Poročilo ravnatelja

Comments

Transcription

Poročilo ravnatelja
Poročilo ravnatelja o realizaciji
Letnega delovnega načrta
za šolsko leto 2013/2014
S pozitivno energijo, spoštovanjem in strokovnim delom
premagajmo ovire in težave
na poti do "sončnega" cilja – celovitega razvoja na vseh
področjih otrokovega funkcioniranja.
Poročilo o realizaciji LDN za šol. leto 2013/2014
Vsebina
1
2
3
4
5
6
7
Pogoji za uresničevanje vzgojno izobraževalnega dela .............................................. 2
Organizacija dela .............................................................................................................. 3
Pouk .................................................................................................................................... 4
Jutranje varstvo ................................................................................................................ 5
Podaljšano bivanje ........................................................................................................... 5
Mobilna služba .................................................................................................................. 5
Dnevi dejavnosti ............................................................................................................... 6
7.1
Kulturni dnevi ................................................................................................................................ 6
7.2
Naravoslovni dnevi ...................................................................................................................... 6
7.3
Športni dnevi ................................................................................................................................. 6
7.4
Tehniški dnevi............................................................................................................................... 6
7.5
Delovni dnevi: ............................................................................................................................... 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Interesne dejavnosti ......................................................................................................... 7
Šolska skupnost učencev ................................................................................................ 8
Šola v naravi ...................................................................................................................... 8
Tekmovanja, natečaji, nastopi......................................................................................... 8
Učiteljski zbor .................................................................................................................. 10
Šolski sklad ..................................................................................................................... 10
Svet staršev ..................................................................................................................... 11
Svet šole .......................................................................................................................... 11
Šolska svetovalna služba .............................................................................................. 11
Zdravstveno in zobozdravstveno varstvo ................................................................... 12
Šolska logopedska služba ............................................................................................. 12
Šolska knjižnica .............................................................................................................. 12
Fizioterapija ..................................................................................................................... 13
Šolsko glasilo .................................................................................................................. 13
Kolesarski izpit ................................................................................................................ 13
Nacionalno preverjanje znanja ...................................................................................... 13
Sodelovanje s starši ....................................................................................................... 14
Sodelovanje z okoljem ................................................................................................... 14
Nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje ................................................. 15
Oddaja prostorov ............................................................................................................ 15
Donacije ........................................................................................................................... 15
Investicije in nakupi opreme ......................................................................................... 15
Praksa študentk PeF Ljubljana ..................................................................................... 16
Projekti ............................................................................................................................. 16
Drugo ................................................................................................................................ 20
str. 1
Poročilo o realizaciji LDN za šol. leto 2013/2014
1
Pogoji za uresničevanje vzgojno izobraževalnega dela
 Materialni pogoji
Šola ima 10 učilnic, med njimi knjižnico, likovno učilnico, gospodinjsko učilnico,
računalniško učilnico. Na šoli imamo tudi multisenzorno sobo, prostor za logopeda,
prostor za svetovalno delavko, kuhinjo za pripravo hladnih malic, zbornico, arhiv,
tajništvo, ravnateljevo pisarno, obuvalnico, 5 sanitarijev in večnamenski prostor.
Skupna površina znaša 892 m².
 Finančni pogoji
Sredstva zagotavljajo:
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
- za logopeda SOUS,
- za prevoz in spremstvo otrok občine Črnomelj, Semič in Kočevje,
- za investicijsko vzdrževanje občina Črnomelj.
 Kadrovski pogoji
V šol. letu 2013/2014 smo s 1. 9. 2013 zaposlili novo učiteljico in učitelja: Romano
Andrejko Kavčič, Petra Mravinca, Marka Šikonja. Ponovno smo zaposlili tudi vse
učiteljice, ki so bile zaposleni za določen čas v preteklem šolskem letu, ker se je na
razpis prijavila samo ena učiteljica z ustrezno izobrazbo.
To so: Nina Aupič, Zvonka Cerjanec, Mojca Kambič, Mateja Medvešek Rjavec, Nadja
Videtič, Dijana Crnić, Tina Črnič, Katarina Konda, Sanela Majstorović, Nadja Videtič,
Špela Vraničar in Bjanka Bogovac so zaposleni za določen čas zaradi neustrezne
izobrazbe.
Za določen čas smo zaposlili tudi hišnika - šoferja Andreja Mežnarja.
Z 22. 10. 2013 smo za določen čas zaposlili Adelino Kofol zaradi odhoda Nadje
Videtič na porodniško, s 3. 3. 2014 pa Merimo Salihović, ki je nadomestila Špelo
Vraničar, ki je šla prav tako na porodniško.
str. 2
Poročilo o realizaciji LDN za šol. leto 2013/2014
Na šoli so poučevali tudi učitelji z OŠ Mirana Jarca Črnomelj, ki so dopolnjevali svojo
učno obveznost: Jože Hudelja, Antonija Papež, Janez Pašič in Natalija Orlič.
Študentska praksa: Ana Hanzelj, Urška Žunič in Iva Željko.
Prostovoljke: V sodelovanju s SŠ Črnomelj sta na šolo prihajala prostovoljca Nina
Bahor in Kristjan Žunič. Kot prostovoljka je na šolo prihajala študentka Katja Bahor.
2
Organizacija dela
V šol. letu 2013/2014 je bilo 1. septembra vpisanih 61 učencev, od tega 9 novincev,
ki so bili razporejeni v 10 oddelkov in oddelek podaljšanega bivanja. Med šolskim
letom so bili na našo šolo usmerjeni še 3 učenci. Na koncu šolskega leta je bilo
vpisanih 62 učencev. 1 učenec se je med šolskim letom izpisal, 1 pa je umrl.
Pouk je potekal dopoldne.
