Bolgarija

Comments

Transcription

Bolgarija
PODATKI O DRŽAVI
Bolgarija
Osnovni podatki
Uradni naziv: Republika
Balgariya / Republika
Bolgarija
Glavno mesto: Sofija
Velikost (km2): 111.002
Prebivalci (mio): 7,2
Politični sistem:
Parlamentarna demokracija
Uradni jezik: Bolgarski
BDP na prebivalca: 4.532
EUR
Denarna enota: Bolgarski lev
Čas: GMT + 2
Klicna številka: + 359
Gospodarstvo
V času komunizma sta bila v Bolgariji najpomembnejša sektorja kmetijstvo in težka industrija, do
leta 2010 pa se je delež kmetijstva v BDP zmanjšal na 6,2%.
Delež industrije (pomembni sektorji so predvsem
prehrambni, tekstilni in kovinarski) se je znižal na
32,3%, delež storitvenega sektorja pa povečal na
61,5%, pri čemer imajo pomembno vlogo storitve
javnega sektorja.
Politična, zakonodajna in ekonomska prizadevanja
je v letu 2007 zaznamovalo članstvo v EU, ki pa je,
vsaj kar se tiče črpanja finančnih sredstev iz
evropskih
skladov,
pogojeno
predvsem
z
izboljšanjem zakonodajnega in poslovnega okolja v
državi.
Kljub več kot 6% letni gospodarski rasti od leta
2004 dalje, ki je privabila številne tuje direktne investicije, pa se država še vedno sooča z visokim
odstotkom korupcije v javnem sektorju, šibkim sodnim sistemom, ter organiziranim kriminalom.
Zunanja trgovina
V letu 2009 je znašal izvoz blaga 11,8 mlrd EUR,
uvoz pa 15,9 mlrd EUR. Primanjkljaj na tekočem
računu je bil v letu 2009 2,9 mlrd EUR, kar
predstavlja 8,6 % BDP.
V letu 2008 je primanjkljaj znašal 10,3 mlrd EUR
ali 25.2% BDP. V letu 2009 je Bolgarija največ
uvažala nafto in plin, strojno opremo, kemikalije,
plastiko in gumo ter tekstil. Največ so uvozili iz
Rusije (16,6% od celotnega uvoza), Nemčije,
Italije, Turčije in Grčije.
V izvozu so največji delež imele kovine, oblačila
in obutev, kemikalije, železo in jeklo. Vodilni izvozni trg v letu 2009 je bila Nemčija, sledijo Grčija,
Italija, Romunija in Turčija.
Ekonomski odnosi s Slovenijo – blagovna menjava
Izvoz v Bolgarijo:
Uvoz iz Bolgarije:
- farmacevtski proizvodi,
- eterična olja in rezinoidi, parfumerijski,
kozmetični in toaletni izdelki,
- jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske
naprave, njihovi deli,
- električni stroji in oprema,
- aparati za snemanje ali reprodukcijo slike in
zvoka,
- papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja
ali kartona.
- jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske
naprave, njihovi deli,
- mineralna goriva in olja, proizvodi njihove
destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski,
- električni stroji in oprema ter njihovi deli,
aparati za snemanje ali reprodukcijo slike in
zvoka ter deli in pribor za te izdelke,
- proizvodi kemične industrije ali podobnih
industrij,
- izdelki iz železa in jekla.
Tržne poti distribucija
Bolj pomembni kot veliki nakupovalni centri so še vedno nakupovalne ulice. V letu 2002 naj bi 70
odstotkov celotne prodaje hrane odpadlo na manjše lokalne trgovine. Se pa pojavljajo velike tuje in
domače verige.
Franšizinga se poslužujejo predvsem tuje korporacije (Pepsi, KFC,…). Za bolgarske firme je to še
nekaj novega.
Direktni marketing je slabo razvit. Največ je v uporabi prodaja od vrat do vrat za sesalce in
kozmetiko, vendar ta način ni priljubljen med kupci.
Telemarketing otežuje ne najboljše telefonsko omrežje. Poleg tega do nedavno telekomunikacijski
operater ni ponujal brezplačnih številk.
Za uspeh je zaradi nizke kupne moči najbolj pomembna cena.
Večinoma se prodaja prek malih družinskih podjetij in občinskih tržnic. Temu botruje tudi veliko sive
ekonomije oz. neizdajanje računov.
Za vstop na trg so zelo primerni sejmi, kjer je lepa priložnost predstavitve proizvodov in navezave
poslovnih stikov.
V Bolgariji je malo podjetij in verig, prek katerih je možen vstop na tržišče
Ustanovitev podjetja
Bolgarski Zakon določa vrsto organizacijskih oblik,
od katerih je za tuje vlagatelje najprimernejša
družba z omejeno odgovornostjo. Ustanovitev
družbe zahteva 4 postopke, v povprečju traja 49
dni in stane 130 - 150 BGN. Postopki za ustanovitev
družbe so naslednji: overovitev zapisnika
ustanovitvenega sestanka delničarjev (pridobitev
overjene izjave odobritve in podpisa direktorja ter
dveh overjeni kopiji ustanovitvenega akta),
vložitev osnovnega kapitala v banko, registracija
pri Trgovskem registru v Registrski agenciji, prijava
za DDV.
