Organi šole - Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Comments

Transcription

Organi šole - Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
Organi šole, komisije, odbori in mentorstva
ČLANI SVETA ŠOLE
Svet šole (IX. člen ustanovitvenega akta, št. 01403-103/2008/4, 2. 9. 2008, 46. člen
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Ur.l.RS, 16/07, 36/08,
58/09) je sestavljen iz:
a) 3 predstavnikov ustanovitelja (2 predstavnika ustanovitelja, 1 predstavnika lokalne
skupnosti),
b) 5 predstavnikov delavcev šole,
c) 3 predstavnikov staršev,
d) 2 predstavnikov dijakov.
a)
PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA:
- Magdalena URBANČIČ, Vir pri Stični 40, 1295 Ivančna Gorica
- Simon KASTELIC, Sad 9, 1296 Šentvid pri Stični
PREDSTAVNIK LOKALNE SKUPNOSTI:
Anton KRALJ, Trubarjeva 12, 1295 Ivančna Gorica
b)
PREDSTAVNIKI DELAVCEV ŠOLE:
Vesna CELARC, Stična 55, 1295 Ivančna Gorica – predsednica
Anton BRČAN, Velika Loka 51, 1290 Grosuplje
Simon BREGAR, Gabrovka pri Zagradcu 70, 1303 Zagradec
Dragica VOLF STARIHA, Steletova 6, 1000 Ljubljana
Maja ZAJC KALAR, Velika Loka 22, 1290 Grosuplje
c)
PREDSTAVNIKI STARŠEV:
Mihael FILIPIČ, Praproče 16, 8360 Žužemberk – podpredsednik
Cvetka MEDVED, Dedni Dol 18, 1294 Višnja Gora
Primož JAKOŠ, Pot v Boršt 23, 1295 Ivančna Gorica
V Svet šole bo potrebno izvoliti vse tri nove predstavnike staršev, saj so bili vsi trije starši
četrtošolcev.
d)
PREDSTAVNIKA DIJAKOV:
Uroš ADAMLJE, 4. A
Janja PEROVŠEK, 4. F
Mandat Sveta šole SŠJJ je 4 leta in se je pričel s konstitutivno sejo 7. 4. 2009. Mandat
vsem članom poteče hkrati, in sicer 7. 4. 2013.
45
Organi šole, komisije, odbori in mentorstva
ČLANI SVETA STARŠEV
za šolsko leto 2012/2013
RAZRED
IME IN PRIIMEK
STALNO PREBIVALIŠČE
1. A
1. B
1. I
1. D
Urška ZAJEC
Rajko LOBE
Mateja SINJUR
Marjeta KEK
Ulica Ferda Vesela 8, 1295 Ivančna Gorica
Veliki Vrh pri Šmarju 8, 1293 Šmarje-Sap
Ul. Cankarjeve brigade 38, 1295 Ivančna Gorica
Dole pri Polici 56, 1290 Grosuplje
2. A
Gabrje pri Stični 6, 1295 Ivančna Gorica
2. B
2. D
Mojca JANŽEKOVIČ
VAN MIDDEN
Irena KASTELIC
Melita ŽLAJPAH
3. A
3. B
3. D
3. F
Tatjana IVNIK
Mojca ŽEFRAN
Stanislava ADAMLJE
Simona PANTAR
Spodnje Brezovo 27, 1294 Višnja Gora
Veliki Gaber 84, 8213 Veliki Gaber
Sobrače 7, 1296 Šentvid pri Stični
Ul. Cankarjeve brigade 13, 1295 Ivančna Gorica
4. A
4. B
4. I
4. D
4. F
Jelka ROJEC
LAMPRET Anton
Brane MEDVED
Tatjana VERČIČ
Nataša KASTELIC
Velike Češnjice 34, 1296 Šentvid pri Stični
Gatina 23 a, 1290 Grosuplje
Stična 29 d, 1295 Ivančna Gorica
Šentvid pri Stični 156 b, 1296 Šentvid pri Stični
Vrh 15, 1294 Višnja Gora
Vir pri Stični 82, 1295 Ivančna Gorica
Stična 37, 1295 Ivančna Gorica
ČLANI UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA
V skladu s 5. Členom Sklepa o ustanovitvi Šolskega sklada Srednje šole Josipa Jurčiča
Ivančna Gorica z dne 28. 2. 2011 je svet staršev na svoje korespondenčni seji, dne 19. 10.
