviru svetovalnega dela z
dijaki (reševanje osebnostnih, razvojnih in situacijskih težav), dela z dijaki s posebnimi
potrebami in z dijaki s pedagoškimi pogodbami.
Svetovalno delo s starši
Sodelovale so na začetnih roditeljskih sestankih vseh prvih in drugih letnikov, kjer je bilo
predstavljeno delo šolske svetovalne službe in vzpostavljen kontakt s starši.
Za starše in dijake 4. letnikov ter 3. letnikov so pripravile in izvedle predavanje o možnostih
nadaljnjega izobraževanja po končani poklicni maturi. Po potrebi so zgoraj navedeno
tematiko predstavile tudi na posamičnih roditeljskih sestankih.
Sodelovanje s starši so realizirale tudi v okviru pogovornih ur zanje. Med pogovorne ure
niso štele sodelovanja s starši zaradi osebnostnih, razvojnih in situacijskih težav dijaka, ki je
bil v obravnavi v šolski svetovalni službi. Pogovorne ure so se nanašale predvsem na pobudo
staršev, ki so si želeli nasvete glede vzgojnih stilov, načinov komunikacije z otrokom,
strahom pred otrokovim neuspehom, odvisnostjo ali kratkoročnih prehodnih težav v
družini.
Tudi pri delovni nalogi, ki se nanaša na svetovanje staršem, so sodelovanje s starši že
evidentirale pri svetovalnem delu z dijaki, ki so bili obravnavani v šolski svetovalni službi.
Preostanek ur, ki smo jih evidentirale na področju sodelovanja s starši, je sodelovanje s
tistimi starši, katerih dijaki se niso vključili v obravnavo, vendar je potekalo sodelovanje s
starši zaradi dijakove konkretne problematike, vezane na šolsko situacijo.
32
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14
SAMOEVALVACIJA
SAMOEVALVACIJSKO POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST NA SZKŠ
Predsednica komisije: Barbara Princes
V Letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2013/14 so bili imenovani člani komisije za
kakovost. Temeljne naloge komisije so bile usmerjene v ustvarjanje primernih razmer za
uveljavljanje in razvijanje kakovosti izobraževalnega dela v okviru šole, sprotno spremljanje
in ocenjevanje kakovosti ter načrtovanje in predvsem zagotavljanje kakovosti dela vseh
udeleženih v vzgojno-izobraževalnem procesu na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli
Maribor.
Zavedamo se, da na osnovi kakovostnega dela, nenehnih izboljšav in prilagajanja
spremembam in novostim pripomoremo k boljšemu delu in večjemu zadovoljstvu vseh, ki so
udeleženi v procesu vzgoje in izobraževanja.
Da bi zagotovili čim višjo raven kakovosti, je komisija skrbela za celovito obvladovanje
kakovosti izobraževalnih storitev.
Izvajane aktivnosti komisije, ki pripomorejo k povečanju uspešnosti dijakov:
- skrbela za kakovostno vzgojno-izobraževalno delo,
- skrbela za ustrezno opremo, prostore za izvajanje pouka,
- skrbela za promocijo šole,
- spremljala sodelovanje v različnih projektih,
- skrbela za razvijanje partnerskih odnosov s starši,
- skrbela za sodelovanje z bolnišnico,
- spremljala delo z nadarjenimi,
- spremljala svetovanje in podporo dijakom.
33
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14
DELO VODSTVA ŠOLE
Kot je bilo že napisano, je šolsko leto 2013/14 minilo v znamenju menjav v vodstvu šole, kljub
temu pa lahko izpostavimo glavne naloge, ki so bile izvedene v zvezi s tem:
organiziranje, načrtovanje in vodenje dela na šoli,
priprava predloga letnega delovnega načrta šole in skrb za njegovo realizacijo,
priprava zakonsko obveznih poročil, finančnega in razvojnega načrta šole,
sodelovanje s socialnimi partnerji,
vodenje učiteljskega zbora, razrednikov in oddelčnih skupnosti ter strokovnih
aktivov,
skrb za varnost in zdravje zaposlenih delavcev,
izdelava akcijskega in izvedbenega načrt ob dnevu odprtih vrat šole, informativnem
dnevu,
skrb za strokovno izobraževanje strokovnih delavcev,
spremljava dela učiteljev in drugih delavcev,
oblikovanje letne ocene za vse zaposlene,
spremljava dela svetovalne službe, knjižnice in tehničnih služb,
sodelovanje s starši v individualnih razgovorih, roditeljskih sestankih in svetu staršev,
spremljava dela dijaške skupnosti,
spremljava in odločanje o vzgojnih ukrepih (CUZ),
priprava sistemizacije delovnih mest,
odločanje in sklepanje delovnih razmerij, pogodbenih del, pogodb za nadomeščanja
dolgotrajno odsotnih delavcev,
skrb za sodelovanje šole z zdravstveno službo in drugimi institucijami
priprava informativnega gradiva (za informativni dan, dan odprtih vrat, podelitev
priznanj in nagrad dijakom, internetno stran šole),
sodelovanje pri izvajanju različnih prireditev na šoli,
skrb za oddajo šolskih prostorov in priprava najemnih pogodb (telovadnica,
fotokopirnica in šolska kuhinja),
vodenje investicijsko-vzdrževalnih del na šoli,
spremljava dela komisij, odborov in timov šole,
sodelovanje pri izvajanju IO,
drugo.
