ZAPISNIK 1. sestanka Sveta staršev OŠ Mirna Peč v šolskem letu

Comments

Transcription

ZAPISNIK 1. sestanka Sveta staršev OŠ Mirna Peč v šolskem letu
ZAPISNIK
1. sestanka Sveta staršev OŠ Mirna Peč v šolskem letu 2012/13, ki je bil v torek, 25.
septembra 2012, ob 18. uri v zbornici šole.
Prisotni: Alenka Kavšek, Simona Rajšel, Janez Zupančič, Nataša Krištof Rovšek, Marjan
Parkelj, Drago Saje, Milan Ovnik, Saša Brudar, Mojca Barbo, Tomaž Stopar, Martina Žagar,
Sonja Žagar, Mojca Rajšelj, Tanja Cesar, Darja Kastelic, Andrea Cesar, Luka Piko, Tanja
Progar Brinjevec, Ksenija Bobnar, Danijel Brezovar (ravnatelj), Irena Kozlevčar (vodja vrtca,
pomočnica), Vida Muhič (zapisnikarica).
Odsotnost so opravičili: Mateja Mihelič, Vladimira Fabjan Barbo, Mira Globokar.
Odsotni ostali: Brigita Rupnik.
Sestanek je otvoril g. ravnatelj Danijel Brezovar, ki je pozdravil navzoče in predlagal dnevni
red, ki je bil naveden na vabilu. Glede na poslovnik o delu sveta staršev je predlagal
zamenjavo 3. in 4. točke.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Izvolitev mandatno-verifikacijske komisije.
Potrditev mandatov članov sveta staršev.
Volitev treh članov sveta šole
Volitev predsednika sveta staršev.
Pregled in potrditev zapisnika zadnjega sestanka.
Obravnava evalvacije vzgojnega načrta šole.
Obravnava poročila o realizaciji LDN za šolsko leto 2011/2012.
Obravnava predloga letnega delovnega načrta šole in vrtca za šolsko leto 2012/2013.
Vprašanja in pobude.
K 1. točki
Izvolili so mandatno-verifikacijsko komisijo v sestavi: Sonja Žagar, Ksenija Bobnar in
Alenka Kavšek. Komisiji je bilo predano poročilo o izvedbi volitev v svet staršev. Izvoljeni
člani so večinoma imenovani prvič, nekateri tudi drugič.
K 2. točki
Ravnatelj je pojasnil mandate in način izvolitve članov v svet staršev. Mandat traja štiri leta in
je vezan na vključenost otroka v vrtec oziroma osnovnošolski program. Člani so se
predstavili. Ravnatelj si želi konstruktivnega sodelovanja. Na predlog mandatnoverifikacijske komisije je bil soglasno sprejet
UGOTOVITVENI SKLEP:
Vsi mandati za člane Sveta staršev OŠ Mirna Peč so ustrezni in potrjeni.
K 3. točki
Ravnatelj je seznanil navzoče s sestavo sveta šole. Sledila je izvolitev 3 predstavnikov sveta
staršev v svet šole. Volitve so potekale javno. Predlagali so po enega kandidata iz razredne
stopnje, predmetne stopnje in iz vrtca.
V svet šole so bili soglasno izvoljeni:
- Milan Ovnik
- Janez Zupančič in
- Tanja Cesar.
Vabilo z gradivom za 1. sestanek, ki bo v četrtek, 27. 9. 2012, bodo prejeli po e-pošti.
K 4. točki
Za predsednika so predlagali Milana Ovnika, za namestnika predsednika pa Luka Pika.
Oba člana sta bila soglasno izvoljena.
Z vodenjem seje je nadaljeval novo izvoljeni predsednik.
K 5. točki
G. ravnatelj je predstavil glavne ugotovitve in sklepe zadnjega sestanka sveta staršev, ki je bil
18. aprila 2012. Člane je seznanil s spremembo števila izbirnih predmetov iz 14 na 17.