2011 imenoval Upravni odbor šolskega sklada:
Predstavniki delavcev Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica:
1. Jožica STRMOLE – predsednica
2. Anton BRČAN
3. Darko PANDUR
Predstavniki staršev:
4. Mojca ŽEFRAN, Veliki Gaber 84, 8213 Veliki Gaber
5. Samo BUTKOVIČ, Selo pri Radohovi vasi 8, 1296 Šentvid pri Stični
6. Melita ŽLAJPAH – namestnica predsednice, Stična 37, 1295 Ivančna Gorica
Predstavniki dijakov:
7. Katja ZUPANČIČ, 4. i
Mandat upravnega odbora je 2 leti.
46
Organi šole, komisije, odbori in mentorstva
KOMISIJA ZA KAKOVOST
Trije člani iz vrst strokovnih delavcev šole:
Anton BRČAN, predsednik
Ana GODEC
Marija STRNAD
Predstavnik dijakov:
Kristina KOLENC
(imenuje Dijaška skupnost)
Dva predstavnika staršev:
Ladislav KREVS
_________________________
(imenuje Svet staršev)
ŠOLSKA MATURITETNA KOMISIJA ZA SPLOŠNO MATURO
Predsednik: Milan JEVNIKAR, ravnatelj
Namestnica: Marija STRNAD
Tajnik: Franci GRLICA
Članica: Bernarda RADOŠ
Zunanji člani: /
ŠOLSKA MATURITETNA KOMISIJA ZA POKLICNO MATURO
Predsednik: Milan JEVNIKAR, ravnatelj
Namestnica: Marija STRNAD
Tajnica: Dragica ERŽEN
Člana: Jasmina BALABAN in Igor GRUDEN
KOMISIJA ZA NOTRANJI NADZOR NAD IZVAJANJEM DOLOČB
ZAKONA IN PREDPISOV, KI SE NANAŠAJO NA IZPITNO
TAJNOST PRI MATURI ZA LETO 2012
Predsednik: Marjan GORIŠEK
Članica: Ana Dovžan TROHA
Članica: Maruša POTOKAR
Mandat komisije je od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2013.
KOMISIJA ZA PODELITEV JURČIČEVIH PRIZNANJ IN NAGRAD
Trije člani iz vrst strokovnih delavcev šole:
Maja ZAJC KALAR, predsednica
Vesna CELARC
Igor GRUDEN
Predstavnica vodstva šole:
Marija STRNAD
Dva predstavnika staršev:
Jelka ROJEC
_______________
Dva dijaka:
Maruša GLIHA, 4. B
David KREVS, 3. F
Mentorica Dijaške skupnosti SŠJJ: Mojca Saje KUŠAR
47
Organi šole, komisije, odbori in mentorstva
KOMISIJA ZA VARSTVO PRAVIC DIJAKOV
člani
1. Marjan POTOKAR, predsednik (zunanji član)
2. Marija STRNAD
3. Marjan GORIŠEK
namestniki
1. Bojana KRIŽMAN, zunanja članica
2. Maruša POTOKAR
3. Dragica ERŽEN
KOMISIJA ZA PRITOŽBO ZOPER OCENO
1. Vlasta STRMLJAN (VIZ Višnja Gora)
2. Vesna CELARC
3. Člana iz ustreznega predmetnega področja imenuje ravnatelj za vsak primer posebej
KOMISIJA ZA DODELITEV STATUSA ŠPORTNIKA
Na podlagi 1., 2., 3., 4. in 5. člena Pravilnika o prilagajanju šolskih obveznosti in Internega
pravilnika o prilagajanju šolskih obveznosti za dijake s statusom je bila imenovana komisija v
sestavi:
1. Igor GRUDEN
2. Marija STRNAD
3. Simon BREGAR
KOMISIJA ZA IZDVEDBO MERITEV ZA ŠPORTNI KARTON
Franci PAJK
Simon BREGAR
Marija STRNAD
KOMISIJA ZA DODELITEV STATUSA KULTURNIKA
Na podlagi 1., 2., 3., 4. in 5. člena Pravilnika o prilagajanju šolskih obveznosti in Internega
pravilnika o prilagajanju šolskih obveznosti za dijake s statusom je bila imenovana komisija v
sestavi:
1. Marija STRNAD
2. Breda KRAMAR
3. Vesna CELARC
PROGRAMSKI UČITELJSKI ZBOR
Vodja: Mira MIKEC
Pomočnica: Dragica ERŽEN
Člani: vsi profesorji, ki poučujejo v programu ET
ŠOLSKI RAZVOJNI TIM
Vodja: Ana DOVŽAN TROHA
Člani: Vesna CELARC, Alenka GRGUR, Boris OSOLNIK, Mojca SAJE KUŠAR, Dragica
ERŽEN
48
Organi šole, komisije, odbori in mentorstva
KOMISIJA ZA DELO Z NADARJENIMI
1.
