zdr – prenehanje pogodbe o zaposlitvi

Comments

Transcription

zdr – prenehanje pogodbe o zaposlitvi
ZAKON O DELOVNIH
RAZMERJIH
(Uradni list RS, št. 42/2002, RS 79-3456/2006 (razveljavitev 216. člena), RS
46-2515/2007 (odločba ustavnega sodišča; prvi odstavek 83. člena je v
neskladju z ustavo), RS 103/2007 (spremembe in dopolnitve), RS 451979/2008
Melita Ambrož, univ. dipl. prav.
Projekt CVŽU Pomurje financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (85%) ter Ministrstvo za šolstvo in šport (15%). Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.
ZDR – PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI
S potekom časa, za katerega je bila sklenjena (poseben postopek
ni predviden, delodajalec lahko delavca samo obvesti kdaj bo PZ
sklenjena za določena čas prenehala).
S smrtjo delavca ali delodajalca-fizične osebe (vedno preneha
veljati s smrtjo delavca, s smrtjo delodajalca-fizične osebe pa le,
če z zapustnikovo dejavnostjo ne – nepretrgoma – nadaljujejo
njegovi nasledniki.
S sporazumom – sklenitev v pisni obliki in izrecnim poudarkom
na pravnem pouku, s katerim je delavec poučen, da v
konkretnem primeru prenehanja ne more uveljavljati pravic iz
naslova zavarovanja za primer brezposelnosti.
Projekt CVŽU Pomurje financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (85%) ter Ministrstvo za šolstvo in šport (15%). Operacija se
izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.
ZDR – PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI
Z redno ali izredno odpovedjo
S sodbo sodišča
Po samem zakonu, v primerih, ki jih določa ta
zakon
V drugih primerih, ki jih določa zakon
Projekt CVŽU Pomurje financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (85%) ter Ministrstvo za šolstvo in šport (15%). Operacija se
izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.
ZDR – PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI
Delavec ob prenehanju lahko zahteva vrnitev
dokumentov
Potrdilo o vrsti dela , ki ga je opravljal
Potrdilo ne sme vsebovati podatkov, ki bi delavcu
otežili sklepanje nove pogodbe o zaposlitvi
Projekt CVŽU Pomurje financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (85%) ter Ministrstvo za šolstvo in šport (15%). Operacija se
izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.
ZDR – PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS
Preneha veljati brez odpovednega roka
Po poteku časa za katerega je bila dogovorjena
Ko je dogovorjeno delo opravljeno
S prenehanjem razloga zaradi katerega je bila sklenjena
POZOR: njeno prenehanje pa je lahko vezano tudi na druge razloge prenehanja
iz ZDR in seveda na podlagi sporazuma
Projekt CVŽU Pomurje financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (85%) ter Ministrstvo za šolstvo in šport (15%). Operacija se izvaja
v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.
ZDR – PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI ZARADI
SMRTI DEVACA OZIROMA DELODAJALCA-FIZIČNE OSEBE
Ob smrti delavca
Ob smrti delodajalca- s.p., razen če z zapustnikovo dejavnostjo
nadaljuje njegov pravni naslednik-nepretrgano
Projekt CVŽU Pomurje financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (85%) ter Ministrstvo za šolstvo in šport (15%). Operacija se
izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.
ZDR – PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI S
SPORAZUMOM
Pisna oblika
Volja obeh strank
Izrecno zahtevan pravni pouk, ki delavca pouči o pravnih posledicah pri
uveljavljanju pravic iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti
POZOR: SPORAZUM, KI JI SKLENJEN V PISNI OBLIKI NI
VELJAVEN
Projekt CVŽU Pomurje financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (85%) ter Ministrstvo za šolstvo in šport (15%). Operacija se izvaja v
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.
ZDR – PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI; REDNA IN IZREDNA
ODPOVED
Odpoved se mora nanašati na celotno PZ.
Razlika med redno in izredno odpovedjo – tek odpovednega
roka.
Odpoved je lahko podana le v celoti.
Delavec lahko odpove PZ brez obrazložitve.
Delodajalec mora odpovedati PZ iz utemeljenih razlogov.
Razlogi so določeni samo v zakonu.
Dokazno breme v primeru redne odpovedi je na strani
delodajalca, v primeru izredne odpovedi pa na tisti stranki, ki
izredno odpoveduje PZ.
Projekt CVŽU Pomurje financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (85%) ter Ministrstvo za šolstvo in šport (15%). Operacija se
izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.
ZDR – PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI; REDNA IN
IZREDNA ODPOVED
Obvezna obrazložitev odpovednega razloga
Pravni pouk /dvojen
Projekt CVŽU Pomurje financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (85%) ter Ministrstvo za šolstvo in šport (15%). Operacija se
izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.
