Letno poročilo o delu javnega zavoda Kobilarna Lipica za leto 2012

Comments

Transcription

Letno poročilo o delu javnega zavoda Kobilarna Lipica za leto 2012
JAVNI ZAVOD KOBILARNA LIPICA
LETNO POROČILO
ZA LETO 2011
Lipica, maj 2012
1
KAZALO
KAZALO .................................................................................................................................................... 2
PRIPRAVA DOKUMENTA .......................................................................................................................... 5
UVOD ....................................................................................................................................................... 6
PREDSTAVITEV JAVNEGA ZAVODA .......................................................................................................... 9
1.
Vizija in poslanstvo ................................................................................................................... 10
1.1.
Vizija .................................................................................................................................. 10
1.2.
Poslanstvo ......................................................................................................................... 11
POSLOVNO POROČILO........................................................................................................................... 12
1.
Realizacija ciljev v letu 2011 ..................................................................................................... 12
KONJEREJA IN KONJENIŠTVO ................................................................................................................ 14
1.
Uvod ......................................................................................................................................... 14
2.
Reja in vzreja lipicancev ............................................................................................................ 14
2.1.
Reja konj v skladu z zootehniškimi in etološkimi standardi .............................................. 14
2.2. Tekoče vzdrževanje objektov in opreme na nivoju, ki zagotavlja nemoteno izvajanje vseh
nalog na področju reje in vzreje .................................................................................................... 15
3.
4.
2.3.
Vzdrževanje in izboljševanje pašno-košnih površin .......................................................... 16
2.4.
Uvajanje kombinirane rabe pašnih površin ....................................................................... 17
2.5.
Redno usposabljanje kadrov za tekoče izvajanje del ........................................................ 17
Izvajanje rejskega programa, pripuščanje in osemenjevanje ................................................... 18
3.1.
Izvajanje potrjenega rejskega programa ........................................................................... 18
3.2.
Priprava letnega in dolgoročnega načrta pripustov .......................................................... 18
3.3.
Izvajanje umetnega osemenjevanja z nativnim semenom ............................................... 19
3.4.
Ustanovitev osemenjevalnega središča ............................................................................ 19
Zdravstveno varstvo konj ......................................................................................................... 19
4.1.
Izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva ................................................................ 19
4.2.
Zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva .............................................................. 20
4.3.
Zagotavljanje specialističnega ortopedskega zdravstvenega varstva ............................... 21
2
5.
Preizkus delovne sposobnosti .................................................................................................. 21
5.1.
6.
7.
8.
Šolanje lipicancev ..................................................................................................................... 22
6.1.
Lipiška jahalna šola, vprege in turistično orientirani konjeniški programi ........................ 22
6.2.
Urejanje objektov za trening konj ..................................................................................... 23
6.3.
Prenova hleva VIII (»novi hlev«) ........................................................................................ 24
Usposabljanje nujno potrebnih jahačev in voznikov vpreg ...................................................... 24
7.1.
Akademska dejavnost........................................................................................................ 24
7.2.
Ustanovitev konjeniške akademije Lipica.......................................................................... 24
Spremljanje reje in vzreje lipicancev ........................................................................................ 25
8.1.
9.
Izvajanje preizkusa delovne sposobnosti v skladu z rejskim programom ......................... 21
Izvajanje enotnega rejskega programa za pasmo lipicanski konj ...................................... 25
Vodenje izvorne rodovniške knjige .......................................................................................... 26
9.1.
Vodenje rodovniških knjig ................................................................................................. 26
9.2.
Dopolnjevanje informacijskega sistema ............................................................................ 26
9.3.
Delovanje mednarodnega registra lipicancev (ILR) v sodelovanju in za potrebe LIF ........ 26
9.4.
Pridobitev foto dokumentacije, literature, arhivskega in slikovnega gradiva ................... 26
9.5.
Organizacija generalne skupščine LIF ................................................................................ 27
10. Predstavitvena dejavnost ......................................................................................................... 27
11. Sodelovanje lipicancev v državnem protokolu Republike Slovenije ........................................ 28
KULTURNA DEDIŠČINA IN OHRANJANJE NARAVE ................................................................................. 30
1. Varstvo kulturne dediščine – vzdrževanje varovanih objektov ter izboljšanje stanja in uporabe
grajenih delov spomeniške celote ..................................................................................................... 30
2.
Varstvo kulturne dediščine - vzdrževanje kultivirane kraške krajine ....................................... 31
3.
Varstvo kulturne dediščine - hranjenje in predstavljanje varovanih likovnih del .................... 32
4.
Varstvo kulturne dediščine - predstavitev spomeniške celote in njenih posameznih delov ... 32
5.
Izvajanje drugih nalog............................................................................................................... 33
5.1.
Urejanje objektov in površin v konjerejskem delu ............................................................ 33
5.2.
Celovita ekološka in energetska sanacija .......................................................................... 33
3
5.3.
6.
Priprava skupne investicijske oziroma projektne dokumentacije ..................................... 35
Oprema za izvajanje nalog v zvezi z ohranjanjem kulturne dediščine in rejo konj .................. 35
KADRI ..................................................................................................................................................... 41
1.
Analiza strukture zaposlenih .................................................................................................... 42
2.
Zdravstveni absentizem ............................................................................................................ 46
3.
Pogodbeno in študentsko delo ................................................................................................. 47
4.
Jubilejne nagrade...................................................................................................................... 47
5.
Delovne nesreče ....................................................................................................................... 47
6.
Vrednotenje posebnih znanj in sposobnosti ............................................................................ 47
RAČUNOVODSKO POROČILO ................................................................................................................. 48
1.
Bilanca stanja ............................................................................................................................ 49
2.
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.............................................................. 57
3.
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka................... 68
4.
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb in izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
69
5.
Materialni stroški po nalogah ................................................................................................... 69
6.
Izkazi ......................................................................................................................................... 75
MNENJE REVIZORJA............................................................................................................................... 96
4
PRIPRAVA DOKUMENTA
Letno poročilo javnega zavoda Kobilarna Lipica za leto 2011 so pripravili:






Tomi Rumpf, direktor,
mag. Janez Rus, strokovni vodja,
Nataša Kolenc, pomočnica direktorja za projekte,
mag. Nataša Kofol, vodja Kadrovske službe,
Mojca Fajdiga, vodja Splošne službe,
Irena Stropnik, vodja Finančno računovodske službe.
5
UVOD
Leto 2011 je bilo za Kobilarno Lipica v znamenju številnih aktivnosti v okviru predstavitvene dejavnosti in
organiziranih prireditev, sodelovanja Kobilarne Lipica v strokovnem mednarodnem prostoru ter uspešno
izvedenih investicij in nadaljevanju aktivnosti v okviru prestrukturiranja hčerinske družbe LIPICA TURIZEM d.o.o.
Na področju konjereje in konjeništva smo v Kobilarni Lipica nadaljevali uspešno sodelovanje z zunanjim
izkušenim trenerjem za lipiško klasično šolo jahanja ter prav tako nadaljevali v letu 2010 začeto sodelovanje z
enim najbolj cenjenih strokovnjakov za dresurno jahanje. V okviru izvajanja predstavitvenega programa klasične
šole jahanja in odprtih treningov klasične dresure smo, med drugim, sodelovali na predstavitvi ESSA v Avignonu
v Franciji in v Kapli na Koroškem ter nastopili na konjeniškem sejmu Pferd Wels v Avstriji. Medijsko izjemno
odmevna pa je bila gala predstava Lipica v Ljubljani – Ponos, lepota, pogum dne 11. 3. 2011 v športni dvorani
Stožice v Ljubljani.
Z vpregami so ekipe Kobilarne Lipica uspešno nastopile na tekmovanjih nacionalnega nivoja, pri čemer naj
izpostavimo Povir CAN, kjer je Mitja Mahorčič z dvovprego 424F. SLAVINA XIX, 330 F. SLAVINA XIX dosegel 2.
mesto, in Senovo CAN, kjer je Marko Memon z dvovprega 521 C. MONTEAURA XIX, 350 N. BETALKA XXVI
prav tako dosegel 2. mesto. Na mednarodnih tekmovanjih je bil na CAI Pisa Italija uspešen Mitja Mahorčič z
dvovprego 334 C. SAMIRA XXII, 332 P. FAMOSA III, saj je dosegel skupno 3. mesto.
V mednarodnem prostoru smo okrepili našo prisotnost in aktivno sodelovali v okviru Mednarodne lipicanske
zveze (LIF) in Evropskega združenja državnih kobilarn (ESSA). V oktobru smo organizirali dve izredno pomembni
mednarodni prireditvi, in sicer: ESSA simpozij »The Days of European Stud Culture« z udeležbo predstavnikov
kobilarn iz večine držav, iz katerih so te ustanove, in strokovnjakov iz Slovenije, ter jubilejno 25. generalno
skupščino LIF-a.
Nesporno je bil eden najuspešnejših dogodkov v letu 2011 izredno uspešna organizacija Svetovnega prvenstva v
vožnji vpreg s poniji, ki je potekalo v septembru 2011, s čimer smo še utrdili ugled odlične organizatorice
mednarodnih konjeniških tekmovanj na najvišjem nivoju.
Na dan 31. 12. 2011 znaša skupno število konj 395, 274 konj je v osnovni čredi, od tega 131 plemenskih kobil,
100 dresurnih in plemenskih žrebcev in 43 delovnih konj, ter 121 konj v prirastku (konji do 4. leta starosti), od
tega prirast leta 2011 šteje 11 žrebičk in 16 žrebičkov. V letu 2011 je Kobilarna Lipica prodala 7 konj. Pri prodaji iz
osnovne črede je nastala (glede na knjižno vrednost) pozitivna razlika v višini 25.381,83 EUR.
Leto 2011 je Kobilarno Lipica izrazito zaznamoval pogin 5 konj. V zvezi s pogini so se izvedle številne interne in
zunanje preiskave strokovnjakov s številnih področij. Končno poročilo, ki je bilo posredovano s strani Veterinarske
uprave Republike Slovenije, Veterinarske fakultete in Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor, je bilo
predstavljeno Državnemu zboru Republike Slovenije, Odboru za kmetijstvo. V Kobilarni Lipica smo po dogodku
izvedli več ukrepov, povezanih z varovanjem živali in objektov. Tako smo poostrili varnostni režim in prešli na 24urno fizično varovanje kobilarne. Izvedli smo tudi postopek javnega naročila za varnostno službo, vendar
pogodba z izbranim ponudnikom še ni sklenjena. Kot izjemno pomemben projekt, ki bo bistveno vplival na
strokovni nivo oskrbe in zdravljenja konj lipicanske pasme, ocenjujemo tudi registracijo lastne veterinarske
ambulante tipa B, ki zaradi zakonskih določil deluje v okviru družbe LIPICA TURIZEM d.o.o. Ustanovila se je torej
»interna« ambulanta, ki bo na najvišjem strokovnem nivoju oskrbovala tako konje kobilarne kot tudi zunanje.
6
V Kobilarni Lipica smo v preteklem letu uspešno zaključili več investicij, med katerimi naj izpostavimo npr.
otvoritev muzeja Lipikum v mesecu maju, s čimer smo uspešno zaključili večletni projekt, ki pomeni veliko
pridobitev z izčrpno in moderno predstavitvijo konja lipicanca, Krasa in Kobilarne Lipica. Za potrebe izvedbe
svetovnega prvenstva smo redili šotorišče ter osem kopalnic za konje, kar bo služilo tudi za izvedbo vseh
prihodnjih konjeniških prireditev. V hotelu Maestoso so se uredile pisarne za osebje uprave, ki se je, tudi zaradi
zaprtja hotela Klub, preselilo iz pisarn v navedenem hotelu. Postopek javnega naročila za projektiranje Šolskega
hotela Klub je bil uspešno zaključen s podpisom pogodbe s projektantom. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje
za objekt Graščine, urejene so bili sanitarije na vhodu v kobilarno, javna razsvetljava ter opravljena potrebna dela
na kanalizaciji.
Od junija 2011 dalje se je v Kobilarni Lipica izvajala revizija, v okviru katere je Računsko sodišče Republike
Slovenije ugotavljalo smotrnost ravnanja javnega zavoda Kobilarna Lipica, Vlade Republike Slovenije, Ministrstva
za kulturo in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri ustanovitvi družbe LIPICA TURIZEM d.o.o., pri
načrtovanju in nadzoru nad porabo sredstev iz proračuna Republike Slovenije za izvajanje javne službe v
Kobilarni Lipica in pri razmejevanju prihodkov in odhodkov med javnim zavodom Kobilarna Lipica in družbo
LIPICA TURIZEM d.o.o. v letih 2007 – 2010. V Kobilarni Lipica pričakujemo, da se bo z izvedbo popravljalnih
ukrepov, ki bodo naloženi vsem navedenim revidiranim subjektom dokončno uredili vsi statusni, pravni in finančni
odnosi med obema pravnima subjektoma, ki delujete na območju Kobilarne Lipica, torej med javnim zavodom in
gospodarsko družbo, Slednje bo, po našem mnenju, pozitivno vplivalo na delovanje Kobilarne Lipica, saj se
zaradi nedokončanih postopkov v letu 2007 pri oblikovanju gospodarske družbe LIPICA TURIZEM d.o.o. ter
nedorečenosti v zakonodaji dnevno srečujemo s številnimi težavami. Poslovodstvo in strokovne službe Kobilarne
Lipica zagovarjamo združitev obeh pravnih subjektov oziroma vzpostavitev enotne pravne osebe, ki bo upravljala
z zavarovanim območjem in izvajala dejavnosti javne službe in gospodarske dejavnosti. Še pred začetkom
postopka revizije Računskega sodišča Republike Slovenije se je na Ministrstvu za kulturo ustanovila delovna
skupina, v katero so vključeni predstavniki resornega ministrstva, vodja Splošne službe Kobilarne Lipica in
zunanji ekonomski strokovnjak, z nalogo proučitve možnosti statusnega strokovnega preoblikovanja javnega
zavoda Kobilarna Lipica in družbe LIPICE TURIZEM d.o.o. v enotno pravno osebo.
V letu 2011 smo uspeli zaključiti še nekatere dolgoletne sodne postopke, ki so Kobilarno Lipica obremenjevali
tako finančno kot kadrovsko in generirali negativno podobo Kobilarne Lipica v javnosti. Zaključili smo še eno
zadevo, povezano s stanovanjsko problematiko z imetniki stanovanjskih pravic na območju Kobilarne Lipica po
t.i. Jazbinškovem zakonu iz leta 1991, ki jim je bila s pravnomočnimi sodbami že leta 1994 in 2002 priznana
pravica do drugega stanovanja. Po 20 letih od pravnomočnosti sodbe smo uspeli dobiti v posest stanovanje v
Sežani. Zaključili smo tudi nekaj dolgoletnih delovnopravnih sporov.
V oktobru 2011 smo sprejeli spremembo Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu
Kobilarna Lipica in s tem odpravili nekatere nepravilnosti in nedoslednosti, ki so bile storjene v preteklosti, deloma
pa spremenili tudi organizacijo dela.
Uvodoma naj izpostavimo še nekatere najpomembnejše podatke iz finančnega poslovanja:
a) prejeta javnofinančna sredstva:

Ministrstvo za kulturo po pogodbi, št. 3511-11-578802 (MK) in št. 2311-11-000071 (MKGP):
2.402.863,00 EUR (v prihodek je poknjiženo 2.159.259,72 EUR, 243.603,28 EUR pa na povečanje
obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, ker so bile s temi sredstvi izvedene investicije);

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano po pogodbi, št. 3511-11-578802 (MK) in št. 231111-000071 (MKGP): 983.242,00 EUR (v prihodek je bilo poknjiženo 828.242 EUR, 155.000 EUR pa
7
na povečanje obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, ker so bile s temi sredstvi izvedene
investicije);

Ministrstvo za kulturo po pogodbi, št. 3511-11-875102 o izvedbi projekta Mreženje potencialov
Krasa 104.353 EUR (v prihodek je bilo poknjiženo 11.799,34 EUR, 92.553,66 EUR pa na povečanje
obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, ker je bila s temi sredstvi plačana investicijska in
projektna dokumentacija za Šolski hotel Klub in Graščino / Hof);

Ministrstvo za kulturo po sporazumu o sodelovanju pri načrtovanju in izvajanju projekta Muzej Lipica
v okviru Finančnega mehanizma EGP oz. Norveškega finančnega mehanizma in pogodbo, št. 351108-875101, o zagotavljanju izvedbe projekta Muzej Lipica ter dodatku št. 1 k pogodbi, št. 3511-0887510: 56.618 EUR (sredstva so bila poknjižena na povečanje obveznosti za sredstva, prejeta v
upravljanje).
b) rezultat poslovanja:
 celotni prihodki:
4.652.583,00 EUR
 celotni odhodki:
5.154.364,00 EUR
 presežek odhodkov nad prihodki:
501.781,00 EUR
V nadaljevanju dokumenta sledi poročilo posameznih notranjeorganizacijskih enot, ki so pripravile celovit pregled
izpeljanih aktivnosti, vezanih na potrjen program dela za leto 2011.
Tomi Rumpf, direktor Kobilarne Lipica
8
PREDSTAVITEV JAVNEGA ZAVODA
Kobilarna Lipica je izjemen kulturnozgodovinski spomenik ne samo v nacionalnem, ampak tudi v svetovnem
merilu. Je ena najstarejših evropskih kobilarn in izvorna kobilarna ene najstarejših kulturnih pasem konj. Z
Zakonom o Kobilarni Lipica, ZKL (Uradni list RS, št. 29/96, 79/06, 107/06-UPB1) je bila Kobilarna Lipica
razglašena za kulturni spomenik državnega pomena. Območje kobilarne je edina mikrolokacija, ki omogoča
optimalne pogoje za vrhunsko rejo lipicanca, Kobilarna Lipica pa predstavlja tudi edinstven ambient, katerega
posamezni sklopi (prostorska ureditev, stavbno jedro in kulturna krajina) so se izoblikovali izključno v funkciji
temeljne, izvorne dejavnosti vzreje lipicanca.
Kot rejska ustanova ima Kobilarna Lipica izjemen razvojni potencial v smislu vpliva na rejo lipicanca v svetovnem
merilu. Ohranjanje in razvoj Kobilarne Lipica kot kulturnozgodovinske in rejske ustanove je zato izjemnega
pomena za ugled Slovenije tudi v mednarodnem merilu.
Javni zavod Kobilarna Lipica opravlja dejavnosti javne službe v skladu s statutom. Organi javnega zavoda so:
 svet, ki ima 9 članov, in upravlja javni zavod,
 direktor, ki zastopa, predstavlja in vodi poslovanje javnega zavoda,
 strokovni svet, ki je kolegijski strokovni organ.
Svet javnega zavoda Kobilarne Lipica ima v sestavi devet članov. Sedem članov ter predsednika sveta imenuje
Vlada Republike Slovenije, in sicer po enega člana izmed predstavnikov ministrstev, pristojnih za kulturo,
kmetijstvo, okolje, turizem, obrambo in finance. Osmega člana imenuje pristojni organ Občine Sežana, devetega
pa izvolijo zaposleni Kobilarne Lipica.
Dejavnosti javne službe so opredeljene v 11. členu Zakona o Kobilarni Lipica:
 reja in vzreja konj lipicancev, pripuščanje, osemenjevanje, selekcija, rodovništvo, preizkušanje in šolanje
konj;
 spremljanje reje in vzreje konj lipicancev v lasti drugih pravnih in fizičnih oseb v Republiki Sloveniji, ki so
člani združenja rejcev lipicancev, zagotavljanje potrebnega števila žrebcev – plemenjakov oziroma
potrebnih količin žrebčevega semena za plemenske kobile teh rejcev ter strokovno svetovanje tem
rejcem;
 vodenje izvorne rodovniške knjige lipicancev;
 organiziranje kulturnih in konjerejsko-konjeniških prireditev na zavarovanem območju;
 sodelovanje konj lipicancev v državnem protokolu Republike Slovenije;
 varstvo kulturne dediščine;
 upravljanje z nepremičnim in premičnim premoženjem v območju kulturnega spomenika ter pravicami
intelektualne lastnine, ki so podlaga za izvajanje javne službe iz prejšnjih alinej.
Družba LIPICA TURIZEM d.o.o. je bila ustanovljena leta 2007 kot gospodarska družba za izvajanje tržnih
dejavnosti, njen ustanovitelj pa je javni zavod Kobilarna Lipica. Vodi jo direktor, ki je hkrati direktor javnega
zavoda, njen nadzorni organ pa je svet javnega zavoda Kobilarne Lipica.
Družba LIPICA TURIZEM d.o.o. izvaja sekundarne dejavnosti Kobilarne Lipica, pretežno s področja turizma in
gostinstva. Te dejavnosti so:
 delovanje hotela Maestoso in (ostalih) gostinskih objektov,
 delovanje športnorekreacijskih objektov, ki niso neposredno povezani z osnovnimi dejavnostmi kobilarne
oz. z javno službo in organiziranje športnih prireditev,
9
 drugi turistični programi,
 posredniške (agentske) storitve za javni zavod Kobilarna Lipica.
Pravne podlage, ki urejajo področje delovanja Kobilarne Lipica, so naslednje:
 Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008-2011, ReNPK0811 (Uradni list RS, št. 35/08,
95/10),
 Zakon o Kobilarni Lipica, ZKL (Uradni list RS, št. 107/06-UPB1, 112/06 - odl. US, 33/07 - odl. US),
 Zakon o varstvu kulturne dediščine, ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08-ZVKD-1),
 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ZUJIK (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06-ZFO-1,
7/07 - odl. US, 53/07, 65/07 - odl. US, 56/08, 94/09 - odl.US, 4/10, 20/11),
 Zakon o zavodih, ZZ (Uradni list RS, št. 12/91-ZUDE, 55/92-ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94-odl. US,
8/96, 31/00, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP),
 Zakon o javnih financah, ZJF (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02, 56/02-ZJU,
127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 107/10, 11/11-UPB4),
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, ZSPJS (Uradni list RS, št. 56/02, 72/03, 115/03-UPB1,
126/03, 20/04-UPB2, 70/04, 24/05-UPB3, 53/05, 70/05-UPB4, 14/06, 27/06-skl. US, 32/06-UPB5, 68/06,
110/06-UPB6, 1/07-odl.US, 57/07, 95/07-UPB7, 110/07-skl. US, 17/08, 58/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08ZZavar-E, 80/08, 120/08-odl. US, 20/09-ZZZPF, 48/09, 91/09, 98/09-ZIUZGK, 107/09-odl. US, 108/09UPB13, 8/10-odl. US, 13/10, 16/10-odl. US, 50/10-odl. US, 59/10, 85/10, 94/10-ZIU, 107/10, 35/11),
 Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi,
ZSNNPK (Uradni list RS, št. 24/98, 108/02, 14/03-UPB-1, 77/08),
 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-1 (Uradni list RS, št. 93/05),
 Zakon o živinoreji, ZŽiv (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02-ZUreP-1, 110/02-ZGO-1, 45/04-ZdZPKG),
 Zakon o veterinarstvu, ZVet (Uradni list RS, št., 33/01-ZVet-1, 110/02-ZGO-1, 45/04-ZdZPKG, 62/04odl. US, 93/05-ZVMS),
 Zakon o zaščiti živali, ZZZiv (Uradni list RS, št. 98/99, 126/03, 20/04-UPB1, 61/06-ZDru-1, 14/07,
43/07-UPB2),
 Uredba o geografski označbi Lipicanec (Uradni list RS, št. 4/99),
 Sklep o organizaciji in delu javnega zavoda Kobilarna Lipica (Uradni list RS, št. 1/08).
Druge strokovne podlage in dokumenti, ki urejajo področje delovanja Kobilarne Lipica, so:
 Načrt upravljanja Kobilarne Lipica julij 2010 – junij 2014,
 Rejski program Kobilarne Lipica za pasmo lipicanski konj,
 Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, OdSPRS (Uradni list RS, št. 76/04),
 Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007 - 2011,
 Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007 - 2023,
 Evropska konvencija o krajini (Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o krajini, Uradni list RS, št.
74/03, RS-MP 19/2003).
1. Vizija in poslanstvo
1.1. Vizija
Kobilarna Lipica je izvorna kobilarna konja pasme lipicanec. Postala bo vrhunska strokovna ustanova in osrednja
lipicanska kobilarna na svetu. Naša vizija je postati mednarodno uveljavljen konjeniški center za konje pasme
10
lipicanec z varovanimi vrednotami kulturne krajine v okolju zgodovinsko zaščitenega stavbnega jedra in kraške
krajine.
1.2. Poslanstvo
Poslanstvo Kobilarne Lipica je zagotavljanje vrhunskega nivoja dela na področju reje lipicanca in konjeništva, kot
tudi varovanje, ohranjanje in razvoj kulturne dediščine in ohranjanje narave.
11
POSLOVNO POROČILO
1. Realizacija ciljev v letu 2011
V letu 2011 so bili cilji, opredeljeni v Programu dela in finančnega načrta Kobilarne Lipica za leto 2011, naravnani
predvsem v zagotavljanje izpolnjevanja osnovnega poslanstva javnega zavoda in približevanje zastavljeni viziji, in
sicer:
 uveljavitev kobilarne kot matične kobilarne lipicanca, povrnitev in ohranjanje ugleda kobilarne doma in v
tujini,
 povečanje mednarodnega vpliva in vpetost kobilarne kot rejske organizacije v aktualne tokove v reji
lipicanca v svetovnem merilu,
 uskladitev dolgoročnega koncepta varovanja, ohranjanja in prezentacije kulturne in naravne dediščine in
ohranjene narave,
 oblikovanje in uvajanje novih na kulturni dediščini temelječih programov in vsebin v kobilarni, ki bodo
osnova za izboljšanje poslovnih rezultatov,
 razvoj Lipice v evropsko in svetovno znano turistično središče visoke kakovosti, kjer bo turistična
ponudba temeljila na konjeništvu, kulturnem turizmu, pohodništvu, kulinariki, wellnesu in dopolnilni
ponudbi, lipicancih in drugih aktivnostih in kvalitetni dopolnilni ponudbi, povezani z bogato kulturno
dediščino, kulturno krajino in ohranjenim naravnim okoljem. Usklajen razvoj spremljajočih turističnih
dejavnosti z usklajeno turistično infrastrukturo,
 seznanjanje domače in tuje javnosti z varovano vrednoto in dejavnostjo Kobilarne Lipica.