Vključili so še predmete: daljnogledi in planeti, urejanje besedil ter obdelava gradiv les. Tudi
pri oblikah diferenciacije je prišlo do sprememb, saj je novi Zakon o uravnoteženju javnih
financ ukinil nivojski pouk in šolam podelil popolno avtonomnost pri oblikovanju učnih
skupin. Naredili so jih drugače ali jih celo ukinili.
Brošura, ki je bila obljubljena na zadnjem sestanku je v pripravi in bo objavljena do srede
oktobra.
V razpravi je g. Zupančič posredoval vprašanje staršev, kako je s krožki angleščine,
računalništva in logike, ki jih ni bilo na seznamu ponujenih krožkov. Ravnatelj je povedal, da
se bodo nekatere interesne dejavnosti izvajale v času podaljšanega bivanja. Zagotovil je, da
bodo dobili naknadno ponudbo tudi za te.
Pogovor je stekel o sodelovanje med starši in predstavniki v svetu staršev. Predlagali smo, da
člani sveta staršev podajo pisna soglasja o objavi imena in priimka ter elektronskega naslova
na spletni strani šole ter na šolski oglasni deski.
SKLEP 1:
Člani sveta staršev OŠ Mirna Peč s pisno izjavo soglašajo o objavi osebnih podatkov
(imena in priimka ter e-naslova) na spletni strani šole in na šolski oglasni deski.
SKLEP 2:
Svet staršev OŠ Mirna Peč soglasno potrjuje zapisnik zadnjega sestanka.
K 6. točki
Ravnatelj je predstavil evalvacijo vzgojnega načrta, ki je bila narejena na osnovi
vprašalnikov, ki so jih naredili konec šolskega leta med učenci, učitelji in starši. Temeljne
vrednote v preteklem letu so bile učenje, zdravje in odgovornost. Ga. Kastelčeva meni, da je
vrednoto ZDRAVJE preozek pojem, ker ne vključuje bolnikov s trajno boleznijo, ki so tudi
vrednota in jim je že na začetku onemogočeno doseči to vrednoto. Predlaga, da se vrednoto
zamenja s SPOŠTOVANJEM. Ga. Kavškova je predlagala, da bi »zdravje« zamenjali z »živeti
zdravo«.
Večina članov se je strinjala in sprejet je bil
SKLEP:
Člani sveta staršev podajajo predlog, da se vzgojnemu načrtu doda vrednota
SPOŠTOVANJE in spremeni vrednota zdravje v ŽIVETI ZDRAVO.
Ugotovitve staršev in učencev se v nekaterih primerih precej razhajajo. Zaskrbljujoče je, da
kar 33 % učiteljev pravi, da v razredu nimajo avtoritete. Sodelovanje staršev in učiteljev se je
v primerjavi z letom 2008 izboljšalo. Ga. Kastelčeva je podala pripombo, da učenki ni bilo
prisluhnjeno, ko ni mogla napraviti naloge, za katero bi morala uporabiti zahtevnejši
računalniški program.
Tudi g. Stopar se sprašuje, kako zahtevati od otrok nekaj, kar nekateri otroci niso zmožni
narediti ali nimajo ustrezne programske opreme. Potrebno je delo prilagoditi.
Ravnatelj je pojasnil, da so naloge v veliki večini takšne, da jih lahko zmore vsak otrok.
Naloge, ki so vezane na zahtevnejše programe, niso obvezne. Učenci lahko nalogo predstavijo
s pomočjo plakata. Za učence, ki nimajo možnosti, mora šola zagotoviti izdelavo naloge s
šolskimi kapacitetami, ki so zadovoljive. V novi šoli pa bo teh možnosti bistveno več.
G. Saje je podprl prizadevanja, da se sledi trendom razvoja.
K 7. točki
Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šol. leto 2011/2012 je podal ravnatelj g.
Danijel Brezovar. Lansko šolsko leto je bilo precej zahtevno, ker se je gradila nova šola, ki je
vzela precej časa za sodelovanje v gradbenem odboru in na koordinacijah.
