Knjiženje avansnih računov Postopek knjiženja: Podjetje

Comments

Transcription

Knjiženje avansnih računov Postopek knjiženja: Podjetje
Knjiženje avansnih ra unov
Postopek knjiženja:
Podjetje prejme delni avans, za prejeti avans izda avansni ra un. Po izdobavi oziroma
opravljeni storitvi izda ra un, kupec dopla a razliko do polnega zneska ra una.
Z.št.
1.
Vsebina
Prejem avansa
2.
Ra un za prejeti avans
3.
Ra un za izdelke
4.
Pora un predujma
5.
Prejem nakazila
Konto
110
230
195
260
290
120
260
7
195
290
120
230
110
120
V breme
8.400
8.400
12.000
7.000
8.400
3.600
V dobro
8.400
1.400
7.000
600
10.000
8.400
8.400
3.600
Prvi dogodek (to ka 1) se poknjiži v glavni knjigi pri knjiženju ban nih izpiskov. V
fakturiranju se izda ra un za prejeti avans, nastavitev za prenos v glavno knjigo se naredi v
nastavitvah fakturiranja.
Po izdaji blaga oziroma opravljeni storitvi se naredi ra un (to ka 3) v programu fakturiranje
in se prenese v saldakonte. Nastavitve kontov se naredijo v fakturiranju. Pri prenosu fakture
se poknjiži tudi pora un predujma
Pri prenosu fakture se poknjiži še pora un predujma (to ka 4). Nastavitve tipa dokumenta in
konta se nastavi v nastavitvah:

Similar documents