3 - OŠ Polje

Comments

Transcription

3 - OŠ Polje
ZAPISNIK
Sveta staršev OŠ Polje v šolskem letu 2012/2013; Ponedeljek, 17. Junij ob 19.00 uri na OŠ Polje
Prisotni:
Predstavniki staršev v Svetu staršev OŠ Polje
Ostali prisotni:
Ravnateljica OŠ ga. Barbara Smrekar
Pomočnica ravnateljice ga. Tatjana Robida
Dnevni red:
1. Nacionalno preverjanje znanja (predstavitev dosežkov in rezultatov vprašalnika)
2. Poročilo o delu šole
3. Pogled staršev in učencev na delo šole (predstavitev rezultatov vprašalnika)
4. Razno:
Nacionalno preverjanje znanja (predstavitev dosežkov in rezultatov vprašalnika)
1.
Rezultati nacionalnega preverjanja znanja v 6. razredu:
6.A
61,6
48,1
46,8
MAT
SLJ
TJA
6.B
51,4
38,1
52,0
OŠ Polje
57,1
43,5
49,1
Rezultati nacionalnega preverjanja znanja v 9. razredu:

MAT
SLJ
ZGO
9.A
46,0
49,3
46,5
9.B
48,9
49,7
43,8
OŠ Polje
47,5
49,5
45,1
SLO
55,3
51,8
47,9
-7,8
-2,3
-2,8
Ugotovitve učiteljev za slabši rezultat so različne glede na predmet:
- površno prebrana in upoštevana navodila (SLJ)
- zahtevnost nalog na višji taksonomski stopnji (ZGO)
Glede na rezultate vprašalnika NPZ (učenci 9. razreda) je možno zaključiti, da glede na to, da rezultati
NPZ ne vplivajo na končni uspeh učencev in nadaljnje šolanje v srednji šoli, da rezultati niso dejanski
pokazatelj znanja učencev na naši šoli, učenci bi se v primeru, da bi rezultati vplivali na končni uspeh
in nadaljnje šolanje v srednji šoli na teste bolj pripravljali.
2.

Poročilo o delu šole
v šolskem letu 2012/2013 je bilo izpeljanih kar nekaj prireditev na šoli (Miklavžev glasbeni
večer, Novoletno srečanje, Prireditev pred dnevom samostojnosti in enotnosti, Sprejem
prvošolcev v šolsko skupnost, Prireditev pred slovenskim kulturnim praznikom, Prireditev
ob eko dnevu, Prireditev ob odprtju novega igrišča, Prireditev ob dnevu državnosti in
prireditev ob koncu šolskega leta, Predaja ključa in valeta…..)

izpeljane so bile tudi vse šole v naravi:
RAZRED
5. R
7. R
3. R
ASTRO-ZGOD
TABOR
GEO TABOR
PEVSKI VIKEND
6. R
4. R
2. R
8. R

KRAJ
POREČ/ŠPADIČI
CŠOD RAK
CŠOD JURČEK
CŠOD MEDVED
TURISTIČNA KMETIJA
PODMLAČAN
CŠOD PLANICA
ROGLA
CŠOD LIPA
CŠOD LIPA
CŠOD KAVKA
Ekskurzija v Zlatibor
Planinski tabor na Zelenici
šola je v šolskem letu 2012/2013 sodelovala tudi v različnih projektih:
* EKO šola
* Zdrava šola
* Rdeči noski
* Miklavžev sejem
* Lampijon
* Evropska vas
* Shema šolskega sadja
* Kulturna šola
* Beremo in pišemo skupaj
* dan četrtne skupnosti Polje
* Sodelovalni projekt na daljavo s pomočjo metodologije učnih krogov