V preteklem šolskem letu je bilo v šoli 252 učencev v 13 oddelkih. Pojavljale so se težave s
streho in vzdrževanjem. Selitev v novo šolo se je premaknila, zaradi izgradnje
kanalizacijskega priključka.
Problemi s prevozi, ki so bili v lanskem letu so se rešili tako, da so uvedli dodatno linijo na
Veliki Kal, prevoz otrok z Golobinjeka pa je stekel z novim šolskim letom. Problem varnega
ustavljanja na Šrangi pa ostaja nerešen zaradi direkcije za ceste, ki ne dovoli posegov na cesti
regionalnega značaja.
Realizacija pouka je bila 100 % pri vseh predmetih, razen pri glasbi, kjer je bila zaradi
odpadlih ur nekoliko nižja. Dnevi dejavnosti so bili v celoti realizirani. Veliko je bilo voženj,
kar se jim zdi dobro, da učenci spoznajo tudi drugo okolje. Razširjeni program je potekal po
zastavljenem načrtu. Dopolnilni in dodatni pouk sta bila izvajana, kot je bilo predvideno. Na
tekmovanjih so učenci dobili preko 160 bronastih priznanj, 14 srebrnih in 4 zlata. Imeli so
državnega prvaka v znanju biologije in osvojeno 3. mesto v državi v znanju slovenščine. Z
rezultati so zadovoljni.
Uvajanje 2. tujega jezika v 7. razredu, zaradi nesoglašanja staršev, ni uspelo.
Ekskurzije, šole v naravi, plavalni tečaji ter kolesarski izpit so bili izvedeni.
Rezultati pri nacionalnih preizkusih znanja so bili vzpodbudni, razen v 6. razredu pri
slovenščini in angleščini, kjer je bil uspeh pod državnim povprečjem. Veliko so delali z
nadarjenimi učenci in bili zadovoljni z uspehom tabora, ki se je financiral iz donatorskih
sredstev šolskega sklada.
Govorilne ure in roditeljski sestanki so bili realizirani. Nekateri starši so se pritoževali, da je
srečanj za starše preveč.
Sodelovanje s starši je dobro potekalo. Pripombe so konstruktivno in sproti reševali.
Ravnatelj je zadovoljen z delom strokovnih aktivov, zlasti z aktivom za slovenščino in
matematiko, ki deluje po vertikali. Pohvalil je tudi delo šolske knjižničarke. Delo šolske
svetovalne službe je pestro in naporno.
Šolska prehrana je potekala po zakonodaji. Trudijo se, da bi zagotovili kvalitetna živila in
kulturno uživanje,vendar z odnosom otrok do hrane še vedno niso zadovoljni.
Projekti so bili izvedeni. Zelo so zadovoljni z osrednjim projektom o zgodovini šolstva, ki je
bil zelo obsežen in zahteven. Raziskovalno nalogo je vodila upokojena učiteljica ga.
Ladislava Rupena. Tudi v bodoče želijo povabiti upokojene učitelje k sodelovanju v različnih
projektih.
V lanskem letu so dobro sodelovali z vsemi institucijami, društvi, g. župnikom ter podjetniki
in obrtniki.
LDN je bil v celoti realiziran, razen v zadevah, ki niso mogle biti realizirane iz objektivnih
razlogov.
Ga. Kavškova je podala pripombo k organizaciji prevozov, da se otrok z Dobja domov ne
more voziti z avtobusom, kadar vozi po 6. uri.
Preverili bodo, kako je z urnikom tega otroka.
K 8. točki
Ravnatelj je predstavil novi Letni delovni načrt šole za šol. leto 2012/2013. Z novim šolskim
letom je precej kadrovskih sprememb, tako pri strokovnih delavcih, kot pri administrativnotehničnem kadru. Z osrednjim letošnjim projektom bodo raziskovali življenje in delo pesnika
Toneta Pavčka, po katerem se bo imenovala nova šola.
