Finančni načrt je pripravljen na podlagi Odloka o ustanovitvi OŠ

Comments

Transcription

Finančni načrt je pripravljen na podlagi Odloka o ustanovitvi OŠ
Finančni načrt 2014
FINANČNI NAČRT
OSNOVNE ŠOLE BORCEV ZA SEVERNO
MEJO MARIBOR
ZA LETO 2014
Finančni načrt 2014
Finančni načrt je pripravljen na podlagi Odloka o ustanovitvi OŠ borcev za severno mejo
Maribor, kriterijev MŠŠ in Mestne občine Maribor za financiranje dejavnosti, LDN za
šolsko leto 2012/13, predmetnika, ocene iz kadrovskega načrta za šol.l. 2012/13, soglasij
Mestne občine Maribora in MŠŠ.
Iz finančnega načrta so razvidni viri financiranja, pretežni del financiranja zavoda
predstavljajo proračunski viri, ki ga sestavljajo sredstva državnega proračuna MŠŠ in
sredstva občinskega proračuna MOM.
Med vire financiranja sodijo še prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu, kar
predstavljajo manjši delež prihodka zavoda (šolska prehrana; šole v naravi; ekskurzije
učencev; kulturni, naravoslovni in športni dnevi;…) in drugi prihodki iz tržne dejavnosti
(prehrana delavce,izvedba tekmovanj, najemnine za telovadnico, najem učilnic, jutranje
varstvo…).
1.1 Pravne in druge podlage
Finančni načrt je akt OŠ borcev za severno mejo Maribor kot posrednega uporabnika
proračuna, ki vsebuje prihodke in odhodke, prejemke in izdatke za celotni zavod.
Finančni načrt OŠ borcev za severno mejo Maribor zajema vse predvidene prejemke in
izdatke, ki bodo plačani v korist in izplačani v breme OŠ borcev za severno mejo Maribor
v prihodnjem koledarskem letu (načelo denarnega toka). Ločeno pa so prikazani vsi
prihodki in odhodki, ki jih kot posredni uporabnik pridobi in izplača iz naslova javne
službe in iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
Finančni načrt mora biti sestavljen tako, kot je predpisano v Navodilih o pripravi finančnih
načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov. Sestavljen je iz dveh
delov:
 posebni del finančnega načrta, v katerem je prikazan program dela OŠ borcev za
severno mejo Maribor;
 splošni-finančni del, kjer so izkazani vsi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in
drugi izdatki, prikazani po ekonomski klasifikaciji, upoštevaje enotni konti načrt, ki
ga določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava.
1.1.1 Pravne podlage za sestavo finančnega načrta
Pravne podlage, ki pogojujejo sestavo finančne načrta so:



Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/199), Zakon o dopolnitvi zakona o
javnih financah (ZJF-A) (Uradni list RS, št. 124/200), Zakon s spremembah in
dopolnitvah zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/2001, 30/2002,
109/2008 in 49/2009)
Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/1999);
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/1996 in 23/1996 popravki), Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradno prečiščeno besedilo, ZOFVI-UPB5) (Uradni list RS, št.
16/2007), Zakon o spremembah in dopolnitvah ZOFVI-UPB5 (Uradni list RS, št.
36/2008, 58/2009, 64/2009 popravek in 65/2009 popravek) in 5 podrejenih
predpisov, ki se nanašajo na finančno poslovanje.
Finančni načrt 2014





Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56, uradno prečiščeno
besedilo Uradni list RS, št. 115/2003, 20/2004, 24/2005, 70/2005, 32/2006,
110/2006 in 95/2007), Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 17/2008, 58/2008, 69/2008, 80/2008,
20/2009 in 48/2009) in 152 podrejenih predpisov.
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/2002) in Pravilnik o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št.
117/2002, 58/2003, 134/2003, 34/2004, 75/2004, 117/2004, 141/2004, 117/2005,
138/2006, 120/2007 in 124/2008).
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb
javnega prava (Uradni list RS, št. 134/2003), Pravilnik o spremembi pravilnika
(Uradni list RS, št. 34/2004) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
(Uradni list RS, št. 13/2005, 138/2006 in 120/2007).
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/2002), Pravilnik o dopolnitvah
pravilnika (Uradni list RS, št. 21/2003) in Pravilnik o spremembah pravilnika
(Uradni list RS, št. 134/2004 in 124/2008) ter Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 126/2004 in
120/2007).
Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in
občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/200) in Navodilo o spremembi
navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in
občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 122/2000).
1.1.2 Druge podlage za sestavo finančnega načrta
Druge podlage, ki pogojujejo sestavo finančne načrta so:




Letno poročilo OŠ borcev za severno mejo Maribor za leto 2013;
Letni delovni načrt šole za šol. l. 2013/14;
Splošni dogovori za pogodbeno leto 2013 oz. 2014 s prilogami in aneksi;
Urad za makroekonomske analize in razvoj, MF: Globalni makroekonomski okviri
razvoja Slovenije (Umar: napoved gospodarskih gibanj za leta 20112015/september 2011).
Osnova za planirane prihodke iz občinskega proračuna je po zakonu o javnih
financah (51. in 71. člen Zakona o javnih financah -Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02), in v skladu z Zakonom in organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (82. čl. ZOFVI-UPB5, Ur. l. RS, št. 16/2007) pogodba, ki jo je OŠ
borcev za severno mejo Maribor podpisala z MOM ter finančni načrt poslan na
MOM v mesec novembru.
