konferenca kazenskega prava in kriminologije

Comments

Transcription

konferenca kazenskega prava in kriminologije
konferenca
3. kazenskega prava
in kriminologije
Hotel Golf Bled, 16. in 17. november 2010
www.gvzalozba.si
V
abimo vas na 3. konferenco kazenskega prava
in kriminologije, ki bo 16. in 17. novembra
v Hotelu Golf na Bledu.
Aktualne teme bodo poglobljeno obravnavane v sedmih sekcijah.
Udeleženci ste že zdaj vabljeni k predložitvi
vprašanj, za katera želite, da bi jih predavatelji
posebej obdelali ali da bi se o njih razpravljalo.
Pošljete jih lahko na naslov: [email protected]
Vabljeni na Bled!
GV Založba, d. o. o.,
v sodelovanju s Pravno fakulteto
Univerze v Ljubljani
Sponzor
torek, 16. november
8.30–9.00
Sprejem udeležencev
9.00–11.00
1. sekcija
Kaznovalna politika
vodja: dr. Katja Filipčič
Soodvisnost kaznovalne politike, socialne in ekonomske
politike v ZDA in Evropi dr. Aleš Završnik
Kaznovalna politika v Sloveniji dr. Katja Filipčič
Pogled pritožbenega sodnika na utemeljitev izbire
kazenske sankcije in odmere kazni v odločbah,
preizkušanih v pritožbenem postopku na Višjem
sodišču v Ljubljani Marjana Logar
11.00–11.15 odmor
11.15–13.15
2. sekcija
Kazensko pravo in socialna država
vodja: dr. Matjaž Jager
Socialna država in kriminaliteta – umestitev Slovenije
dr. Matjaž Jager
Nacionalna država in postmoderna kriza legitimnosti,
legalnosti in racionalnosti dr. Zoran Kanduč
Zakaj je socialna enakost pomembna za družbo
dr. Katja Šugman Stubbs
Socialna država in kriminaliteta Matjaž Hanžek
13.15–14.30 odmor
14.30–16.30 3. sekcija
Aktualne težnje v kaznovalnem pravu
vodja: dr. Zvonko Fišer
dr. Ljubo Bavcon
dr. Alenka Šelih
dr. Zvonko Fišer
Program sekcije bo objavljen pozneje.
16.30–16.45 odmor
16.45–18.45 4. sekcija
Dejanska in pravna zmota v teoriji in sodni praksi
vodja: dr. Matjaž Ambrož
Dejanska in pravna zmota – pogled vrhovnega sodnika
Branko Masleša
Pojem pravne zmote in KZ-1 dr. Zlatan Dežman
Zmota kot opravičilo – pogledi praktične etike
dr. Luka Omladič
Motiti se je človeško: nekaj zanimivih primerov zmot
iz sodne prakse dr. Matjaž Ambrož
sreda, 17. november
9.00–11.00
5. sekcija
Nove oblike organiziranega kriminala – odkrivanje, pregon in sojenje
vodja: dr. Liljana Selinšek
Aktivnosti EU v boju zoper organizirani kriminal
dr. Liljana Selinšek
Zaznane oblike organiziranega kriminala v domači
praksi in problematika dokazovanja Jože Kozina
Vloga računskega sodišča pri dokazovanju zakonskih
znakov organiziranega oškodovanja javnih financ
mag. Petra Zemljič
Organizirana ekološka kriminaliteta – nekoč teoretični
pojem, danes preteče dejstvo mag. Katja Eman
11.00–11.15 odmor
11.15–13.15
6. sekcija
Kazenskopravno varstvo cestnega prometa
vodja: dr. Zlatan Dežman
Žrtev v prometu: kriminološka in kazenskopravna
perspektiva dr. Dragan Petrovec
Alkohol v cestnem prometu med represijo
in rehabilitacijo Ljubo Zajc
Ugotavljanje krivde kot merila za vrednotenje prometne
delinkvence v razmerju do drugih vrst kriminalitete
mag. Andrej Ferlinc
Policijska pooblastila v hitrem prekrškovnem
postopku mag. Jožef Kovač
Pojem prepovedane posledice pri kaznivih dejanjih
po 323. in 324. členu KZ-1 dr. Zlatan Dežman
13.15–14.15 odmor
14.15–16.15 7. sekcija
Dokazovanje v kazenskem postopku
vodja: Janko Marinko
Uvod Janko Marinko
Pravila dokazovanja na glavni obravnavi v sedanji
ureditvi kazenskega postopka dr. Polona Mozetič
Pravila dokazovanja in uvedba konsenzualnega modela
reševanja kazenskih zadev (predlog ZKP-K)
dr. Primož Gorkič
Pravila dokazovanja na adversarno organizirani glavni
obravnavi – izkušnja Mednarodnega sodišča BiH
mag. Hari Furlan
Na konferenci bodo obravnavane aktualne teme. Udeleženci ste že zdaj
vabljeni, da postavite vprašanja predavateljem.
