Posebne zahteve kupca Za uporabo z ISO/TS16949: 2002

Comments

Transcription

Posebne zahteve kupca Za uporabo z ISO/TS16949: 2002
 Posebne zahteve kupca
Za uporabo z ISO/TS16949: 2002
Revidiran oktober 10, 2005
Page 1/20
Vsebina
I.
UVOD .............................................................................................................................................. 4
II.
STRUKTURA DOKUMENTOV POSEBNIH ZAHTEV ZA DOBAVITELJE................................ 4
III.
REFERENČNI DOKUMENTI ...................................................................................................... 4
IV.
PODROČJE................................................................................................................................. 4
V. POGOJI IN DEFINICIJE ..................................................................................................................... 5
4. SISTEM VODENJA KAKOVOSTI ...................................................................................................... 7
4.1 SPLOŠNE ZAHTEVE .......................................................................................................................... 7
4.2 ZAHTEVE GLEDE DOKUMENTACIJE .................................................................................................... 7
4.2.2 Priročnik kakovosti .............................................................................................................. 7
4.2.4 Pregled evidenc .................................................................................................................... 7
5. ODGOVORNOST VODSTVA ............................................................................................................ 7
5.1.1 Učinkovitost procesov ......................................................................................................... 7
5.5 ODGOVORNOST, PRISTOJNOST IN KOMUNIKACIJA .............................................................................. 7
5.5.2.1 Dobaviteljev predstavnik .................................................................................................. 7
6. UPRAVLJANJE Z VIRI ...................................................................................................................... 8
6.2 ČLOVEŠKI VIRI ................................................................................................................................. 8
6.2.2.2 Izobraževanje ..................................................................................................................... 8
6.3.1 Načrtovanje obrata, zmogljivosti in opreme...................................................................... 8
6.3.2 Načrt delovanja ob nepredvidenih dogodkih .................................................................... 8
7. REALIZACIJA PROIZVODOV............................................................................................................ 9
7.1 NAČRTOVANJE REALIZACIJE PROIZVODOV ........................................................................................ 9
7.1.3 Zaupnost ............................................................................................................................... 9
7.1.4 Nadzor sprememb .............................................................................................................. 10
7.2 PROCESI, KI SO VEZANI NA KUPCE .................................................................................................. 10
7.2.1.1 Posebne karakteristike po meri kupca.......................................................................... 10
7.2.2.2 Proizvodna izvedljivost................................................................................................... 11
7.2.3.1 Komunikacija s strankami - dodatno............................................................................. 11
7.3 ZASNOVA IN RAZVOJ ...................................................................................................................... 11
7.3.1.1 Multidisciplinski pristop ................................................................................................. 11
7.3.3.2 Oprema proizvodnih procesov ...................................................................................... 11
7.3.4 Pregled zasnove in razvoja ............................................................................................... 12
7.3.5 Preverjanje zasnove in razvoja ......................................................................................... 12
7.3.6.2 Program prototipov ......................................................................................................... 12
7.3.6.3 Proces odobritve proizvoda ........................................................................................... 12
7.4 NABAVA ........................................................................................................................................ 13
7.4.1.1 Regulativna skladnost .................................................................................................... 13
7.4.1.2 Vodenje kakovosti dobavitelja ....................................................................................... 13
7.4.3.1 Kakovost vhodnih izdelkov ............................................................................................ 14
7.4.3.2 Spremljanje dobaviteljev ................................................................................................ 14
7.5 PROIZVODNJA IN NUDENJE STORITEV .............................................................................................. 14
7.5.1.1 FMEA in plani nadzora .................................................................................................... 14
7.5.1.2 Navodila za delo .............................................................................................................. 16
7.5.1.3 Verificiranje namestitve dela......................................................................................... 17
7.5.1.4 Preventivno in napovedno vzdrževanje ........................................................................ 17
7.5.1.6 Načrtovanje dela.............................................................................................................. 17
Page 2/20
7.5.3 Nalepke za identifikacija in sledljivost ............................................................................. 17
7.5.4 Last Iskre............................................................................................................................. 18
