PUBLIKACIJA OE VRTEC BRASLOVČE 2014/2015 Ravnateljica

Comments

Transcription

PUBLIKACIJA OE VRTEC BRASLOVČE 2014/2015 Ravnateljica
PUBLIKACIJA
OE VRTEC BRASLOVČE 2014/2015
Ravnateljica: Andreja Zupan
Pomočnica ravnateljice: Martina Kumer
telefon: 03 777 20 22, 051 637 114
Tajništvo: Marija Fuţir, tel. 03 703 23 50, fax: 03 703 23 59, uradne ure: vsak dan 7:00–8:00
in 13:00–14:00
Elektronska pošta: [email protected], [email protected]
Spletna stran: www.osbraslovce.si
Računovodstvo: Mojca Šeler
Knjigovodstvo: Polona Sivka 03 703 23 64 [email protected]
Organizator prehrane in zdravstveno higienskega reţima: Tea Pogorevc, nadomešča Kaja
Ribič
Svetovalna sluţba: Suzana Vombek
Vizija:
HIŠA IGRE, VESELJA IN ZNANJA OTROKOM ŢIVLJENJSKE TEMELJE
POSTAVLJA
VRSTA PROGRAMA
Dnevni program (DP) 6–9 ur za otroke od 1. do 6. leta, ki vključuje tri obroke
Poldnevni program (PP) 4–6 ur za otroke od 3. do 6. leta, ki vključuje dva obroka – ne
izvajamo zaradi premajhnega števila vključenih otrok.
OTROCI SO PO STAROSTI RAZPOREJENI V
- homogene oddelke: otroci enake starosti – razpon enega leta
- heterogene oddelke: otroci različne starosti 1. ali 2. starostnega obdobja (1–3, 3–6 let)
- kombinirane oddelke: otroci različne starosti 1. in 2. starostnega obdobja (1–6 let)
CILJI
-
ustvarjanje prijetnega vzdušja
upoštevanje drugačnosti
primeren prostor, ki nudi zasebnost in intimnost
časovna razporeditev usklajena s potrebami ter bioritmom otrok
kultura prehranjevanja
počitek usklajen s potrebami in ţeljami otrok
vsakodnevne aktivnosti na prostem
ohranjanje okolja – učenje v soţitju z naravo
spoštovanje pravic otrok, staršev in zaposlenih
PRIREDITVE IN PRAZNOVANJA
- rojstni dnevi otrok s prijatelji brez slaščic, slavljenec je v središču pozornosti
- mesec športa: športno dopoldne, pohod, kros
- teden otroka: kostanjev piknik z delavnicami
- mesec poţarne varnosti: ogled gasilskega doma
- veseli december
- kulturni praznik: obisk knjiţnice, prireditev
- pust: rajanje, otroška maškarada
- Šport špas – pohod treh generacij
-
dobrodelni koncert: muzikal Levji kralj
svetovni dnevi
zaključki projektov
zaključek šolskega leta
SODELUJEMO Z OKOLJEM
- DPM v kraju
- PGD v občini
- PD Dobrovlje
- kulturna društva
- športna društva
- obrtniki v kraju
- Zdravstveni dom Ţalec
- Policija Ţalec
- MK Ţalec
- razstave likovnih izdelkov v trgovskem centru
PREDNOSTNA NALOGA - BRALNA PISMENOST
PROJEKTI
ZDRAV VRTEC
VRTEC BREZ IGRAČ
OTROCI SONCA
VRTEC BRASLOVČE
Rakovlje 15b, 3314 Braslovče
Telefon: 03 703 23 62
Čas poslovanja: 5:30/6:00-16:30
oddelek
1.
2.
3.
4.
5.
vzgojiteljica
Ivana Flander
Zdenka Ušen
Mateja Gradič
Jasmina Korber Cvetko
Simona Lukanc
pomočnica vzgojiteljice
Klaudia Plaskan
Cirila Katalenić
Marija Kodre
Anja Zajc
½ oddelek
Barbara Predovnik
Obogatitvene dejavnosti, ki se izvajajo v okviru izvedbenega kurikula
 GIBALNA URICA
 NARAVOSLOVNE URICE
 KUHARSKI MOJSTRI
ZAJČEK SPARKY




CICIBAN POHODNIK
GLASBENE URICE
PEVSKI ZBOR
LUTOVNA PREDSTAVA
VRTEC LETUŠ
Letuš 31, 3327 Šmartno ob Paki
Telefon: 03 588 52 01 (pritličje)
03 620 05 92 (I. nadstropje)
Čas poslovanja: 5:30-16:00
oddelek vzgojiteljica
6.
Lea Presker
7.
Vida Emeršič
pomočnica vzgojiteljice
Tadeja Brinovec
Anuška Slokar
Anja Prebil – spremljevalka
Barbara Predovnik
Obogatitvene dejavnosti, ki se izvajajo v okviru izvedbenega kurikula
 VESELI KORAKI
 ZAZNAVANJE NARAVE PREKO ČUTIL
 LUTKOVNI ABONMA – 4 predstave
VRTEC TRNAVA
Trnava 5b, 3303 Gomilsko
Telefon: 03 572 00 36 (pritličje)
03 572 62 00 (I. nadstropje)
Čas poslovanja: 6.00-16.30
oddelek
8.
9.
10.
vzgojiteljica
Vesna Bahč
Špela Huš
Petra Kumer Lesjak
11.
12.
Valentina Ledinšek
Sergeja Malus
pomočnik/ca vzgojiteljice
Mija Slapnik
Biserka Vindiš
Sandra Beričič
nadomešča Anja Ambroţ
Alenka Drev
Albina Sirše
Rajmond Rituper
Obogatitvene dejavnosti, ki se izvajajo v okviru izvedbenega kurikula
 ZELO LAČNA GOSENICA
 SPOZNAJMO ŠPORTE
 ZELIŠČA ČAROVNICE TRNAVKE
 BOSOPEDCI
 SLIKOPIS IN ZGODBE V SLIKAH
 CCI PEVSKI ZBOR
 LUTKOVNA PREDSTAVA
Dejavnosti po končanem poslovanju OE Vrtca Braslovče
 CICIBAN PLANINEC
1. pohod na Smrekovec – 11. 10. 2014
2. planinska urica – 12. 1. 2015
3. dvodnevno zimovanje na Mozirski koči 27. – 28. 2. 2015
4. plezanje v Libojah – 15. 5. 2015
OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI
- spoznavna urica pred vstopom otroka v vrtec
- uvajalni dnevi
- vsakodnevni stiki, oglasne deske
- govorilne ure: 2. torek v mesecu
- roditeljski sestanki (september, november, junij)
- svet staršev
- srečanja na prireditvah in praznovanjih