Finančni načrt 2014
1.1.3 Kvantitavna izhodišča
V okviru izhodišč za sestavo finančnega načrta 2013/2014 smo upoštevali:
-
napoved povprečne letne rasti cen življenjskih potrebščin za leto 2013/14,
stroški dela v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju,
ostale prihodke na podlagi pogodb in dogovorjenega financiranja v letu 2013
in 2014
kadrovski načrt za šol.l. 2013/2014
kriteriji financiranja MŠŠ,
razporeditev predmetnih ur,
predmetnik,
Sokol (evidenca rojstev),
Sklep o vrstah programov in oblikovanju cen za vzgojno izobraževalne
zavode.
2 POSEBNI DEL
2.1 Letni delovni načrti za šol.l. 2013/14
Podrobnejši razrez programa dela je prikazan v letnih delovnih načrtih OŠ borcev
za severno mejo Maribor, ki je kot priloga finančnemu načrtu za leto 2014.
2.2 Načrt kadrov
Po navodilih MŠŠ se razporejajo dela in naloge med zaposlene. Tudi v letu 2014
bo potekalo sodelovanje z drugimi šolami in ustanovami.
Načrt kadrovskega planiranja temelji na:
predmetniku,
številu učencev v šoli ,
številu oddelkov v šoli,
razporeditve pedagoških ur in
kar je podlaga za organizacijsko poročilo ter sistemizacijo delovnih mest, ki
jo potrdi MŠŠ za šolsko leto 2012/13 in sistemizacijo delovnih mest
nadstandardnega programa (zgodnje poučevanje tujega jezika – nemščina,
zgodnje poučevanje računalništva in priprava kosil), ki ga potrdi MOM.
Izvajanje projektov financiranih preko Evropskih strukturnih skladov.
Finančni načrt 2014
3 SPLOŠNI-FINANČNI DEL
3.1 Finančni načrt
Predlog finančnega načrta je pripravljen za leto 2014 v skladu z izhodišči za financiranje
programov vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB). 81. člen-MŠŠ in 82. čl.-MOM).
Stroške v zavodu planiramo za vsako dejavnost posebej, in sicer:
 osnovno šolsko izobraževanje-financiranje iz proračuna MŠŠ (81. čl. ZOFVI) in
proračuna MOM (82. čl. ZOFVI),
 javna dela – tripartitna pogodba med zavodom za zaposlovanje, MOM in OŠ
borcev za severno mejo Maribor,
 tržna dejavnost (prehrana delavcev, oddajanje prostorov v najem in plačljivo JV)
V OŠ borcev za severno mejo Maribor so štiri glavne skupine stroškov:
 stroški dela,
 programski stroški (stroški materiala in storitev),
 neprogramski stroški (stroški materiala in storitev),
 amortizacija in investicijsko vzdrževanje.
Osnova za planiranje stroškov v OŠ borcev za severno mejo Maribor je ocena realizacije
za leto 2013 in predvidena realizacija do konca tekočega leta. Programski stroški v
zavodu so se planirali na podlagi indeksa rasti stroškov življenjskih potrebščin. Maso
plač smo po navodilu države znižali za 10% (bruto plače, prispevki, prevoz na delo,
prehrana…).
3.1.1 Stroški dela
SREDSTVA ZA PLAČE ZAPOSLENIH
Vrednosti plačnih razredov so določene z interventnim zakonom. Na dan 1. 1. 2014 so
naslednje:
Šifra
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
Naziv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Izhodiščna plača
438,18
455,71
473,94
492,90
512,62
533,12
554,44
576,62
599,68
623,67
648,62
Finančni načrt 2014
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
Tabela 1: Vrednost plačnih razredov
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
674,56
701,54
729,60
758,78
789,13
820,70
853,53
887,67
922,82
959,36
997,35
1.036,85
1.077,91
1.120,60
1.164,98
1.211,11
1.259,07
1.308,93
1.360,50
1.414,10
1.469,82
1.527,73
1.587,92
1.650,48
1.715,51
1.783,10
1.853,35
1.926,37
2.001,31
2.079,16
2.160,04
2.244,07
2.331,36
2.422,05
2.516,27
2.614,15
2.715,84
2.821,49
2.929,84
Finančni načrt 2014
REGRES ZA LETNI DOPUST
Višina regresa za letni dopust 2014 je urejena v 66. Členu ZIPRS1415, in določa
drugačen datum upoštevanja uvrstitve v plačni razred javnega uslužbenca in sicer na
zadnji dan meseca aprila 2014.
Do regresa za letni dopust za leto 2014 so upravičeni vsi javni uslužbenci, ki so uvrščeni
v 5o. in nižji plačni razred. Višina regresa je odvisna od plačnega razreda.
Zaposlenim, ki so v letu dne 30. 4. 2014 uvrščeni:
– do vključno 15. plačnega razreda se izplača regres v znesku 692 €,
– od 16. do vključno 30. plačnega razreda se izplača regres v znesku 484,40 € in
– od 31. do vključno 40. plačnega razreda se izplača regres v znesku 346 €.
– od 41. do vključno 50. plačnega razreda se izplača regres v znesku 100 €.
Zaposlenim, ki so v letu 2014 v mesecu pred izplačilom regresa za letni dopust uvrščeni
v 51. ali višji plačni razred, se za leto 2014 ne izplača regres za letni dopust.
Regres za letni dopust se zaposlenim izplača pri plači za mesec maj 2014 torej v juniju
2014.
KOLEKTIVNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE ZA JAVNE
USLUŽBENCE
Z dogovorom o varčevalnih ukrepih so v Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske
dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/2013) objavljene mesečne premije
delodajalca, ki so od 1.6.2013 do 31.12.2014 začasno znižane .
Do konca leta 2013 so bile premije znižane za 80%, v prvi polovici 2014 so znižane za
75% in drugi polovici 2014 za 70 %.
