Katere pravice in obveznosti pridobim s prijavo pri Zavodu?

Comments

Transcription

Katere pravice in obveznosti pridobim s prijavo pri Zavodu?
Katere pravice in obveznosti pridobim s prijavo pri Zavodu?
Katere pravice in obveznosti pridobim s prijavo pri Zavodu?
Zavod vam prizna nadomestilo stroškov na podlagi
predhodnega dogovora z osebnim svetovalcem, zapisanega
v zaposlitvenem načrtu, in na osnovi ustreznih dokazil.
Poš
tne sstr
tr
oš
ke za priporočeno pošiljko vam Zavod
oštne
troš
ošk
nadomesti na podlagi potrdila pošte in kopije poslane vloge
tr
oš
ki pa se nadomestijo na podlagi
oški
za zaposlitev. Potni sstr
troš
predloga in dokazil o opravljenih aktivnostih, ki jih sami
predložite oziroma jih Zavod pridobi po uradni dolžnosti.
Katere so moje obveznosti?
Nadomestilo stroškov lahko uveljavljate enkrat mesečno za
pretekli mesec, do 5. dne v mesecu. Zavod nadomesti
stroške za pretekli mesec med 20. in 30. dnem v mesecu z
nakazilom na vaš transakcijski račun.
• pravočasno prijavljanje na prosta delovna mesta in
hranjenje kopij prijav do priprave naslednjega
zaposlitvenega načrta;
Prijava pri Zavodu za brezposelne osebe poleg pravic pomeni
tudi izpolnjevanje obveznosti aktivnega iskanja zaposlitve, ki so
naslednje:
• redno spremljanje objav prostih delovnih mest na oglasni
deski urada za delo ali na spletni strani Zavoda;
• ustrezno odzivanje na napotnice Zavoda oziroma
koncesionarjev;
Pomoč v času vkl
juč
enos
ti v pr
ogr
ame aktivne politik
e
vključ
jučenos
enosti
progr
ograme
politike
zaposlo
ja (APZ):
zaposlovvan
anja
Če bosta z vašim osebnim svetovalcem ugotovila, da za
hitrejši prehod v zaposlitev potrebujete dodatna znanja,
veščine ali druge vrste pomoči, bo Zavod proučil možnost
vključitve v ustrezne programe APZ. V času vključenosti v
nekatere programe APZ vam Zavod zagotavlja dodatek za
aktivnost, dodatek za prevoz oziroma nadomestilo življenjskih
stroškov. V primeru upravičenosti do subvencioniranja vaše
zaposlitve bo Zavod sofinanciral del stroškov delodajalca za
zaposlitev. Več si lahko preberete v Katalogu ukrepov aktivne
politike zaposlovanja, objavljenem na spletni strani Zavoda:
www.ess.gov.si v rubriki Iskalci zaposlitve.
• udeležba na zaposlitvenih razgovorih na vabilo delodajalca,
Zavoda ali drugih izvajalcev ukrepov;
• zglasitev na Zavodu najkasneje v 15 dneh po poteku roka
za izvedbo zadnje dogovorjene aktivnosti v zaposlitvenem
načrtu,
zavarovanje za primer
brezposelnosti
• sprejemanje ustreznih oziroma primernih zaposlitev in
prizadevanje za pridobitev zaposlitve na razgovoru za
zaposlitev;
možnost posredovanja
zaposlitve
• predhodni dogovor z osebnim svetovalcem o oprostitvi
obveznosti iskanja zaposlitve in obveščanje Zavoda v roku
8 dni, kadar predhodni dogovor ni mogoč;
• uresničevanje vseh dogovorjenih aktivnosti v zaposlitvenem
načrtu.
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Rožna dolina, Cesta IX/6
1000 Ljubljana
T: 01 479 09 00
E: [email protected]
1
osebnega svetovalca
nadomestila potnih in
poštnih stroškov
• beleženje aktivnosti iskanja zaposlitve v zaposlitveni
dnevnik (obvezno tistih, zapisanih v 2., 3. in 4. alineji
tega besedila);
pravicezrsz-zgibanka-december2011.p65
informacije o trgu dela
• vključevanje v ukrepe na trgu dela zaradi povečanja
zaposlitvenih možnosti;
• sporočanje resničnih podatkov in njihovih sprememb
najkasneje v 3 dneh od nastanka spremembe;
Dodatne informacije so na voljo na: www.ess.gov.si
Katere pravice in
obveznosti pridobim
s prijavo pri Zavodu?
16.12.2011, 12:51
vključitev v programe
aktivne politike zaposlovanja
učenje veščin iskanja
zaposlitve in vodenja kariere
podporo pri kariernem
odločanju
pomoč pri uporabi orodij
za samostojno vodenje kariere
Katere pravice in obveznosti pridobim s prijavo pri Zavodu?
Kaj si lahko zagotovim
s prijavo pri Zavodu kot
brezposelna oseba?
Katere pravice in obveznosti pridobim s prijavo pri Zavodu?
Katere pravice in obveznosti pridobim s prijavo pri Zavodu?
Zaposlitveni načrt = Dogovor
Katere so moje pravice?
