Stisnjen vodik

Comments

Transcription

Stisnjen vodik
Varnostni list
VODIK
Št.: 1028
Izdaja: 05
Datum izdaje: 17.04.2013
1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA
1.1. Identifikator izdelka: VODIK
EINECS št.: 215-605-7
CAS št.: 1333-74-0
INDEKS št.: 001-001-00-9
Kemijska formula: H2
REACH registracijska številka: Plin je izjema v skladu s prilogo
IV/V Uredbe (EC) št. 1907/2006 (REACH).
Trgovska imena:
VODIK (4.5, 5.0, 5.3, 5.6, 6.0) VODIK ECD
1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in
odsvetovane uporabe
Za izgorevanje, v laboratorijih, za znanstvene namene.
1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
LINDE PLIN d.o.o., Bukovžlak 65b, SI-3000 Celje
Tel.: 03 4260 777, 03 4260 760
Fax: 03 4260 747
e-mail: [email protected]
1.4. Telefonska številka za nujne primere: Nemudoma se
posvetovati z osebnim ali dežurnim zdravnikom, le v primeru
življenjske ogroženosti poklicati telefonsko številko Centra za
obveščanje 112. Telefonska številka za nujne primere:
03 4260 760 (od 7.00 do 15.00 ure)
2 DOLOČITEV NEVARNOSTI
2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi
2.1a. Razvrstitev po direktivah (ES) 67/548 in 1999/45:
Razvrstitev snovi: Zelo lahko vnetljivo, F+, R12
2.1b. Razvrstitev po uredbi (ES) 1272/2008:
Fizikalne nevarnosti:
Press. Gas; H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko
povzroči eksplozijo.
Flam. Gas 1; H220 Zelo lahko vnetljiv plin.
2.2. Elementi etikete:
Piktogrami za nevarnost:
Na etiketi niso potrebni piktogrami za nevarnost, če se
nanašajo na iste nevarnosti kot v predpisih o prevozu
nevarnega blaga!
Opozorilna beseda: NEVARNO
Stavki o nevarnosti:
H220 Zelo lahko vnetljiv plin.
H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči
eksplozijo.
Previdnostni stavki:
- preprečevanje
P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih
površin. – Kajenje prepovedano.
Revidirana izdaja: 01.04.2009
Stran 1 od 4
- odziv
P377 Požar zaradi uhajanja plina: Ne gasiti, če puščanja ni
mogoče varno zaustaviti.
P381 Odstraniti vse vire vžiga, če je varno.
- shranjevanje
P403 Hraniti na dobro prezračevanem mestu.
2.3. Druge nevarnosti
Stisnjen plin. Pri visokih koncentracijah deluje dušljivo.
3 SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH
3.1. Snov
Čista snov. Ne vsebuje nikakršnih drugih komponent ali
nečistoč, ki bi vplivale na razvrščanje te snovi.
Snov
Konc.
CAS št.
EINECS št.
INDEX št.
vodik
 99,995 %
1333-74-0
215-605-7
001-001-00-9
4 UKREPI PRVE POMOČI
4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč
Vdihavanje
Žrtev je ob uporabi dihalnega aparata, neodvisnega od
okoliškega zraka, potrebno spraviti na svež zrak. Toplo jo
pokriti in pustiti počivati. Poklicati zdravnika. Pri zastoju
dihanja nuditi umetno dihanje.
Stik s kožo
Ne smatramo za možno pot izpostavitve.
Stik z očmi
Ne smatramo za možno pot izpostavitve.
Zaužitje
Ne smatramo za možno pot izpostavitve.
4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni ali
zapozneli
Pri vdihavanju: Visoke koncentracije lahko povzročijo
zadušitev. Ponesrečeni dušenja ne zazna. Ponesrečeni lahko
izgubi sposobnost gibanja in zavest. Znaki zastrupitve so
motnje v koordinaciji, pojavijo se lahko vrtoglavica, glavobol
in slabost.
4.3. Navedba kakršne koli takojšne medicinske oskrbe in
posebnega zdravljenja: Ni podatka.
5 PROTIPOŽARNI UKREPI
5.1. Sredstva za gašenje
Ustrezna sredstva za gašenje: Smejo se uporabljati vsa
poznana gasilna sredstva.
Neustrezna sredstva za gašenje: Niso poznana.
5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:
Ogenj lahko povzroči pokanje/eksplozijo posod.
5.3. Nasvet za gasilce: Če je možno, preprečiti izhajanje
plina. Posode odstraniti iz ogroženega področja ali jih hladiti z
brizganjem vode z zaščitenega položaja. Če ni nujno
potrebno, ne gasiti gorečega izhajajočega plina. Lahko pride
do spontanega/eksplozivnega ponovnega vžiga. Pogasiti vse
Varnostni list
VODIK
Št.: 1028
Izdaja: 05
Datum izdaje: 17.04.2013
plamene v okolici. V zaprtih prostorih uporabiti dihalni aparat,
ki je neodvisen od okoliškega zraka.