V tabeli premijskih razredov so prikazani zneski premij po premijskih razredih.
S 1.1.2014 se začnejo uporabljati novi zneski premij, ki se prvič oddajo z obračunom in
plačilom premij za mesec januar 2014
Finančni načrt 2014
Premijski razred
Začetna premija v €
Premijski razred
Začetna premija v €
1
6,70
18
9,62
2
6,87
19
9,80
3
7,05
20
9,97
4
7,22
21
10,36
5
7,39
24
10,55
6
7,56
24
10,77
7
7,73
25
10,98
8
7,90
26
11,20
9
8,08
27
11,44
10
8,25
28
11,69
11
8,42
29
11,93
12
8,59
30
12,20
13
8,77
31
12,49
14
8,93
32
12,76
15
9,11
33
13,08
16
9,28
34
13,39
17
9,45
35
13,71
18
9,62
36
14,06
Tabela 2: Vrednost premijskih razredov
JUBILEJNE NAGRADE
Višina jubilejne nagrade in način izplačevanja je določen v Zakonu o uravnoteženju
javnih financ (Ur.l. RS, št. 40/2012) in sicer v skladu z naslednjimi kriteriji:
Zaposlenemu pripada jubilejna nagrada, l in sicer višini:
Finančni načrt 2014
– za 10 let delovne dobe 288,76 €,
– za 20 let delovne dobe 433,13 €,
– za 30 let delovne dobe 577,51 €.
Jubilejna nagrada se izplača zaposlenemu ob izplačilu plače v naslednjem mesecu po
izpolnitvi pogojev.
Delovna doba po tem členu je delovna doba, ki jo je zaposleni izpolnil pri delodajalcih v
javnem sektorju in če je za posamezni jubilej v javnem sektorju še ni preje
V letu 2013 načrtujemo 1 jubilejno nagrado, in sicer:
Jubilejna nagrada
10 let
Priimek in ime delavca
Znesek v €
Znesek po podpisu
Aneksa k KPVIZ
JANČEC VIŠNJA
288,76 €
346,51 €
SKUPAJ
288,76 €
346,51 €
Tabela 3: Načrtovane jubilejne nagrade za leto 2014
SREDSTVA ZA ODPRAVNINE
Višina odpravnine ob upokojitvi in način izplačevanja je določen v Zakonu o
uravnoteženju javnih financ (Ur.l. RS, št. 40/2012) in sicer v skladu z naslednjimi kriteriji:
Odpravnina ob odhodu v pokoj znaša dve povprečni mesečni plači zaposlenega v
Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma dve zadnji mesečni plači zaposlenega,
če je to zanj ugodneje.
Zaposleni je v primeru, ko je delodajalec zanj financiral dokup delovne dobe, upravičen
do razlike do višine odpravnine, če so bila sredstva za dokup nižja od odpravnine.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena zaposlenemu v javnem sektorju ob
odhodu v pokoj pripada odpravnina v višini treh povprečnih plač zaposlenega v Republiki
Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma tri zadnje plače zaposlenega, če je to zanj
ugodneje, če se upokoji v dveh mesecih po izpolnitvi minimalnih pogojev za pridobitev
pravice do starostne pokojnine v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje oziroma s posebnimi predpisi, v katerih je urejena pravica do
starostne pokojnine.
V primeru, da zaposleni po upokojitvi ponovno sklene delovno razmerje pri delodajalcu v
javnem sektorju, mu ob ponovni upokojitvi odpravnina ne pripada.
Vse upokojitve so odvisne od trenutnih razmer in pogojev na področju pokojnin in
upokojevanja, zato ne moremo napovedati števila upokojitev v letu 2014.
Finančni načrt 2014
V letu 2014 ni predvidene upokojitve in tudi ne izplačila odpravnine.
SREDSTVA ZA SOLIDARNOSTNO POMOČ
Višina solidarnostne pomoči in način izplačevanja je določen v Zakonu o uravnoteženju
javnih financ (Ur.l. RS, št. 40/2012) in sicer v skladu z naslednjimi kriteriji:
Delodajalec je dolžan izplačati zaposlenemu solidarnostno pomoč v primerih oziroma ob
izpolnitvi pogojev, določenih s tem zakonom.
Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen zaposleni v primeru, ko njegova
osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer iz tretjega odstavka tega člena, ne
presega oziroma ne bi presegala višine minimalne plače.
Zaposlenemu pripada solidarnostna pomoč v višini 577,51 € v naslednjih primerih:

ob smrti ožjega družinskega člana (ožji družinski člani so zakonec, zunajzakonski
partner, partner v času trajanja registrirane istospolne partnerske skupnosti,
otroci ter posvojenci, ki jih je zaposleni po zakonu dolžan preživljati in jih je tudi
dejansko preživljal),

ob ugotovitvi invalidnosti II. in III. kategorije, ugotovljene na podlagi predpisov o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju,

zaradi bolezni, ki traja šest mesecev ali več, ne glede na to, ali je zaposleni
zaradi bolezni, ki v koledarskem letu traja šest mesecev ali več, odsoten z dela
ali pa dela po štiri ure dnevno,

naravne nesreče, kot jih določajo predpisi o zaščiti in reševanju, ali požara, ki
huje prizadeneta premoženje zaposlenega.
V primeru iz četrte alineje prejšnjega odstavka je zaposleni do izplačila solidarnostne
pomoči upravičen ne glede na določbo drugega odstavka tega člena.
Izplačilo solidarnostne pomoči na podlagi primerov iz tretjega odstavka tega člena se
med seboj ne izključuje.
Zaposleni je dolžan ob izpolnitvi pogojev za izplačilo solidarnostne pomoči predložiti
ustrezna dokazila.