Številčno stanje ob koncu šolskega leta 2013/2014 (24. 6. 2014):
Dečki
Deklice
Skupaj
K 1., 2. r
3. r
K 4., 6. r
5. r
7. r
K 8., 9. r
Skupaj NIS
PPVI I
PPVI I,II
PPVI III, IV
PPVI IV, V
Skupaj PPVI program
4
2
4
5
5
3
23
2
2
4
4
1
4
17
6
4
8
9
6
7
40
2
4
2
5
13
2
1
4
2
9
4
5
6
7
22
SKUPAJ
36
26
62
Oddelki
str. 3
Poročilo o realizaciji LDN za šol. leto 2013/2014
3
Pouk
S poukom smo pričeli v ponedeljek, 2. septembra 2013 in ga zaključili v torek, 24.
junija 2014. Delo je bilo razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji, vmes so bili prosti
dnevi in počitnice. Za učence NIS-a se je pouk začenjal ob 8.20, za učence PPVI-ja
pa ob 8.05.
Realizacija, obisk pouka in učni uspeh učencev:
Učni uspeh
(%)
Obisk pouka
(%)
Obisk poukabrez Romov
(%)
Realizacija
(%)
K 1., 2. r
66
73
95
99
3. r
100
82
99
100
K 4., 6. r
100
84,2
90
100
5. r
66,7
62,4
99,3
99,7
7. r
100
94
99
96
K 8., 9. r
71
70,5
98,5
98
Skupaj NIS
72,1
96,8
98,8
Oddelek
77,7
PPVI I
/
91,6
/
99,6
PPVI II, III
/
65,1
65,1
99,1
PPVI III, IV
/
93,8
93,8
98
PPVI IV, V
/
83,7
84
98,8
Skupaj PPVI
/
83,55
81
98,9
72,1
80
91,5
98,8
SKUPAJ
Realizacija dopolnilnega in dodatnega pouka je bila:
Oddelek
Realizacija DOP (%)
Realizacija DOD (%)
K 1., 2. r
100
100
3. r
100
100
K 4., 6. r
100
100
5. r
97
100
7. r
100
100
K 8., 9. r
100
100
str. 4
Poročilo o realizaciji LDN za šol. leto 2013/2014
SKUPAJ
4
99,5
100
Jutranje varstvo
Jutranje varstvo je bilo organizirano od 6.30 do 8.15. Obiskovali so ga učenci, ki so
prispeli v šolo s šolskim kombijem iz smeri Semič, Stari trg in Metlika.
5
Podaljšano bivanje
Imeli smo oddelek podaljšanega bivanja, ki ga je obiskovalo 57 učencev. Podaljšano
bivanje se je izvajalo od 12.00 do 15.30.
6
Mobilna služba
Naša šola je nudila strokovne delavce: defektologe, logopedinjo in socialno
pedagoginjo vrtcem in osnovnim šolam v občinah Črnomelj, Semič in Metlika. Na
koncu šolskega leta smo nudili pomoč 50 učencem, v skupnem številu 101 ure
tedensko.
Stanje: 24. 6. 2013
Šola
Št. učencev
Št. ur dodatne strokovne
pomoči tedensko
OŠ B. o. Semič
9
21
OŠ Loka Črnomelj
19
39
OŠ Metlika
3
5
OŠ Mirana Jarca
4
9
OŠ Podzemelj
7
17
OŠ Dragatuš
3
4
OŠ Stari trg ob Kolpi
2
2
OŠ Vinica
3
4
SKUPAJ
50
101
V vrtcih Semič, Črnomelj in Metlika so dodatno strokovno pomoč izvajale naše
učiteljice po podjemni pogodbi.
str. 5
Poročilo o realizaciji LDN za šol. leto 2013/2014
7
Dnevi dejavnosti
Vsi planirani dnevi dejavnosti, kulturni, športni, naravoslovni, tehniški in delovni dnevi
so bili kvalitetno izvedeni.
Učitelji so vse opravljene naloge natančno zapisovali in oddali poročila o opravljenem
delu.
7.1 Kulturni dnevi
●
Pikin festival, Velenje, 25. 9. 2013
● Zimski kolaž z dedkom Mrazom, 24. 12. 2013
● Beri naprej, za nas ni mej, Črnomelj, Vinica, 14. 5. 2014
● Pravljične urice, 1., 2. razred, 23. 6. 2014
7.2 Naravoslovni dnevi
● Zdravstvena vzgoja (Prva pomoč in puberteta), 4. in 6. razred, 14. 10. 2013
● Kostanjev piknik, 17. 10. 2013
● Tradicionalni slovenski zajtrk, 15. 11. 2013
● Zdravstvena vzgoja, PPVI 4, 5, 16. 1. 2014
● Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja, 7. 8. in 9. razred, 26. 11. 2014
● Zdravstvena vzgoja, 3. razred, 20. 1. 2014
● Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja, 1., 2. razred, 20. 1. 2014
● Zdravstvena vzgoja, PPVI III, IV, 8.11. 2013 in 20. 5. 2014
● Zdravstvena vzgoja, 5. razred 10. 4. 2014
7.3 Športni dnevi
●
●
●
●
●
Orientacijski pohod, 3. 10. 2013
Zimski športni dan, 18. 3. 2014
Atletika, 11. 4. 2014
Plavanje, 16. 5. 2014
Športne igre, 21. 5. 2014
7.4 Tehniški dnevi
●
●
●
Urejanje razredov in okolice, 3. 9. 2013
Izdelovanje adventnih venčkov, 29. 11. 2013
Dan odprtih vrat, 3. 4. 2014
● Obisk kmetij in šol, 10. 6. 2014
str. 6
Poročilo o realizaciji LDN za šol. leto 2013/2014
●
8., 9. razred:
○ Obisk centra biotehnike in turizma, 15. 10. 2013
○ Izrezovanje buč, 23. 10. 2013
○ Obisk kmetije Dragovan, 24. 10. 2013
○ Kreativne delavnice, 25. 11. 2013
○ Obisk COODM Karlovec, 9. 6. 2014
○ Valeta, 13. 6. 2014
7.5 Delovni dnevi:
●
●
●
●
8
Urejanje razreda in okolice šole, 3. 9. 2013
Obisk COODM Karlovac, PPVI 4, 5, 4. 10. 2013
Obisk VDC Vinica, PPVI 3, 4, 25. 3. 2014
Obisk VDC Črnomelj, PPVI 3, 4 in PPVI 4, 5, 18. 4. 2014
Interesne dejavnosti
Pri interesnih dejavnostih učenci še dodatno razvijajo interese in pridobivajo izkušnje.