Prioritete dela v Kobilarni Lipica v letu 2011 so bile naslednje:
 prostorsko, stavbno in infrastrukturno urejanje območja Kobilarne Lipica, pri čemer gre zlasti za izpeljavo
administrativnih in upravnih postopkov za obnovo Šolskega hotela Klub, ureditev Graščine (sredstva
ESRR), italijanske vile in gostišča Lipica ter ureditev sprehajalnih poti in trim steze;
 poudarjen razvoj osnovne dejavnosti z izvajanjem strokovnih nalog enotnega rejskega programa za
pasmo lipicanec, nadaljevanjem izvajanja preizkusa delovnih sposobnosti mladih konj ter aktivnosti za
vzpostavitev Osemenjevalnega središča, pripravo dolgoročnega pripustnega plana za obdobje
naslednjih 5 let, temeljito reorganizacijo dela lipiške šole jahanja in oblikovanjem plana osnovnega
šolanja konj ter intenziviranega ujahavanja ter novim pristopom prodaje konj;
 izvedba izobraževalnih aktivnosti v okviru internega izobraževanja, pri čemer se je pripravila ponudba
izobraževanj in usposabljanj za eksterno strokovno in konjeniško-konjerejsko javnost v okviru Lipiške
konjeniške akademije;
 intenziviranje sodelovanja v mednarodnih konjeniških povezavah (Mednarodne lipicanske zveze (LIF) in
Evropsko združenje državnih kobilarn (ESSA)) in dvigu ugleda Kobilarne Lipica v mednarodni strokovni
javnosti;
 odprtje muzeja Lipikum in vključitev slednjega v ponudbo Lipice, vključno s prenovo vsebine in poti
vodenih ogledov za obiskovalce;
 sodelovanje pri urejanju nastanitvene in dodatne turistične ponudbe (sodelovanje pri urejanju wellnessa
v hotelu Maestoso, prenovljena ponudba turističnih paketov ipd.) ter iskanje strateškega partnerja za
upravljanje s turističnimi kapacitetami;
 izvedba nove sistematizacije delovnih mest s ciljem optimizacije organizacije dela, ki bo ob kadrovski
podhranjenosti omogočila izvajanje nalog iz rejskega programa in nalog javne služb;
 predstavitev Kobilarne Lipica domači javnosti preko okrepljenih promocijskih aktivnosti, permanentnega
seznanjanja z novostmi in prenovitvenimi aktivnostmi v Kobilarni Lipica ter prenovljene spletne strani;
12
 organizacija in trženje Svetovnega prvenstva v vožnji vpreg s poniji ter ostalih tradicionalnih in že
uveljavljenih konjeniških prireditev;
 zagotovitev sredstev in izvedba 24-urnega varovanje celotnega posestva Kobilarne Lipica;
 dokončna ureditev pravnih vprašanj glede lastništva stanovanj na območju Kobilarne Lipica;
 hranjenje in predstavljanje likovnih del Avgusta Černigoja;
 ureditev prometnega režima in parkiranja;
 celovita okoljska in energetska rešitev;
 revitalizacija kulturne krajine;
 spremembe in dopolnitve Načrta prostorskih ureditev.
V Kobilarni Lipica ocenjujemo, da je bila večina zastavljenih ciljev uspešno realiziranih, kar bo tudi podrobneje
predstavljeno v nadaljevanju.
13
KONJEREJA IN KONJENIŠTVO
1. Uvod
Republika Slovenija je leta 1996 zaradi velikega nacionalnega pomena razglasila Kobilarno Lipica za spomenik
izjemnega pomena. S tem je Kobilarna Lipica prešla v državno skrb, ki se uresničuje s posebnim Zakonom o
Kobilarni Lipica ter splošnim Zakonom o varstvu kulturne dediščine. Od leta 2006 ima Kobilarna Lipica status
kulturnega spomenika državnega pomena za Republiko Slovenijo.
Koncept varstva in razvoja se na področju konjereje in konjeništva osredotoča na naslednja področja delovanja:
 zagotavljanje pogojev za izvedbo rejskega programa,
 reševanje kadrovske problematike in izobraževanje kadrov,
 strokovnejši pristop na področju konjereje in konjeništva,
 prostorska ureditev konjerejskega centra,
 izpeljava projekta »Mednarodni konjeniški center Lipica«,
 uvajanje akademskih dejavnosti in mednarodna vpetost,
 zagotovitev dodatnih površin za rejo konj v skladu z normativi, predpisano sonaravno rejo in v skladu z
etološkimi standardi.
2. Reja in vzreja lipicancev
Reja in vzreja lipicancev je osnova za uresničevanje vizije in poslanstva Kobilarne Lipica, doseganje programskih
ciljev in za izvajanje rejskega programa.
Stalež konj v Kobilarni Lipica je v zadnjih letih dosegel nivo, ko je zagotovljeno tekoče rejsko delo in obrat črede.
V Kobilarni Lipica je bilo v decembru 2011 skupno 395 konj:
 274 konj je v osnovni čredi, od tega:
 131 plemenskih kobil,
 100 dresurnih in plemenskih žrebcev in
 43 delovnih konj,
 121 konj je v prirastku (konji do 4. leta starosti; od tega prirast leta 2011: 11 žrebičk in 16 žrebičkov).
V pogodbeni reji je 61 konj.
Od konj v kobilarni je v treningu klasične šole jahanja 60 konj, v treningu vprežne vožnje pa 21 konj.
V letu 2011 je bilo prodanih 7 konj.
V skladu z rejskim programom ostaja v Kobilarni Lipica način reje konj tradicionalen.
2.1. Reja konj v skladu z zootehniškimi in etološkimi standardi
Izvajanje reje in vzreje, zagotavljanje vrhunskih strokovnih in etičnih standardov na nivoju reje – oskrbe
in nege konj.
14
Načrtovane ukrepe smo zaradi dvakratnega pojava intoksikacij, katerih epizootiološki aspekti niso pojasnjeni in
posledične izgube sedmih konj nadgradili s še bolj sistematičnim sledenjem vnosa krme in stelje, s poostrenim
nadzorom nad redom in gibanjem v hlevih in kobilarni nasploh in z dopolnjenimi evidencami. V tem smislu smo
dopolnili obvezna navodila za delo posameznih delovnih skupin.
Izvedeni ukrepi:
 dopolnitev hlevske knjige, v katero se vpisuje vse dogajanje, vezano na rejo in vzrejo konj - premeščanja
in prevedbe konj, korekcija in podkovanje kopit ter preventivni in veterinarski zdravstveni posegi po
hlevih; hlevska knjiga služi tudi kot orodje za zapisovanje navodil nadrejenih vodij in evidentiranju
zapažanj ob spremljanju različnih dogodkov;
 vzpostavitev dnevnika porabe krme, nastilja oz. krmnih dodatkov po hlevih v skladu s smernicami
HACCP, v katerem se natančno vodita evidenca krme, ki se uporablja v hlevu, in količina porabljene
krme;
 vzpostavitev sistema evidentiranja označenih oz. oštevilčenih bal sena in slame po dobaviteljih, pri
čemer je vsaka bala oštevilčena in evidentirana s podatki o dobavitelju, z datumom prevzema in
zaporedno številko dobavitelja; v dnevniku porabe se vpisuje tudi oporečna krma, ki se izloči iz
prehranske verige;
 izvedba postopkov privajanja 27 žrebet, letnika 2011, in 94 živali v kategoriji mladih konj na zootehniška
opravila in nego; delo je bilo izvedeno sistematično in vestno, kar je v svojem poročilu ugotovila tudi
Komisija za letni pregled Kobilarne Lipica;
 sprejem novega Pravilnika o osebni varovalni in delovni opremi v javnem zavodu Kobilarna Lipica in
skladno s tem nabava nove osebne in varovalne opremo za konjarje, vzdrževalce in strokovno službo v
vrednosti cca. 17.000,00 EUR.
V letu 2011 je bilo na posestvih Kobilarne Lipica pridelano 181.729 kg sena, od pogodbenih okoliških
pridelovalcev pa je Kobilarna Lipica kupila 1.124.970 kg sena. Skupna vrednost pridelane in nakupljene krme
znaša 137.543,31 EUR. Ovsa je Kobilarna Lipica kupila 14.2991 kg v vrednosti 30.027,30 EUR. Specialnih
krmnih dodatkov (npr. Starter za žrebeta, popolna krmna mešanica za doječe kobile, vitaminsko-mineralne
mešanice za športne konje, popolne krmne mešanice za športne konje idr.) je bilo v letu 2011 s strani Kobilarne
Lipica nabavljenih v skupni vrednosti 28.634,41 EUR.
V Kobilarni Lipica za steljo uporabljamo slamo in žagovino. V letu 2011 je bilo nabavljenih 257.350 kg slame v
vrednosti 20.769,30 EUR. Žagovina se nabavlja za potrebe nastilja lastnih in tujih turnirskih konj. Za ta namen je
bilo nabavljeno 2.002 m3 žagovine v vrednosti 24.629,22 EUR in 1.026 cca. 20 kilogramskih bal lesnih oblancev
proizvajalca Happy Horse.
2.2. Tekoče vzdrževanje objektov in opreme na nivoju, ki zagotavlja nemoteno izvajanje vseh nalog na
področju reje in vzreje
Kapaciteta hlevov je v osnovi zadovoljiva, so pa s stališča vse bolj zahtevnih etoloških standardov hlevi II, VI in
novi hlev potrebni posodobitve.
Izvedeni ukrepi: na objektih za rejo konj so se v letu 2011 po posameznih hlevih izvedla tekoča vzdrževalna
dela.
15
HLEV
PREDMET IZVEDBE
I
(ustrezen)
II
pleskanje
III
pleskanje
IV
pleskanje
V
(ustrezen)
VI
obnova – vgradnja boksov (izvedeno bo v letu 2012)
VII
pleskanje
VIII
IX
X
pleskanje
XI
pleskanje
NOVI HLEV
namestitev aparata za magnetno resonančno terapijo vitalife
Tabela 1: Opis tekočih vzdrževalnih del v letu 2011 po posameznih hlevih.
V hlevih so se, poleg navedenih del, redno izvajala manjša popravila na inštalacijah in hlevski opremi. Oprema za
nego in oskrbo konj se je nabavljala v skladu s potrebami. Za izvajanje preizkusa delovne sposobnosti je bilo
nabavljeno eno sedlo s pripadajočo opremo.
Naloga je bila izvedena v programskem okviru s pričakovanimi učinki.
2.3. Vzdrževanje in izboljševanje pašno-košnih površin
Znotraj varovanega območja Kobilarne Lipica in na pripadajočih posestvih je reji konj namenjenih 260,04 ha
kmetijskih zemljišč, in sicer:
 Kobilarna Lipica: v kmetijski rabi je 200,16 ha zemljišč, od katerih je 123,19 ha trajnih travnikov in 76,97
ha kmetijskih zemljišč, poraslih z gozdnim drevjem, namenjenih zgolj paši,
 Ravne: v kmetijski rabi je 34,77 ha trajnih travnikov,
 Škulje: v kmetijski rabi je 25,11 ha trajnih travnikov.
Za rabo teh kmetijskih zemljišč je v letu 2011 Kobilarna Lipica pridobila sredstva v višini 67.278,54 EUR.
Izvedeni ukrepi:
 analize sestave tal po posameznih zaključenih območjih – pašnikih (analize s sedmih lokacij na območju
Lipice in dveh lokacij na območju Ravne je v oktobru 2011 opravil KGZ Nova Gorica);
 gnojenje s hlevskim gnojem in po potrebi z umetnimi gnojili: s hlevskim gnojem so bili pognojeni zgornji
pašniki na posestvu Ravne, v Lipici pa Mehlivc, Dolge njive in Plinkovci – 120 ha;
 urejanje ograj (čredink) v okviru prijave na razpis za povečanje pašnih površin ter obnova obstoječih
dotrajanih ograj (koli, žica, izolatorji): ograja pašnika pri Lurški Materi Božji je bila obnovljena popolnoma,
ograja okoli pašnika Sirkovce - Igovce, ki je bil tudi pregrajen, je bila obnovljena delno. Skupno je bilo na
novo postavljenih 1.000 m novih pašniških ograj, obnovljenih pa okoli 2.000 m. Ostale ograje so se
vzdrževale (menjava posameznih kolov, izolatorjev, trakov in žic); za programsko jahalnico je bila
ograjena površina okoli 50 arov za manjši pašnik za potrebe plemenske črede;
 posegi v gozdne sestoje (posek starih poškodovanih dreves, redčenje) v sodelovanju z Zavodom za
gozdove, enota Sežana; opravljen je bil posek na gozdnih površinah na parc. št. 1908/1, k.o. Bazovica,
16
po odločbi Zavoda za gozdove, KE Sežana, pri čemer je bil s tega naslova ustvarjen prihodek v višini
1.244.25 EUR;
 preprečevanje zaraščanja s čiščenjem pašno-košnih površin na obrobjih: opravljeno je bilo globoko
mulčenje na obrobju vrtač in gozdnih površin ter odstranjevanje štorov na področju Mehlivca, Dolgih njiv
in Plinkovc. Redno so bile izvajane čistilne košnje in mulčenje na pašnih površinah v rabi.
Urejanje funkcionalnih poti po posameznih odsekih se zaradi pomanjkanja sredstev ni izvajalo, predvidena
izvedba je v letu 2012. Prav tako nismo uspeli pridobiti sredstev za ureditev čredink na pašnikov iz razpisa SLOHR, s katerimi bi dolgoročno uredili območje Mehlivca.
Stanje pašno-košnih površin na območju Kobilarne Lipica smo občutno izboljšali, kar je v svojem poročilu
ugotovila Komisija za letni pregled Kobilarne Lipica. Pridelek krme je bil v letu 2011 zelo slab zaradi dolgotrajne
hude suše. Na posestvu Kobilarne Lipica je bilo v letu 2011 pridelanih 120.384 kg krme, na posestvu Ravne
16.790 kg krme, na posestvu Škule pa 44.555 kg krme. Skupno je bilo tako pridelanih 181.729 kg krme (v letu
2010 373.500 kg), zato so bili stroški za nakup krme sorazmerno večji.
2.4. Uvajanje kombinirane rabe pašnih površin
Pomemben element izboljševanja površin in v veliki meri tudi preprečevanja parazitarnih invazij je načrtna in
kontinuirana raba teh površin ter uvajanje kombinirane paše. V tem smislu je najboljša izmenična paša konj in
govedi. Naloga zaradi ekstremnih vremenskih pogojev (suše) in posledičnega pomanjkanja paše ni bila izvedena
in je zato vključena v program dela Kobilarne Lipica za leto 2012.
2.5. Redno usposabljanje kadrov za tekoče izvajanje del
V pripravi sta nova sistemizacija delovnih mest in sprememba kadrovskega načrta, ki bosta osnova za urejanje
kadrovskih težav v Kobilarni Lipica. Pri organizaciji in izvedbi del, zlasti v segmentu konjereje in vzdrževanja, je
že ogroženo zagotavljanje predpisanih in načrtovanih standardov. Potrebe po delavcih se rešuje tudi z najeto
delovno silo, ki je neizkušena.
Izvedeni ukrepi:
 izvedba 3 načrtovanih programov na temo bolezni konj in osnovnega zdravstvenega varstvo za konjarje
in hlevarje ter izobraževanje o reji in negi brejih kobil in žrebet za delavce v DE Čreda, ki so se jih
udeležili konjarji in hlevarji, zaposleni v Kobilarni Lipica;
 udeležba delavcev iz DE Čreda seminarja H. J. Neuhauserja 22. in 23. 10. na temo privajanja konj na
delo brez uporabe neposrednih fizičnih dejstev;
 izvedba izobraževanja s področja konjeništva v okviru odprtih seminarjev, in sicer: seminarji na področju
vprežne vožnje, ki jih je organizirala Kobilarna Lipica in so se jih udeležili tudi zaposleni v Kobilarni
Lipica, in mesečni seminarji v izvedbi Arthurja Kottasa Heldenberga s področja jahanja za zaposlene v
DE Lipiška jahalna šola.
Z izvedenimi ukrepi načrtovanih izobraževanj so bili doseženi pričakovani učinki. Na osnovi izvedenih sklopov
izobraževanj smo pripravili program usposabljanja in tekočega izobraževanja na področju živinoreje, ki ga je
potrdilo MKGP s sklepom ministra, št. 33205-118/2011/12 z dne 13. 9. 2011.
17
3. Izvajanje rejskega programa, pripuščanje in osemenjevanje
Izvajanje potrjenega rejskega programa v skladu z veljavnimi predpisi na področju konjereje in s strokovnimi
standardi je osnova za izvajanje vseh ostalih nalog in doseganje strateških ciljev javnega zavoda Kobilarne Lipica
na področju konjereje in konjeništva.
3.1. Izvajanje potrjenega rejskega programa
Za izvajanje potrjenega rejskega programa smo vzpostavili ustrezno organizacijo dela in delovne rutine ter
ustrezen notranji nadzor, kar zagotavlja izvedbo strokovnih nalog, predpisanih z rejskim in selekcijskim
programom.
V Kobilarni Lipica smo tekoče izvajali vse ukrepe oz. naloge, potrebne za izvedbo rejskega programa v letu 2011,
in sicer:
 strokovno vodenje, ki vključuje vsa dela strokovne izvedbe rejskega programa,
 identifikacijski pregled žrebet, ki obsega izvedbo identifikacijskih pregledov žrebet po kobilah, vpisanih v
katerikoli razdelek rodovniške knjige,
 preverjanje porekel vseh registriranih žrebet z genetskimi preiskavami,
 vodenje rodovniških knjig, vnos podatkov v podatkovne zbirke (informacijski sistem) in obdelava
podatkov, ki se zajemajo za potrebe vodenja rodovniške knjige in vodenja evidenc kobilarne, (ukrep
obsega vnos in obdelavo podatkov o pripustih iz poročila o žrebitvi, iz zapisnikov o izvedbi posameznih
nalog ter o registraciji partnerjev),
 izdajanje zootehniških dokumentov,
 posredovanje podatkov centralnega registra kopitarjev in sodelovanje pri dopolnjevanju enotnega
informacijskega sistema za vodenje rodovniških knjig na področju konjereje,
 identifikacijski in registracijski pregled žrebet,
 odbiro ženskih živali – plemenskih kobil,
 odbiro moških živali – plemenskih žrebcev,
 izvajanje preizkusov delovne sposobnosti plemenskih živali,
 zbiranje podatkov s konjeniških tekmovanj,
 uvajanje metod za napovedovanje plemenskih vrednosti,
 ugotavljanje in analizo morfoloških značilnosti lipicanca,
 nadzor reje in spremljanje razvoja mladih konj do 4. leta starosti,
 nadzor plemenjakov in pripustnih postaj,
 preverjanje reprodukcijske sposobnosti plemenjakov.
Strokovna služba kobilarne je te naloge izvajala v Kobilarni Lipica in kot druga priznana organizacija v konjereji za
Združenje rejcev lipicanca Slovenije. O izvedbi rejskega in selekcijskega programa je podrobno poročala Komisiji
za letni pregled Kobilarne Lipica in MKGP v okviru poročil o izvedbi Skupnega temeljnega rejskega programa na
področju konjereje.
3.2. Priprava letnega in dolgoročnega načrta pripustov
Pripustni plan za sezono 2011 je bil pripravljen v skladu z rejskim programom, dolgoročni program parjenj pa je v
pripravi. Dokončan bo, ko bo v okviru informacijskega sistema za vodenje rodovniških knjig vzpostavljena
aplikacija za izračun deleža inbreedinga (aplikacijo pripravlja DPO BF - Oddelek za zootehniko).
18
3.3. Izvajanje umetnega osemenjevanja z nativnim semenom
Pred pričetkom pripustne sezone 2011 so bili izvršeni androloški pregled odbranih plemenskih žrebcev,
morfološki pregled semena, pregled na KAK in povzročitelja infekcioznega metritisa kopitarjev (CEM). Pregled so
opravili strokovnjaki Klinike za reprodukcijo in konje Veterinarske fakultete. V okviru preventive so bile na
povzročitelja CEM pregledane posamezne plemenske kobile, ki se niso zabrejile v letu 2010. Izvedba umetnega
osemenjevanja kobil Kobilarne Lipica z nativnim – svežim semenom je bila zagotovljena v sodelovanju z
Veterinarsko fakulteto.
Izvedeni ukrepi:
 androloški pregled 25 plemenskih žrebcev,
 odvzem in morfološki pregled semena 25 plemenskih žrebcev,
 preverjanje zdravstvenega statusa navedenih plemenjakov z diagnostičnimi preiskavami na KAK in
CEM,
 preventivni pregled 5 plemenskih kobil na CEM,
 izvajanje umetnega osemenjevanja z nativnim semenom po pripustnem planu.
Z izvedenimi ukrepi so bili doseženi pričakovani učinki. Uspešnost osemenjevanja je bila višja od pričakovane in
je dosegla 86 %.
3.4. Ustanovitev osemenjevalnega središča
V letu 2011 so bile načrtovane aktivnosti za registracijo osemenjevalnega središča, ki naj bi ga vzpostavili na
območju Konjeniškega centra, kar bi omogočalo kombinirano rabo tega, že sedaj ograjenega in s tem ustrezno
ločenega območja. V tem smislu so bila načrtovana in deloma izvedena posamezna dela v kontekstu
infrastrukturnih dopolnitev območja Konjeniškega centra za Svetovno prvenstvo vpreg ponijev 2011.
Priprava idejnega načrta in dokumentacije ter izvedba posameznih objektov, potrebnih za ustanovitev
osemenjevalnega središča, se bo izvajala v letu 2012 v kontekstu dejavnosti ustanovljene veterinarske
ambulante Kobilarne Lipica.
4. Zdravstveno varstvo konj
Osnovno zdravstveno varstvo in izvajanje rednih preventivnih zdravstvenih ukrepov je bilo zagotovljeno s
pogodbenim sodelovanjem z Veterinarsko ambulanto iz Sežane, Veterinarsko fakulteto in Veterinarsko postajo
Slovenska Bistrica za specialistično ortopedsko diagnostiko in terapijo.
Konec leta 2011 so bili izpeljani postopki registracije veterinarske ambulante Kobilarne Lipica. Odslej bo vse
dejavnosti, ki jih je v Kobilarni Lipica pogodbeno izvajala Veterinarska ambulanta Sežana, prevzela veterinarska
ambulanta Kobilarne Lipica. Predvidevamo, da bomo s tem bistveno izboljšali in pocenili organizacijo in izvedbo
ukrepov osnovnega zdravstvenega varstva, poleg tega pa pričakujemo tudi zmanjšanje stroškov specialističnega
zdravstvenega varstva.
4.1. Izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva
Na področju preventivnega zdravstvenega varstva so bili v letu 2011 izvedeni naslednji ukrepi:
19
 dvakratna aplikacija antiparazitikov (pomlad, jesen) vsem kategorijam živali, žrebeta do odstavitve so
bila dehelmintizirana petkrat (Uspešnost dehelmintizacije se je preverjalo s koprološkimi preiskavami, ki
jih je opravil Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo Veterinarske fakultete v Ljubljani. Opravljenih je
bilo 40 koproloških preiskav.);
 enkrat letna vakcinacija vseh kategorij živali - 358 - proti Influenci, Tetanusu, Herpes virusu (Herpes
virus 1);
 nadaljevanje izkoreninjenja kužnega arteritisa kopitarjev (KAK) po programu, ki sta ga pripravili
Veterinarska fakulteta in Kobilarna Lipica. (Pri žrebičkih, letnika 2011, analize na prisotnost protiteles na
KAK niso bile opravljene, ker uvoz vakcine ni bil možen. Analize na KAK bodo opravljene v letu 2012
pred predvidenim uvozom oz. vakcinacijo žrebet. Opravljen je bil pregled semena 28 vakciniranim
žrebcem, letnikov 2003 do 2006, na prisotnost KAK. Dvem žrebcem seme za pregled na KAK ni bilo
odvzeto zaradi nastopov na turnirjih. Pred prihodom v kobilarno je bilo bazično vakciniranih 9 žrebet,
letnika 2007, zrejenih v žrebetišču Ravne, in 7 žrebet, letnika 2010, pred odhodom v žrebetišče.);
 dvakratni odvzem in analiza brisov na CEM 11 žrebičkom, letnika 2007;
 oprava 188 preiskav na IAK konjem v DE Turistični programi in vprege in konjem v DE Lipiška jahalna
šola v skladu s programom, usklajenim z Veterinarsko fakulteto.
Z namenom izboljšanja zdravstvenega stanja in doseganja boljših rezultatov je Kobilarna Lipica nadaljevala z
začetim programom krmljenja prehranskih dodatkov. V program krmljenja prehranskih dodatkov je bilo vključenih
31 plemenskih žrebcev in 30 plemenskih kobil, iz DE Turistični programi in vprege 21 vprežnih in 23 jahalnih konj,
iz DE Lipiška jahalna šola pa 34 konjev v intenzivnem treningu. Naknadno, po pojavu intoksikacij, se je v program
vključilo še 16 konj, letnikov 2006 in 2007.
Z ukrepi preventivnega zdravstvenega varstva sta bili zagotovljeni preventivna diagnostika in zaščita živali pred
najnevarnejšimi kužnimi boleznimi v potrebnem obsegu. Posebno pozornost se namenja programu izkoreninjanja
KAK, ki pa ga deloma ogrožajo težave z uvozom vakcine.
4.2. Zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva
Osnovno zdravstveno varstvo je zagotovljeno na osnovi pogodbe, sklenjene med Kobilarno Lipica in Veterinarsko
ambulanto Sežana. Veterinarska ambulanta Sežana zagotavlja redno spremljanje zdravstvenega stanja konj v
Kobilarni Lipica, izvaja zdravljenje in po potrebi triažo obolelih živali.
V okviru zdravstvene problematike, ki jo rešujemo z ukrepi osnovnega zdravstvenega varstva, v Kobilarni Lipica
ne zaznavamo posebej izstopajočih obolenj ali skupin obolenj, ki bi zahtevala posebne oz. dodatne zdravstvene
ukrepe.
Zdravstveno stanje plemenskih kobil in kategorije žrebet in mladih konj je zelo dobro. Posegi so praviloma
omejeni na sanacijo manjših poškodb, ki so v prosti reji običajne, in zdravljenje poškodb kopit ter posameznih
primerov količnih obolenj. Večjih težav z respiratornimi obolenji žrebet, ki so sicer razmeroma pogoste, v letu
2011 ni bilo. Tudi pri konjih, ki so nastanjeni v boksih (tj. delovnih konjih) nismo zaznali izstopajoče problematike,
čeprav je bilo posegov pričakovano nekoliko več kot pri prej navedenih kategorijah.
Z učinki izvajanja programa osnovnega zdravstvenega varstva v letu 2011 smo sicer lahko zadovoljni, vendar pa
ostaja poseben problem pojav še vedno premalo pojasnjenih obolenj v marcu in juliju 2011. V marcu je v
Kobilarni Lipica zbolelo 12 konj, 2 od teh sta bila evtanazirana na Veterinarski fakulteti, 1 pa je poginil v Kobilarni
Lipica. V juliju je za koliko zbolelo 7 konj, od katerih sta poginila 2. Izvedeni so bili vsi ukrepi za ugotovitev
20
vzrokov teh obolenj, in sicer: klinična in laboratorijska diagnostika, toksikološke in botanične študije,
epizootiološke študije, ki jih je koordinirala Veterinarska uprava Republike Slovenije, izvajali pa so jih laboratoriji
Veterinarske in Biotehniške fakultete, Kliničnega centra in Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor. Za
preprečevanje podobnih pojavov obolenj smo v Kobilarni Lipica posodobili vodenje vseh ustreznih evidenc krme
in krmljenja, uvedli strog režim gibanja po posestvu in vzpostavili učinkovit varnostni nadzor. Biotehniška in
Veterinarska fakulteta pripravljata raziskovalno nalogo, s katero bi podrobneje preučili botanične karakteristike
območja in toksikološke lastnosti flore.
