Predlog zapisnika 1. redne seje Sveta staršev ŠCRS

Comments

Transcription

Predlog zapisnika 1. redne seje Sveta staršev ŠCRS
ŠOLSKI CENTER
ROGAŠKA SLATINA
Steklarska ulica 1
3250 Rogaška Slatina
 03 818 20 79
 03 818 20 10
www.scrs.si
Rogaška Slatina, 7. 10. 2014
ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV, ki je bila v torek, 30. 9. 2014,
ob 17. uri v učilnici SLO
Prisotni člani Sveta staršev: Mateja Čebular, Tamara Tepeš, Vesna Pongračič, Andreja
Flucher, Bogomir Poharc, Irena Horvat, Andreja Zupan, Tatjana Anderluh, Biserka Kobula,
Mirjam Smole, Klara Anžel.
Opravičeno odsotni članici Sveta staršev: Frida Burkelc, Vesna Jarc Kodrič.
DNEVNI RED.
1. Konstituiranje Sveta staršev Šolskega centra Rogaška Slatina in predstavitev
Poslovnika o delu Sveta staršev
2. Izvolitev predsednika in namestnika Sveta staršev
3. Predstavitev in obravnava predloga poročila o realizaciji LDN za šolsko leto 2013/14
4. Predstavitev in obravnava predloga LDN za šolsko leto 2014/15
5. Šolski sklad
6. Fotokopiranje
7. Razno
K1
Po uvodnem pozdravu in predstavitvi članov je ravnateljica Dubravka Berc Prah pojasnila
funkcijo, strukturo in sestavo Sveta staršev, upoštevajoč specifiko ustanove, ki združuje šolo
in dijaški dom. V nadaljevanju je predstavila Poslovnik o delovanju Sveta staršev in vsak
predstavnik je prejel en izvod. Prisotne člane je pozvala, da z dvigom rok potrdijo
konstituiranost Sveta staršev Šolskega centra Rogaška Slatina in predlog je bil soglasno
podprt.
SKLEP št. 1
Svet staršev Šolskega centra Rogaška Slatina je konstituiran.
V nadaljevanju je ravnateljica Dubravka Berc Prah prosila prisotne, da natančno pregledajo
poslovnik ter ga v roku 10 dni potrdijo v obliki dopisne seje. Prisotni so predlog soglasno
podprli in s tem je bil sprejet
SKLEP št. 2
Poslovnik o delovanju Sveta staršev Šolskega centra Rogaška Slatina se bo potrjeval in
sprejemal v obliki dopisne seje, in sicer v roku 10 dni od sprejetega sklepa.
ŠOLSKI CENTER
ROGAŠKA SLATINA
Steklarska ulica 1
3250 Rogaška Slatina
 03 818 20 79
 03 818 20 10
www.scrs.si
Ravnateljica Dubravka Berc Prah je pozvala prisotne, da predlagajo kandidata za predsednika
in podpredsednika sveta. Predlagana je bila ga. Andreja Zupan, ki je soglašala s predlogom,
za namestnika pa Bogomir Poharc, ki je prav tako soglašal. Oba predloga so člani soglasno
podprli z dvigom rok in s tem je bil sprejet
SKLEP št. 3
Predsednica sveta staršev Šolskega centra Rogaška Slatina v šolskem letu 2014/15 je
ANDREJA ZUPAN, namestnik predsednice pa BOGOMIR POHARC.
Po potrditvi je Andreja Zupan nadaljevala z vodenjem seje. Prav tako bo ona izpeljala
korespondenčno sejo, na kateri se bo potrdil poslovnik.
K3
Ravnateljica Dubravka Berc Prah je predstavila osnutek Poročila o realizaciji letnega
delovnega načrta za šolsko leto 2013/4. Glede na to, da je bil osnutek vsem članom
posredovan v elektronski obliki, so bili vsi seznanjeni z njegovo vsebino. Izpostavila je zgolj
nekatera najpomembnejša področja.
V nadaljevanju je pozvala prisotne k razpravi. Posebnih pripomb ni bilo, zato je predlagala
sprejem poročila.
Predlog je bil soglasno podprt in s tem je bil sprejet
SKLEP št. 4
Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2013/14 je sprejeto in potrjeno.
K4
Ravnateljica Dubravka Berc Prah je predstavila predlog Letnega delovnega načrta za šolsko
leto 2014/15. Tudi ta predlog je bil vsem predhodno poslan v elektronski obliki, zato se je
ravnateljica osredotočila bolj na posebnosti in novosti, ki jih prinaša letošnje šolsko leto.
Podrobno je pojasnila obvezne izbirne vsebine, prosti in izbirni del, odgovorila pa je tudi na
vprašanje glede kolegialne spremljave pouka, ki je kot novost bila vpeljana v lanskem šol.
letu, letos pa se s takšno obliko spremljave pouka nadaljuje. Odgovorila je tudi na vprašanje v
zvezi s strokovno ekskurzijo v Toscano ter pojasnila razlog, zakaj te destinacije letos ni v
katalogu proste izbire OIV. Ostalih posebnosti ni bilo, zato je predlagala potrditev in sprejem
LDN za šolsko leto 2014/15. Predlog je bil soglasno podprt.
ŠOLSKI CENTER
ROGAŠKA SLATINA
Steklarska ulica 1
3250 Rogaška Slatina
 03 818 20 79
 03 818 20 10
www.scrs.si
SKLEP št. 5