7.5.5 Ohranitev izdelkov.............................................................................................................. 18
7.5.5.1 Skladiščenje in zaloge .................................................................................................... 19
7.6 KONTROLA MERILNIH NAPRAV ........................................................................................................ 19
7.6.1 Analiza merilnega sistema ................................................................................................ 19
7.6.3.1 Interni laboratorij ............................................................................................................. 19
7.6.3.2 Zunanji laboratorij ........................................................................................................... 19
8. MERITVE, ANALIZE IN IZBOLJŠAVE............................................................................................. 19
8.1.1 Identifikacija statističnega orodja..................................................................................... 19
8.2.2 Interna presoja.................................................................................................................... 20
8.2.4.1 Kontrola načrta in funkcijsko testiranje........................................................................ 20
8.2.4.2 Izgled izdelkov ................................................................................................................. 20
8.3 KONTROLA NESKLADNIH IZDELKOV ................................................................................................. 20
8.5.1 Stalne izboljšave................................................................................................................. 20
8.5.2 Korektivni ukrepi ................................................................................................................ 20
Page 3/20
I. Uvod
Predanost odličnosti
V skladu z Iskrino predanostjo odličnosti in željo po preseganju pričakovanj naših strank, se pričakuje,
tudi od naših dobaviteljev doseganje in preseganje pričakovanj in posebnih zahtev IAE.
Odličnost v odnosih
Vsi, ki so zaposleni v Iskri, morajo opravljati svoje poslovne dejavnosti z dobavitelji tako, da pri tem
izkazujejo najvišje etične standarde. Tak odnos omogoča obojestransko korist med IAE in
dobaviteljem in s tem doseganje konkurenčne prednosti. Letrika je predana temu, da svojim strankam
dostavi izdelek v določenih količinah ob pravem času z uporabo principa vitke proizvodnje. Prav tako
se enako pričakuje od dobaviteljev. Letrika se zavezuje, da sodeluje z dobavitelji pri uvajanju
proizvodnje po načelih vitke proizvodnjev. To lahko vključuje sodelovanje dobaviteljev pri razvojnih
delavnicah o vitki proizvodnji, s katerimi lahko z uporabo stroškovnih standardov in stroškovnih
modelov določamo pogodbene cene in definiramo nabavne pogodbe z dobavitelji, kjer so definirani
pogoji glede zahtevane kakovosti, tehnologije, storitvev in stroški. Take prakse in odnosi omogočajo
Iskri in dobaviteljem, da Iskrinim strankam nudijo maksimalno vrednost in minimalen izmet v nabavni
verigi.
II. Struktura dokumentov posebnih zahtev za dobavitelje
Ta dokument se tretira kot spremni dokument ISO/TS 16949:2002. Odstavki v tem dokumentu so
oštevilčeni tako, da ustrezajo odstavkom iz ISO/TS 16949:2002. Tam kjer stranka navaja
navodilo/smernico, se navede zahtevo, za razjasnitev Iskrine interpretacije.
III. Referenčni dokumenti
Spodaj navedeni referenčni dokumenti so dosegljivi preko AIAG (248-358-3003) in bi se morali
uporabljati za razvoj sistema kakovosti. Odobritev začetka proizvodnje, PPAP (zahtevano) statistično
obvladovanje procesa, SPC analiza možnih napak in njihovih posledic (FMEA), FMEA sodobno
planiranje kakovosti in plan nadzora, APQP (sodobno planiranje kakovosti), MSA (analiza merilnih
sistemov)
IV. Področje
ISO/TS 16949:2002 in ta dokument določata temeljne zahteve sistema kakovosti za Skupino Letrika.
Ta dokument vsebuje posebne zahteve podjetja, ki so dopolnilo tehničnim specifikacijam, ISO/TS
16949:2002. Te dodatne zahteve se lahko nanašajo tudi na QS-9000, ISO9001 in druge podobne
standarde kot so uporabljeni in razviti v tem dokumentu. Te dopolnilne zahteve bodo vključene v
področje presoje oziroma odobritve z namenom, da se Iskrini kriteriji za dobavitelje za odobritev tretjih
strank prepoznajo kot zadovoljivi s strani IAFT in pogodbenih certifikacijskih organov. Ta dokument
velja za zunanje dobavitelje Iskre. Vse zahteve ISO/TS 16949:2002 in zahteve tega dokumenta bodo
dokumentirane v dobaviteljevem sistemu kakovosti. Več informacij glede veljavnosti standardov in
zahtev najdete v 7.4.1.2. Angleška verzija tega dokumenta je uradna verzija in tista, ki je veljavna za
namene registracije tretje osebe. Kakršnikoli prevodi tega dokumenta se uporabljajo zgolj kot
reference.
Kopije tega dokumenta so dosegljive na: Skupina Letrika, http://www.letrika.com/sl/skupinaletrika/dobavitelji/.
Page 4/20
V. Pogoji in definicije
APQP (proces)
Zahtevana opravila in dokumentacija kot so opredeljeni v poglavju 7.1 Načrtovanje realizacije
proizvoda za zagotavljanje uspešnega zagona proizvodnje izdelka v skladu z zahtevanimi standardi
kakovosti.
AQE
Napredna kakovostna tehnologija (AQE) se nanaša na skupino inženirjev v Iskri, ki so odgovorni za
ocenjevanje potencialnih dobaviteljev in vodenje pogodbenih dobaviteljev skozi process APQP dokler
niso izdelki v proizvodnem procesu.
Preverjanje kapacitet
Verifikacija je metodologija, s katero se določi sposobnost dobavitelja pri izpolnjevanju zahtev obsega
načrtovanja kapacitet kot je opredeljeno v zahtevi za ponudbo ali (RFQ).
Skupine izdelkov
To so skupine izdelkov, ki se izdelajo na isti proizvodnji linji z uporabo istega kontrolnega načrta,
PFMEA in isto proizvodno opremo. Izdelki se razlikujejo samo v končni vrednosti izdelka. PPAP za
“družino” se odobri za uporabo specifičnih lastnosti “družine” za določitev omejitev “družine”.
FTQ
Kakovost procesa, First Time Quality (FTQ) se opredeli kot merilo za število zavrnjenih kosov v
proizvodnem procesu glede na celotno število izdelanih kosov. Kakovost procesa se lahko izmeri v
kateremkoli koraku proizvodnega procesa, kjer so kosi zavrnjeni. FTQ se identificira s številom slabih
primerkov na miljon kosov (PPM).
IMDS
Mednarodni sistem podatkov o materialu: Ta sistem se uporablja za predložitev kemične sestave
izdelka, za katere je potrebno opridobit IMDS številko.
Material
Katerokoli blago nabavljeno od dobavitelja, ki postane del Iskrinega izdelka in prodano kupcu.