Za podrobnejšo analizo zdravstvene problematike smo v okviru veterinarske ambulante Kobilarne Lipica, ki bo
program izvajala v letu 2012, vzpostavili ustrezen informacijski sistem.
4.3. Zagotavljanje specialističnega ortopedskega zdravstvenega varstva
Za zagotavljanje specialističnega zdravstvenega varstva ima Kobilarna Lipica sklenjeno pogodbo z Veterinarsko
postajo Slovenska Bistrica, specialistične posege pa opravlja veterinar Milan Hren.
Ugotavljamo, da se je število posegov nekoliko zmanjšalo. Glede na strukturo populacije delovnih konj je bilo v
letu 2011 prevladujoče zdravljenje kroničnih poškodb starejših programskih konj, zmanjšala pa se je stopnja
poškodb mladih konj v treningu. V letu 2010 zaradi ortopedskih poškodb preizkusa delovne sposobnosti ni
zaključilo 6 od 13 žrebcev, v letu 2011 pa je preizkus zaključilo 8 od 10 vključenih žrebcev, 2 konja pa sta, kot že
navedeno, poginila zaradi intoksikacij.
Zaradi zelo visokih stroškov zdravljenja in diagnostičnih preiskav konj, obolelih za intoksikacijami, so bili stroški
zdravstvenega varstva znatno višji od načrtovanih. Zdravljenja so izvajali veterinarji Veterinarske ambulante
Sežana in Veterinarske ambulante Slovenska Bistrica ter Veterinarska klinika v Ljubljani.
5. Preizkus delovne sposobnosti
Preizkus delovne sposobnosti, ki je eden pomembnejših ukrepov selekcijskega programa, se sistematično in v
skladu z rejskim programom izvaja v letih 2010 in 2011.
5.1. Izvajanje preizkusa delovne sposobnosti v skladu z rejskim programom
V letu 2011 je Kobilarna Lipica v skladu s programom pripravila in na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdove in
prehrano posredovala vlogo za odobritev testne postaje za konje, na podlagi katere je pridobila status odobrene
testne postaje za konje. S tem je omogočeno izvajanje preizkusov delovne sposobnosti ne le za lipicanca,
temveč tudi za vse ostale pasme konj. Doslej so bili namreč vsi preizkusi delovne sposobnosti izvajani kot
preizkusi v pogojih reje. V letu 2012 naj bi v Kobilarni Lipica poleg testov za lipicance izvajali test za toplokrvne
konje.
V letu 2011 so bili izvedeni trije preizkusi delovne sposobnosti:
 preizkus delovne sposobnosti mladih kobil,
 preizkus delovne sposobnosti mladih žrebcev,
 izpit delovne sposobnosti za kobile ZRLS.
21
a) preizkus delovne sposobnosti mladih kobil:
Z osnovno pripravo živali smo pričeli v maju. V preizkus je bilo vključenih 9 mladih kobil, letnika 2007. Formalni
pričetek preizkusa je bil 15. 8., pred-izpit je bil opravljen 29. 8., zaključni izpit pa 12. 9. Vodja preizkusa je bil
Žarko Kariž. Živali je ocenjevala komisija v sestavi mag. Janez Rus, strokovni vodja, Dušan Mezgec, glavni
trener, in Ladislav Fabris, trener in dresurni sodnik. Testni jezdec v zaključnem izpitu je bil Frank Bauer, kobilarna
Marbach, Nemčija. Preizkus delovne sposobnosti je opravilo vseh devet vključenih živali s povprečno oceno
7,369. Priprava živali in izvedba preizkusa je bila zelo dobra in uspešna.
b) preizkus delovne sposobnosti mladih žrebcev:
Z osnovno pripravo živali smo pričeli v marcu 2011. V preizkus je bilo od 11 mladih žrebcev, letnika 2007,
vključenih 10 žrebcev, od tega je bil 1 žrebec kasneje poškodovan, 2 pa sta v obdobju priprave na test poginila
zaradi intoksikacije. Formalni pričetek preizkusa je bil 15. 8. 2011, pred-izpit je bil opravljen 13. 9., zaključni izpit
pa 8. 11. Vodja preizkusa je bil Dušan Mezgec, glavni trener. Živali je ocenjevala komisija v sestavi mag. Janez
Rus, strokovni vodja, in Ladislav Fabris, trener in dresurni sodnik. Testni jezdec v zaključnem izpitu je bil Frank
Bauer, kobilarna Marbach, Nemčija. Preizkus delovne sposobnosti je opravilo osem mladih žrebcev s povprečno
oceno 7,319. Priprava živali in izvedba preizkusa je bila dobra in zelo uspešna v segmentu ocenjevanja
sposobnosti konj v jahalnici, so pa bili konji slabše pripravljeni na preizkus na terenu. V tem segmentu bo
potrebno sistem priprave živali dopolniti in formalizirati.
c) izpit delovne sposobnosti za kobile ZRLS:
Izpit delovne sposobnosti je bil izveden v Kobilarni Lipica 22. 10. V preizkus sta bili prijavljeni 2 živali, ki ju je
ocenjevala komisija v sestavi mag. Janez Rus, strokovni vodja, Dušan Mezgec, glavni trener, Žarko Kariž, ZRLS,
in Klemen Turk, ZRLS. Testni jezdec v zaključnem izpitu je bila Monika Meden, Kobilarna Lipica. Obe preizkušeni
kobili sta izpit opravili z zadovoljivo oceno. Stroške tega izpita je pokrilo ZRLS.
6. Šolanje lipicancev
6.1. Lipiška jahalna šola, vprege in turistično orientirani konjeniški programi
Lipiška jahalna šola
Kobilarna Lipica ima zaposlenega enega trenerja, osem jahalnih učiteljev, šest jahačev trenerjev in štiri jahače.
Dva jahalna učitelja, en jahač trener in trije jahači so razporejeni tudi v program turistične šole jahanja.
Na področju treninga konj je bila v letu 2011 opravljena temeljita reorganizacija treninga v okviru DE Lipiška
jahalna šola. Zaradi pereče kadrovske problematike (neugodna starostna struktura in pomanjkljiva strokovna
usposobljenost) vključujemo v delo jahalne šole posamezne mlade kadre, ki so zaposleni pogodbeno.
Urejanje stanja v lipiški jahalni šoli je potekalo, kot je bilo načrtovano, na dveh nivojih:
 na nivoju organizacije, sistematičnosti in doslednosti treninga in nasploh dela s konji:
 vodenje in organizacija treningov s strani izvajalca trenerja Dušana Mezgeca,
 na nivoju strokovnega vodenja, usposabljanja in izpopolnjevanja jahačev preko tujih trenerjev, in sicer:
 trenerja Arthurja Kottasa Heldenberga iz Avstrije, vrhunskega strokovnjaka, nekdanjega
glavnega trenerja Dunajske španske jahalne šole, uvedba v januarju 2011, predvideno
nadaljevanje sodelovanja v letu 2012,
 trenerke Elke Potucek-Pusche iz Nemčije: za program jahanja v damskem sedlu, uvedba konec
leta 2011, predvideno nadaljevanje sodelovanja v letu 2012.
22
Vprege
Kadri Kobilarne Lipica so bili vključeni v izobraževalne programe, ki jih je Kobilarna Lipica organizirala kot
razpisane seminarje – treninge.
Izveden je bil seminar Vprežni konj – pravilna izbira in priprava s predstavitvijo sistema treninga. Teoretični del
seminarja je vodil mednarodno priznani strokovnjak dr. Franz Jozsef Vetter, EIO-O sodnik iz Nemčije, praktični
del pa mednarodno uveljavljeni trener in tekmovalec Jozsef Dibak iz Madžarske, in sicer 12. - 13. 3. Poleg tega
pa smo izvedli tudi dva ciklusa odprtih treningov z madžarskim trenerjem Zoltanom Udvarijem, in sicer 2. - 3. 3. in
1. - 2. 6.
Turistično orientirani konjeniški programi
V sklopu turistično orientiranih programov se izvajajo programi turistične šole jahanja, vožnje z vpregami in pon
program.
a) turistična šola jahanja:
V turistični šoli jahanja programe izvajajo: dva jahalna učitelja, en jahač trener in trije jahači. Za te programe je
namenjenih 22 konj. Šola izvaja individualne in skupinske programe na začetnem in nadaljevalnem nivoju. V letu
2011 smo usposobili 8 mladih konj in oblikovali nov program terenskega jahanja.
b) vožnja z vpregami:
Vožnja z vpregami je bila doslej orientirana predvsem v izrazito turistično ponudbo. Program se dopolnjuje v
kontekstu razvoja konjeniškega centra in akademskih dejavnosti v smislu oblikovanja trženjskih programov
učenja in izpopolnjevanja v vožnji vpreg.
c) poni program:
Program je s tržnega aspekta zanimiv in se izvaja preko celega leta.
V letu 2011 je bil sprejet Pravilnik o osebni varovalni in delovni opremi v javnem zavodu Kobilarna Lipica, na
podlagi katerega je bila konec leta 2011 nabavljena osebna in varovalna opremo za kočijaže, jahače in strokovno
službo v vrednosti cca. 8.000 EUR.
Naloga se izvaja v skladu s programskimi izhodišči. Vzpostavlja se organizirano sistematično delo na področju
priprave konj in priprave jahačev, s čimer je omogočeno izboljševanje nivoja znanja konj in jahačev, s tem pa tudi
kvaliteta programov. Pomembnejše učinke je mogoče pričakovati po koncu obdobja 4 - 5 let, rezultati dela v letu
2011 pa so zelo spodbudni.
6.2. Urejanje objektov za trening konj
Pokrite jahalnice in zunanja jahališča oz. hipodrom so po površini zadovoljiva. Potrebno je redno vzdrževanje in
dodajanje podlage na jahališče.
Od predvidenih ukrepov sta bila izvedena naslednja ukrepa:
- obnova sprehajalne naprave za konje,
- obnavljanje podlage v notranjih in zunanjih jahališčih.
Nabava montažne visoke ograje pa zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni bila realizirana.
23
6.3. Prenova hleva VIII (»novi hlev«)
Naloga v zvezi s prenovo hleva VIII zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni bila realizirana, so pa projekti za
celovito prenovo hlevov II, VI in novega hleva s skupno kapaciteto po obnovi 73 boksov pripravljeni.
7. Usposabljanje nujno potrebnih jahačev in voznikov vpreg
7.1. Akademska dejavnost
Kobilarna Lipica je aktiven član dveh pomembnih mednarodnih organizacij: ESSA (European State Studs
Association) in LIF (Lipizan International Federation).
V organizacijo ESSA je včlanjenih že 32 kobilarn iz šestnajstih evropskih držav. V januarju 2011 smo s kvadriljo
lipiške jahalne šole sodelovali pri predstavitvi ESSA na konjeniški prireditvi Crinieres d´Or v Avignonu v Franciji. V
času od 12. – 14. 10. pa smo organizirali mednarodni ESSA simpozij »The Days of European Stud Culture« z
udeležbo predstavnikov kobilarn iz večine držav, iz katerih so te ustanove, in strokovnjakov iz Slovenije.
V zvezo LIF je včlanjenih 25 priznanih rejskih organizacij za pasmo lipicanski konj iz 21 držav Evrope, Severne
Amerike, Afrike in Avstralije. Namen delovanja je vzpostavitev mednarodnega sodelovanja na področju reje
lipicanca, še posebej pomemben aspekt pa je sodelovanje med državnimi kobilarnami iz tradicionalnih rejskih
držav. V letu 2011 se je sodelovanje Kobilarne Lipice v delovnih organih in delovanju LIF močno intenziviralo, in
sicer tako na področju strokovnega sodelovanja in snovanja mednarodnih projektov kot tudi na področju
promocijskih aktivnosti.
7.2. Ustanovitev konjeniške akademije Lipica
Kobilarna Lipica je v skladu s svojimi programskimi dokumenti (Program varstva in razvoja v obdobju 2002 do
2005) pričela z aktivnostmi za ustanovitev tovrstne ustanove. Konjeniška akademija Lipica bo s svojimi programi
s področja konjereje in konjeništva zagotovila sprotno dodatno izobraževanje lastnega strokovnega kadra, pa tudi
rejcev in lastnikov konj.
Kobilarna Lipica premore infrastrukturo in ustrezne prostorske in kadrovske potenciale ter ima vzpostavljeno
sodelovanje s številnimi domačimi in tudi tujimi strokovnimi in izobraževalnimi ustanovami ter Konjeniško zvezo
Slovenije, v okviru katere deluje tudi slovenska konjeniška akademija.
Gre za dolgoročen projekt, katerega zametke predstavljajo omenjeni potrjeni izobraževalni program na področju
konjereje, ponovno aktiviranje lipiške jahalne šole za otroke in mladino (program je bil konec leta 2011
predstavljen osnovnim in srednjim šolam ter staršem otrok v regiji, izvajati pa se prične predvidoma v februarju
2012) in izvedeni seminarji s področja konjeništva.
V ta sklop sodi tudi strokovno izpopolnjevanje jahačev s trenerjema iz tujine: Arthurjem Kottasom Heldenbergom
in Elke Potucek Puscha.
Pomemben element je tudi program izvajanja študentske prakse. V letu 2011 je v Kobilarni Lipica opravljalo
prakso 6 študentov: 5 študentov iz tujine: 3 študentke iz Francije (High school of Agricultural General, Domaine
de Choumouroux, Yssingeaux, tritedenska strokovna praksa s področja konjeništva) in 2 študentki iz Švedske
(Gaevle Kommun, Gaevle, tritedenska splošna praksa) ter 1 študentka iz Slovenije (Biotehniška fakulteta,
Oddelek za Zootehniko, 174 urna strokovna praksa s področja konjereje).
24
V okviru sodelovanja med Kobilarno Lipica in državno kobilarno Vučijak Prnjavor, BIH, so bili v Kobilarni Lipica na
dvomesečnem usposabljanju 4 jahači in delavci konjeniškega kluba Vučijak - Prnjavor.
V okviru doktorske naloge na univerzi v Baslu, Animal Biology der Universitaet Basel, poteka v sodelovanju s
švicarsko državno kobilarno Avenches in nemško kobilarno Marbach v Kobilarni Lipica študija, ki bo služila za
izdelavo testa za oceno temperamenta žrebet pred odstavitvijo. Dokument naj bi rejskim organizacijam služil kot
pomoč pri oceni žrebet za prodajo in nadaljnjo rejo.
Kobilarna Lipica sodeluje pri izdelavi doktorske naloge na temo »Identifikacija proteinov v kobiljem mleku«, ki
poteka na Katedri za konjerejo, Oddelek za Zootehniko Biotehniške fakultete.
8. Spremljanje reje in vzreje lipicancev
Kobilarna Lipica kot druga priznana organizacija izvaja naslednje naloge potrjenega rejskega programa za konje
ZRLS za konje pasme lipicanec:
 meritve in ocenjevanje lastnosti konj,
 označevanje konj,
 vodenje preizkusov v pogojih reje konj,
 vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk,
 spremljanje lastnosti konj,
 obdelava podatkov in interpretacija rezultatov,
 posredovanje podatkov organizacijam iz 84. člena zakona,
 izdajanje predpisanih zootehniških dokumentov,
 izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa za konje pasme lipicanec, ki izhajajo iz zakona
(vzreja in preizkus plemenjakov za potrebe rejskega programa, promocija in predstavitve konj pasme
lipicanec, organizacija sejmov in razstav konj pasme lipicanec).
Kobilarna Lipica sodeluje pri izvajanju rejskega programa Združenja rejcev lipicancev tudi z izvajanjem
dejavnosti, ki imajo po določilih Zakona o Kobilarni Lipica značaj javne službe, in sicer:
 s spremljanjem reje in vzreje konj lipicancev v lasti drugih pravnih in fizičnih oseb v Republiki Sloveniji,
ki so člani Združenja rejcev lipicancev,
 z zagotavljanjem potrebnega števila žrebcev plemenjakov oziroma potrebnih količin žrebčevega semena
za plemenske kobile teh rejcev,
 s strokovnim svetovanjem tem rejcem.
8.1. Izvajanje enotnega rejskega programa za pasmo lipicanski konj
Kobilarna Lipica je zagotovila uveljavitev enotnega rejskega programa za pasmo konja lipicanca, ki ga odslej
izvaja v sodelovanju z ZRLS, katerega kadri so vključeni v skupne ocenjevalne komisije. V tem kontekstu je bila
Kobilarna Lipica z letom 2012 s strani MKGP ponovno priznana kot rejska organizacija, ki vodi izvorno rodovniško
knjigo, kot druga priznana organizacija v konjereji za izvajanje strokovnih nalog na področju reje lipicanca in
baročnih pasem konj, vodenje registra kopitarjev ter izdajanje identifikacijskih dokumentov za te pasme.
Kobilarna Lipica je pridobila tudi status odobrene testne postaje za konje, ki lahko izvaja preizkuse delovnih
sposobnosti za vse pasme konj pod sedlom in v vpregi.
25
Izvajanje rejskega programa je preverila Komisija za letni pregled Kobilarne Lipica, ki jo imenuje minister za
kmetijstvo, in ga ocenila kot uspešno.
9. Vodenje izvorne rodovniške knjige
9.1. Vodenje rodovniških knjig
Kobilarna Lipica kot priznana rejska organizacija vodi rodovniško knjigo za živali Kobilarne Lipica, tj. Rodovniška
knjiga Kobilarne Lipica ter kot druga priznana organizacija v konjereji, tudi rodovniško knjigo za živali zasebnih
rejcev, članov ZRLS, tj. Rodovniška knjiga ZRLS. Pri izvajanju rejskega programa sodeluje z ZRLS, drugimi
priznanimi rejskimi organizacijami in zunanjimi strokovnimi sodelavci v obsegu, ki je predviden z rejskim
programom in skupnim temeljnim rejskim programom na področju konjereje.
Vodenje rodovniške knjige je preverila Komisija za letni pregled Kobilarne Lipica, ki jo imenuje minister za
kmetijstvo, in ga ocenila kot uspešno.
V pripravi pa je tudi Publikacija »Rodovniška knjiga lipicancev slovenske reje«, predvidoma bo izdana v letu
2012.
9.2. Dopolnjevanje informacijskega sistema
Za vodenje rodovniške knjige se uporablja enoten informacijski sistem, ki je namenjen tudi vodenju nacionalnega
registra kopitarjev. Informacijski sistem se kontinuirano razvija v sodelovanju med SIR, DPO-VF in DPO-BF ter
PRO Kobilarna Lipica in PRO ZRLS.
S pričakovanimi učinki so bili od predvidenih izvedeni naslednji načrtovani ukrepi:
 vnos obstoječih podatkov aktualne populacije konj v Kobilarni Lipica v informacijski sistem,
 oblikovanje vsebinskih izhodišča za pripravo dodatnih aplikacij,
 sodelovanje pri izdelavi aplikacij.
Dopolnitev informacijskega sistema z aplikacijo za izračun deleža inbridinga je v pripravi na Biotehniški fakulteti.
9.3. Delovanje mednarodnega registra lipicancev (ILR) v sodelovanju in za potrebe LIF
Kobilarna Lipica je v skladu z odločitvami generalne skupščine LIF zagotovila informacijski sistem, ki ustreza
priporočilom in potrebam LIF glede vzpostavitve mednarodnega registra lipicancev, v katerem se bodo vodili
podatki o vseh registriranih živalih, vpisanih v rodovniške knjige, ki jih vodijo rejske organizacije, članice LIF. V
okviru generalne skupščine LIF so bile urejene vse formalnosti in pogodbeno usklajeni pogoji za prenos
kompetenc za vodenje ILR na rejsko komisijo LIF. ILR je odslej tudi formalno v funkciji.
9.4. Pridobitev foto dokumentacije, literature, arhivskega in slikovnega gradiva
Prof. dr. Franc Habe je Kobilarni Lipica ponudil v odkup fotodokumentacijo, ki obsega fotografske posnetke
plemenskih žrebcev in kobil večine lipicanskih kobilarn in je izjemno pomembna s strokovnega in tudi rejsko
zgodovinskega stališča. Poleg tega je kobilarni ponudil še razmeroma obsežno knjižno zbirko, arhivsko gradivo in
zbirko reprodukcij slik. Pogovori glede pogojev za odkup navedene zbirke so še v teku.
26
9.5. Organizacija generalne skupščine LIF
Generalna skupščina LIF, mednarodne organizacije, ki združuje rejske organizacije, ki vodijo rodovniške knjige
za lipicanske konje, se vsako leto pripravi v eni od držav članic. V Sloveniji je bila v Kobilarni Lipica generalna
skupščina leta 1986 ob ustanovitvi organizacije, ob 10-letnici LIF leta 1996 in leta 2004. Prav tako je bila v
Sloveniji uspešno organizirana in izvedena jubilejna 25. generalna skupščina LIF (7. – 10. 10.).
10. Predstavitvena dejavnost
Organizacija kulturnih, konjerejskih in konjeniških prireditev na zavarovanem območju ter predstavitvene
dejavnosti in javna predstavitev lipicancev in Kobilarne Lipica v nujnem obsegu so nujne za uveljavljanje
Kobilarne Lipica kot kulturnega spomenika in strokovne ustanove. Program vsebuje redne predstave šole
klasičnega dresurnega jahanja, nastope v športni dresuri ter izvedbo tradicionalnih Dni Kobilarne Lipica z
mednarodno konjeniško udeležbo. Navedeno pa je potrebno nadgraditi še z organizacijo letnega pregleda
Kobilarne Lipica, ki ga vsako leto opravi komisija, ki jo imenuje minister za kmetijstvo, v smislu javne strokovne
prireditve.
Izvedeni ukrepi v letu 2011:
 izvajanje predstavitvenega programa klasične šole jahanja in odprtih treningov klasične dresure,
 nastop na predstavitvi ESSA v Avignonu, Francija ,19. - 23. 1., mala šolska kvadrilja v skupni predstavi z
ostalimi kobilarnami,
 izvedba dneva odprtih vrat Kobilarne Lipica ob kulturnem prazniku, 8. 2., gala predstava z udeležbo
jahalne skupine in kočij ZRLS,
 izvedba prireditve Lipica v Ljubljani – Ponos, lepota, pogum v športni dvorani Stožice v Ljubljani, 11. 3.,
gala predstava,
 promocijski nastop v Kapli na Koroškem, 5. 5., šola nad zemljo z enim konjem in lipiške vprege,
 izvedba gala predstave ob dnevu lipicanca v Kobilarni Lipica 22. 5.,
 nastop na Konjeniškem sejmu Pferd Wels v Welsu v Avstriji, 11. 5. - 16. 5., predstavitev šole nad zemljo
in pod sedlom,
 nastop v Biljah pri Novi Gorici 1. 7., predstava Pas de deux in kočija,
 nastop na gala programu ob 90-letnici Kobilarne Topolcianky na Slovaškem 6. 8., šola nad zemljo,
 izvedba tradicionalne večdnevne mednarodne prireditve Dnevi Kobilarne Lipica 1. 10. - 2. 10.,
 izvedba letnega pregleda kobilarne kot javne strokovne-rejske prireditve v drugi polovici oktobra.
Konjeniških tekmovanj v dresuri se Kobilarna Lipica v letu 2011 ni udeleževala, saj je bila ekipa konj za ta
tekmovanja zmanjšana za 1 – 2 konja, ki sta bila v letu 2011 poškodovana.
Z vpregami so ekipe Kobilarne Lipica nastopile na tekmovanjih:
 nacionalnega nivoja:
 20. 5.: Povir CAN, Mitja Mahorčič, dvovprega 424F. SLAVINA XIX, 330 F. SLAVINA XIX, 2.
mesto,
 19. 6.: Senovo CAN, Marko Memon, dvovprega 521 C. MONTEAURA XIX, 350 N. BETALKA
XXVI, 2. mesto,
 19. 6.: Senovo CAN Marko Memon, dvovprega 521 C. MONTEAURA XIX, 350 N. BETALKA
XXVI.,3. mesto,
 mednarodnega nivoja:
27
 7. - 9. 5.: CAI Pisa Italija, Mitja Mahorčič, dvovprega 334 C. SAMIRA XXII, 332 P. FAMOSA III
(rezerva 429F. FamosaIII), skupno 3. mesto,
 8. - 10. 7.: CAI Pleternica, državno prvenstvo Hrvaške, Mitja Mahorčič, dvovprega 429 F.
Famosa III , 332 P. Famosa III, skupno 5. mesto,
 22. - 28. 8.: Svetovno prvenstvo dvovprege Contyu, Francija, Mitja Mahorčič, dvovprega 429 F.
FAMOSA III, 332P. FAMOSA III, R-334 C. SAMIRA XXII, nastop samo v dresuri,
 28. 9. - 1. 10.: CAI Lipica, državno prvenstvo Slovenije, Mitja Mahorčič, dvovprega 429 F.
FAMOSA III, 332 P. FAMOSA III, 334 C. SAMIRA XXII, dresura 4., maraton 2., stožci, 2.
skupno mesto, 4. mesto, DP 2. mesto, Marko Memon, dvovprega 347 N. TROMPETA XI, 350
N. BETALKA XXVI DP, 6. mesto.
Konjeniška tekmovanja, organizirana v Kobilarni Lipica:
 kvalifikacijsko dresurno tekmovanje za Pokal Alpe Adria, Lipica 8. -10. 4., število tekmovalnih konj:
57,
 FEI CSI2*-W/ CSIJ-A/CSICH-A, Lipica, 20. 5. - 22. 5., FEI Mednarodno tekmovanje v
preskakovanju zaprek za svetovni pokal ter za mednarodno tekmovanje za otroke in mladince,
število tekmovalnih konj: 176,
 FEI CDI3*-W/CDIJ/ CDIY, Lipica, 26. 5. - 29. 5., FEI Mednarodno tekmovanje v dresurnem
jahanju za svetovni pokal ter mednarodno tekmovanje za mladince in mlade jahače, število
tekmovalnih konj: 97,
 finalno tekmovanje v dresurnem jahanju za Pokal Alpe Adria, Lipica, 26. - 28. 8., število
tekmovalnih konj: 43,
 FEI PONY Svetovno prvenstvo v vožnji – enovprege, dvovprege, štirivprege, Lipica, 21. - 25. 9. V
sklopu SP je potekal tudi mednarodni turnir v vožnji. Število vpreg: 18 x štirivprege = 90 konj, 27 x
dvovprege = 79 konj, 32 x enovprege = 32 konj,
 FEI mednarodno tekmovanje v vožnji skupaj in Državno prvenstvo v vožnji, Lipica, 30. 9. - 2. 10.,
število vpreg: 5 x dvovprege = 10 konj, 5 x enovprege = 5 konj.
11. Sodelovanje lipicancev v državnem protokolu Republike Slovenije
Sodelovanje lipicancev v državnem protokolu Republike Slovenije je potekalo v skladu s sporazumom o
medsebojnem sodelovanju, sklenjenim med Ministrstvom za notranje zadeve in Kobilarno Lipica ter v
sodelovanju s Postajo konjeniške policije v Ljubljani. Sodelovanje se je izvajalo po usklajenem programu, ki je bil
pripravljen na osnovi navedenega sporazuma.
Kobilarna Lipica je v letu 2011 zagotovila prenos petih konj v Postajo konjeniške policije.