V primeru smrti zaposlenega se solidarnostna pomoč izplača njegovi družini.
Solidarnostna pomoč ne pripada zaposlenemu, ki je odsoten zaradi poškodbe pri delu.
Zaposleni lahko vloži zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči v roku 60 dni po
nastanku primera iz tretjega odstavka tega člena.
Teh sredstev ne moremo načrtovati in jih izplačujemo v skladu z zakonom in nastalimi
situacijami.
Finančni načrt 2014
SREDSTVA ZA TERENSKI DODATEK
Zaposleni je upravičen do terenskega dodatka, kadar je napoten na delo izven kraja
sedeža delodajalca oziroma izven kraja, kjer v skladu s pogodbo o zaposlitvi opravlja
delo, in sta tam zaposlenemu zagotovljena brezplačna prehrana in prenočišče.
(2) Višina terenskega dodatka znaša dnevno 21 odstotkov dnevnice za službeno
potovanje v državi.
(3) Terenski dodatek in dnevnica se izključujeta.
SREDSTVA ZA DNEVNICE
Sredstva se načrtujejo za učitelje spremljevalce učencem na ekskurzijah, tekmovanjih,
nastopih, pri projektih idr. ter za zaposlene za udeležbo na strokovni seminarjih v okviru
stalnega strokovnega izobraževanja.
STROŠEK SLUŽBENEGA POTOVANJA
Slovenija
cela dnevnica nad 12 ur
strošek prehrane na službeni poti nad 4 ur
terenski dodatek
povračilo stroškov za prevoz za potrebe
šole
povračilo stroškov prevoza na službeni poti
povračilo stroškov prevoza na delo in z
dela, če ni javnega prevoza
Tujina
dnevnica Avstrija 10 – 14 ur
dnevnica Italija nad 14 ur
dnevnica Nemčija nad 14 ur
dnevnica Nizozemska nad 14 ur
ZNESEK POVRAČILA V €
16,00
3,54
3,36
0,37
0,28
0,18
41,25
55,00
55,00
55,00
Tabela 4: Stroški službenih potovanj
SREDSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE
Izobraževanje strokovnih delavcev je zastavljeno tako, da se vsak strokovni delavec
lahko udeleži strokovnih seminarjev v skladu s 53. in 55. a členom kolektivne pogodbe
za dejavnost vzgoje in izobraževanja Republike Slovenije in razpoložljivimi sredstvi, ki jih
za izobraževanje namenja MŠŠ.
Finančni načrt 2014
Za nestrokovne delavce se načrtuje obvezno izobraževanje, ki je potrebno za pravilen in
nemoten delovni proces šole.
Izobraževanja se načrtujejo na šolsko leto. Seznam je priloga Letnega delovnega načrta.
Realizirani zneski izobraževanj za leto 2013 in načrtovani zneski za leto 2014 so razvidni
iz preglednice stroškov storitev v nadaljevanju.
SREDSTVA ZA JAVNA DELA
V letu 2014 imamo odobrena dva programa zaposlitve preko javnih del in sicer:
-
informatorja in
urejanje in vzdrževanje javnih površin in občinskih cest
RAVEN STROKOVNE
IZOBRAZBE
VIŠINA PLAČE V EUR VIŠINA PLAČE V EUR ZA
ZA 174 UR DELA
174 UR DELA
I. BRUTO
II. BRUTO
I.
631,32
732,96
II.
670,78
778,78
III.
710,24
824,59
IV.
749,69
870,39
V.
789,15
916,20
REGRES ZA PREHRANO
3,61 EUR NA DAN
PREVOZ NA DELO
JAVNI PREVOZ
KILOMETRINA 8 %
CENE BENCINA
Tabela 5: Višina sredstev za javna dela
Stroški dela se v zavodu planirajo na podlagi kadrovskega načrta, ki je osnova za
pripravo izračuna za maso plač v prihodnjem poslovnem letu. Upošteva se planirano
število zaposlencev in dogovorjene plače po plačnih razredih ter morebitne planirane
spremembe v številu zaposlencev. Maso plač smo po navodilu države znižali za 10%
(bruto plače, prispevki, prevoz na delo, prehrana…).
3.1.2 Programski stroški
Programski stroški rastejo z obsegom dejavnosti in ne bodo imeli večjega vpliva, saj se
obseg opravljanja dejavnosti zavoda ni bistveno spremenil.
Programski stroški so:
 stroški materiala za vzdrževanje,
Finančni načrt 2014












stroški pisarniškega materiala,
stroški sredstev za varstvo pri delu in požarno varnost,
stroški delovanja računalniške opreme,
bančni stroški in stroški plačilnega prometa,
poštni in telefonski stroški ter stroški mobitela,
stroški izobraževanja delavcev,
stroški tekmovanj učencev,
šole v naravi,
ekskurzije učencev,
naravoslovni, kulturni in športni dnevi,
mednarodno sodelovanje šol v različnih projektih
izvajanje projektov Popestrimo šolo, Zdrav življenjski slog.
3.1.3 Neprogramski stroški
Neprogramski stroški so se v letu 2013 tudi povečali zaradi obnove strehe
Neprogramski stroški so:
 stroški električne energije,
 ogrevanje (kurilno olje, plin),
 stroški komunalnih storitev (vodarina, odvoz smeti in fekalij, čiščenje dimnikov…),
 deratizacija objektov,
 plavalni tečaj (najem prostora in izvajanje plavalnega tečaja),
 republiška taksa za obremenjevanje vod,
 zavarovalne premije,
 vzdrževanje alarmnega ter video sistema,
 stroški protivlomnega varovanja,
 stroški vzdrževanja dvigala,
 drugi stroški.
