XG 264 DEF STAN 91-18-2_sds

Comments

Transcription

XG 264 DEF STAN 91-18-2_sds
36.0
stran: 1 / 6
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 26.03.2013
*
Številka različice 1
Sprememba: 26.03.2013
1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja
· Identifikator izdelka
· Trgovsko ime: XG 264 DEF STAN 91-18-2
· Številka artikla: 600047627
· Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
· Območje uporabe
SU3 Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih na industrijskih lokacijah
SU22 Poklicne uporabe: javna uporaba (uprava, izobraževanje, razvedrilo, storitve, obrt)
· Uporaba snovi / pripravka Mast
· Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
· Proizvajalec/dobavitelj:
FUCHS MAZIVA LSL d.o.o., Trdinova ulica 1, SI-8250 Brežice
Tel.: 07/ 499 10 30 Fax: 07/ 499 10 40
E-mail: [email protected]
· Področje/oddelek za informacije: Varnost izdelkov oddelek.
· Telefonska številka za nujne primere: Tel.: 07/499 10 30
2 Ugotovitev nevarnosti
· Razvrstitev snovi ali zmesi
· Razvrstitev v skladu z Direktivo Sveta 67/548/EGS ali Direktivo 1999/45/ES Odpade
· Posebna navodila glede nevarnosti za človeka in okolje:
Produkta ni potrebno označiti na osnovi postopka izračuna " Splošnih smernic za uvrstitev pripravkov ES" v
zadnji veljavni izdaji.
· Sistem klasifikacije:
Klasifikacija ustreza aktualnim seznamom ES, vendar je dopolnjena s podatki iz strokovne literature in s
podatki firm.
· Elementi etikete
· Označitev po smernicah ES:
Upoštevati je treba običajne varnostne ukrepe za ravnanje s kemikalijami.
Proizvoda po smernicah ES/uredbi za nevarne snovi ni obvezno označiti.
· Druge nevarnosti
· Rezultati ocene PBT in vPvB
· PBT: Ni uporaben.
· vPvB: Ni uporaben.
*
3 Sestava/podatki o sestavinah
· Kemijska karakteristika: Zmesi
· Opis: Mešanica visoko rafinirana mineralna olja in večnamenske aditive s sistemom sredstvo za zgoščevanja.
· Nevarne sestavine:
50-100%
Highly refined mineral oil*
Asp. Tox. 1, H304
<0,25%
122-39-4 Difenilamin
T R23/24/25;
N R50/53
R33
Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331;
STOT RE 2,
H373;
Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
· Dodatni napotki:
* Vsebuje eno ali več naslednjih številk EINECS: 265-090-8, 265-091-3, 265-096-0, 265-097-6, 265-098-1,
265-101-6, 265-155-0, 265-156-6, 265-157-1, 265-158-7, 265-159-2, 265-160-8, 265-161-3, 265-166-0, 265169-7, 265-176-5, 276-735-8, 276-736-3, 276-737-9, 276-738-4, 278-012-2.
(nadaljevanje na strani 2)
SI
36.0
stran: 2 / 6
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 26.03.2013
Številka različice 1
Sprememba: 26.03.2013
Trgovsko ime: XG 264 DEF STAN 91-18-2
(nadaljevanje od strani 1)
Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.
*
4 Ukrepi za prvo pomoč
· Opis ukrepov za prvo pomoč
· Splošni napotki: Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.
· v primeru vdihavanja: Dovajanje svežega zraka, v primeru težav iti k zdravniku.
· če pride v stik s kožo:
Takoj sprati z vodo in milom in dobro izplakniti.
Pri trajajočem draženju kože iti k zdravniku.
· če pride v stik z očmi:
Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo in se posvetovati z zdravnikom.
· če snov zaužijerno: Ne povzročiti bruhanja, takoj poklicati pomoč zdravnika.
· Napotki zdravniku:
Visoke poškodbe tlaka vbrizgavanja preko kože zahtevajo takojšnje kirurški poseg in po možnosti steroidno
terapijo, da se zmanjša poškodbe tkiva in izgubo funkcije. Ker vstop rane so majhne in ne odražajo resnost
osnovne škodo, lahko kirurško raziskovanje za določitev obsega vključenosti potrebno. Lokalni anestetiki ali
ustavljanja segretega vozila se je treba izogibati, saj lahko prispevajo k otekline, vazospazmom in ishemijo.
Prompt kirurški tlaka, čiščenja rane in evakuacija tujih snovi je treba opraviti po splošnih anestetikov, naokoli
raziskovanje je bistvenega pomena.
· Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli Druge relevantne informacije niso na voljo.
· Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Druge relevantne informacije niso na voljo.
*
5 Protipožarni ukrepi
· Sredstva za gašenje
· Ustrezna sredstva za gašenje:
CO2, gasilni prah ali razpršeni vodni curek. Večji požar gasiti z razpršenim vodnim curkom ali s proti
alkoholu obstojno peno.
