NAVODILA ZA UPORABO

Comments

Transcription

NAVODILA ZA UPORABO
NAVODILA ZA UPORABO
(Prevod)
Ročni vitel
Tip
WA 50
WA 100
1. UPORABNIŠKE SKUPINE
Naloge
UpravlUpravljanje,
jalci
nadzor
StroMontaža, demontaža
kovno
Popravila, vzdrževanje
osebje
Preverjanja
SI
Kvalifikacije
Usposabljanje z navodili za uporabo;
pooblaščena oseba 1
Mehaniki
Pooblaščena oseba 2 po TRBS-1203
(strokovnjak)
2. VARNOSTNA OPOZORILA
Namen uporabe
Napravo uporabljajte v skladu s temi navodili za uporabo.
+50° C
–– Samo za dviganje, spuščanje in vlečenje prosto gibljivih
tovorov,
-20° C
–– Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju,
–– Napravo lahko krmilijo samo poučeno osebje.
Varnostno ozaveščeno delo
–– Najprej preberite navodila za uporabo.
–– Pri delu se vedno zavedajte varnosti in nevarnosti.
–– Napravo za dviganje in tovor vedno opazujte med vsakim
premikanjem.
–– Poškodbe in pomanjkljivosti na napravi morate takoj sporočiti
odgovornim osebam.
–– Najprej napravo popravite, šele nato jo lahko uporabljate
naprej.
–– Tovora v dvignjenem stanju ne pustite viseti brez nadzora.
–– Napravo prevažajte tako, da bo zaščitena pred udarci in
sunki, padcem ali prevračanjem.
Naslednje stvari niso dovoljene:
–– Preobremenitev (--> tehnični podatki, tipske ploščice/
ploščice nosilnosti)
–– Strojni pogon.
–– Udarci, trki.
Izključena uporaba
–– Ni primerno za nepretrgano uporabo in obremenjevanje s tresljaji.
–– Uporaba ni dovoljena na gradbenih dvigalih (BGV D7).
–– Ni dovoljeno za odre in studie (BGV C1).
–– Ni dovoljeno za sredstva za dvigovanje oseb (BGR 159).
–– Uporaba ni dovoljena na področjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije.
–– Uporaba ni dovoljena v agresivnem okolju.
–– Ni primerno za dvigovanje nevarnih tovorov.
Organizacijski ukrepi
–– Zagotovite, da so navodila za uporabo vedno na razpolago.
–– Zagotovite, da z napravo dela le poučeno osebje.
–– V rednih intervalih preverjajte, ali se dela ob upoštevanju varnosti in
nevarnosti.
Montaža, vzdrževanje in popravila
–– Izvaja le strokovno osebje!
–– Pri popravilih uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
–– Delov naprave, ki so ključni za varno uporabo, ne odstranjujte in ne
spreminjajte.
–– Dodatne nadgradnje ne smejo vplivati na varnost.
Drugi predpisi, ki jih je treba upoštevati:
–– Predpisi o varnosti pri delu (BetrSichV).
–– Veljavni predpisi in zakoni v državi uporabe.
–– Predpisi o preprečevanju nezgod in nesreč pri delu
(BGV D8).
≤3°
≤3°
≤1,5°
≤1,5°
Tovor
–– Ne pustite viseti v dvignjenem stanju brez nadzora,
–– Ne pustite nihati,
–– Ne pustite pasti na žico.
Žica
–– Je skladna z normo EN 12385-1 in EN 12385-4 in
tehničnimi podatki
–– Upoštevajte kote pri namestitvi žice
ne uporabite vrteče žice ≤ 3° (standard)
ali žice, ki se slabo vrti ≤ 1,5°
–– Pri tovorih, ki jih ne vodite, uporabite žico, ki se slabo vrti. S tem lahko
skrajšate čas umirjanja vrvi (skupine mehanizmov).
––
Jeklenica naj bo med navijanjem napeta, npr. v celoti jo odvijte
in njeno dolžino prilagodite dvigu.
094176_f_si_hseilw_s
haacon hebetechnik gmbh
Dolžina žice je prava, kadar:
> 2
> 1,5 x Ø žice
Naprava za obešanje tovora
–– Pazite na zadostno nosilnost.
–– Uporabite le tovorne kljuke z varnostno zaponko.
–– Uporabljajte tovorne kljuke in sponke, ki so skladne
s predpisi.
–– Tovor pritrdite na pravilen način.
–– Vitla ne uporabljajte kot naslon.
3. TEHNIČNI PODATKI
Tip
Številka za naročila
Dovolj. tovor prve lege žice
Dovolj. tovor zadnje lege žice
Maks. št. leg
Sila ročice
Najmanjši tovor
Hod/obrat vitla
Masa
Za dolžino vrvi
Premer žične vrvi
Najmanjša sila pretrganja žice
kg
kg
N
kg
mm
kg
m
mm
kN
WA 50
209017
50
25
9
80
30
96
1
12
2
1,5
WA 100
209018
100
43
7
60
50
38
2,1
8
3
3
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih sprememb in sprememb v izvedbah.
4. STRUKTURA
Opremljen z zaščito pred povratnimi udarci
in drsnimi ležaji, ki jih ni treba vzdrževati. Ročica je snemljiva.
5. MONTAŽA
Iz varnostnih razlogov je treba vitel priključiti oz. montirati s 4 vijaki,
podložkami in maticami.
WA 50 z vijaki velikosti M6 min. 8.8
WA 100 z vijaki velikosti M8 min. 8.8
6. MONTAŽA VRVI
Dvignite opozorilni znak (navzgor/navzdol) na kotih, tako da imate
dostop do 4 pritrdilnih vijakov.