Marjan GORIŠEK
2. Franci PAJK
3.
Matko PETEH
4. Mojca SAJE KUŠAR
5.
Marjeta ŠLAJPAH GODEC
6. Igor GRUDEN
KOMISIJA ZA IZDELAVO LP 2011/12
Milan JEVNIKAR, ravnatelj
Marija STRNAD, pomočnica ravnatelja
Dragica ERŽEN, ki poročilo pripravi za objavo
Breda KRAMAR, jezikovni pregled
Peter KUTNAR, seznami dijakov in tisk
KOMISIJA ZA IZDELAVO LDN 2012/2013
Milan JEVNIKAR, ravnatelj
Marija STRNAD, pomočnica ravnatelja
Dragica ERŽEN, ki zbere gradivo, oblikuje in ga pripravi za objavo
Vesna CELARC, jezikovni pregled
Peter KUTNAR, tisk
KOMISIJA ZA IZDELAVO LP 2012
Milan JEVNIKAR, ravnatelj
Mateja ADAMLJE, računovodkinja
Dragica ERŽEN, ki poročilo uredi, dopolni in pripravi za objavo
Lidija BUTINA, jezikovni pregled
Peter KUTNAR, tisk
KOMISIJA ZA ŠOLSKO PREHRANO
Dr. Boris OSOLNIK
Jelka GRABLJEVEC
Vida ŠTRUS
Bojana HAUPTMAN
TIM ZDRAVA ŠOLA
Vodja tima: Jelka GRABLJEVEC
Namestnica: Marjeta ŠLAJPAH GODEC
Člani: učitelji: Marija STRNAD
dijaki: Patricija IVNIK, 3.a, Blaž KAMIN, 4.d
starši: Nataša KASTELIC, Mojca VAN MIDDEN
lokalna skupnost: Mojca GLOBOKAR
zdravstvena služba: Anica KOZINC
49
Organi šole, komisije, odbori in mentorstva
MENTORSTVA
Mentorica Dijaške skupnosti SŠJJ: Mojca Saje Kušar (nadomestna mentorica: Maruša
Potokar)
Mentor šolskega radia: Franci Pajk
Mentor šolskega glasila: Igor Gruden
Zborovodji šolskih pevskih zborov: Milan Jevnikar
Plesno skupino standardnih in LA plesov vodi: Marija Majzelj Oven
Predsednik ŠŠD: Franci Pajk
Koordinatorica kulturnih dejavnosti: Vesna Celarc
Predsednica ŠKD: Majda Simonič
Animator za šport: Simon Bregar
Jedilnike za šolsko malico pripravlja v sodelovanju z vodjo kuhinje: Jelka Grabljevec
Spletno stran šole ureja: Darko Pandur
Mentorica abonmajev: Breda Kramar
Koordinator za oddajo člankov v Klasje: Franci Grlica
Odbor za maturantski ples sestavljajo razredniki 4. letnikov, koordinatorka in vodja je
Marjeta Šlajpah Godec.
Odbor za maturantsko strokovno ekskurzijo sestavljajo razredniki vseh 3. letnikov,
koordinator je Anton Brčan.
Mentorji posameznih krožkov in drugih občasnih dejavnosti so vsi profesorji, ki
dejavnosti načrtujejo in so zanje oddali načrt dela za LDN. Dejavnosti, ki ni načrtovana,
šola praviloma ne izvaja. Vodje dejavnosti vodijo natančen dnevnik dejavnosti (Mapa
dejavnosti).
Mentorji pripravnikom: Ko MŠŠ na šolo razporedi pripravnika, mu ravnatelj določi
mentorja.
50