Enota Postaje konjeniške policije je sodelovala na predstavitvah in prireditvah v organizaciji Kobilarne Lipica, in
sicer pri izvedbi:
 prireditve Lipica v Ljubljani – Ponos, lepota, pogum 11. 3. v športni dvorani Stožice,
 gala predstave ob dnevu lipicanca v Kobilarni Lipica 22. 5. in
 tradicionalne večdnevne mednarodne prireditve Dnevi Kobilarne Lipica v terminu 1. 10 - 2. 10..
Strokovni kadri Kobilarne Lipica so izvedli izobraževanje pripadnikov Postaje konjeniške policije v mesecu maju
v Gotenici in v mesecu decembru enotedenski trening jezdecev in konj Postaje konjeniške policije v Kobilarni
Lipica.
28
Naloga je bila s pričakovanimi učinki izvedena v celoti.
29
KULTURNA DEDIŠČINA IN OHRANJANJE NARAVE
1. Varstvo kulturne dediščine – vzdrževanje varovanih objektov ter izboljšanje
stanja in uporabe grajenih delov spomeniške celote
Stara depandansa – muzej Lipikum
V letu 2011 je bilo izvedeno dokončanje obnove objekta, umestitev opreme in muzejske zbirke ter otvoritev
novega muzeja. Izvedene so bile tudi ostale predvidene aktivnosti, ki že prispevajo k valorizaciji in boljši
vključenosti dediščine v Lipici (trasirane in označene nove poti ogleda posestva, označeni najpomembnejši
elementi na terenu (12 tabel), objava novih tiskovin). Muzej funkcionira kot interpretacijski center in izhodišče za
oglede na terenu.
Italijanska vila
V začetku leta 2011 se je v Kobilarni Lipica pokazala možnost za ureditev bolj primernih prostorov uprave v
okviru hotela Maestoso. Večji del kadra iz Italijanske vile je bil preseljen v obnovljene, skupne prostore. Ker
problem toplotnih izgub ni bil več pereč, smo od predvidene menjave oken odstopili.
Hlevi na Borjači
Poleti 2011 je Kobilarna Lipica od Ministrstva za gospodarstvo prejela pobudo za pripravo in prijavo paketa
projektov, vezanih na turistično ponudbo Lipice, za financiranje preko Ministrstva za gospodarstvo, v okviru
projekta Celovita ureditev območja Kobilarne Lipica – 1. faza. Zaradi kratkega časovnega roka so bili izbrani
podprojekti, za katere je že obstajala ustrezna projektna dokumentacija oz. za katere ni bilo potrebno začenjati
postopkov pridobivanja gradbenega dovoljenja. Mednje je bilo vključeno tudi dokončanje prenove streh hlevov na
Borjači.
Zaradi dolgotrajnega, na več investicij vezanega postopka priprave vloge za potrditev financiranja projekta
Celovita ureditev območja Kobilarne Lipica – 1. in 2. faza (Šolski hotel Klub, Graščina Lipica), sredstva za
izvedbo še niso bila zagotovljena. Sredstva za obnovo hlevov na Borjači, predvidena v okviru bivšega Ministrstva
za kulturo, Mreženje potencialov Krasa, so bila zaradi nujnosti, ter že omenjene vključitve investicije v projekt
Celovita ureditev, preusmerjena v druge ukrepe.
Zid v izpustu pod hlevom 11
Zid je bil poleti uspešno saniran, meteorna kanalizacija urejena, varnost ljudi in konj v neposredni bližini
hipodroma zagotovljena. Obseg del je bil večji od predvidenega, ker so se ob izvedbi pokazale napake tudi na
delu zidu, ki sicer ni bil predviden za sanacijo, izvedba pa je bila smiselna in nujna s stališča zagotavljanja
varnosti pred zrušitvijo dela zidu in vogala hleva 11. Sredstva za obnovo so bila zagotovljena z Ministrstva za
kulturo - Mreženje potencialov Krasa.
Izboljšanje prometnega režima znotraj posestva
Ukrepi v zvezi z urejanjem prometnega režima zaradi številnih drugih urgenc in omejenih sredstev niso bili v
celoti realizirani. Pridobljen je bil prometni elaborat v zvezi z ureditvijo vstopnih točk na posestvo z rampami,
pridobivanje gradbenega dovoljenja ni bilo izvedeno. Zapore za prehod konj so bile ocenjene kot manj prioritetne,
podobno ureditev izteka drevoredov.
Vzpostavitev sistema varovanja in alarmiranja
Ukrep v predvideni obliki oz. v celoti zaradi omejenih sredstev ni bil realiziran. Kljub temu je bilo v letu 2011
zaključenih več aktivnosti, ki so pripomogle k višji stopnji varovanja. Te so bile tudi nujen odgovor na dogodke,
povezane s pogini konj.
Realizirano je bilo naslednje:
30
 zaključek postavitve varovalnih ograj okoli celotnega jedra kobilarne, kamor tako, izven predvidenih in
nadzorovanih vstopnih mest, ni več mogoče vstopati,
 uvedba 24-urnega fizičnega varovanja osrednjega dela Kobilarne Lipica,
 izvedba javnega razpisa in izbor izvajalca za bodoče izvajanje 24-urnega fizičnega in tehničnega
varovanja kobilarne (pogodbe bo podpisana takoj, ko bo v Kobilarni Lipica zagotovljeno redno
financiranje).
Pričakovani učinek, tj. izboljšano fizično varovanje spomeniškega območja, vključno s čredo konj, je bil kljub
bistveno manjšim finančnim sredstvom, dosežen.
Vzpostavitev elektronskega nadzornega sistema vstopa v kobilarno za obiskovalce in zaposlene
V okviru razpoložljivih sredstev je bila izvedena 1. faza projekta, ki vključuje dobavo in montažo prvega dela
strojne opreme za vzpostavitev elektronskega nadzornega sistema. Projekt bo predvidoma zagnan in oprema v
funkciji z začetkom sezone 2012.
Ureditev vstopnih površin iz lokavske in sežanske smeri
Zaradi omejenih finančnih možnosti projektne dokumentacije za ta namen nismo naročili.
Ureditev objekta za prodajo kart z info točko
Zaradi nedorečene prostorske ureditve celotnega vstopnega območja Kobilarne Lipica, omejenih finančnih
možnosti in hkrati nujnosti izvedbe ureditve je bila sprejeta odločitev, da se finančna sredstva nameni za ureditev
obstoječega objekta, t.i. letnega šanka. Pri slednjem so bile tako urejene najnujnejše stvari, potrebne za
servisiranje obiskovalcev Kobilarne Lipica: obnove vodovoda in dela kanalizacije, obnove sanitarij, obnove terase
letnega vrta, del zunanje ureditve. Prodaja kart je ostala na nespremenjeni lokaciji.
Gostišče
V sklopu urejanja bližnjih objektov in površin je bila zastavljena tudi obnova gostišča. Izdelan je bil koncept
notranje ureditve in idejni projekt za obnovo objekta kot celote, potreben za pridobivanje pogojev soglasodajalcev
pred izdelavo PGD projektov.
Urejanje parkovnih površin znotraj osrednjega dela kobilarne
Tekom leta 2011 je bilo izvedenih več akcij za vzdrževanje in urejanje parkovnih površin znotraj Kobilarne Lipica.
Dela je izvajal Arboretum Volčji Potok. Večji sklop del (dela na drevnini v osrednjem delu Kobilarne Lipica, kjer se
zadržujejo obiskovalci) je bil zaradi omejenih finančnih sredstev in sezonske pogojenosti prenesen na začetek
leta 2012.
2. Varstvo kulturne dediščine - vzdrževanje kultivirane kraške krajine
Ureditev novih pašnih površin v JZ delu posestva
Projekt na programu SLO – HR ni bil potrjen, finančna sredstva niso bila zagotovljena, ureditev ni bila
izvedena.
Obnova lipiških ograj in kamnitih zidov ob Tržaškem drevoredu
Poleti 2011 je Kobilarna Lipica od Ministrstva za gospodarstvo prejela pobudo za pripravo in prijavo paketa
projektov, vezanih na turistično ponudbo Lipice, za financiranje preko Ministrstva za gospodarstvo, v okviru
projekta Celovita ureditev območja Kobilarne Lipica – 1. faza. Zaradi kratkega časovnega roka so bili izbrani
projekti, za katere je že obstajala ustrezna projektna dokumentacija oz. za katere ni bilo potrebno začenjati
postopkov pridobivanja gradbenega dovoljenja. Mednje je bila vključena tudi ureditev Tržaškega drevoreda,
vključno z drevoredi in zidovi.
Zaradi dolgotrajnega, na več investicij vezanega postopka priprave vloge za potrditev financiranja projekta
Celovita ureditev območja Kobilarne Lipica – 1. in 2. faza (Šolski hotel Klub, Graščina Lipica), sredstva za
izvedbo še niso bila zagotovljena.
31
Obnova drevesnega fonda v Tržaškem drevoredu
Kot navedeno zgoraj.
Obnova suhozidov na posestvu
Kot navedeno zgoraj.
Obnova kalov, vodnjakov in drugih grajenih elementov krajine
Točke v lipiški kulturni krajini so bile v okviru projekta Muzej Lipica očiščene, označene z interpretacijskimi
tablami in vključene v poti ogledov. V letu 2011 smo pripravili tudi projekt za prijavo obnove vodnjaka Fontana na
razpis Heliosa (v okviru občine Sežana), vendar zaradi drugačnih geografskih prioritet razpisovalca na razpisu
nismo bili uspešni.
Ureditev rekreativnih in drugih poti po lipiškem posestvu
Izvedeno je bilo čiščenje dela obstoječih poti, definiranje novih učnih poti - poti vodenih ogledov po posestvu,
izvedena je bila povezava na Resslovo pot proti Bazovici (IT). Tekaška proga je bila v prvem delu opremljena z
novimi, enotnimi oznakami.
3. Varstvo kulturne dediščine - hranjenje in predstavljanje varovanih likovnih del
Galerija Avgusta Černigoja
Centralni varnostni sistem s kamerami ni bil izveden, prav tako v galeriji niso bile nameščena kamere. Galerija
Avgusta Černigoja je bila vključena v prenovljene 4 programe vodenja po posestvu, realizirane v okviru projekta
Muzej Lipica, in vključena v promocijska gradiva v zvezi s kulturno dediščino kobilarne.
Stalna zbirka umetniških del Avgusta Černigoja je bila v letu 2011 brezplačno na ogled najširši domači in tuji
javnosti v okviru več kulturnih dogodkov (8. 2. - slovenski kulturni praznik, 11. 3. - Lipica v Ljubljani, gostovanje z
razstavo del Avgusta Čenigoja v Galeriji Kresija, 15. 5. - Dan družin v Lipici, 18. 5. - svetovni dan muzejev, 16. 6.
– Muzejska noč, 3. 12. - Ta veseli dan kulture) ter ob mednarodni konjeniški prireditvi najvišjega ranga,
Svetovnem prvenstvu v vožnji vpreg ponijev. Sicer je bila galerija obiskana zlasti v okviru obiska organiziranih
skupin (šolskih in drugih), tudi s strokovnim vodenjem kustosa galerije.
Izvedena so bila samo dela, ki niso zahtevala finančnih sredstev oziroma so bila ta zagotovljena iz projekta Muzej
Lipica. Centralni varnostni sistem s kamerami bo moral biti izveden v sklopu celostnega reševanja nadzora v
notranjem delu Kobilarne Lipica.
4. Varstvo kulturne dediščine - predstavitev spomeniške celote in njenih
posameznih delov
Do konca aprila 2011 so bile izvedene vse predvidene aktivnosti v zvezi s predstavljanjem spomeniške celote
Kobilarne Lipica, financirane v okviru projekta Muzej Lipica. Nove pridobitve so bile temelj prenovljene podobe in
ponudbe Kobilarne Lipica, s katero se je ta predstavljala v preostalem delu leta.
Muzej Lipikum je bil slovesno odprt 18. 5. na svetovni dan muzejev in v sklopu praznovanja 431. obletnice
ustanovitve Kobilarne Lipica. Kot eden trenutno najsodobnejših muzejev v Sloveniji, Lipikum s sodobnim
vsebinskim konceptom in načinom predstavitve Lipice in lipicanca, nudi popolnoma nove možnosti predstavljanja
kulturne dediščine. Od odprtja dalje je Lipikum kot izhodiščna točka predstavitve spomeniške celote Kobilarne
Lipica v letu 2011 v Lipico privabil veliko število ljudi. Zelo dober je bil tudi medijski odziv ter posledično širjenje
informacij o lipiških kulturnih dimenzijah v medijski prostor. V okviru več kulturnih dogodkov (16. 6. - Muzejska
noč, Mednarodni literarni festival Vilenica, 3. 12. - Ta veseli dan kulture), priložnostnih dogodkov (npr. Dnevi
Kobilarne Lipica) in mednarodnih konjeniških prireditev (CDI3*- tekmovanje za svetovni pokal v dresurnem
jahanju, Svetovno prvenstvo v vožnji vpreg) je muzej vabil k spoznavanju kulturne in ostale dediščine tudi z
32
brezplačnim vstopom in posebnimi vodenji po muzeju in krajini Lipice. Z izvedbo muzeja in spremljevalnih
aktivnosti ima Kobilarna Lipica mnogo boljše možnosti komuniciranja z javnostmi (muzejska strokovna javnost,
šolska strokovna javnost, otroci in mladina, družine, starejši itd.), tudi na področju predstavljanja spomeniške
celote.
5. Izvajanje drugih nalog
5.1. Urejanje objektov in površin v konjerejskem delu
Gre za posege v objekte, namenjene konjereji in konjeništvu, ki kot taki niso opredeljeni kot objekti stavbne
dediščine, ima pa njihovo stanje bistven vpliv na osnovno dejavnost in poslanstvo Kobilarne Lipica, kot tudi na
dojemanje posestva in drugih objektov kot spomeniške celote. Potrebe po ureditvi teh objektov so nesporne,
dejanski obseg del pa je bil odvisen od pridobljenih finančnih sredstev iz različnih virov, vendar za nobeno od
sledečih nalog nismo imeli zagotovljenih vseh potrebnih sredstev. Tako so bila prioritetno izvedena najnujnejša
dela pri urejanju kapacitet za gostujoče konje (ureditev površin predvidenega šotorišča) kot tehnični pogoj za
izvedbo Svetovnega prvenstva v vožnji vpreg.
Ureditev delavnic ob Tržaškem drevoredu
Sredstva na razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano niso bila pridobljena, projekt ni bil izveden.
Zaradi nujnosti je v zelo zmanjšanem obsegu predviden v letu 2012.
Obnova hipodroma
Razpis Ministrstva za šolstvo in šport ni bil objavljen, druga finančna sredstva niso bila zagotovljena, zato projekt
ni bil izveden.
Ureditev maneže pri Jubilejnem hlevu
Razpis Ministrstva za šolstvo in šport ni bil objavljen, druga sredstva niso bila zagotovljena, zato projekt ni bil
izveden.
Ureditev prostorov v hlevu 11 za potrebe spremljanja konjeniških tekmovanj
Razpis Ministrstva za šolstvo in šport ni bil objavljen, druga sredstva niso bila zagotovljena, zato projekt ni bil
izveden. Za servisiranje novinarjev v času večjih prireditev so bila improvizirane druge lokacije.
Izgradnja kapacitet za gostujoče konje in njihove spremljevalce
Razpis Ministrstva za šolstvo in šport ni bil objavljen, projekt pa je bilo nujno potrebno izvesti, da bi zadostili
minimalnim tehničnim zahtevam v zvezi z organizacijo Svetovnega prvenstva v vožnji vpreg. Projekt je bil izveden
v reducirani obliki (urejanje podlage za premične objekte / šotorske bokse za konje, ureditev parkirnih mest za
dovoz konj in namestitev spremljevalnih, ureditev kopalnic za konje, ureditev dostopov ter zapiranje omenjenega
območja pred neželenimi vstopi, vključno z ureditvijo infrastrukture, tj. elektrike, vode). Vse izvedeno služi tudi
izvedbi vseh prihodnjih konjeniških prireditev. Tako je bila sanirana ena od »sivih con« Kobilarne Lipica, zaradi
česar je ta del posestva sedaj lahko vključen tudi v pot ogleda lipiške krajine.
5.2. Celovita ekološka in energetska sanacija
Eden pomembnejših sklopov aktivnosti, načrtovanih v letu 2011, je bil začetek celovite energetske in ekološke
prenova posestva, pri kateri gre za povezavo upravljanja z odpadki (smeti, odpadne vode, hlevski gnoj) in
uporabe različnih možnih obnovljivih virov energije. V letu 2011 smo, na podlagi vseh predhodnih aktivnosti, dobili
realno sliko možnosti na tem področju, pogojeno predvsem z (ne)zmožnostjo zagotavljanja vseh potrebnih
finančnih virov ter z zapletenostjo upravnih postopkov.
33
Celovita okoljska in energetska rešitev – 1. del
Projekt celovite energetske in ekološke sanacije je temeljil na povezani izrabi oziroma predelavi različnih
odpadnih surovin, v smislu izrabe obnovljivih virov. Projekt je v osnovni obliki predvideval tudi izgradnjo
bioplinarne na zavarovanem območju Kobilarne Lipica. Projekt kot celota naj bi se financiral preko javnozasebnega partnerstva, pri čemer bi bil zasebni partner izbran na razpisu.
Že takoj po izdelavi konkretnejših izračunov in poskusov konkretne umestitve v prostor v letu 2010, se je
pokazalo, da je, kljub predhodnim načelnim soglasjem, umestitev izredno problematična (oblika in velikost
objektov, transport potrebne silaže, smrad) ter da je tudi ekonomika investicije v bioplinarno, glede na natančneje
izračunano stalno razpoložljivo količino gnoja, vprašljiva. Po teh ugotovitvah je bil projekt v letu 2011 preoblikovan
ter osredotočen predvsem na nujno in čimprejšnjo izvedbo prenove obstoječe čistilne naprave ter obnovo oz.
dograditev starega kanalizacijskega sistema na posestvu tako, da ne bo prihajalo do iztekov odplak v podtalje in
da bodo na novo čistilno napravo priključeni tudi tisti objekti, ki so zdaj vezani na greznice.
Ker Kobilarna Lipica sama nima razpoložljivih sredstev za tako velike investicije, je bil nadaljevan postopek za
pridobitev soglasja Vlade RS za projekt oziroma za financiranje preko javno-zasebnega partnerstva. Zaradi
dolgotrajnosti postopkov na ministrstvih in ker njihovega zaključka ni bilo mogoče časovno opredeliti, Kobilarna
Lipica pa s čistilno napravo ne more čakati v nedogled, je bila konec leta 2011 sprejeta odločitev, da se takemu
načinu financiranja odreče in išče druge poti sanacije. Zaradi nuje smo v letu 2011 sicer izvedli prvi, manjši del
obnove kanalizacijskega sistema, skladno z obstoječo projektno dokumentacijo, na podlagi obstoječega
gradbenega dovoljenja.
Konec 2011 smo pristopili k preprojektiranju obstoječega, nekaj let starega projekta za obnovo čistilne naprave z
namenom vrisa sodobnejše, racionalnejše in cenejše tehnologije čiščenja odpadnih vod. Na podlagi
posodobljenega projekta, pridobljenih potrebnih soglasjih in izračunane nove ocene vrednosti investicije bomo
iskali druge vire financiranja. Ko bodo finance zagotovljene, bomo izvedli javni razpis za izgradnjo in za
upravljanje s čistilno napravo.
Poleg že navedene obnove čistilne naprave in kanalizacijskega sistema, Kobilarna Lipica pri vseh novih
investicijah predvideva maksimalno možno izrabo obnovljivih virov energije (zlasti uporabo toplotnih črpalk, ki
imajo najmanjši vizualni vpliv na spomeniško celoto) ter izrabo možnosti izbire materialov in izvedb, ki čim bolj
zmanjšajo energetske izgube. Zmanjševanje stroškov ogrevanja in bistveno zmanjšanje porabe fosilnih goriv je
za Kobilarno Lipica bistvenega pomena. Zaradi dolgoletnih ne-vlaganj, starosti in dotrajanosti naprav in tudi
distributerjev toplote so izgube namreč zelo velike.
V letu 2011 je bila izvedena tudi preverba možnosti vključevanja fotovoltaike, preučeni so bili predlogi in izračuni
različnih potencialnih izvajalcev. Glede na vsa dejstva (površina razpoložljivih streh nespomeniških objektov,
orientacija streh, dovoljeni nakloni, problematičnost umeščanja v zavarovano območje, nedorečenost postopkov
javno-zasebnega partnerstva itd.) je bila investicija ocenjena kot neracionalna.
Ureditev sistema zbiranja odpadkov
Analiza stanja in potreb je bila izvedena znotraj Kobilarne Lipica, na zaposlene v Kobilarni Lipica je bilo tudi
preneseno izvajanje zbiranja in delnega selekcioniranja odpadkov, za kar je bil prej zadolžen zunanji izvajalec.
Nabava novih smetnjakov zaradi omejenih finančnih možnosti ni bilo izvedena.
34
5.3. Priprava skupne investicijske oziroma projektne dokumentacije
Priprava investicijske dokumentacije in projektno vodenje
Zaradi omejenih finančnih virov je bila naročena samo nujna dokumentacija, povezana z že predvidenimi projekti.
Del projektne dokumentacije (projekt Graščina in Hof) je bil financiran iz sredstev Ministrstva za kulturo –
Mreženje potencialov Krasa.
Sprememba in dopolnitev NPU – 1. del
Zaradi omejenih finančnih virov in konkretnih potreb sprememba in dopolnitev NPU nista bili naročeni.
Raziskovalne naloge in projekti
Raziskovalne naloge in projekti so bile parcialno vključene v zgornjih postavkah. Posebnih aktivnosti tega tipa
Kobilarna Lipica ni sposobna financirati.
Drugi projekti
Vsi spodaj navedeni projekti so bili opredeljeni kot nujni, možnost njihove realizacije v 2011 pa je bila odvisna od
poteka postopkov, na katere je imela Kobilarna Lipica vpliv samo delno. Ukrepi se bodo izvajali v skladu z
veljavnim Načrtom upravljanja.
Prenova Graščine
Skladno s planom je bila jeseni 2011 pripravljena vsa potrebna projektna dokumentacija za obnovo Graščine in
pripadajočih površin ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Postopkov za predvideni začetek gradnje v letu 2012
nismo izvajali (priprava dokumentacije za izvedbo razpisa za izbor izvajalcev in vseh, z gradnjo povezanih
storitev) zaradi dodatnih stroškov ter predvsem nedorečenega roka, predvidene odobritve sredstev preko
Ministrstva za gospodarstvo, ki projekt Graščina obravnava skupaj s projektom Šolski hotel Klub. Pri tem je,
zaradi pritožb neizbranih izvajalcev, prišlo do velikih zamud v postopku.
Šolski hotel Klub
Kot že omenjeno zgoraj, je bil terminski plan v zvezi z izvedbo del pri hotelu Klub, porušen zaradi 10 mesecev
potekajočih revizij na podlagi pritožb neizbranih ponudnikov storitev. Do konca leta je bila sicer izdelana projektna
dokumentacija, ki je trenutno v fazi iskanja izvajalca revizije projekta pred vložitvijo za pridobitev gradbenega
dovoljenja. Sledi pridobitev gradbenega dovoljenja, dopolnitev vloge na Ministrstvo za gospodarstvo ter nato
obravnava vloge.
Celovita okoljska in energetska rešitev – 2. del
Glej zgoraj - Celovita okoljska in energetska rešitev – 1. del.
Obnova salonitnih streh na novejših konjerejskih objektih in namestitev sončne elektrarne (fotovoltaika)
Glej zgoraj - Celovita okoljska in energetska rešitev – 1. del.
6. Oprema za izvajanje nalog v zvezi z ohranjanjem kulturne dediščine in rejo
konj
Prenova informacijskega sistema
Projekt celovite prenove informacijskega sistema ni bil v celoti realiziran. V letu 2011 je bila lahko nabavljena le
najnujnejša osnovna računalniška strojna oprema za vsakodnevne potrebe in sistem ticketing za spremljanje
vstopa v Kobilarno Lipica.
Oprema za konje (sedla, vprega idr.)
35
V okviru ukrepa je bila nabavljena sledeča oprema za konje: 3 sedla različnih tipov, podkve in kovaško orodje,
stožci. Predvideni prenos opreme z Ministrstva za obrambo na Kobilarno Lipica je bil izveden.
Ureditev dodatnih lonžirnih krogov
Zaradi omejenih finančnih virov in nujnejših ukrepov ureditev dodatnih lonžirnih krogov ni bila izvedena.
Nabava montažnih boksov
Zaradi omejenih finančnih virov in nujnejših ukrepov nabava lastnih montažnih boksov ni bila izvedena. Potrebni
boksi so bili najeti ob posameznih prireditvah.
Nabava traktorja (150-200 KM) za mulčenje, ripanje in vzdrževanje pašnikov
V letu 2011 je bilo zaradi nujnosti nabavljena naslednja strojna oprema: obračalnik, kosilnici, traktorska kosilnica,
zgrabljalnik in traktor (manjše moči in cene kot je bilo to načrtovano).