6 UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH
6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v
sili:
Uporabiti zaščitno opremo. Omogočiti zadostno
prezračevanje. Področje izprazniti. Uporabljati izolacijski
dihalni aparat za prihod v območje, kjer atmosfera ni
dokazano varna. Odstraniti vire vžiga.
6.2. Okoljevarstveni ukrepi: Če je možno, preprečiti izhajanje
plina. Preprečiti vnos plina v odtoke, kanalizacijo oz.
na mesta, kjer obstaja nevarnost akumulacije.
6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:
Prezračevanje območja. Iz ogroženega področja evakuirati
ljudi in odstraniti vire vžiga.
6.4. Sklicevanje na druge oddelke: Upoštevati navodila iz
oddelkov 8 in 13.
7 RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE
7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje:
Oprema mora biti ustrezno ozemljena. Preprečiti vdor vode v
jeklenke. Preprečiti povratni tok plina v jeklenke. Pred
uvajanjem plina, odstraniti zrak iz sistema. Uporabljati le
opremo, ki je primerna za ta produkt pri dobavljenem tlaku in
temperaturi. V dvomih se posvetovati z dobaviteljem.
Upoštevati dobaviteljeva navodila o ravnanju in skladiščenju.
Ta plin ni namenjen za polnjenje balonov za igro in zabavo,
saj obstaja nevarnost eksplozije. Pri vodikovih balonih za
prevoz ljudi zagotoviti zadovoljivo razdaljo med balonom in
potniško kabino.
7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z
nezdružljivostjo:
Ne skladiščiti z oksidirajočimi plini in drugimi oksidanti.
Posode hraniti v dobro zračenem prostoru pri temperaturi pod
50 °C. Ščititi pred viri vžiga (vključno s statičnimi
razelektritvami). Jeklenke zaščititi pred padcem. Upoštevati
Tehnične predpise za komprimirane pline (TRG) 280 tč. 5.
8 NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA
8.1. Parametri nadzora:
Mejna vrednost izpostavljanja: Ni določena.
Vir: Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi
izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu z dopolnitvami.
8.2. Nadzor izpostavljenosti
Snov uporabiti v skladu z dobro industrijsko prakso in varnim
ravnanjem. Sistemi pod tlakom morajo biti redno pregledani
na tesnost. Pri rokovanju s snovjo ne kaditi. Poskrbeti za
ustrezno zračenje.
Zaščita za oči/obraz: V primeru, da obstaja nevarnost stika z
očmi, uporabiti varnostna očala s stransko zaščito ali zaščitni
Revidirana izdaja: 01.04.2009
Stran 2 od 4
vizir v skladu s SIST EN 166.
Zaščita kože (rok): Zaščitne rokavice v skladu s SIST EN 388
pri rokovanju z jeklenkami.
Zaščita kože (drugo): Zaščitni škornji v skladu s SIST EN
20345 pri rokovanju z jeklenkami in zaščitna obleka.
Zaščita dihal: Pri dobrem zračenju prostora ni potrebna,
drugače uporaba dihalnega aparata z neodvisnim izvorom
zraka.
Nadzor izpostavljenosti okolja: Izvajati ukrepe varovanja
okolja.
9 FIZIKALNE IN KEMIČNE LASTNOSTI
9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:
Videz: brezbarven plin
Vonj: brez
pH: n.a.
Molska masa: 2 g/mol
Vrelišče: – 253 °C
Tališče: – 259 °C
Plamenišče: ni podatka
Spodnje/Zgornje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti: 4 %
(V) – 75 % (V)
Hitrost izparevanja: n.a.
Temperatura samovžiga: 560 °C
Parni tlak: ni podatka
Relativna gostota, tekočina: n.a.
Relativna gostota, plin: 0,07 (zrak=1)
Topnost v vodi: 1,6 mg/L
Topnost (ostala topila): ni podatka
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda: ni podatka
Kritična temperatura: - 240 °C
Viskoznost: ni podatka
Eksplozivne lastnosti: ni podatka
Oksidativne lastnosti: n.a.
Agregatno stanje pri 20 °C in standardnem tlaku okolja: plin
9.2. Drugi podatki:
Gori z brezbarvnim nevidnim plamenom.
10 OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST
10.1. Reaktivnost: Ni reaktivna snov pri normalnih pogojih.
10.2. Kemijska stabilnost: Stabilen.
10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij: Z zrakom lahko tvori
eksplozivne zmesi. Burno reagira z oksidanti.
10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti: Odprt plamen, izvori
plamena, statična elektrika.
10.5. Nezdružljivi materiali: Oksidanti.
10.6. Nevarni produkti razgradnje: Ni nevarnih produktov
razkroja pri normalnih pogojih uporabe in skladiščenja.
11 TOKSIKOLOŠKI PODATKI
11.1. Podatki o toksikoloških učinkih:
Plin nima poznanih toksičnih učinkov.
Varnostni list
VODIK
Št.: 1028
Izdaja: 05
Datum izdaje: 17.04.2013
12 EKOLOŠKI PODATKI
12.1. Strupenost: Ni podatkov.
12.2. Obstojnost in razgradljivost: Ni podatkov.
12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih: Ni podatkov.