Na razpolago so imeli številne interesne dejavnosti iz različnih področij.
Interesna dejavnost
Realizacija (%)
RAČUNALNIŠKI KROŽEK
NAMIZNI TENIS
PROMETNI KROŽEK
MED DVEMA OGNJEMA
NOVINARSKI KROŽEK
RECITATORSKI KROŽEK
BRALNA ZNAČKA
VRTNARSKI KROŽEK
VESELA ŠOLA
PEVSKI ZBOR (MLAJŠI)
BADMINTON
GLASBENO-RITMIČNE STIMULACIJE
PEVSKI ZBOR (STAREJŠI)
LIKOVNI KROŽEK
PRVA POMOČ
MODELARSKI KROŽEK
PLESNE URICE
GLASBENA TERAPIJA
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Število
učencev
6
6
3
8
6
5
39
10
5
6
6
6
8
12
8
6
4
20
Vključeni so bili praktično vsi učenci. Učenci so redno hodili h krožkom, nekateri so
se izvajali tudi v popoldanskem času.
str. 7
Poročilo o realizaciji LDN za šol. leto 2013/2014
9 Šolska skupnost učencev
Šolska skupnost učencev je delala celo šolsko leto. Imeli so 3 sestanke, na katerih so
se pogovarjali o vzgojnem načrtu, hišnem, šolskem redu in o letošnji temi šolskega
parlamenta – RAZMERE V DRUŽBI. Predloge in pripombe učencev je mentorica
posredovala učiteljem in ravnatelju.
10 Šola v naravi
Šole v naravi na Debelem Rtiču se je od 30. 9. do 3. 10. 2013 udeležilo 20 učencev
in učenk. Spremljevalci so bili Marko Šikonja (vodja), Mateja Stariha, Zvonka
Cerjanec, Mateja Medvešek Rjavec, Nina Aupič, Judita Rupnik in Peter Mravinec.
V okviru šole v naravi so se udeležili številnih dejavnosti: šola plavanja, športne
aktivnosti, plesa v amfiteatru, nočnega kopanja, lova na skriti zaklad … Izvedeno je
bilo preverjanje plavanja za učence iz programa NIS.
11 Tekmovanja, natečaji, nastopi
Naši učenci se udeležujejo različnih tekmovanj, natečajev, iger na lokalnem,
regijskem in državnem nivoju:
 Športna tekmovanja
1. mesto
državno
Maribor
kros
Doris Koca
3. mesto
državno
Ljubljana
atletika
Doris Koca
6. mesto
državno
Ljubljana
atletika
Nina Starašinič
13.-16.
mesto
državno
Litija
Namizni
tenis
Matjaž Črnič
2. mesto
področno
Novo
mesto
Med dvema
ognjema
Matjaž Č., Bogdan H., Leon Z.,
Fabijan H., Nina K., Dijana K.,
Doris K., Mateja H., Maja H.,
David K., Snežana H., Natalija K.
2. mesto
področno
Sevnica
nogomet
Matjaž Č., Robi B., Bogdan H., Leon
Z., Fabijan H., Erik K., Gordan R.
Občinsko tekmovanje v športnem plezanju za osnovne šole Bele krajine, Črnomelj,
1. mesto, Erik Kolenac, 2. mesto, Doris Koca
V mesecu januarju smo na šoli izvedli tekmovanje v namiznem nogometu za učence
in učitelje šole. Zmagala sta učenca Fabijan Hudorovič in Leon Zorec.
str. 8
Poročilo o realizaciji LDN za šol. leto 2013/2014
 Tekmovanje v tehniki
Zlato priznanje regijsko
Brežice
Željko Hudorovič
Peter Mravinec
Zlato priznanje regijsko
Brežice
Nina Starašinič
Peter Mravinec
Zlato priznanje regijsko
Brežice
Bogdan Hudorovac
Peter Mravinec
Zlato priznanje regijsko
Brežice
Anja Plut
Peter Mravinec
Zlato priznanje regijsko
Brežice
Mateja Žagar
Peter Mravinec
 Računalništvo
državno
4. mesto
Škofja Loka
računalništvo
Aleš Erčulj
 Vesela šola
Srebrno
priznanje
državno Črnomelj Nina Starašinič Mateja Medvešek Rjavec
Naši učenci so kot gostje nastopili na državnem tekmovanju za osnovne šole »Mladi
gasilec« na OŠ Mirana Jarca v Črnomlju in so nastopili izven konkurence.
 Natečaji, nastopi
4. 10.
2013
Ex-tempore
11. 10. 8. Abilimpiada
2013
Dragatuš
Bogdan H., Nina S.,
Željko H.
Špela Vraničar
Ljubljana
Aleš E. (1. mesto)
Špela Vraničar
Mateja Ž. (4. mesto)
20.11.
2013
»Bodi eko, ohrani
čebelo in smreko«
Ljubljana
Učenci likovnega
krožka
Špela Vraničar,
Katarina Konda
19. 21. 2.