1.Odvijte in odstranite vijake
2.Snemite pokrov ohišja
3.Vstavite vrv skozi plastično vodilo na ohišju
4.Pritrdite vrv s pomočjo zatičnega vijaka na boben vrvi
(upoštevajte smer premikanja vrvi /smer vrtenja)
5.Pritrdite pokrov ohišja s 4 vijaki z zarezo
7. NAČIN UPORABE
Privijte ročaj vitla na roko vitla. Vtaknite vitel do naslona v gonilo. Dvigovanje tovora: Obračanje ročaja v smeri urnega kazalca. Spuščanje
tovora: Obračanje v nasprotni smeri urnega kazalca.
Ko ročaj spustite, se bo tovor pri spuščanju in dvigovanju v vsakem
položaj varno ustavil.
Vrv se pod obremenitvijo navije le tako daleč, da je ostanek vrvi pri kolutu vsaj 1,5-krat daljši od premera vrvi. Ne prekoračite največje dovoljene
dolžine vrvi. Tako preprečite preobremenitev vitla in stranski zdrs vrvi z
bobna.
Na bobnu morata zmeraj ostati vsaj 2 navoja vrvi. Vlečna sila vrvi v
najnižjem položaju ustreza nazivni vlečni sili vitla. To pomeni, da se
vlečna sila vrvi zmanjša v vsakem drugačnem položaju vrvi.
8.PREVERJANJE
Naprav je treba v skladu s pogoji uporabe in okoliščinami obratovanja,
vendar najmanj enkrat letno, preveriti. Preverjanje mora izvajati
pooblaščena oseba 2 po predpisu TRBS 1203 (strokovnjak);
predpisi ustrezajo evropskima direktivama 89/391/EGS in 95/63/
ES o preverjanju varnosti obratovanja naprav. To preverjanje je treba
zabeležiti:
–– pred prvo uporabo,
–– po večjih spremembah pred ponovnim pričetkom uporabe,
–– najmanj enkrat letno,
–– če je prišlo do izjemnih dogodkov, ki bi lahko imeli škodljive posledice
za varno delovanje naprave (izredno preverjanje, npr. po daljši
neuporabi, nezgodah, naravnih nesrečah),
–– po vzdrževalnih delih ali popravilih, ki bi lahko vplivala na varno
uporabo naprave.
Telefon: +49 (0) 9375 - 84-0 – Faks: +49 (0) 9375 - 84-66
1
Strokovno usposobljene osebe (PO2) so tiste osebe, ki imajo zaradi
svoje strokovne izobrazbe in izkušenj dovolj znanja iz področja vitlov,
dvigalnih in vlečnih naprav ter so dovolj seznanjene z zadevnimi
državnimi predpisi za varnost pri delu, predpisi za preprečevanje
nezgod, smernicami in splošno priznanimi pravili tehnike (npr. norme
DIN-EN), da lahko presodijo o tem, ali so vitli, dvigalne in vlečne
naprave varne za delo. Strokovno usposobljene osebe (PO2) mora
imenovati upravljavec naprave. Izvedbo letnega varnostnega pregleda,
pa tudi usposabljanje za pridobitev prej opisanih znanj in spretnosti,
nudi družba haacon hebetechnik.
9. PRIPOROČILA ZA VZDRŽEVANJE
Upravljavec sam določi intervale vzdrževanja glede na pogostost in
okoliščine uporabe.
–– Redno čiščenje, brez parnega curka!
–– zavore / zaklopke, ki niso vidne, najkasneje po 5 letih preglejte in po
potrebi zamenjajte zavorne obloge.
–– Generalno posodobitev s strani proizvajalca je treba izvesti
najkasneje po 10 letih.
POZOR!
Preverjanje, vzdrževanje in popravila izvajajte le na
neobremenjeni napravi. Dela na zavorah in zaklopkah sme
izvajati le za to usposobljeno strokovno osebje.
Vzdrževalna dela in pregledovanje
Zavarovanje kljuke žice (nosilnega sredstva)
Funkcija vitla
Stanje žice in sredstvo za prenašanje tovora
delovanje zavor pod obremenitvijo
Namažite ležaj gonilnega vretena pogona
Skladno z normo DIN ISO 4309 preverite obrabljenost žice in
opravite vzdrževanje žice
Preverite, ali so pritrdilni vijaki dobro pritrjeni
WA 50
094176_f_si_hseilw_s
Vzdrževalna dela in pregledovanje
Vse dele vitla in ročice preverite, ali so obrabljeni,
okvarjene dele po potrebi zamenjajte in jih namažite.
Preglejte berljivost tipske tablice
Pustite izvesti strokoven pregled
Intervali
vsakoletno
Priporočena maziva:
večnamenska mast po standardu DIN 51502 K3K-20
10. NADOMESTNI DELI
Popravilo ni smiselno v ekonomičnem smislu.
Celotni vitel
WA 50
št. za naročila
209017
WA 100
št. za naročila
209018
Ročica za vitel WA50 + WA100
št. za naročila
209131
11. ODMONTAŽA, ODSTRANJEVANJE
–– Upoštevajte varnostna opozorila
–– Napravo in njene sestavne dele odstranite na okolju prijazen način.
Intervali
pred vsako
uporabo
na četrt
vsakoletno
WA 100
haacon hebetechnik gmbh
Telefon: +49 (0) 9375 - 84-0 – Faks: +49 (0) 9375 - 84-66
2
094176_f_si_hseilw_s
haacon hebetechnik gmbh
Telefon: +49 (0) 9375 - 84-0 – Faks: +49 (0) 9375 - 84-66
3