Za delniško družbo (AD) se smatra družba, ki ima lastno podjetje, določeno vsoto kapitala,
razdeljenega na delnice. Delniško družbo lahko ustanovita najmanj dva delničarja, ki sta lahko ali
fizični ali pravni osebi. V primeru, da je lastnik kapitala samo ena oseba (pravna ali fizična), se
tovrstna družba imenuje »single-member joint-stock company «. Minimalni ustanovni kapital je
50.000 BGN (cca 25.600 EUR). Kapital družbe je razdeljen na delnice, ki imajo vse enako vrednost.
Za delovanje družbe je zahtevana uprava.
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovita najmanj dva partnerja, ki sta lahko ali fizični ali
pravni osebi. Ni potrebno, da imajo ustanovitelji sedež v Bolgariji ali bolgarsko državljanstvo. V
primeru, da družbo ustanovi ena oseba (fizična ali pravna) in da je kapital v lasti le te osebe, se ta
družba imenuje »single-member limited liability company «. Minimalni ustanovitveni kapital je 5.000
BGN (cca 2.560 EUR), minimalni delež posameznega družabnika pa je 10 BGN (cca 5,11 EUR).
Odgovornost partnerjev v družbi je omejena na vloženi kapital. Družba z omejeno odgovornostjo ne
potrebuje uprave, dovolj so imenovani direktorji in skupščina družbenikov za vodenje družbe.
Vsaka tuja družba, ki je ustanovljena skladno s svojimi nacionalnimi zakoni o ustanovitvi družbe,
lahko odpre podružnico v Bolgariji. Podružnica mora biti registrirana v Trgovinskem registru
Bolgarije. Podružnice se ne obravnavajo kot ločene zakonite družbe, vendar pa so tuje podružnice
obvezane da morajo imeti in pripravljati finančna poročila. Trgovinske transakcije med tujimi
družbami v Bolgariji ter lokalnimi družbami so skladne s transakcijami med Bolgarskimi družbami.
Zaposlovanje
Zaposlovanje tujcev v Bolgariji regulirata Zakon o tujcih in Zakon o tujih investicijah. Državljani EU
ne potrebujejo dovoljenja za delo v Bolgariji. Tujci, ki nimajo državljanstva EU, lahko opravljajo
delo v Bolgariji z dovoljenjem za delo. Zakoni, ki se nanašajo na zaposlovanje tujcev so v postopku
harmonizacije z evropskimi.
V Bolgariji lahko tujec ostane 90 dni z možnostjo podaljšanja.
Slovenski državljani ne potrebujejo vize za bivanje do 90 dni. Za
daljše bivanje pa je potrebno dovoljenje.
Obdobje za porodniško varstvo 315 dni, nadomestilo znaša 90%
osebnega dohodka matere pred nastopom porodniške. Delavnik je 8
ur, obvezen je vsaj 24 urni počitek v 7 dneh.
Upokojitev je mogoča: za moške z 62 letom starosti, za ženske z 57
letom starosti. Minimalna mesečna plača je 220 lev mesečno
(najnižja minimalna plača v Evropi).
Davki
Osebni davki so obračunani na mesečni osnovi v BGN (Bolgarski lev). Podjetja plačujejo davek od
dobička po 10% davčni stopnji.
Sejmi
Sejem
Spletna stran
SIHRE - Sofia International Hotel http://www.biztradeshows.com/venues/in
and Restaurant Exhibition
ter-expo-congress-center.html
Expoenergy Bulgaria
http://www.bulgarreklama.com/
See Opto Salon
http://www.bulgarreklama.com/
TechnoMebel
Bulgaria Building Week
Bulpek
SIHRE
Expo Print & Imaging
ICT-Sofia
http://www.bulgarreklama.com/
http://www.bulgarreklama.com/
http://www.bulgarreklama.com/
http://www.bulgarreklama.com/
http://www.bulgarreklama.com/
http://www.bulgarreklama.com/
Panoge
turizem
podjetniške storitve
farmacija,
medicina
strojništvo
gradbeništvo
kmetijstvo
pohištvo
založništvo, tisk
računalništvo, IT
Koristne povezave
Carinske uprave po svetu
www.wcoomd.org
Euromonitor International
www.euromonitor.com
Export Entreprises
www.export-entreprises.com
Gospodarska zbornica Bolgarije
www.bcci.bg
KSV - baza podjetij
www.ksv.at
Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion www.sme.government.bg
Agency
InvestBulgaria Agency
www.investbg.government.bg
Bolgarska nacionalna banka
www.bnb.bg
Carinski urad
www.customs.bg/en
Ministrstvo za delo in socialne zadeve
www.mlsp.government.bg/bg/index.asp
Ministrstvo za javno upravo
www.mdaar.government.bg
InvestBulgaria Agency
www.investbg.government.bg
Priprava: Mariborska razvojna agencija p.o. / Enterprise Europe Network | Pobreška cesta 20, 2000 Maribor | Tel: 02 / 333 13 02 |
Fax: 02 / 333 13 09 | Elektronski naslov: [email protected] | Spletna stran: http://een.mra.si | Vir: http://www.izvoznookno.si
Vsebina ne odraža nujno mnenja ali stališč Evropske komisije. Evropska komisija ne odgovarja za uporabo informacij podanih v tem
dokumentu.

Similar documents