2014
7. mednarodna
kiparska kolonija
mladih
Črnomelj
Željko H. (1. mesto)
Špela Vraničar,
Romana Andrejka
Kavčič
14. 3.
2014
Likovni natečaj
“Gasilci, naši
junaki!”
Črnomelj
Aleš E (1. mesto)
Željko H. (2. mesto)
Mateja Ž. (2. mesto)
Natalija Orlič,
Špela Vraničar,
Adelina Kofol
28. 3.
2014
5. republiško
srečanje
gledaliških skupin
OŠpp
Domžale
Ana H., Robi B.,
Jaka B., Matjaž Č.,
Mihael K., Bogdan
H.
Mateja Medvešek
Rjavec, Vlasta
Lah, Peter
Mravinec
23. 4.
2014
7. srečanje likovnih Velenje
ustvarjalcev OŠpp
Bogdan H.
Fabjan H.,
Mateja Š.
str. 9
Poročilo o realizaciji LDN za šol. leto 2013/2014
25. 4.
2014
Ex-tempore
Kostanjevi
ca na Krki
Nina S., Željko H.
Mojca Kambič
9. 5.
2014
Zaključna državna
prireditev Evropa v
šoli
Ljubljana
Aleš E., Jan Š.
Natalija Orlič,
Špela Vraničar
Učenci so se z glasbeno-lutkovno predstavo Zvezdica Zaspanka predstavili na štirih
OŠ v Beli krajini (OŠ Stari trg, OŠ Vinica, OŠ Dragatuš in OŠ Podzemelj).
Zaposleni v šoli smo se udeležili tradicionalnega odbojkarskega turnirja v odbojki za
šole s področja Bele krajine in osvojili 3. mesto.
12 Učiteljski zbor
Učiteljski zbor se je redno – enkrat mesečno – srečeval na pedagoških in
ocenjevalnih sejah, na katerih smo obravnavali aktualne strokovne, vzgojnoizobraževalne in specifične teme. Spremljali smo uresničevanje LDN-ja in se
dogovarjali na izvedbeni ravni. Več poudarka smo posvetili preverjanju znanja ter
kriterijem ocenjevanja. Učitelji so se srečevali tudi na strokovnih aktivih in oddelčnih
učiteljskih zborih.
13 Šolski sklad
Šolski sklad se je sestal enkrat. Ugotovljeno je bilo, da se je v šolskem letu 2013/14
zbralo 483,91 € sredstev (v sklad so prispevali starši in učitelji). Sklad je razdelil
sredstva na pobudo učiteljev.
Valeta
60 €
Dežniki
40 €
Knjige za šolsko knjižnico
110 €
Žoge za nogomet, rokomet
110 €
Nakup kolesa
110 €
Stanje 30. 6. 2014 je bilo 53,91 € .
str. 10
Poročilo o realizaciji LDN za šol. leto 2013/2014
14 Svet staršev
Svet staršev se je redno sestajal. Skupaj so spremljali izvajanje LDN-ja, se
dogovarjali in reševali tekočo problematiko, predvsem povezano s sofinanciranjem
staršev določenih programov, prevozi, varstvom, ocenili uspešnost ravnatelja ter dali
soglasje k uporabi delovnih zvezkov in učbenikov.
15 Svet šole
V septembru 2013 je bil sprejet ugotovitveni sklep o konstituiranju Sveta zavoda OŠ
MŠN za naslednja 4 leta, v katerega so bili sprejeti: Maja Rakar, Tadeja Malnarič
Miketič, Janez Jerman, Darinka Jerman, Monika Mihelič, Branka Joh, Leopold Perko,
Dušan Rozman, Milena Katarina Henigman, Vika Lozar in Anica Šterk. Člani so bili
seznanjeni s predpisi na področju VIZ in splošnimi akti zavoda. Imenovali so
nadomestnega člana pritožbene komisije in komisije za šolski red, sprejeli in potrdili
so poročilo o realizaciji LDN za leto 2012/13 ter LDN in vzgojni načrt za tekoče leto.
Februarja so s pomočjo korespondenčne seje soglašali z zaposlitvijo novih delavcev
šole. V redni seji, v mesecu februarju, so sprejeli letno poročilo za leto 2013, finančni,
kadrovski načrt za leto 2014, ugotavljali so delovno uspešnost ravnatelja.
V mesecu aprilu 2014, je na predlog ravnatelja svet obravnaval in odločal o pritožbah
ga. Miroslave Stegne glede njenih pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega
razmerja. O dodatku k zapisniku so razpravljali tudi na korespondenčni seji, v
mesecu aprilu oz. maju.
Na četrti redni seji so člani sveta sprejeli finančni, kadrovski načrt za leto 2014 / 2015
in program dela, oblikovali so soglasja k zaposlitvi novih delovnih mest v naslednjem
šolskem letu in se seznanili s potrditvijo Sveta staršev OŠ MŠN z evidenco
učbenikov in delovnih zvezkov v letu 2014/15.
16 Šolska svetovalna služba
Delo svetovalne službe poteka v skladu s programskimi smernicami o delu
svetovalne službe in v skladu z letnim delovnim načrtom šole. Šolsko svetovalno
službo opravlja socialna delavka. V okviru svojega dela svetuje, usmerja, sodeluje,
povezuje učence, starše in učitelje, rešuje socialno-ekonomske probleme (urejanje
regresirane šolske malice in kosila, nabavo šolskih potrebščin, oblek ...), vodi
poklicno orientacijo, skrbi za nemoten potek NPZ-ja, ureja vse v zvezi z organizacijo
šole v naravi …
str. 11
Poročilo o realizaciji LDN za šol. leto 2013/2014
Šolska svetovalna služba uspešno sodeluje z zunanjimi institucijami (CSD Črnomelj
in Metlika, VDC-jem Črnomej, ZD Črnomelj, ZD Metlika, Razvojna ambulanta Novo
mesto, osnovnimi šolami, Policijsko postajo Črnomelj).