Poročilo o doseženih ciljih na področju investicij
UKREP
REALIZACIJA
(DA, DELNO, NE)
NAČRTOVANA
SREDSTVA V
PLANU ZA 2011
(EUR)
PORABLJENA
SREDSTVA
(EUR)
stara depandansa /
muzej Lipikum
DA
551.893,98
551.893,98
Italijanska vila
NE
10.000
0
(preusmeritev
sredstev)
140.000
0
(sredstva,
zagotovljena preko
Ministrstva za
kulturo - Mreženje
potencialov Krasa,
vendar
preusmerjena v
druge ukrepe iz
razloga nujnosti ter
vključitev Borjače v
projekt Celovita
ureditev območja
Kobilarne Lipica -1.
faza)
hlevi na Borjači
NE
zid v izpustu pod
hlevom 11
DA
10.000
20.790,38
(sredstva delno
zagotovljena s
prerazporeditvijo iz
ukrepa obnova
hlevov na Borjači)
izboljšanje
prometnega režima
NE
30.000
0
(preusmeritev
sredstev)
OBRAZLOŽITEV
projekt Muzej Lipica
realiziran v celoti po
načrtu
zaradi izselitve vile
je bila investicija
ocenjena kot manj
nujna
investicija je
vključena v širši
projekt Celovita
ureditev območja
Kobilarne Lipica –
1. faza, katerega
financiranje še ni
bilo odobreno s
strani Ministrstva za
gospodarstvo
nujno povečanje
obsega del / obnova
daljšega segmenta
zidu; financiranje
Ministrstva za
kulturo - Mreženje
potencialov Krasa
izvedba drugih,
nujnejših ukrepov,
ki niso imeli
zagotovljenega
financiranja
36
vzpostavitev
sistema varovanja
in alarmiranja
DELNO
70.000
58.084,82
vvzpostavitev
elektronskega
nadzornega sistema
vstopa v Kobilarno
Lipica za
obiskovalce in
zaposlene
DELNO
60.000
0
(preusmeritev
sredstev)
ureditev vstopnih
površin iz lokavske
in sežanske smeri
ureditev objekta za
prodajo kart z info
točko
NE
20.000
DA
60.000
0
(preusmeritev
sredstev)
74.299,25
ureditev novih
pašnih površin v JZ
delu posestva
NE
113.000
0
(nezagotovljena
sredstva)
obnova lipiških
ograj in kamnitih
zidov ob Tržaškem
drevoredu
NE
380.000
0
(nezagotovljena
sredstva)
NE
70.000
0
(nezagotovljena
sredstva)
NE
20.000
0
(nezagotovljena
sredstva)
obnova drevesnega
fonda v Tržaškem
drevoredu
obnova suhozidov
na posestvu
postavljene
varovalne ograje,
zagotovljeno 24urno varovanje
nabavljena oprema,
vzpostavljena 1.
faza sistema, ki gre
v funkcijo pred
začetkom sezone
2012, financirano v
okviru ukrepa
Prenova
informacijskega
sistema
izvedba drugih,
nujnejših ukrepov,
ki niso imeli
zagotovljenega
financiranja
obnova obstoječega
objekta letni šank
projekt na razpisu
SLO-HR ni bil
odobren oz.
financiran;
predvidena
ponovna prijava
investicija vključena
v širši projekt
Celovita ureditev
območja Kobilarne
Lipica – 1. faza,
katerega
financiranje še ni
bilo odobreno s
strani Ministrstva za
gospodarstvo
investicija vključena
v širši projekt
Celovita ureditev
območja Kobilarne
Lipica – 1. faza,
katerega
financiranje še ni
bilo odobreno s
strani Ministrstva za
gospodarstvo
investicija vključena
v širši projekt
Celovita ureditev
območja Kobilarne
Lipica – 1. faza,
katerega
financiranje še ni
37
bilo odobreno s
strani Ministrstva za
gospodarstvo
obnova kalov,
vodnjakov in drugih
grajenih elementov
krajine
ureditev rekreativnih
in drugih poti po
lipiškem posestvu
DA
vključeno pod ukrep
Stara depandansa /
muzej Lipikum
vključeno pod ukrep
Stara depandansa /
muzej Lipikum
DELNO
50.000
0
(preusmeritev
sredstev)
DELNO
20.000
0
(preusmeritev
sredstev)
ureditev delavnic ob
Tržaškem
drevoredu
NE
660.000
0
(nezagotovljena
sredstva)
obnova hipodroma
NE
150.000
0
(nezagotovljena
sredstva)
ureditev maneže pri
Jubilejnem hlevu
NE
50.000
0
(nezagotovljena
sredstva)
ureditev prostorov v
hlevu 11 za potrebe
spremljanja
konjeniških
tekmovanj
DELNO
50.000
0
(nezagotovljena
sredstva)
izgradnja kapacitet
za gostujoče konje
in njihove
spremljevalce
DELNO
720.000
113.017,46
galerija Avgusta
Černigoja
financirano iz
projekta Muzej
Lipica
izvedena so bila
samo dela, ki niso
zahtevala finančnih
sredstev oz. so bila
ta zagotovljena iz
projekta Muzej
Lipica oziroma Kras
- Carso
izvedena so bila
samo dela, ki niso
zahtevala finančnih
sredstev oziroma so
bila ta zagotovljena
iz projekta Muzej
Lipica
projekt na razpisu
Ministrstva za
kmetijstvo, gozdove
in prehrano ni bil
odobren oziroma
financiran
predvideni razpis na
Ministrstvu za
šolstvo in šport ni bil
objavljen
predvideni razpis na
Ministrstvu za
šolstvo in šport ni bil
objavljen
predvideni razpis na
Ministrstvu za
šolstvo in šport ni bil
objavljen; za isti
namen so bili
začasno urejeni
drugi prostori, brez
investiranja.
predvideni razpis na
Ministrstvu za
šolstvo in šport ni bil
objavljen; zaradi
organizacije
svetovnega
prvenstva so bile za
najnujnejše ureditve
financirane s
38
sredstvi drugih
ukrepov (ureditev
šotorišča, parkirišča
in spremljajoči
posegi)
celovita okoljska in
energetska rešitev –
1. del
ureditev sistema
zbiranja odpadkov
NE
NE
100.000
15.000
priprava
investicijske
dokumentacije in
projektno vodenje
DELNO
170.000
sprememba in
dopolnitev NPU – 1.
del
NE
50.000
prenova graščine
DELNO
0
(nezagotovljena
sredstva)
zaustavitev projekta
JZP
0
(preusmeritev
sredstev)
izvedba drugih,
nujnejših ukrepov,
ki niso imeli
zagotovljenega
financiranja
92.553,66
(sredstva
zagotovljena s
prerazporeditvijo iz
ukrepa obnova
hlevov na Borjači)
0
(nezagotovljena
sredstva)
1.650.000
65.878,66
(dokumentacija, vir
MK, Mreženje
potencialov krasa)
Šolski hotel Klub
DELNO
1.500.000
34.375,00
(dokumentacija, vir
delno Ministrstvo za
kulturo, Mreženje
potencialov krasa)
celovita okoljska in
energetska rešitev –
2. del
DELNO
2.200.000
21.108,89
vsa tovrstna
dokumentacija je
bila financirana v
okviru posameznih
investicij
investicija vključena
v širši projekt
Celovita ureditev
območja Kobilarne
Lipica – 2. faza,
katerega
financiranje še ni
bilo odobreno s
strani Ministrstva za
gospodarstvo
(vezano na
pridobivanje
gradbenega
dovoljenja za Šolski
hotel Klub)
investicija vključena
v širši projekt
Celovita ureditev
območja Kobilarne
Lipica – 2. faza,
katerega
financiranje še ni
bilo odobreno s
strani Ministrstva za
gospodarstvo
(vezano na
pridobivanje
gradbenega
dovoljenja za Šolski
hotel Klub)
prekinjen projekt
JZP; izvedena le
nujna obnova
39
kanalizacije, krak
S1
Projekt JZP
ustavljen zaradi
nerentabilnosti,
zamenjava
obnova salonitnih
salonitnih streh
streh na novejših
vključena v projekt
konjerejskih objektih
0
Celovita ureditev
in namestitev
NE
2.000.000
(nezagotovljena
območja Kobilarne
sončne elektrarne
sredstva)
Lipica – 1. faza,
(fotovoltaika)
katerega
financiranje še ni
bilo odobreno s
strani Ministrstva za
gospodarstvo
v okviru ukrepa je
bila nabavljena
prenova
najnujnejša
informacijskega
30.000
34.434,91
računalniška
DELNO
sistema
oprema, celovita
prenova sistema ni
bila izvedena
nabavljena sedla,
oprema za konje
DA
15.000
13.966,00
stožci
izvedba drugih,
0
nujnejših ukrepov,
ureditev dodatnih
NE
10.000
(preusmeritev
ki niso imeli
lonžirnih krogov
sredstev)
zagotovljenega
financiranja
izvedba drugih,
nujnejših ukrepov,
0
ki niso imeli
nabava montažnih
NE
30.000
(preusmeritev
zagotovljenega
boksov
sredstev)
financiranja;
potrebni boksi so
bili najeti
nabava traktorja
zaradi nujnosti
(150-200 KM) za
nabavljen traktor
mulčenje, ripanje in
DELNO
70.000
99.881,50
manjše moči in več
vzdrževanje
opreme za obstoječi
pašnikov
vozni park
Tabela 2: Poročilo o doseženih ciljih na področju investicij glede na predvideni načrt dela za leto 2011.
Vsa zagotovljena sredstva iz proračuna, ki so bila iz posameznih ukrepov zaradi manjše nujnosti
prerazporejena, so bila porabljena za:
- nujne ureditve, povezane z izvedbo svetovnega prvenstva v vožnji vpreg (izgradnja kapacitet
za gostujoče konje in njihove spremljevalce, ureditev vodne ovire);
- nujno obnovo prvega dela kanalizacije (Ukrep Celovita okoljska rešitev – 2. faza, za katerega
sicer ni bilo zagotovljeno financiranje);
- nujno obnovo silosa za krmo/žito;
- preselitev in osnovno ureditev pisarn uprave KL na novi lokaciji (vezano na zaprtje hotela
Klub in delno izselitev Italijanske vile);
40
-
pokrivanje stroškov potrebne dodatne projektne dokumentacije za projekt Graščina
(nepokrito s strani MK-Mreženje potencialov krasa);
pokrivanje razlik med predvidenimi in dejanskimi vrednostmi posameznih planiranih in
izvedenih investicij. Preostanek sredstev je bil usmerjen v
delno pokrivanje stroškov nastalih z nujnimi investicijsko-vzdrževalnimi deli na
stanovanjskih objektih v Lipici, ki so v lasti KL.
Natančnejši razrez s pojasnili sledi :
v Programu dela in finančnem načrtu smo za investicije in nakup opreme v letu 2011 iz proračuna
predvideli 470.000€. S temi sredstvi je bilo predvideno finančno pokritje naslednjih ukrepov,
natančneje opredeljenih v zgoraj:
1. Italijanska vila (dejanski stroški v 2011 iz omenjenega vira: 0€)
2. zid v izpustu pod hlevom 11 (8.991,04€)
3. izboljšanje prometnega režima (0€)
4. vzpostavitev sistema varovanja in alarmiranja (58.084,82€)
5. vzpostavitev elektronskega nadzornega sistema vstopa (0€, lizing)
6. ureditev vstopnih površin iz lokavske in sežanske smeri (0€)
7. ureditev objekta za prodajo kart z info točko (74.299,25€)
8. galerija Avgusta Černigoja (0€)
9. ureditev sistema zbiranja odpadkov (0€)
10. prenova informacijskega sistema (34.434,91€)
11. oprema za konje (13.966,00€)
12. nabava montažnih boksov (0€)
13. nabava traktorja (99.881,50€)
14. hlevi na Borjači(0€)
15. Prenova Novega hleva/Hlev 8 (1.931,00€)
S pogodbo o zagotavljanju izvedbe najnujnejšega obsega varstva KL je bilo KL za leto 2011
zagotovljeno 500.000,00 €.
Glede na dejansko stanje in razvoj dogodkov, so bili tekom leta realizirani (vsaj delno) ukrepi pod
zaporednimi številkami 2, 4, 5, 7, 10, 11, 13 ter 15. Dejansko porabljeni zneski na posameznih ukrepih
so navedeni v oklepajih, skupna vrednost vseh realiziranih investicijskih del znaša 291.588,52 €.
Preostalih 208.411,48 € je bilo porabljenih za:
-
ukrepe povezane z izvedbo svetovnega prvenstva v vožnji vpreg (izgradnja kapacitet za
gostujoče konje v vrednosti 113.017,32€, ureditev vodne ovire 12.212,54);
41
-
ukrep celovita okoljska rešitev – nujno obnova prvega dela kanalizacijskega omrežja (v
vrednosti 21.108,89€);
-
nujno obnovo silosa za krmo (v vrednosti 6.010,00 €);
-
dodatno potrebno projektno dokumentacijo za projekt Graščina (nepokrito iz sredstev MKMreženje potencialov krasa, v vrednosti 6.421,43);
-
preselitev oziroma osnovno ureditev pisarn uprave KL, vezano na zaprtje hotela Klub
(25.252,68 €)
-
del nujnih investicijsko-vzdrževalnih del na stanovanjskih objektih v Lipici v lasti KL
(24.388,66€).
KADRI
1. Analiza strukture zaposlenih
V javnem zavodu Kobilarna Lipica je bilo na dan 31. 12. 2011 zaposlenih 89 delavcev, od tega je 75 delavcev
zaposlenih za nedoločen čas in 14 za določen čas. S skrajšanim delovnim časom je v letu 2011 iz naslova 48.
člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih uveljavljala pravico do dela s skrajšanim delovnim
časom 1 delavka. Na dopustu za nego in varstvo otroka je bila ena delavka, ki se je na delo vrnila novembra
2011. Pripravnikov v letu 2011 v Kobilarni Lipica ni bilo. Invalida sta 2 delavca, kar znaša 2,22 % vseh
zaposlenih.
Od 89 zaposlenih je 26 žensk, kar predstavlja 29,21 %, in 63 moških, kar predstavlja 70,79 % vseh zaposlenih.
V spodnjih tabelah predstavljamo strukturo zaposlenih glede na starost, uvrstitev delavcev v tarifne skupine glede
na doseženo stopnjo izobrazbe ter glede na trajanje delovnega razmerja.
ŠTEVILO
%
DELAVCEV
18 - 24 let
4
4,49
25 - 29 let
9
10,11
30 - 34 let
17
19,10
35 - 39 let
7
7,87
40 - 44 let
8
8,99
45 - 49 let
19
21,35
50 - 54 let
15
16,85
55 - 59 let
8
8,99
60 in več
2
2,25
SKUPAJ
89
100 %
Tabela 3: Starostna struktura delavcev v javnem zavodu Kobilarna Lipica na dan 31. 12. 2011.
STAROST
Ugotavljamo, da je kader v primerjavi z letom 2010 nekoliko mlajši (v letu 2010 je 52,22 % zaposlenih dopolnilo
45 let ali več, v letu 2011 je v tej starostni skupini 49,44 zaposlenih). V varovano kategorijo starejših delavcev
spada 9 delavcev in 1 delavka.
DOLOČEN ČAS
I.
1
II.
2
III.
IV.
6
V.
4
VI.
VII.
1
VIII.
IX.
SKUPAJ
14
42
NEDOLOČEN ČAS
1
2
18
41
3
SKUPAJ
2
4
24
45
3
Tabela 4: Struktura zaposlenih po tarifnih skupinah na dan 31. 12. 2011.
7
8
3
3
75
89
Polovico zaposlenih predstavljajo delavci, ki spadajo v V. tarifno skupino (50,56 %), v I. tarifnem razredu je 2,25
% delavcev, v VIII. tarifnem razredu pa 3,37 % vseh zaposlenih. Večina uvrščenih v VII. ali VIII. tarifni razred
zaseda vodstvena delovna mesta. Glede na spodnjo tabelo v primerjavi z letom 2010 s tega vidika ni bistvenih
sprememb.
43
LETO 2010 (ŠT. ZAPOSLENIH)
LETO 2011 (ŠT. ZAPOSLENIH)
DOLOČEN
NEDOLOČEN
DOLOČEN
NEDOLOČEN
SKUPAJ
SKUPAJ
ČAS
ČAS
ČAS
ČAS
I.
0
3
3
1
1
2
II.
1
2
3
2
2
4
III.
0
0
0
0
0
0
IV.
5
20
25
6
18
24
V.
3
41
44
4
41
45
VI.
0
3
3
0
3
3
VII.
1
7
8
1
7
8
VIII.
0
4
4
0
3
3
SKUPAJ
10
80
90
14
75
89
Tabela 5: Število zaposlenih za določen in nedoločen čas po tarifnih skupinah, primerjalno 2010 in 2011.
TARIFNI
RAZRED
NOTRANJEORGANIZACIJSKA
IX. VIII. VII. VI.
V.
IV.
III.
II.
I.
SKUPAJ
ENOTA
direktor
1
1
poslovni sekretar
1
1
Splošna služba
1
1
Kadrovska služba
1
1
2
Finančno računovodska služba
1
6
7
Služba za investicijske projekte, šolski
3
3
program in kulturno dediščino
Konjeniški športni center
1
1
2
Kobilarna (strokovni vodja)
1
1
PE strokovna služba
PE gospodarstvo
1
1
DE Čreda
5
9
9
23
DE vzdrževanje
1
3
5
1
1
11
DE Dislocirana enota Ravne
1
3
1
5
PE Konjeništvo
DE Lipiška jahalna šola
1
1
9
6
4
2
23
DE Turistični programi in vprege
3
1
1
1
1
7
DE Vprege
1
1
De Protokolarna enota
SKUPAJ
3
10
2
29
24
2
16
3
89
Tabela 6: Število zaposlenih po izobrazbi po posameznih notranjeorganizacijskih enotah na dan 31. 12. 2011.
Večina zaposlenih ima z delodajalcem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. V spodnji tabeli
analiziramo delavce, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas. Na delovnih mestih »konjar IV« in
»konjar V« je še vedno velika fluktuacija delavcev iz enakih razlogov kot v letu 2010, tj. predvsem v naravi del, ki
jih je potrebno opravljati na navedenem delovnem mestu. Dela so specifična, zanj pa so zaradi vsakodnevnega
dela z živalmi potrebne določene osebnostne lastnosti človeka, ki takšno delo opravlja. Podobno velja za
zaposlene na delovnem mestu jahač. Zato je v Kobilarni Lipica tudi praksa, da se namesto poskusnega dela
delavce zaposli za določen čas in v tem času delavci ugotovijo, ali jim delo ustreza, oziroma delodajalec spozna,
ali je določen delavec za takšno delo primeren.
44
ZAP.
DELOVNO MESTO
OBDOBJE ZAPOSLITVE
ŠT.
1.
jahač V
8. 3. 2011 - 7. 1. 2012
2.
konjar IV
14. 1. 2010 - 5. 1. 2012
3.
konjar IV
2. 2. 2010 - 31. 10. 2012
4.
direktor
2. 11. 2009 - 3. 2. 2014
5.
knjigovodja V
1. 7. 2011 - 31. 12. 2011
6.
delavec v hlevu II
1. 11. 2010 - 20. 6. 2012
7.
elektroinštalater IV
14. 12. 2010 - 13. 3. 2012
8.
jahač V
24. 1. 2011 - 23. 5. 2012
9.
konjar IV
3. 1. 2011 - 31. 3. 2012
10.
delavec v hlevu I
11. 2. 2011 - 9. 2. 2012
11.
vrtnar IV
24. 2. 2011 - 23. 2. 2012
12.
konjar V
28. 4. 2011 - 27. 1. 2012
13.
zidar IV
1. 6. 2011 - 30. 4. 2012
14.
delavec v hlevu II
1. 6. 2011 - 29. 2. 2012
15.
jahač V
11. 5. 2011 - 1. 11. 2011
16.
konjar V
1. 11. 2010 – 31. 10. 2011
17.
jahač V
28. 2. 2011 – 27. 3. 2011
18.
konjar IV
2. 4. 2009 – 30. 3. 2011
Tabela 7: Zaposlitve za določen čas na dan 31. 12. 2011.
V letu 2011 novih zaposlitev za nedoločen čas ni bilo. Enostransko sta odpovedala delovno razmerje 2 delavca, 1
delavcu je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, saj je izpolnil pogoje za koriščenje
denarnega nadomestila na Zavodu za zaposlovanje do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino, 4 delavcem pa
je prenehala pogodba o zaposlitvi za določen čas. Starostno sta se upokojila 2 delavca. Tri delavke so se v
dogovoru z delodajalcem zaposlile pri drugem delodajalcu. Glede na skupno število odhodov delavcev (12
odhodov) je odstotek fluktuacije v javnem zavodu Kobilarna Lipica v letu 2011 znašal 13,48 %, kar je nekoliko več
kot v letu 2010.
ORGANIZACIJSKA ENOTA
poslovni sekretar
Splošna služba
Kadrovska služba
Finančno računovodska služba
Služba za investicijske projekte,
šolski programi in kulturno
dediščino
Konjeniški športni center
Kobilarna
PE Strokovna služba
PE Gospodarstvo
Kobilarna (strokovni vodja,
strokovna služba, gospodarstvo)
NEIZKORIŠČEN
LETNI DOPUST
(DNEVI)
DELO PREKO NEIZKORIŠČEN DELO PREKO
POLNEGA
LETNI DOPUST
POLNEGA
DELOVNEGA
(DNEVI)
DELOVNEGA
ČASA (URE)
ČASA (URE )
STANJE SALDA NA DAN
STANJE SALDA NA DAN
31. 12. 2010
31. 12. 2011
19
107
20
100
12
7
9
1
30
11
83
55
96
204
29
-78
30
34
18
347
13
228
20
20
4
11
92
45
DE Čreda
356
DE Vzdrževanje
140
DE Dislocirana enota Ravne
66
DE Lipiška jahalna šola
252
DE Turistični programi in vprege
147
DE Vprege
De Protokolarna enota
SKUPAJ
1135
Tabela 8: Neizkoriščen letni dopust/nadure v letu 2011.
750
308
575
387
398
354
178
82
278
242
20
564
870
556
403
463
338
3075
1390
3640
Ugotavljamo, da so v določenih službah še vedno veliki presežki ur, zaposleni so tudi redni letni dopust v letu
2011 koristili manj kot v letu 2010. Razloge vidimo predvsem v veliki kadrovski podhranjenosti, po drugi strani pa
tudi povečanem obsegu dela zaradi povečanja števila črede, potrebnega ujahavanja in oskrbe konj, ter
sorazmerno velikega števila bolniških odsotnosti (število ur bolniških odsotnosti se je sicer v primerjavi s preteklim
letom zmanjšalo, povečalo pa se je število delavcev, ki so koristili predmetno odsotnost). V primerjavi z letom prej
se je povečalo nadurno delo v DE Vzdrževanje, kar je prav tako posledica kadrovske podhranjenosti in
povečanega obsega dela tudi zaradi potrebnih tekočih vzdrževalnih del in dotrajanosti objektov, v manjšem delu
delno tudi zaradi sodelovanja na prireditvah.
2. Zdravstveni absentizem
V odsotnost iz zdravstvenih razlogov so vključene naslednje oblike zdravstvenega absentizma: boleznina v
breme delodajalca, porodniški dopust oz. dopust za nego in varstvo otroka, boleznina v breme ZZZS,
krvodajalstvo, nega v breme ZZZS, poškodbe pri delu v breme delodajalca, poškodbe izven dela, spremstvo v
breme ZZZS.
ODSOTNOST
ŠTEVILO DNI
januar
197
ŠTEVILO
ODSOTNIH
DELAVCEV
25
februar
132
17
93
marec
194
19
91
april
160
21
91
maj
118
15
91
junij
194
16
93
julij
142
12
94
avgust
98
19
93
september
117
14
93
oktober
154
19
92
november
154
28
89
december
136
29
89
SKUPAJ
1796
234
ŠTEVILO VSEH
ZAPOSLENIH
92
Tabela 9: Zdravstveni absentizem v letu 2011 (po mesecih).
46
3. Pogodbeno in študentsko delo
V letu 2011 se je študentsko delo v primerjavi z letom 2010 nekoliko povečalo, in sicer je 43 študentov opravilo
12.622 delovnih ur, za kar jim je javni zavod izplačal 64.026,88 evrov (v letu 2010 je bilo opravljenih 10.710
delovnih ur študentskega dela), kar je posledica velikega števila konjeniških dogodkov in turnirjev. Študentje so
opravljali npr. naslednja dela: dela s konji, fizična dela, organizacijska in administrativna dela, dela na terenu (npr.
selitev arhiva), kurirska dela. Višina urne postavke za študentsko delo je znašala od 4,00 do 6,00 EUR.
Pogodbeno sta delo opravljala 2 zunanja sodelavca.
4. Jubilejne nagrade
V letu 2011 je 1 delavec prejelo jubilejno nagrado za 10 let delovne dobe, 1 delavca za 20 let in 1 delavcev za 30
let.
5. Delovne nesreče
V letu 2010 je bilo 5 lažjih nesreč pri delu.
6. Vrednotenje posebnih znanj in sposobnosti
V okviru programa dela in finančnega načrta Kobilarne Lipica za leto 2010 je bilo predviden aktiven pristop glede
posebne ureditve poklicev, ki so specifični za Kobilarno Lipica: jahači, podkovski kovači in konjarji, kar naj bi bilo
urejeno v okviru nacionalne poklicne kvalifikacije in/oziroma internega certificiranja. Dogovori in osnutki predlogov
so bili v letu 2011 delno že pripravljeni, realizacijo le-teh pričakujemo v letu 2012 na podlagi potrebnih sprememb
zakonodaje, na podlagi katerih bomo v okviru javnega zavoda oblikovali interni specifični sistem kvalifikacij za
jahače in podkovske kovače.
47
RAČUNOVODSKO POROČILO
Kobilarna Lipica kot določeni proračunski uporabnik v skladu z 20. členom Zakona o računovodstvu sestavlja:
 bilanco stanja in
 izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.
Po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil sta obvezni prilogi k bilanci stanja:
 stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter
 stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil.
Obvezna priloga k izkazu prihodkov in odhodkov je obrazec izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil določa tudi sestavljanje evidenčnih obrazcev, ki so namenjeni zagotavljanju
podatkov določenega uporabnika enotnega kontnega načrta v skladu s pravili, ki sicer veljajo za izkazovanje
prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta. To so:
 izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
 izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
 izkaz računa financiranja.
Za vodenje poslovnih knjig in sestavo računovodskih izkazov Kobilarne Lipica so poleg predpisov, ki urejajo
pravni status javnega zavoda, pomembni zlasti predpisi:
 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta,
 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava,
 Navodilo o načinu in stopnjah rednega odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev,
 Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov in pojasnil k izkazom za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
 SRS 36 - računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah in
 Navodilo za uskladitev računovodskih evidenc za uporabnike enotnega kontnega načrta z Zakonom o
računovodstvu.
Kobilarna Lipica meri in razčlenjuje prihodke skladno z Odredbo o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in
odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta ter skladno z računovodskim standardom, ki velja za neprofitne
organizacije SRS 36, ki upošteva načelo nastanka poslovnega dogodka, oz. načelo zaračunanih prihodkov in
odhodkov.
Amortizacijo obračunavamo na način in po stopnjah rednega odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih
sredstev v breme odhodkov. Za sredstva, ki so bila financirana iz sredstev proračuna, se amortizacija obračunava
v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje. Sredstva se amortizirajo posamično s časovno linearno
metodo. Za osnovna sredstva, ki so opredeljena kot kulturni spomenik, se amortizacija ne obračunava.
Zaloge so vrednotene po nabavni vrednosti, prav tako tudi ostala sredstva in obveznosti. Računovodski izkazi so
sestavljeni za poslovno leto, ki je enako koledarskemu. Računovodski izkazi za leto 2009 in 2010 so bili
revidirani.
48
1. Bilanca stanja
31.12.2010
(EUR)
31.12.2011
(EUR)
INDEKS
DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V
UPRAVLJANJU
18.177.014
17.692.543
97
neopredmetena dolgoročna sredstva
51.144
61.735
121
opredmetena osnovna sredstva
15.876.116
16.518.822
104
dolgoročne finančne naložbe
2.249.754
1.111.986
49
KRATKOROČNA SREDSTVA IN AKTIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE
533.363
340.784
64
dobroimetje pri bankah
296.400
10.501
3
kratkoročne terjatve
236.963
330.283
139
ZALOGE
106.968
82.971
77
AKTIVA SKUPAJ
18.817.345
18.116.298
96
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE
486.480
455.740
94
kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
233.474
256.627
110
druge kratkoročne obveznosti
190.935
199.113
104
pasivne časovne razmejitve
62.071
LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
18.330.865
17.660.558
96
dolgoročne pasivne časovne razmejitve
665.934
618.367
93
druge dolgoročne obveznosti
74.812
18.220
24
obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje
15.581.976
16.205.623
104
SREDSTVA
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
obveznosti za dolgoročne finančne naložbe
811.986
presežek prihodkov nad odhodki
2.008.143
6.362
0,32
PASIVA SKUPAJ
18.817.345
18.116.298
96
Tabela 10: Skrajšana bilanca stanja.