Urnik je prilagojen zakonodaji. Tedensko bo izvedenih 10 ur jutranjega varstva in 81 ur
podaljšanega bivanja v 4. oddelkih. V 3. razredu bodo imeli 2 uri tedensko fakultativnega
pouka angleščine.
Med pomembnejšimi nalogami v letošnjem letu bosta priprava na selitev in celostna podoba
šole. Poleg osrednjega pa še naslednji projekti: likovna ustvarjalnica, elektronske naprave v
šoli, evropska vas, ekošola, zdrava šola, simbioza in e-šolstvo.
LDN vrtca je predstavila vodja ga. Irena Kozlevčar. V vrtec je vključenih 148 otrok v 9
skupinah. Na čakalnem seznamu so še trije za medletni sprejem. Načrtovanje dela poteka na
konferencah in aktivih. Srečujejo se s problemom sočasne prisotnosti v 1. starostni skupini.
Upajo,da ga bodo s soglasjem občine čim prej rešili. Načrtovani projekti so: eko vrtec, port
folio, Cepetavček bralček, elementi koncepta Regio Emilia, potujemo z jezikom, čutna pot. Za
pouk angleščine so staršem posredovali ponudbo,vendar je bil odziv slab.
V razpravi je ga. Cesarjeva izrazila željo po izvedbi plavalnega tečaja v vrtcu. Ravnatelj je
obljubil, da bodo preverili, če bi bilo možno tečaj izvesti z lastnimi kapacitetami, sicer
bo predrago.
Ga. Kastelčeva je podala pripombo na izjavo, ki naj bi jo starši podpisali in oddali
vzgojiteljici, da je otrok po preboleli nalezljivi bolezni okreval in ni več kužen. Meni, da starši
niso pristojni in ne morejo podpisovati takšnih izjav. Ga. Kozlevčarjeva je zagotovila, da je
bila izjava dana po smernicah Inštituta za varovanje zdravja, morda pa ni v skladu z zakoni.
Zanjo so se odločili, ker starši pogosto pripeljejo otroka v vrtec prezgodaj po preboleli
bolezni. Vrtec na more bit odgovoren in ugotavljati zdravstvenega stanja otroka. Odgovornost
staršev je, da je otrok izven inkubacijske dobe in da je sposoben za delo v vrtcu. Za vsako
bolezen so priporočila, koliko časa mora biti otrok doma po določeni bolezni.
Starši zavzemajo stališče, da niso pristojni za podpisovanje takšnih izjav.
Razvila se je razprava. G. Zupančič meni, da je problem v tem, da starši ne dobijo bolniške in
nimajo varstva za otroka. Predlaga, da poskušajo najti skupno rešitev, morda spremeniti
formulacijo.
Nekaj staršev je menilo, da bi bilo potrebno izjavo drugače oblikovati. G. Ovnik predlaga, da
bi se upoštevalo tudi medsebojno zaupanje. Na oglasni deski bi lahko objavili inkubacijske
dobe posameznih bolezni.
Predsednik apelira na ravnatelja in vodjo vrtca, da bosta našla ustrezno rešitev.
Ravnatelj je predlagal, da bi se formirala skupina, ki bi pregledala zakonodajo in
pripravila ustrezne rešitve. V skupino so predlagali naslednje člane: Darjo Kastelic,
Draga Sajeta, vodjo vrtca Ireno Kozlevčar in ravnatelja Danijela Brezovarja.
K 9. točki
G. Župančič je opozoril na učenca iz 5. razreda, ki učencem iz 2. razreda preprečuje
uporabo stranišča in odnaša stvari iz garderobe. Izrazil je zaskrbljenost, da se bodo te težave
še stopnjevale, zato ga zanimalo kakšne možnosti ima šola pri reševanju te problematike.