17 Zdravstveno in zobozdravstveno varstvo
Na šoli so organizirani sistematski zdravniški in zobozdravniški pregledi v ZD
Črnomelj za vse razrede.
Šola je vključena tudi v preventivno akcijo za ohranitev zdravih zob, v okviru dnevov
dejavnosti je ZD Črnomelj v vsakem razredu izvedel delavnico – zdravstvena vzgoja
(Zdrav življenjski slog).
18 Šolska logopedska služba
V okviru logopedske ambulante so obravnavani učenci naše šole ter otroci in
mladostniki s posebnimi potrebami s področja Bele krajine, ki potrebujejo
intenzivnejšo logopedsko terapijo.
V šolskem letu 2013/14 je bilo obravnavanih 24 učencev naše šole. Intenzivneje so v
obravnavo vključeni učenci, ki so v fazi razvoja govora (učenci prve triade ter nižje
stopnje PPVI). Pri učencih šole srečamo celo paleto različnih govorno-jezikovnih
motenj. Tako se v okviru logopedske službe:
● ohranja govorno-jezikovni status in širi besedni zaklad učencev šole,
● obravnava govorno-jezikovne motnje (motnje artikulacije, upočasnjen
govorno- jezikovni razvoj, motnje ritma in tempa (jecljanje, brbotanje), govorne
dispraksije,
● dela z naglušnimi otroki,
● uvaja podporno in nadomestno komunikacijo pri otrocih z nerazvitim govorom.
Pri uvajanju podporne in nadomestne komunikacije uporabljamo poleg sličic tudi
tablične računalnike. Od oktobra letos v ta namen uporabljamo lastno aplikacijo
MojKomunikator.
19 Šolska knjižnica
Knjižnico obiskujejo učenci s posebnimi potrebami in učitelji ter drugi strokovni
delavci. Šolska knjižnica zajema 5117 enot knjižnega in avdio-vizualnega gradiva.
Sem so šteti tudi učbeniki, ki jih uporabljajo učenci in učitelji pri pouku ter delovni
zvezki za učitelje. Obdelava gradiva in izposoja poteka preko programa winknj.
Knjižnica je odprta vsak dan med 8.00 in 14.00. Delo knjižničarke opravlja Mateja
Medvešek Rjavec.
str. 12
Poročilo o realizaciji LDN za šol. leto 2013/2014
V knjižnici so bile za vse učence izvedene ure KIZ-a (knjižnična in informacijska
znanja) in bibliopedagoške ure. Skozi šolsko leto je knjižničarka preko različnih
bralnih projektov, interesnih dejavnosti spodbujala otroke k bralnemu razvoju in k
zavedanju pomena bralne kulture v najširšem smislu. Uporabnikom (učencem in
učiteljem) je preko referenčne službe nudila dostop do informacijskih virov in
posredovala pri informacijskih potrebah posameznikov.
Knjižnica razpolaga z učbeniškim skladom, ki je za vse učence v programu nižjega
izobrazbenega standarda brezplačen.
20 Fizioterapija
V šolskem letu 2013/2014 se je izvajala fizioterapija za učence naše šole. K
fizioterapiji so prihajali učenci, ki imajo težave na motoričnem področju, in sicer na
področju koordinacije, razvoja ravnotežja ter upočasnjenega razvoja funkcionalnih
spretnosti. Vaje fizioterapije so tako potekale individualno glede na otroka in so bile
zasnovane specifično, sprotno za doseganje zastavljenega cilja pri posameznem
otroku v določeni gibalni fazi.
21 Šolsko glasilo
V šolskem letu 2013/2014 je šolsko glasilo nastajalo v okviru novinarskega krožka.
Prispevke je zbirala in urejala Mateja Medvešek Rjavec z učenci, računalniško
podporo je izvajala Tina Črnič.
Glasilo je izšlo dvakrat, in sicer konec meseca decembra in v mesecu juniju.
22 Kolesarski izpit
V letošnjem šolskem letu so bili v okviru prometnega krožka 3 učenci 5. razreda
vključeni v pripravo za opravljanje kolesarskega izpita. Izvedeno je bilo 40 ur
teoretičnih priprav in vožnje s kolesom. Teoretični del izpita so opravljali trikrat,
vendar ga nihče izmed učencev ni uspešno opravil. Spretnostni poligon sta uspešno
opravila dva učenca, vendar zaradi neuspešno opravljenega teoretičnega dela izpita
nista smela na vožnjo po cesti.
23 Nacionalno preverjanje znanja
V šolskem letu 2013/14 se noben učenec iz 6. in 9. razreda ni odločil za opravljanje
NPZ-ja.
str. 13
Poročilo o realizaciji LDN za šol. leto 2013/2014
24 Sodelovanje s starši
Na šoli dajemo sodelovanju s starši velik poudarek. Starše informiramo o zakonodaji,
pomagamo jim z nasveti glede njihovih pravic in pravic otrok, pomagamo jim pri
premagovanju stisk in težav, informiramo jih o možnosti nadaljnjega poklicnega
izobraževanja, zaposlovanja in možnosti izobraževanja v obdobju odraslosti …
Tradicionalno imamo tretji roditeljski sestanek v obliki piknika, kjer se neformalno
družimo tako učitelji, učenci, starši kot ostali družinski člani. Letošnje leto se nas je
zbralo 70 udeležencev.