3.1.4 Amortizacija in investicijsko vzdrževanje
V tem letu ne načrtujemo večjega nakupa nove opreme.
Obnovili pa bomo razsvetljavo v telovadnici in prebrusili parket in na novo zarisali
talne oznake v telovadnici.
Po inšpekcijski odločbi pa je potrebno zamenjati kotel v kuhinji in zamenjati gus cevi ter
keramiko v kuhinji. Sredstva za ta projekt bo prispevala Mestna občina Maribor.
V programu Mestne občine Maribor pa je predvidena obnova oken in fasade. Predvidena
sredstva MOM za investicijsko vzdrževanje OŠ za leto 2014 120.000,00 EUR.
Program obnove objektov in opreme za OŠ v letu 2014 še ni potrjen, saj je predpogoj
sprejetje proračuna za letošnje leto, izvajajo pa se le nujna interventna investicijsko
vzdrževalna dela. Postopki se bodo pričeli, ko sprejet proračun MOM 2014
Po inšpekcijski odločbi smo v letu 2013 uredili kotlovnico
Vse javne stavbe v EU morajo imeti v skladu z zakonom energetsko izkaznico , podlaga
za to pa je energetsko knjigovodstvo.
Finančni načrt 2014
Lokalne skupnosti so na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja ustanoviteljice osnovnih šol in financerke funkcionalnih stroškov objektov
in opreme (elektrike, vode, ogrevanja, zavarovanja, obvezni pregledi in meritve
naprav…).
Glede na gospodarsko situacijo in nižanje prihodkov lokalnih skupnosti že nekaj let, so
tudi sredstva za področje izobraževanja nižja. Seveda to pomeni varčevanje pri porabi
vseh materialnih stroškov – npr. nadziranje temperature zraka v razredih, ugašanje luči,
nadziranje porabe vode, da učenci zapirajo pipe po uporabi, zmanjšanje porabe papirja
za fotokopiranje…,
OSNOVNA SREDSTVA
NAZIV
FIR FINANCIRANJA
MESEC NABAVE
Prenosni računalniki – 3 kom
Presežek prihodka nad
odhodki
Avdio in tehnični pripomočki
MOM
Oktober
Oprema kuhinje – menjava kotla
MOM
Julij
Oprema razredov, telovadnice
MOM
Celo leto
MŠŠ učila, presežek
prihodka nad odhodki
Marec
Interaktivna tabla
ZNESEK V EUR
2.000,00
11.000,00
8.000,00
15.000,00
1.600,00
SKUPAJ
37.600,00
Tabela 6: Načrt nabave osnovnih sredstev za leto 2014
DROBNI INVENTAR IN OSTALI INVENTAR
NAZIV
VIR FINANCIRANJA
Učila za potrebe vzgojno izobraževalnega MIZKŠ
dela
sklad
-
učila,
Šolski
MESEC NABAVE
ZNESEK V EUR
3.000,00 €
Skozi celo leto
Obuvala, delovne obleke - čistilke
MIZKŠ – materialni stroški junij
250, 00 €
Obuvala, delovne obleke - kuharice
Prehrana
april
700,00 €
Obuvala, delovne obleke - hišnik
MOM – materialni stroški
maj
150,00 €
Drobni inventar - kuhinja
Prehrana
Skozi celo leto
Učila za potrebe ŠVZ
Najemnina telovadnica
skozi vse leto
1.300,00 €
500,00 €
SKUPAJ
Tabela 7: Načrt nabave drobnega in ostalega inventarja za leto 2014
5.900,00 €
Finančni načrt 2014
TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
NAZIV
VIR FINANCIRANJA
MESEC IZVEDBE
Opleski prostorov, tal, stavbno Telovadnica – najem
pohištvo
Tekoče vzdrževanje - MOM skozi celo leto
Presežek prihodkov nad
Obnova tal v telovadnici – parket odhodki
Julij
Obnova
odtočnih
cevi
in MOM
–
investicijsko
keramike v kuhinji
vzdrževanje intervencija
julij
Ostala vzdrževalna dela
MOM
Obnova sanitarij
OBNOVA fasade in oken –
Projektna naloga
MOM
MOM
–
vzdrževanje
ZNESEK V EUR
35.000,00
10.000,00
12.000,00
Celo leto
5.000,00
Julij
15.000,00
investicijsko
avgust
360.000,00
SKUPAJ
437.000,00
Tabela 7: Načrt tekočega in investicijskega vzdrževanja za leto 2014
REALIZACIJA ZA LETO 2013 in FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014
indeks
vrsta prihodka in odhodka
PRIHODKI OD POSLOVANJA
Načrt 2013
načrtovanje 2014
realizacija 2013
2.075.045
2.006.406
97
2.047.183
35
30
86
30
5.200
4.201
81
4.220
PRIHODKI SKUPAJ
2.080.280
2.010.637
MŠŠ
1.539.059
1.489.023
97
1.511.927
MOM
284.787
226.265
79
250.922
3.549
13.152
371
14.400
ZŽS - projekt Zdrav življenjski slog
12.330
11.780
96
9.800
POŠ - projekt Popestrimo šolo
18.000
33.936
188
12.800
2.381
3.711
156
3.500
STARŠI
109.059
107.836
99
118.402
OSTALO
111.115
124.934
112
129.682
STROŠKI MATERIALA
332.010
285.975
86
336.289
STROŠKI STORITEV
133.398
103.691
78
107.906
FINANČNI PRIHODKI
DRUGI PRIHODKI
ZRSZ - javna dela
SHEMA SADJE
2.051.433
Finančni načrt 2014
STROŠKI DELA
AMORTIZACIJA - odpis
REZERVACIJE
OSTALI DRUGI STROŠKI
FINANČNI ODHODKI
ODHODKI SKUPAJ
1.602.437
1.593.067
99
1.593.988
4.731
6.587
139
6.500
0
0
0
0
7.361
6.433
87
6.500
343
269
78
250
2.080.280
1.996.022
96
2.051.433
Tabela 8: Realizacija 2013, načrt 2014
Pri načrtovanju zneskov za leto 2014 smo upoštevali makroekonomska izhodišča –
2,2 % povprečno letna rast cen – inflacija (vir: Umar,).