Pošljete jih lahko na naslov: [email protected]
hoteli
Udeleženci konference sami pokrbite za rezervacijo in plačate stroške prenočitve.
Priporočamo, da si sobo rezervirate vsaj do začetka novembra, saj so jeseni hoteli
na Bledu zelo zasedeni.
Cenik namestitev
Hotel Golf****
prenočitev z zajtrkom na dan
enoposteljna soba / pogled na park 107,00 EUR
enoposteljna soba / pogled na jezero 125,00 EUR
dvoposteljna soba /pogled na park
dvoposteljna soba /pogled na jezero
130,00 EUR (65,00 EUR na osebo)
148,00 EUR (74,00 EUR na osebo)
Hotel Savica***
prenočitev z zajtrkom na dan
enoposteljna soba
80,00 EUR
dvoposteljna soba
96,00 EUR (48,00 EUR na osebo)
Cena vključuje možnost kopanja v novem wellness centru v Hotelu Golf, turistično takso in DDV.
Rezervacije:
Hoteli Sava, Bled, d. d.
Cankarjeva 6, 4260 Bled
Tel.: +386 4 579 13 22
Fax: +386 4 579 16 02
e-mail: [email protected]
Pri rezervaciji prenočišča navedite, da ste udeleženec 3. konference
kazenskega prava in kriminologije.
Informacije
kotizacija
Kotizacija za udeležbo na 3. konferenci kazenskega prava in kriminologije ter
gradivo je 340,00 EUR (408,00 EUR z DDV).
Udeleženci prejmejo gradivo. Kotizacija vključuje osvežilne pijače med odmori.
Če boste na prijavnici označili, da želite potrdilo o udeležbi, ga boste lahko
v torek ali sredo prevzeli pri recepciji srečanja.
plačilo
Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem
plačilnem roku na IBAN GV Založbe, d. o. o., odprt pri UniCredit Banka
Slovenija, d. d., Ljubljana, številka: SI56 2900 0005 5121 174. Sklicna številka
bo navedena na računu.
prijave in informacije
Prijavite se lahko:
po pošti: GV Založba, d. o. o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana
po faksu na številko: 01 30 91 815
po elektronski pošti: [email protected]
s prijavnico na naši spletni strani: www.gvzalozba.si
Odjave
Morebitno odjavo nam pošljite po pošti ali faksu. Skrajni rok za pisno odpoved
je 14. november. Če se boste odjavili do 16. novembra, vam bomo zaračunali
administrativne stroške v višini 30 odstotkov kotizacije. Pri poznejši odjavi vam
bomo kotizacijo zaračunali v celoti.
Udeleženci sami poskrbite za rezervacijo hotela in plačate stroške prenočitve.
Najbližje prenočišče: Hotel Golf Bled. Telefon: 04 579 17 00
konferenca
kazenskega prava
in kriminologije
Prijavnica
faks: 01 30 91 815
ime in priimek udeleženca
delovno mesto
podjetje
naslov
ne
telefon
identifikacijska številka za DDV
matična številka
faks
e-pošta
Želim potrdilo o udeležbi.
Vaše podatke bomo uporabljali v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Ne želim, da uporabljate moje podatke.
P 665
Prijavite se lahko:
po pošti: GV Založba, d. o. o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana
po faksu na številko: 01 30 91 815
po elektronski pošti: [email protected]
s prijavnico na naši spletni strani: www.gvzalozba.si
Informacije po telefonu: 01 30 91 813
Obvestila in sprotne spremembe: www.gvzalozba.si
Informacije v času srečanja: v recepciji organizatorjev, ki je odprta v času predavanj.
Prijavnico lahko fotokopirate.
da
davčni zavezanec (obkroži)
Zakon o kazenskem postopku z uvodnimi pojasnili
Uvodna pojasnila: mag. Štefan Horvat
Prvi slovenski Zakon o kazenskem postopku, ki velja od
1. 1. 1995, je bil doslej že desetkrat noveliran, nazadnje
septembra 2009 z novelo ZKP-J.
V uvodnih pojasnilih so prikazane najpomembnejše spremembe,
ki so jih prinesle novele ZKP-G, ZKP-H, ZKP-I in ZKP-J.
