1/1. NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O

Comments

Transcription

1/1. NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O
1/1. NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU
NAČRT in ŠTEVILČNA
OZNAKA NAČRTA : 1P - NAČRT ARHITEKTURE - POPIS DEL
projektna
organizacija :
projektna
skupina :
naročnik
in investitor :
ČAČKA ARHITEKTURA, LEONARD KUMPREJ s.p.
FABIANIJEVA ULICA 47, 1000 LJUBLJANA
MarT studio, ARHITEKTURA in OBLIKOVANJE
MATJAŽ TONKLI s. p., BREGINJ 105
MATEJA in MATEVŽ ROBNIK
LUČE 129, p. št. 3334 LUČE
objekt :
ENODRUŽINSKA HIŠA z NADSTREŠKOM
lokacija:
k.o. DOBRUNJE, parc. št. 1770 / 6,7,8 in 9
za gradnjo :
NOVA GRADNJA
vrsta gradnje :
GRADNJA STANOVANJSKE HIŠE s PARKIRNIM
NADSTREŠKOM, S PRIPADAJOČO , ZUNANJO
PROMETNO in KOMUNALNO UREDITVIJO
faza izgradnje :
DO III.
PODALJŠANE
vrsta projektne
GRADBENE
dokumentacije:
FAZE
DO III. GRADBENE FAZE
vrsta projekta :
POPIS DEL S KOLIČINAMI in PREDIZMERAMI
popis za :
GRADBENA in OBRTNIŠKA DELA
(do III. gradbene faze)
P Z R (projekt za razpis)
P Z I (projekt za izvedbo)
odgovorni
vodja projekta :
LEONARD KUMPREJ, u.d.i.a. (ZAPS A-1490)
odgovorni
projektant (avtor):
LEONARD KUMPREJ, u.d.i.a. (ZAPS A-1490)
avtor :
MATJAŽ TONKLI abs. arh.
popis izdelal :
MAPET s.p., MATJAŽ PETROVČIČ, gradb. tehn.
številka
projekta :
2012 - 0414
kraj in datum :
LJUBLJANA , JANUAR
direktor :
LEONARD KUMPREJ, u.d.i.a. (ZAPS A-1490)
2014
ENODRUŽINSKA HIŠA
investitor :
P Z I - 3. gr. faza
ČAČKA arh
MATEJA in MATEVŽ ROBNIK
objekt :
ENODRUŽINSKA HIŠA z NADSTREŠKOM
lokacija:
k.o. DOBRUNJE pri LJ
gradnja :
NOVA GRADNJA
faza izgr. :
DO III. GRADBENE FAZE
SKUPNA REKAPITULACIJA VSEH DEL
( do III. gradbene faze)
A.)
GRADBENA DELA
(pg. 1 - 23)
Eu
0,00
B.)
OBRTNIŠKA DELA
(pg. 24 - 35)
0,00
C.)
FEKALNA, METEORNA in DRENAŽNA
KANALIZACIJA
D.)
ZUNANJA UREDITEV (pg. 36 - 39)
E.)
ELEKTRIČNE INSTALACIJE
F.)
STROJNE INSTALACIJE
SKUPAJ A.) do F.) (Eu):
0,00
0,00
POPUST ( %)
OD TEGA D D V (9,5 %)
0,00
V S E S K U P A J (Eu)
0,00
2
ENODRUŽINSKA HIŠA
investitor :
P Z I - 3. gr. faza
ČAČKA arh
MATEJA in MATEVŽ ROBNIK
objekt :
ENODRUŽINSKA HIŠA z NADSTREŠKOM
lokacija:
k.o. DOBRUNJE pri LJ
gradnja :
NOVA GRADNJA
faza izgr. :
DO III. GRADBENE FAZE
SKUPNA REKAPITULACIJA GRADBENOOBRTNIŠKIH DEL (v Eu)
( do III. gradbene faze)
Eu
A.) GRADBENA DELA
(pg. 1 - 23)
0,00
B.) OBRTNIŠKA DELA (pg. 24 - 35)
0,00
A+B SKUPAJ
0,00
3
ENODRUŽINSKA HIŠA
investitor :
P Z I - 3. gr. faza
ČAČKA arh
MATEJA in MATEVŽ ROBNIK
objekt :
ENODRUŽINSKA HIŠA z NADSTREŠKOM
lokacija:
k.o. DOBRUNJE pri LJ
gradnja :
NOVA GRADNJA
faza izgr. :
DO III. GRADBENE FAZE
A.
REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL
( do III. gradbene faze)
A/I.
PRIPRAVLJALNA in ZEMELJSKA DELA (pg.3-9)
0,00
A/II.
BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA
(pg. 10 -14)
0,00
A/III.
ŽELEZOKRIVSKA DELA (pg. 15)
0,00
A/IV.
TESARSKA DELA (pg. 16 - 18)
0,00
A/V.
ZIDARSKA DELA (pg. 19 - 23)
0,00
GRADBENA DELA SKUPAJ
(Eu):
4
0,00
ENODRUŽINSKA HIŠA
investitor :
P Z I - 3. gr. faza
MATEJA in MATEVŽ ROBNIK
objekt :
ENODRUŽINSKA HIŠA z NADSTREŠKOM
lokacija:
k.o. DOBRUNJE pri LJ
gradnja :
NOVA GRADNJA
faza izgr. :
DO III. GRADBENE FAZE
B.
ČAČKA arh
SKUPNA REKAPITULACIJA OBRTNIŠKIH DEL
( do III. gradbene faze)
B/I.
LESNE STREŠNE KONSTRUKCIJE (pg. 25-28)
0,00
B/II.
KROVSKO - KLEPARSKA DELA (pg. 29-33)
0,00
B/III.
RAVNE STREHE (streha nadstreška) (pg. 34-35)
0,00
OBRTN. DELA SKUPAJ (Eu) :
0,00
PROCENT kot DODATEK NA OBRT. DELA ( %)
0,00
V S E S K U P A J za OBRT. DELA (Eu) :
0,00
5
ENODRUŽINSKA HIŠA
P Z I , P Z R - 3. gr. faza
pozicij
a
inv.
opis
enota
MATEJA in MATEVŽ ROBNIK
obj.
ENODRUŽINSKA HIŠA z NADSTREŠKOM
grad.
NOVA GRADNJA
lok.
k.o. DOBRUNJE pri LJUBLJANI
f. izg.
faza izg. : DO III. GRADBENE FAZE
ČAČKA arh
količina
cena/enoto
znesek
A.) GRADBENA DELA :
( do III. gradbene faze)
IZDELAN JE POPIS DEL ZA GRADBENO - OBRTNIŠKA DELA ZA
ZGRADITEV ENODRUŽINSKE STANOVANJSKE NEPODKLETENE
DVOETAŽNE HIŠE (PT + M), OB HIŠI SE ZGRADI PARKIRNI NADSTREŠEK
ZA AVTO. HIŠA SE NAJPREJ ZGRADI IN KOMPLETNO IZVEDE DO III.
GRADBENE FAZE, FINALNA DELA BODO IZVEDENA V NASLEDNJI ZAKLJUČNI FAZI. IZVEDEJO SE VSA GRADBENA DELA, TO JE VSA
ZEMELJSKA DELA, ZABETONIRAJO SE PASOVNI TEMELJI IN TALNA
PLOŠČA, POZIDAJO SE PRITLIČNE OBODNE KASNEJE ZASUTE STENE
IZ BETONSKIH VOTLAKOV, POZIDAJO SE OBODNE IN NOTRANJE STENE
IZ MODULARNE OPEKE, ZABETONIRA SE MEDETAŽNE PLOŠČE,
POZIDAJO SE NOTRANJE NOSILNE IN FASADNE STENE NADSTROPJA,
POZIDAJO SE PREDELNE STENE, IZVEDEJO SE VSE AB KONSTRUKCIJE
ZGORNJIH ETAŽ (NAKLONSKA IN RAVNA KROVNA PLOŠČA , VERT. in
HOR. VEZI), KOMPLETNO SE IZVEDE STREHA Z VSO KLEPARIJO,
IZOLIRA SE KOMPLETNO PODSTREŠJE, KER KASNEJE DOSTOP NE BO
MOGOČ.
VHODNA VRATA , OKNA, NOTRANJA VRATA, IZVEDBA IZOLACIJSKIH
PODLOG ZA TLAKE IN IZVEDBA FINALNIH TLAKOV, IZOLACIJSKA
FASADA, OMETI IN NOTRANJE STENSKE OBLOGE PA SE IZVEDEJO V
NASLEDNJI ZAKLJUČNI FAZI. OSTALO JE RAZVIDNO IZ POSAMEZNIH
POSTAVK TEGA POPISA DEL
PODROBEN OPIS O NAMERAVANI GRADNJI GLEJ V SKLOPU PROJEKTA
ARHITEKTURE.
PRI GRADNJI JE POTREBNO UPOŠTEVATI VSE TEHNIČNE PREDPISE,
KVALITETO MATERIALA, STANDARDE, PRAVILNIKE IN TEHNIČNE
NORMATIVE, KI VELJAJO NA PODROČJU GRADNJE. GLEJ PODROBNE
OPISE IN NAVEDBE V SKLOPU GLAVNEGA PROJEKTA ARHITEKTURE ZA
PGD in v LOKACIJSKI INFORMACIJI.
INSTALACIJE, KANALIZACIJA Z DRENAŽO IN ZUNANJA UREDITEV
VKLJUČNO Z ASFALTIRANO DOVOZNO POTJO SO STVAR POSEBNIH
PROJEKTOV !
Splošni opis del :
Dela po tem popisu je izvesti po vsklajenem projektu, detajlih, opisu in ostalih
pogojih, ki so navedeni v tem popisu. Ta splošni opis del, kakor tudi splošni
pogoji za izdelavo posameznih vrst del, so sestavni del popisa oziroma
predračuna.
Januar 2014
6/39
gradbena dela
obrtniška dela 3.f
ENODRUŽINSKA HIŠA
pozicij
a
opis
P Z I , P Z R - 3. gr. faza
enota
ČAČKA arh
količina
cena/enoto
znesek
Podrobni opis oz. kvalitete posameznih del je določena s splošnimi pogoji za
vsako vrsto del, oziroma je določena z vsklajenim projektom in popisom del pri
posamezni poziciji.
V enotnih cenah je potrebno upoštevati naslednje elemente :
a) MATERIAL :
V enotni ceni materiala je upoštevana nabavna cena materiala, vsi transportni
stroški, vključno nakladanje in razkladanje, vskladiščenje in zavarovanje
materiala na gradbišču tako, da ostane njegova kvaliteta neizpremenjena do
vgraditve.
b) DELO :
Pod delom se razume sama izdelava, kakor tudi vsi prenosi, nakladanje in
razkladanje, v kolikor niso že vračunani v materialu, nadalje mešanice betonov
in malt, zaščita konstrukcij pred vplivi, ki negativno vplivajo na kvaliteto to je
pred soncem in mrazom, kakor tudi vsa pomožna dela.
c) ODRI :
Odre je izdelati in postavljati tako, da z njimi ne oviramo izvršitve posameznih
del pri gradnji objekta. K odranju se šteje tudi potrebno razpiranje za
zavarovanja pred rušenjem, kakor tudi potrebne transportne mostove. V
izdelavi odrov je v enotni ceni vsebovana vsa delovna sila, amortizacija za čas
gradnje in ves potrošni material.
V enotni ceni je upoštevana tudi izdelava koz, lestev, okovja, plohov ter
postavljanje in premeščanje odrov ter dovoz in odvoz odrov na in z gradbišča.
d) OPAŽI :
Opaži so izdelani po načrtu za betoniranje betonskih oz. armiranobetonskih
konstrukcij ali pa za zidanje okroglin, lokov in obokov, ter zalivanje odprtin med
ovirami z izdelanimi šablonami. Enotna cena vsebuje večkratno uporabo
opaža, žico za vezanje, amortizacijo za ostala vezna sredstva trajnejšega
značaja - sponski vijaki, žabice, kravate itd. ali kovinske opažne elemente.
Nadalje je v enotni ceni upoštevana izdelava opaža, demontaža in vsi prenosi
do mesta vgraditve, kakor tudi vsi prenosi nazaj na deponijo.