4 TABELE FINANČNEGA NAČRTA 2013
4.1 Tabela finančnega načrta in realizacija 2013 za osnovnošolsko izobraževanje
PRIHODKI MIZKŠ
konto
naziv konta
7600001 BRUTO PLAČE
Načrt 2013
Realizacija 2013
indeks
NAČRT 2014
1.137.363
1.088.269
96
1.127.363
183.112
169.603
93
181.505
65.933
59.467
90
61.578
6.720
4.514
67
6.786
2.599
2.368
91
346
15.215
43.191
283
25.364
7600008 SOLIDARNOSTNA POMOČ
577
0
0
577
7600009 ODPRAVNINE
7600011 DODATEK ZA EKSKURZIJE
7600043 UČENCEV
6.648
20.015
301
0
2.564
2.332
91
2.589
7600014 MATERIALNI STROŠKI
REGRESIRANA PREHRANA
7600019 UČENCEV
SREDSTVA ZA DELO
7600022 SINDIKALNIH ZAUPNIKOV
39.564
30.721
78
39.950
47.592
44.368
93
47.866
606
576
95
606
4.539
5.394
118
5.584
3.099
4.018
129
4.129
7600002 PRISPEVKI DELODAJALCA
7600003 REGRESIRANA PREHRANA ,
7600004 PREVOZ ZAPOSLENIH
SREDSTVA ZA
IZOBRAŽEVANJE STROK.
7600005 DELAVCEV
7600006 JUBILEJNE NAGRADE
7600007 REGRES ZA LETNI DOPUST
7600028
7600034
7600035
7600040
7600048
SREDSTVA ZA NABAVO UČIL
SUBVENCIJE UČENCEM ZA
ŠOLO V NARAVI
SREDSTVA ZA PLAVALNI
TEČAJ, SPECIFIČNI STROŠKI
2.401
2.500
Finančni načrt 2014
ZDRAVSTVENI PREGLEDI
760061 DELAVCEV
7600625 KAD
prihodki MŠŠ
903
803
89
912
22.025
10.983
50
4.272
1.539.059
1.489.023
97
1.511.927
Tabela 9: Prihodki MŠŠ, načrt 2013in realizacija 2013, načrt 2013
PRIHODKI MOM
konto
naziv konta
MOM - prevozi učencev posebne
7600100 odobritve
MOM - program za preprečevanje
7600103 zasvojenosti
NAČRT 2012
REALIZACIJA
2012
INDEKS
NAČRT 2014
150
803
535
810
324
660
203
700
344
762
221
5.762
860
685
80
250
1.131
583
52
464
7600111 MOM - ogrevanje
72.676
33.163
46
48.000
7600112 MOM - elektrika
22.909
20.526
89
21.550
7600113 MOM - voda
7600110 MOM - odvoz komunalnih in
7600114 organskih odpadkov
MOM - nadomestilo za stavbno
7600115 zemljišče
12.981
6.288
48
6.850
8.718
7.940
91
10.090
5.521
5.552
100
5.550
7600115 MOM - čiščenje prostorov
6.188
6.055
98
6.055
7600117 MOM - tekoče vzdrževanje
21.781
21.312
98
21.312
691
544
79
544
7600119 MOM - varovanje objektov
2.224
2.979
133
2.724
7600120 MOM - plin
MOM - prevozi učencev nevarne
7600122 relacije
2.363
2.524
107
2.524
224
49
22
157
7600129 MOM - javna dela
780
742
95
852
7600130 MOM - prispevki javna dela
126
119
94
137
7600131 MOM - regres JD
692
914
132
724
7600123 MOM – plače kuhinja
65.272
65.429
100
61.462
7600124 MOM - prispevki delodajalca
10.509
9.215
88
9.895
7600134 MOM - drugi osebni prejemki
8.092
7.598
94
8.260
7600104 MOM - specifični občasni stroški
MOM - permanentno izobraževanje
7600105 delavcev
7600109 MOM - obvezni pregledi in meritve
7600118 MOM - dimnikarske storitve
Finančni načrt 2014
7600126 MOM – regres, solidarnostne,
7600128 jubilejne
5.537
6.122
110
3.500
7600140 MOM - individualne subvencije
9.581
6.314
66
13.280
7600127 MOM - kad
3.310
1.756
53
612
0
0
0
250
3.717
3.670
99
4.500
1.666
1.287
77
1.304
826
1.167
141
864
10.349
7.994
77
8.100
4.115
2.748
67
2.850
662
442
67
460
468
323
69
530
226.265
79
250.922
7600137 MOM - odpravnine
7600138 MOM - zavarovalnih poslov
MOM - prispevki delodajalca
7600145 zgodnje učenje TJ
7600146 MOM - drugi osebni prejemki
7600148 zgodnje učenje TJ
MOM - zgodnje učenje tujih jezikov
7600144 plače
MOM - zgodnje učenje
7600132 računalništva plače
MOM - prisp. delodajalca zgodnje
7600133 učenje RAČ
7600134 MOM - drugi osebni prejemki
7600137 zgodnje učenje RAČ
284.787
skupaj prihodki MOM
Tabela 10: Prihodki MOM, načrt in realizacija 2013, načrt 2014
PRIHODKI MOM INVESTICIJE
konto
naziv konta
7600101 MOM - investicijsko vzdrž. objektov
skupaj prihodki MOM
REALIZACIJA
2013
NAČRT 2013
350.000
350.000
Načrt 2014
413.627
461.000
413.627
461.000
PRIHODKI OBČANOV STARŠI, NAJEMNIKI
konto
76001507
7600151
7600153
7600157
7600158
7601003
7601000
7601005
7601001
naziv konta
PLAČILA STARŠEV ZA ŠOL.