49
Neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva
OSNOVNA
ČREDA IN
ČREDA V
PRIDOBIVANJ
U
(6)
SKUPAJ
OPREDMETEN
A OSNOVNA
SREDSTVA
OPIS
NEOPREDMETENA
DOLGOROČNA
SREDSTVA
ZEMLJIŠČA
ZGRADBE
OPREMA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
STANJE 1. 1.
2011
177.331,77
3.361.681,77
27.684.052,47
2.368.123,
24
2.239.569,57
35.653.427,05
POVEČANJA
21.112,41
777.854,73
405.036,9
7
571.479,08
2.842.613,18
438.378,4
8
351.451,49
1.878.072,37
28.461.907,20
2.334.781,
73
2.459.597,16
36.617.967,86
(7 =3+4+5+6)
NABAVNA
VREDNOST
ZMANJŠANJ
A
STANJE
31.12.2011
198.444,18
3.361.681,77
POPRAVEK
VREDNOSTI
STANJE
1.1.2011
126.187,81
16.921.981,65
1.905.515,
60
974.391,50
19.801.888,75
AMORTIZACI
JA
10.521,26
539.511,26
116.032,4
9
163.358,77
818.902,52
POVEČANJA
1.485,87
2.270,07
12.667,54
ZMANJŠANJ
A
436.264,9
5
65.403,61
510.580,16
17.461.492,91
1.586.769,
01
1.074.616,73
20.122.878,65
STANJE
31.12.2011
136.709,26
NEODPISAN
A
VREDNOST
STANJE
1.1.2011
51.143,96
3.361.681,77
10.762.070,82
462.607,6
4
1.265.178,07
15.851.538,30
STANJE
31.12.2011
61.734,92
3.361.681,77
11.000.414,29
748.012,7
2
1.384.980,43
16.495.089,21
Tabela 11: Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva (v EUR); vir: Stanje in gibanje
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
50
Neopredmetena dolgoročna sredstva predstavljajo dolgoročne premoženjske pravice za uporabo računalniškega
programa, Načrt prostorskih ureditev in Prostorski in oblikovni koncept Kobilarne Lipica. V letu 2011 je bila
sklenjena pogodba za nakup nove opreme za ticketing, ki se mesečno odplačuje, in se bo pričela uporabljati 1. 3.
2012. Zemljišča v izmeri 312 ha in vrednosti 3.361.682 EUR ima Kobilarna Lipica v upravljanju po Zakonu o
Kobilarni Lipica. Gre za zemljišča v Lipici in Ravnah. Med zgradbami z neodpisano vrednostjo 11.000.414 EUR
so zajeti tudi objekti, ki jih za svojo dejavnost uporablja družba LIPICA TURIZEM d.o.o., to sta oba hotela, letni
šank s trgovino spominkov in igrišče za golf. Zgradbe, ki so z Zakonom o Kobilarni Lipica razglašene za kulturni
spomenik, se od leta 1996 ne amortizirajo več. Vrednost zgradb smo povečali za 777.854,73 EUR, kar
predstavlja vrednost zaključenih investicij v naslednje objekte:
 rekonstrukcija novega hleva - projekt: 1.931,00 EUR,
 graščina - projekti: 65.878,66 EUR,
 Gostišče - projekt: 16.950,00 EUR,
 Šolski hotel Klub - projekti: 27.300,00 EUR,
 celovita ureditev kobilarne - projekt: 10.875,00 EUR,
 bazen - projekt: 3.000,00 EUR,
 šotorišče: 106.596,03 EUR,
 zunanja ureditev: 58.084,82 EUR,
 muzej Lipikum: 386.454,11 EUR,
 vstopna točka: 66.857,29 EUR,
 obnova golf cafe-ja, ki ga je obnovil najemnik: 33.927,82 EUR.
Neodpisana vrednost opreme znaša 748.012,72 EUR. Povečanja opreme predstavljajo nove nabave v letu 2011
v višini 403.551,10, zmanjšanje pa odpisi opreme na predlog inventurne komisije v višini 437.268,88 EUR
(oprema je bila v celoti odpisana, razen računalnika, ki ga je uničila strela z neodpisano vrednostjo 531,80 EUR).
Neodpisana vrednost osnovne črede in črede v pridobivanju znaša 1.384.980,43 EUR.
Za vrednotenje osnovne črede in prirasta uporabljamo določila splošnih računovodskih standardov, ki pravijo, da
se osnovna čreda ocenjuje po nabavni vrednosti, ki vključuje njene stroške pridobitve in reje do meseca, v
katerem postane primerna za izkoriščanje. Od prvega do 4. leta starosti so žrebeta vodena kot čreda v
pridobivanju, saj še niso sposobna za delo. V tem času se jim povečuje vrednost, ocenjena na osnovi stroškov, ki
so med letom porabljeni za njihovo rejo. Na osnovi komisije, ki jo je imenoval direktor, je bil pripravljen normativ
za izračun prirasta od 1. do 4. leta starosti. Le-ta upošteva količino porabljene krme, vode in dodatkov k prehrani
po dejanskih povprečnih cenah v letu. Normativ zajema tudi dejanski letni strošek veterinarskih storitev in
elektrike, ki odpade na konja. Kot strošek prireje je upoštevan tudi sorazmeren del bruto plače konjarjev,
hlevarjev in kovača. S 4. letom starosti se konj preknjiži v osnovno čredo z nabavno vrednostjo, ki je enaka vsoti
prirastov do 4. leta. Osnova za amortizacijo je razlika med nabavno in preostalo vrednostjo osnovnega sredstva.
Kot preostala vrednost je določena klavna vrednost. Predpisana stopnja odpisa je 20 %, konj se torej amortizira
pet let.
Povečanje nabavne vrednosti osnovne črede je znašalo 571.479,00 EUR in predstavlja 371.976,00 EUR prirasta
osnovne črede (konji do 4. leta starosti) in 199.503,08 EUR prenosa iz prirasta (konji, letnika 2007, se preknjižijo
v osnovno čredo in se jih prične amortizirati) ter nakup enega konja.
Zmanjšanje nabavne vrednosti osnovne črede za 351.451,00 EUR je sestavljeno iz 128.123,49 EUR pogina 15
konj in prodaje 7 konj. Znesek 223.328,00 EUR zmanjšanja nabavne vrednosti osnovne črede pa predstavlja
194.382,00 prenosa konj iz prirastka v osnovno čredo (letnik 2007) in 28.946,00 EUR pogin 4 mladih konj iz
prirastka.
Zmanjšanje popravka vrednosti za 65.403,00 EUR je nastalo pri poginu in prodaji konj.
51
Povečanje popravka vrednosti osnovne črede v višini 2.270,00 EUR predstavlja doknjiženje popravka za konja, ki
je bil prodan v letu 2010 in v 2011 vrnjen ter zamenjan za drugega.
Med opremo izkazujemo tudi tri vozila v finančnem najemu (Renault Kangoo, Renault Master in Mitsubishi) z
neodpisano vrednostjo 23.732,65 EUR.
OPREMA V
FINANČNEM
NAJEMU
NABAVNA
VREDNOST
POPRAVEK
VREDNOSTI
NEODPISANA
VREDNOST
STANJE
1. 1. 2011
(EUR)
36.719,17
POVEČANJA
(EUR)
ZMANJŠANJA
(EUR)
14.916,67
17.344,17
12.140,63
24.578,54
14.916,67
AMORTIZACIJA
(EUR)
STANJE
31. 12. 2011
(EUR)
34.291,67
8.911,47
7.329,86
10.559,02
8.432,70
7.329,86
23.732,65
Tabela 12: Oprema v finančnem najemu.
Nabavna vrednost opreme v finančnem najemu se je povečala za 14.917,67 EUR, kar predstavlja nakup
poltovornega vozila Mitsubishi. Zmanjšanje nabavne vrednosti opreme v finančnem najemu za 17.344,17 EUR
pomeni prenos traktorja iz finančnega najema med opremo, saj je bil v letu 2011 po leasing pogodbi odplačan.
Tudi zmanjšanje popravka vrednosti se nanaša na isti traktor.
Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne finančne naložbe v višini 1.111.986,00 predstavljajo naložbo v družbo LIPICA TURIZEM d.o.o. in
sicer:
 7.500,00 EUR ustanovnega kapitala,
 442.253,81 stvarnega vložka v družbo (oprema),
 1.500.000,00 dokapitalizacije v letu 2010,
 300.000,00 konvertiranih terjatev,
 (1.137.768,00) oslabitev za izgubo družbe LIPICA TURIZEM d.o.o.
Kobilarna Lipica je v letu 2007 na podlagi Zakona o Kobilarni Lipica ustanovila družbo LIPICA TURIZEM d.o.o.
Kobilarna Lipica ima 100 % delež v kapitalu družbe, ki je v letu 2011 poslovala z dobičkom 11.642 EUR (izkazi za
družbo LIPICA TURIZEM d.o.o. so revidirani).
52
Kratkoročna sredstva
VRSTA
KRATKOROČNIH
SREDSTEV
DOBROIMETJE PRI
BANKAH IN DRUGIH
USTANOVAH
KRATKOROČNE
TERJATVE DO KUPCEV
31. 12. 2010
(EUR)
31. 12. 2011
(EUR)
INDEKS
296.400
10.501
3
146.029
147.150
101
KRATKOROČNE
FINANČNE NALOŽBE
6.000
0
KRATKOROČNE
TERJATVE IZ
FINANCIRANJA
68
76
112
DANI PREDUJMI
23.832
23.838
100
DRUGE
KRATKOROČNE
TERJATVE
61.034
77.282
127
KRATKOROČNE
TERJATVE DO
UPORABNIKOV
ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA
SKUPAJ
KRATKOROČNA
SREDSTVA
81.937
533.363
340.784
64
Tabela 13: Kratkoročna sredstva; vir: Bilanca stanja Kobilarne Lipica.
Kratkoročna sredstva so znašala konec leta 2011 340.784 EUR in so za 36 odstotnih točk nižja kot leto poprej.
Stanje sredstev na podračunu na zadnji dan v letu 2011 je znašalo 10.501,00 EUR. Kratkoročne terjatve do
kupcev so na ravni leta 2010 in znašajo 147.150,00 EUR. Med njimi je 117.415,99 EUR zapadlih terjatev.
KUPEC
LIPICA TURIZEM d.o.o.
Miran Vuk
Duka invest d.o.o.
Matilde Biaghini
Sakić Alen
A.S. konji d.o.o.
Vels d.o.o.
Glavaš Herman - stanarina
Mezgec Marija - stanarina
ZNESEK ZAPADLE
TERJATVE (EUR)
57.517,26
16.000,00
1.817,95
1.740,00
1.500,00
1.303,00
5.933,47
16.964,28
8.139,42
53
ostali manjši zneski pod 1000 EUR
6.500,61
SKUPAJ ZAPADLE TERJATVE
117.415,99
Tabela 14: Zapadle kratkoročne terjatve po poslovnih partnerjih oz. kupcih na dan 31. 12. 2011; vir: analitične
evidence Kobilarne Lipica.
Popravki terjatev v višini 25.754,97 EUR se oblikujejo v skladu s Pravilnikom o računovodstvu Kobilarne Lipica, in
sicer po zapadlosti.
ZAPADLOST
nad 30 dni do 60 dni 0 %
nad 60dni do 90 dni 10 %
nad 90 dni do 180 dni 15 %
nad 180 dni do 270 dni 25 %
nad 270 dni do 360 dni 50 %
nad 360 dni 75 %
Tabela15: Popravki terjatev.
VREDNOST TERJATEV (EUR)
POPRAVEK (EUR)
0
2.401,55
960,00
20.792,78
1.495,87
25.899,55
0
240,16
144,00
5.198,20
747,94
19.424,67
Terjatve, ki so starejše od enega leta, se nanašajo na neplačane stanarine imetnikov stanovanjske pravice, ki jim
je Kobilarna Lipica po pravnomočnih sodbah dolžna zagotoviti nakup primernega stanovanja. Terjatve so
izterljive, saj gre za drug pravni temelj in so jih stanovalci dolžni plačati. Kobilarna bo vložila izvršilne postopke.
Gre za naslednja stanovalca: Herman Glavaš in Marija Mezgec.
Kratkoročne terjatve iz financiranja so obresti za sredstva na podračunu, druge kratkoročne terjatve pa
predstavljajo terjatev za vstopni DDV, terjatev do zavarovalnice za izplačilo škod in terjatev za refundacijo
boleznin in vojaških vaj. Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 81.937,00 EUR predstavljajo
terjatev za dotacijo za mesec december 2011, ki jo je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nakazalo
13. in 26. 1. 2012.
Dani predujem v višini 23.832,00 EUR se nanaša na vnaprejšnje plačilo za postavitev montažnega objekta za
spravilo žagovine, ki je bilo sicer izvedeno že v letu 2010. Izvedba je bila neustrezna, objekt ni bil dan v funkcijo in
bo v letu 2012 zamenjan.
Zaloge
Zaloge na dan 31. 12. 2011 znašajo 82.971 EUR. Sestavljene so iz zalog 710.370 kg sena v vrednosti 65.855,00
EUR, 144,9 ton slame v vrednosti 11.181,00 EUR, 16,9 tone ovsa v vrednosti 3.550,00 EUR in 3.100 l goriva za
traktorje in delovne stroje v vrednosti 2.384,00 EUR. Zaloge so vodene po povprečnih nabavnih cenah. Mesečno
se zaloge razknjižujejo kot razlika med popisom konec meseca in stanjem na začetku meseca. Druge popravke
(kalo, osušek, razsip) predlaga inventurna komisija, med letom pa gospodar kobilarne s podpisanim
dokumentom.
Kratkoročne obveznosti
KRATKOROČNE
OBVEZNOSTI
KRATKOROČNE
OBVEZNOSTI DO
ZAPOSLENIH
KRATKOROČNE
31. 12. 2010
(EUR)
31. 12. 2011
(EUR)
INDEKS
120.130
117.175
97
233.474
256.627
110
54
OBVEZNOSTI DO
DOBAVITELJEV
DRUGE KRATKOROČNE
OBVEZNOSTI IZ
POSLOVANJA
KRATKOROČNE
OBVEZNOSTI IZ
FINANCIRANJA
PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
SKUPAJ
70.805
81.938
116
455.740
94
3
62.071
486.480
Tabela 16: Kratkoročne obveznosti; vir: Bilanca stanja Kobilarne Lipica.
Kratkoročne obveznosti so se zmanjšale glede na predhodno leto za 6 odstotnih točk in znašajo 455.740,00
EUR. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih se nanašajo na obračunane stroške dela (plače, nadomestila plač,
prispevke iz plač in druge obveznosti do zaposlenih) za december 2011, izplačane v januarju 2012. Kobilarna
Lipica med obveznostmi nima obveznosti do članov Sveta Kobilarne Lipica, niti do direktorja – razen decembrske
plače, ki je bila izplačana v januarju 2012. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so za 9 odstotnih točk višje kot
konec leta 2010 in znašajo 256.627,00 EUR. Med njimi je 69.830,78 EUR obveznosti do Casino Portorož, ki
izhaja iz vnaprej plačane najemnine za poslovne prostore. Znesek najemnine, ki se nanaša na leto 2012, se
konec leta prenese iz dolgoročne obveznosti na kratkoročno, vendar obveznost nima denarnega toka. Med
obveznostmi, do dobaviteljev, ki jih izkazuje Kobilarna Lipica na dan 31. 12. 2011 je zapadlo 68.193,86 EUR
obveznosti.
ZNESEK ZAPADLE
OBVEZNOSTI (EUR)
Kraški vodovod
13.054,83
Veterinarska ambulanta d.o.o.
5.622,36
Adriatic Slovenica
6.851,34
AV studio
5.598,72
Dekleva Gregorič arhitekti
5.740,00
Aktiva čiščenje
4.275,60
Godina d.o.o.
4.543,32
Gimko varovanje
3.967,51
Veterinarska postaja Sl.Bistrica
2.630,46
Arboretum Volčji potok
2.103,51
Vajet Ajdovščina
2.847,78
Trio Tržič
2.875,50
in druge obveznosti pod 1000 EUR
8.082,93
SKUPAJ
68.193,86
Tabela 17: Obveznosti po poslovnih partnerjih na dan 31. 12. 2011.
POSLOVNI PARTNER
Pasivno časovno razmejitev, ki je bila oblikovana konec leta 2010 za izplačilo plač po pravnomočni sodbi
bivšemu zaposlenemu Ivanu Stranščku, smo odpravili, upravičenemu smo izplačali 45.591,40 EUR, razliko v
višini 16.479,60 EUR pa prenesli v prihodek.
55
Lastni viri in dolgoročne obveznosti
LASTNI VIRI IN
DOLGOROČNE
OBVEZNOSTI
DOLGOROČNE PASIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE
DOLGOROČNE
REZERVACIJE
DRUGE DOLGOROČNE
OBVEZNOSTI
OBVEZNOSTI ZA
SREDSTVA PREJETA V
UPRAVLJANJE
OBVEZNOSTI ZA
DOLGOROČNE FINANČNE
NALOŽBE
PRESEŽEK PRIHODKOV
NAD ODHODKI
SKUPAJ
31.12.2010
EUR
31.12.2011
(EUR)
INDEKS
665.934
618.367
93
6.750
6.750
100
68.062
11.470
17
15.581.976
16.205.623
104
811.986
2.008.143
6.362
0,32
18.330.865
17.660.558
96
Tabela 18: Lastni viri in dolgoročne obveznosti, vir: Bilanca stanja Kobilarne Lipica.
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve v vrednosti 618.367,00 EUR predstavljajo vnaprej plačane najemnine za
poslovne prostore (Casino Portorož). Leta 1999 je bila namreč s Casino Portorož sklenjena pogodba o
dolgoročnem najemu poslovnih prostorov. Casino Portorož je plačal najemnino v enkratnem znesku, Kobilarna
Lipica pa je s temi sredstvi obnovila spalni del hotela Maestoso. Dolgoročne rezervacije v višini 6.750,00 EUR so
rezervacije za bodočo amortizacijo sredstev, ki so bila financirana iz koncesijske dajatve od iger na srečo. Druge
dolgoročne obveznosti v vrednosti 11.470 EUR predstavljajo leasing za tri poltovorna vozila: Renault Kangoo,
Renault Master in Mitsubishi. Zmanjšanje na tej postavki je posledica tega, da smo konec leta na kratkoročne
obveznosti prenesli še zadnjih 6 obrokov obveznosti iz naslova vlaganja Casino-ja Portorož v naša osnovna
sredstva – hotel Maestoso – kuhinja in restavracija. Obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje, znaša
16.205.623,00 EUR. Povečanje za 623.647,00 EUR glede na predhodno leto izhaja iz sledečih postavk:
 prejeta sredstva po razpisu Mreženje potencialov Krasa: 92.553,66 EUR (11.799,34 EUR smo poknjižili
v prihodek),
 prejeta sredstva za investicije in nakup opreme Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
155.000,00 EUR,
 prejeta sredstva za investicije Ministrstva za kulturo: 243.603,28 EUR,
 prejeta sredstva Ministrstva za kulturo - zagotovitev lastnih sredstev pri izgradnji muzeja Lipikum: 56.618
EUR,
 prejeta evropska sredstva (Norveški finančni mehanizem) za muzej Lipikum: 589.956 EUR,
 zmanjšanje za obračunano amortizacijo za sredstva, financirana iz proračunskih in drugih nepovratnih
virov: 64.330,11 EUR,
 zmanjšanje za 449.753,81 EUR ustanovnega kapitala družbe LIPICA TURIZEM d.o.o., ki smo ga v
soglasju z Ministrstvom za finance na dan 2. 1. 2011 preknjižili na konto 981- kapitalske vloge.
Obveznost za dolgoročne finančne naložbe v vrednosti 811.986 EUR predstavlja obveznost za kapitalsko vlogo v
družbo LIPICA TURIZEM d.o.o., katere ustanoviteljica in 100 % lastnica je Kobilarna Lipica. Znesek je, kot že
navedeno, sestavljen iz sledečih postavk:
 7.500 EUR ustanovnega kapitala,
 442.253,81 stvarnega vložka,
56
 1.500.000,00 dokapitalizacije družbe in
 - 1.137.768,16 oslabitev obveznosti za izgubo družbe LIPICA TURIZEM iz let 2007 do 2010.
Presežek prihodkov nad odhodki v višini 6.362 EUR je razlika med presežki prihodkov nad odhodki, ustvarjenimi
v preteklih letih in presežki odhodkov nad prihodki iz preteklih let. Stanje presežka prihodkov nad odhodki na dan
31. 12. 2010 je znašalo 2.008.143 EUR. V dogovoru z Ministrstvom za finance smo 2. 1. 2011 opravili
zmanjšanje presežka za 1.500.000 EUR in ga preknjižili na konto obveznosti za dolgoročne finančne naložbe.
Stanje je zmanjšano še za letošnji ustvarjen presežek odhodkov nad prihodki v višini 501.781 EUR.
2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
LETO 2010
(EUR)
PRIHODKI
prihodki od
poslovanja
finančni prihodki
drugi prihodki
prevrednotovalni
poslovni prihodki
CELOTNI PRIHODKI
ODHODKI
stroški blaga,
materiala in storitev
stroški dela
amortizacija
rezervacije
drugi stroški
finančni odhodki
drugi odhodki
prevrednotovalni
poslovni odhodki
CELOTNI ODHODKI
PRESEŽEK
PRIHODKOV NAD
ODHODKI
PRESEŽEK
ODHODKOV NAD
PRIHODKI
LETO 2011
(EUR)
PLAN 2011
(EUR)
INDEKS
11/10
INDEKS
11/PLAN
6.160.288
4.391.055
4.576.620
71,28
96
3.318
119.440
909
196.858
5.000
125.000
27,40
164,82
18
157
65.308
63.761
50.000
97,64
127
6.348.354
4.652.583
4.756.620
73,29
98
1.870.722
2.148.502
1.887.920
114,85
114
1.833.254
797.535
62.071
163.456
2.298
16.012
1.894.845
766.579
1.862.000
704.500
103,36
96,12
102
109
180.019
14.029
58.030
153.200
24.000
90.000
110,14
610,49
362,42
117
58
64
58.807
92.360
35.000
157,06
264
4.804.155
5.154.364
4.756.620
107,29
108
1.544.199
0
501.781
0
Tabela 19: Skrajšan izkaz prihodkov in odhodkov; vir: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.
Celotni prihodki Kobilarne Lipica v letu 2011 znašajo 4.652.583 EUR. Največji delež predstavljajo prihodki iz
poslovanja. Finančni prihodki so obresti pozitivnega stanja na podračunu. Drugi prihodki so prihodki od izplačil
zavarovalnice za škode (77.797 EUR) in subvencije Agencije za kmetijske trge (112.636 EUR). Izplačane škode
zavarovalnice se nanašajo na:
 povračila za veterinarske storitve v višini 54.598 EUR,
 pogin konj v višini 16.500 EUR,
 odkritje strehe ob viharju v višini 2.636 EUR,
 druge manjše škode, kot so izlitja vode, popravila strojev v višini 4.063 EUR.
57
Prevrednotovalni prihodki so sestavljeni iz 31.748 EUR, ki so nastali pri prodaji konj, 8.048 EUR je nastalo z
odpisom obveznosti iz preteklih let, 16.479 EUR pa izhaja iz odprave rezervacij, ki so bile oblikovane konec leta
2010.
Prihodki od poslovanja
Prihodke od poslovanja je Kobilarna Lipica pridobila:
 od Ministrstva za kulturo: 2.171.059,06 EUR ali 49,45 %,
 od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 828.242 EUR ali 18,87 %,
 od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za strokovne naloge 3.580,21 EUR ali 0,09 %,
 iz lastnih virov 1.388.173,73 ali 31,59 %.
PRIHODKI OD
2010
2011
PLAN
INDEKS
POSLOVANJA
(EUR)
(EUR)
2011
2011/2010
Proračun
Ministrstvo za
3.836.324
kulturo - kulturni
2.171.059
2.402.863
56,60
92.950
tolar
Ministrstvo za
kmetijstvo,
993.764
828.242
983.242
83,35
gozdarstvo in
8.863
3.580
prehrano
lastni viri
najemnine
128.155
139.768
90.000
109,07
sponzorstva
61.667
40.292
50.000
65,34
konjeniške
150.802
171.770
150.000
113,91
prireditve
storitve,
opravljene za
440.758
455.394
450.000
103,32
družbo LIPICA
TURIZEM d.o.o.
prihodek od
uporabe površin
99.316
99.316
99.315
100,00
(Casino Portorož)
prirast osnovne
305.539
371.976
316.200
121,75
črede
vstopnina muzej
51.467
Lipikum
ostali prihodki
42.150
58.191
215.000
138,06
SKUPAJ
6.160.288
4.391.055
4.756.620
71,28
Tabela 20: Prihodki od poslovanja; vir: knjigovodske evidence Kobilarne Lipica.
INDEKS
2011/PL
90
84
155
80
114
101
100
118
27
92
Znesek proračunskih sredstev Ministrstva za kulturo po pogodbi o financiranju javne službe v Kobilarni Lipica za
leto 2011 je znašal 2.402.863 EUR, v prihodek je poknjiženo 2.159.259,72 EUR (11.799,34 EUR se nanaša na
Mreženje potencialov Krasa za pokrivanje stroškov iz tega naslova), 2.171.059 EUR pa za izvajanje javne službe
po pogodbi. Znesek 243.603,28 EUR smo poknjižili na konto obveznosti do ustanovitelja, saj so bile v tej višini
izvedene investicije in nakup osnovnih sredstev.
58
Znesek proračunskih sredstev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano po pogodbi o financiranju javne
službe v Kobilarni Lipica je znašal 983.242 EUR, v prihodek je bilo poknjiženo 828.242 EUR, 155.000 EUR za
investicije in nakup opreme pa na povečanje obveznosti do ustanovitelja (konto 980).
Prihodki od poslovanja so se znižali za 29 %. Zmanjšanje gre na račun manjšega obsega financiranja s strani
Ministrstva za kulturo, ki je v lanskem letu namenilo 1,5 mio EUR dodatnih sredstev po sprejetem rebalansu
programa dela za posebne namene, opredeljene v Programu dela za 2010.
Prihodki od najemnin so sestavljeni iz stanarin, najemnine za Fitnes in Frizerski salon ter letos tudi Golf Caffe-ja.
Prihodki od sponzorstva so nižji za 35 odstotnih točk, saj smo v letu 2010 praznovali 430 letnico obstoja
Kobilarne Lipica. Med prihodki od konjeniških prireditev so izkazani prihodki od štartnin za tekmovanja in oddaje
boksov za konje. Storitve, opravljene družbi LIPICA TURIZEM d.o.o., so zaračunane po sprejetih sodilih in
znašajo 455.394 EUR.
PREDMET
plače delavcev uprave
Kobilarne
Lipica
po
sprejetih sodilih
% ZA LETO 2011
IN 2010
23
Znesek
(EUR)
Leto 2010
Leto 2011
55.613,83
Indeks
2011/2010
101
55.234,00
turistični produkti:
- jahanje
38
-vožnja s kočijo
41
- ogled kobilarne
48
- ogled predstav
27
27.146,00
10.575,11
dejansko po števcih
telefon
dejansko po računih
210.868,00
57.396,00
7.557,00
gorivo za delovne stroje
(golf)
SKUPAJ
po računih
106
118
8.993,00
70.444,00
voda
28.897,22
3.120,00
440.758,00
210.364,95
73.955,75
63.596,80
.8.186,45
100
105
111
108
4.204,12
135
455.394,23
103
Tabela 21: Prikaz storitev, opravljenih za družbo LIPICA TURIZEM d.o.o. in zaračunanih po sprejetih sodilih.