V enotni ceni je upoštevana tudi amortizacija za podpore, zavarovanje opaža
pri betoniranju pred deformacijami in namakanje opaža.
e) FAKTOR :
Na vse neposredne plače delavcev se doda določen faktor, ki je predpisan z
zakonskimi predpisi oz. z internimi pravili delovnih organizacij, ki natančno
določajo, kaj vse mora biti v faktorju upoštevano. V faktorju mora biti obvezno
upoštevana tudi ureditev gradbišča po vseh zakonskih predpisih ter
pripravljalna in zaključna dela.
f) IZMERE IN OBRAČUN :
Izmere vseh izvršenih del je izdelati po GN normah z vsemi pogoji in uzancami,
ki jih vsebujejo. Na osnovi izmer in ponudbenih cen je izvršiti končni obračun
del tako, kakor je to dogovorjeno s pogodbo za ta dela.
Januar 2014
7/39
gradbena dela
obrtniška dela 3.f
ENODRUŽINSKA HIŠA
pozicij
a
opis
P Z I , P Z R - 3. gr. faza
enota
ČAČKA arh
količina
cena/enoto
znesek
Eu/enoto
skupaj Eu
A/I. PRIPRAVLJALNA in ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: način izvedbe zameljskih del je
prepuščen tehnologiji in opremljenosti izvajalca!
Pred začetkom izvedbe zemeljskih del pregledati
geotehnično poročilo, po izkopu gradbene jame
teren pregleda geomehanik!
Izkopi se vršijo na rahlo nagnjeni parceli z omejenim
prostorom. Pred vključitvijo tovornjakov na javne
ceste jim je potrebno oprati kolesa, da preveč ne
zamažejo vozišč.
Dovozna asfaltirana pot je stvar projekta zunanje
ureditve ! Tamponsko nasutje se izvede pred
gradnjo hiše kot utrjena povozna površina, ki
omogoča dostop tovornjakom in gradbeni
mehanizaciji za izvedbo gradbenih del !
količina
1.
Priprava, zavarovanje, in organizacija gradbišča z
vsemi pomožnimi objekti (pisarniški kontejnerji), z
enostavnimi opozorilnimi demontažnimi
gradbiščnimi ograjami, s potrebnimi instalacijami,
dopeljavo potrebnih strojev in orodij, odstranitvijo
humusa oziroma zgornje plasti materiala na mestu
gradbiščnih začasnih objektov, z zagotovitvijo
varnostnih in higiensko tehničnih pogojev (montažne
WC kabine-najem) in z vsemi predpisnimi oznakami
gradbišča. Gradbišče se uredi po predpisih, po
situaciji in po projektu ureditve gradbišča in po
dogovoru med investitorjem in izbranim izvajalcem.
Ograja se postavi po obodu parcele, pri dovozni
cesti se izvedejo montažna vrata za uvoz na
gradbišče!
pavšal
2.
3.
1,00
Geodetska dela pred izgradnjo objekta (zakoličba,
podajanje in kontrola višin in potrebnih smeri,
naprava geodetskega posnetka in vris v kataster.
ur
15,00
kom
12,00
Postavitev in zavarovanje prečnih profilov
Januar 2014
8/39
gradbena dela
obrtniška dela 3.f
ENODRUŽINSKA HIŠA
pozicij
a
4.
opis
P Z I , P Z R - 3. gr. faza
enota
ČAČKA arh
količina
cena/enoto
znesek
Občasni geološki nadzor pri gradnji objekta (po
izkopu gradbene jame in pred izvedbo tamponskih
nasipov oziroma pred izgradnjo temeljev). Nadzor
vključuje razna merjenja, oglede in izračune
stabilnosti glede na geološke razmere terena. Po
dejanskih urah. Ocena, lahko pavšal! Po izkopu
gradbene jame geolog poda nadaljna navodila za
posege (npr. ali je potrebna izvedba drenaže ,
debelina in komprimiranje tamponskega nasipa,
podbetoniranje pasovnih temeljev do nosilnih
zemeljskih plasti in drugo).
Plačilo stroška za pregled temeljnih tal s strani
geomehanika ter pridobitev ustreznega poročila in
izvedba meritev utrjenosti utrjenega sloja pod
temeljno ploščo z izvedbo poročila meritev.
ur
5.
10,00
Začasna napeljava in zaščita vseh potrebnih
instalacijskih vodov za potrebe gradbišča, pred
izgradnjo objekta. Instalacije se začasno spelje v
gradbiščni objekt oziroma kontejner (elektrika ,
vodovod).
OPOMBA : vodovodni in elektro priključek za
potrebe gradbišča in kasneje za hišo se izvedejo v
sodelovanju z javnimi komunalnimi družbami, ker se
vodi nahajajo v bližini parcele - glej podrobne opise v
sklopu tehničnega poročila ! Potrebna je prestavitev
vodovodne napeljave !
ocena
6.
2,00
Površinski plitvi odriv zgornjega sloja iz travne ruše
in humusa v nagnjenem terenu III. kategorije na
mestu izgradnje nove stanovanjske hiše,
nadstreška za avtomobil in za povozno dvorišče.
Površinski izkop povprečne globine cca 15 cm, z
direktnim odlaganjem (odrivom) zemlje in travne
ruše na deponijo na gradbišču (na rob parcele), kjer
se dober material kopiči posebej za ponovno
vgraditev za zelenice in ozelenjene brežine ob hiši,
slab material se uporabi za izravnavo parcele ali pa
se izvede mali nasip ob robu parcele, višek slabega
mešanega (blatnega) materiala se kopiči posebej za
kasnejši odvoz.
Izkopi za kanalizacijo in dovozno cesto so stvar
projekta kanalizacije ali zunanje ureditve - glej
posebne projekte in popise !
m3
Januar 2014
9/39
75,00
gradbena dela
obrtniška dela 3.f
ENODRUŽINSKA HIŠA
pozicij
a
7.
opis
P Z I , P Z R - 3. gr. faza
enota
ČAČKA arh
količina
cena/enoto
znesek
Široki strojni delno globoki in delno plitvi izkop
spodnjega mešanega zbitega terena III. kategorije
(pod prej odstranjenim humusom) za gradbeno
jamo nepodkletene hiše, nadstreška za avtomobil in
za povozno dvorišče. Strojni izkop gradbene jame
se izkopava v brežino nagnjenega terena, na zgornji
strani globoki izkop v brežino, na spodnjem delu
plitev izkop, izkop globine od 1,2 do 2,4 m, izkop
mešanega materiala iz mešanice zemlje, ilovice,
gline, zapeščene glinene plasti z vložki zameljenih
prodnikov, maljni grušč in glina in v spodnjem delu
raščena plast preperelega rjavega
permokarbonskega meljevca (glej geomehansko
poročilo), izkop se vrši do spodnjega nivoja na novo
izvedene tamponske nosilne blazine pod objektom,
oziroma pod povoznim dvoriščem, izkop s pravilnim
odsekovanjem stranic roba izkopa, proti brežini izkop
v poševnini.
Izkop z direktnim nakladanjem na kamion in
transportom na komunalno deponijo, ki jo izbere
izvajalec, ki nosi stroške taks in pristobin na deponiji,
del dobrega materiala (čisti grušč, prodniki,
meljevec) se odlaga na rob parcele za kasnejše
zasipanje, izravnavo parcele in napravo podlog pod
tlaki, ter nasipov pod zunanjimi tlakovanimi
površinami. Strojni izkop z bagerjem z dolgo ročico
s sprotnim nakladanjem in odvozom na izbrano
deponijo (po dogovoru med izvajalcem in
investitorjem, opcija zasipanje vrtač v bližini).
Obračun po m3 plitvega izkopa v raščenem stanju.
OPOMBA: dober zasipni material iz peščenega
grušča, proda ali skalnega drobljenca se ločeno
deponira in kopiči na deponijo na gradbišču, kjer se
material spere in pripravi za kasnejšo ponovno
vgraditev v spodnje manj nosilne sloje, za izravnavo
parcele in za zasipe.
Del hiše in parkirnega nadstreška bo vkopan v
hribino !
m3
8.
486,00
Dodatni strojni plitvi izkopi jarkov za pasovne
temelje pod pod nosilnimi stenami. Izkop materiala
v terenu III.- IV. kategorije, globine od 0,6 do 1,2
m, širine do 1,0 m, izkop se izvrši do nosilne plasti iz
raščenega preperelega trdnega meljevca, na
posameznih mestih se vsadki nenosilnega materiala
iz stisljive gline odkopljejo do nosilne plasti, na teh
mestih se temelji podbetonirajo. Izvedba s pravilnim
odsekovanjem stranic in dna izkopa z direktnim
nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in
transportom na deponijo na gradbišču.
Spodnji nivo temeljev mora segati pod nivo
zmrzovanja (min. 90 cm).
Januar 2014
10/39
gradbena dela
obrtniška dela 3.f
ENODRUŽINSKA HIŠA
pozicij
a
P Z I , P Z R - 3. gr. faza
opis
enota
ČAČKA arh
količina
cena/enoto
znesek
Temeljenje se izvede plitko v raščeno plast
preperelega rjavega permokarbonskega meljevca,
ki je na globini cca 1,4 m pod nivojem obstoječega
terena. V kolikor se na mestu ugotovi slabša
nosilnost temeljnih tal, je potrebno po predhodnem
dogovoru z geomehanikom in v sodelovanju s
statikom izvesti ustrezno temeljenje, da se prepreči
posedanje objekta.
m3
9.
Planiranje in izravnava dna pltve gradbene jame za
nepodkleteno hišo, za nadstrešek za avtomobil in
za povozno dvorišče, ter strojno nabijanje raščenega
terena v zemljišču III. kategorije, pred polaganjem
ločilne folije in izvedbo tamponskih nasipov oziroma
blazin.
m2
10.
68,00
285,00
Dobava in razstiranje oziroma razgrinjanje filc
geotekstila na dno in stranice plitve gradbene jame
(npr. polipropilenska polst, teže nad 150 g/m2, npr.
Typar), kot ločilni sloj med raščenim terenom in med
novimi tamponskimi blazinami oziroma zasutji. Filc
se potegne po brežinah gradbene jame za ločilni
sloj zasipa ob obodnih stenah. Izvedba po
predhodnem dogovoru in po predlogih geomehanika
oziroma geomehanskem poročilu!
Izvedba po dogovoru na mestu !
m2
11.
360,00
Dobava materiala z vsemi prevozi in izvedba zbitega
(komprimiranega) tamponskega izravnalnega
nosilnega povoznega sloja na folijo na dnu plitve
gradbene jame dvorišča, s čistim novo dopeljanim
gramoznim tamponom ali s skalnim kamnolomskim
drobljencem, v povprečni debelini 30 cm,
kompletno s transportom iz gramoznice ali
kamnoloma, z razstiranjem, utrjevanjem in
nabijanjem v plasteh po 10-15 cm, z vsemi
pomožnimi deli in transporti. Debelina nasutja in
komprimacija po geomehanskem poročilu, oziroma
po predlogu geomehanika. V spodnji sloj je možno
vmešati dober peščeni material od izkopov (čisti
grušč, prod ali čisti meljevec)
Zbitost (komprimacija) tamponske nosilne blazine
za povozno dvorišče po geomehanskih zahtevah
(min. modul stisljivosti E2 Mp min 80 Mpa)! Za
lokalni dvoriščni promet, občasen dostop kamionom
- dostava !
Januar 2014
11/39
gradbena dela
obrtniška dela 3.f
ENODRUŽINSKA HIŠA
pozicij
a
opis
P Z I , P Z R - 3. gr. faza
enota
ČAČKA arh
količina
cena/enoto
znesek
Nova zbita tamponska povozna blazina, se izvede
najprej, za delovni plato za potrebe gradbišča pred
gradnjo hiše in nadstreška. Tamponska blazina
izvedena v padcu proti zunanjim robovom oziroma
proti dežni kanaleti.
m3
12.
16,00
Dobava materiala z vsemi prevozi in izvedba zbitega
(komprimiranega) tamponskega izravnalnega
nosilnega sloja na folijo na dnu gradbene jame
hiše (proti terenu) , nasip se izvede med zgrajenimi
pasovnimi temelji hiše, za nosilno podlogo talni
plošči, izvedba s čistim novo dopeljanim gramoznim
tamponom ali s skalnim kamnolomskim
drobljencem, d= 30-40 cm, kompletno s
transportom iz gramoznice ali kamnoloma, z
razstiranjem, utrjevanjem in nabijanjem v plasteh
po 10 cm, z vsemi pomožnimi deli in transporti.