Ravnatelj Danijel Brezovar se je strinjal, da je situacija iz leto v leto bolj problematična. V
omenjenem razredu pa izpostavljeni učenec ni edini, tu je še 5 učencev, ki so v stalnem
konfliktu. Omenjeni učenec je še posebej izpostavljen, ker izhaja iz drugega kulturnega
okolja. Izpostavil je težave na avtobusu. Poudaril je, da z očetom dobro sodelujejo, ki se ob
vsaki konfliktni situaciji odzove na razgovor in se pogovori z otrokom. Tudi ravnatelj je
izrazil zaskrbljenost, kako bo v naprej in poudaril, da se bomo striktno držali zakonodaje in
ustrezno ukrepali.
Ga. Simona Rajšel je menila, da težave izhajajo tudi iz tega, ker se temu učencu že vsa leta
šolanja popušča. Ravnatelj je pojasnil, da so na konferenci sprejeli določene sklepe v
reševanju te problematike (npr. dosledno upoštevanje pravil v razredu, beleženje dogodkov v
obliki zapisnika).
Zupančič je še opozoril, da bi omenjeni učenec v višjih letnikih lahko grozil tudi z orožjem.
G. Stopar je bil informiran, da se je učenec slikal z avtomatsko puško in se strinja, da je
potrebno postaviti meje. Predlagal je, da se šola poveže z OŠ Bršljin, kjer imajo več izkušenj z
tovrstno problematiko. Predlaga, da bi bilo primerno učenca prešolati v to okolje, zaveda
pa se, da bi to predstavljalo dodaten strošek za občino, vendar bi bili starši pripravljeni
financirati prevoz. Interes staršev je, da se učiteljica več kot z disciplino, ukvarja z
izobraževanjem.
Ga. Simona Rajšel je poudarila, da otroci povedo, da se je njemu vedno popuščalo.
Ravnatelj se je strinjal, da smo do otrok pravični in da morajo za napredovanje v višji razred
doseči minimalne standarde znanja, saj le tako lahko nadgrajuje znanje v višjem razredu.
Poudaril je, da ni pristaš popuščanja in da zahteva od sodelavcev, da to upoštevajo. Ravnatelj
vidi problem tudi v nastrojenosti proti omenjenemu učencu in se sprašuje kaj je možno
narediti. Zaveda se vsakodnevnih problemov do katerih prihaja in jih skupaj s sodelavci
poskuša reševati.
G. Parkelj je opozoril na težavo v podaljšanem bivanju 4. in 5. razreda, kjer ni miru, da bi
otroci v miru opravili naloge. Ravnatelj je povedal, da večkrat obišče razred. Opaža, da težav
ne povzroča samo on, ampak večja skupina učencev iz 5. razreda. Skupaj bomo poskušali
poiskati najboljše rešitve, da se to odpravi.
Janez Zupančič je podal predlog
glede programske opreme računalnikov, ki ga je
izpostavila Darje Kastelic v povezavi z reševanjem domače naloge. Otroke bi se lahko
usmerilo v uporabo odprtokodne programske opreme. Potrebna programska oprema ne bi
bila preveč zahtevna. Ponavadi je odprtokodna programska oprema prosto dostopna in za
njeno uporabo ni potrebno kupovati licenc (plačevati denarja) tako šoli, kot tudi staršem.
Ravnatelj se bo pozanimal pri šolski računalničarki, če je možno pridobiti licenco.
Starše je zanimala cena jutranjega varstva.
Ravnatelj jim je pojasnil, da je cena na spletni strani šole.
Starše je zanimalo čemu je namenjena predura in zakaj otroci prihajajo z avtobusi v šolo
prej, če se jim pouk začne 8.20. Ravnatelj je pojasnil, da smo upoštevali navodila Ministrstva
za šolstvo, da se pouk ne sme začenjati pred 7.30. Predura je namenjena dodatnemu,
dopolnilnemu pouku, izbirnim predmetom, interesnim dejavnostim, drugi predmeti pa se
začnejo 1. uro, to je ob 8.20. Z Učiteljskim zborom so imeli izreden sestanek, na katerem so
pretehtali različne možnosti, vendar so ostali pri istem urniku.