ZDR – PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI; REDNA IN
IZREDNA ODPOVED
VROČITEV:
Osebna
Praviloma v prostorih delodajalca
Na naslov, ki je določen v pogodbi o zaposlitvi
Na naslov, ki ga je delavce sporočil naknadno
Vročanje po pravilih pravdnega postopka
Če delavec nima stalnega ali začasnega prebivališča v RS se odpoved
objavi na oglasnem mestu na sedežu delodajalca, vročitev pa se šteje za
opravljeno po preteku 8 dni.
Projekt CVŽU Pomurje financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (85%) ter Ministrstvo za šolstvo in šport (15%). Operacija se
izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.
ZDR – PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI; REDNA IN IZREDNA
ODPOVED
Postopek pred odpovedjo s strani delodajalca.
Pisno opozorilo delavca, da je kršil obveznosti, s pozivom na
izpolnjevanje obveznosti in opozorilom na možnost odpovedi v
primeru ponovne kršitve pogodbene in druge obveznosti.
Rok za opozorilo – 60 dni od ugotovitve kršitve/6 mesecev od
nastanka kršitve.
Pisnost opozorila.
Veljavnost opozorila eno leto.
Opozorilo lahko, v primeru drugačne ureditve iz kolektivne
pogodbe dejavnosti, velja najdalj dve leti.
Projekt CVŽU Pomurje financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (85%) ter Ministrstvo za šolstvo in šport (15%). Operacija se
izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.
ZDR – PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI; REDNA IN IZREDNA
ODPOVED
Zagovor:
Pred redno odpovedjo iz razloga nesposobnosti.
Pred redno odpovedjo iz krivdnega razloga.
Pred izredno odpovedjo PZ.
Zagovor v razumnem roku, ki ne sme biti krajši od treh delovnih
dni.
Ni potreben, če obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi bilo od
delodajalca nerazumno pričakovati, da ga bo izvedel, npr. če je
sam žrtev kršitve, neuspešno opravljeno poskusno delo, izrecna
odklonitev, neopravičen neodziv povabilu na zagovor.
Z novelo ZDR-A predpisana vsebina pisnega vabila.
Projekt CVŽU Pomurje financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (85%) ter Ministrstvo za šolstvo in šport (15%). Operacija se
izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.
ZDR – PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI; REDNA IN
IZREDNA ODPOVED
VABILO NA ZAGOVOR:
Navedba obrazloženega razloga
Datum
Kraj ura
Vročitve - osebna
Navesti, da lahko sodeluje predstavnik sindikata ali drug
pooblaščenec
Možnost pisnega zagovora
Projekt CVŽU Pomurje financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (85%) ter Ministrstvo za šolstvo in šport (15%). Operacija se
izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.
ZDR – PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI; REDNA IN IZREDNA
ODPOVED
Pisno obvestilo:
V primeru redne odpovedi iz poslovnega razloga.
Vloga sindikata:
Pritegnjen vedno, kadar to zahteva delavec.
Sindikat podaja v roku 8 dni mnenje.
Določena fikcija ne nasprotovanja odpovedi, če v tem roku ne
poda mnenja.
Pisno obrazložitev nasprotovanja v primeru, da zanjo ni
utemeljenih razlogov ali da ni bil spoštovan z zakonom določen
postopek.
Projekt CVŽU Pomurje financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (85%) ter Ministrstvo za šolstvo in šport (15%). Operacija se
izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.
ZDR – PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI; REDNA IN IZREDNA
ODPOVED
Odpoved mora biti izražena v pisni obliki.
Dolžnost pravnega pouka, v katerem mora biti delavec
opozorjen tako na pravno varstvo, kot njegove pravice iz naslova
zavarovanja za primer brezposelnosti.
Zakonsko določena obveznost vročitev odpovedi, praviloma na
delovnem mestu oziroma naslovu, ki je določen v PZ ali
naknadno sporočenemu naslovu.
Za vročanje veljajo pravila ZPP.
Če delavec nima stalnega ali začasnega prebivališča v RS, se
vročitev opravi na sedežu delodajalca.
Projekt CVŽU Pomurje financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (85%) ter Ministrstvo za šolstvo in šport (15%). Operacija se
izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.
ZDR – PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI; REDNA ODPOVED
Razlogi izrecno določeni v zakonu.
Odpoved dovoljena le, če obstaja utemeljen razlog iz prvega odstavka 88. člena
ZDR, ki onemogoča nadaljevanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi med
delavcem in delodajalcem.
V primeru redne odpovedi iz poslovnega razloga in iz razloga nesposobnosti
zakon zapoveduje dolžnost preveriti ali obstajajo možnosti za ohranitev
zaposlitve delavca (tretji in četrti odstavek 88. člena v zvezi z 90. členom
ZDR).
