Številka: - Sindikat policistov Slovenije

Comments

Transcription

Številka: - Sindikat policistov Slovenije
Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana
Sindikat policistov Slovenije
Kidričeva c. 24b, 3000 Celje
T: 01 428 44 50
F: 01 428 50 21
E: [email protected]
www.policija.si
e-naslov:[email protected]
Številka:
Datum:
219-2/2011/115 (207-09)
Zadeva:
Preizkus strokovne in psihofizične usposobljenosti policistov odgovor
Dokument številka 1708/UP-34/2011/1, 29. 3. 2011
Zveza:
Program izpopolnjevanja in usposabljanja za izvajanje pooblastil s praktičnim postopkom in
samoobrambo, številka 220-317/2009/3 (2151-4), z dne 28. 1. 2010 (program PPSA) določa v
katerih primerih policist uspešno opravi usposabljanje v tekočem letu ter razloge, ko policist
ostane neocenjen. V vseh ostalih primerih je policist ocenjen z oceno neuspešno, oz. se
smatra, da programa ni uspešno opravil, zaradi česar mora biti napoten na preizkus strokovne
in psihofizične usposobljenosti. Zavedamo se, da je lahko sankcija za policista, ki tretjič ne
opravi preizkusa, kot jo predpisuje 72. člen Zakona o policiji, zelo rigorozna, zato menimo, da
morajo pristojne osebe, ki o tem odločajo, preučiti vsak opravičljiv in neopravičljiv razlog o
neuspešni izvedbi usposabljanja.
V kolikor vodja enote, kjer policist dela ali kamor je bil začasno razporejen, policistu ni zagotovil
redne udeležbe na vadbi, kot to določa 6.2 točka Programa PPSA predstavlja to odgovornost
vodje enote in možnost, da zoper njega ukrepa njegov nadrejeni.
Tretji odstavek 8. točke Programa PPSA določa, da se policist, ki se v tekočem letu zaradi
opravičenih razlogov ni mogel udeležiti vadbe ostane neocenjen. Naslednji odstavek pa določa,
da se neuspešno ocenjene policiste napoti na opravljanje preizkusa strokovne in psihofizične
usposobljenosti pred komisijo. Menimo, da neocenjene policiste ni možno enačiti z neuspešno
ocenjenimi, saj gre pri prvi skupini policistov za objektivne vzroke za izostanek na vadbi PPSA.
V primerih, ko policisti iz upravičenih razlogov niso dosegli predpisane kvote udeležbe na
usposabljanjih, bodo upravičenost razlogov preverile pristojne osebe (inštruktor PPSA) ali
pristojna oseba, ki se ukvarja s človeškimi viri. Če bo odsotnost upravičena (npr. če ima PU
omogočeno vadbo enkrat mesečno, policist skupine A pa je bil odsoten vsaj štiri mesece, v
času ko se vadba izvaja, to pomeni, da ni mogel doseči minimalne kvote udeležbe), policist
ostane neocenjen. Že pri pripravi zapisnikov za preizkuse bodo člani komisije upoštevali
upravičeno odsotnost, zaradi katere policist ni mogel doseči zahtevane kvote ur. Programskemu
svetu PA bomo predlagali tudi spremembo Programa PPSA v tem delu, saj, menimo, da je
smotrno opraviti spremembo Programa PPSA, saj je zdravniško opravičilo že samo po sebi
upravičen razlog za neudeležbo na vadbi PPSA.
Menimo, da je usposabljanje PPSA ne le dolžnost, temveč tudi pravica policistov, s katerim mu
policija omogoči zakonito, strokovno in varno izvajanje policijskih pooblastil, kar lahko
zagotovimo le s celovitim in kontinuiranim izvajanjem usposabljanj. Občani imajo pravico, da jih
obravnavajo strokovno in psihofizično usposobljeni policisti, to je pa tudi namen usposabljanja iz
praktičnega postopka in samoobrambe.
S spoštovanjem,
Pripravil:
Matjaž Čuček
višji policijski inšpektor
POSLANO:
1. naslovniku, elektronsko
Po pooblastilu generalnega direktorja policije
mag. Srečko Jarc
pomočnik vodje službe generalnega direktorja policije
višji policijski svetnik