PREHRANO
PLAČILA STARŠEV ZA
ŠOLO V NARAVI., DODATNI
PROGRAM
PRIHODKI OD PRODAJE
PREHRANE DELAVCEM IN
ZUNANJIM
PRIHODKI OD PRODAJE
HRANE OŠ DRAGA KOBALA
NAJEMNINE ŠOLSKIH
PROSTOROV - učilnice
NAJEMNINE ŠOLSKIH
PROSTOROV - telovadnica
760023 PRIHODKI - DRUGO
NAČRT 2013
REALIZACIJA
2013
NAČRT 2014
INDEKS
95.963
86.242
90
96.902
13.096
21.594
164
21.500
15.233
14.393
94
15.382
43.248
86.926
200
85.000
26.486
1.451
5
2.500
19.319
11.916
62
19.500
1.594
319
20
550
Finančni načrt 2014
prihodki staršev in
skrbnikov
214.939
222.841
104
241.334
Tabela 11: Prihodki staršev in skrbnikov, načrt in realizacija 2013, načrt 2014
PRIHODKI – drugi
konto
naziv konta
ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE
7600200 JAVNA DELA
7600240
7600241 SHEMA ŠOLSKEGA SADJA
ZŠ RS PLANICA - Zdrav življenjski
7609011 slog
7630010 PRIHODKI OD ZAVAROVALNICE
7609010 POŠ - projekt Popestrimo šolo
REALIZACIJA
2013
NAČRT 2013
NAČRT 2014
INDEKS
3.549
13.152
370
14.400
2.381
3.711
156
3.500
12.330
11.780
95
9.800
1.000
4.201
420
2.500
18.000
33.936
188
12.800
7620010 PRIHODKI OD OBRESTI
7609009
7609015 DRUGI PRIHODKI
35
30
85
30
4.200
5.698
135
4.220
drugi prihodki
41.495
72.507
174
47.250
Tabela 22: Drugi prihodki, načrt in realizacija 2013, načrt 2014
STROŠKI MATERIALA
konto
naziv konta
NAČRT 2013
REALIZACIJA
2013
INDEKS
NAČRT 2014
4600000 MATERIAL ZA VIZ DELO
3.725
3.945
105
3.761
4600010 PREHRAMBENO BLAGO
186.466
195.836
105
188.290
4600013 SHEMA ŠOLSKEGA SADJA
1.954
2.777
142
1.973
4606000 PISARNIŠKI MATERIAL
MAT. ZA OSEBNO HIGIENO 4601003 BRISAČE, MILO, WC PAPIR
MATERIAL ZA SPROTNA
4603000 POPRAVILA
1.979
2.671
135
1.998
5.902
6.434
109
5.959
2.877
2.243
78
2.905
4601001 ČISTILA
3.077
2.275
74
3.107
4609003 ČISTILA - kuhinja
3.995
4.774
119
4.034
4601005 DELOVNE OBLEKE
1.747
761
44
1.764
248
264
106
251
22.985
21.449
93
23.210
4601006 SANITETNI MATERIAL
4602000 PORABA ELEKTRIKE
Finančni načrt 2014
4602001 GORIVO ZA DELOVNE STROJE
399
552
138
403
4602002 PORABA PLINA
PORABA KURIVA ZA
4602003 OGREVANJE
STROŠKI TEKMOVANJ
4609006 UČENCEV
2.362
6.492
275
2.386
88.389
29.278
33
89.254
311
1.479
475
314
4609009 POTROŠNI MATERIAL
2.375
309
13
2.398
796
979
123
804
0
1.032
0
1.032
2.423
2.425
100
2.446
332.010
285.975
4609003 POTROŠNI MATERIAL KUHINJA
4605000 STROKOVNA LITERATURA
4606001 TISKOVINE ZA IZOBR. DELO
NAROČNINE ČASOPISOV IN
4609008 REVIJ
460
stroški materiala
336.289
Tabela 33: Stroški materiala, načrt in realizacija 2013, načrt 2014,
STROŠKI STORITEV
konto
naziv konta
4611001 PREVOZI MATERIALA IN BLAGA
4610010
4610012 PREVOZI UČENCEV
NAČRT 2013
REALIZACIJA
18
INDEKS
NAČRT 2014
0
19
5.316
4.313
81
5.368
829
960
115
960
5.372
5.707
106
5.500
21.646
9.073
41
11.000
4610041 POPRAVILA STEKEL
4611003
4611008 NAJEMNINA STROŠKI PLAČILNEGA
4612000 PROMETA
1.646
1.844
112
1.900
5.755
5.492
95
6.000
300
177
59
200
4612001 ZAVAROVALNE PREMIJE
4613000
4613011 ZDRAVSTVENE STORITVE
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 4613001 kotizacije
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
4613001 ŠOLNINA
6.957
7.028
101
7.000
1.029
1.541
149
1.500
3.821
4.381
115
4.500
0
1.400
1.400
0
894
1.586
177
1.500
4613006 RAČUNALNIŠKE STORTIVE
4.395
4.340
99
4.438
4613008 SVETOVALNE STORITVE
4614000 ODVOZ SMETI, ORGNSKIH
4614001 ODPADKOVJ
2.895
732
25
950
11.798
10.089
85
11.000
2.167
700
32
850
15.134
6.825