Debelina nasutja in komprimacija po
geomehanskem poročilu, oziroma po predlogu
geomehanika.
Zbitost (komprimacija) tamponske nosilne blazine
pod hišo po geomehanskih zahtevah (min. modul
stisljivosti E2 Mp 60 Mpa)!
m3
13.
38,00
ZASIPANJE
Zasipanje za zgrajenimi in izoliranimi pasovnimi
temelji (nad drenažnimi cevmi) in za hidro in
toplotno izoliranimi obodnimi stenami s kvalitetnim
novo dopeljanim drenažnim materialom (oprani
gramoz srednje granulacije, prodec ali grušč, skalni
drobljenec), kompletno s transportom iz gramoznice
ali kamnoloma, z zasipanjem, razstiranjem in z
nabijanjem v plasteh po 20 cm. Pred zasipanjem se
drenažne cevi ovijejo v filc, pri zasipu paziti, da se ne
poškoduje drenažnih cevi. Drenaža je zajeta v
sklopu projekta kanalizacije !
OPOMBA: pred zasipanjem se obod temeljev in
dela zasutih sten zunaj hidroizolira in dodatno
toplotno izolira zaradi preprečitve toplotnih mostov glej vert. HI v sklopu zidarskih del.
m3
14.
82,00
Preostalo zasipanje plitve gradbene jame in
temeljev s kvalitetnim mešanim materialom od
prejšnjih izkopov in ureditev brežin za hišo s padcem
stran od hiše (čisti grušč, meljni drobljenec, pesek,
prod in drugo). Izvedba z odvzemom materiala iz
deponije na gradbišču (na parceli), z zasipanjem, z
nabijanjem v plasteh po 20 cm z vibracijsko žabo.
Januar 2014
12/39
gradbena dela
obrtniška dela 3.f
ENODRUŽINSKA HIŠA
pozicij
a
opis
P Z I , P Z R - 3. gr. faza
enota
ČAČKA arh
količina
cena/enoto
znesek
Nasip s strani in zgoraj zaključuje geofilc - po
dogovoru!
m3
15.
45,00
Naprava zgornjega zbitega mrazoodpornega
kvalitetnega tamponskega sloja v pasu ob hiši in ob
parkirnem nadstrešku na terenu za podlogo
tlakovanim površinam pritličja (poti, terase, vstopni
podest, pokrito parkirišče) z zdravim gramoznim
tamponom v povprečni debelini cca 20-25 cm,
kompletno z dobavo in prevozom gramoznega
tampona, razstiranjem, z utrjevanjem
(komprimiranjem) do predpisane zbitosti. Izvedba z
vsemi pomožnimi deli in transporti (do 10 km).
Nasutje samo v pasu ob objektu (poti, terase, vhod),
ostalo je stvar zunanje ureditve! Nasutje v min.
padcu stran od objekta
Nasip s strani in zgoraj zaključuje geofilc!
a.)
kvalitetno nasutje za podlago tlakovanim površinam
in muldam za hišo, izvedba v min. padcu stran od
objekta
m3
b.)
položitev ločilnega geofilca nad nasutje ob objektu,
kot ločilni sloj proti rasti plevela, nad filc se nasuje
pesek za tlakovane površine ob objektu in gramozne
krogle ob fasadi ali pa se za hišo položijo mulde za
odvod površinskih voda
m2
16.
14,00
45,00
Dobava s prevozom in nasipanje gramoznih krogel,
ki se jih zloži med robnike ob fasadni pas (š=30
cm), kot zaščita fasade pred umazanjem v slučaju
padavin (ob fasadni steni nadstreška, kjer ni
betonskih muld). Nasutje krogel debeline cca 15-20
cm. Obračun po m3.
Pod nasip iz krogel se kot ločilni sloj položi geofilc zajeto v postavki 19.
OPOMBA: robniki in mulde so zajeti v sklopu
betonskih del!
17.
m3
0,50
m3
50,00
Transport iz deponije na gradbišču in nasipavanje
kvalitetne zemlje od prejšnjih izkopov za napravo
zelenic in vrta ob hiši, za izvedbo brežin in za
popravilo in izravnavo obstoječih zelenic,
poškodovanih med deli. Izvedba vključno z
nasipavanjem, razstiranjem in planiranjem ter
uvaljanjem.
Januar 2014
13/39
gradbena dela
obrtniška dela 3.f
ENODRUŽINSKA HIŠA
pozicij
a
18.
opis
P Z I , P Z R - 3. gr. faza
enota
ČAČKA arh
količina
cena/enoto
znesek
Nasipanje in planiranje preostalega odvečnega
materiala kopičenega na parceli, izvede se delna
izravnava parcele in robni nasip z brežinami na kraju
parcele. Izvedba po projektu zunanje ureditve.
Ocena !
m3
Januar 2014
14/39
60,00
gradbena dela
obrtniška dela 3.f
ENODRUŽINSKA HIŠA
pozicij
a
19.
P Z I , P Z R - 3. gr. faza
opis
enota
količina
cena/enoto
znesek
Odstranjevanje gradbišča z demontažo in odvozom
gradbiščnih naprav, ograj in pomožnih začasnih
objektov in zagotovitvijo prvotnega stanja na
uporabljenih površinah.
pavšal
20.
ČAČKA arh
1,00
Nakladanje in prevoz do cca 10-15 km, vsega
odvečnega in viškov nevgrajenega materiala od
zemeljskih del iz deponije na gradbišču v stalno
deponijo, kompletno s kipanjem in razstiranjem na
mestu deponije.
OPOMBA: Obračunani samo ostanki materiala od
dodatnih izkopov, ter ostanki materiala od zasipov,
izkopi za gradbeno jamo so obračunani s sprotnim
odvozom!
m3
75,00
OPOMBA: ZEMELJSKA DELA ZA IZVEDBO
KANALIZACIJE, DRENAŽE IN ZUNANJE
UREDITVE SO OBDELANA POSEBEJ!
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ (Eur):
Januar 2014
0,00
15/39
gradbena dela
obrtniška dela 3.f
ENODRUŽINSKA HIŠA
pozicij
a
opis
P Z I , P Z R - 3. gr. faza
enota
ČAČKA arh
količina
cena/enoto
znesek
Eu/enoto
skupaj Eu
A/II. BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA
OPOMBA: betoni trdnostnega razreda "C" (prej
marke betonov MB) so merodajni po statičnem
računu. Glej tehnično poročilo v sklopu statike!
Vse na mestu betonirane konstrukcije morajo imeti
predpisano zaščitno plast armature - po načrtih
projektantov konstrukterjev! a = 2 do 2,5 cm, razen
temelji 3-4 cm!
Vse na mestu betonirane premostitvene in prekladne
konstrukcije (plošče, nosilci, preklade) morajo biti pri
opaženju, to je pred betoniranjem ustrezno
nadvišane - po statičnem računu!
Pri vseh postavkah betonskih del upoštevati dobavo
s transportom, strojno vgrajevanje betona s pomočjo
črpalk (črpni beton), vibriranje, nego in površinsko
izravnavo z zagladitvijo. V AB konstrukcijah pred
betoniranjem v opaže vgraditi predizdelane škatle ali
izolacijske kocke za prehode instalacij, kanal. in
instal. cevi, za razne omarice, vse po instalacijskih
načrtih. Naknadno prebijanje je strošek izvajalca !
Prehodi skozi temelje in zunanje stene se tesnijo z
vodotesnim materialom !
Spodnji nivo temeljev sega v nosilno plast raščenega
terena iz preprelega meljevca !
Pri vseh delih upoštevati izvedbo z vsemi
pomožnimi deli in transporti.
količina
1.
Dobava in vgrajevanje zemeljsko vlažnega (pustega)
podbetona v nevidne, nearmirane konstrukcije, to je
podbetonov za podbetoniranje pasovnih temeljev
do nosilnega terena, to je na posameznih mestih
kjer se je izkop za temelje vršil do nosilnega terena
(posamezni vsadki nenosilnega terena, odkopani do
nosilne plasti).
Dobava in vgrajevanje polnilnega pustega
podbetona C 12/15 (MB 15). Preseka nad 0,30
m3/m2.
Izvedba po tipskem detajlu! Obračun po m3
vgraditve podložnih pustih betonov. Ocena, točna
količina se določi na mestu !
m3
2.
5,00
Dobava in vgrajevanje podložnih izravnalnih betonov
C12/15 (MB 15), preseka od 0,08 do 0,12 m3/m2 v
nevidne, nearmirane konstrukcije, to so podložni
izravnalni betoni pod pasovnimi temelji nedkletene
hiše, v povprečni debelini 10 cm. Izvedba z vsemi
pomožnimi deli in transporti. Obračun po m3.
Januar 2014
16/39
gradbena dela
obrtniška dela 3.f
ENODRUŽINSKA HIŠA
pozicij
a
opis
P Z I , P Z R - 3. gr. faza
enota
ČAČKA arh
količina
cena/enoto
znesek
Podložni betoni so od gabaritov temeljev razširjeni
še vsaj za 10 cm kot podloga oziroma kot naslon za
izolacijske plošče za izoliranje stranic temeljev - po
načrtih !
m3
3.
7,50
Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 (MB 30,
XC2), v nevidne, armirane konstrukcije pasovnih
temeljev nepodkletene hiše, temeljne pete segajo
spodaj v nosilni teren. Iz temeljev pustiti armaturna
sidra. Izvedba z vsemi pomožnimi deli in transporti.
OPOMBA : pred zabetoniranjem temeljev vgraditi
cevi za prehod kanalizacijskih cevi in instalacijakih
cevi !
Preboje skozi AB temelje izvesti po načrtih instalacij
oziroma kanalizacije!
Temeljenje je potrebno izvesti po navodilih in pod
nadzorom geomehanika!
Pasovni temelji hiše večjega preseka nad 0,30
m3/m2/m1, temelji predvidenega preseka 45 ali 55 /
120 cm, temeljenje se izvede plitko v raščeno plast
preperelega rjavega meljevca, ki je na globini cca
1,4 m pod nivojem obstoječega terena. V kolikor se
na mestu ugotovi slabša nosilnost temeljnih tal, je
potrebno po predhodnem dogovoru z
geomehanikom in v sodelovanju s statikom izvesti
ustrezno temeljenje, da se prepreči posedanje
objekta.
m3
4.
Dobava materiala in izdelava hidroizolacijskega
premaza (epoksi cementna malta 2 mm SIKA TOP
110 ARMATEC ali podobna kvalitete) za
preprečevanje dvigovanja kapilarne vlage po AB
vertikalnih vezeh navzgor. Izvedba horizontalno
zgoraj na temelje pred betoniranjem vezi, premaz
se izvaja med armaturnimi sidri in še cca 15 cm
po širini od gabaritov vezi. Obračun v m2. Izvedba
po detajlih projektantov konstrukterjev in po navodilih
proizvajalca. Hor. hidroizolacija zidov se robno
poveže s HI pod tlaki!
m2
5.
62,00
4,00
Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 (MB 30),
manjšega preseka od 0,04-0,08 m3/m1,v armirane
konstrukcije AB vertikalnih vezi v pritličju in v
nadstropju hiše. Izvedba z vsemi pomožnimi deli,
transporti in prenosi. Dodatek za vmetavanje betona
v opaž. Višina podpiranja do 3 m. Vertikalne vezi
izvedene v sklopu zidanih sten.
Januar 2014
17/39
gradbena dela
obrtniška dela 3.f
ENODRUŽINSKA HIŠA
pozicij
a
opis
P Z I , P Z R - 3. gr. faza
enota
ČAČKA arh
količina
cena/enoto
znesek
V ceni upoštevati dodatek za vmetavanje betona v
opaž (zamudnejše delo).
m3
6.
8,50
Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 (MB 30),
srednjega preseka od 0,20-0,30 m3/m2, v armirane
konstrukcije AB podpornega samostojnega slopa v
pritličju hiše (bivalni prostor). Izvedba z vsemi
pomožnimi deli, transporti in prenosi. Dodatek za
vmetavanje betona v opaž. Višina podpiranja do 3
m.
V ceni upoštevati dodatek za vmetavanje betona v
opaž (zamudnejše delo).
m3
7.