MTBF
Gre za mero povprečnega časa med okvarami, ki se uporablja za oceno zanesljivosti opreme.
OEM
Proizvajalec prvovgradnje (OEM) je namenjen za uporabnika končnega izdelka stranke.
RFQ – Zahteva za ponudbo (povpraševanje)
CR - Prošnja za spremembo – obrazec – dobavitelj mora obvestiti odjemalca o kakršnikoli
spremembi procesa ali konstrukcije kot je opredeljeno v PPAP priročniku.
Page 5/20
Shall
Besedica “shall” označuje zahtevo, ki je obvezna.
Should
Besedica “should” označuje priporočilo.
SPD – Razvoj dobavitelja – proces Iskre pri izbiri, razvoju in oceni dobavitelja.
SQE
Supplier Quality Engineer (SQE) je skupina inženirjev znotraj Iskre, ki je odgovorna za tekoče zadeve
vezane na kakovost dobavitelja.
Poddobavitelj – dobavitelju Iskre neposredno preskrbi proizvodni material, proizvodne dele ali
rezervne dele, sklope, storitve toplotne obdelave, varjenja, barvanja, galvanizacije in drugih zaključnih
del.
Dobavitelj – Iskri neposredno preskrbi proizvodni material, proizvodne ali rezervne dele, sklope,
storitve toplotne obdelave, varjenja, barvanja, galvanizacije in drugih zaključnih del.
Page 6/20
4. Sistem vodenja kakovosti
4.1 Splošne zahteve
Vse naprave (za proizvodnjo Iskrinih izdelkov, ki se navezujejo na avtomobilsko industrijo) se
registrirajo po veljavnem standardu. Tam kjer se vse naprave ne uporabljajo za proizvodnjo
izdelkov za avtomobilsko industrijo, se v obseg registracije, mora vključiti jasna opredelitev
proizvodnih linij.
Več informacij glede drugih veljavnih standardov in zahtev najdete v 7.4.1.2.
4.2 Zahteve glede dokumentacije
4.2.2 Priročnik kakovosti
Vse zahteve ISO/TS 16949:2002 in zahteve tega dokumenta bodo vključene v
dobaviteljevem sistemu kakovosti.
4.2.4 Pregled evidenc
Odobritev proizvodnih delov, zapisniki orodja, nabavni nalogi in dopolnila (spremembe) se
morajo vzdrževati za obdobje, v katerem je izdelek (ali družina izdelkov) aktiven za zahteve
proizvodnje in storitev + eno koledarsko leto, razen če Letrika za svoje posamezne izdelke
ne opredeli drugače. To vključuje vsa orodja, ki so v lasti Iskre.
Kontrola proizvodnje in zapisniki/poročila testov (npr. kontrolni listi, rezultati kontrol in testov)
se morajo obdržati tri koledarska leta, po letu v katerem so bila ustvarjena. Kontrola mora
hraniti zapiske za vsak pregled ali test, ki je izveden tako kot je določeno v kontrolnih načrtih.
Dejanski rezultati kontrole, testa (spremenljivke ali atributi) naj se beležijo. (Ref. 8.2.4)
Zapiski internih presoj kakovosti in vodstvenih pregledov se hranijo pet let. Pri nekaterih
programih je lahko potrebno daljše obdobje hranjenja kot je opredeljeno zgoraj. Dobavitelj
lahko obdobje hranjenja določi v svojih specifikacijah ali postopkih. Zgoraj napisano ne
nadomesti predpisanih zahtev.
5. Odgovornost vodstva
5.1.1 Učinkovitost procesov
Najvišje vodstvo dobavitelja mora pregledati proces realizacije proizvoda in podpornih
procesov, s ciljem zagotovitve njihove učinkovitost in uspešnost.
5.5 Odgovornost, pristojnost in komunikacija
5.5.2.1 Dobaviteljev predstavnik
Page 7/20
Dobaviteljev predstavnik za prodajo je glavni vmesni člen med Iskro in dobaviteljem. Kadar
se ta oseba (dobaviteljev predstavnik) zamenja, mora dobavitelj o tem nemudoma obvestiti
Iskrinega predstavnika. Dobavitelj naj bi prav tako v roku 10 delovnih dni obvestil ustrezna
funkcionalna področja Iskre, na katere sprememba vpliva (SQE, Razvoj in Logistika).
Dobavitelj naj bi imel najmanj eno osebo zadolženo za Iskrine posle in eno rezervo
(preferenčno) na vsaki izmed njihovih lokacij.
Poleg tega mora dobavitelj predstavniku Iskre posredovati pomembne kontakte z uporabo
seznama kontaktov.
OPOMBA: Dobavitelj mora preveriti informacije vsaj vsakih šest mesecev.
Jezik – vse mednarodne kontaktne osebe morajo biti vešče branja, pisanja in govorjenja v
angleškem jeziku.
Načrtovani zastoj dobavitelja – dobavitelji morajo Iskri letno posredovati seznam načrtovanih
zastojev obrata v času počitnic, praznikov itd. Dobavitelji morajo Logistiki in Nabavi Iskre
dostaviti podrobne načrte za zaščito dobav v času med načrtovanimi zastoji vključno z 24urnimi kontakti v sili.
Pripadnost sindikatu in iztek pogodbe – Če ima dobavitelj sindikat, morajo ažurirati članstvo v
sindikatu in iztek pogodbe v profile dobaviteljev v DSP. Od dobaviteljev se pričakuje, da bodo
te situacije dobro obvaldovali in obveščali Iskro o nerešenih težavah, ki bi lahko vplivale na
dobave.
Povpraševanja – vsi dobavitelji morajo odgovoriti na vsa povpraševanja, pisno ali preko
elektronske pošte, pred iztekom datuma določenega v povpraševanju. Vse ponudbe se
morajo pripraviti z uporabo priloženih Iskrinih obrazcev.
6. Upravljanje z viri
6.2 Človeški viri
6.2.2.2 Izobraževanje
Izobraževanje vključuje ustrezne sisteme Iskre kot opredeljuje in zahteva ustrezno funkcijsko
področje Iskre. Ko Letrika prepozna potrebo po zunanjem izobraževanju, se mora dobavitelj
udeležiti tečajev, ki so bili označeni kot priporočeno izobraževanje za dobavitelje.
6.3.1 Načrtovanje obrata, zmogljivosti in opreme
Če želi družba delovati po načelih vitke proizvodnje, bi morali dobavitelji uporabljati prikaz
toka vrednosti (VSM) in druga orodja za vitko proizvodnjo.
6.3.2 Načrt delovanja ob nepredvidenih dogodkih
Dobavitelj mora pripraviti načrte za nepredvidljive dogodke, da zadosti zahtevam Iskre v
primeru izrednih razmer kot so zastoji naprav, pomanjkanje delovne sile, okvara ključne
Page 8/20
opreme,... . Ko dobavitelj že vnaprej ve za prekinitev v proizvodnji, mora – če je izvedljivo obvestiti področje logistike v Iskri, nabavnika in SQE najmanj 24 ur pred prekinitvijo. Narava
problema se posreduje skupaj s takojšnjimi ukrepi, ki so bili izvedeni za zagotavljanje dobave
izdelka. Prekinitve proizvodnje lahko vključujejo (a niso omejene zgolj na) naravne
katastrofe, politične nemire, vojno, težave s kapacitetami, težave glede kakovosti, delavske
stavke ali druge dogodke, ki onemogočajo dobavitelju doseganje opredeljenih količin.
Dobavitelj mora Iskri sporočiti načrt obnove in dela za zmanjševanje učinka na proizvodnjo v
Iskri.
7. Realizacija proizvodov
7.1 Načrtovanje realizacije proizvodov
Sodobno planiranje kakovosti in referenčni priročniki plana nadzora se bodo uporabljali kot
vodnik za razvoj in poročanje o napredku novih programov. Poročanje o APQP statusu mora
uporabljati (zajemati) obrazce in diagrame poteka procesa kot jih priporoča ali določi
odgovorni v AQE/SQE.
Uspešnost delovanja dobavitelja (SPD)
Dobaviteljeve specifične razvojne naloge delovanja in spremni obrazci so navedeni spodaj:

