Info bolničar - Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor

Comments

Transcription

Info bolničar - Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
DODATNE DEJAVNOSTI, KI
POTEKAJO NA ŠOLI
POMEMBNA VPRAŠANJA PRED
ODLOČITVIJO ZA POKLIC
Dijaki lahko poglabljajo znanje in izbirajo med različnimi dejavnostmi:













interesne dejavnosti na področju vzgojnih vsebin
za poklicni, socialni in osebnostni razvoj,
športne dejavnosti (odbojka, fitnes, nogomet, namizni
tenis, badbinton),
kulturno-umetniške dejavnosti (ogledi predstav in
razstav, literarno ustvarjanje, likovno ustvarjanje),
strokovne ekskurzije po Sloveniji in v tujino,
delavnice za poklicni in strokovni razvoj,
naravoslovni — ekološki dnevi,
knjižnično informacijska znanja,
državljanska kultura in spoznavanje tujih kultur,
raziskovalna dejavnost in poglabljanje znanj na
posameznih predmetnih področjih,
razni tečaji (angleškega in nemškega jezika,
masaže, judo, smučanje …),
razni krožki (foto-video, Amnesty, novinarski,
glasbeni, likovni, zgodovinski, biološki),
tekmovanja iz znanj,
prostovoljno socialno delo.
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
Šolska knjižnica



SREDNJA ZDRAVSTVENA IN
Ali imam lastnosti, kot so potrpežljivost, prijaznost, zanesljivost?
KOZMETIČNA ŠOLA
MARIBOR
invalidi prednost pred mojimi potrebami?
Šola je vključena v številne projekte in programe:








Eurošola, Zdrava šola, EKO šola,
program za preprečevanje odvisnosti, nasilja in varne
uporabe interneta,
sodelovanje s tujino (projekt Commenius),
donatorski sklad – zbiranje donatorskih sredstev in
organizacija dobrodelnih slikarskih kolonij ter
slikarskih in prodajnih razstav,
tabor Trening socialnih veščin,
medgeneracijsko srečanje,
delo z nadarjenimi dijaki,
šolske prireditve, ki jih pripravljajo dijaki.
Dijaki skupaj z mentorji svojo dejavnost predstavijo na različne načine (sodelovanje pri pripravah, na prireditvah, v obliki razstav, s prispevki v biltenih in šolskem glasilu…).
Maribor, 2012
INFORMACIJE V ZVEZI Z VPISOM
Informacije lahko dobite osebno ali po telefonu
v šolski svetovalni službi
tel. št.: 02/300-62-21).
Naslov šole je:
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor,
Trg Miloša Zidanška 3, 2000 Maribor.
Pred šolo ...
PREDMETNIK
BOLNIČAR-NEGOVALEC
Bolničar-negovalec je usposobljen za nudenje
pomoči stanovalcem, oskrbovancem in bolnikom v
splošnih in posebnih socialno-varstvenih in zdravstvenih zavodih, za pomoč in oskrbo na domu ter
pri gibanju onemoglih in invalidnih oskrbovancev.
Strokovno teoretični predmeti dijake postopoma pripeljejo do pomembnih znanj za opravljanje poklica bolničarnegovalec.
Pri praktičnem pouku se dijaki v socialno-varstvenih in
zdravstvenih zavodih srečujejo s starostniki, invalidi in
bolniki. Tukaj dijaki tudi dopolnjujejo svoje znanje.
Odločitev za šolanje naj bo premišljena in odgovorna, saj
to delo prinaša osebno zadovoljstvo le tistim, ki so ljudem
pripravljeni izkazovati ljubezen, so natančni, imajo razumevanje za človeka in spoštujejo njegovo drugačnost ter
so pripravljeni pomagati tistim, ki ne morejo skrbeti zase.
Srednje poklicno izobraževanje traja tri leta in se zaključi
z zaključnim izpitom, ki omogoča takojšnjo zaposlitev v
splošnih in posebnih socialno-varstvenih zavodih, v zdravstvenih zavodih oziroma pomoč oskrbovancem na domu.
Po opravljenem zaključnem izpitu se lahko bolničarji vpišejo v dvoletni izobraževalni program tehnik zdravstvene
nege – PTI.
KJE SE ZAPOSLUJEJO?