Kazenski zakonik z uvodnimi pojasnili
(KZ-1 in KZ)
Uvodna pojasnila: dr. Ivan Bele, dr. Mitja Deisinger, dr. Vid Jakulin
Stvarno kazalo: dr. Vid Jakulin
KZ-1 je bil sprejet maja in je začel veljati novembra 2008. Prinesel
je pomembne novosti in spremenil več kot polovico členov KZ.
Knjiga želi olajšati delo v praksi, zato so v njej objavljeni:
• Kazenski zakonik, ki velja od 1. 11. 2008
(KZ-1, Uradni list RS, št. 55/2008, 66/2008, popr.).
• Uradno prečiščeno besedilo Kazenskega zakonika, ki je veljal
do 31. 10. 2008 (KZ-UPB-1, Uradni list RS, št. 95/2004).
• Uvodna pojasnila.
• Preglednica s primerjavo členov KZ-UPB1 in KZ-1.
• Primerjalno stvarno kazalo obeh zakonov.
Zakon o prekrških s komentarjem
Redaktor: Hinko Jenull Avtorji komentarja: Špela Maček Guštin,
Matej Perpar, mag. Petra Čas, dr. Liljana Selinšek,
dr. Katja Filipčič, dr. Zvonko Fišer, Hinko Jenull, Nuša Orel
Sodno prakso pripravil: Matej Perpar
V knjigi je objavljeno neuradno prečiščeno besedilo zakona,
vključno z novelo ZP-1E (Ur. l. RS, št. 17/2008). Vsa poglavja
zakona so opremljena z uvodnimi pojasnili, vsi členi so podrobno
in povezano komentirani, z navezavo na sodno prakso in pravno
literaturo.
Sodna praksa vključuje najpomembnejše odločbe višjih sodišč,
Vrhovnega in Ustavnega sodišča RS ter Evropskega sodišča za
človekove pravice. Knjiga ima stvarno kazalo.
Dopolnite svojo knjižnico
Dopolnite svojo knjižnico
Cena: 88,00 EUR
Št. strani: 366
Leto izdaje: 2009
Cena: 145,00 EUR
Št. strani: 540
Leto izdaje: 2008
Cena: 235,00 EUR
Št. strani: 970
Leto izdaje: 2009
pravkar izšlo
dr. Polona Mozetič
Knjiga obravnava aktualna vprašanja kazenskega procesnega
prava, funkcije in disfunkcije obstoječe ureditve glavne obravnave
in se opredeli do možnih sprememb kazenskoprocesne ureditve.
Poleg glavne obravnave obravnava tudi druge faze postopka,
kolikor so povezane z glavno obravnavo. Veliko pozornosti je
posvečene umestitvi procesnih institutov med ustavnopravna
načela in določbe.
V prvem delu se ukvarja z vmesno fazo kazenskega postopka
in analizira njen pomen za organizacijo dokazovanja na glavni
obravnavi.
V drugem in tretjem delu obravnava razmerja med procesnimi
akterji. Odpira novo vprašanje ločitve dokazovanja od ocene
dokazov. Opredeli se do vprašanja obstoja instrukcijske maksime
v kazenskem postopku. Kritično obravnava presojo Ustavnega
sodišča in Evropskega sodišča za človekove pravice.
V četrtem delu obravnava dokazna bremena in dokazne
standarde.
Naročam knjigo
Cena: 29,00 EUR
Št. strani: 262
Leto izdaja: 2010
faks: 01 30 91 815
Zakon o kazenskem postopku z uvodnimi pojasnili
Zakon o prekrških s komentarjem
št. izvodov
Kazenski zakonik z uvodnimi pojasnili
ime in priimek
Dopolnite svoj
Glavna obravnava v kazenskem postopku
št. izvodov
Glavna obravnava v kazenskem postopku
podjetje ali organizacija
naslov
pošta
da
ne
identifikacijska št. za DDV zavezanec za DDV
telefon
e-pošta
faks
datum
matična št. podjetja
podpis in štampiljka
Vaše podatke bomo uporabljali v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Ne želim, da uporabljate moje podatke.
Reklamacije so možne v 15 dneh po prevzemu pošiljke. Stroški pošiljanja niso vključeni v ceno. Pridržujemo si pravico do spremembe cen.
GV Založba, d. o. o., Likozarjeva ulica 3, Ljubljana, prodaja, telefon: 01 30 91 820,
faks: 01 30 91 815, e-pošta: [email protected]
www.gvzalozba.si

Similar documents