Ocena izvedljivosti

Časovne tabele

PPAP zahteve - PSW

Nadzor prve serijske proizvodnje

Ocena nadzora prve serijske proizvodnje

Prošnja za spremembo

Analiza 5Why

Seznam kontaktov

Vsi obrazci so dosegljivi preko Iskrine skupine SQE ali nabavnika.
Da bi delali z dobavitelji preko SPD procesa, potrebujemo dostop do dobaviteljeve opreme in
ustreznih dokumentov. V nekaterih primerih lahko to zahteva dostop do opreme in
dokumentov poddobaviteljev.
7.1.3 Zaupnost
Dobavitelji spoštujejo in ohranjajo zaupnost Iskrinih izdelkov in informacij kot je opredeljeno v
Iskrinih pogodbah.
Lastninske pravice
Ta del o lastninskih pravicah velja, ko Letrika neposredno plača za tehnične priprave in
razvoj tudi, če se ti stroški amortizirajo kot strošek na enoto.
Page 9/20
7.1.4 Nadzor sprememb
Dobavitelj ne bo izvajal nobenih sprememb brez predhodnega pisnega obvestila in
dovoljenja Iskre.
Dobavitelj bo ohranil odobrene prošnje za spremembo, skozi celotno življenjsko obdobje
materiala. Začetne pošiljke novih ali revidiranih materialov bodo ustrezno označene z
nivojem spremembe in jasnim opisom uvedene spremembe. Po začetnih pošiljkah novih ali
revidiranih materialov, dobava zamenjanih materialov ni dovoljena. Iskrine zahteve po
spremembah potrebujejo pravočasen odziv dobavitelja na zahteve nabavnika. Odziv na
prošnje za spremembo izdelka ali paketa se morajo pregledati in na nje odgovoriti v roku 10
delovnih dni. Dobaviteljeva prošnja za spremembo se mora posredovati preko Iskrinega
predstavnika najmanj 5 mesecev pred izvedbo spremembe. Ta prošnja vključuje spremembe
v: konstrukciji izdelka, materiala, poddobavitelja, lokaciji proizvodnje ali procesa. (Referenca
AIAG PPAP, najnovejša izdaja). Vse predlagane spremembe, ki vključujejo a niso omejene
na spremembah konstrukcije, procesa, sestavnih delov, pakiranja, dobaviteljev sestavnih
delov ali opreme in spremembe lokacije, vključno z lastninsko konstrukcijo dobavitelja, se
predložijo Iskri v potrditev in za pridobitev soglasja glede učinka na ujemanje, obliko,
delovanje, zaključek in trajnost izdelka, pred izvedbo.
7.2 Procesi, ki so vezani na kupce
Blago, o katerem se mora poročati, je potrebno predložiti na IMDS listi podatkov.
Oblikovanje cen
Od dobaviteljev se pričakuje, da so globalno konkurenčni, kar presodijo Iskrini nabavniki. Na
prošnjo Iskrinega nabavnika dobavitelj preskrbi analizo cene posameznega izdelka in
podrobno analizo stroškov orodja ter predloži ponujene cene z dobaviteljevim odgovorom.
Od dobaviteljev se pričakuje, da imajo pri vodenju stroškov nenehen proces izboljšav za
zmanjševanje stroškov. Če ta proces deluje, se pričakuje, da se povečani stroški ne
prenašajo na Iskro. Poleg tega se od dobaviteljev pričakuje, da preko dolgoročnih pogodb
sodelujejo z Iskrinimi nabavniki pri doseganju zmanjševanja stroškov na letnem nivoju. Po
potrebi Letrika preko organizacije raznih delavnic nudi pomoč pri reševanju težav vezanih na
zniževanje stroškov. Za nadaljnje informacije se obrnite na vašega nabavnika.
Od dobaviteljev, ki skrbijo za zahteve prototipov/pred-proizvodnih delov, se pričakuje, da jih
dobavljajo po proizvodnih cenah.
Letrika ne sprejme ponudb ali nabavnih pogodb ali naročil kjer so zahtevane minimalne
nabavne količine.
Valuta
Dobavitelj poda ponudbo v valuti, ki jo določi Letrika – to je valuta, v kateri Letrika svoji
stranki prodaja končni izdelek. Izjeme na področju te zahteve vodijo v faktor tveganja, ki ga
je potrebno dodati ponujeni ceni dobavitelja in zato vplivajo na konkurenčnost dobaviteljeve
ponudbe.
7.2.1.1 Posebne karakteristike po meri kupca
Page 10/20
Če je Letrika opredelila posebne simbole za uporabo pri planih nadzora, risbah ali FMEA, se
le-ti morajo uporabljati. V teh primerih, bo AQE/SQE o teh zahtevah obvestil dobavitelja. Če
Letrika ni poskrbela za simbole, potem mora simbol določiti dobavitelj s kritičnimi in
pomembnimi karakteristikami.
7.2.2.2 Proizvodna izvedljivost
Pregledi proizvodne izvedljivosti (Sodobno planiranje kakovosti in plan nadzora, priloga E)
morajo temu ustrezno vključevati člane Iskrinega tima in dobavitelja. Spremembe obsega
izdelkov za 20% ali več s strani Iskre glede na prej potrjen obseg zmogljivosti zahteva študijo
izvedljivosti celotnega obsega. Študija kapacitet mora vključevati identifikacijo omejitve
kapacitet in oceno tveganja za Iskro s strani dobavitelja. Rezultate študije je potrebno
posredovati odgovornemu SQE/AQE v iskrini skupini. Informacije o kapaciteti skupaj s
ponudbo morajo odražati razpoložljive dnevne kapacitete in operativni načrt (ur/dan,
dni/teden). Operativni načrt mora izpolnjevati zahteve tedenskega obsega in zahteve
trenutnega modela storitev ter mora znašati 100 ur na teden ali manj. Nabavnik bo obveščen
in bo odobril katerikoli operativni načrt, ki bo imel več kot 100 ur na teden. Dobavitelji bodo
zagotavljati 15% fleksibilnost nad planiranim obsegom proizvodnje brez dodatne investicije iz
starni Iskre.
7.2.3.1 Komunikacija s strankami - dodatno
Med prošnjo za odgovor na ponudbo dobavitelj preveri formate izmenjave podatkov z Iskro.
Nabavnik bo pomagal pri koordinaciji definicije teh zahtev. Vsa komunikacija/dokumenti mora
biti v angleškem jeziku, razen v primeru predhodnega dogovora.
Pričakovanja o izdelku
Dobavitelji
naj
bi
uporabili
elektronske
formate
datoteke
za
tiskanje.
Izmenjava CAD podatkov za 3D modele in risbe mora biti v formatu Unigraphics ali
OneSpace Designer (CoCReator). Od druge programske opreme je dovoljeno izmenjevanje
podatkov z uporabo IGES, ACIS ali STEP prevajalnikov za 3D modele in DXF, DWG ali
IGES formate datotek za risbe.
Ostale dokumente se pripravi z uporabo Miscrosoft Office. PDF formate se izbere kot format
za izmenjavo za specifikacije izdelkov in seznam zahtev.
7.3 Zasnova in razvoj
7.3.1.1 Multidisciplinarni pristop
Dobavitelj mora uporabiti multidisciplinarni pristop za pripravo na izdelavo izdelka, vključno z
razvojem in dokončnim izoblikovanjem ter z spremljanjem posebnih karakteristik, razvojem in
pregledom FMEA ter ukrepe za zmanjšanje potencialnih tveganj in razvoj. Prav tako
dobavitelj mora uporabljati pregled planov nadzora.
7.3.3.2 Oprema proizvodnih procesov
Oprema dobaviteljev mora izpolnjevati zahteve glede kakovosti v industriji; vzdrževanje,
varnost, menjava orodij in produktivnost. Dobaviteljeva zasnova proizvodnega procesa se
mora izraziti tako, da se lahko preveri glede na zahteve izdelave izdelka. Rezultat zasnove
proizvodnega procesa mora vključevati specifikacije, risbe, razmestitvene risbe, plan