45
6.900
4610020 POŠTNINE
4610030 TK STORITVE (telefon, gsm, isdn)
STORITVE DRUGIH ZA TEKOČE
4611000 VZDRŽEVANJE
4613003 STROKOVNE EKSKURZIJE
4614002 DIMNIKARSKE STORITVE
4614003 VODA IN KOMUNALNA TAKSA
Finančni načrt 2014
4614004 VAROVANJE OBJEKTA
4614005 VARNOST PRI DELU
STORITVE AVTORSKEGA
4610370 HONORARJA
461026 DRUGE STORITVE
STORITVE ŠTUDENTSKEGA
461022 SERVISA
4619002 LUTKE, KINO, VSTOPNINE 4619005 učenci
TURISTIČNE STORITVE ZA
4619006 UČENCE - ŠN
461030 TISKARSKE STORITVE
IZVAJANJE POUKA PLAVANJA
4619017 3. RAZRED
stroški storitev
8.065
4.187
52
4.500
110
324
294
350
295
0
0
4.131
3.019
73
52
0
0
8.865
10.074
113
10.000
10.044
11.817
117
11.000
9.941
5.385
54
5.600
1.923
2.697
139
2.700
133.398
103.691
78
107.906
4.171
Tabela 44: Stroški storitev, načrt in realizacija 2013, načrt 2014
STROŠKI DELA
konto
naziv konta
4640000 STROŠKI DELA - osnovne plače
STROŠKI DELA – PLAČNA
4640000 NESORAZMERJA
BRUTO ZDRAV ŽIVLJENJSKI
4640007 SLOG
4640008 BRUTO POPESTRIMO ŠOLO
464002 BRUTO JAVNA DELA
461035 TERENSKI DODATEK
POVRAČILO STROŠKOV
464005 PREHRANE MED DELOM
POVRAČILO STROŠKOV
4640057 PREVOZA ZDRAV ŽIV. SLOG
POVRAČILO STROŠKOV
4640058 PREVOZA POPESTRIMO ŠOLO
4644000 REGRES ZA LETNI DOPUST
4640037 REGRES ZA zdrav življenjski slog
4645000 JUBILEJNE NAGRADE
4645003 SOLIDARNOSTNE POMOČI
4615000 DNEVNICE
4610107 DNEVNICE ZDRAV SLOG
4615004 KILOMETRINA
NAČRT 2013
INDEKS
REALIZACIJA
93
NAČRT 2014
1.229.635
1.153.475
1.207.994
0
25.498
8.727
7.709
88
8.812
17.000
21.734
127
17.500
3.454
10.815
313
12.000
276
225
81
279
70.886
68.668
97
71.579
1.967
1.766
90
1.986
385
4.362
1132
389
20.597
48.535
235
20.799
336
881
262
339
2600
2.021
77
2.786
590
1.155
195
577
3518
3.952
112
3553
4
4
100
4
4.069
1.913
47
4.109
25.498
Finančni načrt 2014
4645007 PREMIJE ZVPS-JU - KAD
PREMIJE ZVPSJU KAD ZDRAV
4640177 ŽIVLJ. SLOG
PREMIJE ZVPSJU KAD
4640178 POPESTRIMO ŠOLO
25.450
12.732
50
4.440
163
61
37
165
27
163
603
28
6.648
20.015
301
0
206.105
202.168,
98
209.504
0
914
914
1.419
1.808
1808
228
2.493
2493
0
1.593.067
99
1.593.988
4645110 ODPRAVNINA
4646001 PRISPEVKI NA PLAČE 16,1
4640137 REGRES JAVNA DELA
4640138 REGRES POPESTRIMO ŠOLO
KVOTNI SISTEM ZAPOSLO.
4645008 INVALIDOV
stroški dela
1.602.437
Tabela 55: Stroški dela, načrt in realizacija 2013, načrt 2014
OSTALI STROŠKI
konto
naziv konta
4651000
4659000 OSTALI STROŠKI
NADOMESTILO STAVBNO
4652000 ZEMLJIŠČE
4651001 ČLANARINE
4670000 ZAMUDNE OBRESTI
ostali stroški
REALIZACIJA
2013
NAČRT 2013
INDEKS
NAČRT 2014
184
442
240
450
5.899
5.575
94
5.550
1.278
416
33
500
343
269
78
250
7.704
6.702
87
1.200
Tabela 66: Ostali stroški, načrt in realizacija 2013, načrt 2014
AMORTIZACIJA
konto
naziv konta
462900 AMORTIZACIJA
NAČRT 2013
4731
Tabela 77: amortizacija načrt in realizacija 2013, načrt 2014
REALIZACIJA
2013
INDEKS
6.587
139
NAČRT 2014
6.500
Finančni načrt 2014
6. ZAKLJUČEK
Predlog finančnega načrta OŠ borcev za severno mejo Maribor zavod posreduje v nadaljnjo
obravnavo ustanovitelju, to je Mestni občini Maribor. Za učinkovito in gospodarno rabo
načrtovanih sredstev javnih financ v finančnem načrtu za leto 2013/2014 je odgovoren
ravnatelj, posredno pa so zanje odgovorni tudi izvajalci določenih programov ter vsi ostali
delavci zavoda.
V Mariboru, 25.02.2014
Finančni načrt pripravila:
Jelka KRAŠOVEC, dipl. ekonomist
RAVNATELJICA:
mag. Lučka LAZAREV ŠERBEC, prof.