34
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14
IZREDNO IZOBRAŽEVANJE
Primerjava vpisa v IZO: 2010/2011: 228 kandidatov
2011/2012: 217 kandidatov
2012/2013: 210 kandidatov
2013/2014: 188 kandidatov
Program SSI
2010/2011
2011/2012 2012/13 2013/14
1. letnik ZN
5
6
10
23
2. letnik ZN
18
18
24
12
3. letnik ZN
31
30
23
10
4. letnik ZN/TZN
48
50
51
55
Skupaj
102
104
108
100
Program SSI
2010/2011
2011/2012 2012/13 2013/14
1. letnik KT
3
3
10
13
2. letnik KT
28
27
16
7
3. letnik KT
31
32
5
6
4. letnik KT
9
9
33
32
Skupaj
71
71
64
58
Program SPI
2010/2011
2011/2012 2012/13 2013/14
1. letnik B-N
7
6
2
8
2. letnik B-N
14
14
7
4
3. letnik B-N
15
16
15
4
Skupaj
36
36
24
16
Program PTI
2010/2011
2011/2012 2012/13 2013/14
1. letnik ZN -PTI
6
6
4
9
2. letnik Z N
19
/
10
5
Skupaj
25
6
14
14
35
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14
NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE
V šolskem letu 2013/2014 je bilo v usposabljanje za NPK vključenih 27 udeležencev, kar je 10
več kot pred letom dni, in sicer:
Program NPK
Število
udeležencev/udeleženk
Program MASER/MASERKA
17 udeležencev
Program REFLEKSOTERAPEVT/REFLEKSOTERAPEVTKA
10 udeležencev
PREVERJANJE IN POTRJEVANJE NPK
Preverjanje in potrjevanje je potekalo v naslednjih terminih:
Program NPK
Termin
preverjanja
in Število izdanih
potrjevanja
certifikatov
Maser/maserka
5. 12. 2013
4
Socialni oskrbovalec na domu
28. 11. 2013
5
Pediker/pedikerka
11. 12. 2013
1
Socialni oskrbovalec na domu
29. 1. 2014
11
Refleksoterapevt
5. 6. 2014
9
Maser/maserka
13. 6. 2014
21
Število izdanih certifikatov v šolskem letu 2013/2014
36
51
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14
NAČRTI ZA PRIHODNOST
Velikokrat poudarjamo, da je Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor ŠOLA ZA
ŽIVLJENJE.
Prav zato je naše delo v prvi vrsti usmerjeno h kakovosti poučevanja in vzgajanja dijakov, pri
tem pa aktivno vključuje tudi zaposlene in starše. Šola nudi široke možnosti vsem akterjem v
vzgojno-izobraževalnem procesu, ki je ob pravi meri strokovnosti, timskega dela, uvajanju
izboljšav, poudarjanju moralno-etičnih vrednot in fleksibilnosti dobra odskočna deska za
uspešno delo.
Delo v prihodnje je naravnano v vsestransko poglobljeno kvaliteto dela na vseh področjih
vzgojno-izobraževalnega dela, širitev možnosti vsestranskega razvoja dijakov in zaposlenih,
vključevanje v projekte (tudi izven naših meja), razširjeno delo z nadarjenimi dijaki in dijaki
s posebnimi potrebami, sodelovanje s socialnimi partnerji …
Pozornost bomo namenili humanitarni dejavnosti v smislu izvedbe humanitarnih akcij, ki se
bodo navezovale na ožjo in širšo okolico in na pomoč socialno šibkim dijakom.
V prihodnost zremo z optimizmom, krila pa nam dajejo uspehi iz preteklosti: dobri rezultati
pri poklicni maturi in zaključnem izpitu, vsestranski dosežki na državnem nivoju, dobro
spletena mreža z lokalnim okoljem, dober vpis in nenazadnje zadovoljni dijaki in starši.
Ne želimo zanemariti načrta glede novih prostorov, kljub dobremu učnemu uspehu je naša
želja tudi zmanjšati osip, povečati prisotnost dijakov pri pouku in še dalje skrbeti za dober
vpis na šolo, ki v lokalnem in širšem okolju velja za šolo, ki ji lahko zaupamo.
Katja Rek, prof.
ravnateljica
37