v domovih starejših občanov,
v drugih socialno-varstvenih ustanovah
(npr.: nega na domu, zavod za duševno
bolne itd.),
v zdraviliščih,
v zdravstvenih zavodih.
ZAKLJUČNI IZPIT
PROGRAM: BOLNIČAR-NEGOVALEC, izobraževanje
traja 3 leta
POKLIC: BOLNIČAR-NEGOVALEC
POKLIC: BOLNIČAR NEGOVALEC
A: Splošni del (PREDMETI)
SLOVENŠČINA (SLO)
TUJ JEZIK (TJ-ANG/NEM)
MATEMATIKA (MAT)
UMETNOST (UME)
NARAVOSLOVJE (NAR)
DRUŢBOSLOVJE (DRU)
ŠPORTNA VZGOJA (ŠVZ)
1.letnik
11/12
Št.ur v letu
102
70
105
33
70
70
70
2.letnik
11/12
Št.ur v letu
62
62
62
3.letnik
11/12
Št.ur v letu
49
32
46
/
62
62
62
/
/
/
32
520
372
159
M1 NEGA IN OSKRBA (NIO) -682 UR
35t+70k
62t+62k+ 217p
30t+46k+
160p
Pomoč pri ţivljenjskih aktivnostih (POA)
Prva pomoč (PPO)
Nega pri najpogostejših bolez. stanjih (NBS)
M2 VAROVANJE ZDRAVJA IN OKOLJA
(VZO) 136 UR
Higiena (HIG)
35t+70k
62t+62k+
217 p
30t+46k+
160p
SKUPAJ SPLOŠNI DEL:
B: Strokovni moduli in praktični pouk
Zdravstvena vzgoja (ZVZ)
Varovanje zdravja (VZD)
Zdrava prehrana (ZPR)
M3 ETIKA IN KOMUNIKACIJA (EIK)
136 UR
Komunikacija (KOM)
Poklicna etika (PET)
Zdravstveno in socialno varstvo (ZVS)
Podjetništvo (POD)
M4 IZBIRNI MODUL 102 UR
Gospodinjstvo (GOS)
SKUPAJ STROKOVNI DEL:
C: ODPRTI KURIKULUM – 590 UR
DRUŢBENO KRITIČNO MIŠLJENJE (DKM)
OSNOVE ANATOMIJE (OAF)
PREHRANA STAROSTNIKA (PST)
RAZVOJ IN MOTNJE DUŠEVNOSTI
(RMD):
Dejavniki duševnega razvoja in osebnosti
(DRO)
Ustvarjalnost in druţbena angaţiranost (UDR)
Motnje duševnega zdravja (MDZ)
POMOČ NA DOMU IN PREPREČ. INFEK.
(PPI)
PEDIKURA (PED)
NEGA ZDRAVEGA OTROKA(NZO)
D: PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z
DELOM (PUD)
INTERESNE DEJAVNOSTI (IND)
ŠTEVILO TEDNOV POUKA
Skupno št. tednov izobraţevanja
SKUPAJ ŠT. UR (A+B+ODPRTI KURIKUL)
70
66
/
17,5
17,5
35
58t+8v
/
/
/
/
/
/
/
70
66
35
35
/
/
/
/
33
33
102
32t+70v
347
271
70
105
/
/
/
/
/
/
/
473
185
/
/
236
134
/
/
/
31t+61k
Dijak zaključi izobraževanje z ZAKLJUČNIM IZPITOM.
VSEBINA:
- pisni in ustni izpit iz slovenščine,
- storitev in zagovor.
93ur
/
31
/
/
/
31
31
/
/
96
/
/
/
/
/
/
/
3 tedne
35
266
7 tednov
1teden
31
32t+70k
32V
646
17 tednov
1teden
16
38
39
34
NEKATERE INFORMACIJE V ZVEZI
PROGRAMOM
Program omogoča pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije na naslednjih področjih: socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka, bolničar/bolničarka v zdravstvenem zavodu, maser/maserka, pediker/pedikerka (v
skladu s postopkom, ki je določen s predpisi, ki urejajo
NPK).

Similar documents