Ukrepe za gašenje požara prilagoditi okolici.
· Iz varnostnih razlogov neustrezna sredstva za gašenje: Voda v polnem curku
· Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo Druge relevantne informacije niso na voljo.
· Nasvet za gasilce
· Posebna zaščitna oprema:
Ne glede na zrak v okolici nositi dihalni aparat.
Nositi celotno zaščitno obleko.
6 Ukrepi ob nenamernih izpustih
· Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili
Posebna nevarnost zdrsa zaradi razlitega/raztresenega proizvoda.
· Okoljevarstveni ukrepi:
Ne dopustiti, da pride v talnino/zemljo.
Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico.
· Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:
Mehanično pobrati.
V ustreznih posodah odpeljati na reciklažo ali odpad.
· Sklicevanje na druge oddelke Ne izločajo se nobeni nevarni materiali.
7 Ravnanje in skladiščenje
· Ravnanje:
· Varnostni ukrepi za varno ravnanje Preprečevati nastajanje aerosola.
(nadaljevanje na strani 3)
SI
36.0
stran: 3 / 6
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 26.03.2013
Številka različice 1
Sprememba: 26.03.2013
Trgovsko ime: XG 264 DEF STAN 91-18-2
(nadaljevanje od strani 2)
· Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji: Posebni ukrepi niso potrebni.
· Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo
· Skladiščenje:
· Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah: Zanesljivo preprečiti pronicanje v tla.
· Napotki za skupno skladiščenje: Hraniti ločeno od oksidacijskih sredstev.
· Drugi podatki glede pogojev skladiščenja: V dobro zaprti posodi hraniti na hladnem in suhem.
· Posebne končne uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo.
8 Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
· Dodatni napotki za razvoj tehnične opreme: Ni drugih podatkov, glej točko 7.
· Parametri nadzora
· Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:
122-39-4 Difenilamin
MV 5 (I) mg/m3
K
· Dodatni napotki: Za osnovo so služili ob sestavljanju veljavni seznami.
· Nadzor izpostavljenosti
· Osebna zaščitna oprema:
· Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:
Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.
Ne imeti pri sebi v hlačnih žepih nobenih s proizvodi prepojenih krp za čiščenje.
Izogniti se daljšemu in bolj intenzivnemu stiku s kožo.
Ne jesti, piti, kaditi ali njuhati ob delu.
Izogniti se stiku z očmi.
· Zaščita dihal: Ni potrebno.
· Zaščita rok:
Material, iz katerega so rokavice narejene, mora biti neprepusten in odporen proti produktu / snovi /
pripravku.
Material za rokavice izberite z upoštevanjem prebojnega časa, stopnje propustnosti in degradacije.
· Material za rokavice
Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temveč tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se rokavice
različnih proizvajalcev razlikujejo. Ker predstavlja produkt pripravek iz več snovi, obstojnosti materiala
rokavic ni mogoče predvideti. Zato morate vsake rokavice pregledati, preden jih uporabite.
· Čas prodiranja skozi material za rokavice
Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu zaščitnih rokavic.
· Za trajni kontakt so primerne rokavice iz naslednjih materialov:
Nitrilkavčuk
Rokavice iz neoprena.
· Neprimerne so rokavice iz naslednjih materialov:
Butilkavčk
Naravni kavčuk (latex)
· Zaščita oči: Zaščitna očala.
· Ščitnik za telo: Zaščitna obleka, odporna proti olju.
9 Fizikalne in kemijske lastnosti
· Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
· Splošne navedbe
· Videz:
pastozen
Oblika:
črn
Barva:
(nadaljevanje na strani 4)
SI
36.0
stran: 4 / 6
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 26.03.2013
Številka različice 1
Sprememba: 26.03.2013
Trgovsko ime: XG 264 DEF STAN 91-18-2
(nadaljevanje od strani 3)
· Vonj:
podoben mineralnemu olju
· Sprememba stanja
Tališče/območje taljenja: 140 °C
Vrelišče/območje vretja: ni določen
· Vnetišče:
> 100 °C
· Temperatura vnetišča:
>250 °C
· Samovžig:
Proizvod ni samovnetljiv.
· Nevarnost eksplozije:
Proizvod ni eksploziven.
· Gostota pri 20 °C:
0,95 g/cm3
· Topnost v / se meša s/z
voda:
· Drugi podatki
netopen
Druge relevantne informacije niso na voljo.
10 Obstojnost in reaktivnost
· Reaktivnost
· Kemijska stabilnost
· Termična razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti:
Pri skladiščenju in postopanju v skladu z navodili se ne razgradi.
· Možnost poteka nevarnih reakcij Nevarne reakcije niso znane.
· Pogoji, ki se jim je treba izogniti Druge relevantne informacije niso na voljo.