nadzora PFMEA, navodila za delo, kriterije za sprejem odobritve procesa, podatke za
Page 11/20
kakovost, zanesljivost, vzdrževanje in merljivost, odpravljanje napak in hitro odkrivanje ter
povratne informacije o proizvodnih težavah oziroma težavah konstrukcije izdelka.
7.3.4 Pregled zasnove in razvoja
Kadar se pregleduje zasnovo izdelka in razvojne stopnje, mora dobavitelj sodelovati in
izvajati zahteve APQP.
7.3.5 Preverjanje zasnove in razvoja
Dobavitelj mora izvesti verifikacijo zasnove, da pokaže skladnost z Iskrino validacijo zasnove
in kvalifikacijskimi zahtevami. Na nivoju sestavnih delov, dobavitelj razvije kvalifikacijski načrt
z aktivnostmi tehnične zasnove v Iskri. Verifikacijske metode se morajo zabeležiti z rezultati
testov. Rezultatom Go/No Go se je treba izogibati in kjer je možno se zabeleži dejanske
vrednosti za variabilne podatke. Dokumenti zahtev so dosegljivi v Tehnološkem centru.
7.3.6.2 Program prototipov
Dobavitelj je odgovoren za kakovost delov, ki jih proizvaja in storitve, ki jih oddaja
poddobaviteljem, vključno s podobavitelji, ki jih naroči Letrika. Dobavitelji zaprosijo Področje
Tehnologije v Iskri za potrditev potrebe po nadzornih načrtih prototipov, FMEA itd.
Nabava prototiopv
Datum dobave za vzorce sestavnih delov prototipov določi Letrika ter ga navede v nabavnem
nalogu. Datum(i) dobave odražajo datum(e), ko naj bi izdelki prispeli na prevzem v Iskro. Vsi
sestavni deli prototipov in pošiljke morajo biti identificirani tako kot je določeno v za to
ustreznih dokumentih. Dobavitelj mora predložiti poročila o kontroli z dobavo vzorcev kot
zahteva Iskrin nabavnik. Če pregled poročila kontrole nakazuje, da deli (kosi) niso v skladu z
vzorci ali če pregled delov razkrije nezadovoljivo stanje, ki ga v poročilu ni, mora dobavitelj z
Iskrinim konstrukterjem pred dobavo prototipa odpraviti neskladnost. Dobavitelj bo obvestil
Iskrinega konstrukterja o pomembnih vzrokih za neskladnost in o načrtu korektivnih ukrepov.
To je potrebno pisno posredovati nabavniku v Iskri. Če rešitev neskladnosti leži v spremembi
orodja, materiala ali obdelave, bo dobavitelj popravil situacijo (na dobaviteljeve stroške) in
ponovno predložil poročilo kontrole pregledanih delov. To je potrebno pisno posredovati
nabavniku v Iskri.
7.3.6.3 Proces odobritve proizvoda
Dobavitelj deluje v skaldu s priročnikom AIAG (PPAP), razen če Letrika ne določi drugače.
Kopije dobaviteljevega PPAP so na prošnjo iz Iskre nemudoma dosegljive. Dobavitelji lahko
svojim podobaviteljem predložijo podoben odobritveni postopek izdelka ali proizvodnega
procesa. Kot je določeno v procesu APQP, naj bi se nadzor prve serije proizvodnje izvajal
kot metoda za verifikacijo proizvodnih kapacitet. Od dobavitelja se pričakuje, da bo razvil in
realiziral FTQ proces izboljšav z opredeljenimi ustreznimi alarmi in načrti reakcij. Za 5 najbolj
problemetičnih težav je potrebno razviti akcijski načrt, ki prikazuje stalen razvoj skozi čas.
Proces izboljšave FTQ je potrebno realizirati med APQP in PPM izračuni verificiranimi med
PPAP in »Run at Rate«. Cilj FTQ naj bi bil nič PPM. OPOMBA: Blago ali izdelki, ki temeljijo
na sarži lahko demostrirajo z analizo procesa za določitev omejitev in prikaz zadostnih
kapacitet, ki podpirajo hitrost sprostitve izdelka. Ob novih ali pregledanih materialih, obvestilo
o potrditvi PPAP s strani Iskre ne daje avtorizacije za pošiljko. Avtorizacijo za začetno
pošiljko bo izdala služba Logistike in bo na njej tudi datum zapadlosti, količina, ki jo je
potrebno poslati in nivo spremembe, ki bo v skladu z materialom.
Page 12/20
7.4 Nabava
7.4.1.1 Regulativna skladnost
Glej odstavek 7.2.
Pričakovanje glede materiala
Dobavitelji v zahtevanem časovnem obdobju dobavijo vzorce, informacije glede testiranja,
okolja in MSDS. MSDS se zahteva za razsuti tovor ali surovine. MSDS se prav tako zahteva
za sredstva proti koroziji, za maziva, olja ali druge kemične materiale, ki so v izdelku ali
sestavu in se dobavljajo Iskri. Dobavitelji bi morali v skaldu z zahtevami dobaviti isti material
po vsem svetu.
7.4.1.2 Vodenje kakovosti dobavitelja
Letrika izpolnjuje cilj skladnosti dobavitelja z ISO/TS16949: 2002 kot sledi (glej tudi poglavje
4.2.2):
a) Dobavitelji, ki proizvajajo izdelke za avtomobilsko industrijo ali material neposredno za
Iskro morajo imeti registriran najmanj ISO 9001: 2000.
b) Bolj priljubljena metoda je, da so dobavitelji delov za avtomobilsko industrijo registrirani po
ISO/TS16949: 2002, ki mora vključevati reference do posebnih dokumentov za Iskrine
tranke, ter ustrezen DPSS SQ kontakt za posebne zahteve.
Registracija, ki jo izbere dobavitelj lahko vpliva na proces ocenjevanja in potencialno na
možnosti poslovanja tega dobavitelja. Dobavitelji, ki so registrirani po ISO 9001:2000 ali
ISO/TS 16949:2002 morajo obvestiti Iskro o certifikatih, ki so preklicani ali dani za poskusno
obdobje. Dobavitelji morajo prav tako obvestiti svoje SQE v Iskri, če nameravajo spremeniti
registratorja.
Dobavitelji morajo Iskrinemu nabavniku dostaviti kopijo potrdila o registraciji za kakršnekoli
spremembe ali obnovitve v certificiranju sistema vodenja kakovosti. Dobavitelji morajo
preskrbeti certifikat sistema vodenja kakovosti, ki je v angleščini ali slovenščini. Dobavitelji so
odgovorni, da se podatki o imenu cetifikata in podatki o naslovu ujemajo s tistimi v registru.
OPOMBA: Certifikacija tretje stranke ne razbremeni dobavitelja polne odgovornosti za
kakovost dobavljenega izdelka.
Razvoj dobaviteljev: posebej imenovanih malih dobaviteljev materialov in delov za
avtomobilsko industrijo
V primerih da je poddobavitelj Iskrinega dobavitelja tako majhen da nima dovolj virov za
razvoj sistema v skladu z ISO/TS 16949:2002 ali ISO 9001:2000, ali dobavlja izdelke, ki niso
skonstruirani za posebne konstrukcijske kriterije, lahko Iskrin dobavitelj odpove določene
posebne izdelke. Iskrin dobavitelj mora dosledno uporabljati kriterije ocenjevanja za
določanje posebej imenovanih poddobaviteljev, za katere lahko velja ta predpis. Iskrini
dobavitelji, ki so certificirani po ISO/TS16949: 2002 ali ISO 9001:2000 smejo uporabljati
obrazec za oceno dobavitelja (Letrika Supplier Assessment) ali druga veljavna ISO/TS
ocenjevanja za ocene poddobaviteljev, z namenom da bodo v skladu z 7.4.1.2.
Iskrin dobavitelj mora oceniti vsaj poddobaviteljevo zanesljivost, vrednost njegovih poslov, tip
dobavljenih izdelkov, sistem kakovosti, zmogljivosti sistemov proizvodnje in dobav ter
kakršnakoli tveganja za Iskro. Iskrin dobavitelj mora prevzeti popolno odgovornost za