Letni delovni načrt za šolsko leto 2014/15 je sprejet in potrjen.
K5
Branka Kovačič, predsednica UO šolskega sklada, je posredovala Poročilo o delovanju
šolskega sklada v šolskem letu 2013/14 ter predstavila predlog Programa dela šolskega sklada
za letošnje šolsko leto (v prilogi).
Poudarila je dejstvo, da šolski sklad omogoča nakup nadstandardne opreme, ki zagotovo
izboljša kakovost šolskega dela ter sofinancira določene projekte, ki imajo prav tako za šolo
velik pomen.
Predlagani prostovoljni prispevek staršev za šolsko leto 2014/15 je 25 € na dijaka.
V nadaljevanju je bil podan predlog za sprejem in potrditev Poročila o delovanju šolskega
sklada ter Načrta porabe sredstev šolskega sklada za šolsko leto 2014/15. Oba predloga sta
bila soglasno podprta in s tem je bil sprejet
SKLEP št. 6
Poročilo o delovanju šolskega sklada in Načrt porabe sredstev šolskega sklada za leto
2014/15 sta sprejeta in potrjena.
Glede na to, da se 4. novembra 2014 izteče mandat Upravnemu odboru šolskega sklada je
potrebno imenovati dva predstavnika Sveta staršev za Upravni odbor šolskega sklada.
Predlagani sta bili BISERKA KOBULA in MATEJA ČEBULAR. Obe predlagani članici sta
soglašali s kandidaturo. Andreja Zupan je predlagala potrditev in sprejem novoimenovanih
članic UO.
Predlog je bil soglasno podprt in s tem je bil sprejet
SKLEP št. 7
BISERKA KOBULA in MATEJA ČEBULAR sta novoimenovani in potrjeni članici
Sveta staršev Šolskega centra Rogaška Slatina za upravni odbor šolskega sklada.
Ravnateljica Dubravka Berc Prah je staršem predstavila nadaljnji potek postopka
konstituiranja novega upravnega odbora šolskega sklada. Pojasnila je, da morajo svoje
predloge za člane upravnega odbora podati še dijaška skupnost ŠCRS in svet zavoda ŠCRS.
Predlagala je, da na osnovi podanih predlogov Svet staršev na dopisni seji imenuje upravni
odbor šolskega sklada.
Predlog je bil soglasno podprt in s tem je bil sprejet
SKLEP št. 8
Člane upravnega odbora šolskega sklada bo Svet staršev imenoval na osnovi podanih
predlogov ustreznih organov in v obliki dopisne seje, in sicer v roku 10 dni od sprejetega
sklepa.
ŠOLSKI CENTER
ROGAŠKA SLATINA
Steklarska ulica 1
3250 Rogaška Slatina
 03 818 20 79
 03 818 20 10
www.scrs.si
K6
Ravnateljica Dubravka Berc Prah je predstavila predlog višine zneskov za fotokopije ter
pojasnila kriterije, po katerih so bili določeni. Predlog višine zneska je enak lanskemu.
Zneski so različni, višina je odvisna od izobraževalnega programa in letnika, ki ga dijak
obiskuje. Vsi dijaki bodo prejeli položnice za nakazilo predvidenega zneska. Ravnateljica je
predstavila predlagane zneske za posamezne razrede, in sicer:
1. letnik gimnazije – 20 €
2. letnik gimnazije – 20 €
3. letnik gimnazije – 20 €
4. letnik gimnazije – 25 €
1. letnik tehnik optik – 17 €
2. letnik tehnik optik in tehnik steklarstva – 17 €
3. letnik tehnik optik – 17 €
4. letnik tehnik optik – 20 €
Predlog je bil soglasno podprt, prisotni so z dvigom rok potrdili njegovo veljavnost in s tem je
bil sprejet
SKLEP št. 9
Predlagani zneski za plačilo fotokopij so sprejeti in potrjeni.
K7
Ravnateljica Dubravka Berc Prah je predstavila kratek povzetek poročila komisije za
kakovost (poročilo bo v celoti objavljeno).
Članica Sveta staršev Andreja Flucher je dala pobudo v imenu staršev za sodelovanje pri
promociji šole ter izrazila pripravljenost vključevanja v lokalno območje. Starši so prepričani,
da šola dela dobro, da se bodo določene pomanjkljivosti še odpravile, zato si želijo, da tudi
lokalna javnost spozna, da je Šolski center Rogaška Slatina šola, vredna zaupanja.
Ravnateljica se je zahvalila za vso podporo ter pripravljenost sodelovanja tudi na tem
področju.
Na željo staršev je bila izražena tudi pohvala izvedbi maturantske ekskurzije, prenovljeni
šolski spletni strani, prav posebna pohvala in čestitke pa dijakom in mentoricama skupine, ki
je kar nekajkrat uspešno izvedla glasbeno prireditev z uspešnicami Abbe.
V okviru neformalne razprave je bila izražena želja, da bi bilo za naslednjo sejo predvideno
več časa.
Ostalih posebnosti ni bilo. Seja se je zaključila ob 18.00.
Zapisala: Irma Ducman
Predsednica sveta staršev: Andreja Zupan

Similar documents