0,50
Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 (MB 30) v
vidne armirane konstrukcije ravne plošče nad
pritličjem in nadstropjem, skupaj z nosilci, s
prekladami in horizontalnimi vezmi v sklopu plošče,
izvedba z vsemi pomožnimi deli in transporti.
V ploščah pustiti odprtine za prehod instalacij, za
stopnice, za dimnike in drugo - po načrtih !.
a.)
beton ravne plošče nad pritličjem hiše in krovne
plošče nad nadstreškom za avto, plošče skupaj z
nosilci, s prekladami in horizontalnimi vezmi v
sklopu plošče Plošča srednjega preseka od 0.160.20 m3/m2 (predvidena debelina plošče je 18
cm).
m3
b.)
beton ravne plošče nad nadstropjem, skupaj s
prekladami in horizontalnimi vezmi v sklopu plošče
Plošča srednjega preseka od 0.12-0.16 m3/m2
(predvidena debelina plošče je 12 cm).
m3
8.
27,50
16,50
Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 (MB 30) v
vidne armirane konstrukcije navzgor obrnjenih
strešnih vencev nad krovno ploščo nadstreška za
avto. Venci robno zaključujejo sloje ravne strehe.
Izvedba z vsemi pomožnimi deli in transporti. Venci
srednjega preseka od 0.20-0.30 m3/m2.
V ceni upoštevati dodatek za vmetavanje betona v
opaž (zamudnejše delo).
m3
Januar 2014
18/39
1,50
gradbena dela
obrtniška dela 3.f
ENODRUŽINSKA HIŠA
pozicij
a
9.
opis
P Z I , P Z R - 3. gr. faza
enota
količina
cena/enoto
znesek
Dobava in vgrajevanje betona C25/30 (MB 30)
preseka od 0,16 do 0.25 m3/m2 v vidne armirane
konstrukcije notranjega dvoramnega v srednjem delu
zavitega stopnišča, stopnišče, ki vodi iz PT v M, to
je skozi eno etažo. Izvedba z vsemi pomožnimi deli,
transporti in prenosi.
m3
10.
ČAČKA arh
1,75
Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 (MB 30)
preseka od 0,04-0,08 m3/m1 v armirane
konstrukcije samostojnih preklad v novo pozidanih
stenah (preklade, ki niso v sklopu plošč), v hor. in
poševne zaključne podstrešne vezi na vrhu sten
podstrešja. Izvedba z vsemi pomožnimi deli in
transporti. Dodatek za vmetavanje betona v opaž
(samostojne preklade nad notranjimi vrati, in
zaključne protipotresne podstrešne hor. in poševne
nadstenske vezi).
V podstrešnih vezeh se vgradijo svorniki za sidranje
lesenih strešnih kapnih in vmesnih leg !
OPOMBA: nad predelnimi stenami se vgradijo
montažne prefabricirane preklade - glej zidarska
dela!
m3
11.
2,50
Dobava in vgrajevanje betona C16/20 (MB 20)
preseka od 0,08-0.12 m3/m2 v min. s Q mrežami
armirane konstrukcije talnih podložnih plošč v
pritličju hiše, plošče izvedene nad zbiti tampon,
plošče imajo zgoraj zaglajeno površino za gladko
podlago horizontalni hidroizolaciji. Izvedba z vsemi
pomožnimi deli in transporti. Talne plošče debeline
10 cm. Armatura iz min.Q mrež v zgornji tretjini
debeline plošče - po predlogu statika.
OPOMBA : pred zabetoniranjem talnih plošč izvesti
podzemne instalacije in kanalizacijo !
m3
12.
11,75
Dobava in vgrajevanje betona C16/20 (MB 20)
preseka od 0,12-0.16 m3/m2 v min. s +-Q mrežami
armirane konstrukcije naklonskih talnih podložnih
plošč in sicer povozne talne plošče parkirnega
nadstreška in talne plošče vstopnega podesta vhišo,
plošče izvedene nad zbiti tampon. Izvedba z vsemi
pomožnimi deli in transporti. Talne plošče debeline
12-16 cm, talna povozna plošča parkirnega
nadstreška v padcu proti lovilcu olj in bencina
(oziroma proti kanalreti z LO ), talna plošča
vstopnega podesta izvedena v min. padcu proti
zunanjemu robu, v podestni plošči poglobitev za
vstavitev čistilne mreže za obutev. Talne plošče
armirane z min. dvojnimi (sp + zg. +-) Q mrežami.
Januar 2014
19/39
gradbena dela
obrtniška dela 3.f
ENODRUŽINSKA HIŠA
pozicij
a
opis
P Z I , P Z R - 3. gr. faza
enota
ČAČKA arh
količina
cena/enoto
znesek
Pod talne plošče na tampon položiti hidroizolacijsko
membrano (npr gumbasta membrana Tefond),
zaradi preprečevanja vdora vlage v beton.
OPOMBA : pred zabetoniranjem talnih plošč izvesti
podzemne instalacije in kanalizacijo !
a.)
b.)
dobava in polaganje na zbit tampon pod talne
plošče hidroizolacijsko membrano (npr gumbasta
membrana Tefond), zaradi preprečevanja vdora
vlage v beton.
m2
28,00
m3
4,50
naklonska talna podložna plošča parkirnega
nadstreška in vstopnega podesta , plošče
izvedenae v min. padcu proti zunanjemu robu ali
proti kanaleti z lovilcem olj
Opomba : zunanje talne plošče se z izolacijskim
slojem dilatirajo od ostalih konstrukcij hiše
(preprečevanje toplotnega mostu !)
13.
Dobava in vgrajevanje podložnega naklonskega
pustega betona C 12/15 (MB 15), preseka od 0.120,20 m3/m2 v nearmirane konstrukcije za
oblikovanje naklonske podkonstrukcije ob obodnih
zalednih stenah objekta (proti brežini) na svež beton
se položijo montažne prefabricirane odprte kanalete
za zbir in odvod površinskih meteornih voda.(ob
večjih nalivih in ob taljenju snega). Izvedba z vsemi
pomožnimi deli in transporti. Beton izveden v min.
padcu proti zbirnim jaškom.
m3
14.
15.
8,50
Dobava in položitev tipskih montažnih
prefabriciranih odprtih kanalet (koritnic) , ki se
položijo v svež pusti naklonski beton ob hiši proti
brežini za zbir površinskih voda. Betonske koritnice
se položijo ob izolacijski fasadni sloj, stik se
vodotesno kita. Izvedba po načrtu !. Ob kraju se
izvede preliv v rešetko na jašku - glej kanalizacijo !
Obračun po m1.
m1
Dobava in vgrajevanje drobnozrnatega betona za
razna manjša podbetoniranja, podlivanja, zapolnitve
in zalivanja ter za zaščito talnih instalacij, z vsemi
pomožnimi deli in prenosi.
28,00
m3
0,50
BETONSKA IN AB. DELA SKUPAJ (eur) :
Januar 2014
20/39
0,00
gradbena dela
obrtniška dela 3.f
ENODRUŽINSKA HIŠA
pozicij
a
P Z I , P Z R - 3. gr. faza
opis
enota
ČAČKA arh
količina
cena/enoto
znesek
Eu/enoto
skupaj Eu
A/III. ŽELEZOKRIVSKA DELA
količina
1.
Armatura : dobava, rezanje, krivljenje, polaganje in
vezanje v monolitnih klasičnih betonskih
konstrukcijah. Jeklo za armiranje S 500 (RA
400/500-2) in armaturne mreže S 500B ( MAG
500/560). Količina ocenjena, točna količina iz
armaturnih načrtov (faza PZI).
kg 12750,00
a.)
rebrasta armatura S 500, do fi 12 mm
kg
b.)
rebrasta armatura S 500 , fi 14 mm in več
kg
c.)
armaturne mreže pri klasičnih konstrukcijah objekta,
S 500B
kg
d.)
min. Armaturne Q mreže v talnih ploščah, S 500B
kg
ŽELEZOKRIVSKA DELA SKUPAJ :
Januar 2014
0,00
21/39
gradbena dela
obrtniška dela 3.f
ENODRUŽINSKA HIŠA
pozicij
a
opis
P Z I , P Z R - 3. gr. faza
enota
ČAČKA arh
količina
cena/enoto
znesek
Eu/enoto
skupaj Eu
A/IV. TESARSKA DELA
OPOMBA: pri vseh postavkah tesarskih del,
upoštevati dobavo materiala, opaženje,
razopaženje, čiščenje in zlaganje lesa po končanih
delih in ostala pomožna dela ter vse transporte!
količina
1.
Stransko opaženje podbetona za podbetoniranje
pasovnih temeljev do nosilnega terena in
podložnega betona z opažnimi deskami, s
prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem,
razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi
deli. Obračun v m2. Višina podpiranja 15 do 50 cm,
opaži oprti v teren.
m2
2.
49,00
Dvostransko opaženje stranic nevidnih pasovnih
temeljev nepodkletene hiše. Opaženje z opažnimi
deskami in elementi, višina podpiranja in opaženja
do 1,2 m. Izvedba s prenosom materiala do mesta
vgraditve, opaženjem, razopaženjem, čiščenjem lesa
po končanih delih in vsemi pomožnimi deli.
OPOMBA : pred zabetoniranjem temeljev vgraditi
cevi za prehod kanalizacijskih cevi in instalacijakih
cevi !
Preboje skozi AB temelje izvesti po načrtih instalacij
oziroma kanalizacije!
m2
3.
Dvo ali trostransko opaženje vertikalnih vezi v
pritličju in mansardi hiše s prenosom materiala do
mesta vgraditve, opaženjem, razopaženjem,
čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Višina
podpiranja do 3 m. Obračun v m2. Vertikalne vezi
izvedene v sklopu zidanih sten
m2
4.
234,00
74,00
Opaženje stranic AB podpornega samostojnega
slopa v pritličju hiše (bivalni prostor) z opažnimi
kalupi za viden beton s prenosom materiala do
mesta vgraditve, opaženjem, razopaženjem,
čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Višina
podpiranja do 3 m. Obračun v m2.
m2
Januar 2014
22/39
6,50
gradbena dela
obrtniška dela 3.f
ENODRUŽINSKA HIŠA
pozicij
a
5.
opis
P Z I , P Z R - 3. gr. faza
enota
ČAČKA arh
količina
cena/enoto
znesek
Opaženje AB ravnih plošč nad pritličjem in nad
nadstropjem, skupaj z opaženjem nosilcev, s
preklad, konzolnih balkonov - lož in horizontalnih
vezi v sklopu plošč, izvedba z vsemi pomožnimi deli
in transporti. Opaženje s podpiranjem do 3,0 m, z
gladkimi opaži za viden beton.
V ploščah pustiti odprtine za prehod instalacij, za
stopnice, za dimnike in drugo - po načrtih !.
a.)
opaženje ravne plošče nad pritličjem hiše in
opaženje krovne plošče nad nadstreškom za avto,
vključno z nosilci, s prekladami in horizontalnimi
vezmi v sklopu plošče (predvidena debelina plošče
je 18 cm).
m2
b.)
opaženje ravne plošče nad nadstropjem, skupaj s
prekladami in horizontalnimi vezmi v sklopu plošče
(predvidena debelina plošče je 12 cm).
m2
6.
168,00
142,00
Zahtevnejše opaženje za vidne armirane
konstrukcije notranjega dvoramnega v srednjem
delu zavitega stopnišča, ki vodi iz PT v N, to je
skozi eno etažo in opaženje vert. stranic stopnic.
Opaženje z gladkimi opažnimi deskami s prenosom
materiala do mesta vgraditve, opaženjem,
razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi
deli.
Opaženje poševnih delno zavitih stopniščnih ram
dvoramnega stopnišča z gladkimi opažnimi delno
krivljenimi ploščami ali prirezanimi deskami v konus,
natančno za končni izgled lepega vidnega betona
stopniščnih ram s spodnje in bočne strani.
m2
7.
Dvo stransko opaženje navzgor obrnjenih strešnih
vencev nad krovno ploščo nadstreška za avto z
gladkimi opažnimi elementi. Obračun v m2 razvite
širine. Višina podpiranja do 0,5 m.
m2
8.
12,50
16,00
Dvo ali tro stranski opaž samostojnih preklad, ki
niso v sklopu plošč in opaženje hor. in poševnih
zaključnih podstrešnih vezi nad stenami na vrhu.