Prihodki od uporabe površin Casino Portorož so prihodki od vnaprej plačane najemnine za poslovne prostore, ki
se nanaša na leto 2011. Prihodek nima denarnega toka. Tudi prihodek od prirasta osnovne črede nima
denarnega toka, znaša pa 371.976 EUR. Ostali prihodki v višini 58.191 EUR so sestavljeni iz zaračunanih
prihodkov za:
 prekoračitve limitov za uporabo službenih mobilnih telefonov,
 električno energijo, zaračunano Casino Portorož za osvetlitev reklamne table na mejnem prehodu,
 voda zaračunana Casino Portorož (po števcu),
 zavarovalne premije za zavarovanje jahačev, golfistov in drugih obiskovalcev, ki jih prefakturiramo
družbi LIPICA TURIZEM d.o.o.,
59
 udeležbo na tečajih (npr. kovaški tečaj).
Odhodki
Celotni odhodki so znašali 5.154.364,23 EUR in so višji od lanskoletnih za 7 %.
60
Stroški materiala
Stroški materiala so znašali 548.865 EUR.
PREDMET
pisarniški material
porabljen čistilni
material
stroški porabljene
krme
časopisi revije, strok,
literatura
material za
reprezentanco
material za
veterinarsko
ambulanto
material za kobilarno
material vrtnarije
material za
dekoracijo
odpis DI
konjeniška oprema
stroški porabljenega
reklamnega materiala
drugi splošni material
PISARNIŠKI IN
SPLOŠNI
MATERIAL
delovna obleka in
obutev
zaračunljive tiskovine
in takse, embalaža
POSEBNI
MATERIAL
električna energija
gorivo za ogrevanje
plinska energija
stroški porabljene
vode
ELEKTRIKA, VODA,
DRUGA ENERGIJA
goriva,maziva za
prevozna sredstva
nadomestni deli za
vozila
2010
(EUR)
10.090,67
2011
(EUR)
8.643,07
PLAN 2011
(EUR)
10.000,00
5.369,34
7.637,02
189.763,97
INDEKS
2011/2010
86
INDEKS
2011/PLAN
86
7.000,00
142
109
212.828,69
230.000,00
112
92
9.715,17
10.106,74
8.000.00
104
126
4.456,20
1.902,24
2.000,00
43
95
13.487,21
1.470,26
10.000,00
11
15
28.530,22
1.953,19
42.831,95
12.444,64
43.000,00
150
637
100
2.380,52
2.823,97
13.966,00
10.000,00
119
28
21.381,65
25.048,78
15.000,00
117
167
13.783,36
19.825,17
16.500,00
144
120
351.500,00
119
102
87,55
300.999,05 359.528,53
29.409,72
20.152,90
35.000,00
68
57
4.589,25
2.131,40
5.000,00
46
43
33.998,97
22.284,30
40.000,00
65
56
22.508,50
25.901,33
21.293,29
17.737,69
26.000,00
30.000,00
95
68
82
59
90.000,00
114
96
146.200,00
100
86
297,16
75.750,26
200,00
86.113,53
124.457,25 125.144,51
31.637,52
51.881,22
30.000,00
164
173
5.500,63
4.727,78
5.000,00
86
95
61
GORIVA, MAZIVA,
VZDRŽEVANJE
37.138,15 56.609,00
35.000,00
PROMETNIH
SREDSTEV
MATERIAL ZA
TEKOČE
52.271,69 93.041,19
70.000,00
VZDRŽEVANJE
OPREME
SKUPAJ STROŠKI
548.865,11 656.607,53
642.700,00
MATERIALA
Tabela 22: Stroški materiala; vir: knjigovodske evidence Kobilarne Lipica.
152
162
178
133
120
102
Med stroški materiala se vodijo stroški pisarniškega in splošnega materiala, posebni material, elektrika in druga
energija, goriva in maziva ter material za tekoče vzdrževanje opreme. Med stroški pisarniškega in splošnega
materiala odpade največji delež (59 %) na strošek porabljene krme, ki se je glede na preteklo leto povečal za 12
%. Stroški za delovno obleko in obutev so glede na predhodno leto nižji za 32 % . Med stroški porabljene vode je
izkazan tudi strošek porabljene vode, ki je zaračunan LIPICI TURIZEM d.o.o. (63.596,80 EUR) in izkazan med
prihodki Kobilarne. Stroški materiala za reprezentanco ( kape, svinčniki, voda v tajništvu) so nižji za 58 %, stroški
porabljenega reklamnega materiala (gre za letake, brošure, zgibanke, plakate, prospekte), ki so znašali
25.048,78 EUR pa so glede na predhodno leto višji za 17 %. Za 64 % so porasli stroški pogonskega goriva za
delovne stroje, saj je bila v lastni režiji opravljena košnja in več vzdrževalnih del.
Stroški storitev
Stroški storitev, ki so v letu 2011 znašali 1.491.894 EUR, se delijo na več skupin, in so predstavljeni v
nadaljevanju:
a) pisarniške in splošne storitve
PREDMET
pisarniške storitve: fotokopiranje,
prevajanje
storitve čiščenja
storitve varovanja
oglaševalne storitve
računalniške storitve
svetovalne storitve,revizorske
storitve
storitve za reprezentanco
test delovne sposobnosti
zdravstvene storitve,preventivni
pregledi
veterinarske storitve
sejemski stroški
druge storitve
SKUPAJ
2010
(EUR)
2011
(EUR)
PLAN 2011
(EUR)
INDEKS
2011/2010
INDEKS
2011/PLAN
1.613,58
4.360,78
2.000,00
270
218
560,50
82.845,50
46.979,75
32.253,16
36.666,90
103.477,91
62.138,55
32.306,01
1.000,00
90.000,00
100.000,00
50.000,00
6542
125
132
100
3667
115
62
65
104.930,02
93.889,70
50.000,00
89
188
1.463,07
2.960,22
14.800,00
1.500,00
202
197
19.074,11
24.753,94
24.000,00
130
103
139.400,37
1.479,10
73.670,66
504.269,82
185.146,04
130.000,00
5.000,00
70.000,00
523.500,00
133
142
170
136
179
131
125.578,84
686.078,89
Tabela 23: Pisarniške in splošne storitve; vir: knjigovodske evidence Kobilarne Lipica).
62
Pisarniške in splošne storitve so se glede na leto 2010 povečale za 36 %. Storitve varovanja opravlja po pogodbi
družba Gimko iz Portoroža. Oglaševalne storitve so se povečale za 32 % na račun večjega števila prireditev.
Svetovalne storitve so se zmanjšale za 11 %. Med temi storitvami so zajeti stroški revizije, stroški svetovanja po
pogodbi z družbo Dialog, storitve glavnega trenerja-zunanjega izvajalca po pogodbi. V lanskem letu smo na tej
postavki izkazovali tudi stroški ujahavanja mladih konj, ki ga za nas po pogodbi opravlja zunanji izvajalec. V
letošnjem letu je ta postavka izkazana posebej – test delovne sposobnosti. Med druge storitve v višini 125.578,84
EUR so zajeti naslednji stroški: mesečni zneski za varstvo pri delu, upravljanje stanovanj, plačilo računa za
izdelavo scenarija za nastop v Stožicah, vstopnice za zaposlene in vabljene za prireditev v Stožicah, ozvočenje
na prireditvah, storitve časomerilcev na tekmovanjih, storitve baliranja sena, storitve vodenja sekretariata na
svetovnem prvenstvu v vožnji vpreg, plačilo storitev organizacije Essa, FEI…
b) posebne storitve, komunalne in komunikacijske storitve,prevozni stroški in izdatki za službena
potovanja
PREDMET
2010
(EUR)
2011
(EUR)
PLAN
2011
(EUR)
70.000,00
20.000,00
20.000,00
8.000,00
21.000,00
6.000,00
INDEKS
2011/2010
INDEKS
2011/PLAN
STORITVE LIPICE TURIZEM
85.822,64
123.151,60
143
kulturne in artistične storitve
28.440,72
16.155,38
57
POSEBNE STORITVE
28.440,72
16.155,38
57
komunalne storitve
6.734,77
17.949,60
266
telefon, fax, elektronska pošta
24.509,14
25.888,07
106
poštnina, hitra pošta
5.316,63
3.250,15
61
KOMUNALNE IN
36.560,54
47.087,82 35.000,00
129
KOMUNIKACIJSKE STORITVE
storitve pri vzdrževanju in popravilu
8.516,55
11.974,06
6.000,00
141
vozil
pristojbine za registracijo vozil
926,73
1.660,49
1.000,00
179
zavarovalne premije za motorna
2.960,54
3.848,07
2.500,00
130
vozila
drugi prevozni in transportni stroški
29.067,25
38.445,48 35.000,00
132
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE
41.471,07
55.928,10 44.500,00
135
IZDATKI ZA SLUŽBENA
14.665,89
26.933,12 20.000,00
184
POTOVANJA
Tabela 24: Storitve družbe LIPICA TURIZEM d.o.o., komunalne in komunikacijske storitve, prevozne storitve in
izdatki za službena potovanja; vir: knjigovodske evidence Kobilarne Lipica.
Storitve družbe LIPICA TURIZEM d.o.o.so hotelske in gostinske storitve, ki jih zaračuna družba LIPICA TURIZEM
d.o.o. Kobilarni Lipica za njene goste in za malice zaposlenih v Kobilarni Lipica po ceni, predvideni za dnevni
regres za malico. Ti stroški so se povečali na račun večjega števila prireditev in tekmovanj tekom leta.
63
176
81
81
224
123
54
134
199
166
154
110
126
135
c) storitve tekočega in investicijskega vzdrževanja
PREDMET
2010
(EUR)
2011
(EUR)
PLAN 2011
(EUR)
INDEKS
2011/2010
tekoče vzdrževanje poslovnih
203.556,95
71.466,67
101.220,00
objektov
tekoče vzdrževanje drugih objektov
551,07
6.010,00
tekoče vzdrževanje druge opreme
14.058,70
20.293,89
15.000,00
tekoče vzdrževanje osnovnih
218.166,72
97.770,56
116.220,00
sredstev
zavarovalne premije za opremo,
64.918,23
74.827,07
60.000,00
objekte
investicijsko vzdrževanje osnovnih
94.704,04
99.930,04
100.000,00
sredstev
drugi stroški za tekoče vzdrževanje
11.440,80
13.156,62
10.000,00
in zavarovanje
STORITVE VZDRŽEVANJA
OSNOVNIH SREDSTEV
389.229,79
285.684,29
286.220,00
(tekočega in investicijskega)
Tabela 25: Storitve vzdrževanja osnovnih sredstev; vir: knjigovodske evidence Kobilarne Lipica.
INDEKS
2011/PLAN
35
71
1090
144
135
45
84
115
141
105
100
115
132
73
100
Za storitve vzdrževanja je Kobilarna Lipica v letu 2011 namenila 285.684,29 EUR, kar je 27 % manj kot v
predhodnem letu. Za tekoče vzdrževanje objektov je bilo namenjenih 71.466,67 EUR. Ta postavka zajema
mesečne račune Hortikulture iz Sežane, ki je v letu 2011 še opravljala storitve čiščenja okolice, in Arboretuma
(zasajanje gredic in ureditev hipodroma, ureditev kraške hiše, strojna dela na pašnikih: drobljenje panjev, ureditev
cestnih bankin, obnova talnih označb idr.). Pod postavko obnove v vrednosti 99.930,04 EUR so zajeta naslednja
dela: ureditev pisarn, obnova podpornega zidu, obnova vodne ovire na poligonu za kočije, obnova stanovanj in
delna obnova kanalizacije.
Najemnine, zakupnine, leasing
2010
2011
PLAN 2011
(EUR)
(EUR)
(EUR)
najemnine,zakupnine, leasing
55.255,77
59.108,09
50.000,00
Tabela 26: Najemnine, zakupnine, leasing; vir: knjigovodske evidence Kobilarne Lipica.
PREDMET
INDEKS
2011/2010
107
INDEKS
2011/PLAN
118
Med stroški najemnin so zajete tudi najemnine za bokse, ki jih potrebujemo ob večjih tekmovanjih za nastanitev
tujih tekmovalnih konj in najem zaprek za preskakovalne turnirje.
64
PREDMET
2010
(EUR)
2011
(EUR)
PLAN 2011
(EUR)
stroški avtorskih honorarjev in
59.021,94
105.942,62
50.000,00
pogodb o delu
stroški storitev iz preteklih obdobij
9.028,47
2.376,88
10.000,00
stroš.za delo preko študentskega
64.625,80
64.026,88
65.000,00
servisa
sejnine članom odborov
7.065,24
4.017,51
5.000,00
izdatki za strokovno izobraževanje
9.515,02
4.749,16
50.000,00
zaposlenih
odvetniške,notarske storitve
1.580,27
1.591,00
2.000,00
članarine združenjem
3.269,45
2.455,29
5.000,00
druge članarine
8.641,52
4.438,77
5.000,00
Stroški plačilnega prometa
2.586,58
1.447,70
3.000,00
plačilo bančnih storitev
806,09
720,75
1.000,00
DRUGI STROŠKI STORITEV
166.140,38
191.766,56
196.000,00
Tabela 27: Drugi stroški storitev; vir: knjigovodske evidence Kobilarne Lipica.
INDEKS
2011/2010
INDEKS
2011/PLAN
179
179
26
263
99
98
57
80
50
9
101
75
51
56
89
115
80
49
89
48
72
98
Stroški podjemnih pogodb se nanašajo na plačila sodnikov in drugih funkcionarjev na tekmovanjih. Zaradi
velikega števila prireditev so porasli za 179 %.Stroški dela preko študentskega servisa so se zmanjšali za 1
odstotno točko.
Stroški dela
PREDMET
2010
(EUR)
1.310.187,44
2011
(EUR)
1.336.001,91
osnovne plače
sredstva za delovno
10.777,89
12.185,56
uspešnost(povečan obseg dela)
nadurno delo
8.015,60
7.783,68
prispevki delodajalca za socialno
222.591,95
222.242,79
varnost
povračila in nadomestila
165.233,50
194.422,53
regres za letni dopust
63.761,00
66.001,97
drugi izdatki zaposlenim in PPZ
52.686,66
56.206,34
STROŠKI DELA
1833.254,04
1.894.844,78
Tabela 28: Stroški dela; vir: knjigovodske evidence Kobilarne Lipica.
PLAN 2011
(EUR)
1.350.000,00
INDEKS
INDEKS
2011/2010 2011/PLAN
102
99
10.000,00
113
122
10.000,00
97
78
210.000,00
100
106
165.000,00
62.000,00
55.000,00
1.862.000,00
118
103
107
103
118
106
102
102
Stroški dela so se glede na preteklo leto povečali za 3 % in znašajo 1.894.844,78 EUR. Plače izplačuje Kobilarna
Lipica v skladu z veljavno zakonodajo. Drugi izdatki so odpravnine, jubilejne nagrade in dodatno pokojninsko
zavarovanje.
65
Amortizacija
Obračunana amortizacija v letu 2010 znaša 766.579,10 EUR.
OBJEKT
AMORTIZACIJA (EUR)
hotel Maestoso
235.324,37
hotel Klub
176.237,36
golf igrišče
38.851,54
oprema (skupaj)
116.032,49
objekti na Ravnah
24.581,15
stanovanja
19.354,25
objekti na MP Bazovica
4.125,46
zunanja ureditev
26.344,94
ostali objekti, ki se amortizirajo
14.692,23
amortizacija nematerialnih naložb
10.521,26
amortizacija konj
163.358,77
amortizacija drobnega inventarja z
1.485,87
življenjsko dobo nad 1 letom
zmanjšanje amortizacije v breme
-64.330,59
sredstev, prejetih v upravljanje
SKUPAJ AMORTIZACIJA
766.579,10
Tabela 29: Amortizacija; vir: knjigovodske evidence Kobilarne Lipica.
Drugi stroški
PREDMET
2010
(EUR)
2011
(EUR)
PLAN
INDEKS
INDEKS
2011
2011/2010 2011/PLAN
(EUR)
700,00
94
94
118,26
62.000,00
100
110
RTV naročnina
700,75
659,89
vodni prispevek
4.793,87
5.669,16
nadomestila za uporabo stavbnih
68.352,06
68.229,98
zemljišč
posebni davek na določene
11.452,83
26.458,17 10.000,00
prejemke
obvezna praksa
258,00
500,00
drugi stroški-nagrade,
77.898,50
79.001,51 80.000,00
DRUGI STROŠKI
163.456,01
180.018,71 153.000,00
Tabela 30: Drugi stroški; vir: knjigovodske evidence Kobilarne Lipica.
231
265
101
110
99
118
Drugi stroški so znašali 180.018,71 EUR in so višji glede na leto 2010 za 10 %. Največji delež med drugimi
stroški odpade na nagrade tekmovalcem po propozicijah Konjeniške zveze Slovenije in mednarodne konjeniške
zveze FEI ter nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, ki ga Kobilarna Lipica plačuje Občini Sežana. Posebni
davek na določene prejemke v višini 26.458,17 EUR je davek, ki se obračuna po podjemnih pogodbah (sodniki).
66
Finančni in drugi odhodki
2010
(EUR)
PREDMET
2011
(EUR)
PLAN
2011
(EUR)
20.500,00
1.500,00
2.000,00
INDEKS
2011/2010
stroški obresti
580,03
9.601,16
odhodki iz preteklih let
1.000,00
259,73
zamudne obresti
1.718,31
4.428,17
odškodnine zaradi sodnih
9.123,67
52.946,68 90.000,00
postopkov
denarne kazni
4.000,00
donatorstvo
300,00
prevrednotovalni odh. - prodaja OS
1.982,73
prevrednotovalni odh. - prodaja
25.830,91
61.069,80 10.000,00
prirastka, pogin
prevrednotovalni odh. - oslabitev
30.993,15
31.290,56 25.000,00
terjatev
FINANČNI ODHODKI
71.228,80
163.896,10 149.000,00
DRUGI ODHODKI
5.888,58
524,16
0,00
Tabela 31: Finančni in drugi odhodki; vir: knjigovodske evidence Kobilarne Lipica.
INDEKS
2011/PLAN
1655
26
258
47
17
221
580
59
236
611
101
125
230
9
110
Finančni odhodki so glede na predhodno leto višji za 130 %. Odškodnine zaradi sodnih postopkov pomenijo
plačilo po zunajsodni poravnavi, sklenjeni v zvezi z izpolnitvijo pravnomočne sodbe, ki je Kobilarni Lipica nalagala
obveznost omogočiti nakup primernega stanovanja imetniku stanovanjske pravice po Stanovanjskem zakonu iz
leta 1991 (Debeljak). Odškodnina zaradi sodnih postopkov v višini 52.946,68 EUR je plačilo po pravnomočni
sodbi zaradi stanovanj (Debeljak). Prevrednotovalni odhodki – oslabitev terjatev so znašali 31.290,56 EUR in so
sestavljeni iz odpisov terjatev za obračunane stanarine (Černigoj in Debeljak) po poravnavi. Znesek 61.069,80
EUR prevrednotovalnih odhodkov se nanaša na pogin konj iz osnovne črede ( 25.460 EUR) in prirasta (28.946
EUR), na prodajo pod knjižno vrednostjo (5.715,19 EUR) in pogin ponija (416 EUR).
Presežek odhodkov nad prihodki
PREDMET
2010
(EUR)
6.348.354
4.804.155
1.544.199
2011
(EUR)
4.652.583
5.154.364
PLAN 2011
(EUR)
4.756.620,00
4.756.620,00
INDEKS
2011/2010
73
107
INDEKS
2011/PLAN
98
108
celotni prihodki
celotni odhodki
presežek
prihodkov nad
odhodki
PRESEŽEK
501.781
ODHODKOV
NAD PRIHODKI
Tabela 32: Presežek prihodkov nad odhodki; vir: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.
Ustvarjen presežek odhodkov nad prihodki v letu 2011 znaša 501.781 EUR, kar je posledica manjših prihodkov
od načrtovanih iz naslova dotacij. Planirana sredstva za leto 2011 od Ministrstva za kulturo so bila 2.402.863,00
EUR in so bila tudi realizirana, vendar je bilo v prihodek poknjiženo 2.159.259,72 EUR, medtem, ko je bilo
243.603,28 EUR poknjiženo na povečanje obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, ker so bile s temi
67
sredstvi izvedene investicije. Planirana sredstva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so bila
983.242,00 EUR. Tudi navedena sredstva je MKGP Kobilarni Lipica nakazalo, vendar je bilo kot v primeru
Ministrstva za kulturo v prihodek poknjiženo le 828.242 EUR, medtem, ko je bilo 155.000 EUR poknjiženo na
povečanje obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, ker so bile s temi sredstvi izvedene investicije.
Posledično je bilo na prihodek od obeh ministrstev poknjiženo za 398.603,28 EUR manj prihodkov iz naslova
dotacij.
Razlika do zneska 501.781 EUR je nastala zaradi neplaniranega povečanja odhodkov. V letu 2011 so bili
tako višji od planiranih stroški veterinarskih storitev za 55.146,04, za kar je najti razlog v dogodkih v marcu 2011;
množična obolenja in pogini konj ter s tem povezani stroški zdravljenja in raznih preiskav vzrokov bolezenskega
stanja konj. Neplanirani odhodki v letu 2011 so bili tudi odpisi vrednosti zaradi poginov konj kot tudi prodaja konj
po nižji ceni; skupaj v višini 61.069,80 EUR.
V obrazcu bilanca stanja se sicer presežki odhodkov pokrijejo s presežki prihodkov iz preteklih let, v kolikor le ti
obstajajo, tako znaša kumulativni presežek prihodkov nad odhodki konec leta 2011 EUR 6.362. Ker pa izhaja
presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2009, ko je Kobilarna prejela sredstva za vračilo glavnice dolgoročnega
kredita, ki jih je javni zavod prejel po pogodbi o zagotavljanju najmanjšega obsega varstva Kobilarne Lipica,
vračilo glavnice pa predstavlja zmanjšanje obveznosti, ne pa stroška, je bil v izkazu prihodkov in odhodkov
določenih uporabnikov izkazan presežek prihodkov nad odhodki, ki pa likvidnostno ni obstajal. Zato ostaja
presežek odhodkov nad prihodki leta 2011 dejansko nepokrit, saj likvidnih sredstev za njegovo pokrivanje ni.
3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
Kot posredni proračunski uporabnik mora Kobilarna Lipica sestaviti izkaze tudi po načelu denarnega toka.
Podatke zagotovi z evidenčnim knjiženjem na konte, ki jih predpisuje enotni kontni načrt za proračunske
uporabnike. Prihodki po načelu denarnega toka znašajo v letu 2011 5.098.275 EUR. Iz sredstev javnih financ
smo prejeli 3.558.860 EUR, in sicer 3.468.719 iz proračuna (od tega 643.211 EUR za investicije) in 90.141 EUR
iz Agencije za kmetijske trge. Za investicije smo prejeli naslednja sredstva:
 Za zagotovitev lastne udeležbe pri izgradnji muzeja Lipikum iz evropskih sredstev (Norveški finančni
mehanizem) 56.618 EUR (MK)
 Po razpisu za mreženje potencialov Krasa (MK) 104.353 EUR
 Po pogodbi o financiranju javne službe v Kobilarni Lipica (MK) 345.000 EUR
 Po pogodbi o financiranju javne službe v Kobilarni Lipica (MKGP) 137.239,54 EUR
Ostali prihodki za izvajanje javne službe so znašali 1.433.601 EUR.
Odhodki so znašali 5.349.875 EUR in sicer 1.642.700 EUR za plače in druge izdatke zaposlenim, 258.776 EUR
prispevkov delodajalcev, izdatki za blago in storitve pa so znašali 2.192.737 EUR, 1.229.340 EUR pa je bilo
investicijskih odhodkov. Viri za pokritje investicijskih odlivov so bili : 500.000,00 EUR proračun, 104.353,00 EUR
proračun- Mreženje potencialov krasa, 549.913,98 iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma in 75.072,92
EUR iz lastnih virov.
Presežek odhodkov nad prihodki je znašal 251.400 EUR. Vsi odlivi so bili lahko realizirani, ker je bilo stanje na
računu 1.1.2011 296.400 EUR.
68
4. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb in izkaz računa financiranja določenih
uporabnikov
Kobilarna Lipica je bila med letom zadolžena za 235.000 EUR pri Abanki Vipa d.d. zaradi zagotavljanja poplačila
računov iz naslova Muzeja Lipikum, saj smo refundacijo iz Norveškega finančnega mehanizma prejeli šele konec
leta 2011. Pred iztekom koledarskega leta je bil kredit vrnjen, tako da znaša zmanjšanje sredstev na računu
251.400 EUR.
5. Materialni stroški po nalogah
V letu 2011 je bil s financerjema dogovorjen način poročanja, ki se sicer usklajuje še v letu 2012, vendar smo
prikazali spremljanje porabe sredstev po nalogah, kot je bilo dogovorjeno. V tabeli v nadaljevanju so prikazani
splošni stroški in stroški dela.
EVIDENČNI
KONTO
402001
402002
402008
4020
402200
402201
402204
SPLOŠNI
STROŠKI
porabljen čistilni material in storitve
storitve varovanja zgradb in prostorov
računovodske, revizorske in svetovalne
storitve
pisarniški in sploš. material in storitve
402302
402301
električna energija
gorivo za ogrevanje
odvoz smeti
energija,
voda,
komunalne
komunikacijske storitve
nadomestni deli za vozila
storitve pri vzdrževanju in popravil vozil
402304
402305
pristojbine za registracijo vozil
zavarovalne premije za motorna vozila
4022
4023
1. 1. 201131. 12. 2011 (EUR)
36.597,72
97.981,61
91.226,40
225.805,73
21.794,34
16.535,43
5.285,90
in
43.615,67
5.472,38
11.318,62
1.840,43
3.818,45
prevozni stroški in storitve
22.449,88
402512
zavarovalne premije za opremo
41.577,02
402500
402504
tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
zavarovalne premije za objekte
drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in
zavarovanje
tekoče vzdrževanje
80.829,75
30.342,01
402599
4025
11.484,44
164.233,22
402603
najemnine, zakupnine, licenčnine
402699
druge najemnine, zakupnine
54.074,65
402606
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
68.229,98
4026
4029996
poslovne najemnine, zakupnine
okoljska dajatev odpadne vode
7.289,98
129.594,61
4.795,16
69
4029
400000
400300
400400
401001
401100
drugi operativni odhodki
SKUPAJ SPLOŠNI STROŠKI
STROŠKI DELA
osnovne plače
sredstva za delovno uspešnost
sredstva za nadurno delo
prispevki za pokojninsko in
zavarovanje
4.795,16
590.494,27
1.339.922,97
12.748,16
7.783,68
invalidsko
122.967,96
prispevki za zdravstveno zavarovanje od plač
90.053,19
prispevki za poškodbe pri delodajalcu od plač
prispevek za zaposlovanje od plač
prispevek za starševsko varstvo od plač
dodatki za ločeno življenje
povračila stroškov prehrane med delom
povračila stroškov prevoza na delo
regres za letni dopust
jubilejne nagrade
odpravnine
drugi izdatki zaposlenim -ppz
solidarnostne pomoči
SKUPAJ STROŠKI DELA
Tabela 33: Prikaz splošnih stroškov in stroškov dela v letu 2011.