izdelane in nagrajene so bile tudi raziskovalne naloge:
PODROČJE
NASLOV NALOGE
DOSEŽENO PRIZNANJE
Tuji jezik
A me lajkaš?
SREBRNO PRIZNAJE
Geografija
Zdravo okolje – predmet
geografskega raziskovanja
SREBRNO PRIZNANJE
Arhitektura
Mostovi na Ljubljanici v
središču Ljubljane
ZLATO PRIZNANJE
Zgodovina
Od prvih zapisov do elektronske
knjige
BRONASTO PRIZNANJE
Etnologija
Pregovor je odgovor
ZLATO PRIZNANJE
* 15.4.2013 – na šoli se pridružil Gilberto Rufino de Oliveira Neto, iz mesta Manaus v Braziliji, na šoli
je deloval dobrih 6 tednov preko svetovnega študentskega združenja AIESEC (učenci so ga zelo lepo
sprejeli)
* 15. in 28.3 2013 je bilo izvedeno tudi tekmovanje v lokalni avtohtoni kulinariki osnovnošolcev,
restavracija JB, studio Gorenje
Revija slovenskih lokalnih jedi – Pogačarjev trg
Vse pod vodstvom ga. Vanje Mramor
(odziv otrok je zelo spodbuden, vsi udeleženci so zelo uživali v pripravi jedi)
* 20.12.2012 – nastop mladinskega pevskega zbora pred Mestno hišo (ga. Silva Jakob)
* Pustno rajanje (Četrtna skupnost Polje)
* Tradicionalni slovenski zajtrk na OŠ Polje v družbi mag. Tanje Fajon in mag. Dejana Židana
3. Pogled staršev na delo šole
S strani ravnateljice in pomočnice ravnateljice so bili predstavljeni rezultati vprašalnikov, ki so bili
razdeljeni med starše (izdanih je bilo 84 vprašalnikov, izpolnjenih 66 vprašalnikov 78%).
Rezultati so spodbudni, starši so na splošno zadovoljni z delovanjem šole, z odnosi na šoli………
podrobno so rezultati zapisani v prilogi Svet staršev junij 2013.
4. Razno
- ponudba izbirnih predmetov je bila velika 40, na šoli se je dejansko izvajalo 17 izbirnih predmetov
(največ učencev 26 je sodelovalo pri izbirnem predmetu Odbojka, 18 pri izbirnem predmetu Nemščina
2)
- v sodelovanju z ZRSŠŠ, OE Ljubljana – Spodbujanje bralne pismenosti pri učencih
- šola je bila vabljena k sodelovanju v mednarodnem projektu EUfolio (uvajanje v 6 razredu,
sodelovanje je smiselno, predvsem pa je šola lahko ponosna, da je bila izbrana)
1.6.2013 je bila na šoli izvedena delovna sobota, šola se zahvaljuje za pozitiven odziv, zaključek
pouka tako 21.06.2013
- Pobuda s strani staršev, da šola potrebuje dvigalo saj je kar nekaj staršev invalidov katerih
otroci so učenci naše šole……
Svet staršev soglasno podpre predlog za uvedbo dvigala na OŠ Polje
Šola je lahko ponosna na novo pridobitev ŠOLSKO IGRIŠČE, ki je odprto v poletnih mesecih
do 20h, v mesecih OKT, NOV,FEB, MAR do 17.
Poduba strašev je, da bi se na igrišču lahko igrali otroci tudi dlje, vendar mora šola v ta namen
zadolžiti nekoga, ki bi zaklepal igrišče…?
Izpostavljeno je bilo tudi, da je izbira nekaterih obšolskih dejavnosti slaba, predvsem pripombe
na nogometno šolo, nekaj malega tudi na rokometno šolo…….. Vprašanje se postavlja tudi
zakaj ni v ponudbi Baseballa..
Starši predlagamo, da se na začetku leta izvedejo tudi roditeljski sestanki na nivoju interesnih
dejavnosti in se na njih predstavi predvsem dolžnosti, obveznosti vseh akterjev tako izvajalcev
kot tudi samih učencev.
- Standardi in normativi v šolskem letu 2013/2013 ostajajo nespremenjeni.

Similar documents