Izvedba z gladkimi opažnimi elementi (kalupi).
Obračun v m2 razvite širine. Višina podpiranja do 2,5
m.
V podstrešnih vezeh se vgradijo svorniki za sidranje
lesenih strešnih kapnih in vmesnih leg !
Januar 2014
23/39
gradbena dela
obrtniška dela 3.f
ENODRUŽINSKA HIŠA
pozicij
a
P Z I , P Z R - 3. gr. faza
opis
enota
ČAČKA arh
količina
cena/enoto
znesek
OPOMBA: nad predelnimi stenami se vgradijo
montažne prefabricirane preklade - glej zidarska
dela !
m2
9.
Robno opaženje plošč vstopnega podesta in talne
plošče nadstreška na prostem robu, vključno s
stopnicami z gladkimi opažnimi deskami in
opažnimi ploščami, s prenosom materiala do
mesta vgraditve, opaženjem, razopaženjem,
čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Opaži oprti
v teren.
m2
10.
8,00
Naprava in postavljanje lesenih ali izolacijskih škatelj
ali cevi večjega preseka v opaž na mestih, kjer bodo
šle kanalizacijske cevi skozi temelje š= 50-60 cm.
Velikost do 0.15 m2/kom.
kom
12.
6,50
Naprava in postavljanje lesenih ali izolacijskih škatelj
ali cevi večjega preseka v opaž na mestih, kjer bodo
šle instalacijske cevi, dimniki in drugo skozi AB
plošče d= 18 ali 12 cm. Velikost do 0.2 m2/kom.
kom
11.
29,00
6,00
Izdelava lovilnih odrov, ki so istočasno tudi delovni
odri, s prenosom materiala do mesta postavitve,
odstranitvijo odrov , čiščenjem lesa in vsemi
pomožnimi deli. Obračun v m1 za ploščo nad
pritličjem in delovni za betoniranje poševnih plošč.
Lovilni odri sistemsko sidrani v stene in potekajo po
obodu.
m1
46,00
OPOMBA : fasadni odri bodo zajeti v sklopu izvedbe
fasade !
OPAŽARSKA DELA SKUPAJ:
Januar 2014
0,00
24/39
gradbena dela
obrtniška dela 3.f
ENODRUŽINSKA HIŠA
pozicij
a
opis
P Z I , P Z R - 3. gr. faza
enota
ČAČKA arh
količina
cena/enoto
znesek
Eu/enoto
skupaj Eur
A/V. ZIDARSKA DELA
(do III. pod. gradbene faze! Brez ometov in vzidav,
kar je stvar zaključne faze gradnje)
1.
Dobava materiala in izdelava vertikalne hidroizolacije
in zaščite za zasutimi stranicami pasovnih temeljev
pod hišo in parkirnim nadstreškom. HI in TI zaradi
preprečevanja toplotnih mostov in za zaščito betona.
Izvedba iz sledečih plasti:
a.)
brušenje opažnih stikov in izravnava lukenj,
ogrebotin in neravnin na površinah AB temeljev s
fino cementno malto 1 : 2, vse za gladko podlago
vertikalni hidroizolaciji
b.)
c.)
1 x bitumenski premaz (min. 0,3-0,4 kg/m2)
enoslojna vert. HI s polnovarjenimi kvalitetnimi
polimer-bitumenskimi trakovi z zamaknjenimi stiki
(npr Busher E-KV-4, Izotekt V4, Plastotekt 40 ali
podobne kvalitete)
zaščita vertikalne hidroizolacije, ki je hkrati tudi
toplotna izolacija z izolacijskimi mehansko in
vodoodpornimi ploščami iz ekstrudiranega
polistirena skupne debeline d= 5 cm, izol. plošče
stikovane na spah. (npr. Fibran XPS 300-L,
Stirodur CS, URSA L III XPS ali podobno). Plošče
lepiti na hidroizolacijo s poliuretanskim lepilom za
polistirene (npr Fibran stick). Izvedba po navodilih
proizvajalca.
d.)
e.)
filtracijska tkanina
Hidroizolacijo se zgoraj preko trikotnih zagozd
neprekinjeno potegne iz temeljev po stenah
navzgor .
m2
2.
Dobava materiala in izdelava vertikalne hidroizolacije
in TI zaščite za obodnimi kasneje zasutimi stenami
hiše in nadstreška za avto od zg. nivoja pasovnih
temeljev pa nad terenom do zgornjega nivoja
fasadnega cokla. Izvedba iz sledečih plasti:
a.)
na zidane stene izvesti fini izravnalni cementni omet
s fino cementno malto 1 : 2, vse za gladko podlago
vertikalni hidroizolaciji, katera se potegne cca 30-50
cm nad terenom.
b.)
c.)
1 x bitumenski premaz (min. 0,3-0,4 kg/m2)
trikotne zagozde iz ekstrudiranega polistirena, ki se
prilepi v stik med AB temelji in obodnimi zidanimi
stenami, da se preko neprekinjeno potegne
hidroizolacijske trakove (napr. Fibran xps ali
podobno)
Januar 2014
25/39
66,00
gradbena dela
obrtniška dela 3.f
ENODRUŽINSKA HIŠA
pozicij
a
d.)
e.)
opis
P Z I , P Z R - 3. gr. faza
enota
ČAČKA arh
količina
cena/enoto
znesek
dvoslojna vert. HI s polnovarjenimi kvalitetnimi
polimer-bitumenskimi trakovi z zamaknjenimi stiki
(npr Busher E-KV-4, Izotekt V4, Plastotekt 40 ali
podobne kvalitete), 2 sloja z zamaknjenimi
vertikalnimi stiki
zaščita vertikalne hidroizolacije, ki je hkrati tudi
toplotna izolacija z izolacijskimi mehansko in
vodoodpornimi ploščami iz ekstrudiranega
polistirena skupne debeline pri ogrevani hiši d= 16
cm, pri neogrevanem nadstrešku 10 cm , izol. plošče
stikovane na spah. (npr. Fragmat Termodur,
Stirodur CS, FIBRAN xps ETICS GF ali podobno,
na coklu nad terenom vidna površina z narebreno
površino (vzd. kanalčki zaradi boljše sprijemljivosti z
ometom). Plošče lepiti na hidroizolacijo s
poliuretanskim lepilom za polistirene (npr Fibran
stick, zgoraj dodatna mehanska pritrditev z
zaključnim kotnim fasadnim profilom. Izvedba po
navodilih proizvajalca.
Vert. hidroizolacija se izvede do zg. kote fasadnega
cokla (cca 30-50 cm nad terenom), kjer se zaključi z
zaključnim profilom.
Finalni omet cokla bo zajet v sklopu fasaderskih del
v naslednji zaključni fazi. Obračun po m2 fasadnega
cokla !
2./A
izdelava vertikalne hidroizolacije in TI zaščite za
obodnimi kasneje zasutimi stenami hiše (proti
ogrevanim prostorom hiše), 2 slojna HI + TI zaščita z
XPS d= 16 cm
m2
2./B
izdelava vertikalne hidroizolacije in TI zaščite za
obodnimi kasneje zasutimi stenami nadstreška za
avto (neogrevano), 2 slojna HI + TI zaščita z XPS d=
10 cm
m2
3.
55,00
19,00
Dobava materiala s prevozom, z zlaganjem na
gradbišču in transportom do mesta vgraditve in
zidanje kasneje zasutih obodnih prtličnih sten
stanovanjske hiše in nadstreška za avto (proti
terenu) z betonskimi kvadri (betonski votlaki), d= 30
cm, MO 150. Zidanje s podaljšano cementno malto
1:2:6 MM50, s polno zapolnitvijo vmesnih maltnih
žepov, kompletno z vsemi transporti, predhodno
namočitvijo betonskih zidakov in vsemi pomožnimi
deli.
Stene se pozidajo med vertikalnimi vezmi, z BV se
pozidajo le zasute fasadne stene proti terenu,
odprte stene proti dvorišču (nezasuto) se pozidajo z
MO - glej posebno postavko !
m3
Januar 2014
26/39
25,00
gradbena dela
obrtniška dela 3.f
ENODRUŽINSKA HIŠA
pozicij
a
4.
opis
P Z I , P Z R - 3. gr. faza
enota
ČAČKA arh
količina
cena/enoto
znesek
Dobava materiala s prevozom, z zlaganjem na
gradbišču in transportom do mesta vgraditve in
zidanje obodnih (fasadnih) in notranjih sten v obeh
etažah hiše (PT in M) z moderno modularno
izolacijsko porozno opeko POROTHERM ali
GOROTERM (20, 25 ali 30 S P+E, MO 15), s
podaljšano cementno izolacijsko malto 1:2:6 (MM5)
s polno zapolnitvijo vmesnih maltnih žepov. Izvedba
kompletno z vsemi transporti, predhodno namočitvijo
opečnih zidakov, z enostavnimi zidarskimi odri,
vsemi pomožnimi deli in napravo malt. Po sistemu
Wienerberger ali Goriške opekarne!
V stenah pustiti odprtine za prehod instalacij in za
razvod cevi , v stene sproti z zidanjem vgraditi
instalacijske cevi (odduhi, prezračevanje, odtočne
cevi in drugo) - po instalacijskih načrtih !
a.)
zidanje (obodnih) fasadnih sten hiše v pritličju,
nadstropju in podstrešju hiše z MO 30 S P+E, stene
debeline 30 cm (v PT samo odprte (nezasute) stene
proti dvorišču in stena med hišo in nadstreškom
(ostale stene v PT iz BV)
Na podstrešju se čelne stene pozidajo v naklonu
strešin (12 stopinj), zidake porezati v naklonu, zgoraj
se stene zaključijo z AB vezjo -glej AB dela !
b.)
c.)
5.
m3
36,00
zidanje notranjih nosilnih sten hiše v v pritličju hiše
z MO 25 S P+E, debeline 25 cm
m3
15,25
zidanje notranjih sten hiše v nadstropju hiše z MO
20 S P+E, debeline 20 cm
m3
12,00
Dobava materiala s prevozom, z zlaganjem na
gradbišču in transportom do mesta vgraditve in
zidanje notranjih predelnih sten v PT in N hiše z
opečnimi modularnimi pregradnimi polovičnimi
poroznimi zidaki , debeline 11 cm (napr. zidaki
POROTHERM 11 P+E, debeline 11 cm, to so
vertikalni bloketi za predelne stene 50/11 /23 cm),
zidanje s podaljšano cementno malto 1:2:6,
kompletno s polno zapolnitvijo reg, z vsemi
transporti in vsemi pomožnimi deli in napravo malte.
Obračun v m2.
Januar 2014
27/39
gradbena dela
obrtniška dela 3.f
ENODRUŽINSKA HIŠA
pozicij
a
opis
P Z I , P Z R - 3. gr. faza
enota
ČAČKA arh
količina
cena/enoto
znesek
OPOMBA : z zidaki se pozidajo tudi stene pod
stopniščem (shramba) in kot stopniščna ograja v
vretenu stopnišča, ter ograja ob stopnišču h= 1,0 m
v N, kar je zajeto v količini
m2
6.
Dobava in polaganje montažnih prefabriciranih
prednapetih opečnih preklad nad vrati v notranjih
predelnih opečnih zidovih d= 11 cm. Preklade
položene na pripravljena ležišča v cementno malto.
Minimalno naleganje je 12 cm. Preklade zapolniti z
drobnozrnatim betonom ali malto. Izvedba z vsemi
transporti, montažo, izvedbo in obdelavo ležišč,
močenje opečnih preklad in zapolnitev odprtin
Izvedba po detajlih po sistemu Porotherm Wienerberger. Obračun po komadih preklad, za
zidove širine 11 cm, razpon preklad 120 -140 cm.
kom
7.
27,00
4,00
Dobava s prevozom in postavljanje dveh
samostojnih kompletnih tipskih dimnikov in sicer
en enojni dimnik z ventilacijo v kurilnici , gabaritov
cca 40x60, (napr. tuljava fi 200 mm+ ventilacije) za
priključitev kotla za centralno ogrevanje ( plin ali na
pelete), (napr. dimnik tipa SHIEDEL UNI PLUS SIH
200 L), drugi enojni dimnik s tuljavo fi 250 mm (npr
SHIEDEL UNI PLUS SIH 25, gabaritov cca 45 x 45
cm) za priključitev kamina v dnevni sobi v PT.