7.256,57
821,37
1.369,25
4.008,00
23.304,68
164.769,76
65.693,21
1.588,16
21.726,02
36.307,78
1.155,02
1.901.475,78
401101
401200
401300
400200
400202
400203
400100
400900
400901
401500
400902
EVIDENČNI
KONTO
402000
4020100
4020010
402003
402005
4020992
402100
402203
402205
402206
402300
402399
402400
402401
4024021
IME KONTA
REJA IN VZREJA KONJ LIPICANCEV
(oskrba in nega matične črede lipicancev:
hrana, voda, prostori za bivanje, izpust,
šolanje, paša, gibanje, čiščenje in
podkovanje, čiščenje hlevov in drugih
prostorov za lipicance)
pisarniški material in storitve
stroški porabljene krme
konjeniška oprema
žagovina
prevajalske storitve
material kobilarne
delovna obleka in obutev
stroški porabljene vode
telefon, faks, elektronska pošta
poštnina, hitra pošta
goriva in maziva za prevozna sredstva
drugi prevozni in transportni stroški
dnevnice za službena potovanja v državi
hotelske storitve v državi
stroški javnega prevoza v državi
1. 1. 2011 31. 12. 2011 (EUR)
898.996,21
8.144,11
154.263,79
10.883,69
21.575,88
4.350,06
37.720,60
16.635,48
86.627,38
26.261,41
3.612,05
46.542,49
40.996,33
1.209,69
370,02
16,24
70
402403
402404
4024021
402499
402511
402903
402905
402920
402930
402931
4029992
4020995
4020999
403200
402700
402702
402007
402109
402922
402923
4020101
4020997
4020010
402004
402907
402901
4020996
dnevnice za službena potovanja v tujino
hotelske storitve v tujini
kilometrina
drugi stroški za službena potovanja
tekoče vzdrževanje druge opreme
storitve za delo preko študentskega servisa
sejnine
odvetniške storitve, notarski, sodni stroški
plačila storitev plačilnega prometa
plačilo bančnih storitev
RTV naročnina
drobni inventar
drugi splošni material in storitve
stroški obresti od kratkoročnih kreditov
denarne kazni
odškodnine zaradi sodnih postopkov
VODENJE
IZVORNE
RODOVNIŠKE
KNJIGE LIPICANCEV (rodovništvo konj
lipicancev - naloga obsega stroške
delovanja strokovne službe v vseh
segmentih; rodovniška knjiga Kobilarne
Lipica je izvorna rodovniška knjiga - po
definiciji - utemeljitev v predpisih, ki
urejajo konjerejo.
računalniške storitve
zaračunljive tiskovine in takse
članarine v dom. neprofitne institucije
druge članarine
ZDRAVSTVENO
VARSTVO
KONJ
(prevenitiva, zdravljenje, reprodukcija
idr.)
12.280,43
2.144,77
7.143,67
3.386,64
82.373,65
59.670,37
4.017,51
4.791,00
2.208,94
663,22
659,89
2.865,30
146.928,36
7.823,33
4.000,00
98.829,91
stroški materiala za veterinarsko ambulanto
veterinarske storitve
PREIZKUS DELOVNE SPOSOBNOSTI
KONJ LIPICANCEV IN ŠOLANJE KONJ
test delovne sposobnosti
USPOSABLJANJE NUJNO POTREBNIH
JAHAČEV IN DRUGIH STROKOVNIH
KADROV
časopisi in revije
izdatki
za
strokovno
izobraževanje
zaposlenih
avtorski honorarji
zdravstvene in preventivne storitve
1.470,26
183.110,21
40.472,00
32.465,27
2.090,84
2.363,29
3.552,60
184.580,47
14.500,00
14.500,00
42.762,90
10.405,11
4.823,16
2.580,65
24.953,98
71
PREDSTAVITVENA
DEJAVNOST
IN
SODELOVANJE KONJ LIPICANCEV V
DRŽAVNEM PROTOKOLU REPUBLIKE
SLOVENIJE
402006 oglaševalske storitve
402009 storitve za reprezentanco
402199 kulturno artistične storitve
402904 storitve družbe LIPICE TURIZEM d.o.o.
402902 stroški za pogodbe o delu
402912 posebni davek na določene prejemke
4020998 stroški sejmov in reklamnega materiala
4029998 ostali stroški donatorstvo
4029999 drugi stroški - nagrade
VARSTVO
KULTURNE
DEDIŠČINE
(tekoče in investicijsko vzdrževanje
varovanih objektov,izboljševanje stanja in
uporabe grajenih delov spomeniške
celote v skladu z njihovo kulturno
vrednostjo ter vzdrževanje kultivirane
kraške krajine najmanj v obstoječem
obse
4020990 material vrtnarije
Tabela 34: Prikaz programskih stroškov v letu 2011.
436.053,96
64.284,93
14.016,91
19.355,38
108.297,44
103.361,97
26.458,17
20.571,68
300,00
79.407,48
10.999,58
10.999,58
Primerjavo z načrtovanimi podatki smo opravili pogojno, saj smo načrtovali po drugače opredeljenih nalogah,
med letom smo se namreč dogovorili, da bomo naloge spremljali po naslednjih sklopih: konjereja in konjeništvo,
varstvo kulturne dediščine, drugi projekti – konjeniške prireditve, financirani iz proračuna in drugih virov, ostalo drugi programski stroški, ki niso neposredno povezani s programsko nalogo.
PREDMET
splošni stroški
stroški dela
programski stroški
-reja in vzreja lipicancev
-izvajanje rejskega programa,
pripuščanje in osemenjevanje
-zdravstveno varstvo konj
-preizkus delovne sposobnosti konj in
šolanje konj
-šolanje lipicancev
-usposabljanje nujno potrebnih
jahačev in drugih strokovnih kadrov
-spremljanje reje in vzreje lipicancev
-vodenje izvorne rodovniške knjige
DOSEŽENO 2011
(EUR)
NAČRTOVANO 2011
(EUR)
REALIZACIJA
PLANA
(%)
590.494,27
1.901.475,78
1.620.541,79
891.172,88
670.905,00
1.862.000,00
1.313.200,00
593.600,00
88
102
123
150
40.472,00
38.300,00
105
184.580,47
140.000,00
132
14.500,00
30.000,00
48
vključeno med rejo in
vzrejo
141.000,00
-
42.762,90
22.800,00
187
6.800,00
-
32.300,00
-
se ne financira iz
proračuna
72
-predstavitvena dejavnost in
sodelovanje konj lipicancev v protokolu
436.053,96
307.800,00
Republike Slovenije
-sodelovanje lipicancev v državnem
600,00
protokolu
- varstvo kulturne dediščine
10.999,58
INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO
1.229.339,91
1.020.000,00
VZDRŽEVANJE
obresti
7.823,33
Skupaj odlivi
5.349.675,08
4.866.105,00
Tabela 35: Realizacija v letu 2011 glede na načrt dela 2011 po načelu denarnega toka.
142
120
110
73
74
6. Izkazi
BILANCA STANJA
na dan 31. 12. 2011
Oznaka
za AOP
ČLENITE
V
SKUPIN
E
ZNESEK
NAZIV SKUPINE KONTOV
KONTOV
2
1
3
Tekoče leto
Predhodno
leto
4
5
SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
001
17.692.543
18.177.014
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)
00
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
002
198.444
177.332
01
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV
003
136.709
126.188
02
NEPREMIČNINE
004
31.823.589
31.045.734
03
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN
005
17.461.493
16.921.982
04
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
006
4.828.671
4.644.412
05
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV
007
2.671.945
2.892.048
06
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
008
1.111.986
2.249.754
07
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI
009
0
0
08
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA
010
0
0
09
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE
011
0
0
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
012
340.784
533.363
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)
10
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE
013
0
11
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH
014
10.501
296.400
12
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV
015
147.150
146.029
13
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE
016
23.838
23.832
14
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA
017
81.937
15
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
018
16
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA
019
6.000
76
68
75
17
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE
020
77.282
61.034
18
NEPLAČANI ODHODKI
021
0
0
19
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
022
0
0
C) ZALOGE
023
82.971
106.968
(024+025+026+027+028+029+030+031)
30
OBRAČUN NABAVE MATERIALA
024
0
0
31
ZALOGE MATERIALA
025
82.971
106.968
32
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE
026
0
0
33
NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE
027
0
0
34
PROIZVODI
028
0
0
35
OBRAČUN NABAVE BLAGA
029
0
0
36
ZALOGE BLAGA
030
0
0
37
DRUGE ZALOGE
031
0
0
I. AKTIVA SKUPAJ
032
18.116.298
18.817.345
033
0
0
034
455.740
486.480
(001+012+023)
99
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(035+036+037+038+039+040+041+042+043)
20
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE
035
0
0
21
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH
036
117.175
120.130
22
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
037
256.627
233.474
23
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA
038
81.938
70.805
24
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA
039
0
0
25
KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV
040
0
0
26
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA
041
0
0
28
NEPLAČANI PRIHODKI
042
0
0
29
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
043
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
044
17.660.558
18.330.865
62.071
(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)
90
SPLOŠNI SKLAD
045
0
0
91
REZERVNI SKLAD
046
0
0
92
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
047
618.367
665.934
76
93
DOLGOROČNE REZERVACIJE
048
6.750
6.750
940
SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH
049
0
0
9410
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V
NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA
050
0
0
9411
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V
NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE
051
0
0
9412
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
052
0
0
9413
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
053
0
0
96
DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
054
0
0
97
DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
055
11.470
68.062
980
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA
056
16.205.623
15.581.976
981
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
057
811.986
0
985
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
058
6.362
2.008.143
986
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
059
0
0
I. PASIVA SKUPAJ
060
18.116.298
18.817.345
061
0
0
(034+044)
99
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
77
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH
UPORABNIKOV
od 1. 1. do 31. 12. 2011
(v eurih, brez
centov)
Oznak
a za
AOP
ČLENITEV
PODSKUPIN
ZNESEK
NAZIV PODSKUPINE KONTOV
KONTOV
Tekoče leto
Predhodno leto
4
5
860
4.391.055
6.160.288
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
861
4.383.221
6.153.961
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE
862
0
0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE
863
0
0
761
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA
864
7.834
6.327
762
B) FINANČNI PRIHODKI
865
909
3.318
763
C) DRUGI PRIHODKI
866
196.858
119.440
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
867
63.761
65.308
1
2
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
3
(861+862-863+864)
760
(868+869)
del 764
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
868
31.748
14.931
del 764
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
869
32.013
50.377
D) CELOTNI PRIHODKI
870
4.652.583
6.348.354
871
2.148.502
1.870.722
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA
872
0
0
STROŠKI MATERIALA
873
656.608
548.865
(860+865+866+867)
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(872+873+874)
del 466
460
78
461
STROŠKI STORITEV
874
1.491.894
1.321.857
F) STROŠKI DELA
875
1.894.845
1.833.254
(876+877+878)
del 464
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ
876
1.355.971
1.328.981
del 464
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV
877
222.243
222.592
del 464
DRUGI STROŠKI DELA
878
316.631
281.681
462
G) AMORTIZACIJA
879
766.579
797.535
463
H) REZERVACIJE
880
J) DRUGI STROŠKI
881
180.019
163.456
467
K) FINANČNI ODHODKI
882
14.029
2.298
468
L) DRUGI ODHODKI
883
58.030
16.012
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
884
92.360
58.807
465,00
62.071
(885+886)
del 469
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
885
61.070
27.814
del 469
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
886
31.290
30.993
N) CELOTNI ODHODKI
887
5.154.364
4.804.155
(871+875+879+880+881+882+883+884)
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
888
1.544.199
(870-887)
P) PRESEŽEK ODHODKOV
889
501.781
0
0
0
(887-870)
del 80
Davek od dohodka pravnih oseb
890
del 80
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
891
1.544.199
(888-890)
del 80
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
892
501.781
0
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega
obdobja
893
0
0
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo
število)
894
91
90
Število mesecev poslovanja
895
12
12
(889+890) oz. (890-888)
79
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI
od 1. 1. do 31. 12. 2011
(v eurih, brez
centov)
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV
Oznak
a za
AOP
ZNESEK
NAZIV PODSKUPINE KONTOV
1
2
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
3
Prihodki in
odhodki za
izvajanje javne
službe
Prihodki in odhodki
od prodaje blaga in
storitev na trgu
4
5
660
4.327.960
63.095
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
661
4.320.126
63.095
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE
662
0
0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE
663
0
0
761
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA
664
7.834
0
762
B) FINANČNI PRIHODKI
665
909
0
763
C) DRUGI PRIHODKI
666
196.858
0
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
667
63.761
0
(661+662-663+664)
760
(668+669)
del 764
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
668
31.748
0
del 764
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
669
32.013
0
D) CELOTNI PRIHODKI
670
4.589.488
63.095
671
2.112.003
36.499
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA
672
0
0
460
STROŠKI MATERIALA
673
644.427
12.181
461
STROŠKI STORITEV
674
1.467.576
24.318
(660+665+666+667)
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(672+673+674)
del 466
80
F) STROŠKI DELA
675
1.894.845
0
(676+677+678)
del 464
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ
676
1.355.971
0
del 464
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV
677
222.243
0
del 464
DRUGI STROŠKI DELA
678
316.631
0
462
G) AMORTIZACIJA
679
731.344
35.235
463
H) REZERVACIJE
680
J) DRUGI STROŠKI
681
180.019
0
467
K) FINANČNI ODHODKI
682
14.029
0
468
L) DRUGI ODHODKI
683
58.030
0
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
684
61.070
31.290
61.070
0
465,00
0
(685+686)
del 469
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
685
del 469
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
686
N) CELOTNI ODHODKI
687
31.290
5.051.340
103.024
(671+675+679+680+681+682+683+684)
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
688
0
(670-687)
P) PRESEŽEK ODHODKOV
689
461.852
39.929
0
0
(687-670)
del 80
Davek od dohodka pravnih oseb
690
del 80
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
691
0
(688-690)
del 80
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
692
461.852
39.929
693
0
0
(689+690) oz. (690-688)
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega
obdobja
Kot prihodke ustvarjene na trgu pripoznavamo prihodke od najemnin, stroške, ustvarjene s to dejavnostjo ter
dejanske stroške, ki se nanašajo na prostore v najemu: stanovanja, frizerski salon, fitnes in golf cafe.
81
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1. 1. do 31. 12. 2011
ČLENITEV KONTOV
Oznaka
za AOP
ZNESEK
NAZIV KONTA
2
1
I. SKUPAJ PRIHODKI
3
Tekoče leto
Predhodno leto
4
5
401
5.098.275
6.175.282
402
4.992.461
6.052.339
403
3.558.860
5.027.762
404
3.468.719
4.964.266
(402+431)
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(403+420)
A. Prihodki iz sredstev javnih financ
(404+407+410+413+418+419)
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna
(405+406)
del 7400
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
405
2.825.509
4.830.088
del 7400
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
406
643.211
134.178
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
407
90.141
63.496
90.141
63.496
(408+409)
del 7401
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo
408
del 7401
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije
409
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
410
(411+412)
del 7402
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za
tekočo porabo
411
del 7402
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za
investicije
412
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij
413
(414+415+416+417)
del 7403
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo
414
del 7403
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije
415
del 7404
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo
416
del 7404
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije
417
del 740
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij
418
82
741
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije
419
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
420
1.433.601
1.024.577
(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)
del 7130
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja
javne službe
421
727.203
649.842
del 7102
Prejete obresti
422
717
3.412
del 7100
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov
prihodkov nad odhodki
423
del 7141
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe
424
68.248
72
Kapitalski prihodki
425
47.478
309.185
730
Prejete donacije iz domačih virov
426
731
Prejete donacije iz tujine
427
732
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč
428
786
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
429
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
430
589.955
62.138
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA
TRGU
431
105.814
122.943
105.814
122.943
(432+433+434+435+436)
del 7130
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
432
del 7102
Prejete obresti
433
del 7103
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od
premoženja
434
del 7100
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov
prihodkov nad odhodki
435
del 7141
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe
436
II. SKUPAJ ODHODKI
437
5.349.675
4.405.198
438
5.331.376
4.389.563
439
1.642.700
1.636.393
(438+481)
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
(440+441+442+443+444+445+446)
del 4000
Plače in dodatki
440
1.339.923
1.350.930
del 4001
Regres za letni dopust
441
65.693
63.761
del 4002
Povračila in nadomestila
442
192.082
164.330
del 4003
Sredstva za delovno uspešnost
443
12.748
9.959
83
del 4004
Sredstva za nadurno delo
444
7.784
8.016
del 4005
Plače za delo nerezidentov po pogodbi
445
del 4009
Drugi izdatki zaposlenim
446
24.469
39.397
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
447
258.776
225.659
(448+449+450+451+452)
del 4010
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
448
122.968
117.649
del 4011
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
449
97.310
97.193
del 4012
Prispevek za zaposlovanje
450
821
821
del 4013
Prispevek za starševsko varstvo
451
1.369
1.369
del 4015
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
na podlagi ZKDPZJU
452
36.308
8.627
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
453
2.192.737
2.032.005
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)
del 4020
Pisarniški in splošni material in storitve
454
982.965
780.418
del 4021
Posebni material in storitve
455
38.082
58.672
del 4022
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
456
148.956
153.902
del 4023
Prevozni stroški in storitve
457
109.201
79.292
del 4024
Izdatki za službena potovanja
458
26.551
14.234
del 4025
Tekoče vzdrževanje
459
246.607
333.166
del 4026
Poslovne najemnine in zakupnine
460
129.595
123.707
del 4027
Kazni in odškodnine
461
102.830
142.960
del 4028
Davek na izplačane plače
462
del 4029
Drugi operativni odhodki
463
407.951
345.654
403
D. Plačila domačih obresti
464
7.823
409
404
E. Plačila tujih obresti
465
410
F. Subvencije
466
411
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom
467
412
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
468
413
I. Drugi tekoči domači transferji
469
J. Investicijski odhodki
470
1.229.340
495.097
13.052
14.263
(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)
4200
Nakup zgradb in prostorov
471
4201
Nakup prevoznih sredstev
472
84
4202
Nakup opreme
473
198.578
41.915
4203
Nakup drugih osnovnih sredstev
474
4204
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije
475
685.156
344.215
4205
Investicijsko vzdrževanje in obnove
476
332.555
94.704
4206
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
477
4207
Nakup nematerialnega premoženja
478
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor, investicijski inženiring
479
4209
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog
480
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN
STORITEV NA TRGU
481
18.299
15.635
18.299
15.635
(482+483+484)
del 400
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje
blaga in storitev na trgu
482
del 401
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu
483
del 402
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu
484
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
485
1.770.084
(401-437)
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
486
251.400
(437-401)
85
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH
UPORABNIKOV
od 1. 1. do 31. 12. 2011
(v eurih, brez centov)
ČLENITEV KONTOV
Oznaka za AOP
ZNESEK
NAZIV KONTA
1
50
2
VII. ZADOLŽEVANJE
3
Tekoče leto
Predhodno leto
4
5
550
235.000
551
235.000
235.000
(551+559)
500
Domače zadolževanje
(552+553+554+555+556+557+558)
5001
Najeti krediti pri poslovnih bankah
552
5002
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah
553
del 5003
Najeti krediti pri državnem proračunu
554
del 5003
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti
555
del 5003
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja
556
del 5003
Najeti krediti pri drugih javnih skladih
557
del 5003
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
558
501
Zadolževanje v tujini
559
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA
560
235.000
561
235.000
235.000
(561+569)
550
Odplačila domačega dolga
(562+563+564+565+566+567+568)
5501
Odplačila kreditov poslovnim bankam
562
5502
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam
563
del 5503
Odplačila kreditov državnemu proračunu
564
del 5503
Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti
565
del 5503
Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja
566
del 5503
Odplačila kreditov drugim javnim skladom
567
86
del 5503
551
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
568
Odplačila dolga v tujino
569
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE
570
0
571
0
(550-560)
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA
(560-550)
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
572
270.084
(485+524+570)-(486+525+571)
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
573
251.400
(486+525+571)-(485+524+570)
87
JAVNI ZAVOD KOBILARNA LIPICA
Letno poročilo 2011
_________________________________________________________________ _
STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH
OSNOVNIH SREDSTEV
(v eurih, brez
centov)
NAZIV
Oznaka za
AOP
ZNESEK
Nabavna
vrednost
(1.1.)
Popravek
vrednost
(1.1.)
Povečanje
nabavne
vrednosti
Povečanje
popravka
vrednosti
Zmanjšanje
nabavne
vrednosti
Zmanjšanje
popravka
vrednosti
Amortizacij
a
Neodpisana
vrednost (31.12.)
3
4
5
6
7
8
9
10 (3-4+5-6-7+8-9)
Prevrednotenj
e zaradi
okrepitve
11
Prevrednotenje
zaradi oslabitve
1
2
12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna
sredstva v upravljanju
700
35.830.759
19.928.077
1.775.483
3.755
1.878.072
501.668
829.423
16.556.825
0
0
A. Dolgoročno odloženi stroški
701
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Dolgoročne premoženjske pravice
702
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C. Druga neopredmetena sredstva
703
177.332
126.188
21.112
0
0
0
10.521
61.735
0
0
D. Zemljišča
704
3.361.682
0
0
0
0
0
0
3.361.682
0
0
E. Zgradbe
705
27.684.052
16.921.982
777.855
0
0
0
539.511
11.000.414
0
0
F. Oprema
706
4.607.693
2.879.907
976.516
3.755
789.830
501.668
279.391
2.132.994
0
0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva
707
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(701+702+703+704+705+706+707)
88
JAVNI ZAVOD KOBILARNA LIPICA
Letno poročilo 2011
_________________________________________________________________ _
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna
sredstva v lasti
708
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Dolgoročno odloženi stroški
709
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Dolgoročne premoženjske pravice
710
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C. Druga neopredmetena sredstva
711
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D. Zemljišča
712
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E. Zgradbe
713
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
F. Oprema
714
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva
715
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna
sredstva v finančnem najemu
716
36.719
12.141
14.917
0
17.344
8.911
7.330
23.732
0
0
A. Dolgoročno odloženi stroški
717
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Dolgoročne premoženjske pravice
718
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C. Druga neopredmetena sredstva
719
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D. Zemljišča
720
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E. Zgradbe
721
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
F. Oprema
722
36.719
12.141
14.917
0
17.344
8.911
7.330
23.732
0
0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva
723
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(709+710+711+712+713+714+715)
(717+718+719+720+721+722+723)
89
JAVNI ZAVOD KOBILARNA LIPICA
Letno poročilo 2011
_________________________________________________________________ _
STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL
(v eurih, brez
centov)
VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL
1
I. Dolgoročne finančne naložbe
Oznaka za
AOP
2
ZNESEK
Znesek
naložb in
danih posojil
(1.1.)
Znesek
popravkov
naložb in danih
posojil (1.1.)
Znesek
povečanja
naložb in
danih posojil
Znesek
povečanj
popravkov
naložb in danih
posojil
Znesek
zmanjšanja
naložb in danih
posojil
Znesek
zmanjšanja
popravkov
naložb in danih
posojil
3
4
5
6
7
8
Znesek naložb
Znesek
in danih
popravkov naložb
posojil
in danih posojil
(31.12.)
(31.12.)
9 (3+5-7)
10 (4+6-8)
Knjigovodska
vrednost
naložb in
danih posojil
(31.12.)
Znesek
odpisanih
naložb in danih
posojil
11 (9-10)
12
800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
801
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja
802
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije
803
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja
804
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4. Naložbe v delnice v tujini
805
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Naložbe v deleže
806
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
807
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(801+806+813+814)
A. Naložbe v delnice
(802+803+804+805)
(807+808+809+810+811+812)
1. Naložbe v deleže v javna podjetja
90
JAVNI ZAVOD KOBILARNA LIPICA
Letno poročilo 2011
_________________________________________________________________ _
2. Naložbe v deleže v finančne institucije
808
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja
809
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko
d.d.
810
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko
d.o.o.
811
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6. Naložbe v deleže v tujini
812
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne,
umetniška dela in podobno
813
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe
814
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom
815
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim
osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji
lasti
816
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma
817
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini
818
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti
819
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
820
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom
821
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom
822
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(815+816+817+818)
(820+829+832+835)
A. Dolgoročno dana posojila
(821+822+823+824+825+826+827+828)
91
JAVNI ZAVOD KOBILARNA LIPICA
Letno poročilo 2011
_________________________________________________________________ _
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem
823
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam
824
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem
825
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države
826
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu
827
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino
828
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom
vrednostnih papirjev
829
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Domačih vrednostnih papirjev
830
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Tujih vrednostnih papirjev
831
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C. Dolgoročno dani depoziti
832
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam
833
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti
834
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D. Druga dolgoročno dana posojila
835
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III. Skupaj
836
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(830+831)
(833+834)
(800+819)
92
JAVNI ZAVOD KOBILARNA LIPICA
Letno poročilo 2011
_________________________________________________________________ _
IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH
UPORABNIKOV
od 1. 1. do 31. 12. 2011
(v eurih, brez centov)
ČLENITEV
KONTOV
1
ZNESEK
NAZIV KONTA
2
Oznaka za AOP
3
Tekoče leto
Predhodno leto
4
5
750
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
(501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)
500
0
0
7500
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
501
0
0
7501
Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov
502
0
0
93
JAVNI ZAVOD KOBILARNA LIPICA
Letno poročilo 2011
_________________________________________________________________ _
7502
Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti
države ali občin
503
0
0
7503
Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij
504
0
0
7504
Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij
505
0
0
7505
Prejeta vračila danih posojil od občin
506
0
0
7506
Prejeta vračila danih posojil-iz tujine
507
0
0
7507
Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu
508
0
0
7508
Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij
509
0
0
7509
Prejeta vračila plačanih poroštev
510
0
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
511
0
0
440
V. DANA POSOJILA
(513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)
512
0
1.500.000
4400
Dana posojila posameznikom in zasebnikom
513
0
0
4401
Dana posojila javnim skladom
514
0
0
4402
Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali
515
0
0
94
JAVNI ZAVOD KOBILARNA LIPICA
Letno poročilo 2011
_________________________________________________________________ _
občin
4403
Dana posojila finančnim institucijam
516
0
0
4404
Dana posojila privatnim podjetjem
517
0
0
4405
Dana posojila občinam
518
0
0
4406
Dana posojila v tujino
519
0
0
4407
Dana posojila državnemu proračunu
520
0
0
4408
Dana posojila javnim agencijam
521
0
0
4409
Plačila zapadlih poroštev
522
0
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
523
0
1.500.000
VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA
(500-512)
524
0
0
VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA
(512-500)
525
0
1.500.000
95
JAVNI ZAVOD KOBILARNA LIPICA
Letno poročilo 2011
_________________________________________________________________ _
MNENJE REVIZORJA
96

Similar documents