Roditeljski sestanki:
2. 9. 2013
Predstavitev vzgojno-izobraževalnega dela
28. 11. 2013
Nacionalno preverjanje znanja (6. in 9. r)
5. 2. 2014
Poklicno svetovanje staršem (9. r)
6. 3. 2014
Za otroke kuhajmo zdravo, Emilija Pavlič
17. 6. 2014
Piknik pred šolo na novem obračališču
S strani staršev šola ni prejela nobene uradne pisne pritožbe.
25 Sodelovanje z okoljem
Na šoli se trudimo, da se naša šola čim bolj vključuje v lokalno okolje. Redno in
aktivno sodelujemo z vrtci, osnovnimi šolami s področja Bele krajine, Srednjo šolo
Črnomelj, Srednjo šolo Metlika, Splošno knjižnico Črnomelj, Zdravstvenim domom
Črnomelj, CSD Črnomelj, Dijaškim domom Črnomelj, Rdečim križem Črnomelj, VDC
Črnomelj, društvom Sožitje Bela krajina, ZRSŠ OE Novo mesto, Komisijo za
usmerjanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami Novo mesto, Mladinski
center BIT Črnomelj …
V letošnjem letu smo preko aktivov sodelovali na strokovnem področju med
osnovnimi šolami s prilagojenim programom iz Novega mesta, Krškega in Kočevja.
Nadaljevali smo sodelovanje s Centrom za odgoj i obrazovanje djece i mladeži iz
Karlovca.
S šolo so sodelovali tudi prostovoljci iz tujine (Madžarske, Španije in Srbije), ki so
bivali v Črnomlju v okviru projekta EVS.
str. 14
Poročilo o realizaciji LDN za šol. leto 2013/2014
26 Nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje
Strokovni delavci so se izobraževali tekom celega šolskega leta. Izobraževanja so
bila realizirana v skladu s programom. Zbrana so v prilogi.
27 Oddaja prostorov
Brezplačno smo omogočili vadbo društvu upokojencev Črnomelj, otroški in odrasli
skupini FS Dragatuš.
Prostore smo oddajali Andreji Janež s. p., ki je plačevala najemnino. Sredstva so bila
nakazana v šolski sklad.
28 Donacije
V šolskem letu 2013/2014 smo zbrali 850,00 € donacij.
DONATOR
ZNESEK
Optika Težak
500,00
Marko Pavlišič
200,00
Marta Zabret
100,00
Matjaž Barič
50,00
●
●
●
●
podjetje Bitea nam je doniralo tiskalnik (150 €)
podjetje Miška d.o.o. nam je doniralo projektor in interaktivno tablo (2000 €)
podjetje Biring Biro nas je nagradilo s tiskalnikom (120 €)
Andrej Sever nam je v imenu podjetja Skupina Aktiva podaril dva tablična
računalnika (250 €)
● Društvo Zrcalo iz Kopra nam je podarilo igrače za učence (800 €)
29 Investicije in nakupi opreme
V tem šolskem letu je občina Črnomelj zaključila investicijo obračališča šole in
sanacijo toplovoda. Na šoli smo obnovili učilnico in kabinet v tehnični učilnici.
Podjetje GVS je vgradilo protivlomni sitem - alarm. Kupili smo 17 naglavnih slušalk,
oprijemke za plezalno steno, žoge, zvočniki za računalnike, palični mešalnik,
kalkulatorje …
str. 15
Poročilo o realizaciji LDN za šol. leto 2013/2014
30 Praksa študentk PeF Ljubljana
V času od 7. do 25. aprila 2014 je na šoli potekala praksa (3. letnik) študentk
specialne in rehabilitacijske pedagogike, v programu NIS. Na praksi so bile Urška
Žunič, Ana Hanzelj in Iva Željko. Študentke so na šoli dobile mentorice, in sicer je bila
mentorica Urški Žunič Monika Mihelič, Ivi Željko Mateja Medvešek Rjavec in Ani
Hanzelj Judita Rupnik.
Študentke so prisostvovale oz. sodelovale pri pouku od 1. do 9. razreda. Pri tem so
se izmenjavale in spoznavale delo na različnih predmetnih področjih. Udeležile so se
tudi dneva dejavnosti oz. športnega dne – atletike. Spoznale so delo v podaljšanem
bivanju. Vse so izvedle 4 enourne nastope in en celodnevni nastop. Imele so tudi
pravljično urico za učence v vseh razredih NIS-a. Z mentoricami so analizirale potek
dela v razredu in nastope.
Spoznale so dokumentacijo šole (dnevnik, priprava, letni delovni načrt, letna delovna
priprava, redovalnica, individualizirani program učenca). Prakso so uspešno
zaključile.
31 Projekti
V šoli smo bili vključeni v naslednje projekte:

Preventivni projekt Policist Leon svetuje
Vodja: Judita RUPNIK
Vključeni učenci: 5. razred
V šolskem letu 2013/2014 se je izvajal preventivni projekt »Policist Leon svetuje«.
Učence 5. razreda je skozi šolsko leto trikrat obiskal policist Anton Čadonič. Učenci
so pri spoznavanju tem uporabljali delovni zvezek o policistu Leonu. Prvič smo se
srečali 4. 12. 2013 in pogovarjali na temo dela policije in prometne varnosti. Drugi
sklop o smučanju in pirotehniki smo obravnavali 11. 12. 2013. Tema končnega
srečanja je bilo kolo. Na isti dan (5. 6. 2014) so učenci svoje znanje tudi praktično
uporabili, saj so na igrišču kolesarili na spretnostnem poligonu.
str. 16
Poročilo o realizaciji LDN za šol. leto 2013/2014

Tradicionalni slovenski zajtrk
Vodja: Katarina Konda
Vključeni učenci: 1. – 9. razreda, PPVI I - IV
V petek, 15. novembra 2013, smo na šoli na DAN SLOVENSKE HRANE celoten dan
posvetili tradicionalnemu slovenskemu zajtrku.