Izvedba posameznega dimnika kompletno z vsemi
potrebnimi sestavnimi in pritrdilnimi elementi,
priključki in čistilnimi vratci, vse za kvalitetno in
brezhibno delovanje dimnika. ( izolirana cev v
zaščitnem bloku, čistilna vratca, priključni kosi,
konzolne plošče za montažo nadstrešnih izol oplata,
vsa izolacijo in tesnilni trakovi, šamotna malta in vse
drugo). Montaža po navodilih proizvajalca, zgoraj je
montirana tipska vremenska betonska kapa - tipska
izolacijska montažna oplata oziroma montažni
zaključni dimniški element (UNI Final), ki se finalno
obleče v sivo pločevino v barvi po RAL kot strešna
kritina.
Obračun po izvedbi kompletnega posameznega
dimnika,, z vsemi sestavnimi deli
OPOMBA : navedeni primeri kvalitetnih dimnikov, ti
so lahko v podobni kvaliteti (napr Tomodi , Schunt ali
podobna kvaliteta), premer dimniških tuljav preveriti
po strojnem projektu !
a.)
komplet enojni dimnik z ventilacijami (npr Shiedel
200 L), dimnik skupne dolžine 8 m, za priklop kotla
za centralno ogrevanje, dimnik poteka od tal pritličja
(od talne plošče) pa nad streho, zgoraj sega vsaj 50
cm nad sleme
dimnik Shiedel 20 L, h= 8 m, komplet
Januar 2014
28/39
1,00
gradbena dela
obrtniška dela 3.f
ENODRUŽINSKA HIŠA
pozicij
a
b.)
P Z I , P Z R - 3. gr. faza
opis
enota
ČAČKA arh
količina
cena/enoto
znesek
komplet enojni dimnik (npr Shiedel 25), dimnik
skupne dolžine 7 m, za priklop kamina v dnevni sobi
v pritličju, dimnik poteka od tal pritličja to je od talne
plošče pa nad streho
Kamin je stvar notranje opreme in je po izboru
investitorja !
dimnik fi 25, h= 7,0 m, komplet
8.
Dobava, namestitev, pritrjevanje in izoliranje PVC
cevi (fi 75 ali 100 mm) , ki so vgrajene v izdolbljene
niše ali instal. jaške v zidovih in služijo za
prezračevanje in odduhe ter dovod zraka, v tlake se
vgradi cevi za podpih pri kaminu. Obračun v m1.
Cevi vstavljati v zidove sproti z zidanjem, pozicija po
instalacijskih načrtih
m1
9.
5,00
10,00
Grobo čiščenje prostorov po končanih gradbenih
delih. Obračun po m2 neto kvadrature.
m2
11.
20,00
Vzidave raznih manjših instalacijskih omaric (elektro,
kabelska, telefon, plin in drugo) in elementov
(razdelilci, konzole, doze, tabloji, vgrajevanje
ozemljitvenega valjanca in instalacijskih plastičnih
cevi v zidovih, vzidave sifonov in prezračevalnih
mrežic, pregled strešne kritine ter tesnenje okrog
dimnikov, strešnih oken in ventilacij s
trajnoelestičnim kitom in drugo). Ocena
KVZ ur
PUZ ur
10.
1,00
215,00
Nakladanje in prevoz do cca 10 km, vsega
odpadnega materiala in embalaže od gradbenih in
obrtniških del iz deponije na gradbišču v stalno
deponijo, kompletno s kipanjem in razstiranjem na
mestu deponije. Ocena!
m3
15,00
Opomba : ometi in zazidave so stvar naslednje
zaključne faze !
ZIDARSKA DELA SKUPAJ (Eur):
Januar 2014
0,00
29/39
gradbena dela
obrtniška dela 3.f
ENODRUŽINSKA HIŠA
pozicij
a
P Z I , P Z R - 3. gr. faza
opis
enota
inv.
MATEJA in MATEVŽ ROBNIK
obj.
ENODRUŽINSKA HIŠA z NADSTREŠKOM
grad.
NOVA GRADNJA
lok.
k.o. DOBRUNJE pri LJUBLJANI
f. izg.
DO III. GRADBENE FAZE
ČAČKA arh
količina
cena/enoto
znesek
Eu/enoto
skupaj Eu
B. OBRTNIŠKA DELA
( do III. gradbene faze)
količina
Januar 2014
30/39
gradbena dela
obrtniška dela 3.f
ENODRUŽINSKA HIŠA
pozicij
a
opis
P Z I , P Z R - 3. gr. faza
enota
ČAČKA arh
količina
cena/enoto
znesek
Eu/enoto
skupaj Eu
B/I. LESNE STREŠNE KONSTRUKCIJE
IN IZOLACIJSKI SENDVIČI
OPOMBA : strešni izolacijski sendvič se izvede nad
AB ploščo pred pokrivanjem strehe, ker kasneje
dostop ne bo več mogoč !
Pred izdelavo lesene strešne podkonstrukcije po celi
površini krovne betonske plošče (nad N) položiti
parno zaporo !
količina
1.
Dobava in polaganje na krovno ravno AB ploščo
nad nadstropjem po celi površini parno zaporo (kot
npr. AL PE folija, Delta-Fol Reflex ali podobna
kvaliteta), folija zalepljena z butilnim dvostranskim
lepilnim trakom na preklopih, prebojih in po obodu
(vsi robovi absolutno zatesnjeni - zalepljeni ali
zavarjeni !). Folijo napeti in prilepiti na AB ploščo
pred izvedbo lesene strešne konstrukcije, tako da je
folija pod kapnimi legami in sohami.
m2
2.
90,00
KONSTRUKCIJE IZ REZANEGA LESA
Dobava materiala z vsemi prevozi, priprava in
osnovna impregnacija lesa v delavnici in izdelava
kompletne lesene strešne konstrukcije za
sestavljeno dvokapno streho nad hišo, streha se v
slemenu v posameznih segmentih izvede na
podaljšan preklop (konzolno podaljšanje
posameznih navzkrižnih segmentov v slemenu - po
načrtu), streha z nakloni 12 stopinj. Strešna
podkonstrukcija izdelana iz rezanega smrekovega
lesa (II. klasa C24). Les v dimenzijah po načrtu
oziroma po statičnem računu (špirovci strehe 12 /
16 cm, kapne lege 16/20 cm, slemenske lege 20/24
cm, škarje ali klešče 2x5/25 cm, en par na vsakem
špirovcu (na napuščih ne!), ob dimnikih menjalniki in
drugo po načrtu).
Les za izdelavo strešne konstrukcije mora biti suh in
impregniran proti lesni gnilobi in črvom (npr. Silvanol,
Belles ali podobno). Streha je brez napuščev.
Obračun po m2 horizontalne projekcije dvokapne
strehe, vključno s konzolnimi podaljški v slemenu v
nekaterih poljih. V ceni po enoti mora biti vkalkuliran
ves potreben material za izdelavo, vsa spojna in
pritrdilna sredstva vse delo, ves potreben prenos, do
mesta vgraditve, izdelava podna za risanje profilov,
vse z zakonom predpisane dajatve in zavarovanje
delavcev pri delu. Poraba lesa 0,052 m3/m2. Lege
so sidrane v AB vezi s tipskimi svorniki fi 16 mm, na
razstoju cca 2 m.
Januar 2014
31/39
gradbena dela
obrtniška dela 3.f
ENODRUŽINSKA HIŠA
pozicij
a
opis
P Z I , P Z R - 3. gr. faza
enota
ČAČKA arh
količina
cena/enoto
znesek
OPOZORILO: TESAR - IZVAJALEC lesene strešne
podkonstrukcije mora dosledno upoštevati tlorisno in
višinsko postavitev tako leg kot špirovcev, za
kvalitetno in natančno predvideno obliko strešine
brez vidnih popačenj. Izvajalec odgovarja za s
PROJEKTOM DOLOČENO IZVEDBO! V primeru
odstopanja bo moral napake odpraviti na svoje
stroške!
OPOMBA : nadstreški nad terasami in vhodi so stvar
naslednje (zaključne faze)
m2
3.
Dobava materiala in izdelava termoizolacijskega
sendviča na čelne stene z notranje (podstrešne)
strani nad AB ploščo podstrešja, kot dodatna
toplotna izolacija za preprečevanje toplotnih mostov.
Izvedba v naslednji sestavi : TI se mora izvesti pred
pokrivanjem strehe !
a.)
toplotna izolacija iz fasadnih plošč iz mineralne
volne v skupni debelini 10 cm (npr. Tervol FP,
URSA FIP, Kombivol plošče ali podobno - po
predlogu strokovnjaka), izolacijske plošče se z
namenskimi uvrtanimi žeblji fiksirajo na stene,
površine ne bodo vidne, zato se ne ometavajo
b.)
zaščitna paropropustna folija nad izolacijo
Izolacijski sloj se izvede tudi preko lesenih leg !
Obračun po m2 dejanske površine.
m2
4.
Dobava materiala in izdelava termoizolacijskega
sendviča nad AB ravno ploščo nad nadstropjem
hiše (na podstrešju, nepohodno) v naslednji
sestavi od zgoraj navzdol:
a.)
b.)
c.)
zračni sloj neizkoriščenega podstrešja
zaščitna paropropustna folija nad izolacijo
dobava in polaganje moralov med zgornji izolacijski
sloj
toplotna izolacija iz večslojnih plošč iz trde
mineralne volne v skupni debelini 25 cm (npr. Tervol
TP, Rockwall ali URSA TEP ali podobno - po
predlogu strokovnjaka), npr 3 sloji po 8 cm križno
položeno z zamaknjenimi stiki
d.)
e.)
112,00
17,00
parna zapora na AB plošči - glej postavko 1.
Obračun po m2 dejanske površine. Strešne lesene
lege se v celoti obleče v izolacijo, z bočne strani
lepljeno in mehansko pritrjeno
OPOMBA : strešni izolacijski sendvič se izvede nad
AB ploščo pred pokrivanjem strehe, ker kasneje
dostop ne bo več mogoč !
m2
Januar 2014
32/39
84,00
gradbena dela
obrtniška dela 3.f
ENODRUŽINSKA HIŠA
pozicij
a
5.
opis
P Z I , P Z R - 3. gr. faza
enota
količina
znesek
130,00
Dvojno letvanje strešin dvo kapne sestavljene plitve
strehe hiše, s kontra letvami v smeri špirovcev
(napr. 5/5 cm, vmes 5 cm zračni sloj) in z
vzdolžnimi letvami 4/6 cm na razmaku za kritino iz
trapezne pločevine (npr. Trimo ali Armat ali
podobno). Letve v razstojih po navodilu izdelovalca
pločevinaste kritine. Letve impregnirane s sredstvi
za trajno zaščito lesa. Obračun po m2 merjeno v
poševnini.
m2
7.
cena/enoto
Dobava materiala in položitev paropropustne
rezervne nepretržne kritine, ki se pritrjuje direktno
na špirovce, folija, ki je primerna za pod pločevinasto
kritino (npr. gumbasta membrana Dorken Delta
Trela ali podobno). Folija na stikih lepljena z
dvostranskim lepilnim trakom, folija se ob kapeh
potegne v žlebove, na čelih strehe se potegne
navzdol. Obračun po m2.
m2
6.
ČAČKA arh
115,00
Dobava in pribijanje slemenskih letev za ločitev
prezračevalnih slojev dvo kapnih streh in za
pritrjevanje slemenjakov. Deske impregnirane,
pribite med vrh špirovcev. Samo na delu strehe s
slemenom, drugje je streha v slemenu na
prekrivanje (po segmentih). Po načrtu !
m1
Januar 2014
33/39
5,50
gradbena dela
obrtniška dela 3.f
ENODRUŽINSKA HIŠA
pozicij
a
8.
opis
P Z I , P Z R - 3. gr. faza
enota
količina
cena/enoto
znesek
Dobava in vgraditev tipskih prezračevalnih mrežic,
katere se pritrdi za žlebovi in na zgornjih konzolnih
zaključkih strehe (kjer se streha konzolno podaljša
od slemena), mrežice se fiksira med kontra letve in
služijo za prezračevanje strehe, hkrati pa
preprečujejo dostop ptičem in mrčesu. Širina mrežic
cca 10 cm. Obračun v m1. Zapiranje
prezračevalnega strešnega sloja. Npr Tondach
perforiran kovinski (alu) trak v barvi strešne kritine
(npr. temno sivo)
m1
9.