Institut odpovedi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi:
Če ga delodajalec (v primeru, ko je obvezen) ne upošteva, je odpoved PZ
nezakonita.
Institut obsega preveritev ali je mogoče delavca zaposliti pod spremenjenimi
pogoji; na drugih delih; dokvalificirati za delo, ki ga opravlja ali prekvalificirati
za drugo delo.
Projekt CVŽU Pomurje financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (85%) ter Ministrstvo za šolstvo in šport (15%). Operacija se izvaja v
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.
ZDR – PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI; REDNA ODPOVED
Obveznost ne velja za manjše delodajalce in delodajalce, ki odpovedujejo pogodbo
o zaposlitvi v prvih 6 mesecih po njeni sklenitvi.
Sodna praksa pravi, da je potrebno preveriti ali ima delodajalec za delavca, ki bi ga
sicer odpustil, drugo ustrezno zaposlitev, katere ponudba ga razbremeni plačila
odpravnine. Ponudba neustrezne zaposlitve (za druga dela ali pod spremenjenimi
pogoji, ki ne ustrezajo merilom iz 90.člena ZDR), pa v konkretnem primeru ni
obvezna.
ZDR-A – odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi pri drugem delodajalcu –
podana je lahko ves čas odpovednega roka, delodajalca razbremeni pod pogojem,
pravne kontinuitete delavčevih pravic plačila odpravnine.
90.a člen ZDR-A delodajalca ne razbremeni obveznosti ponudbe nove zaposlitve
pri sebi, če ta možnost obstaja.
Projekt CVŽU Pomurje financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (85%) ter Ministrstvo za šolstvo in šport (15%). Operacija se izvaja v
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.
ZDR – PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI; REDNA ODPOVED
Definicija ustrezne zaposlitve pri odpovedi s ponudbo nove zaposlitve:
Enaka vrsta in stopnja izobrazbe kot za prejšnje delo.
Enak delovni čas kot po prejšnji pogodbi o zaposlitvi.
Kraj opravljanja dela ni oddaljen več kot tri ure vožnje v obe smeri
z javnim prevoznim sredstvom ali z organiziranim prevozom
delodajalca od kraja gibanja delavca.
Vsi pogoji morajo biti izpolnjeni kumulativno.
Ponujena zaposlitev za nedoločen čas.
ZDR ne omenja plače.
Problem obsega sodnega varstva pri odpovedi s ponudbo nove
pogodbe.
Projekt CVŽU Pomurje financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (85%) ter Ministrstvo za šolstvo in šport (15%). Operacija se izvaja v
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.
ZDR – PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI; REDNA ODPOVED
Odpovedni roki:
V minimalnem trajanju opredeljeni v ZDR.
Odpovedni rok en mesec je določen, če pogodbo o zaposlitvi
odpoveduje delavec.
Poenotijo se odpovedni roki iz krivdnega razloga in razloga
nesposobnosti.
Če odpoveduje pogodbo o zaposlitvi delodajalec zaradi krivdnih
razlogov na strani delavca je odpovedni rok en mesec.
Odpravnina:
Obvezno izplačilo v primeru odpovedi PZ iz poslovnih razlogov
ali razloga nesposobnosti.
Projekt CVŽU Pomurje financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (85%) ter Ministrstvo za šolstvo in šport (15%). Operacija se
izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.
ZDR – PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI; REDNA ODPOVED
Odpravnina določena v ulomku osnove, to je povprečne mesečne
plače, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel, če bi delal v
zadnjih treh mesecih pred odpovedjo, pripada pa delavcu za
vsako letu dela pri delodajalcu in njegovih pravnih prednikih.
Projekt CVŽU Pomurje financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (85%) ter Ministrstvo za šolstvo in šport (15%). Operacija se
izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.
ZDR – PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI; IZREDNA ODPOVED
Dopustna samo, če obstojijo razlogi določeni v zakonu.
Če upoštevaje interese obeh pogodbenih strank ni mogoče
nadaljevati delovnega razmerja do izteka delovnega roka
oziroma do poteka časa, za katerega je bila sklenjena PZ.
Določen rok za podajo izredne odpovedi – 30 dni od ugotovitve
razloga za izredno odpoved/najkasneje v 6 mesecih od nastanka
razloga.
Če gre za krivdni razlog na strani delavca ali delodajalca, ki ima
vse znake kaznivega dejanja je subjektivni rok 30 dni (od
ugotovitve razloga za izredno odpoved) in storilca ves čas, ko je
možen kazenski pregon.
Razlogi so opredeljeni v 111. in 112. člena ZDR.
Projekt CVŽU Pomurje financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (85%) ter Ministrstvo za šolstvo in šport (15%). Operacija se
izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.