Prvo šolsko uro so učenci v razredu spoznavali sestavine zajtrka: kruh, mleko, med,
maslo in jabolko. Nato so si privoščili okusen zajtrk iz slovenskih živil.
Tekom dneva smo imeli različne delavnice. Delavnico peke polnozrnatega pirinega
kruha je vodila Carmen Medic, ki ima dopolnilno dejavnost na kmetiji. Vsak je naredil
svoj mali hlebček kruha, ga posipal s semeni in označil z zastavico z imenom.
Obiskal nas je tudi čebelar Tomaž Petric iz Stražnjega Vrha, ki je učencem predaval
o čebelarstvu in jim pokazal opremo čebelarja.
Učenci so izdelali plakate o mleku, kruhu, medu in jabolkah, sestavinah
tradicionalnegaa slovenskega zajtrka. Tekom dneva so učenci izdelovali različne
čebele - narejene s pomočjo nog, iz recikliranega materiala in papirja. Nekateri so
zamesili testo in naredili slastne medenjake.

Bralni projekt Pravljični potujoči kovček
Vodja: Monika Mihelič
Vključeni učenci: 1., 2. in 3. razreda in učenci PPVI I , II
Knjižnica Črnomelj nam je tudi letos posodila dva kovčka, ki sta od meseca
decembra potovala med našimi najmlajšimi bralci. Učenci so skupaj s starši prebirali
knjige, se igrali igre iz kovčka in v zvezek risali oz. zapisovali svoja doživetja ob
kovčku.
28. maja smo bili povabljeni v Kulturni dom Črnomelj, kjer smo si za nagrado ogledali
risanko Trnovo robidovje in dobili priznanja za sodelovanje v projektu.

Bralni projekt Rastem s knjigo
Vodja: Mateja Medvešek Rjavec
Vključeni učenci: 7. do 9. razreda
Na šoli spodbujamo bralno pismenost. Tudi v letošnjem šolskem letu so naši učenci
od 7. do 9. razreda vključeni v bralni projekt Rastem s knjigo. V okviru le-tega smo
obiskali Splošno knjižnico Črnomelj. Knjižničarka Jožica Žunič nam je predstavila
knjižnico in knjigo, ki so jo prejeli učenci. Letos je to mladinski roman Vinka
str. 17
Poročilo o realizaciji LDN za šol. leto 2013/2014
Möderndorferja Kot v filmu. Na koncu smo se zadržali še v čitalnici knjižnice in
prelistali aktualne revije.

Bralni projekt za otroke in mladino s posebnimi potrebami Drugačne
pravljice
Vodji: Mojca Kambič in Sanela Majstorović
Vključeni učenci: 4. in 6. razreda, PPVI 2., 3
Učence sta skozi šolsko leto obiskovali knjižničarki Nina Hočevar in Daniela Žunič iz
Splošne knjižnice Črnomelj, ki sta vodji projekta Drugačne pravljice. Projekt je
namenjen osebam s posebnimi potrebami. Njegov cilj je dvigniti bralne in
komunikacijske sposobnosti, temelji na razvijanju domišljije, jezikovnih zmožnosti,
vztrajnosti in potrpljenja pri branju.

Akcija zbiranja »odrabljenih tonerjev in kartuš«
Vodja: Janez Jerman
Skozi šolsko leto smo zbirali odrabljenje kartuše in tonerje. Za šolo so tonerje zbirali
podjetje Secop, Občina ČrnomeljUpravna enota Črnomelj, SKB banka Črnomelj in
mnogi posamezniki. Redno jih je odvažalo podjetje Bitea Ekologic.

Šolski projekt Prostovoljno delo
Vodja: Mojca Kambič
Vključeni učenci: 1. – 9. razreda in PPVI I - VI
V projekt prostovoljstva so bili vključeni Nina Bahor, Katja Bahor in Kristjan Žunič.
Obiskovali so učence pri podaljšanem bivanju ter v 7. razredu. Nina Bahor je bila tudi
predlagana za prostovoljko leta.

Varna raba interneta
Vodja: Tina Črnič
Vključeni učenci: od 4. do 9. razreda
V okviru ur računalniškega opismenjevanja in izbirnega predmeta računalništvo smo
letos obravnavali tematiko varnost na spletu, spletno nakupovanje. Slogan letošnjega
projekta je bil »Skupaj za prijaznejši internet«. Velik poudarek je bil na varni uporabi
družabnega omrežja Facebook, nastavitvah zasebnosti. Pogledali smo več poučnih
risank na spletni strani: http://safe.si/aktivnosti/dan-varne-rabe-interneta.
str. 18
Poročilo o realizaciji LDN za šol. leto 2013/2014

Šolski projekt Glasbena terapija
Vodja: Vlasta Lah
Vključeni učenci: 1. – 9. razreda in PPVI I - V
V ure glasbeno-ritmičnih stimulacij smo vključili vse učence šole, ki so za to pokazali
interes, to pa so, razen nekaj učencev z najtežjo MDR, praktično vsi učenci.
V okviru Glasbene terapije so bile izvajane glasbeno-ritmične stimulacije na
najrazličnejše načine: z igranjem na melodične instrumente in tolkala, spremljanje
glasbe z ritmičnimi instrumenti, pripevanje h glasbi, gibanje ob glasbi in uživanje v
poslušanju glasbe.
Cilj takšnega načina dela je sprostitev otroka, čutenje glasbe, vibracij in uživanje ob
muziciranju. Vsebina ur je bila zastavljena tako, da so učenci ob igranju na
instrumente bili uspešni, saj je glasba vedno lepo zvenela.