ČAČKA arh
42,00
Izdelava, dobava in montaža vseh potrebnih jeklenih
delov (spojni in vezni jekleni tipski deli, sidra za
sidranje leg, svorniki, klamfe, nasadilni sidrni
elementi (čevlji) za sidranje leg in špirovcev in
drugo) za sidranje in ojačitev lesenega ostrešja. Vsi
jekleni deli morajo biti očiščeni, prepleskani s
temeljno barvo in 2x prelakirani z lakom v tonu po
izbiri projektanta. Obračun v kg vgrajenega
jeklenega materiala. Ocena-točna količina iz
obdelanih detajlov. Strešne lege sidrane s tipskimi
svorniki fi 20 mm na razstoju cca 2,0 m oziroma po
statičnem računu.
kg
LESNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ (Eur) :
Januar 2014
34/39
50,00
0,00
gradbena dela
obrtniška dela 3.f
ENODRUŽINSKA HIŠA
pozicij
a
opis
P Z I , P Z R - 3. gr. faza
enota
ČAČKA arh
količina
cena/enoto
znesek
Eu/enoto
skupaj Eu
B/II. KROVSKA DELA
(Kritino izbere investitor Opcija : pločevinaste
strešne plošče s posipom napr Gerard ali Roser)
Pokrivanje se vrši takoj po izdelavi strešnega
izolacijskega sloja !
količina
1.
Dobava materiala s prevozom, z zlaganjem na
gradbišču, s transportom do mesta vgraditve in
pokrivanje strešnih površin dvokapne plitve
sestavljene strehe nad hišo s panelnimi ploščami iz
profilirane trapezne pocinkane Fe barvane pločevine
(0,6 mm), plošče v enem kosu od slemena do kapa
dolžine cca od 3,75 do 5,0 m, spodaj obrizg proti
rosenju, napr. bituminizirana lepenka. Strešna kritina
npr. iz profiliranih strešnih gradbenih plošč iz
pocinkane oblikovane pločevine napr Trimoterm TP
Dom ali ARMATERM SO 20 z izolacijskim tankim
slojem iz poliuretana. Kritina je pritrjena s tipskimi
pritrdili na lesene letve po tipskih rešitvah
proizvajalca. Barva strešne kritine poi RAL po izboru
(napr sivo). Streha je sestavljena dvokapnica z
naklonom 12 stopinj, v posameznih poljih se streha
izvede v slemenu na prekrivanje (konzolno
podaljšana streha od slemena - po načrtu). Vsa
potrebna tesnila in ves pritrdilni material mora biti
vodotesen I. kategorije. Vse izdelano točno po
navodilih proizvajalca kritine, z upoštevanjem vsega
pomožnega materiala, vseh transportov in pomožnih
del. Vertikalni transport cca 6-7,5 m. S pločevinasto
kritino se pokrijejo tudi bočne površine strehe, kjer
se streha konzolno podaljša od slemena. Obračun
po m2 strešnih površin merjeno v naklonu.
Kritina v barvnem odtenku, obliki, in finalni obdelavi
po izboru projektanta (napr. antracit, temno siva).
Pokrivanje po navodilih proizvajalca mora biti
izvedeno natančno in ne sme prepuščati
atmosferalij. Za izdelavo kritin uporabiti samo
popolnoma neoporečne nove strešnike in vezni
material
m2
2.
115,00
Pokrivanje slemena na dvokapni strehi s tipskimi
slemenskimi oblikovanimi pločevinami za
pločevinasto trapezno kritino, katere pritrditi na
lesene letve. Obračun v m1. Aero izvedba zaradi
prezračevanja, vgrajene goste mrežice, ki
preprečujejo dostop mrčesu. Sleme barve kot kritina.
Tipska izvedba po sistemu Armat (možno Trimo)
Pokrivanje samo na delu strehe s slemenom, drugje
je streha v slemenu na prekrivanje (po segmentih).
Po načrtu !
m1
Januar 2014
35/39
5,50
gradbena dela
obrtniška dela 3.f
ENODRUŽINSKA HIŠA
pozicij
a
3.
4.
opis
P Z I , P Z R - 3. gr. faza
enota
ČAČKA arh
količina
Dobava in montaža linijskih tipskih snegolovov iz
pločevinastih trakov na držajih iz ploščatih profilov.
Snegolovi pritrjeni na pločevinasto kritino po
tipskem sistemu izbrane strešne kritine. Obračun po
m1. Linijski snegolovi pritrjeni ob kapu in nad
dimniki.
m1
cena/enoto
znesek
31,00
Rezanje strešnih plošč in prilagoditev ob žlebovih,
ob čelnih zaključkih, rezanje pri pokrivanju bočnih
sten, ob ventilacijah in dimnikih.
m1
Januar 2014
36/39
20,00
gradbena dela
obrtniška dela 3.f
ENODRUŽINSKA HIŠA
pozicij
a
5.
opis
P Z I , P Z R - 3. gr. faza
enota
količina
8.
9.
3,00
43,00
Izdelava, dobava in montaža odkapnih zapognjenih
pločevin med strešno kritino in žlebovi, izdelanih iz
barvne poc. pločevine debeline (npr. 0,8 mm),
razvite širine 35 cm. Pločevina zgoraj sega pod
strešno kritino in se spodaj zapogne v žlebove,
zaradi preliva meteorne vode. Obračun po m1.
m1
31,00
kom
4,00
Izdelava, dobava in montaža priključkov strešnih
žlebov na odvodne odtočne cevi (fi 150 mm) za
odvod meteorne vode, zgoraj z zaščitno mrežico.
Obračun po komadih.
0,00
Izdelava, dobava in montaža polkrožnih (napr fi 150
mm) visečih žlebov, ki se jih izdela ob kapeh
dvokapne plitve strehe hiše. Žlebovi izdelani iz Fe
pocinkane prašno barvane pločevine (temno sivo,
kot pločevinasta kritina) razvite širine cca 35-40 cm
debeline 0.8 mm, žlebovi izvedeni v padcih proti
odtočnim cevem. Obračun po m1.
m1
10.
znesek
Dobava in montaža čelnih in bočnih obrob, ki
zaključujejo strešno trapezno kritino iz panelnih
gradbenih plošč na vidnih čelnih in bočnih straneh.
Izvedba s zaključnimi samonosnimi obrobami iz
pocinkane prašno barvane pločevine (npr.d= 0,8
mm, barva RAL kot strešna kritina), r. š.= cca 50-60
cm. Zaključne obrobe zgoraj zbigane-dvignjene nad
strešno kritino, znotraj se spojijo z valovito kritino,
zunaj prekrijejo fasadno izolacijsko oblogo preko
katere vertikalno potegnjene navzdol, kjer je spodaj
na najnižji točki izveden odkap. Obračun po m1.
m1
7.
cena/enoto
Dobava in položitev posebnih strešnih elementov za
vgraditev ventilacijskih tuljav, kompletno z
nastavkom s ponvijo, vremensko kapo, in z
reducirnim elementom, z vsemi obrobami in
tesnilnim materialom.
kom
6.
ČAČKA arh
31,00
Izdelava, dobava in montaža odvodnih (odtočnih)
cevi meteorne vode krožnega prereza fi 125 mm,
cevi izdelane iz poc. barvne pločevine debeline
0,80 mm razvite širine cca 45 cm. Obračun po m1.
Ves pritrdilni material mora biti izdelan iz nerjavnih
profilov. Odtočne cevi spodaj s kolenom
priključene na peskolove ali na mulde za meteorno
vodo.
m1
Januar 2014
37/39
22,00
gradbena dela
obrtniška dela 3.f
ENODRUŽINSKA HIŠA
pozicij
a
11.
opis
P Z I , P Z R - 3. gr. faza
enota
količina
znesek
2,75
Naprava dimniške obrobe s poc. barvno pločevino
debeline 0,7 mm razvite širine 40-60 cm, dolžine cca
2-3 m. Stiki z dimniki kitani. Obračun po kom.
kom
13.
cena/enoto
Izdelava, dobava in montaža zapognjenih odkapnih
pločevin na robu terasne plošče (pod keramiko,
oziroma hidroizolacijo). Obrobe izdelane iz poc.
barvne pločevine debeline 0,8 mm, razvite širine cca
20 cm. Pločevina zgoraj sega pod HI in keramiko in
se po vodilnih točkovnih vodilnih nosilnih pločevin
potegne navzdol kot odkap za preliv vode. Obračun
po m1.
m1
12.
ČAČKA arh
2,00
Dobava in montaža izolacijskega sloja in pokrovnih
zaključnih obrob, ki zaključujejo in pokrivajo vence
nad ravno streho. Na vrh AB ograjnih vencev se na
beton privijači izolacijske plošče iz Fibrana, XPS ali
Stirodura d= 5 cm, š= cca 50 cm, ki se jih pokrije z
zaključnimi samonosnimi obrobami iz poc.
pločevine (grafitno sivo) 1,0 mm, r. š. cca = 75 cm,
obrobe pritrjene na vrh fasadnih oz. strešnih
vencev, pločevina se fiksira na pločevinaste trakove
(2 mm, e= cca 50 cm), ki se preko izol. sloja vijačijo
na beton. Zaključne obrobe znotraj zbigane navzdol
in segajo do strešnega žleba ravne strehe (stik
kitan), zunaj potegnjene preko fasadne obloge
vertikalno navzdol, kjer je izveden odkap. Na
podlogo (pod pločevino) pritrditi folijo kot rezervno
kritino! Obračun po m1.
m1
Januar 2014
38/39
15,50
gradbena dela
obrtniška dela 3.f
ENODRUŽINSKA HIŠA
pozicij
a
14.
opis
P Z I , P Z R - 3. gr. faza
enota
Razna nepredvidena kleparska dela, ki bodo
razvidna po izdelanih detajlih. Ocena 3% kleparskih
del.
ocena
KROVSKO - KLEPARSKA DELA SKUPAJ (Eur):
Januar 2014
39/39
ČAČKA arh
količina
cena/enoto
znesek
0,03
0,00
gradbena dela
obrtniška dela 3.f
ENODRUŽINSKA HIŠA
pozicij
a
opis
P Z I , P Z R - 3. gr. faza
enota
ČAČKA arh
količina
cena/enoto
znesek
B/III. RAVNE STREHE (streha nadstreška)
1.
Dobava in pritrjevanje trikotnih zagozd iz
ekstrudiranega polistirena (npr. Stirodura ali Fibrana)
v stiku med AB ploščami in strešnimi venci. Preko
zaobljenih zagozd se hor. hidroizolacija potegne
po vencih navzgor do vrha.
m1
2.
Dobava materiala in izdelava kompletnih toplotno in
hidro izolacijskih slojev in zaščitnih obtežilnih slojev
za nepohodno ravno streho nad parkirnim
nadstreškom (neogrevano). Na AB krovno ploščo
izvesti in položiti:
a.)
čiščenje površin plošče in izvedba hladnega premaza
(npr. Timbitol)
preko premaza izvesti parno zaporo (kot npr. Bitalbit
AL + SV/4, točkovno varjeno na cca 30% površine)
b.)
c.)
prvi spodnji sloj iz vodo in mehansko odpornih toplotno
izolacijskih plošč iz ekstrudiranega polistirena skupne
debeline 12 cm (npr. Fibran XPS, Stirodur, Roofmate
ali podobno), napr. plošče s stopničastimi preklopi, 2
sloja po 6 cm z zamaknjenimi stiki
d.)
naklonski sloj iz vodotesnega lahkega naklonskega
betona 3-7 cm v naklonih 2%, proti strešnim
odtočnikom
e.)
f.)
hidroizolacijski predpremaz
prvi sloj hidroizolacije iz točkovno varjenih kvalitetnih
polimer-bitumenskih trakov s preklopi točkovno varjeno
na cca 30% površine (aPP, npr Timbitekt PF 4 SE,
Scudoplast ali podobne kvalitete) d= 0,4 cm
g.)
drugi sloj hidroizolacije iz polnovarjenih kvalitetnih
polimer-bitumenskih trakov s preklopi navzkrižno na
spodnji sloj (aPP, npr Timbitekt PF 5 ME ali podobne
kvalitete) d= 0,5 cm
h.)
zaščita hidroizolacije pred nasipom in kot
protikoreninska zaščita in je izvedena iz gumbaste
membrane (kot npr Tefond)
i.)
j.)