kakovost svojih poddobaviteljev in učinkovitost dobav.
Page 13/20
7.4.3.1 Kakovost vhodnih izdelkov
Dobavitelj mora obvladovati svoje poddobavitelje. Kadar dobavitelj odloči, da je potrebna
vhodna kontrola poddobaviteljevega materiala, mora biti ta aktivnost skladna s tveganjem in
vplivom na kakovost dobavitelja. Te kontrole morajo vključevati podatke o spremenljivkah
tam kjer je to potrebno in te kontrole se morajo uporabiti kot ključni indikator za vodenje
kakovosti poddobavitelja. Za vzorčne podatke o atributih mora biti nivo sprejemljivosti nič
napak.
Izbor in učinkovito delovanje dobaviteljev je pomembno in ključno za sposobnost Iskre, da le
ta izpolnjuje ali presega zahteve strank; vendar kritični procesi, ki jih izvajajo poddobavitelji
lahko vodijo do večjih možnosti tveganja proizvodnje. Neučinkovito obvladovanje
poddobaviteljev je lahko vzrok da v Iskri in pri Iskrinih partnerjih nastanejo velike težave
glede kakovosti. Vsa tveganja je potrebno skrbno in natančno preučiti ter izvesti ukrepe, ki
zmanjšujejo potencialna tveganja Iskre.
Dobavitelji 1. stopnje so odgovorni za uspešnost delovanja svojih podobaviteljev. Izbrati
morajo poddobavitelje (za toplotno obdelavo, galvanizacijo,...) glede na pričakovanja Iskre:
nič napak in da glede na zmogljivosti poddobavitelja, trajno vzdržujejo procese skozi
življenjsko dobo izdelka, ki so v skladu z vsemi zahtevami izdelka Iskre. Na začetku je
potrebno ocenjevati poddobavitelje z obrazcem za oceno dobavitelja ter ga periodično
ponavljati. Zahtevano je, da morajo biti dokumenti pregleda dosegljivi za pregled Iskre.
Dobavitelji morajo iskati dodatno strokovno znanje in izkušnje, ki so potrebne, na osnovi
posebne tehnologije s ciljem zagotoviti sposobnost izbire ustreznega dobavitelja in zagotoviti
stalno uspešnost delovanja. Tam kjer se identificira visoko tveganje v procesu, ki je oddan
podizvajalcem, mora dobavitelj 1. stopnje zagotoviti ustrezno obvladovanje zaščite strank.
7.4.3.2 Spremljanje dobaviteljev
Letrika uporablja pregled rezultatov dobavitelja za spremljanje učinkovitosti kakovosti
dobavitelja in vodenje korektivnih ukrepov za izboljšavo kakovosti. Letrika pričakuje, da bodo
dobavitelji uvedli procese in konstrukcije s končnim ciljem doseganja nič napak in 100%
pravočasnostjo dobav. Matriko kakovosti in dobave je potrebno vključiti v vodstvene preglede
dobaviteljev; Cilj mora biti nič napak in 100% pravočasnost dobav. Dobavitelji, ki ne dosegajo
zgoraj omenjenih pričakovanj, morajo iti skozi SPD procese kot določi njihov SQE. Od
dobaviteljev se pričakuje, da bodo zagotavljali kakovost in zmogljivosti materialov ter
sestavnih delov, ki prihajajo od poddobaviteljev. Dobavitelji morajo zagotoviti da
poddobavitelji razvijejo sistem vodenja kakovosti, ki omogoča preprečevanje napak, sledenje
in izboljšave.
7.5 Proizvodnja in nudenje storitev
7.5.1.1 FMEA in plani nadzora
FMEA in odobritve planov nadzora
Iskrina potrditev tehničnih zahtev ter odobritev kakovosti dobavitelja je zahteva FMEA
procesa ter plana nadzora za označene varnostne enote, ne glede na položaj PPAP nivoja.
Po začetni odobritvi je prav tako zahtevana potrditev sprememb v skladu s temi dokumenti.
Letrika si pridržuje pravico, da zahteva potrditev FMEA in/ali nadzornih planov za katerikoli
kos ali proces od kateregakoli dobavitelja.
Page 14/20
FMEA
Dobavitelj mora pripraviti dokumentiran proces FMEA za vse kode, ki se dobavljajo v Iskro.
Kjer je dobavitelj odgovoren za konstrukcijo (dizajn), mora dobavitelj pripraviti dokumentirano
konstrukcijo FMEA za vse dele, ki ji konstruira za Iskro. FMEA se lahko napiše za družine
delov, kjer se uporabljajo procesi serije in skupno orodje. Družine morajo biti jasno
opredeljene in morajo vsebovaiti celoten seznam družine. Tehnična služba Iskre in Kakovost
dobavitelja morata potrditi oznake družine. Na Iskrino željo mora dobavitelj nabaviti kopijo
FMEA dokumentov za pregled. Če se dokument smatra kot lastniški, mora dobavitelj
preskrbeti kvalificirano tehnično podporo in tistemu, ki je zanjo zaprosil, dostaviti FMEA v
pregled brez pridržanja kopij. Pismo, ki navaja lastniško naravo je potrebno vključiti v PPA
paket, ki ga je potrebno predložiti. FMEA-je je potrebno pripraviti z uporabo AIAG Potential
Failure Mode in Effects Analysis referenčnega priročnika, razen če ni drugače odobreno s
strani Kakovosti dobavitelja (Letrika).
Načrti kontrole
Priročnik za sodobno planiranje kakovosti in plan nadzora, dosegljiv preko AIAG, bi se moral
uporabljati kot vodnik pri razvijanju in vzdrževanju planov nadzora. Zgodovina sprememb bi
se morala voditi kot del plana nadzora za dokumentiranje realizacije sprememb.
Odobritev se lahko izvede preko obrazca PSW odobritve, a se kot metoda preferira podpis
dokumentov. Prav tako se zahteva potrditev sprememb v teh dokumentih po začetnem
sprejemu. Letrika si pridržuje pravico, da zahteva potrditev nadzornih planov za katerikoli del
od kateregakoli dobavitelja. Vsi izdelki Iskre morajo imeti plan nadzora. Plani nadzora družin
se lahko uporabljajo za dele s splošnimi procesi. Družina se v planu nadzora jasno opredeli,
tako da je uporaba določena.
Kontrole konstrukcije in procesov raje stremijo k preprečevanju kot odkrivanju in popravljanju
napak. Posebno pozornost je potrebno nameniti identifikaciji karakteristik vhodne kontrole, z
namenom preprečitve kasnejše kontrole in zadrževanja.
Izdelki na katerih so spremembe, predelave ali je iz procesa, mora ponovno skozi kontrolo v
skladu z vsemi zahtevami plana nadzora in dokumentiranimi postopki. Dobavitelji morajo
izpolnjevati vsaj sledeče zahteve.
Plan nadzora naj bi pokrival tri področja.
a) prototip: Opis dimenzijskih meritev, testov materiala in učinkovitosti delovanja, ki se bodo
pojavili med izdelavo prototipa. Dobavitelj mora imeti plan nadzora prototipa, če Letrika to
zahteva.
b) pred-zagon: Opis dimenzijskih meritev, testov materiala in učinkovitosti delovanja, ki se
pojavijo po izdelavi prototipa in pred serijsko proizvodnjo. Pred-zagon se opredeli kot
proizvodna faza v procesu realizacije proizvoda, ki se lahko zahteva po izdelavi prototipa.
c) proizvodnja: Dokumentacija karakteristik izdelka/procesa, kontrole nadzorov, testov in
merilnih
sistemov,
ki
se
uporabljajo
med
masovno
proizvodnjo.
Vsak izdelek mora imeti plan nadzora, toda v mnogih primerih plani nadzora družine lahko
pokrijejo veliko podobnih delov, ki so narejeni z uporabo splošnih procesov.
Dobavitelj mora razviti plan nadzora, ki vključuje vsaj sledeče podatke.
a) Splošni podatki
Page 15/20