Učenci so ob tem vadili tudi igranje v skupini, kjer se je potrebno prilagajati drugim
članom skupine – po tempu, ritmu, glasnosti …
Učenci so se z glasbenimi točkami predstavili na šolskih prireditvah in tudi na
prireditvah izven šole.
Vsi učenci si ustvarjanja na glasbenem področju zelo želijo in v tem res uživajo.

Projekt Lampijoni
Vodja: Peter Mravinec
V mesecu majo je našo šolo obiskovala evropska prostovoljka Marija Brdjovič, ki je
učence učila izdelovati lampijone. Izdelovali smo lampijone, ki so bili postavljeni po
Črnomlju v času Jurjevanja. Obiskala nas je v oddelku PPVI 4, 5, pri delovni vzgoji.
Kasneje se je Mariji pridružil tudi Juan, ki nam je pri delu pomagal. Pri delu so učenci
zelo uživali in se naučili veliko novega, zato sta prostovoljca Juana in Marijo nagradili
z darilom, ki so ga izdelali sami.

Projekt PTIČJE HIŠICE - ZAVODA ZA RAZVOJ MOBILNOSTI
Vodja: Peter Mravinec
Jeseni nas je k sodelovanju povabil RIC Bela krajina. V okviru projekta "MOVIT"
gostijo prostovoljce iz Srbije in Španije. Pomagali smo jim uresničiti idejo o postavitvi
ptičjih hišic in valilnic v Črnomlju. Učenci so jih pod mentorstvom učitelja tehnike
Petra Mravinca izdelali približno 50.
V četrtek, 19. decembra 2013, smo jih v zimskem dopoldnevu skupaj s prostovoljci
namestili na drevesa v Jurjevanjski dragi in na Majerju. Vsi prisotni smo imeli
občutek, da smo naredili nekaj dobrega za ptičke v naši okolici.
str. 19
Poročilo o realizaciji LDN za šol. leto 2013/2014
32
Drugo
 18. 10. 2013 – Obiskali so nas predstavniki razvojne ambulante ZD Novo
mesto.
 28. 11. 2013 – Učenci 8. in 9. razreda so obiskali karierni sejem z naslovom
Poklicne priložnosti in izzivi.
 6. 11. 2013 – Šolo je obiskal belokranjski prvak v namiznem tenisu Tomi
Blagojević.
 14. 11. 2014 - Organizirali smo 4. državno prvenstvo v badmintonu.
 19. 12. 2014 - V okviru projekta EVS so nas obiskali prostovoljci in skupaj z
učenci izdelovala ptičje hišice in valilnice, ki so jih potem razobesili po drevesih
v Črnomlju.
 23. 12. 2014 – Tradicionalno smo povabili upokojene delavke šole in za njih
pripravili kviz Moja Slovenija ter jih pogostili s kosilom.
 7. 2. 2014 – Učenci 7. razreda so pripravili lutkovno predstavo Zvezdica
Zaspanka.
 12. 2. 2014 – Uradno smo odprli šolsko obračališče.
 16. 3. 2014 – Učenci šole so nastopili na dobrodelnem koncertu »Z roko v roki«
v KC Semič.
 3. 4. 2014 – Dan odprtih vrat – Zaplešimo v pomlad.
 20. 5. 2014 – V okviru projekta EVS sta nas obiskala prostovoljca in skupaj z
učenci izdelovala lampijone.
 22. 5. 2014 – Učenci PPVI 4, 5 so se udeležili zaključne prireditve “Za čiste
zobe ob zdravi prehrani” na OŠ Podzemelj .
 23. 5. 2014 – Evakuacijska vaja v sodelovanju s PGD Črnomelj.
 12. 6. 2014 – Zaključna prireditev – valeta. Prireditev smo izpeljali v klubu
Müller.
 20. 6. 2014 – Tradicionalno so nas obiskali dijaki SŠ Metlika.
Šola je 19. 2. 2014 dobila diplomo občine Črnomelj za izdelavo mobilne
aplikacije za podporno in nadomestno komunikacijo – Moj komunikator.
Naša šola je bila izbrana za izvedbo projekta ”Razvoj mobilnega komunikatorja za
lažje sporazumevanje”, ki je bil sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport preko Javnega razpisa za sofinanciranje projektov Razvoja e-storitev
in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije 2012-2013.
Projekt je bil jeseni 2013 uspešno zaključen. Aplikacija, ki smo jo poimenovali
MojKomunikator, deluje na štirih različnih platformah (Android, IOS, Blackberry,
Windows Mobile) in na spletnem portalu. S pomočjo aplikacije je omogočeno
pogovarjanje tudi tistim, ki zaradi telesnih in posebnih potreb ne morejo govoriti ter je
uporabna tudi kot pripomoček za učenje novih besed, povedi ter sporazumevalnih
vzorcev.
str. 20
Poročilo o realizaciji LDN za šol. leto 2013/2014
Aplikacijo smo preko spleta predstavili širši strokovni javnosti (logopedom, specialnim
pedagogom, ravnateljem). Predstavili smo jo:
- na študijski skupini za NIS v Krškem,
- na društvu Sonček Maribor,
- na srečanju Slovenske iniciative za avtizem v Ljubljani,
- na mednarodnem kongresu Sirikt v Kranjski Gori,
- na znanstvenem posvetu Znanje in spretnosti 21. stoletja - izzivi vodenja, učenja in
poučevanja v Portorožu.
Članek s predstavitvijo aplikacije je izšel v strokovnem glasilu Društva logopedov
Slovenije, Šolskih razgledih ter zborniku kongresa Sirikt.
Aplikacija bo predstavljena tudi na Kongresu logopedov in zborniku, ki bo izšel ob
tem, novembra2014.
Črnomelj, 31. 8. 2014
Matjaž Barič, prof.
ravnatelj
str. 21