PP geofilc (nad 150 g/m2) ali filterska vlakna
zaščitni in obtežilni zaključni sloj iz pranega prodca fi
16-32 mm, v debelini 5 cm.
HI se neprekinjeno preko zagozd potegne do vrha
strešnih vencev, kjer se zaključijo s pokrovno
pločevinasto obrobo. Obračun vert. HI v naslednji
podtavki
Obračun po m2 kompletne izvedbe horizontalnega
strešnega sloja. OPOMBA: podan samo predlog
izvedbe, sestava je lahko podobna oziroma po
dogovoru z izvajalcem in glede na predstavljene
kvalitetne izvedbe za dolgoletno vodotesnost strehe
(možno po sistemu Fibran, Bauder ali podobno)!
m2
Januar 2014
40/39
16,00
32,00
gradbena dela
obrtniška dela 3.f
ENODRUŽINSKA HIŠA
pozicij
a
3.
opis
P Z I , P Z R - 3. gr. faza
enota
količina
cena/enoto
znesek
Dobava in vgraditev tipskih strešnih kvalitetnih
požiralnikov meteorne vode za ravne strehe, za
vgraditev v hidroizolacijski sloj in v zaščitni prodec.
Požiralniki zaščiteni z mrežico, vgrajene imajo
kable za ogrevanje v zimskem času (proti
zmrzovanju). Preboj preko vencev je izveden
vodotesno, s priključkom na odtočne cevi, ki se
vodijo vbetonirane v stenah. Obračun po komadih.
(npr. tipski požiralniki GULLY, GEBERIT ali po
izbranem strešnem sistemu).
kom
4.
ČAČKA arh
1,00
Izdelava, dobava in montaža odvodnih prelivnih
cevk, ki se vgradijo skozi AB vence ravne strehe za
preliv vode v času močnejših padavin, ali v kolikor se
zamaši odtok. Cevi iz RF cevi krožnega prereza fi
75mm, l= cca 70 cm, se vodotesno vgradijo skozi
AB venec, z ene strani mrežica proti zamašitvi, z
druge strani cev prirezana pod kotom za preliv vode,
min. padec proti zunanjemu robu Obračun po
komadih.
kom
RAVNE STREHE SKUPAJ :
Januar 2014
1,00
0,00
41/39
gradbena dela
obrtniška dela 3.f
ENODRUŽINSKA HIŠA
pozicij
a
opis
P Z I , P Z R - 3. gr. faza
enota
ČAČKA arh
količina
cena/enoto
znesek
Eu/enoto
skupaj Eu
D.) ZUNANJA UREDITEV
OPOMBE: vsa geodetska dela in merjenja morajo
biti zajeta v enotnih cenah in se ne obračunavajo
posebej!
Način izvedbe zemeljskih del je prepuščen
tehnologiji in tehnični opremljenosti izvajalca!
Morebitna izgradnja opornih sten se bo določila na
mestu po izvedbi zemeljskih del !
Zemeljska dela za dvorišče pred hišo in parkirnim
nadstreškom so zajeta v sklopu hiše !
količina
1.
IZKOP ZA DOVOZNO CESTO in OBRAČALIŠČE
Površinski plitvi odriv mešanega zgornjega sloja iz
travne ruše, peska in zemlje v terenu III. kategorije
na mestu izgradnje tlakovanja dovozne ceste in
obračališča (asfalt). Površinski izkop mešanega
materiala povprečne globine cca 30-40 cm, z
direktnim odlaganjem zemlje in travne ruše na
deponijo na gradbišču, kjer se dober material kopiči
posebej za ponovno vgraditev za zelenice ob hiši,
slab material se uporabi za izravnavo parcele ali pa
se izvede nasip (izravnava brežin), možen odvoz za
izravnavo terena v bližini.
m3
2.
Planiranje in izravnava dna izkopa za dovozno cesto
(asfalt) in za tlak obračališča iz travnih plošč in
strojno nabijanje raščenega terena v zemljišču III.
kategorije, pred polaganjem ločilne folije in izvedbo
tamponskih nasipov.
m2
3.
64,00
172,00
Dobava in položitev geotekstila (politlak folija npr.
Typar nad 150 g/m2) na dno in stranice izkopa za
dvorišče, pred izvedbo tamponske nosilne blazine,
kot ločilni sloj med raščenim terenom in novim
tamponom. Obračun v m2. Folija v trakovih z min. 10
cm preklopa.
m2
Januar 2014
42/39
185,00
gradbena dela
obrtniška dela 3.f
ENODRUŽINSKA HIŠA
pozicij
a
4.
P Z I , P Z R - 3. gr. faza
opis
enota
ČAČKA arh
količina
cena/enoto
znesek
Naprava nosilnega zbitega mrazoodpornega
kvalitetnega tamponskega sloja dovozne ceste in
obračališča (asfalt), splaniranega za podlogo
tlakovanim povoznim površinam, z zdravim
gramoznim tamponom ali skalnim drobljencem v
povprečni debelini cca 25-30 cm, kompletno z
dobavo in prevozom tampona, razstiranjem, z
utrjevanjem (komprimiranjem) v plasteh po 10-15 cm
do predpisane zbitosti za lokalni cestni promet.
Izvedba z vsemi pomožnimi deli in transporti (do 15
km). Nasutje izvedno v padcih proti talnim cestnim
kanaletam, muldam ali zunanjim robovom.
OPOMBA : tampon za dvorišče pred hišo je zajet v
sklopu zemeljskih del za hišo !
m3
5.
52,00
Dobava in vgrajevanje podložnega pustega
naklonskega podbetona MB 15, preseka od 0.080,12 m3/m2/m1 v nearmirane konstrukcije za
vgrajevanje betonskih cestnih in vrtnih robnikov, za
kanalete in razna manjša vbetoniranja betonske
galanterije. Izvedba z vsemi pomožnimi deli in
transporti.
Vbetonaža robnikov po tipskem detajlu!
m3
6.
Dobava s prevozom in vgrajevanje tipskih betonskih
cestnih robnikov, ki ločujejo zelenice od povoznega
asfaltnega dvorišča, dovozne ceste in obračališča in
vgreznjeni povozni robniki pri uvozu z glavne ceste
na dovozno cesto. Betonski robniki 12-15/25 cm (zg.
ploskev 12 cm) so položeni v peto iz pustega
betona. Obračun po m1.
a.)
dvignjeni ravni cestni robniki med zelenicami in
asfaltom na dvorišču, dovozni cesti in obračališčem
m1
b.)
91,00
dvignjeni cestni robniki v krivini (loku) pod določenim
radiem, robniki v loku pri uvozu z glavne ceste na
dovozno in pri uvozu na dvorišče
m1
c.)
15,00
12,00
vgreznjeni povozni robniki pri uvozu na dvorišče in
med asfaltom in obst. lokalno cesto in vgreznjeni
robniki pri uvozih v garaže
m1
Januar 2014
43/39
4,50
gradbena dela
obrtniška dela 3.f
ENODRUŽINSKA HIŠA
pozicij
a
7.
opis
P Z I , P Z R - 3. gr. faza
enota
količina
cena/enoto
znesek
Dobava s prevozom in vgrajevanje tipskih betonskih
vrtnih robnikov, ki ločujejo zelenice ali asfalte od
betonskih tlakovcev ali pranih plošč ob hiši in
nadstrešku. Betonski robniki 5/20 cm so položeni v
peto iz pustega betona. Obračun po m1.
m1
8.
ČAČKA arh
32,00
Dobava in naprava obrabne plasti iz asfalta na
dvorišču pred hišo in parkirnim nadstreškom ter na
dovozni cesti. Napraviti podlogo iz bitudrobirja (032
S) debeline 6-8 cm (PTP 31-346) (v naklonu), jo
očistiti in odprašiti, obrizgati z bitumenskim
premazom, ter nanesti obrabni sloj asfalt betona v
debelini 4 cm (PTP 31-346) . Naveden primer
asfaltov, sestavo za dvoriščni promet predlaga
izbran izvajalec.
Asfalti v padcih proti talnim cestnim kanaletam,
muldam ali zunanjim robovom. Ob dovozni cesti se
ob robniku izvede plitva asfaltna mulda za odtok
površinskih voda.
Obračun po m2 dvoslojnega asfalta in po m1 plitvih
robnih asfaltnih muld.
a.)
b.)
9.
dobava in strojno vgrajevanje grobega naklonskega
asfalta in finega obrabnega sloja iz finega asfalta na
dovozni cesti in manipulacijskem dvorišču pred hišo
in parkirnim nadstreškom
m2
165,00
m1
37,00
dobava in strojno dodatno vgrajevanje asfalta za
izvedbo plitve robne mulde za odtok površinskih
voda iz dovozne ceste, robna mulda š=50 cm,
speljana v cestni požiralnik
Dobava s prevozom in nasipanje sjanega peska, ki
služi kot izravnalna podloga za polaganje tlakovcev
ob hiši, za travne plošče na obračališču in na otoku
za smetne kontejnerje. Nasutje povprečne debeline
cca 5 cm. Obračun po m3. Pesek položen na zbito
tamponsko podlogo.
m3
10.
3,50
Dobava s prevozom in naprava povoznega tlaka na
obračališču iz travnih plošč, ki se položijo na zbit
nasip, travne plošče se zapolnijo z mešanico kalcitne
mivke in zemlje. Travne plošče iz kvalitetne
reciklirane plastike (napr Hauraton Recyfix ali
podobno). Obračun po m2.
m2
Januar 2014
44/39
16,00
gradbena dela
obrtniška dela 3.f
ENODRUŽINSKA HIŠA
pozicij
a
11.
P Z I , P Z R - 3. gr. faza
opis
enota
ČAČKA arh
količina
cena/enoto
znesek
Dobava materiala in oblaganje tal za pločnike ob
hiši in za plato s smetnimi kontejnerji s tipskimi
oblikovanimi sestavljivimi betonskimi tlakovci iz
kremenovega betona z odpornostjo proti solem,
tlakovci debeline 6 cm z nedrsečo površino v obliki
in barvi po izboru (siva). Betonski tlakovci primerni
za zunanje razmere, položene sloj sjanega peska
na nosilno podlogo iz zbitega tampona, fuge
zapolnjene s kalcitno mivko. Položen tlak v rahlem
padcu proti zunanjemu robu (stran od objekta min
1%) oziroma proti talni kanaleti, tlak je od zelenic ali
asfalta ločen z vbetoniranimi vrtnimi robniki. Obračun
po m2 izdelanega tlaka. Pasovi ob hiši (pločniki)
širine cca 100 cm.
OPOMBA: namesto tlakovcev je možno položiti
prane plošče (po dve vzporedni prani plošči 50 x 50
cm)
12.
13.
m2
22,00
m3
45,00
Dovoz iz začasne deponije in vgrajevanje zemlje
(humusa) v deb. 20-30 cm z razgrinjanjem,
planiranjem in uvaljanjem, delno v naklonu za
izvedbo zelenic in gredic zunanje ureditve in za
popravilo med deli poškodovanih zelenic. Z
materialom se oblikuje brežine, ki se utrdijo z
uvaljanjem. Obračun v m3.
Dobava posaditev trave za ozelenitev zelenic pred
objektom s sjanjem trave (Tivoli) z vsemi potrebnimi
zemeljskimi in pomožnimi deli in končnim uvaljanjem
in večkratnim zalivanjem. Obračun po m2.
m2
14.
130,00
Nakladanje in prevoz do cca 15 km, vsega
odvečnega odpadnega materiala od del za
zunanjo ureditev iz deponije na gradbišču v stalno
deponijo, kompletno s kipanjem in razstiranjem na
mestu deponije. Upoštevan samo dodatni odvoz
preostanka materiala od dodatnih zemeljskih del,
odvoz viška nevgrajenega materiala, dočim je
sprotni odvoz za gradbeno jamo je zajet v sklopu
postavk. Možna izvedba nasipa na parceli.
m3
30,00
OPOMBA: luči zunanje ureditve po posebnem
projektu!
ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ (Eur):
Januar 2014
0,00
45/39
gradbena dela
obrtniška dela 3.f