Starši so predlagali, da predavatelj, ki ima predavanje za starše v naprej pripravi vsebino
predavanja.
Darja Kastelic je povedala, da so se starši iz skupine, ki jo zastopa, pritoževali, da niso
obveščeni, kaj se starši na sestankih sveta staršev dogovorijo. Predlaga, da se da zapisnik na
spletno stran šole.
Ravnatelj je predlagal, da predstavniki staršev pridobijo e-naslove staršev skupine in si
izmenjavajo pobude, predloge, katere bi prenesli na Svet šole.
Janez Zupančič je raje za verbalni kontakt.
G. Ovnik pa je predlagal, da predstavnik staršev pred govorilnimi urami izkoristi pogovor s
starši. Ravnatelj je opozoril, da naj iz te komunikacije izključijo otroke, da se ne bo ponovil
lanski problem.
G. Zupančič je predstavil dobro izkušnjo, ko so si lansko leto pridobili kontakte, da so na ta
način izpeljali popoldansko druženje. Starši se morajo strinjat.
Ga. Mojca Rajšelj je predlagala, da bi lahko na spletno stran dodali rubriko Starši-staršem,
ter bi tako šola nudila prostor za posredovanje in izmenjavo informacij, predlogov.
Ravnatelj se je s predlogom strinjal. Poudaril je da vzporedno izdelujemo novo spletno stran
šole, ki bo zaživela, ko se bomo preselili na novo lokacijo
Sašo Brudar je zanimalo, kako obvestiti starše, da bodo izvedeli za njen naslov.
Ravnatelj, je poudaril, da pripravljamo zloženko za starše v kateri bo ta pot objavljena.
G. Parklja je zanimalo, kako bo z družinsko varuhinjo Marico Gorenc, ko se bo vrtec preselil
v nove prostore. Ravnatelj je pojasnil, da bomo potrebovali diplomirano vzgojiteljico, Marici
Gorenc smo ponudili novo delovno mesto, ki pa ga je odklonila.
Opozoril je tudi na dostop do vrtca, ki naj bi bil po njegovem mnenju predaleč za starše, ki
spremljajo dva otoka v vrtec. Predlaga da bi bil dostop z druge strani vrtca.
Ravnatelj je obrazložil da je bila površina pred šolo in vrtcem namenjena parkirišču, ker pa
šola ni imela telovadnih površin je zaprosil za spremembo namembnosti. V prihodnjih dneh
se bo ravnatelj pozanimal ali je možno urediti parkirišče pred vrtcem.
Ga. Rovškova je v imenu staršev Malega Kala predstavila problematiko ustavljanja šolskega
avtobusa. Voznik avtobusa ustavlja na križišču, kar je za otroke, ki gredo čez cesto zelo
nevarno, ker ostali vozniki vozijo naprej. Predlaga, da otroke spusti, oz. jih pobere na
avtobusni postaji tako kot lani. Če pa to ni izvedljivo, pa bolje, da jih spusti ven ob robu ceste,
na travo, kot pa sredi križišča.
Ravnatelj je obljubil, da bomo skupaj poiskali rešitev, o pereči problematiki se bo pogovoril z
Natašo Rupnik in voznikom avtobusa.
Rovškova je še predlagala, da se soglasja, ki jih morajo starši podpisati ob začetku leta
prenesejo naprej v naslednja šolska leta oz. da se pripravi enotno soglasje.
Sestanek je bil zaključen ob 21.45.
Zapisnikarici
Vida Muhič in Irena Kozlevčar
Mirna Peč, 8. 10. 2012
Priloge:
- predlog LDN šole za šol. leto 2012/2012
- predlog LDN vrtca za šol. leto 2012/2013
- Evalvacija vzgojnega načrta 2012
Predsednik Sveta staršev OŠ Mirna Peč
Milan Ovnik