Ob prijavi oziroma najkasneje v štirih mesecih po prijavi pri
Zavodu RS za zaposlovanje (Zavod) boste skupaj s svojim
osebnim svetovalcem pripravili zaposlitveni načrt.
Pravice iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja za
primer brezposelnosti
ami in Za
Zaposlitv
eni načr
Zaposlitveni
načrtt je pisni dogo
dogovvor med vvami
Zavvodom
odom..
V njem boste ob pomoči osebnega svetovalca opredelili:
• informacije o trgu dela in zaposlovanju
• osebnega svetovalca pri iskanju zaposlitve in vodenju
kariere
• pravice iz naslova obveznega in prostovoljnega
zavarovanja za primer brezposelnosti
• pravico do uveljavljanja nadomestila potnih in poštnih
stroškov
• možnost posredovanja zaposlitve
• možnost vključevanja v programe aktivne politike
zaposlovanja
• možnost učenja veščin iskanja zaposlitve in vodenja
kariere
• celostno podporo pri kariernem odločanju
• pomoč pri uporabi orodij za samostojno vodenje kariere
• kje in na katerem področju dela boste iskali zaposlitev;
• različne aktivnosti iskanja zaposlitve in njihovo intenzivnost;
• potrebno pomoč pri iskanju zaposlitve oziroma vključitev v
ukrepe na trgu dela za povečanje zaposljivosti in možnosti
za zaposlitev;
• način komuniciranja z Zavodom (po telefonu, pošti, e-pošti,
mobilnem telefonu s sprejemom SMS sporočil …);
• nadomestilo stroškov v zvezi z iskanjem zaposlitve;
• način in pogostost obveščanja osebnega svetovalca o
uresničevanju dogovorjenih aktivnosti iz zaposlitvenega
načrta in
• druge aktivnosti v zvezi z uresničevanjem pravic in
obveznosti, ki izhajajo iz statusa brezposelne osebe.
Pravice iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja za primer
brezposelnosti lahko pridobite, če ste bili pred nastankom
brezposelnosti zavarovani najmanj 9 mesecev v zadnjih 24
mesecih in če izpolnjujete druge zakonske pogoje.
Pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti so:
• pravica do denarnega nadomestila za primer
brezposelnosti,
• pravica do plačila prispevkov za obvezna socialna
zavarovanja,
• pravica do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje eno leto pred izpolnitvijo minimalnih pogojev
za pridobitev pravice do starostne pokojnine po predpisih
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Pravice brezposelnih oseb, povezane z iskanjem
zaposlitve in vključevanjem v ukrepe
Izpolnjevanje dogovorjenih aktivnosti boste spremljali s svojim
osebnim svetovalcem pri pripravi zaposlitvenega načrta.
Zaposlitveni načrt boste po potrebi dopolnjevali in spreminjali
glede na doseganje vaših zaposlitvenih in kariernih ciljev.
Ocenili boste, katere kompetence morate pridobiti ter katera
znanja osvojiti, da se boste čim hitreje zaposlili.
S podpisom zaposlitv
enega načr
zaposlitvenega
načrtt a vse dogo
dogovvorjeno
po
tr
dit
e in se za
avočasnemu izpoln
je
ju vseh
potr
trdit
dite
zavvežete k pr
pra
izpolnje
jevvan
anju
dogo
ti, kkat
at
erih izpoln
je
je je ttemel
emel
jni
dogovvorjenih aktivnos
aktivnosti,
aterih
izpolnje
jevvan
anje
emeljni
pogo
anit
ev sstt atusa br
ezposelne osebe.
pogojj za ohr
ohranit
anite
brezposelne
N adomes
tilo sstr
tr
oš
kov za is
kan
je zaposlitv
e
adomestilo
troš
ošk
isk
anje
zaposlitve
Zavod vam lahko prizna nadomestilo potnih in poštnih
stroškov, ki nastanejo pri aktivnem iskanju zaposlitve na
območju Slovenije zaradi:
• napotitve k delodajalcu,
• udeležbe na zaposlitvenih razgovorih za ustrezno/primerno
zaposlitev na vabilo delodajalca, Zavoda ali koncesionarja,
• drugih aktivnosti, povezanih z iskanjem zaposlitve
(po predhodnem dogovoru z osebnim svetovalcem).
Nadzor nad izpolnjevanjem dogovorjenih aktivnosti
brezposelnih oseb izvaja Služba za nadzor na predlog
pristojnega ministrstva, organa Zavoda ali na podlagi
(anonimne) prijave pravne ali fizične osebe. Upravičenost za
opravljanje nadzora izkazuje nadzornik s službeno kartico.
Več informacij najdete na: www.ess.gov.si
pravicezrsz-zgibanka-december2011.p65
2
Več informacij najdete na: www.ess.gov.si
Več informacij najdete na: www.ess.gov.si
16.12.2011, 12:51