številka plana nadzora,

datum izdaje in morebiten datum revizije,

dobaviteljeva oznaka spletne strani/ime,

koda/e,

ime izdelka/opis,

nivo konstrukcijske spremembe,

faza (prototip, pred-zagon, proizvodnja),

ključni kontakt,

stopnja izdelka/procesa,

ime procesa/opis operacije.
b) Kontrola izdelka

posebne karakteristike vezane na izdelek,

druge karakteristike za kontrolo (številka, izdelek ali proces),

specifikacije/toleranca.
c) Nadzor/kontrola procesa

parametri procesa,

posebne karakteristike vezane na proces,

stroji, šablone, vzorci, orodja za izdelavo.
d) Metode

ocena merilne tehnike,

odpravljanje napak,

velikost in frekvenca vzorca,

metoda nadzora.
e) Načrt reakcij in korektivnih ukrepov

načrt reakcij (vključiti ali navesti referenco),

korektivni ukrep.
7.5.1.2 Navodila za delo
Page 16/20
Operaterji morajo uporabiti najsodobnejša navodila za delo ali tiste, ki so v skladu z nivojem
revizije izdelka.
7.5.1.3 Verificiranje namestitve dela
Zahteve verifikacije namestitve vključujejo menjave ročnega orodja.
7.5.1.4 Preventivno in napovedno vzdrževanje
Dobavitelj mora imeti dokumentiran sistem za preventivno vzdrževanje. To mora vključevati
pravočasen pregled načrtovanih aktivnosti vzdrževanja in dokumentiran načrt aktivnosti za
vse sezname opravil. Za določitev učinkovitosti programa mora proces vodstvenega
pregleda vključevati pregled ključne metrike kot je MTBF, pravočasno vzdrževanje in po
potrebi drug. Dobavitelj mora uporabiti tehnike napovednega vzdrževanja za stalno
izboljšavo učinkovitosti in uspešnosti proizvodne opreme.
7.5.1.6 Načrtovanje dela
Dobavitelji Iskre dobijo elektronsko pooblastilo pošiljanja, urnike in napovedi dobav ter
pošljejo obvestilo o pošiljki, ko je le-ta v pošiljanju.
Dobavitelji, ki ne pošljejo veljavnega, pravočasnega in točnega obvestila o pošiljki, so lahko
izpostavljeni pokrivanju stroškov s strani Iskrine prevzemne službe. Letrika pričakuje, da bo
obvestilo o pošiljki poslano najkasneje 30 minut potem, ko pošiljka zapusti skladišče.
Letrika bo za vsak proizvodni del uredila frekvenco pošiljanja. Najkrajša frekvenca pošiljanja
dobavitelja je en dan. Dobavitelj bo pošiljal natančne količine, v skaldu z datumi in časi
opredeljenimi pri naročanju. Vsi Iskrini izdelki morajo biti dobavljeni v zato namenjenih
zabojih v predpisanih količan za zaboj. V času prevzema mora dobavitelj dovoliti vozniku
pooblaščenega prevoznika, da preveri dobavne količine glede na načrtovane količine.
Presežene količine dobave ne bodo sprejete; če pride do preseženih količin dobave, bodo lete vrnjene pošiljatelju na njegove stroške. Če iz kateregakoli razloga dobavitelj ne more
izpolniti posredovanega plana naročanj, je dobaviteljeva odgovornost, da nemudoma obvesti
ustrezno osebje iz Iskrine logistične službe in da prejme avtorizacije za kasnejšo dobavo.
Da bi izpolnili prvotno načrtovane količine dobav, bodo dobavitelji nadoknadili vse
poddobave preko pooblaščenih prevoznikov Iskre. Vse stroške za tovrstne transporte krijejo
dobavitelji. Če pride do zastoja proizvodnje v Iskri oz. pri stranki zaradi dobaviteljeve napake
pri dobavi pogodbenih izdelkov, bo vse stroške, ki jih v takem primeru ima Letrika oz. njene
stranke, v celoti nosil dobavitelj. Poleg tega se pri dobavitelju uvedejo korektivni ukrepi.
Načrtovanje dobavnih rokov
Načrtovanje dobavnih rokov se določi v delovnih dneh in se nanaša na čas med prejemom
naročila in pripravljenostjo (stanjem) za pošiljanje. Ustaljeni dobavni roki (ko je načrt oz.
napoved rutinsko na razpolago) obsegajo 10 koledarskih dni ali manj. Izjeme v zahtevah, v
primeru le teh, glede dobavnih rokov mora odobriti nabavna in logistična služba. Prav tako
morajo le-te biti dokumentirane v nabavni pogodbi.
7.5.3 Nalepke za identifikacija in sledljivost
Za vse Iskrine destinacije mora biti material identificiran v skladu z Odette standardom
označevanja. Vzorec ali faksimile vaše oznake mora preskrbeti kontaktna oseba iz Logistike
(Letrika).
Skupinska nalepka je potrebna za označevanje posameznih ali skupinskih paketov, zato da
Page 17/20
se jih obdrži skupaj v eni pošiljki. Podrobnosti o pošiljanju, polja s prejemnikom in
prevzemnimi mesti so vedno izpolnjena.
Posamezne nalepke se morajo prilepiti neposredno na paket, ki vsebuje en ali več kosov
istega tipa. Uporablja se za identifikacijo vsebine paketa in ne vsebuje dobavnih podrobnosti.
Ta polja so neizpolnjena.
OPOMBA: Vsaka paleta ali zaboj (vključno z vsemi posameznimi zaboji na eni paleti) se
identificira z ustrezno nalepko.
Vsaka skupinska nalepka mora vsebovati sledeče podatke:

Kodo dobavitelja / koda v Iskri

Iskrino kodo kosa/materiala/revizije

Število kontejnerjev na kodo

Enota mere za vsak kos ali material

Celotna količina

Številka nakupne naročilnice

Nakladnica (nakladnica bo označena s črtno kodo na vsakem popisu
blaga)