· Nezdružljivi materiali: Močni oksidanti.
· Nevarni produkti razgradnje: Ogljikov monoksid in ogljikov dioksid
11 Toksikološki podatki
· Podatki o toksikoloških učinkih
· Akutna toksičnost:
· Primarno draženje:
· na koži: Ni dražilnega učinka
· na očeh: Ni dražilnega učinka
· Senzibilizacija: Učinek senzibilizacije ni znan
· Dodatni toksikološki napotki:
Proizvoda na osnovi postopka izračunavanja Splošne uvrstitvene smernice ES za pripravke v zadnji veljavni
verziji ni obvezno označiti.
Ob strokovnem ravnanju in uporabi v skladu z določili proizvod na osnovi naših izkušenj in v okviru nam
pričujočih informacij na zdravje nima nobenega škodljivega učinka.
12 Ekološki podatki
· Strupenost
· Toksičnost vode: Druge relevantne informacije niso na voljo.
· Obstojnost in razgradljivost Same po sebi biorazgradljive
· Karakteristike na področjih okolja:
· Zmožnost kopičenja v organizmih Izdelek se ne pričakuje, da bioakumulira.
· Mobilnost v tleh Druge relevantne informacije niso na voljo.
· Drugi ekološki napotki:
· Splošni napotki:
Kategorija ogrožanja vode 2 (lastna uvrstitev): ogroža vodo
Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo.
Nevarnost ogroženosti pitne vode že pri izteku manjših količin v podtalnico.
(nadaljevanje na strani 5)
SI
36.0
stran: 5 / 6
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 26.03.2013
Številka različice 1
Sprememba: 26.03.2013
Trgovsko ime: XG 264 DEF STAN 91-18-2
(nadaljevanje od strani 4)
· Rezultati ocene PBT in vPvB
· PBT: Ni uporaben.
· vPvB: Ni uporaben.
· Drugi škodljivi učinki Druge relevantne informacije niso na voljo.
*
13 Odstranjevanje
· Metode ravnanja z odpadki
· Priporočilo:
Zastran recikiranja se obrniti na trg za odpadke.
Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odteče v kanalizacijo.
Oddaja odpadnega olja samo uradno odobrenim zbiralcem.
Uporablja se lahko razgradi ali kontaminirani izdelek se uvršča med nevarne odpadke. Vsakdo razvrščanja
nevarnih odpadkov in določa njegovo usodo mora biti usposobljeno v skladu z državne in mednarodne
zakonodaje.
· Klasifikacijski seznam odpadkov
12 01 12* iztrošeni voski in maščobe
· Neočiščena embalaža:
· Priporočilo:
Kontaminirano embalažo je treba optimalno izprazniti, potem jo lahko po ustreznem čiščenju pripeljemo za
predelavo.
Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.
EWC 15 01 02 ali 15 01 04
14 Podatki o prevozu
· OZN-številka (spodnja na oranžni tablici)
· ADR, ADN, IMDG, IATA
odpade
· Pravilno odpremno ime ZN
· ADR, ADN, IMDG, IATA
odpade
· Razredi nevarnosti prevoza
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Kategorija
odpade
· Embalažna skupina
· ADR, IMDG, IATA
odpade
· Nevarnosti za okolje:
· Marine pollutant:
Ne
· Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
Ni uporaben.
· Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k
Ni uporaben.
MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC
· Transport/drugi podatki:
*
Nobenih nevarnih snovi po prej omenjenih uredbah
15 Zakonsko predpisani podatki
· Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
· Državni predpisi:
· Snovi, ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost (SVHC) pod REACH, člena 57 Noben
(nadaljevanje na strani 6)
SI
36.0
stran: 6 / 6
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 26.03.2013
Številka različice 1
Sprememba: 26.03.2013
Trgovsko ime: XG 264 DEF STAN 91-18-2
(nadaljevanje od strani 5)
· Ocena kemijske varnosti: Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.
*
16 Drugi podatki
Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede
lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.
· Relevantne norme
- Opozorilni stavki, prikazane spodaj, so za tiste sestavne snovi, ki so navedene v oddelku 3, in ne za
dejansko končal oblikovanje.
- Nevarnosti so odvisne od koncentracije. Zato je končal za stavkov o nevarnosti in tveganja, razvrščanje /
varnost primerne za dejansko oblikovan izdelek se nanašajo na oddelku 2.
H301
Strupeno pri zaužitju.
H304
Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H311
Strupeno v stiku s kožo.
H331
Strupeno pri vdihavanju.
H373
Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
H400
Zelo strupeno za vodne organizme.
H410
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
R23/24/25 Strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.
R33
Nevarnost za zdravje zaradi kopičenja v organizmu.
R50/53
Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
· Lista s podatki področja izstavitve: Product safety department.
· Kontaktna oseba: STEVEN PRITCHARD
· * Podatki glede na prejšnjo verzijo spremenjeni
SI