12.4. Mobilnost v tleh: Ni podatkov.
12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB: Ni podatkov.
12.6. Drugi škodljivi učinki: Niso znani.
13 ODSTRANJEVANJE
13.1. Metode ravnanja z odpadki
Ne izpuščati na mestih, kjer obstaja nevarnost nastanka
eksplozivnih zmesi z zrakom. Odpadni plin sežgati s
primernim gorilnikom, opremljenim z zaščito pred povratnim
plamenom. Po potrebi se posvetovati z dobaviteljem. Plin ne
sme uhajati v kanalizacijo, kleti, delovne jame in podobna
mesta, kjer je možno nevarno kopičenje plina.
Klasifikacijska številka odpadka: 16 05 04*
Kontaminirana embalaža: Jeklenke je potrebno
nepoškodovane vrniti dobavitelju.
Predpis: Uredba o ravnanju z odpadki, Uredba o ravnanju z
embalažo in odpadno embalažo.
14 PODATKI O PREVOZU
14.1. Številka ZN (UN številka): 1049
14.2. Pravilno odpremno ime: VODIK, STISNJEN
14.3. Razredi nevarnosti prevoza:
Cestni/železniški transport ADR/RID razred: 2
Nalepka nevarnosti: 2.1
Kod omejitve za predore: (B1D)
14.4. Skupina pakiranja: Ne obstaja.
14.5. Nevarnosti za okolje: Ni podatka.
14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:
Po možnosti ne prevažati v vozilih, katerih tovor ni ločen od
voznikove kabine. Voznik mora poznati možne nevarnosti
tovora in mora vedeti, kaj je potrebno storiti pri nezgodi ali v
nujnem primeru. Posode med transportom zavarovati tako, da
se ne morejo premikati. Ventil jeklenke mora biti zaprt in
mora tesniti. Matica za zapiranje ventila ali zaporni čep (v
kolikor obstaja) mora biti pravilno pritrjen. Zaščita ventila (v
kolikor obstaja) mora biti pravilno pritrjena. Zagotoviti
zadostno zračenje. Upoštevati predpise glede prevoza
nevarnih snovi po cestah.
15 ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI
Revidirana izdaja: 01.04.2009
Stran 3 od 4
15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju,
specifični za snov ali zmes
Drugi predpisi:
Direktiva 89/391/EEC o minimalnih zahtevah za varnost in
zdravje na delovnem mestu in o minimalnih varnostnih in
zdravstvenih zahtevah za uporabo delovne opreme delavcev
pri delu v potencialno eksplozivnih atmosferah (ATEX)
Direktiva 89/686/EEC o osebni zaščitni opremi
Direktiva 97/23/EEC v zvezi s tlačno opremo
Nacionalni predpisi: Zakon o kemikalijah, Uredba REACH
1907/2006, Uredba CLP 1272/2008, Zakon o prevozu
nevarnega blaga.
Tehnični predpisi:
Uredba o tlačnih posodah s Tehničnimi predpisi (TRB, TRG)
Tehnični predpisi za nevarne snovi (TRGS)
SIST ISO 7225
15.2. Ocena kemijske varnosti
Ocena kemijske varnosti ni izdelana.
16 DRUGI PODATKI
Podatki v varnostnem listu temeljijo na našem znanju ter
dosegljivih informacijah. Upoštevati vse nacionalne/lokalne
predpise. Zagotoviti, da so delavci seznanjeni z vnetljivimi
lastnostmi plina. Nevarnost zadušitve se pogosto spregleda
in na to je potrebno osebje posebej opozoriti. Preden zmes
uporabite v kakršnem koli novem procesu ali poskusu, je
potrebno opraviti natančno študijo glede kompatibilnosti
materialov in varnosti.
Pravna ali fizična oseba, ki daje kemikalijo v promet, ne
odgovarja za morebitno nepravilno uporabo le-te in nastale
posledice.
Viri: Varnostni list Linde gas Ltd z dne 4.1.2011.
Kratice:
n.a. – not applicable
Press. Gas – Plini pod tlakom.
Flam. Gas 1 - Vnetljiv plin kat. 1
R-stavki (po 67/548/EEC):
R12 Zelo lahko vnetljivo.
Stavki o nevarnosti (H):
H220 Zelo lahko vnetljiv plin.
H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči
eksplozijo.
Previdnostni stavki:
P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih
površin. – Kajenje prepovedano.
P377 Požar zaradi uhajanja plina: Ne gasiti, če puščanja ni
mogoče varno zaustaviti.
P381 Odstraniti vse vire vžiga, če je varno.
P403 Hraniti na dobro prezračevanem mestu.
Varnostni list
VODIK
Št.: 1028
Izdaja: 05
Datum izdaje: 17.04.2013
Spremembe: Pri izdaji so dopolnjeni in spremenjeni naslednji
oddelki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
spremenjeni so naslovi oddelkov, spremenjeni so
pododdelki in podatki.
Revidirana izdaja: 01.04.2009
Stran 4 od 4