Količina na paket

Teža pošiljke

Dostava na lokacijo

Številka fakture ( če se razlikuje od nakladnice).
7.5.4 Last Iskre
Letrika bo upravljala z lastništvom vseh povratnih zabojnkov. Dobavitelj je odgovoren za
sledenje in vzdrževanje (vključno s popravili in čiščenjem) povratnih zabojnikov in njihovega
imetja.
Orodja
V primeru če je Letrika plačnik orodja, ga plača dobavitelju šele po potrditvi PPAP vzorcev iz
orodja. Dobavitelj je odgovoren za vzdrževanje in obnovo orodja, ki je v lasti Iskre. Če je
dobavitelj odgovoren za konstruiranje orodja, mora v roku šestih tednov po potrditvi PPAP
vzorcev Iskri zagotoviti risbe orodja za vsa nova orodja, orodja, ki so deležna konstrukcijskih
spremeb ter orodja, ki se revidira. Dobavitelj mora na zahtevo Iskre zagotoviti risbe načrtov
za obstoječa orodja.
7.5.5 Ohranitev izdelkov
Transport
Navodila za prevoz preskrbi Letrika za vse dobavitelje, kateri dobavljajo po Iskrinih prevoznih
Page 18/20
pogojih plačanih iz strani Iskre. Iskrin pooblaščeni prevoznik izvede prevoze za vse pošiljke
na običajen način v predpisanem času, razen če Letrika ne določi drugače. Dobavitelj plača
premijske pošiljke, do katerih je prišlo po njegovi krivdi. Dobavitelji uporabljajo pooblaščene
prevoznike za vse vrste transporta, vključno s premijskimi prevozi po dobaviteljevi krivdi.
Presežek transportnih stroškov, kot posledica uporabe nepravilnih prevoznikov, se bo pisal v
breme dobavitelja; izvedeni bodo korektivni ukrepi. Letrika bo prevzela odgovornost za
zavarovanje materialov, ki so na poti, po tem ko Letrika imenuje prevoznika. Če je prevoz v
režiji dobavitelja, mora za zavarovanje tovora poskrbeti sam dobavitelj.
Pakiranje
Dobavitelji morajo preskrbeti pakiranje v skladu z zahtevami pakiranja, ki so del Iskrine
dolgoročne pogodbe. Kakršnokoli odstopanje od smernic je potrebno nasloviti na Iskrinega
nabavnika in pridobiti potrditev s strani Iskre.
7.5.5.1 Skladiščenje in zaloge
Dobavitelj mora uporabljati metodo FIFO (prvi noter, prvi ven) za nadzor zalog za vse Iskrine
izdelke.
7.6 Kontrola merilnih naprav
7.6.1 Analiza merilnega sistema
Za vsako merilno napravo, ki se uporablja za preverjanje natančnosti izdelave izdelka je
potrebno izvesti preverjanje, v skladu z metodami, ki so opisane v zadnjem AIAG priročniku
analize merilnih sistemov (MSA), za določitev zmogljivosti merilnega sistema. Za oceno
karakteristik merilnih naprav morajo le ta imeti opravljeno celotno analizo merilnih sistemov
(popačenost, linearnost, stabilnost, obnovljivost in ponovljivost meritev). Opomba: Ustrezna
metoda, ki jo določi dobavitelj, se lahko uporabi za oceno linearnosti. Merilne naprave, ki
niso v skladu s specifikacijami v MSA morajo imeti načrt vzdrževanja (kot je 100% kontrola,
izboljšava merilne naprave ali druga sredstva). Zapiske preverjanj merilnih naprav je
potrebno hraniti. Zahteve veljajo za merilne sisteme, ki so navedeni v kontrolnih načrtih.
7.6.3.1 Interni laboratorij
Interni laboratorij družbe mora imeti opredeljeno področje delovanja, ki vključuje zmogljivosti
za izvajanje zahtevanega pregleda, testa ali storitev kalibriranja. Področje delovanja
laboratorija mora biti vključeno v dokumentacijo sistema vodenja kakovosti. Laboratorij mora
opredeliti in izvesti, tehnične zahteve najmanj za ustreznost laboratorijskih postopkov,
kompetentnost osebja laboratorija, testiranje izdelkov, sposobnosti za korektno izvajanje teh
storitev, sledljivost do relevantnih standardov procesa (kot na primer: ASTM, EN itd.) in
pregled
sorodnih
zapiskov.
OPOMBA: Akreditacija po ISO/IEC 17025 se lahko uporabi za demonstracijo skladnosti
hišnega laboratorija dobavitelja s temi zahtevami, vendar ni obvezna.
7.6.3.2 Zunanji laboratorij
Komercialni/neodvisni laboratoriji, ki so registrirani po ISO/IEC 17025, morajo imeti področje
delovanja in zmogljivosti v skladu s testi, ki jih je potrebno izvesti.
8. Meritve, analize in izboljšave
8.1.1 Identifikacija statističnega orodja
Page 19/20
Dobavitelj naj bi uporabljal zadnjo izdajo AIAG SPC za nadzor proizvodnega procesa in
AIAG MSA za upravljanje z napravami merilnega sistema.
8.2.2 Interna presoja
Interni presojevalci morajo biti kvalificirani kot je priporočeno v ISO 19011 po napotkih za
presojo kakovosti oz. sistema vodenja varstva okolja - odstavki od 7.1 do 7.5. Poleg tega
morajo biti interni presojevalci kompetentni pri razumevanju in uporabi procesnega pristopa
za presojo (glej ISO/TS 16949:2002, odstavek 0.2, procesni pristop), ključnega orodja (kot
na primer PPAP in referenčni priročniki, ki vključujejo APQP, MSA, SPC in FMEA ali
ekvivalentne VDA dokumente) in posebnih Iskrinih zahtev za dobavitelje.
Za dobavitelje, ki delujejo na več različnih lokacijah, je potrebno vse neskladnosti, ki se
odkrijejo pri glavni presoji in pri internih presojah, povzeti in posredovati na vsako
dobaviteljevo lokacijo. Predstavniki lokalnega vodstva na vseh lokacijah bodo ocenili potrebo
po podobnem korektivnem ukrepu.
8.2.4.1 Kontrola načrta in funkcijsko testiranje
Kontrola načrta in funkcijsko testiranje (vseh zahtev delovanja in konstrukcijskih materialov)
se bo izvajala letno. Če se bodo odkrila odstopanja, bo dobavitelj kontaktiral Iskro, ki bo
ocenila vpliv korektivnih ukrepov. Po korektivnih ukrepih in posredovanju ažuriranih
dokumentov Iskri, je odobritev v rokah Iskrine službe kakovosti. Certificiranje surovin z
ažuriranim obsegom akreditacije laboratorija se izvaja letno.
8.2.4.2 Izgled izdelkov
Izgled izdelkov se določi na konstrukcijski risbi. Za specifično usmeritev glede zahtev za
izgled izdelka, kontaktirajte razvojni tim ustreznega Iskrinega izdelka.
8.3 Kontrola neskladnih izdelkov
Dobavitelj mora imeti ustrezne procese in sisteme za preverjanje skladnosti izdelka tako, da
se prepreči pošiljanje neskladnih izdelkov na katerokoli Iskrino lokacijo.
8.5.1 Stalne izboljšave
Glej poglavje 7.1.4: Predlog dobavitelja/Program zahtev za spremembe. FTQ proces
izboljšav je potrebno nadaljevati med proizvodnjo.
8.5.2 Korektivni ukrepi
Kadar se pojavi problem, pričakujemo, da bodo naši dobavitelji nemudoma ustavili
obratovanje, da bi zaščitili Iskro ali Iskrine stranke pred kakršnimkoli neskladnim materialom.
Na problem se je potrebno odzvati v roku 24 ur. Zadnji odgovor/ukrep (z analizo vzroka)
mora biti izveden v roku 15 koledarskih dni, razen, če je dobavitelj pri katerem je zastoj
nastal, zaprosil za dodaten čas, ki mu je bil odobren. Dobavitelji morajo izvesti analizo 5x
zakaj (5-Why Analysis), da z njo potrdijo temeljni vzrok nastanka zastoja.
Dobavitelji so finančno odgovorni za neskladne materiale in njihove učinke, ki lahko
vključujejo težave glede garancije in poravnave stroškov sortiranja, popravila, odpada,
transporta in drugih podobnih stroškov, ki nastanejo v Iskri ali pri njenih strankah. Poravnanje
stroškov se posreduje v Iskro – SQE. Dobavitelji morajo na obvestilo o poravnavi stroškov
odgovoriti v roku 15 dni.
Page 20/20